Rapport Deputaatskip Fryske Earetsjinsten. opgesteld door: David de Jong, Voorzitter, Tjibbele Miedema, Secretaris. Datum :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport 2011 2012 Deputaatskip Fryske Earetsjinsten. opgesteld door: David de Jong, Voorzitter, Tjibbele Miedema, Secretaris. Datum : 2012-04-19"

Transcriptie

1 Rapport Deputaatskip Fryske Earetsjinsten opgesteld door: David de Jong, Voorzitter, Tjibbele Miedema, Secretaris Datum : Geschiedenis van het Deputaatschap Het deputaatschap is voortgekomen uit de Wurkgroep Fryske Earetsjinsten, die sinds november 2005 in de provincie Fryslân actief geweest is in de versterking van it Frysk in de erediensten van de Gereformeerde Kerken. Voorzitter van de Wurkgroep Fryske Earetsjinsten was ds. Jan Poutsma. Behalve het aanhoren van in Fryske preek werd al spoedig de behoefte gevoeld de beschikking te hebben over in Grifformeard Tsjerkeboek. Dit was naar aanleiding van de doop van een jongetje, Lourens Baron, in Drachten, door ds. David de Jong. Eén van onze doopformulieren werd toen vertaald, en spoedig volgden andere formulieren. Vervolgens ontstond in 2008 een vertaling van de Confessio Belgica en in 2010 werd een (eerste) vertaling van de Heidelbergse Categismus afgerond. Op 2 juni 2010 kreeg de Wurkgroep een kerkelijke status, en werd door de PS Fryslân tot deputaatschap benoemd. Op 25 mei 2011 heeft de PS Fryslân de Frysktalige oersetting van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Confessio Belgica) voor gebruik in de eredienst en catechese vrijgegeven. Leden van het Deputaatschap Sytse Alkema, Marrum (Penningmeester) Geert Bruinsma, Frieschepalen Sipke Cnossen, Ureterp (Nestor) Mient Holwerda, Blije (Notulist) David de Jong (Voorzitter) Tjibbele Miedema, Franeker (Secretaris) Jan Poutsma, Bilthoven Kees Douwe Smit, Dokkum Elk van deze personen is belijdend lid van één van de (vrijgemaakt) Gereformeerde Kerken. Cnossen, de Jong, Poutsma, Smit en Bruinsma zijn predikant in één van deze kerken. (Kees Douwe Smit heeft zich in december 2011 ziek gemeld.) Personen naast het Deputaatschap Dit zijn personen die niet vast lid van het Deputaatschap zijn, maar wel naast het Deputaatschap staan, en er zeer geïnteresseerd en betrokken mee samenwerken. Het gaat hier om : Mevrouw Tine Dijkstra te Damwoude. Deze (vrijgemaakte) medewerkster in de Wurkgroep, oud docente van de Algemiende Fryske Underwiis Kommisje, is in de periode van deze 1

2 rapportage betrokken geweest bij het (corrigeren van het) vertaalwerk van de Heidelbergse Categismus. Ds. Paul Hekstra, PKN - predikant (zonder gemeente), woonachtig in Leeuwarden. Van hem hebben wij de uitspraak genoteerd dat hij de Gereformeerde theologie in Fryslân opnieuw op de kaart wil zetten. Deze theoloog is betrokken bij de vertaling van de Dordtse Leerregels. Broeder Jitse Huisman uit Drachten. Hij is lid van één van vrijgemaakt Gereformeerde Kerken aldaar, en heeft de vertaling gemaakt van het zogenaamde Groot Kerkgebed. Hij is door het Deputaatschap uitgenodigd om zijdelings eveneens bij het DFE betrokken te willen blijven. Drs. Hindrik Sijens, Frisicus en dagelijks actief aan de Fryske Akademy te Leeuwarden. Hij heeft in deze periode van rapportage een belangrijk aandeel gehad in (correctie van) de vertaling van de Heidelbergse Catechismus en is lid van één van de Christelijk Gereformeerde kerken in Fryslân. Dr. Bernard Smilde, één van de twee nog in leven zijnde medewerkers aan de ije Fryske Bibel Oersetting ( FBO). Dr. Smilde is confessioneel predikant binnen de PKN, en ondanks zijn hoge leeftijd : hij werd op 23 januari 2012 negentig jaar oud nog actief. Dr. Smilde heeft het Deputaatschap zeer geholpen met het puntjes op de i te zetten met betrekking tot het vertaalwerk. Het Deputaatschap is hem zeer erkentelijk voor zijn inbreng. Overzicht van werkzaamheden Het deputaatschap heeft in de periode vijf keer vergaderd in het Ichtushûs te Drachten, waarvan gratis gebruik gemaakt kon worden, omdat het om kerkelijk werk ging. Uiteraard moesten bijkomende kosten voor koffie en het maken van kopieën wel vergoed worden. 1. Fryske Earetsjinsten In een brief d.d. 25 september 2010 heeft het Deputaatschap Fryske Earetsjinsten zich aan de kerken in het ressort Fryslân gepresenteerd. Daarin stond onder meer de volgende passage : Sinds wij vijf jaar geleden als Werkgroep begonnen zijn, zijn er in heel wat (vrijgemaakt) gereformeerde kerken Friestalige erediensten gehouden. Wellicht in uw gemeente ook wel. Maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het eerste enthousiasme wat wegebt. Daar zijn we bezorgd over. Want het is onze vaste overtuiging dat een Friese dienst niet weer eens wat anders is, en waar het nieuwste nu ook al weer van af is. Het wonder van de Pinksterdag was : Wy hearre harren yn ús eigen taal fertellen fan Gods grutte dieden (Han. 2, 11). In dezelfde taal waarin wij onder elkaar spreken, wil onze hemelse Vader ook met ons spreken. Nooit komt het evangelie van Jezus Christus ús tichter op e hûd, dan in de eigen taal. Daarom is het beleggen van Friese erediensten geen hobbyisme, maar een deel van de taak van ambtsdragers om de gemeente te stimuleren in de vertrouwelijke omgang met de Here. Wij zijn dan ook dankbaar dat in diverse kerken in het afgelopen jaar Friese erediensten gehouden zijn. Tegelijk signaleren we dat er nog steeds kerken zijn waar dat niet gebeurd is, en dat in kerken waarin zo n dienst wel eens heeft plaatsgevonden er geen traditie ontstaat, ondanks het enthousiasme dat erover aanvankelijk bestond. Het besluit van de PS 2011 Aan 2

3 de kerken te adviseren elk jaar tenminste één Friestalige dienst te beleggen, heeft onzes inziens op dit moment, begin 2012, nog niet het gewenste effect gehad. Wij zouden dan ook graag zien, dat u als PS 2012, publiekelijk dit Deputaatschap opnieuw ondersteunt in it krewearjen (ijveren) foar Frysk yn Tsjerke, en alle kerkeraden adviseert om minstens één Fryske earetsjinst per jaar te beleggen. Dit teneinde een iets gunstiger verhouding te verkrijgen in de inspanning van het Deputaatschap voor de ontwikkeling van in Tsjerkeboek foar de Grifformearde tsjerken yn Fryslân en it brûken dêr fan. 2. De Heidelbergse Catechismus Reeds in 2010 hadden wij een vertaling van de Heidelberger. Deze was gebaseerd op een in 1961 gepubliceerde Frysktalige versie van de hand van ds. Fedde Dijkstra. Deze is door de PS 2010 ingestelde iker kommisje naar het DFE terug verwezen, omdat de bron van het DFE werk een andere was dan de in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ontstane hertaling van de Heidelberger, en zoals die thans binnen de kerken gebruikt wordt. (Wij hebben ook de bron van het werk van ds. Fedde Dijkstra trachten te achterhalen, maar zijn hierin niet geslaagd.) Wij zijn erkentelijk voor het werk van een aantal learde mannen fan de iker kommisje, die ons gewezen hebben op textuele verschillen van door de GKv thans gebruikte Heidelberger en de zogenaamde editie Dankbaar, die buiten de GKv gebruikt wordt. Nadat in zomer 2011 (met slecht weer!) de Frysktalige in tweede lezing door ds. Jan J. Poutsma en Tjibbele Miedema vastgesteld was, is deze versie ter beoordeling ter hand gesteld aan een tweetal professionals, te weten Zuster Tine Dijkstra en Broeder Hindrik Sijens, alsmede aan een groep gewone Friezen. Begin januari kon vervolgens onze versie 5 aan de iker kommisje ter hand gesteld worden. Voor de bevindingen van de iker kommisje verwijzen wij naar Bijlage 2. De Heidelbergse Catechismus 450 jaar Het Friesch Dagblad van 19 januari 2012 kopte Jarige catechismus krijgt wereldwijd veel aandacht. Dit in verband dat het feit dat in 1563 de Heidelberger betekenis voor het Gereformeerd Protestantisme kreeg. (In hetzelfde jaar werd ook het Concilie van Trente afgesloten.) Vraag aan de collega s van de DFE en aan de leden van de PS 2012 : Op hokker wize kin yn jaar HC keppele wurde oan de nije Fryske oersetting? 3. Het Groot Kerkgebed Dit gebed is door de Generale Synode Harderwijk voor gebruik in het Hollands in 2011 vrijgegeven. Onze Voorzitter, ds. David de Jong, maakte deel uit van dit deputaatschap, en was daarmee in staat de tekst onmiddellijk door te geven aan Broeder Jitse Huisman, die aan het DFE de beschikking gegeven heeft van de Frysktalige versie. De kwaliteit van het werk van Broeder Huisman is van dien aard, dat wij hem hebben gevraagd nog eens een beroep op hem te mogen doen. De Fryske tekst van het Groot Kerkgebed bieden wij u, evenals de Heidelberger Kategismus, met blijdschap aan in een aparte bijlage. 3. Iker kommisje De PS 2010 heeft een zogenaamde iker kommisje benoemd om de Fryske vertalingen van voor het kerkelijk leven essentiële documenten, zoals de belijdenissen, te ijken. Het doet het Deputaatschap zeer veel genoegen dat voor deze taak de volgende personen benaderd en door de synode benoemd konden worden: 3

4 Ten behoeve van de theologische aspecten: Dr. Hans Burger, Franeker Prof. dr. Jochem Douma, Hardenberg Ds. Gerard Geerds, Ommen Ten behoeve van de taalkundige aspecten (Frysk) Prof. dr. Rolf H. Bremmer, Zoetermeer Drs. Jan Geersing, Zuidhorn Het stemt tot dankbaarheid dat dizze learde mannen ook in 2012 beschikbaar waren om onze versie 5 van de Heidelberger te ikerjen. Als DFE zouden wij het op prijs stellen deze mensen voor ons werk beschikbaar te houden. (Krekt omdat dizze lju tige leard binne!) Dit is gebleken nu ons werk inzake de vertaling van de Dordse Leerregels, op achterstand dreigt te komen, nu ds. Kees Douwe Smit als gevolg van ziekte, hopelijk tijdelijk, uitgeschakeld is,. 5. De Dordtse Leerregels Anders dan van (bijvoorbeeld) de Heidelberger, was hier nog nooit een Friese vertaling van geweest. (dr. Bernard Smilde : Hjir wie gjin ferlet fan.) Het Deputaatschap is de mening toegedaan dat dit belijdenisgeschrift zodanig essentieel voor het Gereformeerde belijden is, dat wij dit niet mogen laten liggen. In de persoon van ds. Paul Hekstra te Leeuwarden, één van de leden van het Bestuur van de YKFE (Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinsten, zeg maar de PKN kerken ), is een vertaler gevonden. Drie personen van het Deputaatschap (de Jong, Smit, Miedema) en Sijens zullen ds. Hekstra begeleiden. (Nu ds. Smit ziek is, is ds. Geerds gevraagd deze te vervangen.) Deze taak is groter dan die van de Confessio Belgica en de Heidelberger samen. Er is overeenstemming met betrekking tot de vertaal principes, en zoals het er nu naar uit ziet, zijn er voldoende voorwaarden aanwezig om een document yn linich Frysk te verkrijgen, en geen document dat als monument de geschiedenis in zal gaan. Met grote ijver heeft ds. Hekstra zich inmiddels aan dit werk gezet, en op dit moment is reeds een eerste versie van de vertaling gereed. Speciale aandacht vraagt hier de vertaling van een aantal theologische begrippen. 6. Website Het deputaatschap heeft gemeend het budget voor publicatie het beste te besteden door een eigen website te bouwen : Daarop zijn de voorlopige tekst van de Heidelbergse Catechismus en het Groot Kerkgebed, alsmede de (vrijgegeven) Nederlandse Geloofsbelijdenis in het Frysk al te downloaden. Maar de website biedt ook de mogelijkheid al het materiaal, dat in de afgelopen jaren verzameld is voor de Fryske Earetsjinst, als liturgische formulieren, preken en liederen, breed beschikbaar te stellen. 7. Preken De keuze voor een eigen website had tot gevolg dat afgezien kon worden van het voornemen een prekenbundel uit te geven. Wel is besloten, dat er op aanvraag ook een hard copy van de verzamelde preken tegen kostprijs geleverd kan worden. De tekst van de preken wordt, voorafgaand aan publicatie, nog hifke op bonkjes (onderzocht op foutjes) door een Frisica en / of Frisicus. 4

5 8. Gezangen In de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) wordt voor de gezangen, naast het Liedboek voor de Kerken, gebruikt gemaakt van het Gereformeerd Kerkboek. Van de gezangen uit laatstgenoemde bundel zijn er slechts enkele in Frysk beschikbaar, namelijk die liederen, die overgenomen zijn uit de bundel Tussentijds (Frysk : Tuskentiden). In de periode is dan ook een begin gemaakt met de vertaling van de andere liederen uit het Gereformeerd Kerkboek. Deze vertalingen zijn voor het grootste deel van de hand van ds. David de Jong. Ds. De Jong is daarna in contact gekomen met Atze Bosch en Grytsje Kingma, die bezig waren met de vertaling van de Evangelische Liedbundel in Frysk. Een deel van de gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek staat ook in deze bundel. De vertalingen van Atze Bosch en Grytsje Kingma zijn via de website op aanvraag beschikbaar. De vertalingen van David de Jong kunnen op de website gedownload worden. Het voorlopige resultaat van dit vertaalwerk is dat 78 gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek in het Fries beschikbaar zijn, naast gezangen uit het Lieteboek foar de Tsjerken. Daarnaast zijn inmiddels ook enkele Opwekkingsliederen en Psalmen voor Nu op de website te downloaden. In het najaar van 2011 is Atze Bosch overleden. Wij gedenken hem als in bescheiden en fijngevoelig christenmens, die zijn geloof met een groot taalgevoel, met eerbied voor God en liefde voor zijn Zoon Jezus Christus heeft uitgedrukt in soepele verzen. In zijn laatste schreef hij: Nu ik vandaag wordt overgebracht naar een hospice, wil ik jullie alvast voor de bijeenkomst van 10 november Gods zegen toewensen, in de hoop op een toekomstige realisatie van een Friestalige selectie uit de Evangelische Liedbundel. Aan mijn persoonlijke gevoelens hierbij wil ik uiting geven met de woorden van A. Roland Holst, de derde strofe van zijn gedicht De ploeger : Ik zal de halmen niet meer zien noch binden ooit de volle schoven, maar doe mij in de oogst geloven waarvoor ik dien. Inmiddels is uitgeverij Boekencentrum bereid tot uitgave van een Friestalige editie van de Evangelische Liedbundel, wanneer daar voldoende belangstelling voor is. Op dit moment wordt daar onderzoek naar gedaan. 9. It Lieteboek 2012 Op 25 mei 2012 zal, zo de Here wil, het nieuwe Liedboek voor de Kerken gepresenteerd worden in de de Grote Kerk te Monnickendam. Ook de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) participeren in dit project. Achter de schermen wordt er echter hard aan gewerkt om zo spoedig mogelijk na de verschijning van dit Liedboek ook een nieuw Lieteboek foar de Tsjerken uit te geven. Ook de kerken uit het ressort van de P.S. Fryslân leveren een bijdrage aan de totstandkoming van dit Lieteboek. De P.S. Fryslân 2010 heeft daartoe ds. David de Jong benoemd, die de rol van meelezer toegewezen heeft gekregen. In seizoen heeft hij zo n 150 vertalingen van gezangen uit het nieuwe Liedboek beoordeeld. Omdat besloten is het Nederlandstalige Liedboek integraal te vertalen, is er slechts ruimte voor commentaar op de kwaliteit van het Fries en niet voor commentaar op de 5

6 kwaliteit van het lied als zodanig. Ds. De Jong heeft dan ook in een enkel geval contact gezocht met deputaten Muziek en Liturgie, die namens de GKv toezicht houden op de inhoud van het nieuwe Liedboek. Het is aardig om nog te vermelden dat de vertalers van de gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek soms voorlagen op de redactie van het nieuwe Friestalige liedboek. Als gevolg daarvan zullen enkele liederen die al voor het gereformeerd kerkboek vertaald waren ook een plek krijgen in het Friestalige Liedboek (wanneer ze de toets der kritiek van redactie en overige meelezers doorstaan). Het DFE en de TU Kampen Dr. Burger, één van de learde mannen, had in de loop van 2011 een benoeming aan de Theologische Universiteit te Kampen gekregen. Dat bracht een delegatie van de Kerk van Franeker op za. 12 november 2011 onder het gehoor van de Heren prof. dr. Mees te Velde en prof. dr. Barend Kamphuis. De skriuwer van het DFE, die één van de deelnemers aan de delegatie was, had van de gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te vragen by dizze learde mannen voor hun werk. Een en ander resulteerde in een contact tussen onze Voorzitter, ds. David de Jong en rector te Velde. Het ziet er nu naar uit dat dit zal leiden tot een studiedag in Kampen over Theologie en Streektalen, o.i.d. Communicatie van het DFE met de locale kerken Het DFE heeft niet de indruk dat alle locale kerken van harte berichten en / of artikelen betreffende Frysk, uitgaande van het DFE, wenst te publiceren. Er bestaat in de kerken een bepaalde weerstand, ook bij geboren Friezen. Deze weerstand is onzes inziens alleen maar te verklaren uit het feit dat het onderwijs in Frysk helemaal niet aanwezig was, of zeer marginaal. Het betekent dat wanneer wij als DFE klaar zijn (wat is klaar in deze wereld?) met het Frysktalige kerkboek, wij hard aan de slag moeten met onze achterban. De continuïteit van de PS Fryslân en de zogenaamde Werkorde Op 28 november 2011 is een brief van het DFE uitgegaan naar de deputaat secretaris van de PS Fryslân. Het onderwerp betrof het afschaffen van de PS in de zogenaamde werkorde. Wij denken als DFE dat onze (toekomstige) belangen niet op locaal en / of classicaal niveau afgehandeld kunnen worden. Het DFE blijft een gremium nodig hebben, waar op niveau de tweetaligheid van Fryslân een podium kan krijgen. Noem dit gremium Particuliere Synode, eventueel PS Fryslân. (Onzes inziens is de afstand tot een Generale Synode groter dan wenselijk is.) Contacten met andere kerken van protestantse signatuur Er zijn contacten ontstaan met de Yntertsjerklike Kommisje foar Fryske Earetsjinsten (YKFE). Deze organisatie van (zeg maar :) PKN signatuur kijkt met interesse naar wat it Grifformearde Deputaatskip op priemmen hat. Men heeft zelf de laatste jaren gewerkt aan de Tsjinstboeken, diel I en II. Hier komen de in hun ogen traditionele belijdenisgeschriften niet (meer) in voor. Toch verwacht men by it Fryske folk wel interesse. In de gesprekken die tot heden gevoerd zijn met betrekking tot enige vorm van samenwerking, is tot op dit moment niets concreets afgesproken. Maar gedachten gaan wel uit naar het onderzoeken van de mogelijkheid tot een gezamenlijke uitgave van de belijdenissen. 6

7 Verder participeert DFE in Krúspunt, it moetingsplak foar organisaasjes en persoanen dy t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om tsjerke hinne. Krúspunt, dat een voortzetting is van het Kristlik Frysk Selskip, verzamelt op zijn website, informatie, nieuws en ontwikkelingen, die raakvlakken hebben met kerk/religie en Friese taal/streektalen. Daarnaast organiseert Krúspunt een jaarlijkse bijeenkomst. Dit jaar vond die plaats in Akkrum op 21 april. Thema: It is in Toer yn Fryslân. Aanleiding was een onderzoek van Reinie van Akker naar het gebruik van het Fries in de kerken. Namens de GKv heeft de voorzitter van DFE een overzicht gegeven van de stand van zaken in het ressort Fryslân. Het deputaatschap heeft in de persoonlijke sfeer aandacht geschonken aan : - het overlijden van Broeder Atze Bosch op 82 jarige leeftijd. Voorzitter David de Jong heeft de begrafenis bezocht. - de 90 e verjaardag op 23 januari 2012 van Br. Bernard Smilde, die gevierd is met een bijeenkomst in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Bij die gelegenheid is het lezenswaardige boek Dr Bernard Smilde: tûzenpoat en trochsetter. Skriuwer Tjibbele Miedema gaf namens DFE acte de présence. Voorstellen: 1. Aan de kerken opnieuw met klem adviseren elk jaar ten minste één Friestalige dienst te beleggen; 2. Het vrijgeven van de Friese vertaling van de Heidelbergse Catechismus voor gebruik in eredienst en catechese; 3. De kerken te vragen deze vertaling te beproeven en hun bevindingen voor 1 april 2013 door te geven aan het Deputaatschap Fryske Earetsjinsten; 4. DFE opdragen de Heidelberger Kategismus onder de aandacht van de christelijke kerken in Fryslân te brengen in jubileumjaar van dit belijdenisgeschrift. 5. Het beschikbaar stellen van een budget van 250,- op declaratiebasis per P.S. - jaar; 6. Vaststellen van een budget ten behoeve van de learde mannen; 7. Aan de fiif learde mannen vragen betrokken te willen blijven bij het werk van het DFE; 8. Herbenoemen van deputaten Fryske Earetsjinsten. 7

8 Bijlage 1: Verantwoording financiën DFE Ynbard Útjûn 2 x 250 Ikerkommisje 45,- Ikerkommisje 41,- Webstee 47,01 Ichtushûs 85,- Ichtushûs 49,17 Blomke foar K.D. Smit 25,- Saldo 207, ,- 8

9 Bijlage 2: brief ikerkommisje Bij de Friese vertaling van Heidelberger Kategismus Gevolgde werkwijze Bij de vorige ronde stootten we op het probleem dat er verschillen waren tussen de in de GKv geldige tekst en oudere vertalingen. Regelmatig week de vertaling af van de in de GKv geldige tekst. De vertalers zijn nu met een nieuwe versie gekomen, waarin dit probleem is opgelost. Ook nu hebben we de tekst van de vertaling doorgewerkt en deze voorzien van opmerkingen. Deze opmerkingen zijn verzameld in een nieuw document. Daarna zijn we bij elkaar gekomen op 23 februari In deze vergadering hebben we samen de tekst nogmaals doorgelopen. Op basis van die vergadering is onze laatste versie van de vertaling gemaakt. Het resultaat hiervan is de tekst hierbij aan het Deputaatskip Fryske Eretsjinsten aanbieden. Verantwoording We zijn bij de beoordeling van de vertaling op dezelfde manier te werk gegaan als bij de vertaling van de Nederlânske Geloofsbelidenis. Bij onze beoordeling van de vertaling hebben we de Friese tekst steeds naast de in de GKv geldige tekst gelegd (herzien in 1978), omdat onze opdracht afkomstig was van de PS van de Friese GKv-kerken. Ons stond voor ogen een vertaling in goed Fries, die recht doet aan de in de GKv-kerken geldende tekst. Voor de Bijbelcitaten hebben we zoveel mogelijk de Fryske Bibel (1978) gevolgd. Waar het volgen van deze vertaling zou betekenen dat de geciteerde tekst geen grond meer kan vormen voor de te onderbouwen uitspraken, zijn we in enkele gevallen van de Fryske Bibel afgeweken. In de cursivering van Bijbelcitaten hebben we zoveel mogelijk de opmaak van de in de GKv geldige Nederlandse tekst gevolgd. Ook bij de hoofdletters bij voornaamwoorden die naar God/ Christus verwijzen hebben we de opmaak van de in de GKv geldige Nederlandse tekst gevolgd. Bij de in de vertaling gebruikte terminologie en in de spelling van Friese woorden hebben we zoveel mogelijk gestreefd naar consistentie. Aanvullende opmerkingen hierbij zijn de volgende: 1. Aan de voetnoten hebben wij niets meer veranderd. Wij vinden als Ikerkommisje deze voetnoten niet nodig of zelfs ongewenst. Ons voorstel is dus om deze te schrappen. 2. In het finale bestand zitten twee soorten apostrofs zitten (een ' en een ). Dit hebben wij niet meer rechtgetrokken. Gebruik Graag bieden wij het Deputaatskip hierbij een nieuwe versie van de Friese vertaling van de Heidelberger Kategismus aan. Net als bij de Nederlânske Geloofsbelidenis stellen wij voor deze tekst voor proef aan de kerken aan te bieden, zodat over een of meer jaren de vertaling nog eens gereviseerd kan worden op basis van opgedane leeservaringen. In 2013 is het 450 jaar geleden dat in Heidelberg deze catechismus verscheen. De suggestie van het Deputaatskip om daarmee iets te doen lijkt ons een goede. Als Ikerkommisje zien we echter daarin zelf geen rol voor ons weggelegd. We wensen de Friese kerken toe dat deze vertaling behulpzaam mag zijn bij een goed, doorleefd verstaan van het evangelie, en zo tot opbouw mag zijn voor ons leven met de HEER onze God. 9

10 De Ikerkommisje R.H. Bremmer J.M. Burger J. Douma G.E. Geerds J. Geersing 10

Acta. Bijlage 5.2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Rapport commissie Drenthe

Acta. Bijlage 5.2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Rapport commissie Drenthe Acta van de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008-2009 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage 5.2 Rapport commissie Drenthe Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij

Nadere informatie

Artikel 5 Vaststelling agenda Er zijn geen toevoegingen.

Artikel 5 Vaststelling agenda Er zijn geen toevoegingen. Acta van de vergadering van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Fryslân - bijeen op woensdag 6 juni 2012 in De Morgenster, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden, aanvang 16.30 uur - Artikel

Nadere informatie

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Website Homoseksualiteit Secretaris: A.P. de Boer Kombuis 111 3 VN Nijkerk 033-51, ad.de.boer@filternet.nl Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Rapport deputaten M/V in de kerk

Rapport deputaten M/V in de kerk Rapport deputaten M/V in de kerk Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken 1 Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken Artikel 1 instelling en doelstelling 11 Het Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland conform

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

Lied en eredienst. Een verkenning

Lied en eredienst. Een verkenning Lied en eredienst Een verkenning Psalmberijmingen Utenhove Datheen Statenberijming (1773) Nieuwe berijming (1967) Psalmen voor nu (heden) Gezangen Altijd discussie geweest, voornamelijk in Nederland In

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Wegwijzer voor het Liedboek 2013

Wegwijzer voor het Liedboek 2013 Wegwijzer voor het Liedboek Liederen zoeken van en naar het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk Samenstelling Ellen van der Sar Aanwijzingen voor het gebruik Het uitgangspunt bij de samenstelling

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Acta. Bijlage V - V. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage V - V. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage V - V Commissierapport inzake LUAB (Liederen uit andere bronnen) Het auteursrecht van deze tekst berust

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Liedboek Voor Kerken Pdf Download >>>

Liedboek Voor Kerken Pdf Download >>> Liedboek Voor Kerken Pdf Download >>> http://shurll.com/afge3 1 / 5 2 / 5 Het Liedboek was tot 2013 het meest gebruikte kerkelijk liedboek van een aantal protestantse kerkgenootschappen, met name de Protestantse

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

*** Onbegonnen werk over ambities, visie en verwachtingen van de samenstellers van een nieuw liedboek

*** Onbegonnen werk over ambities, visie en verwachtingen van de samenstellers van een nieuw liedboek 1 Op 7 november vond in de Geertekerk te Utrecht het minisymposium over het kerklied plaats. Aanleiding om dit symposium te organiseren was de jubileumviering van Nico de Waal, directeur van Boekencentrum

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Startzondag 2016: Werken met kringen In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 2 : 43-47 Openbaring 3 : 13-22 Gezang 119 : 1,

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

1. Voor hen die de opleiding tot predikant volgen (artikel 4 generale regeling preekconsent)

1. Voor hen die de opleiding tot predikant volgen (artikel 4 generale regeling preekconsent) PROCEDURES voor het verlenen van preekconsenten in de Protestantse Kerk in Nederland ex ordinantie 5-5-2 en 13-10 van de kerkorde, alsmede de bij de kerkorde behorende generale regeling preekconsent 1.

Nadere informatie

Rondblik. Adam is zoekgeraakt Een passage uit het klassieke doopformulier verdwenen. L.E. Leeftink

Rondblik. Adam is zoekgeraakt Een passage uit het klassieke doopformulier verdwenen. L.E. Leeftink Rondblik Adam is zoekgeraakt Een passage uit het klassieke doopformulier verdwenen L.E. Leeftink In het Nederlands Dagblad van 20 november 2009 besprak dr. J. Hoek het vijfde boek in de dogmatische reeks

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof

Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Didactische opmerkingen bij de belijdeniscursus Ja, ik geloof Kees van Dusseldorp - Schildwolde, juni 2015 Leuk dat je met deze belijdeniscursus aan het werk gaat! Graag praat ik je even bij over de achterliggende

Nadere informatie

Verkenning middagdienst. Lico Gemeentevergadering 21 februari 2011

Verkenning middagdienst. Lico Gemeentevergadering 21 februari 2011 Verkenning middagdienst Lico Gemeentevergadering 21 februari 2011 Inhoud presentatie Introductie eerste resultaten enquête middagdienst Verdiepingsvragen Inventarisatie middagdienst Gemeentevisie op eredienst

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Geloven in onderwijs

Geloven in onderwijs Geloven in onderwijs Wij willen in onze scholen samenwerken met christenen die, net als wij, willen leven naar Gods woord en zich in hun dagelijks handelen hierdoor willen laten leiden. De kern van Gods

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode:

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 2015 Ordinantie 9 voor de catechese Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 27 november 2015 Inhoud I. De catechese... 2 Artikel 1 Wat de catechese omvat... 2 Artikel 2 De voorbereidende

Nadere informatie

Geloven in Scholen met de Bijbel

Geloven in Scholen met de Bijbel Geloven in Scholen met de Bijbel Inleiding Wij willen in onze scholen samenwerken met Gereformeerde Scholen zijn opgericht door ouders vanuit christenen die, net als wij, willen leven naar de Gereformeerde

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst

Liturgie voor de morgendienst Liturgie voor de morgendienst op Eerste Pinksterdag 2015 in de Oosterholthoeve In deze dienst: bediening van de Heilige Doop Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: m.m.v. muziekgroep ds. J.A. Brussaard

Nadere informatie

Rapport Comm. Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Rapport Comm. Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (CISK) Secretaris: F.A. Schneider Adres; Kobaltstraat 5, 733 AM Apeldoorn Tel/email: 055-15/frank.e.schneider@gmail.com Rapport Comm.

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk 2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De leer

Acta. Hoofdstuk 2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De leer Acta van de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008-2009 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk 2 De leer Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Een brochure voor wie toegelaten wil worden tot het ambt van predikant Inleiding Gelukgewenst! U bent gekomen aan het

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538

Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538 Wij zingen voor de dienst: Gezang 172 : 1 en 2 NLB 538 NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b NLB 538 / Gezang 172 : 1a b 2a b Binnenkomst kerkenraad

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Regionale en landelijke structuren

Regionale en landelijke structuren pagina 1 v. 10 Regionale en landelijke structuren Regionale en landelijke structuren Johan Harmanny> Structuren en regels binnen de kerken 2 Verzamelde wijsheid 2 Kerkstructuur 3 De

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015 BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK JULI 2015 Beste lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente in Harderwijk. Een plan waar met veel liefde, passie en plezier aan gewerkt is! Het

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Eredienst 3 september uur Voorganger: ds. G. den Broeder

Eredienst 3 september uur Voorganger: ds. G. den Broeder Eredienst 3 september 16.30 uur Voorganger: ds. G. den Broeder Liturgie Votum / zegengroet Gezang 171 Gebed Exodus 30: 17-21 Gezang 158 Preek Opwekking 389 Avondmaal (formulier IV) Geloofsbel. Gezang 179b

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Acta. Bijlage IX - IV. van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage IX - IV. van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage IX - IV Rapport Deputaten Studiefinanciering ad art. 19 KO Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

ANBI-BELEIDSPLAN VAN DE OUD GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND

ANBI-BELEIDSPLAN VAN DE OUD GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND ANBI-BELEIDSPLAN VAN DE OUD GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND Grondslag De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland hechten eraan om allereerst kenbaar te maken dat het wezen van de kerk geestelijk

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 OVER DOOP, AVONDMAAL EN DE AMBTSBEVOEGDHEDEN VAN EEN PREDIKANT Versie 12 oktober 2015, voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei Inleiding Sinds

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Diensten voor en met dove mensen

Diensten voor en met dove mensen Diensten voor en met dove mensen Een stukje geschiedenis met dank aan historicus Henk Betten -ooo- Heel lang geleden deed de Kerk heel weinig of niets voor dove mensen. Men wist geen raad met hun doof-zijn

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

In deze dienst worden gedoopt: Guus Nelis Dirk den Hartog en Valentijn Kristian van Engelen

In deze dienst worden gedoopt: Guus Nelis Dirk den Hartog en Valentijn Kristian van Engelen Liturgie voor zondag 3 september 2017 Johanneskerk Leersum In deze dienst worden gedoopt: Guus Nelis Dirk den Hartog en Valentijn Kristian van Engelen Voorganger: ds. Evelyn Noltus Organist: Ton Blom Lector:

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

CBB-Bericht, juni 2015. Nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtziendenm, te Ernmelo.

CBB-Bericht, juni 2015. Nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtziendenm, te Ernmelo. CBB-Bericht, juni 2015. Nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtziendenm, te Ernmelo. We willen u graag op de hoogte brengen van enkele nieuwe uitgaven die bij de CBB

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Rapportage Beproeving Dienstboek

Rapportage Beproeving Dienstboek Rapportage Beproeving Dienstboek Expertisecentrum van de Protestantse Kerk Bij deze rapportage hoort 1 bijlage: de inventarisatie van de reacties van de classicale vergaderingen 1. Inleiding Zoals is vastgelegd

Nadere informatie

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk STARTZONDAG 15 september 2013 Kerkgemeente Edam Grote Kerk Illustratie: Marijke ten Cate Er zit muziek in de kerk! Voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn Organist/pianist Frans Koning m.m.v. Marika

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

PS Holland-Zuid Lijst afgevaardigden GS Harderwijk PS Gelderland Lijst afgevaardigden GS Harderwijk 2011

PS Holland-Zuid Lijst afgevaardigden GS Harderwijk PS Gelderland Lijst afgevaardigden GS Harderwijk 2011 Thematische agenda d.d. 30 december 2010 blz. 1 11 openingshandelingen 11 1 20100430 PS Holland-Zuid Lijst afgevaardigden GS Harderwijk 2011 11 2 20100621 PS Utrecht 11 3 20100628 PS Fryslân 11 4 20100907

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 I. OPLEIDING EN VORMING Artikel 1. De zorg voor de opleiding en vorming 1. De generale synode wordt bij haar voortdurende zorg voor de opleiding

Nadere informatie

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 5 Regio Amsterdam-Alkmaar Scriba: D.P. van Voornveld Lindenlaan 5 111 VL Zwanenburg 00-97 Regioscriba.amsterdam-alkmaar@ngk.nl Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met

Nadere informatie

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb.

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb. Plaatsingslijst van het archief afkomstig van ds. J. Haitsma (1863) 1941-2006 "Jacob (Jaap) Haitsma werd geboren in 1913 in Hindehopen. Na de lagere school en het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen,

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Wedergeboorte (2) Wedergeboorte ofwel bekering

Wedergeboorte (2) Wedergeboorte ofwel bekering Wedergeboorte (2) In het voorgaande artikel hebben we gezien hoe de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis spreken over de wedergeboorte (of: bekering). Een belangrijke vraag die

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Eredienst 18 december u Voorganger: Ds. J. R. Geersing

Eredienst 18 december u Voorganger: Ds. J. R. Geersing Eredienst 18 december 2016 16.30u Voorganger: Ds. J. R. Geersing Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 428 Genade zo oneindig groot Gebed Schriftlezing Zondag 38 Kolossenzen 2: 16 3: 17 Psalm 119: 63,

Nadere informatie