BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER Algemene Vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13"

Transcriptie

1 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering

2 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur door iedereen te verwelkomen. Het voorwoord van de voorzitter vindt u op onze website. 2. APPÈL DER KIESMANNEN Tijdens de vergadering zijn 22 van de 22 kiesmannen aanwezig. Aanwezig: Zeeland 96: P.M. Provoost; Brabant 2000: P. van Kastel en Chr. van der Linden; Oost-Brabant: J. van Kemenade en J. Kuijpers; Limburg: J.H.C. Crombach en A. van Dort; Zuid Holland: C. Epping en H. Vermaas; Noord Holland: W. Wijfje; Midden Nederland Nr. 7: H.W. Bransen en A. van Amerongen; Gelders Overijssele Unie: B. Scherpenzeel, J. van Gent en F.H. Jacobs; Oost Nederland: B. Geerink en L. ter Huerne; Noord-Oost Nederland: P. Gast en R. Joling; Friesland 96: H.W.L. Meijners en C. de Jong; De Kuststrook: G. Kok. De heer A.P.M.M. van Dam van Instituut Wedvluchtbegeleiding heeft zich afgemeld. Tevens hebben de volgende Gouden Spelddragers zich afgemeld; de heer P.F.L. van Gils, de heer J.P.M. Kokke en de heer P. Heersema. Namens het Bestuur NPO zijn aanwezig: de heer D. Buwalda (voorzitter), de heer L.A. Mackaay (secretaris), de heer W. Jongh en de heer J.A.M. Wijnen. de heer B.J.C. van Wijk (penningmeester) heeft zich afgemeld. Namens het Bureau NPO zijn aanwezig: de heer F.A.E.M. Marinus (financieel manager), mevrouw C.M.A.J.M. van Schaijk (beleidsmedewerker) en mevrouw S.Y. Schaapman (secretaresse). Het bestuur heeft het verzoek ontvangen om het onderwerp marathonvluchten, welke nu in de mededelingenmap zit, eerder tijdens deze vergadering te bespreken. Dit punt wordt behandeld bij agendapunt 4a. 3. VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 24 MAART 2012 Volgens kiesman Provoost is bij agendapunt 3 op pagina 1, de verhoging van de ringenprijs met 5 cent en daardoor het vervallen van de contributieverhoging van 2,--, nooit formeel besloten. Bij de vorige vergadering is dit een suggestie geweest. De vergadering gaat hiermee alsnog akkoord. Tijdens de vorige vergadering is de vraag gesteld, waarom we voor de lossingsvergunningen in Frankrijk moeten betalen. De Franse Bond verrekent de kosten die ze voor henzelf en voor de correspondenten maakt. Kiesman Van Kemenade wil van dat antwoord van de Franse Bond graag een afschrift ontvangen. Kiesman Wijfje stelt dat er voor de omschrijving van de vrijdaglossing een toevoeging is gemaakt. Daar zou moeten staan dat er in principe niet op vrijdagochtend wordt gelost. Voorzitter Buwalda parkeert dit punt om later in deze vergadering weer op te pakken. De notulen worden hierbij aangenomen. 4. BEGROTING 2013 Voorzitter Buwalda geeft aan dat penningmeester Van Wijk vandaag niet aanwezig kon zijn. Hij heeft zijn functie neergelegd en de begroting die er nu ligt is zijn laatste formele activiteit geweest. Bureaumedewerker Frank Marinus en FBCC-lid Cees van Buijten gaan daarom de begroting behandelen. De vorig jaar getroffen voorziening voor incourantheid van chipringen komt aan de orde. Kiesman Van Kemenade vindt het vreemd dat ook voor 2013 de voorziening is opgenomen. Hij noemt dat waarderingstechnisch niet juist. FBCC-lid Van Buijten legt uit dat dit besproken is bij het vaststellen van de jaarrekening Theoretisch kunnen de chipringen nog steeds verkocht worden. Maar het moment gaat dichterbij komen dat de ringen technisch verouderd zijn. Daarom is besloten om jaarlijks een bestemmingsreserve op te bouwen. Kiesman Van Gent wil weten waarom er een minpost van activiteiten is voor de PR, communicatie en sponsoring. Volgens Bureaumedewerker Marinus heeft dit met de verkoop van de URL te maken. Kiesman C. de Jong kan de afdracht van 5 cent niet terugvinden en wil weten of er speciale plannen zijn voor de opbrengsten van de verkoop van de URL. De afdracht van de 5 cent is verwerkt in de post Manifestatie. En er zijn nog geen afspraken gemaakt over wat met die opbrengst te doen. Kiesman Joling wil weten waarom er over de verkoop van de URL zo geheimzinnig werd gedaan tijdens de vorige vergadering. Voorzitter Buwalda antwoordt dat we ons hebben gehouden aan de geheimhouding die in het contract was vastgelegd, want anders zouden we een boete moeten betalen. Kiesman Joling adviseert om voortaan een openlijk contract af te sluiten. Kiesman Meijners vraagt of het terecht is dat er geen scholingsbudget voor het personeel wordt uitgegeven. Voorzitter Buwalda legt uit dat ze hierover in overleg zijn met de medewerkers. Binnenkort wordt gekeken welke taken het Bureau moet uitvoeren en welke niet. Naar aanleiding daarvan wordt gekeken welke opleidingsplannen opgesteld moeten worden. De begroting voor 2013 wordt met applaus goedgekeurd. 4.a. MARATHONVLUCHTEN Voorzitter Buwalda geeft aan dat er een fors aantal fondclubs bij elkaar zijn geweest. Het bestuur is van mening dat we met elkaar om tafel moeten en dat wordt ook in de brief van de afdelingen voorgesteld. Er is natuurlijk een bepaalde structuur in onze organisatie en het bestuur moet zaken doen met de kiesmannen. Het bestuur gaat nu luisteren naar de opmerkingen van de afdelingen. Het bestuur heeft een plan bedacht en als dat past in de lijn van de opmerkingen, dan willen ze dat plan uitvoeren. Kiesman Geerink geeft aan dat het niet goed zou zijn voor 2

3 de duivensport en voor ons instituut om voorbij te gaan aan het gevoel bij de leden. Hij wil voorstellen om het dit jaar nog rond te krijgen en niet te wachten tot de voorjaarsvergadering. Hiermee laten we zien dat we de fondclubs tegemoet komen. Kiesman Bransen geeft aan dat er een brief is geplaatst met zijn naam eronder. Hiermee is de indruk gewekt dat degenen die eronder staan het er ook mee eens zijn. Afdeling 7 en ook andere afdelingen hebben de brief niet kunnen behandelen op hun Algemene Vergadering, afgezien van afdeling 11. Als kiesmannen onder de brief staan genoemd, dan gaan we ervan uit dat de achterban is geraadpleegd. Hij is het er wel mee eens dat er snelheid gemaakt moet worden, samen met de fondliefhebbers binnen de afdeling. Kiesman Wijfje stelt dat afdeling 6 ook onder de brief stond. Wanneer je een fondclub bent, hoor je minimaal twee ledenvergaderingen te beleggen in een seizoen en dat is niet gebeurd. De afgevaardigde van de fondclub is er op eigen titel naartoe gegaan. We moeten erover nadenken of we nog wel Nationale Concoursen willen en een andere sectorindeling. Kiesman Crombach raadt de voorzitter af om in overleg te gaan met de fondclubs, omdat het dan zal verzanden in een soort Poolse Landdag. Als elke sector het voor zich eens wordt, dan is het prima. Wordt men het niet eens, dan ligt er een taak bij het bestuur NPO om knopen door te hakken. Kiesman Epping stelt dat dit ook het idee is in afdeling 5. Er zijn geen fondclubs van afdeling 5 bij betrokken geweest. Kiesman Van Kemenade geeft aan dat er nu kort voor de vergadering via de mededelingenmap een aanvullend voorstel is toegestuurd op een punt dat in de voorjaarsvergadering tot besluitvorming heeft geleid. De ondertekenaars zijn hier blijkbaar niet bij betrokken. Door het late ontvangen van dit stuk hebben we nog niet de mogelijkheid gehad om het breed te bestuderen en bespreken. Kiesman Wijfje is van mening dat er overlegd moet worden met de afdelingen en zij kunnen dan met de fondclubs gaan overleggen. Kiesman Scherpenzeel kan zich grotendeels vinden in het verhaal van Kiesman Crombach. In onze organisatiestructuur is nog geen modus gevonden om de disciplines erbij te betrekken. De stem van de fondclubs moet gehoord worden en bestuur NPO moet met de afdelingsbesturen in discussie gaan. De sectoren moeten hierin leidend zijn. Voorzitter Buwalda reageert dat sectoraal centraal staat en nationaal komt steeds meer onder druk te staan. Op het vlak van communicatie valt nog wel wat te verbeteren. Draagvlak en structuur zijn daarbij cruciaal. Bestuur moet met de afdelingen overleggen, maar er is wel onrust in fondminnend Nederland. Het bestuur stelt voor dat zij in overleg gaat met vertegenwoordigers van de afdelingen en vertegenwoordigers van de fondclubs. Voor het bestuur is het belangrijk om de leden te horen en hiermee draagvlak te creëren. We moeten het gesprek aangaan met de sectoren. Dit moet op korte termijn plaatsvinden. De gesprekken voeren in november en half januari moet er een plan liggen, desnoods met een extra Algemene Vergadering. Elke sector komt met een advies en daaruit komt dan een voorstel voor het vliegseizoen van Kiesman Provoost geeft aan dat de najaarsvergaderingen van de afdelingen al zijn geweest, dus dit kunnen we niet afspreken. Kiesman Van Kemenade is van mening dat één Nationale vlucht volstaat en dat de overige vluchten sectoraal worden. Hiermee zijn we snel klaar en hoeft het niet doorgeschoven te worden naar januari. Voorzitter Buwalda vindt het in dit geval wijs om draagvlak te krijgen en wel te overleggen. Kiesman Geerink geeft aan dat we begrip moeten hebben voor de problematiek in de verschillende delen van het land en daarom is het goed om naar de fondclubs te luisteren. Voorzitter Buwalda stelt als taakstelling dat we eind december met een plan komen, nadat er in sectoraal verband is gediscussieerd. Kiesman Wijfje wil een paar punten meegeven aan de sectoren; nachtvliegen voorkomen en fondclubs een vergadering met de achterban beleggen. Kiesman Van Kemenade is van mening dat er kaders geschept moeten worden voor de bijeenkomsten en afspraken die we binnen de sector kunnen maken. Kiesman Bransen geeft aan dat het programma van Marathon Noord sector 3 en 4 bestrijkt en voor een klein gedeelte sector 2. Het is in zekere zin met elkaar verbonden. Kiesman Scherpenzeel is het eens met kiesman Van Kemenade en kiesman Bransen. De accenten moeten bij de sectoren komen te liggen. Het is een goed uitgangspunt als we eens kunnen worden dat alleen St. Vincent een Nationale vlucht betreft. Chateauroux is een aandachtspunt voor de Nationale Dagfond en moet hierin nadrukkelijk worden betrokken. Als we al kiezen voor één Nationale Dagfondvlucht, dan Blois, maar wij zouden er ook geen problemen mee hebben om het helemaal af te schaffen. Kiesman Van Kastel stelt dat Blois te kort is voor Brabant De vorige keer was Chateauroux geen probleem en nu wel. Misschien moeten we toch maar de Nationale Dagfondvlucht afschaffen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat het een mogelijkheid is om één Nationale vlucht te vervliegen en de andere vluchten sectoraal vast te stellen. We gaan nu eerst met elkaar in discussie tijdens de bijeenkomsten met de sectoren en fondclubs. Eind december ligt er een nieuw aangepast plan. U hoort spoedig van het bestuur hoe dit precies vorm gaat krijgen. 5. VOORSTELLEN BESTUUR Nationale Kampioenschappen 2012 Voorzitter Buwalda legt uit dat er in november 2011 was besloten om een wijziging aan te brengen in het Nationaal Hokkampioenschap. In de optiek van de rekenaar zijn zij te laat op de hoogte gesteld, met als gevolg hoge kosten voor aanpassing en daarom stelt het bestuur voor om de wijziging op te schorten naar Kiesman Geerink is van mening dat we het niet op moeten schuiven, omdat dat weer kosten met zich meebrengt. Hij stelt voor om het te laten zoals het is, aangezien de uistraling zoveel geld moet gaan kosten. Voorzitter Buwalda stelt dat als de wijziging tijdig bij de rekenaar wordt aangevraagd de kosten er niet zijn. Die toezegging is zwart op wit. Kiesman Joling noemt het probleem dat er mensen zijn die zich dit jaar al hebben gehouden aan het besluit en anderen niet. Voorzitter Buwalda antwoordt dat het onomkeerbaar is en dat het bestuur het graag anders had gezien. Kiesman Scherpenzeel komt met het idee om tot 2016 af te zien van de Nationale Kampioenschappen. Hier wordt nu verder niet op ingegaan, omdat de onderhandelingen met de rekenaar nog moeten plaatsvinden. Kiesman Van Kemenade vraagt of reclame van een lid in behandeling wordt genomen en alsnog wordt geklasseerd, wanneer diegene met bewijzen komt met prijzen die hij heeft behaald en instuurt naar Bureau NPO. Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit mee wordt genomen in het overleg met de rekenaar. De wijziging in het nationaal hokkampioenschap wordt opgeschort en zal in 2013 ingaan. 3

4 Afschaffen Derbyringen 2014 Kiesman Wijfje stelt dat afdeling 6 de Derby in stand wil houden. Op die afstanden worden niet zoveel duiven verspeeld. We moeten weer naar een landelijke derbyvlucht, want dan gaat het weer leven. Dit voorstel wordt met 21 voor en 1 tegen aangenomen. Functioneren FBCC Zonder discussie wordt het voorstel aangenomen om tussentijds nieuwe kandidaten voor de FBCC in te laten stappen. Indeling van de afdelingen in vlieggebieden Voorzitter Buwalda geeft aan dat we bij de vorige vergadering hebben afgesproken dat we uit zouden gaan van één vlieggebied en dat verder uit zouden werken. De lijn in dit voorstel geeft echter ook een zekere breedte aan. Dat geeft meer mogelijkheden dan wanneer je de lijn strikt gaat handhaven. Kiesman Bransen stelt dat er tussen Peronnen en Parijs niet zo veel mogelijkheden zijn en dat levert voor afdeling 7 een probleem op. Volgens Kiesman Wijfje schiet Noord- en Zuid-Holland hier niets mee op. Er blijven weinig losplaatsen over en jonge duiven houden we zowat niet over. Voorzitter Buwalda reageert dat we één lijn hebben en dat er getracht moet worden om in de juiste hoek te lossen. De lijn geeft een zekere breedtemarge aan. Wanneer er calamiteiten zijn, dan wordt er overlegd met de betrokken partijen. Kiesman Meijners geeft aan dat afdeling 11 gezamenlijk wil gaan vervoeren en lossen met afdeling 10. Met 18 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 onthoudingen wordt het voorstel aangenomen. 6. VOORSTELLEN AFDELINGEN Nationale Dagfondvlucht 2014 Dit voorstel wordt geparkeerd tot na het overleg met de sectoren. Aanvulling Wedvluchtreglement Dit voorstel om de reglementencommissie te vragen tekstvoorstellen te doen voor de volgende vergadering, als het gaat om een aanpassing in het Wedvluchtreglement, wordt aangenomen. Aanpassingen elektronische constateersystemen De reactie van bestuur NPO, dat alles in het werk gesteld wordt om voor 1 januari aanpassingen van systemen bij de liefhebbers te hebben, maar dat garanties geven niet kan, wordt aanvaard. Afslaan elektronische constateersystemen Voorzitter Buwalda geeft aan dat we afslaan in de vereniging en het afslaan moet uiterst zorgvuldig gebeuren. Het komt steeds meer voor dat verenigingen kleiner worden. In de originele eisen van de klokken stond dat de vlucht afgedrukt moest worden en daarna kon het gewist worden. Kiesman Epping geeft aan dat het al jaren op een andere manier mag. Bij de eisen stond een beperking en deze is jaren geleden al geschrapt. Nu staat er een klokcontrole. Een aantal leveranciers heeft verzuimd dit op te lossen. Nu kan het nog op slot gezet worden bij sommige systemen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat daarover op zeer korte termijn met Piet van Gils wordt gesproken. Kiesman Provoost stelt voor dat er alleen moet kunnen worden afgeslagen bij het inkorfcentrum waar is ingekorfd. Dit doen ze in België ook en blijkt dus mogelijk te zijn. Voorzitter Buwalda zegt toe dit op te gaan pakken. Kiesman Wijfje geeft aan dat er is gezegd dat de D-bestanden leidend zijn. Hij kan laten zien dat duiven die niet in D-bestand stonden wel in de uitslag kwamen en vraagt zich af hoe dat kan. Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit moet worden geconstateerd door de rekenaar. Dit zal met hen worden overlegd. Kiesman Geerink geeft aan dat zij het niet eens zijn met het voorstel om af te slaan bij dezelfde vereniging als waar ingekorfd is. Uiteraard willen ze wel dat het veilig gebeurt. Lossingsvergunning Nationale/sectorale vluchten Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit voorstel mee wordt genomen naar het overleg met de sectoren. Kiesman Van Kemenade vult aan dat de verantwoordelijkheid bij het NPO bestuur ligt. Lossingen door buitenlandse organisaties Voorzitter Buwalda stelt dat we al jaren tegen het probleem aanlopen dat er in Nederland gelost wordt door buitenlandse organisatie, zonder dat dit bij ons bekend is. Elke afdeling moet een correspondent hebben waar wij terecht kunnen. Dit probleem wordt in FCI verband aan de orde gesteld. Voor alle losplaatsen in Nederland moeten, via de afdelingen, correspondenten worden gezocht. Kiesman Scherpenzeel is van mening dat dit een onnodig ingewikkelde constructie is, want het gaat niet om zo heel veel lossingen. Met de betreffende bonden moeten afspraken gemaakt worden. Iemand bij NPO bureau moet daar verantwoordelijk voor gesteld worden om het in goede banen te leiden. Voorzitter Buwalda voegt nog toe dat er op die plekken waar wordt gelost, daar moeten wel correspondenten zijn. Periode Marathonvluchten 2013 Dit voorstel, om de periode van de Marathonvluchten in 2013 te wijzigen naar het eerste volle weekend van augustus in plaats van 2 augustus, wordt door de vergadering aangenomen. 4

5 Wijziging indeling Teletekst pagina 861 Volgens Kiesman C. de Jong is het nergens voor nodig, omdat we internet hebben. Kiesman Bransen stelt dat er is afgesproken dat we tijdens het weekend alleen maar lossingsinformatie zouden plaatsen. Kiesman Jacobs is het eens met Kiesman Bransen dat ellenlange teksten grote problematiek veroorzaken. Mededelingen moeten beperkt worden, want liefhebbers zitten daar niet op te wachten. Hierdoor kunnen pagina s geminimaliseerd worden. Kiesman Van Kemenade stelt voor om mededelingen niet in de weekenden te plaatsen. Kiesman Geerink heeft er geen geld voor over om een extra pagina aan te schaffen. Voorzitter Buwalda stelt dat we het bij één Teletekstpagina houden en dat we kritischer kijken naar wat erop de huidige pagina gezet wordt. Grenscorrectie voorstel Afdeling Friesland 96 Dit voorstel om een grenscorrectie toe te passen, waarbij Swifterband voortaan bij afdeling 11 hoort, wordt zonder problemen aangenomen. Om 12:45 uur wordt de vergadering geschorst voor de lunch en om 13:30 uur wordt de vergadering weer hervat. 7. UITKOMSTEN ONDERZOEK ORGANISATIEONTWIKKELING NPO De leden van het adviesteam organisatieontwikkeling presenteren hun eerste bevindingen. Deze kunt u terugvinden op onze website. Er wordt gewerkt in drie fasen. In de fase die nu aan de orde komt, wordt alleen verteld wat de onderzoekers gehoord hebben. Er wordt nog niet gediscussieerd. Discussie komt aan bod tijdens de tweede bijeenkomst. Voorzitter Buwalda geeft aan dat in de voorjaarsvergadering besloten is om opdracht te geven voor een inventariserend onderzoek naar de organisatie van de NPO in al zijn facetten. Afdeling 10 en 11 hebben gevraagd om een rapport. Op dit moment is er nog geen kant en klaar rapport, maar deze komt zodra alle drie de fases zijn afgerond. Er zit druk op de ketel, dus er moeten wel snel resultaten komen. Bestuur is onder de indruk van de enorme inzet van de werkgroep. Er is vanaf de basis veel informatie gekregen over waar de problematiek zit, maar ook waar de oplossingen zijn. Die punten zijn van belang bij een proces van verandering. Het bestuur en adviesteam willen met de kiesmannen praten op 14 november 2012 en op 28 november TOEKOMST VISIE BESTUUR NPO Dit agendapunt betreft feitelijk het invullen van bestuursfuncties. Er is een vacature ontstaan voor de functie van penningmeester. Daarnaast zou de termijn voor het huidige bestuur eindigen in juni Dit bestuur wil echter graag nog een jaar doorgaan. Voorzitter Buwalda legt uit waarom dit voorstel zo laat bij de kiesmannen terecht is gekomen. Het bestuur was al langer op zoek naar een andere penningmeester en dat was geen gemakkelijke taak. Er hebben veel gesprekken en er heeft veel telefoonverkeer plaatsgevonden. George Kok is bereid tot maart 2013 als ad interim penningmeester te functioneren. George Kok zal zijn diensten alleen technisch beschikbaar stellen en zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor de rechtshandelingen en bestuursbesluiten van het huidige en het vorige bestuur. Dit gegeven is door de jurist van de NPO onderzocht en schriftelijk bekrachtigd en vastgelegd. Volgens de statuten kan het bestuur niet met vijf mensen opereren. De zetels moeten daarom uitgebreid worden met twee, waarbij er minimaal vijf praktiserend moeten zijn. Verder moeten we kijken naar de periode van twee jaar, waarvoor dit bestuur is benoemd. De tijd gaat snel en de organisatie heeft de afgelopen jaren een aantal besturen gekend. Kiesman C. de Jong is van mening dat de statuten zich tegen deze vrijwaring verzetten. Hij is niet tegen de kandidatuur van de heer Kok persoonlijk, maar hoopt dat hij zich hiermee niet in de vingers snijdt. Verder merkt hij op dat de zoektocht naar een penningmeester mogelijk korter was geweest, als de afdelingen hierover ingelicht waren. Ze hadden dan kunnen helpen met zoeken. Kiesman Joling is van mening dat de uitleg van de procedure waarom de vacature niet eerder kenbaar is gemaakt voldoende is om akkoord te gaan. De afdeling heeft wel moeite met de verruiming van het bestuur. Na de termijn van twee jaar moeten er gewoon opnieuw verkiezingen worden gehouden. We moeten de democratie haar gang laten gaan. Kiesman C. de Jong haalt aan dat sinds het aantreden van dit bestuur er heel wat onenigheid is ontstaan bij verschillende partijen. Wat hem betreft, en dan spreekt hij ook namens zijn afdeling, mag dit bestuur zo spoedig mogelijk aftreden en het liefst nog vandaag. Voorzitter Buwalda gaat niet op alle punten in. Elk punt heeft naar zijn mening zijn oorzaak en hij meent dat ook niet elk punt verwijtbaar is aan dit bestuur. Kiesman Van Kemenade stelt dat er nog steeds kandidaten voor dit bestuur aangesteld kunnen worden. Voorzitter Buwalda geeft aan dat ze argumenten hebben gegeven waarom dit bestuur wil blijven zitten. Het is geen gemakkelijke plek. De organisatie is niet gediend bij weer een nieuwe bestuurlijke organisatie. Kiesman Geerink is van mening dat we vandaag positief bezig zijn richting de toekomst. Van Afdeling 9 heeft dit bestuur de steun om door te gaan. Volgens Kiesman Jacobs moet er tijdig een commissie ingesteld worden om nieuwe kandidaten aan te trekken. De vergadering is voor de tijdelijke benoeming van George Kok als ad interim penningmeester tot maart Het voorstel om het huidige bestuur nog een jaar langer te laten functioneren wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 9. MEDEDELINGENMAP De inhoud van de mededelingenmap is bij agendapunt 4a reeds besproken. 10. RONDVRAAG Kiesman C. de Jong wil weten of het bestuur bekend is met het voorstel van Frankrijk om duiven als diersoort onder te brengen in de voedselketen. Dat zou bij eventuele epidemieën een probleem kunnen zijn. Portefeuillehouder Wijnen gaat dit punt met enige urgentie oppakken. Verder wil Kiesman C. de Jong weten of 5

6 het bestuur ,- heeft betaald inzake juridische bijstand en schadeloosstellingen. Volgens voorzitter Buwalda heeft het bestuur hier niet meer dan ,- voor betaald. Als laatste vraagt Kiesman C. de Jong welke mensen er zijn benaderd voor het bestuur. Voorzitter Buwalda geeft aan dat deze mensen dat zelf mogen vertellen, want dat doet het bestuur niet. Kiesman Bransen vraagt hoe we verder gaan met de verkeersleiding. Voorzitter Buwalda stelt dat de evaluatie nog moet plaatsvinden, maar het is de bedoeling dat we hiermee doorgaan. Verder wil Kiesman Bransen weten waarom er nooit een verklaring is gegeven over het verloop van de FCI-vlucht Berlijn. Voorzitter Buwalda legt uit dat het bestuur daarmee geworsteld heeft. Het is echter de verantwoordelijkheid van de FCI en niet van de NPO en daarom is er geen officiële publicatie uitgegeven. Een ander punt van Kiesman Bransen is dat we mogelijk in 2020 nog maar 6800 actieve leden hebben. De NPO zou zich er in de komende tijd op moeten gaan richten hoe daarmee om te gaan. In het verlengde daarvan zou de NPO verenigingen moeten begeleiden die willen fuseren. Voorzitter Buwalda vindt het uiterst zinvolle opmerkingen. Met de Werkgroep PR- en Communicatie is hier een week of drie geleden nog indringend over gesproken. Kiesman Meijners vraagt zich af wie nu de vertegenwoordiger is in het Platform voor Huisdierenbezitters. Voorzitter Buwalda meldt dat dit Jan Wijnen is. Verder geeft kiesman Meijners aan dat afdeling 11 nog bericht zou krijgen over Pommeroeul. Ze hebben niks ontvangen. Voorzitter Buwalda stemt toe dit alsnog te sturen. Kiesman Provoost vult aan dat zijn afdeling dit ook graag ontvangt. Kiesman Provoost stelt dat ze vorige week een rapport hebben ontvangen inzake het vervoer in afdeling 9 en wil graag weten of daar nog een vertaalslag van komt voor de andere afdelingen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat de WOWD van twee afdelingen nog geen gegevens binnen heeft. Kiesman Geerink wil allereerst de WOWD bedanken voor de metingen en het rapport. Daar kunnen we mee verder. Daar moeten we dan landelijk iets mee doen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat de afdelingen zoveel mogelijk onder dezelfde voorwaarden vervoeren. Verder wil kiesman Geerink weten of er nog actie wordt ondernomen inzake de blauwe chipringen. Bureaumedewerker Marinus geeft aan dat Unikon aanstaande woensdag bij Bureau NPO komt om de oplossing verder uit te werken. Als laatste stelt kiesman Geerink dat het probleem pokken nog onvoldoende is opgelost. De vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat zaken worden nageleefd. Hier moeten we landelijk ook nadere acties in ondernemen en wil dit ook bij het bestuur neerleggen. Kiesman Joling wil weten wat de stand van zaken is rondom de roofvogelproblematiek. Voorzitter Buwalda zegt toe dit aandachtspunt mee te nemen. Kiesman Jacobs vraagt of er nog een onderzoek loopt naar de verliezen van jonge duiven in relatie tot het vervoer. Voorzitter Buwalda geeft aan dit bij de WOWD aan de orde te stellen. Kiesman Wijfje doet een beroep op de oud-bestuursleden om niet meer zo negatief te zijn. Verder helpt het enten tegen pokken niet volgens Kiesman Wijfje, want er zit teveel verschil in de entstof. Als laatste wil kiesman Wijfje het bestuur en de vergadering bedanken voor de prettige bijeenkomst. 11. SLUITING De voorzitter sluit de vergadering om uur. 6

7 ACTIE-/BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING NPO 3 NOVEMBER Notulen Algemene Vergadering d.d. 24 maart De ringenprijs wordt met 5 cent verhoogd en hierdoor vervalt de contributieverhoging van 2,--. - Afschrift van antwoord Franse Bond inzake het betalen van lossingsvergunningen in Frankrijk naar Kiesman Van Kemenade Kemenade sturen. - De notulen en de actie-/besluitenlijst worden vastgesteld. 4. Begroting Naar aanleiding van gesprekken met het Bureau worden er opleidingsplannen opgesteld. - De begroting wordt goedgekeurd. 4. a. Marathonvluchten - Er worden bijeenkomsten gepland met de sectoren. Uit elke sector komt een advies en aan de hand daarvan komt bestuur NPO eind december met een voorstel voor vliegseizoen Voorstellen bestuur - De wijziging in het nationaal hokkampioenschap wordt opgeschort en zal in 2013 ingaan. - Met ingang van 2014 worden de Nationale derbyringen en de derbyringen gecombineerd met fondclubringen afgeschaft. - Wanneer in de periode van november 2012 t/m maart 2013 geschikte kandidaten gevonden worden voor de FBCC, dan kunnen deze kandidaten in de genoemde periode met de huidige FBCC leden als stagiair de werkzaamheden verrichten. - Bestuursvoorstel aangaande de indeling van de afdelingen in vlieggebieden wordt aangenomen. 6. Voorstellen afdelingen - Het voorstel inzake de Nationale Dagfondvlucht 2014 wordt geparkeerd tot na het overleg met de sectoren. - De reglementencommissie vragen tekstvoorstellen te doen voor de volgende vergadering als het gaat om een aanpassing in het Wedvluchtreglement. - De reactie van bestuur NPO, dat alles in het werk gesteld wordt om voor 1 januari aanpassingen van elektronische constateersystemen bij de liefhebbers te hebben, maar garanties geven niet kan, wordt aanvaard. - Het voorstel over het afslaan van elektronische constateersystemen, waarbij gereglementeerd zou worden dat systemen alleen in die verenigingen kunnen worden afgeslagen, waar ook is ingemand, wordt op korte termijn besproken met Piet van Gils. - Het voorstel om slecht één Lossingsvergunning uit te geven voor de Nationale/Sectorale vluchten, wordt meegenomen naar het overleg met de sectoren. - Het probleem dat er in Nederland gelost wordt door buitenlandse organisaties, zonder dat dit bekend is, wordt bij de FCI aan de orde gesteld. - Het voorstel, om de periode van de Marathonvluchten in 2013 te wijzigen naar het eerste volle weekend van augustus in plaats van 2 augustus, wordt door de vergadering aangenomen. - De vergadering is het erover eens dat het teveel geld kost om een tweede Teletekstpagina te kopen. Er moet kritischer gekeken worden naar wat erop de huidige pagina gezet wordt. - Het voorstel om een grenscorrectie toe te passen, waarbij Swifterband voortaan bij afdeling 11 hoort, wordt aangenomen. 8. Toekomstvisie bestuur NPO - George Kok wordt tijdelijk benoemend als ad interim penningmeester tot maart De zittingsperiode van het huidige bestuur wordt met 12 maanden verlengd. 10. Rondvraag - Portefeuillehouder Wijnen pakt het punt op dat Frankrijk van plan is om duiven als diersoort onder te brengen in de voedselketen. - Afdeling 11 en 1 ontvangen bericht over Pommeroeul van bestuur NPO. - Landelijke acties ondernemen tegen het probleem pokken. - De stand van zaken rondom de roofvogelproblematiek in kaart brengen. - Een onderzoek, naar de verliezen van jonge duiven in relatie to het vervoer, bij de WOWD aan de orde stellen. 7

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014 Algemene Vergadering 31.01.15 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 1 NOVEMBER 2014 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Voorlopige notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 21 november 2013 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00024 briefnummer G.1.33 zaaknummer 15 januari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Voor akkoord Commissiegriffier:

Voor akkoord Commissiegriffier: Voor akkoord Commissiegriffier: Uitgebreid verslag van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Beheer, gehouden op 6 januari 2009 om 20.00 uur Aanwezig: Voorzitter: de heer H. van Nes (WenS)

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie