Strategisch Scholingsplan Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Scholingsplan 2014. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie."

Transcriptie

1 Strategisch Scholingsplan 2014 Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Door: Mieke Hoeijmakers Manager Cure and Care 1 december 2013

2 Strategisch Scholingsplan 2014 Coöperatie Cohesie u.a. Inleiding Dit scholingsplan is geschreven voor huisartsen, praktijkmedewerkers (doktersassistenten en praktijkondersteuners) en medewerkers op de huisartsenpost, werkzaam in de regio Noord-Limburg. Het bevat een uitwerking van de beleidsdoelstellingen zoals vastgelegd in het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan In dit plan staat beschreven welke ontwikkeling de komende jaren op de huisartsen en hun praktijkmedewerkers af gaan komen. Om alle ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, zal de huisarts in de praktijk steeds meer de rol van zorgregisseur op zich moeten nemen 1. De kwaliteiten van regisseur zijn niet vanzelfsprekend aanwezig en worden in de opleiding onvoldoende aangeleerd. Hier ligt de komende 3 jaar een belangrijke rol voor Cohesie Deskundigheidsbevordering. In ons nascholingsaanbod zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het verder ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om deze rol te kunnen vervullen. De stafcommissie speelt een grote rol in het te vormen scholingsplan. De stafcommissie geeft input en beoordeelt het plan alvorens het wordt voorgelegd aan het bestuur en de leden. Het strategisch scholingsplan is geschreven door de manager Cure and Care. Het plan wordt uitgevoerd door de opleidingsfunctionaris van de afdeling Deskundigheidsbevordering. Visie en missie De scholingsvraag staat centraal. We zijn er van overtuigd dat intrinsieke motivatie van groot belang is bij de effectiviteit van scholing. We richten ons bij het maken van nascholing op recente ontwikkelingen en actuele vraagstukken binnen de beroepsgroep. Hierbij staan het bevorderen van de kwaliteit van zorg, praktisch handelen en de persoonlijke ontwikkeling van de professional centraal. Onze scholingen voldoen aan de kenmerken van competentiegericht onderwijs, zijn van hoogwaardige kwaliteit en geheel ongesponsord. 1 Zie meerjaren kwaliteitsplan

3 Doel Cohesie Deskundigheidsbevordering stelt zich, binnen de geformuleerde kaders van de koepelorganisaties van de huisartsenzorg in Nederland, het volgende ten doel: Bevordering van de kwaliteit van huisartsenzorg: - Het organiseren van scholingen is een onderdeel van het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Binnen onze scholingen volgen wij de actuele landelijke ontwikkelingen op het gebied van medische inhoud en onderwijs. Het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan is leidend voor het strategisch scholingsplan. Elk jaar worden doelstellingen en inhoud opnieuw geformuleerd. Bevordering van de deskundigheid van huisartsen en praktijkmedewerkers door middel van het aanbieden van: - Medisch inhoudelijke cursussen voor huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners - Toetsgroeponderwijs - Vaardigheidsonderwijs - Intervisie en supervisie - Regionale (transmurale) werkafspraken Bevordering van de deskundigheid van medewerkers van de huisartsenpost zodat men voldoet aan de normen die de beroepsgroep stelt. Dit doen we door middel van het organiseren van (verplichte) scholingen en trainingen in samenwerking met het management en de opleidingscoördinator van de HAP. Het oppakken van alle voorkomende zaken die direct of indirect met deskundigheidsbevordering te maken hebben. Opbouw Dit plan geeft richting aan het scholingsprogramma voor Het plan geeft weer waar de aandachtspunten op het gebied van scholing liggen en is een uitwerking van de grote lijnen. Per cursus wordt een onderwijsprogramma aan de hand van het 'Model van Gelder' geschreven. Hierin zijn de volgende punten opgenomen: Beginsituatie Leerdoelen Leerinhoud Werkvormen Hulpmiddelen - 3 -

4 Evaluatie Scholingsplan Langetermijndoelstellingen In het scholingsplan van 2011 hebben we voor het eerst langetermijndoelstellingen opgenomen, omdat we merkten dat het uitzetten van nieuwe trajecten over het algemeen langer duurt dan één jaar. De langetermijndoelstellingen luidden: Eind 2013 participeren PAM en EKC'en in een regulier overleg- en scholingscircuit, dat vorm geeft aan het functioneren van de toetsgroepen. Eind 2013 is intervisie/supervisie voor de gehele doelgroep een vast aanbod van Cohesie Deskundigheidsbevordering. Eind 2013 voldoen de scholingen van Cohesie Deskundigheidsbevordering aan de kenmerken van competentiegericht onderwijs. In de afgelopen 3 jaar hebben we een ondersteuningsstructuur opgezet voor toetsgroepen. Door de gezamenlijk inspanningen hebben we op dit moment een PAM die samen met Deskundigheidsbevordering en de EKC werkt aan verbetering van het kleine groepen- en toetsgroeponderwijs binnen Cohesie. Verder is intervisie inmiddels een vast aanbod geworden en worden al onze nascholingen competentiegericht aangeboden. Kortom: de langetermijndoelstellingen die we in 2011 hebben geformuleerd zijn inmiddels allemaal behaald. Kortetermijndoelstelling In 2013 hebben we ook nog een kortetermijndoelstelling geformuleerd: Eind 2013 functioneren alle FTO-groepen op minimaal niveau 3. Deze doelstelling hebben we nog niet behaald. Uit een recente enquête onder de EKC'en en apothekers blijkt dat 66% van de FTO-groepen functioneert op niveau 3 of 4. We zien wel een duidelijke verbetering in de kwaliteit van werken in de toetsgroepen. De groepen die op niveau 2 uitkomen voldoen veelal aan de kwaliteitsnormen, maar halen de voorgeschreven 6 bijeenkomsten niet. Samen met het FTO regioteam 2 bekijken we welke hulp en ondersteuning de groepen nodig hebben om bovenstaande doelstelling in 2014 te kunnen behalen. We zijn van mening dat Cohesie Deskundigheidsbevordering zich inmiddels ontwikkeld heeft tot een stevige scholingsorganisatie, die een compleet (na)scholingspakket biedt aan huisartsen, hun praktijkpersoneel en de medewerkers van de huisartsenpost. 2 Bestaat uit LapCo, Cohesie en PAM - 4 -

5 Evaluatie nascholingen 2013 Voor de huisartsen had 2013 een rustige start. De tweede helft van het jaar liep de nascholingskalender echter behoorlijk vol. Dit heeft geleid tot ontevredenheid onder de leden. Wij begrijpen dit, maar doordat wij ons richten op actuele vraagstukken en scholingsbehoeften was het erg lastig om de scholingen evenredig te verdelen over het jaar. Verder is het voor ons niet altijd mogelijk om invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld de planning van externe partijen. Toch delen we de mening dat er een onwenselijke situatie is ontstaan. Samen met het team hebben we gekeken op welke processen we wel invloed kunnen uitoefenen. Zo hebben we besloten om de HAP-carrousel voortaan op twee momenten in het jaar aan te bieden, namelijk in het voor- én najaar. Ook zorgen we ervoor dat alle verdiepingsbijeenkomsten van Cure and Care in het begin van het jaar gepland zijn. Op deze manier hopen we meer grip te houden op de scholingsagenda. In 2013 hebben we de huisartsen 54,5 uur geaccrediteerde nascholing aangeboden vanuit Cohesie Deskundigheidsbevordering. In samenwerking met de afdeling Cure and Care hebben in 2013 de eerste verdiepingbijeenkomsten opgezet. De vorm en inhoud hiervan zijn bij alle bijeenkomsten goed geëvalueerd Het strategisch scholingsplan van 2013 is volledig uitgevoerd door de afdeling Deskundigheidsbevordering. Nieuwe trajecten In 2013 hebben we ons daarnaast bezig gehouden met het ontwikkelen en/of opzetten van diverse nieuwe trajecten: Uitzetten en organiseren van wondzorg praktijktrainingen voor de huisartsen binnen het FTO, voor de praktijkmedewerkers in company in de praktijk. Ondersteunen bij de implementatie van de FTTO-afspraken in het FTO. Tijdens dit traject hebben we voor het eerst geoefend met het maken van toetsgroepmateriaal. Implementeren van (verbeter) trajecten ten behoeve van de hercertificering van onze triagisten. Ontwikkelen van een toetsingskader en toetscarrousel voor Verpleegkundig Specialisten op de huisartsenpost. Organiseren van een praktijkgerichte training op het gebied van Disease Management in samenwerking met Labelsoft. In company In 2013 hebben we minder in company vragen gehad dan in We hebben 9 trajecten begeleid. De vraag blijft divers en varieert van BLS/AED-trainingen tot intervisie, supervisie en HAAKtrainingen. Ondanks de terugloop van in company aanvragen merken we dat hier wél meer behoefte aan is. Dit blijkt uit de vragen en opmerkingen tijdens scholingen of in de evaluaties. We streven ernaar in company vragen zoveel mogelijk tegemoet te komen, maar goede randvoorwaarden zoals ruimte, techniek en materialen zijn niet altijd voorhanden binnen de huisartsenpraktijk. Een praktijkgericht aanbod op een andere locatie en soms in combinatie met andere, vaak kleinere praktijken, is een goed alternatief gebleken. Volgend jaar willen we een uitbreiding van het standaard in company aanbod realiseren

6 Huisartsenpost De triagisten hebben een bewogen jaar achter de rug. Er zijn veel scholingen en verbetertrajecten geweest. Voor de hercertificering zijn, sinds lange tijd, weer Triage Audio Toetsen afgenomen. We hebben hierin gezien dat niet elke triagist in staat is gebleken om de opgedane kennis van de afgelopen jaren op een goede gestructureerde wijze in de praktijk te brengen. We hebben nu een duidelijk in beeld waar we staan en wat er nodig is om iedereen op het gewenste niveau te krijgen en houden. Elke triagist die een onvoldoende scoorde tijdens de TAT is door de afdeling Deskundigheidsbevordering begeleid tijdens een individueel traject op maat. Dit heeft ertoe geleid, dat elk traject tot nu toe met een voldoende voor de TAT is afgerond. De toets Medisch Technisch Handelen is inmiddels volledig ingebed. In 2014 zal deze toets voor het eerst zonder instructies vooraf worden afgenomen. De scholing Huiselijk Geweld, die op dringend verzoek vanuit de inspectie is georganiseerd voor de triagisten, heeft tot een aantal adviezen ter kwaliteitsverbetering geleid. Eén daarvan is dat scholing over Huiselijk Geweld en Kindermishandeling minimaal 1 keer per 3 jaar herhaald dient te worden

7 Doelstellingen De onderstaande doelstellingen zijn geformuleerd vanuit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan 'Naar een toekomstbestendige eerstelijns zorg in Nederland'. Langetermijndoelstellingen Eind 2016 faciliteert Cohesie Deskundigheidsbevordering de EKC en toetsgroepen maximaal in de uitvoering. Eind 2013 is het actieplan functioneren toetsgroepen voorgelegd aan de leden. Met dit actieplan wil Cohesie bereiken dat elke huisarts deelneemt in een toetsgroep, die minimaal functioneert op niveau 3. Toetsgroep onderwijs heeft veel voordelen ten opzicht van klassikaal onderwijs. Het is vele malen effectiever 3 en kan flexibel inspelen op de wensen van de individuele deelnemers. Om de doelstellingen van het plan te kunnen bereiken is het belangrijk dat we zorgen voor maximale ondersteuning van de groepen en een samenhangend aanbod van toetsgroepmateriaal. Dit is een taak voor Cohesie Deskundigheidsbevordering. De komende jaren gaan we deze taak gefaseerd oppakken en uitvoeren. o Eind 2014 functioneren alle FTO-groepen minimaal op niveau 3. o In 2014 wordt er een actieplan voor toetsgroepen opgesteld waarin o.a. honorering voor de EKC is opgenomen. o Toetsgroepen worden indien gewenst door de afdeling Deskundigheidsbevordering administratief ondersteund bij de invoering in GAIA. o Cohesie Deskundigheidsbevordering ondersteunt huisartsen bij het maken van toetsgroepmateriaal en het genereren van cijfers. o In 2016 is er een samenhangend aanbod van scholingsmateriaal voor toetsgroepen. o Jaarlijks organiseert de afdeling Deskundigheidsbevordering in samenwerking met de PAM minimaal twee EKC-nascholingen. Eind 2016 is het scholingsplan voor Cure and Care volledig uitgerold in de regio. - Eind 2014 heeft elke huisartsenpraktijk per zorgprogramma een HaMA aangewezen en bekend gemaakt bij Cure and Care. - Eind 2014 heeft elke HaMA minimaal één verdiepingsbijeenkomst bijgewoond. - Eind 2016 participeren nagenoeg alle huisartsen in een DBC toetsgroep. In 2014 streven we naar 35%, in 2015 naar 65% en in 2016 naar 90% van alle huisartsen. 3 Richard Grol, Kwaliteitsbewaking in de huisartsgeneeskunde. Effecten van onderlinge toetsing. Proefschrift Nijmegen

8 Eind 2016 wordt aan de huisartsen de mogelijkheid geboden om actuele kennis en vaardigheden betreffende de ketenzorg en reanimatievaardigheid te toetsen in plaats van te scholen. Toetsen heeft veel voordelen ten opzichte van scholen. Door te toetsen spoor je namelijk kennishiaten op, waarna je heel gericht deskundigheidsbevordering kunt inzetten. Verder levert het een enorme tijdsbesparing op. Als je bijvoorbeeld in 5-10 minuten kunt laten zien dat je de reanimatievaardigheid beheerst, dan is het niet nodig om een standaard BLS training van een dagdeel te volgen. o Het is al mogelijk om vanuit het opleidingsplan spirometrie, de kennis half jaarlijks te toetsen middels een kennisevaluatie. o Eind 2014 is er voor elk zorgprogramma (Cure and Care) een zelfevaluatie-instrument, in de vorm van een kennistoets, beschikbaar. o In 2016 wordt de reanimatievaardigheid getoetst in plaats van getraind. Kortetermijndoelstellingen In 2014 ontwikkelt de afdeling Deskundigheidsbevordering een standaard aanbod voor huisartsen en hun praktijkmedewerkers op het gebied van intervisie, triage, medisch technisch handelen e.d

9 Scholingsplan 2014 Dagpraktijk Huisartsen In de nascholingen voor huisartsen wordt aandacht besteed aan competentieontwikkeling binnen de zogenaamde CanMeds. Er zijn zeven CanMEDS-competenties beschreven, namelijk: Medisch handelen Communicatie Samenwerking Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen Organisatie Professionaliteit In de afgelopen jaren hebben we vooral aandacht besteedt aan de competenties medisch handelen, kennis en wetenschap en professionaliteit. Die blijven uiteraard belangrijk, maar als de huisarts zich wil ontwikkelen in de rol van zorgregisseur 4 zijn communicatie, samenwerking, maatschappelijk handelen en organisatie minstens zo belangrijk. Cohesie Deskundigheidsbevordering zal ervoor zorgen dat in het scholingsaanbod voldoende aandacht is voor de competentieontwikkeling op deze gebieden. Cohesie Samen Kundig - regionale bijeenkomsten voor huisartsen Het principe achter deze cursusorganisatie is door en voor huisartsen. Dat betekent dat huisartsen nauw betrokken worden bij het bepalen van de inhoud en de uitwerking daarvan. Elke nascholing wordt voorbereid door één á twee huisartsen die affiniteit hebben met het onderwerp en onderwijs. Zij zijn samen met de opleidingsfunctionaris verantwoordelijk voor de inhoud van het programma. De keuze voor het onderwerp laten we afhangen van recente ontwikkelingen en actuele vraagstukken die leven binnen de huisartsgeneeskunde. De stafcommissie speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van het onderwerp. 4 Zie meerjaren kwaliteitsbeleidsplan

10 Toetsgroep/FTO/EKC We weten inmiddels dat het werken in toetsgroepen veel effectiever is dan klassieke nascholing 5. De komende jaren willen we de klassieke, klassikale nascholingen steeds meer afbouwen en meer deskundigheidsbevordering aanbieden in de vorm van het beschikbaar stellen van toetsgroepmateriaal. In 2014 organiseren we samen met de PAM wederom twee platformbijeenkomsten voor de EKC en in Noord-Limburg. In de voorjaarsscholing wordt aandacht besteed aan 'het werken met cijfers'. De inhoud van de najaarsscholing wordt op een later moment vastgesteld, als er meer zicht is op de scholingsvragen van de EKC en. Wanssumcursus Nadat in 2005 de ondersteuning voor het kwaliteitsbeleid (door ministerie en zorgverzekeraars) op regionaal niveau is ingetrokken, zijn veel activiteiten op een laag pitje gezet. De goed functionerende werkgroep van de Wanssumcursus is overeind gebleven. Deze werkgroep bestaat uit huisartsen uit de regio die de inhoud van de cursus vaststellen. In het najaar van 2014 wordt opnieuw een driedaagse cursus georganiseerd door de Wanssumcommissie. Deze meerdaagse cursus wordt gegeven volgens het 'Warffummodel'. Cohesie Deskundigheidsbevordering ondersteunt bij de organisatie van deze cursus. Praktijkondersteuners In Noord-Limburg hebben een groot aantal praktijkondersteuners zich verenigd in het Netwerk PO Noord-Limburg. De leden van het netwerk hebben een bestuur gekozen. Het bestuur geeft input voor het scholingsplan. In aanvulling op de doelstelling in dit scholingsplan hebben we de volgende afspraak gemaakt met het bestuur van het netwerk: Er wordt (in elk geval) tweejaarlijks aandacht besteedt aan het aandachtsgebied van de praktijkondersteuner. Dit kan zijn: diabetes, astma/copd, cardiovasculair risicomanagement en/of ouderenzorg. Netwerkbijeenkomsten 2014 De organisatie van deze drie bijeenkomsten ligt in handen van het bestuur. Tijdens deze avonden staat het opbouwen/onderhouden van het netwerk voor de praktijkondersteuners centraal. Door het uitnodigen van vakinhoudelijke docenten wordt tevens gewerkt aan het bevorderen van de deskundigheid. De onderwerpen voor 2014 worden vastgesteld nadat de resultaten van de enquête van het netwerk zijn verwerkt. Hierin geven de leden namelijk aan welke scholingsbehoefte er leeft. 5 Richard Grol, Kwaliteitsbewaking in de huisartsgeneeskunde. Effecten van onderlinge toetsing. Proefschrift Nijmegen

11 Cursussen 2014 Cohesie Deskundigheidsbevordering organiseert, in samenwerking met het bestuur van het netwerk PO, voor alle praktijkondersteuners in Noord-Limburg (ook praktijkondersteuners die geen lid zijn van het netwerk) drie cursussen. De onderwerpen van de cursussen voor 2014 zijn door het bestuur vastgesteld: Masterclass Spirometrie Hypertensie en 24-uurs metingen Langerhans opvolgavond 3 Het Netwerk PO Noord-Limburg wordt door de afdeling deskundigheidsbevordering administratief ondersteund. Doktersassistenten In Noord-Limburg vormen 7 doktersassistenten, samen met een huisarts uit de regio, de scholingscommissie. Deze commissie geeft input voor het scholingsplan en komt tweemaal per jaar bij elkaar. Samen met de opleidingsfunctionaris worden de gegeven cursussen geëvalueerd en de onderwerpen voor de volgende periode vastgesteld. Cursusaanbod voorjaar 2014 In het voorjaar van 2014 staan de volgende onderwerpen op het programma: Vanuit het urinestickje kijken naar urinewegproblematiek Acute neurologische problemen De praktijkondersteuner GGZ Het cursusprogramma voor het najaar wordt in april 2014 vastgesteld

12 Scholingsplan 2014 Cure and Care Hieronder vindt u de 'opleidingskapstok' van de afdeling Cure and Care, waaraan alle deskundigheidsbevorderende activiteiten binnen de DBC s gehangen worden. Dit zorgt voor een eenduidig scholingsbeleid binnen de DBC s. Het biedt structuur en geeft duidelijkheid in de communicatie naar de leden en externe partijen. De centrale doelstelling van dit plan is het bevorderen van de kwaliteit van zorg. De zorg rondom de patiënt wordt in onderstaand diagram weergegeven. Huisarts en POH de basis is voldoende We verwachten van alle huisartsen en POH s dat ze in staat zijn om binnen de DBC de NHG-standaarden toe te passen. Hiervoor moet de kennis op het gebied van het ziektebeeld en de DBC up-to-date zijn. Door het beschikbaar stellen van een zelfevaluatie-instrument in de vorm van een kennistoets kunnen de huisarts en POH zelf een inschatting maken van eventuele kennishiaten. De basis wordt als volgt geformuleerd: De huisarts en POH zijn in staat het zorgprogramma zoals geformuleerd binnen de DBC inhoudelijk en organisatorisch uit te voeren

13 Deze basis wordt geborgd door het formeren van DBC-toetsgroepen. In deze toetsgroepen worden onderwerpen uit de DBC-statistiekrapportages gebruikt om in een cyclisch proces te leren en te komen tot een verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de zorgprogramma s. In 2013 is in drie huisartsenpraktijken een pilot uitgevoerd en geëvalueerd. Tijdens deze pilot zijn ondersteunende formats en materialen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij de verdere uitrol. De bedoeling is dat eind 2016 alle huisartsen die meedoen met één of meerdere DBC s participeren in een toetsgroep. Indien er binnen een DBC samen met de zorgverzekeraar specifieke kwaliteitsafspraken worden gemaakt over te leveren zorg die niet valt onder de standaard basiszorg (denk aan spirometrie binnen de DBC COPD), wordt dit in een apart opleidingsplan uitgewerkt en geborgd. In 2014 ondersteunt de afdeling Deskundigheidsbevordering bij de uitvoering van het opleidingsplan spirometrie uit voor de DBC COPD. Huisarts met aandachtsgebied (HaMA) aanspreekpunt binnen de praktijk Binnen de huisartsenpraktijk is er voor elke DBC een huisarts aanwezig die deze DBC als aandachtsgebied heeft. Deze HaMA heeft meer dan gemiddeld kennis van de DBC en het ziektebeeld. Hij is hét aanspreekpunt voor het expertteam en de praktijkondersteuner op het gebied van inhoud en werkafspraken. Voor de aandachtsvelder en zijn/haar praktijkondersteuner organiseren we jaarlijks twee verdiepingsbijeenkomsten. We stellen het volgen van minimaal één bijeenkomst verplicht. In 2014 organiseren we voor de DBC s COPD, Diabetes Mellitus, Cardiovasculair Risicomanagement en Ouderenzorg elk twee verdiepingsbijeenkomsten

14 Scholingsplan 2014 Huisartsenpost Triagisten In 2009 is de huisartsenpost gecertificeerd als opleidingsinstituut bij de VHN. Dit houdt in dat we het opleidingstraject, dat leidt tot het behalen van het erkend diploma triagist, mogen opzetten en begeleiden. In 2012 hebben we veel energie gestoken in het maken van een opleidingsplan voor triagisten in opleiding. Gedurende de opleiding wordt de triagist begeleid door zijn/haar werkbegeleider. Middels voortgangsgesprekken worden de vorderingen gemonitord door de opleidingsfunctionaris Deskundigheidsbevordering. Alle verslagen, leermomenten, gesprekken en beoordelingen worden door de triagist bijgehouden in het praktijkopleidingboek. Dit dient als bewijslast bij de diploma-aanvraag. In 2013 zijn we voornamelijk bezig geweest van het verfijnen van dit traject. We streven ernaar dat alle triagisten die werkzaam zijn op de huisartsenpost in het bezit zijn van dit diploma of bezig zijn met het opleidingstraject. In 2012 hebben we de herregistratie-eisen voor het diploma triagist ontvangen van de VHN. Deze geformuleerde eisen hebben verstrekkende gevolgen gehad voor het strategisch scholingsplan. Alle herregistratie-eisen zijn opgenomen en geborgd in het strategisch scholingsplan. Cursusaanbod 2014 Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet de triagist jaarlijks 10 uur door het CADP geaccrediteerde nascholing volgen. Hiervan moet minimaal 5 uur medisch inhoudelijke doelstellingen nastreven. Medische inhoud: De onderwerpen van deze medisch inhoudelijke nascholing worden begin vastgesteld. Communicatieve vaardigheden: In 2014 organiseren we een intensieve Haak/communicatietraining training. Opleidingstraject 'Van goed naar Beter': Aan de hand van 10 workshops (gepland van september 2012 tot en met januari 2014) worden de triagisten getraind tot professionele medewerkers die in een open en transparante sfeer/cultuur samenwerken, communiceren, hun werkzaamheden zelfstandig sturen en reguleren, de kwaliteit van hun werk monitoren op kwaliteit en indien nodig bijstellen

15 Toetsen op de huisartsenpost Om voor herregistratie in aanmerking te komen moeten de competenties die behoren tot het beroep triagist jaarlijks worden getoetst. De toetsprocedure op de huisartsenpost wordt beschreven in het toetsingskader. De competenties van de triagist worden getoetst in: Triage Audio Toets (TAT): In de Triage Audio Toets worden de communicatieve vaardigheden en het medisch handelen van de triagist aan de hand van de HAAK-scorelijst getoetst. Praktijkbeoordeling: In de praktijkbeoordeling worden de competenties die behoren bij goed werknemerschap van de triagist getoetst. Toetscarrousel Medisch Technische Handelingen: De Toetscarrousel Medisch Technische Handelingen wordt ingezet om te beoordelen of de triagist bekwaam is om de voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen op de huisartsenpost uit te voeren. Verpleegkundig specialisten Bij Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg werken momenteel vijf verpleegkundig specialisten die allen zijn geregistreerd in het specialisme intensief somatische zorg (RVS). Vanaf de registratiedatum start voor de verpleegkundig specialist een herregistratieperiode van 5 jaar waarin de ervaring en kennis op peil gehouden moet worden. De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de eisen voor herregistratie ligt bij de verpleegkundig specialist. Echter, als werkgever wil Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg ook dat haar medewerkers bekwaam en deskundig zijn. Vanuit dat oogpunt faciliteert Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg in 2014 een aantal nascholingen voor deze doelgroep, namelijk: Tien geaccrediteerde nascholingsuren Vier intervisiebijeenkomsten Toetscarrousel Medisch Technische Handelingen De resterende nascholingsuren die nodig zijn voor herregistratie dient de verpleegkundig specialist zelf in te vullen. Geaccrediteerde nascholing Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg faciliteert in 2013 drie nascholingen (totaal op jaarbasis 10 uur). Van de drie nascholingen zijn twee scholingen gericht op klachten en/of andere competenties die direct relatie hebben met de werkzaamheden op de huisartsenpost. De inhoud van de andere nascholing mag naar eigen inzicht ingevuld worden. De organisatie van de nascholingen is in handen van Stichting KOH. Intervisie In 2014 volgen de verpleegkundig specialisten zelfstandig intervisiebijeenkomsten. De intervisie voldoet aan de regels voor intercollegiale toetsing zoals vastgesteld door RSV

16 Toetsen op de huisartsenpost De competenties die behoren tot het beroep verpleegkundig specialist worden op de huisartsenpost twee jaarlijks getoetst. De toetsprocedure op de huisartsenpost is beschreven in het toetsingskader. De competenties van de verpleegkundig specialist worden (in elk geval) getoetst in: Toetscarrousel Medisch Technische Handelingen: De voorbehouden en risicovolle handelingen die door de verpleegkundig specialist worden uitgevoerd op de huisartsenpost worden tijdens de Toetscarrousel Medisch Technische Handelingen getoetst. De VS is bevoegd om op de huisartsenpost de onderstaande voorbehouden handelingen uit te voeren: - Intra musculair en subcutaan injecteren - Katheteriseren van man en vrouw - Hechten en lijmen van wonden - Nagelboren - Inbrengen en verwijderen van een neustampon - Voorschrijven van medicatie Video Interactie Toets In de Video Interactie Toets wordt het klinisch handelen en de communicatieve vaardigheden van de verpleegkundig specialist getoetst. Als toetsinstrument wordt hiervoor de Maas-Globaallijst gebruikt. Dit is een gevalideerd toetsinstrument voor huisartsen in opleiding. Eén keer per twee jaar worden er in een vooraf vastgestelde dienst steekproefsgewijs 2 consulten beoordeeld. Huisartsen en verpleegkundig specialisten HAP-carrousel In 2014 wordt de HAP-carrousel georganiseerd voor huisartsen en verpleegkundig specialisten. De HAP-carrousel kent de onderstaande onderwerpen: ABCDE-methodiek: In 2010 is de ABCDE-methodiek geïntroduceerd op de huisartsenpost. Deze methodiek stelt op basis van levensbedreiging prioriteiten in het onderzoek en de eerste behandeling. Het doel is dat huisartsen leren om in acute situaties zelfverzekerd en professioneel de urgentie te bepalen, te diagnosticeren en te handelen. Het grote voordeel hiervan is dat de huisarts dezelfde taal spreekt als de ketenpartners in de acute zorg, zoals de ambulance en de SEH. BLS/AED bij volwassenen en kinderen Zuurstof toedienen en infuus prikken Eerder hebben we al vermeld dat we vaardigheden competentiegericht trainen. Het toetsen is hiervan een essentieel onderdeel. In 2013 zijn de competentielijsten tijdens de scholing gebruikt. In 2014 worden de cursisten anoniem beoordeeld door de instructeurs. Op deze manier proberen we een totaalbeeld te krijgen van de kwaliteit van de uitgevoerde vaardigheden. Op basis hiervan bekijken we of het geboden onderwijs voldoende resultaat oplevert. Indien nodig worden de inhoud en het programma van de HAP-carrousel aan gepast. In 2015 worden alle deelnemers individueel door de instructeurs beoordeeld

17 Om de kwaliteit van zorg op de huisartsenpost te kunnen waarborgen, vragen we elke medewerker met klem deze training te volgen. HAP-congres Het HAP-congres is een jaarlijks terugkerend congres voor huisartsen en verpleegkundig specialisten. Tijdens dit congres worden uitsluitend HAP-gerelateerde onderwerpen besproken. Hierbij is uitgebreid ruimte voor interactie en discussie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen JAARVERSLAG 2006 Doktersdiensten Groningen Groningen, maart 2007 1 Inhoud Voorwoord Algemeen - Visie - Structuur - Bestuur Intern - Financiën - Personeel en organisatie - Huisvesting posten - Automatisering

Nadere informatie

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie 1 27-10-14

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Kwaliteitsjaarverslag 2007 Inhoud 1 Voorwoord... 5 2 Missie en visie... 7 2.1 Acute huisartsgeneeskundige zorg... 7 2.2 Kwaliteit...

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Den Haag, december 2006 Aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Huisartsenposten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij.

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening Actualisering van het NHG/LHV-Standpunt Ondersteunend personeel in de huisartsenvoorziening uit 2005 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Opleiding op de post December 2013 Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Inhoud: Inleiding 3 Resultaten 5 - Verankering Leidraad Diensten 5 - Realisering

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG Auteur: Niels Zwikker Nederlands Jeugdinstituut Februari2012 Opdrachtgever: Jeugdzorg Nederland Dit document is geschreven in het kader van

Nadere informatie

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019 Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie