Strategisch Scholingsplan Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Scholingsplan 2014. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie."

Transcriptie

1 Strategisch Scholingsplan 2014 Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Door: Mieke Hoeijmakers Manager Cure and Care 1 december 2013

2 Strategisch Scholingsplan 2014 Coöperatie Cohesie u.a. Inleiding Dit scholingsplan is geschreven voor huisartsen, praktijkmedewerkers (doktersassistenten en praktijkondersteuners) en medewerkers op de huisartsenpost, werkzaam in de regio Noord-Limburg. Het bevat een uitwerking van de beleidsdoelstellingen zoals vastgelegd in het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan In dit plan staat beschreven welke ontwikkeling de komende jaren op de huisartsen en hun praktijkmedewerkers af gaan komen. Om alle ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, zal de huisarts in de praktijk steeds meer de rol van zorgregisseur op zich moeten nemen 1. De kwaliteiten van regisseur zijn niet vanzelfsprekend aanwezig en worden in de opleiding onvoldoende aangeleerd. Hier ligt de komende 3 jaar een belangrijke rol voor Cohesie Deskundigheidsbevordering. In ons nascholingsaanbod zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het verder ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om deze rol te kunnen vervullen. De stafcommissie speelt een grote rol in het te vormen scholingsplan. De stafcommissie geeft input en beoordeelt het plan alvorens het wordt voorgelegd aan het bestuur en de leden. Het strategisch scholingsplan is geschreven door de manager Cure and Care. Het plan wordt uitgevoerd door de opleidingsfunctionaris van de afdeling Deskundigheidsbevordering. Visie en missie De scholingsvraag staat centraal. We zijn er van overtuigd dat intrinsieke motivatie van groot belang is bij de effectiviteit van scholing. We richten ons bij het maken van nascholing op recente ontwikkelingen en actuele vraagstukken binnen de beroepsgroep. Hierbij staan het bevorderen van de kwaliteit van zorg, praktisch handelen en de persoonlijke ontwikkeling van de professional centraal. Onze scholingen voldoen aan de kenmerken van competentiegericht onderwijs, zijn van hoogwaardige kwaliteit en geheel ongesponsord. 1 Zie meerjaren kwaliteitsplan

3 Doel Cohesie Deskundigheidsbevordering stelt zich, binnen de geformuleerde kaders van de koepelorganisaties van de huisartsenzorg in Nederland, het volgende ten doel: Bevordering van de kwaliteit van huisartsenzorg: - Het organiseren van scholingen is een onderdeel van het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Binnen onze scholingen volgen wij de actuele landelijke ontwikkelingen op het gebied van medische inhoud en onderwijs. Het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan is leidend voor het strategisch scholingsplan. Elk jaar worden doelstellingen en inhoud opnieuw geformuleerd. Bevordering van de deskundigheid van huisartsen en praktijkmedewerkers door middel van het aanbieden van: - Medisch inhoudelijke cursussen voor huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners - Toetsgroeponderwijs - Vaardigheidsonderwijs - Intervisie en supervisie - Regionale (transmurale) werkafspraken Bevordering van de deskundigheid van medewerkers van de huisartsenpost zodat men voldoet aan de normen die de beroepsgroep stelt. Dit doen we door middel van het organiseren van (verplichte) scholingen en trainingen in samenwerking met het management en de opleidingscoördinator van de HAP. Het oppakken van alle voorkomende zaken die direct of indirect met deskundigheidsbevordering te maken hebben. Opbouw Dit plan geeft richting aan het scholingsprogramma voor Het plan geeft weer waar de aandachtspunten op het gebied van scholing liggen en is een uitwerking van de grote lijnen. Per cursus wordt een onderwijsprogramma aan de hand van het 'Model van Gelder' geschreven. Hierin zijn de volgende punten opgenomen: Beginsituatie Leerdoelen Leerinhoud Werkvormen Hulpmiddelen - 3 -

4 Evaluatie Scholingsplan Langetermijndoelstellingen In het scholingsplan van 2011 hebben we voor het eerst langetermijndoelstellingen opgenomen, omdat we merkten dat het uitzetten van nieuwe trajecten over het algemeen langer duurt dan één jaar. De langetermijndoelstellingen luidden: Eind 2013 participeren PAM en EKC'en in een regulier overleg- en scholingscircuit, dat vorm geeft aan het functioneren van de toetsgroepen. Eind 2013 is intervisie/supervisie voor de gehele doelgroep een vast aanbod van Cohesie Deskundigheidsbevordering. Eind 2013 voldoen de scholingen van Cohesie Deskundigheidsbevordering aan de kenmerken van competentiegericht onderwijs. In de afgelopen 3 jaar hebben we een ondersteuningsstructuur opgezet voor toetsgroepen. Door de gezamenlijk inspanningen hebben we op dit moment een PAM die samen met Deskundigheidsbevordering en de EKC werkt aan verbetering van het kleine groepen- en toetsgroeponderwijs binnen Cohesie. Verder is intervisie inmiddels een vast aanbod geworden en worden al onze nascholingen competentiegericht aangeboden. Kortom: de langetermijndoelstellingen die we in 2011 hebben geformuleerd zijn inmiddels allemaal behaald. Kortetermijndoelstelling In 2013 hebben we ook nog een kortetermijndoelstelling geformuleerd: Eind 2013 functioneren alle FTO-groepen op minimaal niveau 3. Deze doelstelling hebben we nog niet behaald. Uit een recente enquête onder de EKC'en en apothekers blijkt dat 66% van de FTO-groepen functioneert op niveau 3 of 4. We zien wel een duidelijke verbetering in de kwaliteit van werken in de toetsgroepen. De groepen die op niveau 2 uitkomen voldoen veelal aan de kwaliteitsnormen, maar halen de voorgeschreven 6 bijeenkomsten niet. Samen met het FTO regioteam 2 bekijken we welke hulp en ondersteuning de groepen nodig hebben om bovenstaande doelstelling in 2014 te kunnen behalen. We zijn van mening dat Cohesie Deskundigheidsbevordering zich inmiddels ontwikkeld heeft tot een stevige scholingsorganisatie, die een compleet (na)scholingspakket biedt aan huisartsen, hun praktijkpersoneel en de medewerkers van de huisartsenpost. 2 Bestaat uit LapCo, Cohesie en PAM - 4 -

5 Evaluatie nascholingen 2013 Voor de huisartsen had 2013 een rustige start. De tweede helft van het jaar liep de nascholingskalender echter behoorlijk vol. Dit heeft geleid tot ontevredenheid onder de leden. Wij begrijpen dit, maar doordat wij ons richten op actuele vraagstukken en scholingsbehoeften was het erg lastig om de scholingen evenredig te verdelen over het jaar. Verder is het voor ons niet altijd mogelijk om invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld de planning van externe partijen. Toch delen we de mening dat er een onwenselijke situatie is ontstaan. Samen met het team hebben we gekeken op welke processen we wel invloed kunnen uitoefenen. Zo hebben we besloten om de HAP-carrousel voortaan op twee momenten in het jaar aan te bieden, namelijk in het voor- én najaar. Ook zorgen we ervoor dat alle verdiepingsbijeenkomsten van Cure and Care in het begin van het jaar gepland zijn. Op deze manier hopen we meer grip te houden op de scholingsagenda. In 2013 hebben we de huisartsen 54,5 uur geaccrediteerde nascholing aangeboden vanuit Cohesie Deskundigheidsbevordering. In samenwerking met de afdeling Cure and Care hebben in 2013 de eerste verdiepingbijeenkomsten opgezet. De vorm en inhoud hiervan zijn bij alle bijeenkomsten goed geëvalueerd Het strategisch scholingsplan van 2013 is volledig uitgevoerd door de afdeling Deskundigheidsbevordering. Nieuwe trajecten In 2013 hebben we ons daarnaast bezig gehouden met het ontwikkelen en/of opzetten van diverse nieuwe trajecten: Uitzetten en organiseren van wondzorg praktijktrainingen voor de huisartsen binnen het FTO, voor de praktijkmedewerkers in company in de praktijk. Ondersteunen bij de implementatie van de FTTO-afspraken in het FTO. Tijdens dit traject hebben we voor het eerst geoefend met het maken van toetsgroepmateriaal. Implementeren van (verbeter) trajecten ten behoeve van de hercertificering van onze triagisten. Ontwikkelen van een toetsingskader en toetscarrousel voor Verpleegkundig Specialisten op de huisartsenpost. Organiseren van een praktijkgerichte training op het gebied van Disease Management in samenwerking met Labelsoft. In company In 2013 hebben we minder in company vragen gehad dan in We hebben 9 trajecten begeleid. De vraag blijft divers en varieert van BLS/AED-trainingen tot intervisie, supervisie en HAAKtrainingen. Ondanks de terugloop van in company aanvragen merken we dat hier wél meer behoefte aan is. Dit blijkt uit de vragen en opmerkingen tijdens scholingen of in de evaluaties. We streven ernaar in company vragen zoveel mogelijk tegemoet te komen, maar goede randvoorwaarden zoals ruimte, techniek en materialen zijn niet altijd voorhanden binnen de huisartsenpraktijk. Een praktijkgericht aanbod op een andere locatie en soms in combinatie met andere, vaak kleinere praktijken, is een goed alternatief gebleken. Volgend jaar willen we een uitbreiding van het standaard in company aanbod realiseren

6 Huisartsenpost De triagisten hebben een bewogen jaar achter de rug. Er zijn veel scholingen en verbetertrajecten geweest. Voor de hercertificering zijn, sinds lange tijd, weer Triage Audio Toetsen afgenomen. We hebben hierin gezien dat niet elke triagist in staat is gebleken om de opgedane kennis van de afgelopen jaren op een goede gestructureerde wijze in de praktijk te brengen. We hebben nu een duidelijk in beeld waar we staan en wat er nodig is om iedereen op het gewenste niveau te krijgen en houden. Elke triagist die een onvoldoende scoorde tijdens de TAT is door de afdeling Deskundigheidsbevordering begeleid tijdens een individueel traject op maat. Dit heeft ertoe geleid, dat elk traject tot nu toe met een voldoende voor de TAT is afgerond. De toets Medisch Technisch Handelen is inmiddels volledig ingebed. In 2014 zal deze toets voor het eerst zonder instructies vooraf worden afgenomen. De scholing Huiselijk Geweld, die op dringend verzoek vanuit de inspectie is georganiseerd voor de triagisten, heeft tot een aantal adviezen ter kwaliteitsverbetering geleid. Eén daarvan is dat scholing over Huiselijk Geweld en Kindermishandeling minimaal 1 keer per 3 jaar herhaald dient te worden

7 Doelstellingen De onderstaande doelstellingen zijn geformuleerd vanuit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan 'Naar een toekomstbestendige eerstelijns zorg in Nederland'. Langetermijndoelstellingen Eind 2016 faciliteert Cohesie Deskundigheidsbevordering de EKC en toetsgroepen maximaal in de uitvoering. Eind 2013 is het actieplan functioneren toetsgroepen voorgelegd aan de leden. Met dit actieplan wil Cohesie bereiken dat elke huisarts deelneemt in een toetsgroep, die minimaal functioneert op niveau 3. Toetsgroep onderwijs heeft veel voordelen ten opzicht van klassikaal onderwijs. Het is vele malen effectiever 3 en kan flexibel inspelen op de wensen van de individuele deelnemers. Om de doelstellingen van het plan te kunnen bereiken is het belangrijk dat we zorgen voor maximale ondersteuning van de groepen en een samenhangend aanbod van toetsgroepmateriaal. Dit is een taak voor Cohesie Deskundigheidsbevordering. De komende jaren gaan we deze taak gefaseerd oppakken en uitvoeren. o Eind 2014 functioneren alle FTO-groepen minimaal op niveau 3. o In 2014 wordt er een actieplan voor toetsgroepen opgesteld waarin o.a. honorering voor de EKC is opgenomen. o Toetsgroepen worden indien gewenst door de afdeling Deskundigheidsbevordering administratief ondersteund bij de invoering in GAIA. o Cohesie Deskundigheidsbevordering ondersteunt huisartsen bij het maken van toetsgroepmateriaal en het genereren van cijfers. o In 2016 is er een samenhangend aanbod van scholingsmateriaal voor toetsgroepen. o Jaarlijks organiseert de afdeling Deskundigheidsbevordering in samenwerking met de PAM minimaal twee EKC-nascholingen. Eind 2016 is het scholingsplan voor Cure and Care volledig uitgerold in de regio. - Eind 2014 heeft elke huisartsenpraktijk per zorgprogramma een HaMA aangewezen en bekend gemaakt bij Cure and Care. - Eind 2014 heeft elke HaMA minimaal één verdiepingsbijeenkomst bijgewoond. - Eind 2016 participeren nagenoeg alle huisartsen in een DBC toetsgroep. In 2014 streven we naar 35%, in 2015 naar 65% en in 2016 naar 90% van alle huisartsen. 3 Richard Grol, Kwaliteitsbewaking in de huisartsgeneeskunde. Effecten van onderlinge toetsing. Proefschrift Nijmegen

8 Eind 2016 wordt aan de huisartsen de mogelijkheid geboden om actuele kennis en vaardigheden betreffende de ketenzorg en reanimatievaardigheid te toetsen in plaats van te scholen. Toetsen heeft veel voordelen ten opzichte van scholen. Door te toetsen spoor je namelijk kennishiaten op, waarna je heel gericht deskundigheidsbevordering kunt inzetten. Verder levert het een enorme tijdsbesparing op. Als je bijvoorbeeld in 5-10 minuten kunt laten zien dat je de reanimatievaardigheid beheerst, dan is het niet nodig om een standaard BLS training van een dagdeel te volgen. o Het is al mogelijk om vanuit het opleidingsplan spirometrie, de kennis half jaarlijks te toetsen middels een kennisevaluatie. o Eind 2014 is er voor elk zorgprogramma (Cure and Care) een zelfevaluatie-instrument, in de vorm van een kennistoets, beschikbaar. o In 2016 wordt de reanimatievaardigheid getoetst in plaats van getraind. Kortetermijndoelstellingen In 2014 ontwikkelt de afdeling Deskundigheidsbevordering een standaard aanbod voor huisartsen en hun praktijkmedewerkers op het gebied van intervisie, triage, medisch technisch handelen e.d

9 Scholingsplan 2014 Dagpraktijk Huisartsen In de nascholingen voor huisartsen wordt aandacht besteed aan competentieontwikkeling binnen de zogenaamde CanMeds. Er zijn zeven CanMEDS-competenties beschreven, namelijk: Medisch handelen Communicatie Samenwerking Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen Organisatie Professionaliteit In de afgelopen jaren hebben we vooral aandacht besteedt aan de competenties medisch handelen, kennis en wetenschap en professionaliteit. Die blijven uiteraard belangrijk, maar als de huisarts zich wil ontwikkelen in de rol van zorgregisseur 4 zijn communicatie, samenwerking, maatschappelijk handelen en organisatie minstens zo belangrijk. Cohesie Deskundigheidsbevordering zal ervoor zorgen dat in het scholingsaanbod voldoende aandacht is voor de competentieontwikkeling op deze gebieden. Cohesie Samen Kundig - regionale bijeenkomsten voor huisartsen Het principe achter deze cursusorganisatie is door en voor huisartsen. Dat betekent dat huisartsen nauw betrokken worden bij het bepalen van de inhoud en de uitwerking daarvan. Elke nascholing wordt voorbereid door één á twee huisartsen die affiniteit hebben met het onderwerp en onderwijs. Zij zijn samen met de opleidingsfunctionaris verantwoordelijk voor de inhoud van het programma. De keuze voor het onderwerp laten we afhangen van recente ontwikkelingen en actuele vraagstukken die leven binnen de huisartsgeneeskunde. De stafcommissie speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van het onderwerp. 4 Zie meerjaren kwaliteitsbeleidsplan

10 Toetsgroep/FTO/EKC We weten inmiddels dat het werken in toetsgroepen veel effectiever is dan klassieke nascholing 5. De komende jaren willen we de klassieke, klassikale nascholingen steeds meer afbouwen en meer deskundigheidsbevordering aanbieden in de vorm van het beschikbaar stellen van toetsgroepmateriaal. In 2014 organiseren we samen met de PAM wederom twee platformbijeenkomsten voor de EKC en in Noord-Limburg. In de voorjaarsscholing wordt aandacht besteed aan 'het werken met cijfers'. De inhoud van de najaarsscholing wordt op een later moment vastgesteld, als er meer zicht is op de scholingsvragen van de EKC en. Wanssumcursus Nadat in 2005 de ondersteuning voor het kwaliteitsbeleid (door ministerie en zorgverzekeraars) op regionaal niveau is ingetrokken, zijn veel activiteiten op een laag pitje gezet. De goed functionerende werkgroep van de Wanssumcursus is overeind gebleven. Deze werkgroep bestaat uit huisartsen uit de regio die de inhoud van de cursus vaststellen. In het najaar van 2014 wordt opnieuw een driedaagse cursus georganiseerd door de Wanssumcommissie. Deze meerdaagse cursus wordt gegeven volgens het 'Warffummodel'. Cohesie Deskundigheidsbevordering ondersteunt bij de organisatie van deze cursus. Praktijkondersteuners In Noord-Limburg hebben een groot aantal praktijkondersteuners zich verenigd in het Netwerk PO Noord-Limburg. De leden van het netwerk hebben een bestuur gekozen. Het bestuur geeft input voor het scholingsplan. In aanvulling op de doelstelling in dit scholingsplan hebben we de volgende afspraak gemaakt met het bestuur van het netwerk: Er wordt (in elk geval) tweejaarlijks aandacht besteedt aan het aandachtsgebied van de praktijkondersteuner. Dit kan zijn: diabetes, astma/copd, cardiovasculair risicomanagement en/of ouderenzorg. Netwerkbijeenkomsten 2014 De organisatie van deze drie bijeenkomsten ligt in handen van het bestuur. Tijdens deze avonden staat het opbouwen/onderhouden van het netwerk voor de praktijkondersteuners centraal. Door het uitnodigen van vakinhoudelijke docenten wordt tevens gewerkt aan het bevorderen van de deskundigheid. De onderwerpen voor 2014 worden vastgesteld nadat de resultaten van de enquête van het netwerk zijn verwerkt. Hierin geven de leden namelijk aan welke scholingsbehoefte er leeft. 5 Richard Grol, Kwaliteitsbewaking in de huisartsgeneeskunde. Effecten van onderlinge toetsing. Proefschrift Nijmegen

11 Cursussen 2014 Cohesie Deskundigheidsbevordering organiseert, in samenwerking met het bestuur van het netwerk PO, voor alle praktijkondersteuners in Noord-Limburg (ook praktijkondersteuners die geen lid zijn van het netwerk) drie cursussen. De onderwerpen van de cursussen voor 2014 zijn door het bestuur vastgesteld: Masterclass Spirometrie Hypertensie en 24-uurs metingen Langerhans opvolgavond 3 Het Netwerk PO Noord-Limburg wordt door de afdeling deskundigheidsbevordering administratief ondersteund. Doktersassistenten In Noord-Limburg vormen 7 doktersassistenten, samen met een huisarts uit de regio, de scholingscommissie. Deze commissie geeft input voor het scholingsplan en komt tweemaal per jaar bij elkaar. Samen met de opleidingsfunctionaris worden de gegeven cursussen geëvalueerd en de onderwerpen voor de volgende periode vastgesteld. Cursusaanbod voorjaar 2014 In het voorjaar van 2014 staan de volgende onderwerpen op het programma: Vanuit het urinestickje kijken naar urinewegproblematiek Acute neurologische problemen De praktijkondersteuner GGZ Het cursusprogramma voor het najaar wordt in april 2014 vastgesteld

12 Scholingsplan 2014 Cure and Care Hieronder vindt u de 'opleidingskapstok' van de afdeling Cure and Care, waaraan alle deskundigheidsbevorderende activiteiten binnen de DBC s gehangen worden. Dit zorgt voor een eenduidig scholingsbeleid binnen de DBC s. Het biedt structuur en geeft duidelijkheid in de communicatie naar de leden en externe partijen. De centrale doelstelling van dit plan is het bevorderen van de kwaliteit van zorg. De zorg rondom de patiënt wordt in onderstaand diagram weergegeven. Huisarts en POH de basis is voldoende We verwachten van alle huisartsen en POH s dat ze in staat zijn om binnen de DBC de NHG-standaarden toe te passen. Hiervoor moet de kennis op het gebied van het ziektebeeld en de DBC up-to-date zijn. Door het beschikbaar stellen van een zelfevaluatie-instrument in de vorm van een kennistoets kunnen de huisarts en POH zelf een inschatting maken van eventuele kennishiaten. De basis wordt als volgt geformuleerd: De huisarts en POH zijn in staat het zorgprogramma zoals geformuleerd binnen de DBC inhoudelijk en organisatorisch uit te voeren

13 Deze basis wordt geborgd door het formeren van DBC-toetsgroepen. In deze toetsgroepen worden onderwerpen uit de DBC-statistiekrapportages gebruikt om in een cyclisch proces te leren en te komen tot een verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de zorgprogramma s. In 2013 is in drie huisartsenpraktijken een pilot uitgevoerd en geëvalueerd. Tijdens deze pilot zijn ondersteunende formats en materialen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij de verdere uitrol. De bedoeling is dat eind 2016 alle huisartsen die meedoen met één of meerdere DBC s participeren in een toetsgroep. Indien er binnen een DBC samen met de zorgverzekeraar specifieke kwaliteitsafspraken worden gemaakt over te leveren zorg die niet valt onder de standaard basiszorg (denk aan spirometrie binnen de DBC COPD), wordt dit in een apart opleidingsplan uitgewerkt en geborgd. In 2014 ondersteunt de afdeling Deskundigheidsbevordering bij de uitvoering van het opleidingsplan spirometrie uit voor de DBC COPD. Huisarts met aandachtsgebied (HaMA) aanspreekpunt binnen de praktijk Binnen de huisartsenpraktijk is er voor elke DBC een huisarts aanwezig die deze DBC als aandachtsgebied heeft. Deze HaMA heeft meer dan gemiddeld kennis van de DBC en het ziektebeeld. Hij is hét aanspreekpunt voor het expertteam en de praktijkondersteuner op het gebied van inhoud en werkafspraken. Voor de aandachtsvelder en zijn/haar praktijkondersteuner organiseren we jaarlijks twee verdiepingsbijeenkomsten. We stellen het volgen van minimaal één bijeenkomst verplicht. In 2014 organiseren we voor de DBC s COPD, Diabetes Mellitus, Cardiovasculair Risicomanagement en Ouderenzorg elk twee verdiepingsbijeenkomsten

14 Scholingsplan 2014 Huisartsenpost Triagisten In 2009 is de huisartsenpost gecertificeerd als opleidingsinstituut bij de VHN. Dit houdt in dat we het opleidingstraject, dat leidt tot het behalen van het erkend diploma triagist, mogen opzetten en begeleiden. In 2012 hebben we veel energie gestoken in het maken van een opleidingsplan voor triagisten in opleiding. Gedurende de opleiding wordt de triagist begeleid door zijn/haar werkbegeleider. Middels voortgangsgesprekken worden de vorderingen gemonitord door de opleidingsfunctionaris Deskundigheidsbevordering. Alle verslagen, leermomenten, gesprekken en beoordelingen worden door de triagist bijgehouden in het praktijkopleidingboek. Dit dient als bewijslast bij de diploma-aanvraag. In 2013 zijn we voornamelijk bezig geweest van het verfijnen van dit traject. We streven ernaar dat alle triagisten die werkzaam zijn op de huisartsenpost in het bezit zijn van dit diploma of bezig zijn met het opleidingstraject. In 2012 hebben we de herregistratie-eisen voor het diploma triagist ontvangen van de VHN. Deze geformuleerde eisen hebben verstrekkende gevolgen gehad voor het strategisch scholingsplan. Alle herregistratie-eisen zijn opgenomen en geborgd in het strategisch scholingsplan. Cursusaanbod 2014 Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet de triagist jaarlijks 10 uur door het CADP geaccrediteerde nascholing volgen. Hiervan moet minimaal 5 uur medisch inhoudelijke doelstellingen nastreven. Medische inhoud: De onderwerpen van deze medisch inhoudelijke nascholing worden begin vastgesteld. Communicatieve vaardigheden: In 2014 organiseren we een intensieve Haak/communicatietraining training. Opleidingstraject 'Van goed naar Beter': Aan de hand van 10 workshops (gepland van september 2012 tot en met januari 2014) worden de triagisten getraind tot professionele medewerkers die in een open en transparante sfeer/cultuur samenwerken, communiceren, hun werkzaamheden zelfstandig sturen en reguleren, de kwaliteit van hun werk monitoren op kwaliteit en indien nodig bijstellen

15 Toetsen op de huisartsenpost Om voor herregistratie in aanmerking te komen moeten de competenties die behoren tot het beroep triagist jaarlijks worden getoetst. De toetsprocedure op de huisartsenpost wordt beschreven in het toetsingskader. De competenties van de triagist worden getoetst in: Triage Audio Toets (TAT): In de Triage Audio Toets worden de communicatieve vaardigheden en het medisch handelen van de triagist aan de hand van de HAAK-scorelijst getoetst. Praktijkbeoordeling: In de praktijkbeoordeling worden de competenties die behoren bij goed werknemerschap van de triagist getoetst. Toetscarrousel Medisch Technische Handelingen: De Toetscarrousel Medisch Technische Handelingen wordt ingezet om te beoordelen of de triagist bekwaam is om de voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen op de huisartsenpost uit te voeren. Verpleegkundig specialisten Bij Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg werken momenteel vijf verpleegkundig specialisten die allen zijn geregistreerd in het specialisme intensief somatische zorg (RVS). Vanaf de registratiedatum start voor de verpleegkundig specialist een herregistratieperiode van 5 jaar waarin de ervaring en kennis op peil gehouden moet worden. De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de eisen voor herregistratie ligt bij de verpleegkundig specialist. Echter, als werkgever wil Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg ook dat haar medewerkers bekwaam en deskundig zijn. Vanuit dat oogpunt faciliteert Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg in 2014 een aantal nascholingen voor deze doelgroep, namelijk: Tien geaccrediteerde nascholingsuren Vier intervisiebijeenkomsten Toetscarrousel Medisch Technische Handelingen De resterende nascholingsuren die nodig zijn voor herregistratie dient de verpleegkundig specialist zelf in te vullen. Geaccrediteerde nascholing Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg faciliteert in 2013 drie nascholingen (totaal op jaarbasis 10 uur). Van de drie nascholingen zijn twee scholingen gericht op klachten en/of andere competenties die direct relatie hebben met de werkzaamheden op de huisartsenpost. De inhoud van de andere nascholing mag naar eigen inzicht ingevuld worden. De organisatie van de nascholingen is in handen van Stichting KOH. Intervisie In 2014 volgen de verpleegkundig specialisten zelfstandig intervisiebijeenkomsten. De intervisie voldoet aan de regels voor intercollegiale toetsing zoals vastgesteld door RSV

16 Toetsen op de huisartsenpost De competenties die behoren tot het beroep verpleegkundig specialist worden op de huisartsenpost twee jaarlijks getoetst. De toetsprocedure op de huisartsenpost is beschreven in het toetsingskader. De competenties van de verpleegkundig specialist worden (in elk geval) getoetst in: Toetscarrousel Medisch Technische Handelingen: De voorbehouden en risicovolle handelingen die door de verpleegkundig specialist worden uitgevoerd op de huisartsenpost worden tijdens de Toetscarrousel Medisch Technische Handelingen getoetst. De VS is bevoegd om op de huisartsenpost de onderstaande voorbehouden handelingen uit te voeren: - Intra musculair en subcutaan injecteren - Katheteriseren van man en vrouw - Hechten en lijmen van wonden - Nagelboren - Inbrengen en verwijderen van een neustampon - Voorschrijven van medicatie Video Interactie Toets In de Video Interactie Toets wordt het klinisch handelen en de communicatieve vaardigheden van de verpleegkundig specialist getoetst. Als toetsinstrument wordt hiervoor de Maas-Globaallijst gebruikt. Dit is een gevalideerd toetsinstrument voor huisartsen in opleiding. Eén keer per twee jaar worden er in een vooraf vastgestelde dienst steekproefsgewijs 2 consulten beoordeeld. Huisartsen en verpleegkundig specialisten HAP-carrousel In 2014 wordt de HAP-carrousel georganiseerd voor huisartsen en verpleegkundig specialisten. De HAP-carrousel kent de onderstaande onderwerpen: ABCDE-methodiek: In 2010 is de ABCDE-methodiek geïntroduceerd op de huisartsenpost. Deze methodiek stelt op basis van levensbedreiging prioriteiten in het onderzoek en de eerste behandeling. Het doel is dat huisartsen leren om in acute situaties zelfverzekerd en professioneel de urgentie te bepalen, te diagnosticeren en te handelen. Het grote voordeel hiervan is dat de huisarts dezelfde taal spreekt als de ketenpartners in de acute zorg, zoals de ambulance en de SEH. BLS/AED bij volwassenen en kinderen Zuurstof toedienen en infuus prikken Eerder hebben we al vermeld dat we vaardigheden competentiegericht trainen. Het toetsen is hiervan een essentieel onderdeel. In 2013 zijn de competentielijsten tijdens de scholing gebruikt. In 2014 worden de cursisten anoniem beoordeeld door de instructeurs. Op deze manier proberen we een totaalbeeld te krijgen van de kwaliteit van de uitgevoerde vaardigheden. Op basis hiervan bekijken we of het geboden onderwijs voldoende resultaat oplevert. Indien nodig worden de inhoud en het programma van de HAP-carrousel aan gepast. In 2015 worden alle deelnemers individueel door de instructeurs beoordeeld

17 Om de kwaliteit van zorg op de huisartsenpost te kunnen waarborgen, vragen we elke medewerker met klem deze training te volgen. HAP-congres Het HAP-congres is een jaarlijks terugkerend congres voor huisartsen en verpleegkundig specialisten. Tijdens dit congres worden uitsluitend HAP-gerelateerde onderwerpen besproken. Hierbij is uitgebreid ruimte voor interactie en discussie

Strategisch Scholingsplan 2015. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie.

Strategisch Scholingsplan 2015. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Strategisch Scholingsplan 2015 Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Door: Mieke Hoeijmakers - manager Cure and Care Els Janssen - opleidingsfunctionaris

Nadere informatie

Strategisch Scholingsplan Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie

Strategisch Scholingsplan Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie Strategisch Scholingsplan 2016 Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie Auteurs: Els Janssen, Astrid de Boer, Mieke Hoeijmakers Datum: 3 december

Nadere informatie

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering Leren doe je niet in je eentje Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Afdeling Deskundigheidsbevordering Coöperatie Cohesie U.A. Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Leren doe je niet in je eentje Inhoud:

Nadere informatie

Incompany cursus aanbod

Incompany cursus aanbod Incompany cursus aanbod Van boven naar beneden en links naar rechts: Linda Wilmsen, Mieke Hoeijmakers, Anja Schers en Els Janssen. leren doe je niet in je eentje! Cohesie Deskundigheidsbevordering biedt

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie 1 27-10-14

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

de deelname van de doelgroep aan kwaliteitsprojecten en nascholingen te stimuleren.

de deelname van de doelgroep aan kwaliteitsprojecten en nascholingen te stimuleren. Meerjarenplan Federatie WDH Midden Nederland Stuknr.2011-61 2011/2014 Missie Missie De Federatie WDH MN wil door haar programmering kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg in Midden-Nederland bevorderen.

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Triagist. Naam van de opleiding en opleidingsinstituut. Verenging Huisartsenposten Nederland (VHN) nvt

Triagist. Naam van de opleiding en opleidingsinstituut. Verenging Huisartsenposten Nederland (VHN) nvt Triagist Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Is deze opleiding erkend? Zijn er aan deze opleiding accreditatiepunten verbonden? Duur van de opleiding Opbouw van de opleiding in de praktijk Triagist

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers LINKH Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers L I N K H LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG Postbus 2724 3800 GG Amersfoort Telefoon 06 24169015 E-mail info@linkh.nl

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Huisartsenposten. Triage

Huisartsenposten. Triage vergadering Netwerkbijeenkomst kwaliteit Huisartsenposten datum 18 november 2014 onderwerp Triage bijlagen spreker a Kernset b Namenlijst begeleiding ontwikkeling kernset en gebruiksinstructies c Gebruiksinstructies

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

Activiteiten NRR 2013-2014

Activiteiten NRR 2013-2014 Activiteiten NRR 2013-2014 Inhoud 1. Korte inleiding 2. Speerpunten kwaliteit 3. Speerpunten financiering 4. CMS Missie Het behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is Keten denken als

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg Positionering & Profilering Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg 1 Onderwerpen; Salaris Ontwikkeling als professional Specialist - Generalist 2 SALARIS 3 Stelling 1 Ik weet in welke salarisschaal ik ingedeeld

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl. Portfolio voor Verpleegkundigen Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.1106,RBJ Inleiding Waarom een portfolio? (Her)Registratie in het BIG-register

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Het kwaliteitskader POH-GGZ in Friesland Voor huisartsen en praktijkondersteuners huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) Versie 14 april 2010

Het kwaliteitskader POH-GGZ in Friesland Voor huisartsen en praktijkondersteuners huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) Versie 14 april 2010 Het kwaliteitskader POH-GGZ in Friesland Voor huisartsen en praktijkondersteuners huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) Versie 14 april 2010 1. Inleiding Het kwaliteitskader POH-GGZ heeft als doel om de kwaliteit

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

jaarverslag 2016 SHK is als regionale accreditatie autoriteit het aanspreekpunt in de regio voor nascholing aan de huisarts en zijn/haar personeel.

jaarverslag 2016 SHK is als regionale accreditatie autoriteit het aanspreekpunt in de regio voor nascholing aan de huisarts en zijn/haar personeel. SHK17.049-1.0 jaarverslag 2016 SHK is als regionale accreditatie autoriteit het aanspreekpunt in de regio voor nascholing aan de huisarts en zijn/haar personeel. Wijziging bestuurssamenstelling SHK In

Nadere informatie

Cohesie, ijzersterke schakel. Heel Noord-Limburg wordt er beter van

Cohesie, ijzersterke schakel. Heel Noord-Limburg wordt er beter van Cohesie, ijzersterke schakel Heel Noord-Limburg wordt er beter van Cohesie, dat zijn wij! We bundelen energie en kwaliteit en staan daarom sterk in relatie tot andere partijen in de zorg. Irene van den

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

KWALITEITSNORMEN OPLEIDING EN REGISTRATIE REIZIGERSGENEESKUNDIGE EN REIZIGERSGENEESKUNDIG HUISARTS

KWALITEITSNORMEN OPLEIDING EN REGISTRATIE REIZIGERSGENEESKUNDIGE EN REIZIGERSGENEESKUNDIG HUISARTS KWALITEITSNORMEN OPLEIDING EN REGISTRATIE REIZIGERSGENEESKUNDIGE EN REIZIGERSGENEESKUNDIG HUISARTS 2014 INHOUD Pagina 1.Inleiding 1-2 1.1 Doelgroep 1.2 Uitgangspunten 2.Opleidingstraject 3-4 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het NVSHV Kwaliteitsregister... 4 2.2 De registratiebeoordeling...

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Cohesie Cwartiertje Q1

Cohesie Cwartiertje Q1 Cohesie Cwartiertje Q1 Het meerjarenbeleidsplan is onze blauwdruk voor de komende drie jaar. Hierin zullen we een ander beroep doen op huisartsen. We willen meer de verbinding zoeken met andere partijen

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op het onderwijsmateriaal 1 Dit onderwijsmateriaal is gebaseerd op de NHGStandaard M71 van mei 2012 Van geen enkel medicament is aangetoond dat dit effectief zou zijn bij de behandeling

Nadere informatie

De openbaar apotheker specialist

De openbaar apotheker specialist De openbaar apotheker specialist Veranderingen in vervolgopleiding en registratie per 1 januari 2012 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Openbaar apotheker specialist Per

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

NHG-Standaarden voor de praktijkassistente

NHG-Standaarden voor de praktijkassistente IX Inleiding NHG-Standaarden voor de praktijkassistente Dit is de nieuwe editie van de NHG-Standaarden voor praktijkassistentes. Standaarden zijn wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor diagnostiek

Nadere informatie

Voorwoord. Namens bestuur en directie, Marion Borghuis, directeur CIHN Theo Voorn, voorzitter bestuur CIHN

Voorwoord. Namens bestuur en directie, Marion Borghuis, directeur CIHN Theo Voorn, voorzitter bestuur CIHN Jaarbericht Voorwoord Voor u ligt het jaarbericht van de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg. Het is een uitdaging hoogtepunten uit 2012 te kiezen als er zoveel te vertellen is. Afgelopen jaar hebben

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Nascholingsreglement. Commissie Accreditatie & Herregistratie

Nascholingsreglement. Commissie Accreditatie & Herregistratie Nascholingsreglement SEH-artsen KNMG Commissie Accreditatie & Herregistratie oktober 2017 Accreditatiepunten Eén van de wettelijke verplichtingen om aan de eisen voor herregistratie als Spoedeisende Hulp-arts

Nadere informatie

Voorbeeldportfolio verpleegkundigen VUmc

Voorbeeldportfolio verpleegkundigen VUmc 1 Voorbeeldportfolio verpleegkundigen VUmc Het portfolio wordt door alle verpleegkundigen in VUmc bijgehouden. Het portfoliobeleid kun je vinden op KwaliteitsNet, documentnummer..(volgt nog). Het portfolio

Nadere informatie

www.thenextpage.nl Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en Online cursussen huiselijk geweld

www.thenextpage.nl Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en Online cursussen huiselijk geweld Social Business van Augeo Foundation Online cursussen Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld www.thenextpage.nl Beroepsspecifieke scholing in het kader van de Wet Meldcode

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Medisch rekenen voor verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en anderen

Medisch rekenen voor verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en anderen Titel Medisch rekenen voor verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en anderen Toepassingsgebied Zorgeenheden, SEH, OK, recovery, overige relevante werkplekken. Doelgroep Verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers.

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Instelling van het register. CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde

1 Inleiding. 2 Instelling van het register. CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde 1 Inleiding LHV en NHG hebben met ingang van oktober 2005 een College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) ingesteld. Dit college heeft tot

Nadere informatie

Centraal Kwaliteitsregister NGS

Centraal Kwaliteitsregister NGS Centraal Kwaliteitsregister NGS 2010-2014 Inhoudsopgave: Centraal Kwaliteitsregister NGS (CKR-NGS) 3 Toelatingseisen tot het CKR-NGS 4 Hoe blijft u ingeschreven in het CKR-NGS? 4 Studiepunten 5 Kosten

Nadere informatie

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) Zorg en Welzijn Algemeen Door recente maatschappelijke ontwikkelingen in de 1e lijn is er een toenemende vraag naar deskundige hulpverlening bij psychische klachten. Hierbij speelt de POH-GGZ een belangrijke

Nadere informatie

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR FEBRUARI 2017 COLOFON InEen, 9 februari 2017 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Actuele informatie. bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk

Actuele informatie. bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk Actuele informatie bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk Geldig vanaf 1 november 2017; vervangt de versies van 1 januari 2016 en 1 juni 2017. 1 Vertrouwen in zorg 2 Normen van toepassing voor

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Jaarbericht 2014 Cliëntenraad

Jaarbericht 2014 Cliëntenraad Jaarbericht 2014 Cliëntenraad 03-06-2015 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Doelstelling van de cliëntenraad van de CIHN... 4 Samenstelling cliëntenraad... 4 Werkwijze cliëntenraad...

Nadere informatie

Doorsudderen of klaarstomen?

Doorsudderen of klaarstomen? Workshop Doorsudderen of klaarstomen? Zelfmanagementondersteuning in de opleiding tot zorgverlener (ontwerpsessie) 2-5-2012 Doorsudderen of klaarstomen? 1 Doel workshop Ingrediënten verzamelen om de opleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COLLEGE VOOR HUISARTSEN MET BIJZONDERE BEKWAAMHEDEN

JAARVERSLAG 2013 COLLEGE VOOR HUISARTSEN MET BIJZONDERE BEKWAAMHEDEN JAARVERSLAG 2013 COLLEGE VOOR HUISARTSEN MET BIJZONDERE BEKWAAMHEDEN 1 Inleiding Voor u ligt het achtste jaarverslag van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden. Het CHBB is in 2005 opgericht

Nadere informatie