(IERK DOORKIESNUMMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(IERK DOORKIESNUMMER 010-2465614"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de leden van de commissie Samenleving en Bestuur UW BRIEF VAN Afdeling Ingek. Reg. no. Klass.no. G R IFF 0 r 9 IE APR ' <*// irm (IERK 10 DOORKIESNUMMER ONDERWERP Conceptnota 'Jong zijn in Schiedam: ieders zorg' C.A.C. Daskalakis Wethouder voor Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn en Volksgezondheid, Sport en Recreatie Postbus EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf DZ SCHIEDAM T F W 9 Geachte dames, heren, Op 5 maart jongstleden is het concept van de beleidsnota 'Jong zijn in Schiedam: ieders zorg' door u besproken. U ontvangt als bijlage een overzicht van de op 5 maart gemaakte opmerkingen en gestelde vragen, alsmede de antwoorden daarop. Bovendien wordt aangegeven, op welke punten de tekst zal worden aangevuld. Op de kortst mogelijke termijn wordt aan de belanghebbende Schiedammers en organisaties de mogelijkheid geboden op de concepttekst van de beleidsnota - inclusief de bijlage met daarin de opmerkingen vanuit de commissievergadering van 5 maart - te reageren. Naast de standaard gelegenheid om schriftelijk op- en aanmerkingen in te dienen, zal er tenminste één inspraakavond worden belegd. Na afloop van de inspraaktermijn worden de resultaten geordend, beoordeeld en voorzien van een ambtelijk advies aan het college voorgelegd. Dat mondt uit in een aangepaste concepttekst, waarin dus de opmerkingen van uw commissie eveneens zijn verwerkt. Na vaststelling daarvan door ons college, zal die versie aan de griffie worden aangeboden. Hoogachtend, Wethouder C.A.C. Daskalakis Bijlage: neerslag bespreking conceptnota op woensdag 5 maart 2008.

2 Bijlage: Bespreking conceptnota 'Jong zijn in Schiedam: ieders zorg' op 5 maart 2008; opmerkingen en vragen vanuit de fracties + beantwoording D66: Positief. Benodigde financiële middelen nog een vraagpunt. CDA: Positief. Aandachtspunt vormt institutionele tegenover probleemgerichte benadering. Antwoord: We moeten inderdaad bij de aanpak van jeugdproblematiek zorgen voor het waarborgen van samenhang en samenwerking. Van belang hierbij zijn uiteraard het CJG, de netwerkstructuur, de verwijsindex. VVD: Positief. Aantal vragen, cq opmerkingen: Blz.15, onder actiepunt 2: Het AWBZ-gebruik door Jeugdgezondheidszorg dreigt door dit kabinet aangepakt te worden; wat is de consequentie daarvan op deze nota? Antwoord: dit betreft Ondersteunende begeleiding, waaronder gespecialiseerde gezinszorg. Middelen komen met de overheveling mee, maar ten dele. Dit punt wordt stevig bij het rijk onder de aandacht gebracht door de G27-gemeenten, die gezamenlijk daarover een notitie hebben uitgebracht. Vooralsnog heeft dit geen consequentie voor deze nota. Actiepunt 3 hoort eigenlijk hier niet thuis; dat wordt al inandere nota's genoemd, en is meer specifieke uitwerking. Antwoord: omdat de nota jeugdbeleid een integraal karakter heeft liggen verbindingen met andere beleidsnota's op meerdere onderdelen voor de hand. Eveneens op blz. 15 onder Signalering en zorgcoördinatie: met WE, en Integraal peuterspeelzaalwerk bereik je waarschijnlijk nog steeds niet alle jonge kinderen. Daarvoor moetje ook de huisartsen en consultatiebureaus inschakelen; en deze professionals moeten dan ook de training 'signaleren' volgen. Antwoord: Klopt, de 'kunst' van het signaleren dient breed aanwezig te zijn, bij alle professionals, die met de doelgroep in aanraking komen. De wijze waarop zo'n training elders is aangepakt kan als voorbeeld dienen. Op blz. 16 en 17 wordt gesproken over het risicosignaleringssysteem Multi-signaal (Maassluis gaat dit ook gebruiken). Wordt dit systeem ook regionaal en landelijk gekoppeld om wegstroomkinderen te kunnen blijven volgen? Antwoord: Zeker, Multisignaal wordt subregionaal en regionaal geïmplementeerd; in de NWN zelfs in nauwe samenwerking met Maassluis en Vlaardingen; koppeling met de landelijke Verwijsindex wordt zelfs wettelijk verplicht gesteld (via wijziging Wet op de Jeugdzorg). Op blz. 17 onder actiepunt 10: met een manager CJG en een GOS A-regisseur in gemeentelijke dienst, lijkt de organisatie behoorlijk omslachtig te worden.

3 Antwoord: de taken en positie van de GOSA-regisseur en van de manager CJG zullen nader verduidelijkt worden. Op blz. 18, 2e alinea van onderen, komt vooral de vraag op (n.a.v. de recente reeks overvallen in Rotterdam, waar vooral jonge pubers betrokken lijken te zijn) hoe we de veiligheid van aanbieders van stageplaatsen kunnen garanderen (in Rotterdam bijv. stagiair bij Bristol die zijn maatjes vervolgens vertelt waar de kluis staat, en dus medeplichtig is aan overval). Antwoord: dit moet standaard punt van aandacht zijn. Op blz. 21 zou dan onder de acties ook hier een extra actiepunt worden opgenomen, maar dan t.b.v. het mentoraatsproject het instellen van een Heroes project: succesvolle bekende Schiedammers (of bijv. een vergelijkbaar figuur als onze presentator op het jongerendebat) die zich beschikbaar stellen om eens in de zoveel tijd iets specifieks voor deze jongeren te doen ofte begeleiden. Antwoord: de suggestie wordt ter harte genomen. Op blz. 22 de acties iets specifieker graag, bijv. niet alleen het uitschrijven van de wedstrijd, maar ook al in navolging tot wat in Vlaardingen is gebeurd in ieder geval 1 huiskamerproject vast op te zetten. Antwoord: ook deze suggestie wordt nader onderzocht. Op blz. 23 onder de acties een extra punt toevoegen; er is een organisatie STREET Challenge, die straattoernooien organiseert en naar een landelijk toernooi streeft. Antwoord: dit is reeds staande praktijk; het buurtsportwerk van SWS is hierin leidend (zelfs wordt aan internationale toernooien deelgenomen) en werkt met genoemde organisatie samen. Op blz. 24, onder sturingsfilosofie: doelgerichte samenwerking: waak voor niet nog een zoveelste overlegvorm en extra vergaderen; maak svp gebruik van al bestaand overleg en vorm dat eventueel om. Het zou ook zinnig zijn om overzicht te krijgen van hoe vaak, door wie, en met welk doel vergaderd wordt. De ervaring leert dat er eerder teveel dan te weinig vergaderd wordt, en dat voor effectiviteitverhoging er juist aandacht moet worden gegeven aan een nieuwe opzet. Antwoord: we streven uiteraard naar zo efficiënt mogelijke overlegstructuren, zonder overlappingen, dubbelingen etc. Dit punt moet uiteraard nader uitgewerkt worden. In uitvoeringsgerichte samenwerking staat : 'WIJ zullen interveniëren etc. intrigeren. Wie is die Wij? Het college? De wethouder? Burgemeester? Raad? Antwoord: in algemene zin wordt in de tekst met 'wij' ons college bedoeld. In het kader van het te ontwerpen opschalingmodel betreft het doorzettingsmacht in crisissituaties; deze willen we bij de wethouder jeugd beleggen. In het financieel overzicht graag aangeven, waar het om landelijke bijdragen gaat, en waar om zuiver gemeentelijke? Of is het overzichtje juist alleen de gemeentelijke bijdrage?

4 Antwoord: het overzicht betreft alleen extra gemeentelijke middelen, let wel: naar een globale raming/inschatting. PvdA: Verschillende suggesties voor aanvulling: In par 4.2, School en werk ontbreken de ambities en doelen mbt de brede buurtscholen. Antwoord: de ambities en doelen hiervan worden/zijn verwoord in de betreffende beleidsnotities, die de raad heeft vastgesteld. De tekst zal worden aangevuld met een verwijzing naar die notities. Sport, cultuur en cultuureducatie worden onvoldoende behandeld. Antwoord: deze onderwerpen komen in de huidige tekst inderdaad niet goed uit de verf. Aanvulling met verwijzing naar de betreffende beleidsstukken zal geschieden. Actieve jongerenparticipatie: er moet gebruik gemaakt worden van de bij de Verkenning gebleken betrokkenheid van jongeren; daar zijn vele vormen voor denkbaar. Antwoord: dit aspect moet nader uitgewerkt worden, zoals meer aspecten van het rapport van de Verkenningscommissie. Onder meer met inachtneming van jongerenbijeenkomst op 17 maart. CJG: moet vooral een netwerkachtige organisatie zijn, niet primair een fysieke plek. Laagdrempeligheid is van groot belang. Denk aan loketten op wijkniveau. Antwoord: de kaders zijn nu aangegeven, nadere invulling wordt stevig ter hand genomen. Twee CJG in Schiedam, met van daaruit opererende, op maat samengestelde zorgteams, volgens het adagium één kind/gezin, één hulpplan, één aanspreekpunt, zo dicht mogelijk bij de leefomgeving, dus in de wijk. We volgen in eerste instantie het basismodel, maar samenwerking met AMW, politie, welzijnswerk, huisartsen ligt voor de hand. VIG: is het aangegeven bereik gebaseerd op de behoefte? Antwoord: indien 6-8 gezinnen in de praktijk te laag blijkt ingeschat, zal dit bijgesteld worden Toekomst TOS: zorg voor het behoud van deze inzet. Antwoord: er wordt extra inzet voor 2009 voorgesteld in het kader van de afloop l e tranche BOS-impuls, de rest van het budget komt uit GSB-middelen en is tot en met 2009 nog zeker, daarna wordt dit nader bezien; het belang wordt zeker ook door het college onderkend en de waardering gedeeld. Commitment: Antwoord: dit is inderdaad een voorwaarde voor slagen; de signalen van de partners zijn evenwel positief en geven veel vertrouwen Jongerenwerk: Antwoord: het VU-rapport is in het college behandeld en krijgt een vervolg; het rapport zal aan de raad ter beschikking gesteld worden.

5 Groen Links: Positief. Aandacht wordt gevraagd voor aansluiting VMBO-ROC en voor uitval ROC en voor invulling pm-posten. Antwoord: er wordt reeds veel inzet gepleegd op de aansluiting en op de voorkoming van uitval. De invulling van de pm-posten komt bij de uitwerking van de verschillende onderdelen aan de orde. APV: Aandachtspunt is de regie over zoveel partijen. Voorstel VMBO-programma in blokken van 6 weken te verdelen Antwoord: dit is geen gemeentelijke bevoegdheid SP: Let ook op laaggeletterdheid ouders; regie en afstemming vraagt flinke inspanning. Verder content met stuk. Leefbaar Schiedam: Akkoord, geen nadere opmerkingen.

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel, uitgangspunten en proces 3. Hoe realiseren wij continuïteit van zorg? 4. Hoe realiseren en bekostigen wij de benodigde

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid Rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder, oktober 2008 Groot worden in Noordoostpolder Evaluatie van het jeugdbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Peuterspeelzaalwerk in Diemen

Peuterspeelzaalwerk in Diemen Peuterspeelzaalwerk in Diemen Afdeling Samenleving juli 2013 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding, opdracht en proces 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Opdracht 4 1.3 Proces 4 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 6 2.1 Landelijke

Nadere informatie

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Opdrachtgevers: Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk De gemeenteraad 27 augustus 2013 Stand van zakennotitie Participatiewet Het college 133684 CC Geachte dames en heren, Kennisnemen van Stand

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052).

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052). De heer Irrgang (SP): Mevrouw de voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de ABN AMRO hebben wij over veel zaken van gedachten gewisseld, maar volgens mij was iedereen het erover eens dat de Nederlandse

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie