Leveringvoorwaarden Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringvoorwaarden Eilandzorg Schouwen-Duiveland"

Transcriptie

1 Leveringvoorwaarden 1. Algemeen Met in acht name van het bepaalde bij de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (AWBZ),Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden alle opdrachten slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Eilandzorg Schouwen- Duiveland schriftelijk is bevestigd Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij optreedt als (potentiële) leverancier van verpleging,verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg en overige diensten Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder, die gebruik wenst te maken of gebruik maakt van verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg en overige diensten Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke individuele overeenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden Opdrachtgever is verplicht alle wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst aan door te geven, met name wijzigingen van persoonsgegevens en adreswijzigingen. 2. Overeenkomst Onder overeenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan een overeenkomst tussen opdrachtgever of een opdrachtgever vertegenwoordigende persoon of instantie enerzijds en anderzijds biedt hulpgarantie aan haar opdrachtgevers. Hieronder wordt verstaan dat aan de opdrachtgever voor niet uitstelbare zorg (o.a verpleegkundige zorgverlening) op basis van de indicatiestelling, onderbroken hulp geboden wordt. Voor uitstelbare zorg kan bij afwezigheid van gekwalificeerd personeel de hulp voor maximaal twee weken worden onderbroken of voor maximaal vier weken worden beperkt. Behoudens overmacht kan dit maximaal tweemaal per jaar plaatsvinden Bij dienstverlening door in het kader van de AWBZ en WMO is de opdrachtgever wettelijk verplicht een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor een dienstverlening te betalen. In dat geval worden ten behoeve van de facturering van de eigen bijdrage van de door de medewerkers van Eilandzorg Schouwen-Duiveland gewerkte uren periodiek aangeleverd aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK is verantwoordelijk voor de vaststelling van de hoogte en vervolgens de inning van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Bij dienstverlening door buiten de AWBZ of de WMO, betaalt de opdrachtgever vaste tarieven die niet inkomensafhankelijk zijn. Facturering geschiedt door Onder gewerkte uren worden - naast de feitelijk bij de opdrachtgever aanwezige uren- verstaan, tevens alle uren ten behoeve van het voorbereiden en het pag.1/5

2 overdragen van de zorg voor zover wettelijke bepalingen dit niet uitsluiten De organisatie en uitvoering van de zorg geschiedt in overeenstemming met de maatschappelijke aanvaarde standaarden en normen De zorg wordt verleend op basis van de afspraken en informatie in het zorgdossier. In het zorgdossier wordt in overleg met de cliënt een zorgplan opgenomen. In dit zorgplan worden tenminste opgenomen: de probleemstelling, gewenste resultaten, interventies, voortgangsrapportages, evaluaties en bijstellingen. Het opstellen van een zorgplan is een wettelijke verplichting. In de thuiszorg vindt minimaal één maal per jaar een evaluatie plaats. In de intramurale setting vindt minimaal twee maal per jaar een evaluatie plaats. Deze evaluaties zijn nodig om de kwaliteit van de zorg te bewaken, en indien nodig bij te stellen. De tijd die nodig is voor het bijwerken van het zorgplan wordt in rekening gebracht Uitvoering van zorg door of namens in het kader van de AWBZ of de WMO gebeurt op basis van een zogenaamde indicatiestelling of beschikking. De indicatie of beschikking wordt door het daartoe bevoegde orgaan afgegeven is gerechtigd na overleg met de opdrachtgever de verzorging of onderdelen daarvan uit te laten voeren door diverse medewerkers (waaronder stagiaires) van of door derden. Indien overleg of berichtgeving vooraf niet mogelijk is, is gerechtigd hiervan af te wijken. streeft ernaar het aantal medewerkers wat bij een cliënt komt te beperken. De opdrachtgever krijgt een zorgmedewerker als contact persoon toegewezen voor het maken van afspraken met betrekking tot de zorg of het bespreken van bepaalde knelpunten Voor het uitvoeren van medische/verpleegkundige handelingen die vallen onder de zogenaamde risicovolle handelingen en voorbehouden handelingen zoals bedoeld in de wet op Beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) dient Eilandzorg Schouwen-Duiveland te beschikken over een opdracht van een arts (huisarts,specialist enz.). Tevens is op deze handelingen de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing Het is de medewerkers van niet toegestaan cadeaus of andere attenties aan te nemen van de opdrachtgever Het is medewerkers niet toegestaan een cliënt in de eigen auto te vervoeren of ten behoeve van de opdrachtgever gebruik te maken van een voertuig van de cliënt De woning dient toegankelijk te zijn op het moment dat de zorg verleend moet worden. Het is de medewerker van niet toegestaan om de sleutel van de woning van de opdrachtgever aan te nemen en/of in het beheer te houden, tenzij hiervoor door schriftelijk toestemming is verleend. 3. Wijziging en beëindiging Afzegging van reeds overeengekomen zorg of overige diensten dient uiterlijk 48 uur voor aanvang te gebeuren Bij niet tijdige afzegging van de zorg worden de kosten van de overeengekomen zorg bij de opdrachtgever in rekening gebracht Ieder der partijen kan te allen tijde een voor onbepaalde tijd gegeven opdracht door opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. pag.2/5

3 3.4. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen en behoudens overmacht (bijv. bij overlijden, plotselinge opname) een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste vier weken is gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te schorten dan wel eenzijdig te beëindigen, indien: - geen sprake meer is van het daartoe bevoegde orgaan afgegeven noodzakelijke indicatie of beschikking op grond waarvan aanbieder is; - indien het contract tussen en de uitvoerende organisatie in het kader van de WMO eindigt; - opdrachtgever overlijdt; - surseance wordt verleend, faillissement wordt uitgesproken op basis van de Wet sanering van schulden van natuurlijke personen (WSNP), of opdrachtgever zijn beschikkingsbevoegdheid verliest; - voor zover van belang - vergoeding van zorg op basis van de toepasselijke zorgwetgeving niet plaatsvindt; - opdrachtgever (of zijn huisgenoten of gasten) zich schuldig maken aan discriminatie, alcohol of druggebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie; - de werkplek niet voldoet aan de in de Arbeidsomstandighedenwet gestelde eisen; - sprake is van een slechte hygiënische situatie; - de cliënt wordt opgenomen in een intramurale voorziening; - de cliënt (tijdelijk) buiten het werkgebied van verblijft of gaat wonen Overleg over wijziging van tijden en dagen waarop, of locatie waar de zorgverlening en/of diensten plaatsvinden, is op verzoek van opdrachtgever mogelijk. spant zich optimaal in om aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen, maar is niet verplicht akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging is gerechtigd met onmiddellijke ingang wijzigingen die plaatsvinden met betrekking tot de AWBZ, de WMO, de ZVW of andere van overheidswege opgelegde regelgeving door te voeren, ook indien de wijziging een verhoging van de eigen bijdrage betekent. Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te voldoen aan. 4. Aansprakelijkheid is verzekerd tegen letsel en materiële schade die bij een opdrachtgever wordt veroorzaakt door schuld van een medewerker. Als er zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Eilandzorg Schouwen- Duiveland leidt; kan opdrachtgever een aanvraag tot schadevergoeding indienen. De schade dient zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een week na constatering, te worden gemeld. is slechts verplicht de schade aan de opdrachtgever te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat de verzekering uitkeert aan. Schades minder dan 25 euro worden niet in behandeling genomen. pag.3/5

4 4.2. Opdrachtgever is gehouden schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen instellen terzake schade ontstaan door de verleende zorg Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van aan medewerkers van Eilandzorg Schouwen- Duiveland volmachten te verstrekken waaronder mede verstaan bankpassen en code, creditcards, etc. Bij overtreding van een dergelijk verbod aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die hieruit voortvloeit is niet aansprakelijk voor druk - of schrijf en /of telfouten en/of onduidelijkheden in folders, opdrachtbevestigingen en/of offertes, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Eilandzorg Schouwen- Duiveland als bindend. 5. Overmacht Ingeval sprake is van overmacht heeft opdrachtgever in beginsel geen aanspraak op vergoeding van eventuele schade ten gevolge van die overmacht Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stremmingen in het vervoer, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, personeelskrapte, bedrijvenbezetting en overige optredens van werknemersorganisaties, overheidsmaatregelen, storing in de leveringen van energie en water, storingen in het communicatie- en dataverkeer, bedrijfsstoring en overmacht van leveranciers alsmede het geval dat door eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld haar verbintenissen uit een individuele overeenkomst met opdrachtgever na te komen, machinebreuk, oorlog, oorlogsgevaar, molest, onlusten Daarnaast dient onder overmacht als vermeld in artikel 5.2, te worden verstaan: elke niet aan te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van de verplichting van Eilandzorg Schouwen- Duiveland geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of op grond waarvan de nakoming van een individuele overeenkomst met redelijkerwijs niet kan worden gevergd daar door eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld haar verbintenissen uit die overeenkomst na te komen Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, ontslaan Eilandzorg Schouwen- Duiveland van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden Ingeval van langer durende overmacht zal daarvan direct mededeling doen aan de opdrachtgever, en zal de opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden Voor zover uitvoering van de opdracht geschiedt op grond van een van overheidswege aan beschikbaar gesteld jaarbudget behoudt zich het recht voor op grond pag.4/5

5 van een niet toereikend budget, opdrachten niet of niet geheel uit te voeren, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden. 6. Klachten Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert Eilandzorg Schouwen-Duiveland een klachtenprocedure. De regels van deze procedure zijn bij de administratie van en kunnen op verzoek worden toegezonden aan opdrachtgever. 7. Privacy hanteert voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de opdrachtgever een privacyreglement. Dit reglement wordt uitgereikt bij inhuizing en is te lezen op de website van Eilandzorg Schouwen- Duiveland (www.eilandzorg.com) Relevante persoonsgegevens van de opdrachtgever worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de WGBO vijftien jaar bewaard. beheert persoonsgegevens van de opdrachtgever zorgvuldig. De gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en worden niet zonder de toestemming van opdrachtgever doorgegeven aan derden. Een uitzondering hierop zijn noodsituaties. Tevens heeft de medewerker van Eilandzorg Schouwen-Duiveland een geheimhoudingsplicht tegenover derden. 8. Betaling Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum Indien facturen niet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan, worden administratiekosten in rekening gebracht Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Eilandzorg Schouwen-Duiveland moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. 9. Geschillen Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is Op alle transacties van is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing en eventuele geschillen zullen derhalve worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. 10. Slotbepaling In alle gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing bij. pag.5/5

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Kraamcentrum Assen e.o. biedt aan cliënten op het gebied van kraamzorg een breed pakket van diensten. Het belangrijkste beleidsuitgangspunt is dat onze diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fener Zorg

Algemene voorwaarden Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 3. Totstandkoming, wijziging en beëindiging Zorgovereenkomst 4. Uitvoering Zorgovereenkomst 5. Verplichtingen van de Cliënt

Nadere informatie

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst 1. Definities a. Evohost Internet Solutions: internet service provider gevestigd in Haaksbergen, dan wel een aan haar gelieerde onderneming. b. Internet service provider: aanbieder van zowel internetdiensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006]

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] Algemene voorwaarden MARQIT BV [v1-180806] 1 van 9 Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TG LINING B.V. GEVESTIGD AAN DE DROOGMAKERIJ 77, 1851 LX TE HEILOO INSCHRIJVING K.V.K. 33299131 TE ALKMAAR.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TG LINING B.V. GEVESTIGD AAN DE DROOGMAKERIJ 77, 1851 LX TE HEILOO INSCHRIJVING K.V.K. 33299131 TE ALKMAAR. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TG LINING B.V. GEVESTIGD AAN DE DROOGMAKERIJ 77, 1851 LX TE HEILOO INSCHRIJVING K.V.K. 33299131 TE ALKMAAR. Tel: 072-5070153 Rechtsvorm: Besloten Vennootschap Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Definities a. Opdrachtgever: een ieder die aan Bastings Webdesign een opdracht verstrekt. b. Website: de op een server opgeslagen gestructureerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing

Artikel 1 Algemeen. Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing Artikel 1 Algemeen 1.1 Begripsomschrijvingen Dienstverlening: Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten op het terrein van verpleging en verzorging thuis en op locatie,

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Algemene begripsbepaling In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Arbodienst VERZUIM-HELPDESK.nl tevens handelend onder de naam Verzuim-Coach.nl en Verzuim-regisseur.nl Opdrachtgever

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N van De besloten vennootschap Jinii B.V. Jinii B.V. Adres: Boy Edgarstraat 27 1066GR Amsterdam E-mail: info@jinii.net Telefoon: 085-8771081 Bankrekeningnr.: NL31INGB0006114245

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Van Blogger Community Nederland gevestigd te Amersfoort

ALGEMENE VOORWAARDEN Van Blogger Community Nederland gevestigd te Amersfoort ALGEMENE VOORWAARDEN Van Blogger Community Nederland gevestigd te Amersfoort 1. ALGEMEEN 1.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden NSL Pensioenadvies B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht, zoals

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Groenestraat 294 6531 JC Nijmegen Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2Contact

Algemene Voorwaarden 2Contact Algemene Voorwaarden 2Contact 1. Definities 1.1 2Contact: 2Contact Telemarketing B.V./2Contact Direct Marketing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder:

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder: Bijlage G bij de Algemene Voorwaarden van Emergion BV te Rotterdam, bevattende de specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden voor het (laten) plaatsen van vermeldingen en advertenties op Outplacementbureaus.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie