Leveringvoorwaarden Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringvoorwaarden Eilandzorg Schouwen-Duiveland"

Transcriptie

1 Leveringvoorwaarden 1. Algemeen Met in acht name van het bepaalde bij de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (AWBZ),Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden alle opdrachten slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Eilandzorg Schouwen- Duiveland schriftelijk is bevestigd Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij optreedt als (potentiële) leverancier van verpleging,verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg en overige diensten Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder, die gebruik wenst te maken of gebruik maakt van verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg en overige diensten Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke individuele overeenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden Opdrachtgever is verplicht alle wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst aan door te geven, met name wijzigingen van persoonsgegevens en adreswijzigingen. 2. Overeenkomst Onder overeenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan een overeenkomst tussen opdrachtgever of een opdrachtgever vertegenwoordigende persoon of instantie enerzijds en anderzijds biedt hulpgarantie aan haar opdrachtgevers. Hieronder wordt verstaan dat aan de opdrachtgever voor niet uitstelbare zorg (o.a verpleegkundige zorgverlening) op basis van de indicatiestelling, onderbroken hulp geboden wordt. Voor uitstelbare zorg kan bij afwezigheid van gekwalificeerd personeel de hulp voor maximaal twee weken worden onderbroken of voor maximaal vier weken worden beperkt. Behoudens overmacht kan dit maximaal tweemaal per jaar plaatsvinden Bij dienstverlening door in het kader van de AWBZ en WMO is de opdrachtgever wettelijk verplicht een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor een dienstverlening te betalen. In dat geval worden ten behoeve van de facturering van de eigen bijdrage van de door de medewerkers van Eilandzorg Schouwen-Duiveland gewerkte uren periodiek aangeleverd aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK is verantwoordelijk voor de vaststelling van de hoogte en vervolgens de inning van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Bij dienstverlening door buiten de AWBZ of de WMO, betaalt de opdrachtgever vaste tarieven die niet inkomensafhankelijk zijn. Facturering geschiedt door Onder gewerkte uren worden - naast de feitelijk bij de opdrachtgever aanwezige uren- verstaan, tevens alle uren ten behoeve van het voorbereiden en het pag.1/5

2 overdragen van de zorg voor zover wettelijke bepalingen dit niet uitsluiten De organisatie en uitvoering van de zorg geschiedt in overeenstemming met de maatschappelijke aanvaarde standaarden en normen De zorg wordt verleend op basis van de afspraken en informatie in het zorgdossier. In het zorgdossier wordt in overleg met de cliënt een zorgplan opgenomen. In dit zorgplan worden tenminste opgenomen: de probleemstelling, gewenste resultaten, interventies, voortgangsrapportages, evaluaties en bijstellingen. Het opstellen van een zorgplan is een wettelijke verplichting. In de thuiszorg vindt minimaal één maal per jaar een evaluatie plaats. In de intramurale setting vindt minimaal twee maal per jaar een evaluatie plaats. Deze evaluaties zijn nodig om de kwaliteit van de zorg te bewaken, en indien nodig bij te stellen. De tijd die nodig is voor het bijwerken van het zorgplan wordt in rekening gebracht Uitvoering van zorg door of namens in het kader van de AWBZ of de WMO gebeurt op basis van een zogenaamde indicatiestelling of beschikking. De indicatie of beschikking wordt door het daartoe bevoegde orgaan afgegeven is gerechtigd na overleg met de opdrachtgever de verzorging of onderdelen daarvan uit te laten voeren door diverse medewerkers (waaronder stagiaires) van of door derden. Indien overleg of berichtgeving vooraf niet mogelijk is, is gerechtigd hiervan af te wijken. streeft ernaar het aantal medewerkers wat bij een cliënt komt te beperken. De opdrachtgever krijgt een zorgmedewerker als contact persoon toegewezen voor het maken van afspraken met betrekking tot de zorg of het bespreken van bepaalde knelpunten Voor het uitvoeren van medische/verpleegkundige handelingen die vallen onder de zogenaamde risicovolle handelingen en voorbehouden handelingen zoals bedoeld in de wet op Beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) dient Eilandzorg Schouwen-Duiveland te beschikken over een opdracht van een arts (huisarts,specialist enz.). Tevens is op deze handelingen de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing Het is de medewerkers van niet toegestaan cadeaus of andere attenties aan te nemen van de opdrachtgever Het is medewerkers niet toegestaan een cliënt in de eigen auto te vervoeren of ten behoeve van de opdrachtgever gebruik te maken van een voertuig van de cliënt De woning dient toegankelijk te zijn op het moment dat de zorg verleend moet worden. Het is de medewerker van niet toegestaan om de sleutel van de woning van de opdrachtgever aan te nemen en/of in het beheer te houden, tenzij hiervoor door schriftelijk toestemming is verleend. 3. Wijziging en beëindiging Afzegging van reeds overeengekomen zorg of overige diensten dient uiterlijk 48 uur voor aanvang te gebeuren Bij niet tijdige afzegging van de zorg worden de kosten van de overeengekomen zorg bij de opdrachtgever in rekening gebracht Ieder der partijen kan te allen tijde een voor onbepaalde tijd gegeven opdracht door opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. pag.2/5

3 3.4. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen en behoudens overmacht (bijv. bij overlijden, plotselinge opname) een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste vier weken is gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te schorten dan wel eenzijdig te beëindigen, indien: - geen sprake meer is van het daartoe bevoegde orgaan afgegeven noodzakelijke indicatie of beschikking op grond waarvan aanbieder is; - indien het contract tussen en de uitvoerende organisatie in het kader van de WMO eindigt; - opdrachtgever overlijdt; - surseance wordt verleend, faillissement wordt uitgesproken op basis van de Wet sanering van schulden van natuurlijke personen (WSNP), of opdrachtgever zijn beschikkingsbevoegdheid verliest; - voor zover van belang - vergoeding van zorg op basis van de toepasselijke zorgwetgeving niet plaatsvindt; - opdrachtgever (of zijn huisgenoten of gasten) zich schuldig maken aan discriminatie, alcohol of druggebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie; - de werkplek niet voldoet aan de in de Arbeidsomstandighedenwet gestelde eisen; - sprake is van een slechte hygiënische situatie; - de cliënt wordt opgenomen in een intramurale voorziening; - de cliënt (tijdelijk) buiten het werkgebied van verblijft of gaat wonen Overleg over wijziging van tijden en dagen waarop, of locatie waar de zorgverlening en/of diensten plaatsvinden, is op verzoek van opdrachtgever mogelijk. spant zich optimaal in om aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen, maar is niet verplicht akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging is gerechtigd met onmiddellijke ingang wijzigingen die plaatsvinden met betrekking tot de AWBZ, de WMO, de ZVW of andere van overheidswege opgelegde regelgeving door te voeren, ook indien de wijziging een verhoging van de eigen bijdrage betekent. Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te voldoen aan. 4. Aansprakelijkheid is verzekerd tegen letsel en materiële schade die bij een opdrachtgever wordt veroorzaakt door schuld van een medewerker. Als er zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Eilandzorg Schouwen- Duiveland leidt; kan opdrachtgever een aanvraag tot schadevergoeding indienen. De schade dient zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een week na constatering, te worden gemeld. is slechts verplicht de schade aan de opdrachtgever te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat de verzekering uitkeert aan. Schades minder dan 25 euro worden niet in behandeling genomen. pag.3/5

4 4.2. Opdrachtgever is gehouden schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen instellen terzake schade ontstaan door de verleende zorg Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van aan medewerkers van Eilandzorg Schouwen- Duiveland volmachten te verstrekken waaronder mede verstaan bankpassen en code, creditcards, etc. Bij overtreding van een dergelijk verbod aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die hieruit voortvloeit is niet aansprakelijk voor druk - of schrijf en /of telfouten en/of onduidelijkheden in folders, opdrachtbevestigingen en/of offertes, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Eilandzorg Schouwen- Duiveland als bindend. 5. Overmacht Ingeval sprake is van overmacht heeft opdrachtgever in beginsel geen aanspraak op vergoeding van eventuele schade ten gevolge van die overmacht Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stremmingen in het vervoer, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, personeelskrapte, bedrijvenbezetting en overige optredens van werknemersorganisaties, overheidsmaatregelen, storing in de leveringen van energie en water, storingen in het communicatie- en dataverkeer, bedrijfsstoring en overmacht van leveranciers alsmede het geval dat door eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld haar verbintenissen uit een individuele overeenkomst met opdrachtgever na te komen, machinebreuk, oorlog, oorlogsgevaar, molest, onlusten Daarnaast dient onder overmacht als vermeld in artikel 5.2, te worden verstaan: elke niet aan te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van de verplichting van Eilandzorg Schouwen- Duiveland geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of op grond waarvan de nakoming van een individuele overeenkomst met redelijkerwijs niet kan worden gevergd daar door eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld haar verbintenissen uit die overeenkomst na te komen Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, ontslaan Eilandzorg Schouwen- Duiveland van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden Ingeval van langer durende overmacht zal daarvan direct mededeling doen aan de opdrachtgever, en zal de opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden Voor zover uitvoering van de opdracht geschiedt op grond van een van overheidswege aan beschikbaar gesteld jaarbudget behoudt zich het recht voor op grond pag.4/5

5 van een niet toereikend budget, opdrachten niet of niet geheel uit te voeren, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden. 6. Klachten Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert Eilandzorg Schouwen-Duiveland een klachtenprocedure. De regels van deze procedure zijn bij de administratie van en kunnen op verzoek worden toegezonden aan opdrachtgever. 7. Privacy hanteert voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de opdrachtgever een privacyreglement. Dit reglement wordt uitgereikt bij inhuizing en is te lezen op de website van Eilandzorg Schouwen- Duiveland (www.eilandzorg.com) Relevante persoonsgegevens van de opdrachtgever worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de WGBO vijftien jaar bewaard. beheert persoonsgegevens van de opdrachtgever zorgvuldig. De gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en worden niet zonder de toestemming van opdrachtgever doorgegeven aan derden. Een uitzondering hierop zijn noodsituaties. Tevens heeft de medewerker van Eilandzorg Schouwen-Duiveland een geheimhoudingsplicht tegenover derden. 8. Betaling Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum Indien facturen niet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan, worden administratiekosten in rekening gebracht Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Eilandzorg Schouwen-Duiveland moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. 9. Geschillen Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is Op alle transacties van is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing en eventuele geschillen zullen derhalve worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. 10. Slotbepaling In alle gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing bij. pag.5/5

LEVERINGSVOORWAARDEN Sector Huishoudelijke Zorg (HZ) van stichting ZuidZorg gevestigd te Veldhoven, hierna te noemen ZuidZorg.

LEVERINGSVOORWAARDEN Sector Huishoudelijke Zorg (HZ) van stichting ZuidZorg gevestigd te Veldhoven, hierna te noemen ZuidZorg. LEVERINGSVOORWAARDEN Sector Huishoudelijke Zorg (HZ) van stichting ZuidZorg gevestigd te Veldhoven, hierna te noemen ZuidZorg. 1. ALGEMEEN 1.1. Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kraamzorg

Leveringsvoorwaarden kraamzorg Documenteigenaar Manager Kraamzorg Soort document Bedrijfsonderdeel Beleid Kraamzorg LEVERINGSVOORWAARDEN Sector Kraamzorg van Stichting ZuidZorg gevestigd te Veldhoven, nader te noemen ZuidZorg 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

U of uw (wettelijk) vertegenwoordiger en Sint Annaklooster verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

U of uw (wettelijk) vertegenwoordiger en Sint Annaklooster verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Aan Eindhoven, 26 januari 2017 Zorgovereenkomst Sint Annaklooster Geachte, Dit is een zorgovereenkomst die u samen met ons invult. Sint Annaklooster biedt huishoudelijke zorg uitgaande van de Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Community Support Nederland B.V. Groningen

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Community Support Nederland B.V. Groningen ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Community Support Nederland B.V. Groningen Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder Community Support wordt verstaan Community Support

Nadere informatie

De door GreenStar Zorg B.V. geleide organisatie, dan wel haar rechtsopvolgers.

De door GreenStar Zorg B.V. geleide organisatie, dan wel haar rechtsopvolgers. Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GreenStar Zorg B.V. statutair gevestigd te Rotterdam, nader te noemen GreenStar Zorg. 1. Begripsomschrijving Voorwaarden

Nadere informatie

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing.

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Cura Zorg aan huis

ALGEMENE VOORWAARDEN Cura Zorg aan huis ALGEMENE VOORWAARDEN Cura Zorg aan huis 1. ALGEMEEN 1.1 Met het uitkomen van deze Algemene Voorwaarden worden alle opdrachten slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de zorg verstrekt en de zorg betaalt, bijvoorbeeld de klant, een werkgever of een andere relatie.

Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de zorg verstrekt en de zorg betaalt, bijvoorbeeld de klant, een werkgever of een andere relatie. Algemene Voorwaarden Van Stichting Beatrice Care Gevestigd te Den Haag, nader te noemen Stg. Bc Definities Cliënt: degene die de zorg ontvangt Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de zorg verstrekt

Nadere informatie

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst en bijbehorend zorgplan tussen de zorgaanbieder en de cliënt.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst en bijbehorend zorgplan tussen de zorgaanbieder en de cliënt. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Community Support Nederland B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Community Support Nederland B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Community Support Nederland B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder Community Support wordt verstaan Community Support Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Wmo Schoonmaakbedrijf Beets B.V.

Algemene Voorwaarden Wmo Schoonmaakbedrijf Beets B.V. Algemene Voorwaarden Wmo Schoonmaakbedrijf Beets B.V. 1. DEFINITIES 1.1. Algemene Voorwaarden: de gegeven Algemene Voorwaarden Wmo van Schoonmaakbedrijf Beets B.V. 1.2. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1 Met het uitkomen van deze worden alle opdrachten slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Zorg+Geluk Thuiszorg schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Allround zorg, Te Veenendaal. Januari 2012

Algemene Leveringsvoorwaarden van Allround zorg, Te Veenendaal. Januari 2012 Algemene Leveringsvoorwaarden van Allround zorg, Te Veenendaal Januari 2012 Artikel 1 definities A.W.B.Z.: Algemene Wet Bijzondere ziektekosten; Cliënt: Persoon aan wie zorg wordt verleend; C.A.K: Centraal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer 50407872. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN: Voor toepassing van onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

BEGRIPSBEPALINGEN: Voor toepassing van onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN gehanteerd door Stichting Alertzorg & Welzijn (hierna: Alertzorg) Ingaande per 17 september 2010.(Deze nieuwe voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden) BEGRIPSBEPALINGEN:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Edu-life: opdrachtnemer; b) Opdrachtgever: de zorg vragende natuurlijke persoon alsmede diens wettelijke

Nadere informatie

1.2 Afspraken met medewerkers binden Sportfever SportBSO niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.2 Afspraken met medewerkers binden Sportfever SportBSO niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. ALGEMENE PLAATSINGSVOORWAARDEN Buitenschoolse opvang Sportfever SportBSO gevestigd in Haarlem gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34282309. Onderstaand leest u de letterlijke tekst van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Onder cliënt wordt verstaan een ieder die van de begeleiding van TBA gebruik wenst te maken of maakt, dan wel enige overeenkomst van dien aard met haar wenst af te sluiten. Onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 -

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 - Inhoudsopgave 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING - 2-2. GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - 2-3. TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2-4. DUUR, WIJZIGING, EN BEËINDIGING VAN DE ZORGAFSPRAKEN - 3-5. KWALITEIT

Nadere informatie

Hilvertsweg 162 a 1214 JL Hilversum 035-5414647 www.kdvtoppie.nl kdv@kdvtoppie.nl ALGEMENE PLAATSINGSVOORWAARDEN

Hilvertsweg 162 a 1214 JL Hilversum 035-5414647 www.kdvtoppie.nl kdv@kdvtoppie.nl ALGEMENE PLAATSINGSVOORWAARDEN ALGEMENE PLAATSINGSVOORWAARDEN Van Kinderdagverblijf Toppie, gevestigd te Hilversum, nader te noemen: Toppie. 1. ALGEMEEN 1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding Artikel 1. Begripsomschrijving Algemene voorwaarden = de voorwaarden van Groenoord Zorgt voor de levering van zorg- en dienstverlening, die integraal deel uitmaakt van de bevestiging zorgafspraken. Klant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Telefoon KvK: ND: 4338

Telefoon KvK: ND: 4338 Algemene voorwaarden MaaSecurity Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MaaSecurity en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tabitha Ruiter

Algemene Voorwaarden Tabitha Ruiter Algemene Voorwaarden Tabitha Ruiter Artikel 1 Definities 1. Tabitha Ruiter : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rading 37 1213 RL te Hilversum,ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A2-CARE

ALGEMENE VOORWAARDEN A2-CARE ALGEMENE VOORWAARDEN A2-CARE 1. DEFINITIES 1.1 CAK: het Centraal Administratiekantoor in Den Haag (www.hetcak.nl) dat verantwoordelijk is voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage Wmo2015.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pedagogische Praktijk Liekens Versie 01-2014

Algemene voorwaarden Pedagogische Praktijk Liekens Versie 01-2014 Algemene voorwaarden Pedagogische Praktijk Liekens Versie 01-2014 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte (zie artikel 2) en overeenkomst (zie artikel 3) tussen Pedagogische

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV Januari 2014 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vraagouder en de gastouder met KION Gastouderbureau BV, verder ook

Nadere informatie

(her)indicatie : Het (wettelijk) vereiste advies door of namens een indicatieorgaan/verzekeraar/gemeente

(her)indicatie : Het (wettelijk) vereiste advies door of namens een indicatieorgaan/verzekeraar/gemeente Dienstverlening : Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten op het terrein van verpleging en verzorging thuis en op locatie, huishoudelijke verzorging, (psychosociale) begeleiding,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Senior Zorg Service

Algemene voorwaarden Senior Zorg Service Algemeen: Algemene voorwaarden Senior Zorg Service Artikel 1: Toelichting. 1.1. Senior Zorg Service is een eenmanszaak welke zich bezig houdt met diensten welke betrekking hebben op de dagelijkse-, niet

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Kraamcentrum Assen e.o. biedt aan cliënten op het gebied van kraamzorg een breed pakket van diensten. Het belangrijkste beleidsuitgangspunt is dat onze diensten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP Algemeen Artikel1 Definities a. Zorgvrager: de persoon die zorg behoeft. In dit document wordt onder zorgvrager ook de eventuele wettelijk en/of gevolmachtigde vertegenwoordiger van de zorgvrager verstaan.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Afspraken met personeel binden Varkentje Stoer niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.2 Afspraken met personeel binden Varkentje Stoer niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. Algemene voorwaarden buitenschoolse opvang Varkentje Stoer 1. Algemeen 1.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag. ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag. 1. Algemene bepalingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Servorg Projecten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Barends Training

Algemene Voorwaarden Barends Training Algemene Voorwaarden Barends Training Artikel 1 Definities 1.1 Barends Training: Robin Barends, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59652748, alsook personeel dat werkzaam

Nadere informatie

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Spoor 3 HRM. 2.

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN Sappie Surf Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij.sappie Surf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 5. Geheimhouding Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Leerkwadraat B.V.

Algemene voorwaarden Leerkwadraat B.V. Algemene voorwaarden Leerkwadraat B.V. Inhoud: 1. Algemeen 2. Contracten 3. Verplichtingen wederpartij 4. Verplichtingen Leerkwadraat B.V. 5. Betalingen en facturen 6. Aansprakelijkheid 7. Geheimhouding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V.

Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V. Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V. Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: HoekHelpt, als onderdeel van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud De Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Algemene leveringsvoorwaarden 2008/2009 SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Kvk 09187392 Btw NL 022656170B01 1. Toepasselijkheid 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van ZorgBedrijf

Algemene Voorwaarden van ZorgBedrijf Algemene Voorwaarden van ZorgBedrijf 1 Inleiding ZorgBedrijf bestaat momenteel uit Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland, Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland en eventuele toekomstige stichtingen. Alle vestigingen

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WMO SINA ZORG B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SINA ZORG B.V. (WMO)

ALGEMENE VOORWAARDEN WMO SINA ZORG B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SINA ZORG B.V. (WMO) ALGEMENE VOORWAARDEN WMO SINA ZORG B.V. 1. DEFINITIES Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden (Wmo) van Sina Zorg B.V.. AWBZ: de Algemene wet bijzondere ziektekosten. CAK: het Centraal

Nadere informatie