De nieuwe koers Op weg naar een duurzame toekomst. Onderbouwing Manifest. Nivon, netwerk voor Cultuur en Natuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe koers Op weg naar een duurzame toekomst. Onderbouwing Manifest. Nivon, netwerk voor Cultuur en Natuur"

Transcriptie

1 De nieuwe koers Op weg naar een duurzame toekomst Onderbouwing Manifest Nivon, netwerk voor Cultuur en Natuur Onderbouwing Manifest Nivonraad 21 november 2009

2 Inhoud Inleiding 3 De context 4 Wat gaan we hoe doen 7 Wat gaat er straks anders 9 Pagina 2 van 15

3 Inleiding Hierbij de onderbouwing van het manifest dat het centraal bestuur aan de Nivonraad voorlegt als het richtsnoer voor de huidige zittingsperiode van het Centraal Bestuur. Vanaf maart 2009 zijn we met elkaar de dialoog aangegaan over hoe wij een duurzame toekomst voor het Nivon vorm en inhoud geven. Centraal stond daarin de vraag: hoe onderscheiden wij ons vandaag de dag en in de toekomst op basis van de historische rol van het Nivon. Die dialoog heeft een hoogtepunt gehad in de conferentie van 19 september in het Nivoncentrum Rotterdam. Met een kleine 100 Nivonners hebben wij, onder leiding van mensen van de trainerspool van het Nivon, concrete activiteiten ontwikkeld die richting geven aan een duurzame toekomst voor het Nivon. Maar vooral in de voorbereiding naar de 19 e hebben veel Nivonners de pen gegrepen en hun visie en ideeën op een a4tje gezet. Op basis van de uitkomsten van die dialoog, de vele gesprekken en bijeenkomsten in het land met geledingen en personen en de input en de uitkomst van de Rotterdamse conferentie, heeft het Centraal Bestuur dit beleidsplan opgesteld. Het Centraal Bestuur geeft hierin de richting aan voor een duurzame toekomst en de concrete invulling daarvan. Dit beleidsplan is vertaald in een manifest dat de vereniging ter goedkeuring wordt voorgelegd op de Nivonraad van 21 november. In dat manifest staan de speerpunten van het beleid dat het Centraal Bestuur de komende periode wil gaan realiseren. Wel concreet maar zonder te vergeten dat de vereniging de dienst uitmaakt. Het Centraal Bestuur stuurt wel aan, houdt regie maar de vrijwilligers, de actieve leden, geven aan WAT we gaan doen en participeren in het ontwikkelen van HOE we dat gaan doen. Ook bij de realisatie van het beleid staan de vrijwilligers weer centraal. In deze notitie geeft het Centraal Bestuur de achtergrond aan van hetgeen wordt voorgelegd in het manifest en waar het Centraal Bestuur uit wil komen. Samen met de input voor de conferentie in Rotterdam en het verslag van die conferentie vormt het een pakket informatie waarmee het Centraal Bestuur heeft gewerkt bij het tot stand brengen van het manifest. Het Centraal Bestuur zal in de komende weken en maanden weer het land in gaan om, op grond van de besluitvorming door de Nivonraad, met jullie de realisatie daarvan ter hand te nemen. Succes en we zien elkaar op 21 november voor een nieuwe dialoog met als doel een duurzame toekomst voor het Nivon. Het Centraal Bestuur Pagina 3 van 15

4 De context Op de Nivonraad van februari 2008 in Zwolle is het VT plus scenario aangenomen als richtsnoer voor de toekomst van het Nivon. Anders gezegd in de woorden van Movisie: het Nivon als de doelgroepgerichte aanbieder voor vrijetijdsactiviteiten met meerwaarde. Toen de rookwolken na de Nivonraad van november 2008 waren opgetrokken keken wij elkaar aan binnen het Nivon en dachten wat is dat eigenlijk een doelgroepgerichte aanbieder voor vrijetijdsactiviteiten met meerwaarde. Welke doelgroep, welke vrijetijdsactiviteiten en waaruit blijkt de meerwaarde? De Nivonraad van maart 2009 heeft, na een spetterende dialoog, het Centraal Bestuur opgedragen om een strategieconferentie te beleggen waarin wij met elkaar juist die vragen uitwerken tot een concreet plan van aanpak onder de noemer: wat gaan we DOEN? Het is niet gelukt die conferentie nog voor de zomer te organiseren maar vlak er na lukte dat wel: 19 september in het Nivoncentrum Rotterdam. Ter voorbereiding is aan Nivonleden en externe vrienden en vriendinnen gevraagd hun visie en concrete voorstellen op maximaal een A4tje aan ons te vertellen. Al die bijdragen vormden de input voor de strategieconferentie van de 19 e september. Alle A4tjes en een samenvatting daarvan staan nog steeds op Ieder Nivonlid heeft daar kennis van kunnen nemen. Op de 19 e september in Rotterdam hebben we gewerkt in vier groepen aan vier thema s, te weten Volksontwikkeling De plek waar we hebben bedacht welke activiteiten nu passen binnen dit thema en bij het Nivon. Ook weer: waarin onderscheiden wij ons Sociaal Toerisme De plek waar we hebben bedacht welke activiteiten nu passen binnen dit thema en bij het Nivon. Ook weer: waarin onderscheiden wij ons De ramen open Hier was de plek voor de PR, naar buiten richten, nieuwe doelgroepen, nieuwe verbindingen met organisaties en initiatieven buiten het Nivon Jong Dit was de plek waar jong aan de slag ging met een zelfde opdracht: wat zijn de jongeren activiteiten in het Nivon en de Wintertour uit de uitnodiging voor de conferentie Figuur 1 Pagina 4 van 15

5 Uit de conferentie is een stroom van ideeën gekomen. Weer A 4tjes en vele flaps vol. Ook daarvan is een samenvatting gemaakt in de vorm van een hand out van een power point in WORD. Ook die staat nog steeds op Al deze bijdragen vanaf de besluitvorming in Zwolle tot en met de resultaten van de strategieconferentie van 19 september in Rotterdam vormen de onderlegger voor het manifest. Na de besluitvorming in de Nivonraad van november 2009 kan de implementatie van start gaan. Nieuw en anders heeft gevolgen Dit is een belangrijk onderwerp van dit voorstel. Want Als de Nivonraad het manifest ondersteunt en vaststelt heeft dat verregaande gevolgen voor het Nivon als vereniging en de werkorganisatie, het Landelijk Bureau. Zo zal de begroting anders moeten worden ingericht Op de Nivonraad wordt u een begroting voorgelegd waarin het onmogelijk was de nieuwe koers mee te nemen. Als het Centraal Bestuur dat wel gedaan had het wel erg voor de troepen uit gelopen. De begroting die nu wordt voorgelegd is die van het lopende en vastgestelde beleid. Logisch. De besluitvorming van deze Nivonraad heeft [kan] gevolgen [hebben] voor ondermeer de begroting of anders gezegd voor de inzet van financiële middelen. Als de speerpunten van beleid verschuiven zal dat tot uitdrukking moeten komen in de toerekening van gelden in de begroting. Maar ook voor, bijvoorbeeld, de bekostigingvoorwaarden die we binnen het Nivon hebben afgesproken. En niet in de laatste plaats ook voor de taken van bijvoorbeeld het Landelijke Bureau. Het Centraal Bestuur legt u dan ook het volgende besluit- en implementatieproces voor: 1. De Nivonraad van 21 november 2009 neemt een besluit over het manifest; 2. Na deze besluitvorming wordt helder wat de speerpunten zijn en wat de inhoudelijke koers wordt van het Nivon, Met andere woorden: we hebben het gewenste effect van beleid op hoofdlijnen vastgesteld; 3. Per speerpunt wordt een werkgroep ingericht die door de portefeuillehouders uit Centraal Bestuur wordt aangestuurd en voorgezeten. De taak van deze werkgroep is het realiseren van het gewenste effect van beleid door middel van concrete acties. Op de site komt alle informatie alsmede een forumfunctie zodat iedereen kan meedoen en bijblijven; Pagina 5 van 15

6 4. Die speerpunten worden door het Centraal Bestuur, in overleg met de bestuurscommissie financiën verwerkt in een aangepaste begroting. Die aangepaste begroting zal in een penningmeesteroverleg worden voorgelegd voor akkoord; 5. Evenzo zal gekeken worden wat de gevolgen zijn van de besluitvorming van de Nivonraad voor de bekostigingsvoorwaarden voor de geledingen. Die gevolgen worden door het Centraal Bestuur in kaart gebracht en in overleg met de bestuurscommissie financiën verwerkt in een voorstel en uiteindelijk in de begroting. Ook dat voorstel zal voor akkoord worden voorgelegd aan een penningmeesteroverleg; 6. De speerpunten worden door het Centraal Bestuur verwerkt in bestuurlijke opdrachten voor het Landelijk Bureau. Op basis van die bestuurlijke opdrachten wordt de stafondersteuning door het Landelijk Bureau aangestuurd; 7. In het voorjaar 2010 zal op een Nivonraad een eerste rapportage plaatsvinden van en door de werkgroepen en worden besluiten genomen over de verdere voortgang. Het Centraal Bestuur denkt zo nadrukkelijk in overeenstemming dan wel in de geest van statuten en huishoudelijke reglementen te handelen. Pagina 6 van 15

7 Wat gaan we hoe doen De voorstellen die het Centraal Bestuur jullie in het manifest voorlegt zijn richtinggevend voor het beleid van het Nivon voor de komende periode. Het zijn geen uitgewerkte plannen waar geen invloed meer op mogelijk is. Het zijn speerpunten van beleid en een aanzet, een richting voor de uitwerking van die speerpunten. Het Centraal Bestuur heeft nadrukkelijk voor deze aanpak gekozen om de participatie van de verenging in de uitwerking te optimaliseren. Figuur 2 De door het Centaal Bestuur in maart 2009 aan de vereniging voorgelegde verkenning is door de Nivonraad aangenomen. Daarin stonden ook voorstellen hoe die verkenning uit te werken. De strategieconferentie was een belangrijke tussenstop waar heel veel nieuwe ideeën en richtinggevende suggesties zijn ingebracht. Het Centraal Bestuur heeft daaruit keuzen gemaakt en legt die keuzen in de vorm van speerpunten middels het manifest voor aan de Nivonraad. Na goedkeuring daarvan zal de vereniging die speerpunten gaan uitwerken. Het Centraal Bestuur is daarin de regisseur en houdt control op de voortgang. De verschillende werkgroepen doen het werk. Als die weten wat ze willen en wat kan, gaan we DOEN. DOEN is een proces van de brug bouwen terwijl wij er overheen lopen. Dat wil zeggen dat we een verandering gaan inzetten als daar de faciliteiten voor beschikbaar zijn. Draagvlak is daarbij van belang. Wat is het beeld uit alle bijdragen? Anders dan het VT plus scenario wordt uit de vele bijdragen duidelijk dat de omschrijving het Nivon is een doelgroepgerichte aanbieder voor vrijetijdsactiviteiten met meerwaarde [movisie] niet meer breed wordt gesteund. In die zin, dat de gevolgen daarvan voor de vereniging niet voluit worden gesteund. De opvatting door vrijwilligers Pagina 7 van 15

8 is en blijft een vaste waarde binnen het Nivon. Met het inrichten van de vrijwilligersorganisatie en de rol, taak en positie van het Landelijk Bureau zal daar nadrukkelijk aandacht voor moeten zijn. Uit de strategieconferentie komen betrekkelijk weinig voorstellen die direct betrokken kunnen worden op de VO (volksontwikkeling) van het Nivon. Maar in de A 4tjes staan begrippen als mensen bewust maken, solidariteit, saamhorigheid en je laten horen als er bos gekapt wordt centraal. Jeugd, jongeren en gezin komen voor in de A 4tjes en nadrukkelijk in de strategieconferentie in Rotterdam. Natuur, natuurbeleving en natuureducatie komen veelvuldig voor in bijna alle bijdragen, vaak gekoppeld met JONG, minima, scholen, stadsjeugd maar ook met de natuurvriendenhuizen. Samenwerken met andere organisaties, strategische allianties, is een ander item dat opvalt. Voorts de roep om daarbij nadrukkelijk het Internationale Natuurvriendenwerk te plaatsen. Slimme arrangementen, al een speerpunt in het Movisie voorstel, komen ook nu weer terug in samenhang met het internationale werk. Maar nadrukkelijk ook wat we nog steeds Sociaal Toerisme noemen. Uit de schriftelijke bijdragen en de uitkomst van de 19 e september wordt heel snel duidelijk dat het Nivon partner is en blijft van die mensen die in onze kapitalistische samenleving door welke oorzaak dan ook niet in staat zijn een menselijk bestaan op te bouwen en te kunnen genieten van de rijkdom van die samenleving. Dat oude adagium blijft recht overeind. Een ander thema dat dominant naar voren komt is het multiculturele aspect van onze activiteiten. De roep het Nivon meer open te stellen voor groepen nieuwe Nederlanders is sterk hoorbaar. Dat gaat niet zomaar hebben we geconstateerd omdat het Nivon een witte vereniging is. Hapsnap allerlei dingen gaan doen is ook geen oplossing. Dat neemt niet weg dat wij binnen alle speerpunten meer en meer activiteiten bereikbaar moeten maken voor de nieuwe Nederlanders. Maar dit vraagt om een specifieke externe oriëntatie. Het Centraal Bestuur stelt voor dit thema nadrukkelijk als speerpunt op te nemen. We kunnen zeggen dat we door alle bijdragen genoeg weten van de thema s waar het Nivon zich op moet richten en waarmee het Nivon zich kan onderscheiden van andere organisaties. We kunnen ook stellen dat, terugkijkend op de drie keuze scenario s van Movisie eigenlijk een mix van die drie zich opdringt: we blijven nadrukkelijk partner van de onderkant van de samenleving, we blijven een vereniging waarin het vrijwilligerswerk de boventoon voert en leidend is, maar we weten dat wij een aanbod moeten doen die doelgroepen aanspreekt die zich thuis zullen voelen bij het Nivon en de thema s van het Nivon. Breed en bereikbaar. Pagina 8 van 15

9 Als we alle bijdragen overzien wordt duidelijk wat de titel is waarop het Nivon zijn duurzame toekomst gaat bouwen: Nivon, netwerk voor Cultuur en Natuur Nivon, al eerder is op een Nivonraad gezegd dat de letters op zich niet meer dan een weerslag zijn van waar we staan. Net als bij de VPRO bijvoorbeeld. Hoewel de missie dezelfde blijft en ons werk van vandaag verankerd blijft in onze historische taak. Daarover geen enkel misverstand! Dat wij ons onderscheiden op de thema s cultuur en natuur is ook niet nieuw. Wel nieuw is dat het Nivon een netwerk wil zijn. Intern, door alle geledingen als bijvoorbeeld JONG, huizen, afdelingen, PiKa, reizen, wandelen te verbinden met de centrale thema s en activiteiten. Maar ook extern door nadrukkelijk en actief de spin te willen zijn in het netwerk van organisaties en activiteiten die betrekking hebben op natuur en cultuur. Wij stellen onze organisatie en onze accommodaties open voor dat netwerk. Wij bieden activiteiten die hen aanspreken en ontwikkelen die samen met de partners in dat netwerk. Dit vraagt intern en extern een andere houding en en ander gedrag dan vandaag de dag. We zijn intern op elkaar gericht, we versterken elkaar en werken samen aan de toekomst van het Nivon. Dat geldt voor de vrijwilligers van het Nivon in de geledingen en voor de professionals. De autonomie van de geledingen binnen het Nivon en de professionele ondersteuning daarvan wordt afgestemd op de noodzaak van de interne netwerkgedachte. Extern vraagt dat van de vrijwilligers van alle geldingen, van het Centraal Bestuur en van de professionals en de besturen van geldingen dat de ramen en deuren open gaan. Wie zijn onze partners in dat netwerk? Met wie kunnen wij samen optrekken ter realisatie van het door ons gewenste beleid als het gaat om bijvoorbeeld natuur beheer? De Vogelbescherming, de IVN, de VARA en de NJN wordt veel genoemd, ja natuurlijk kan dat. Met wie kunnen wij beter avonden organiseren over levensvragen dan met de vrienden van het Humanistisch Verbond. Wij bieden die anderen onze verworvenheden: Kennis van thema s, een stevige landelijke structuur, accommodaties, kwalitatieve vrijwilligers en een vereniging die weet en staat voor wat zij zegt. Pagina 9 van 15

10 Dit is de rode lijn door de voorstellen die het Centraal Bestuur u voorlegt. Het is in veel gevallen een omslag in de manier van werken en samenwerken. Een omslag van de cultuur binnen het Nivon. Dat is een geweldige uitdaging en vraagt wellicht veel. Figuur 3 Ter illustratie, hierboven, een sheet uit de presentatie van Chris Molenveld op de conferentie in Rotterdam. Deze sheet gaat over die cultuuromslag, maar dan op afdelingsniveau. Hieruit blijken twee dingen. Ten eerste het kan, een omslag maken in de cultuur van de afdeling. Maar ook blijkt dat het niet vanzelf gaat, je moet het willen en er wat voor willen doen.. Niets doen is geen optie Pagina 10 van 15

11 Wat gaat er straks anders Het Centraal Bestuur heeft al eerder aangegeven dat zij de geledingen in stand wil houden. In de huidige begroting is er geen wijziging opgenomen in de bekostigingsvoorwaarden voor die geledingen. Wel is hierboven aangegeven dat de besluitvorming van de Nivonraad zal worden verwerkt in een aangepaste begroting die wordt vastgesteld in overleg met de penningmeesters. Regionale samenwerking Maar de gevolgen zijn op een andere manier wel voelbaar. De regionale samenwerking is er een van. De relatieve autonomie van geledingen wordt anders door meer samenwerking binnen het Nivon. De regie van uit het Centraal Bestuur zal daar nadrukkelijk op gericht zijn. Zeker op thema s met een landelijke uitstraling zoals het internationale werk en JONG. Regionale samenwerking kan uitmonden in een vorm regionaal bestuur van zowel afdelingen en huizen. We bouwen de brug als we er over heen lopen. Dat wil zeggen dat daar waar regio s er klaar voor zijn en het voegt iets toe, die andere vorm van het inrichten van de vereniging mogelijk is. Als die beweging op gang komt zal dat aanleiding zijn de bekostigingsvoorwaarden daar op aan te passen. Verder zullen alle geldingen aan de slag moeten met de speerpunten. Participeren in de implementatie daarvan is van groot belang. Niets doen is geen optie! De werkgroepen krijgen ook de functie om geledingen zo nodig te overtuigen van nut en noodzaak van de veranderingen. Visitatie We gaan werken met een vorm van visitatie. Een onderling systeem van kwaliteitszorg dat er toe moet bijdragen dat we de speerpunten realiseren en zo de duurzame toekomst voor het Nivon. Dat kan door bijvoorbeeld de BHC van het ene huis het andere huis te laten visiteren. Ook afdelingen kunnen dat doen. Zo houden wij elkaar scherp en bij de les. En we leren van elkaar en dat is winst. We moeten daartoe een Nivon eigen systeem gaan maken. Maar we kunnen afkijken, dat scheelt. Wat, Hoe en Realiseren Per jaar zijn er twee momenten waarop wij elkaar centraal ontmoeten: De Nivonraad waarop tal van statutaire zaken afgekaard moeten worden; Een inhoudelijke Nivonraad die het karakter heeft van de strategieconferentie. Andere werkvormen maken het mogelijk met elkaar in korte tijd een verkenning te maken van de stand der dingen en wat we moeten doen om het gewenste effect van beleid te realiseren. Pagina 11 van 15

12 We gaan werken met de bekende beleidscyclus van plannen, doen, controle en aanpassen [pdca] Figuur 4 Dit moet tot uitdrukking komen in de structuur van werken, de controle op het realiseren van plannen en dus hoe wij op Nivonraad-achtige bijeenkomsten op de verschillende overgangspunten tussen de fasen van deze cyclus de dialoog organiseren. Doorgaan met waar we mee bezig zijn Er lopen een aantal trajecten die doorgang moeten hebben. Het implementatietraject voor de bedrijfsvoering in de natuurvriendenhuizen is daar één van en zal doorgezet moeten worden. Het zal noodzakelijk zijn alle lopende trajecten in kaart te brengen en in te passen in de nieuwe trajecten als gevolg van de besluitvorming van de Nivonraad. Bedrijfsvoering: het huis op orde De bedrijfsvoering is één van de dominante speerpunten. Ook hier geldt: niets doen is geen optie. Eerst zetten we uitgangspunten neer waarbinnen wij willen werken aan het huis op orde. Uitgangspunt voor het nieuwe financiële beleid 2011 Het belangrijkste uitgangspunt is de visie van het Centraal Bestuur op de kosten in relatie tot de opbrengsten. Die visie is: De kosten van en voor de kernorganisatie van onze vereniging mogen niet meer zijn dan contributieopbrengst. De contributieopbrengst is momenteel ,=. Pagina 12 van 15

13 De vraag is dan: wat zijn de kosten van en voor de kernorganisatie: Kosten vrijwilligerswerk o Reiskosten, organisatiekosten, vergoeding volgens vastgestelde regels etc. Kosten Landelijk bureau o Loonkosten en huisvesting Andere vaste lasten en kosten o Marketing en PR Alle andere kosten worden toegerekend aan activiteiten en zullen in de kostprijs daarvan moeten worden terugverdiend. leden- en fondsenwerving Hieruit blijkt dat HET speerpunt binnen dit thema moet zijn de leden- en fondsenwerving. Het Centraal Bestuur zal op het landelijk bureau formatieruimte vrijmaken voor dit speerpunt. Samenwerking vereniging werkorganisatie In een vereniging zijn het de leden die de dienst uitmaken. Die geven aan WAT het beleid [speerpunten] van de vereniging is. Het is belangrijk de werkwijze vast te leggen, zeker als er binnen een vereniging naast leden en vrijwilligers een professionele werkorganisatie is. Wij hebben binnen het Nivon het Landelijke Bureau waar een directeur leidinggeeft aan professionele stafkrachten die de vereniging ondersteunen bij het ontwikkelen en realiseren van het beleid van de vereniging Het Centraal Bestuur wil de samenwerking tussen vereniging en werkorganisatie als volgt vorm en inhoud geven. Binnen het Nivon is de Nivonraad het orgaan dat, namens de leden, de speerpunten van beleid vaststelt. Dat is het antwoord op de vraag: WAT gaan we DOEN. Vervolgens heeft binnen het Nivon het Centraal Bestuur de taak die WAT vraag om te zetten in een programma, een actieplan, activiteiten: de HOE vraag. Om het antwoord op de HOE vraag te krijgen heeft het Centraal Bestuur de ondersteuning van de bij dat thema betrokken vrijwilligers en een landelijk bureau met professionele stafkrachten. Pagina 13 van 15

14 In schema ziet dat er als volgt uit: Figuur 5 Het Centraal Bestuur geeft middels een bestuursopdracht via de directeur van het landelijke bureau de opdracht die WAT vraag uitwerken en antwoord te geven op de vraag: HOE gaan we dat doen. Dat doen de betrokken vrijwilligers van het Nivon samen met de stafkrachten. Namens het Centraal Bestuur houden de portefeuillehouders de vinger aan de pols om te zien of de opdracht van de Nivonraad aan het Centraal Bestuur ook wordt gerealiseerd binnen de kaders en randvoorwaarden die de Nivonraad heeft aangegeven. Kaders die te maken kunnen hebben met of doorlooptijd of andere zaken. Competenties van het landelijk bureau Als de Nivonraad de speerpunten benoemd, heeft dit gevolgen voor de competenties van het landelijke bureau. Het landelijk bureau moet over de competenties beschikken waarmee de speerpunten omgezet kunnen worden in activiteiten [HOE]. Maar ook over competenties om de vrijwilligers te ondersteunen Pagina 14 van 15

15 bij het ontwikkelen EN realiseren van die activiteiten. Het Centraal Bestuur zal met de directeur van het landelijk bureau een beoordeling moeten maken of en in hoeverre professionals in staat zijn te voldoen aan de nieuwe vraag. Die beoordeling moet plaatsvinden met inachtneming van het zorgvuldigheidsprincipe van het goede werkgeverschap. Afhankelijk van de besluitvorming door de Nivonraad zal het landelijke bureau op specifieke competenties versterkt moeten worden. Met name op de beleidsterreinen leden- en fondswerving, marketing, PR en communicatie met doelgroepen, JONG, arrangementen en multiculturele aspecten. Pagina 15 van 15

Nivon De Natuurvrienden NL

Nivon De Natuurvrienden NL Afdeling Arnhem Nivon De Natuurvrienden NL Duurzaam en sociaal Aan Centraal Bestuur Nivon De Nivonraad bijeen op 21 november 2014 te Utrecht CC Directeur Landelijk Bureau Nivon Van Afdeling Nivon Arnhem

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 gewijzigd 05-07-2016 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-056 Houten, 30 mei 2017 Onderwerp: Herijking armoedebeleid Beslispunten: 1. De raad voor te stellen de beleidsnota herijking armoedebeleid 2017-2020 -als integraal onderdeel

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016

Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016 Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016 Nivonraad 21 november 2015 Activiteiten 2015 Actieplannen Masterplan Bedrijfsvoering op orde Handboek accommodaties Zichtbaarheid en vindbaarheid

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar staan open voor

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst Protestantse gemeente Het Vierkant Visie op de Toekomst Inhoud. 1. De opdracht. 2. Gemeenteleden. 3. De toekomst van de Prot. Gem. Het Vierkant 4. Financiële middelen 5. Advies en tijdpad 1. De opdracht

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam. VSG Kennisdag. Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...

Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam. VSG Kennisdag. Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond... Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam VSG Kennisdag 16 februari 2017 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Agendapunt 06 Onderwerp: Subsidie Boerderijmuseum 'De Bovenstreek'. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie.

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie. ^1 SAMENWERKENDE GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM Raadsinformatiebrief Aan de raad van de Gemeente Werkendam onderwerp Gezamenlijke collegebijeenkomst en gesprek gedeputeerde juli 2014 samenvatting

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Actieplan. Samen Leven, Samen Doen. Pagina 1 van 9

Actieplan. Samen Leven, Samen Doen. Pagina 1 van 9 Actieplan 2014 2015 Samen Leven, Samen Doen Lelystad, 20 maart 2014 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overzicht acties 3 3. Besluitvorming 4 4. Financiën 4.1 Begroting 2014-2015 5 5. Uitwerking

Nadere informatie

Uitkomststuring in de Wmo

Uitkomststuring in de Wmo Uitkomststuring in de Wmo workshop symposium de Menselijke Maat - Arcon 25 November 2013 Lucienne Berenschot Leo van der Geest Inleiding NYFER doet onderzoek naar de mogelijkheden om uitkomststuring te

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie 5 Reglement Structuur Versie december 2013 1 5.1 Algemeen 5.1.1.1 Dit reglement geeft uitvoering aan de artikelen 12.5 t/m 12.7 van de Statuten en regelt de werkwijze en bevoegdheid van de commissies,

Nadere informatie

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling Dit is een printversie van de website van Petra Habets Advies & Ontwikkeling, accent bestuurskundig advies: www.petrahabets.nl Petra Habets Advies & Ontwikkeling, uw partner op het snijvlak van bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Werkvorm Groepsgesprek in minimaal 3 groepen Doelgroep Bestuur, leden en vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie Doel Samen bepalen welke activiteiten

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken:

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken: Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL bijbehorende stukken: Advies nr. 27.A Beleidskader Wmo 2015 Advies nr. 27.B Beleidskader Participatiewet Advies nr. 27.C Beleidsplan Jeugd Bijlage

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Preambule: De Raad van Toezicht past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de VO- Raad. Dit

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

De toekomstige organisatie van Stichting Wijksport

De toekomstige organisatie van Stichting Wijksport Stichting 01 okt 2015 De toekomstige organisatie van Stichting Hierna volgt een puntsgewijze weergave van een nieuwe organisatiestructuur ( governance ) van stichting. Het voorstel is opgesteld door een

Nadere informatie

Deskundigen Buitenspel?!

Deskundigen Buitenspel?! Deskundigen Buitenspel?! Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën 19 september 2013 Anitha Wagemans/Riny Moonen Ontwikkeling tussen de oren visie, overtuigingen, paradigma, theorie in de vingers vaardigheden,

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Consulent informele ondersteuning. Portefeuillehouder: mw. E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 180476 / 186829 Samenvatting Aanleiding om te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster Bedrijfsvoering / M.J. (René) van Kessel RAADSVOORSTEL Datum vergadering : 23 september 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder Ambtelijk primaat : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel Onderwerp:

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Samen Meedenken, Meepraten en Meedoen

Samen Meedenken, Meepraten en Meedoen Samen Meedenken, Meepraten en Meedoen Colofon Vormgeving & illustraties: Tekst: Contactgegevens BIJ1: Paraaf SchrijfZinnig p/a XXXX 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Totstandkoming 3. Huurders BIJ1, aangenaam!

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: 2016.02807 Onderwerp : GGD: Kadernota 2017 'Gezondheid gaat verder' Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

ONDERZOEK & ONTWIKKELING 1. DOEL & TOEPASSINGSGEBIED In deze procedure wordt de werkwijze omschreven, die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van nieuwe diensten bij.. voor wat betreft de sector Kinderopvang. De beheersing van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: 12 Onderwerp:

Nadere informatie

S T A R T N OT I T I E. Sectororganisatie Gezelschapsdieren. In deze notitie worden de navolgende begrippen gebruikt, waaronder wordt verstaan:

S T A R T N OT I T I E. Sectororganisatie Gezelschapsdieren. In deze notitie worden de navolgende begrippen gebruikt, waaronder wordt verstaan: S T A R T N OT I T I E Sectororganisatie Gezelschapsdieren Begrippen In deze notitie worden de navolgende begrippen gebruikt, waaronder wordt verstaan: PVH Gezelschapsdieren Organisaties Sector Toezichthoudend

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie