Artikelen. Regulering Stemadviesbureaus. Mr. S.B. Buijn 1 en mr. M.A.J. Cremers S t em a d v i e s b u r e au s. 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikelen. Regulering Stemadviesbureaus. Mr. S.B. Buijn 1 en mr. M.A.J. Cremers 2. 2. S t em a d v i e s b u r e au s. 1."

Transcriptie

1 Mr SB Buijn 1 en mr MAJ Cremers 2 Regulering Stemadviesbureaus Stemadviesbureaus staan al enige jaren in de belangstelling Institutionele beleggers met een sterk gespreide aandelenportefeuille maken vaak gebruik van de diensten van deze stemadviesbureaus, en stemmen in het overgrote deel van de gevallen in lijn met de stemadviezen Er zijn vragen gerezen over de kwaliteit van de adviezen die de stemadviesbureaus uitbrengen, over een gebrek aan transparantie, met name in verband met mogelijk tegenstrijdige belangen die een rol kunnen spelen, en over de rol die stemadviesbureaus spelen in de dialoog tussen de uitgevende instelling en haar aandeelhouders Naar aanleiding van deze vragen heeft de Europese effecten- en markt autoriteit ESMA een rapport uitgebracht met aanbevelingen voor regulering van de sector, gevolgd door een door de sector zelf opgestelde gedragscode Hoewel een evaluatie van deze gedragscode pas later dit jaar zal plaatsvinden, heeft de Europese Commissie alvast een voorstel gedaan tot aanpassing van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn, dat op punten overlap inhoudt met de aanbevelingen van het ESMA Rapport en de bepalingen van de gedragscode Dit overzichtsartikel beschrijft de opkomst en invloed van stemadviesbureaus, de zorgen uit de markt, en de ontwikkeling van de regulering van deze sector Zo dat niet het geval is, kan ESMA haar standpunt herzien en alsnog een aanbeveling doen om over te gaan tot bindende regelgeving De definitieve versie van de code is in maart 2014 gepubliceerd Vervolgens heeft de Europese Commissie op 9 april 2014 een voorstel tot wijziging van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn 5 g e p u b l i c e e r d Dit voorstel bevat onder meer specifieke bepalingen voor stemadviesbureaus die op bepaalde punten verder gaan dan de code Inmiddels zijn er twee jaar verstreken na publicatie van het ESMA Rapport Tijd voor ESMA om de balans op te maken 6 over de vooruitgang met betrekking tot de code en voor ons aanleiding om de achtergrond van de code te schetsen en de in verband daarmee relevante ontwikkelingen 2 S t em a d v i e s b u r e au s 2 1 Toenemend gebruik en invloed van stemadviesbureaus Institutionele beleggers beleggen doorgaans in honderden, soms duizenden uitgevende instellingen 7 Gezien de omvang van het aantal beleggingen en het daarmee gepaarde gaande aantal aandeelhoudersvergaderingen, is het voor hen lastig bij de uitoefening van het stemrecht in die aandeelhoudersvergaderingen voor alle agendapunten een weloverwogen afweging te maken 8 Het wordt (kosten-)efficiënter gevonden daarbij het advies van gespecialiseerde stemadviesbureaus te betrekken 1 Inleiding Institutionele beleggers maken bij het uitoefenen van het stemrecht op door hen gehouden aandelen in beursgenoteerde ondernemingen regelmatig gebruik van het advies van gespecialiseerde stemadviesbureaus De afgelopen jaren staat het gebruik van stemadviesbureaus steeds meer in de belangstelling Dit heeft onder meer geleid tot een eigen gedragscode voor stemadviesbureaus (hierna de code ) Deze code is door de branche zelf tot stand gebracht naar aanleiding van een rapport van de European Securities and Markets Authorities ( ESMA ) op 19 februari 2013 (het ESMA Rapport ) 3 In het ESMA Rapport heeft ESMA geconcludeerd vooralsnog geen aanleiding te zien voor bindende regelgeving maar de voorkeur te geven aan een door de sector zelf ontwikkelde code Wel zou ESMA twee jaar na publicatie van het ESMA Rapport onderzoeken of er op dit punt voldoende vooruitgang is geboekt 4 1 Kandidaat-notaris te Amsterdam 2 Notaris te Amsterdam 3 ESMA Final Report and Feedback statement on the Consultation Regarding the Role of the Proxy Advisory Industry dd 19 februari 2013, te raadplegen via wwwesmaeuropaeu/system/files/ pd f 4 Zie Nr 109, p 27 van het Rapport De rol van stemadviesbureaus staat al enige jaren in de belangstelling, en we zien deze rol in de loop der jaren ontwikkelen In Nederland werd de mogelijke invloed van stemadviesbureaus waarschijnlijk voor het eerst goed zichtbaar toen 's werelds grootste 9 s t e m a d v i e s - 5 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft (COM (2014) 213) 6 Opvallend is dat de betrokken stemadviesbureaus zelf aanvankelijk in de veronderstelling leken te zijn dat de evaluatie twee jaar na publicatie van de (hierna te beschrijven) Principes zou plaatsvinden (zie p 20 Principes), en daarmee pas in het voorjaar van 2016 zou plaatsvinden Op 10 februari 2014 brachten de betrokken stemadviesbureaus echter een bericht naar buiten waarin zij stellen dat de ESMA in de loop van 2015 zal evalueren De ESMA zelf houdt het in haar op 18 februari 2015 gepubliceerde Work Programme voor 2015 (p 21) op Q4, Nederlandse institutionele beleggers belegden in 2007 in gemiddeld 1162 beursgenoteerde vennootschappen - A de Jong ea, Corporate Governance practices of institutional investors: Substance or symbolism, 2007, te raadplegen via p 31 8 Institutionele beleggers kunnen om uiteenlopende redenen het stemrecht uitoefenen Dit kan verband houden met een aanzienlijk belang in de vennootschap, met ingrijpende gebeurtenissen, maar ook in verband met interne richtlijnen of lokale wetgeving of hun algemene fiduciaire verantwoordelijkheid 9 ISS bedient rond de 1700 cliënten, en is daarmee aanmerkelijk groter dan nummer twee, Glass Lewis, die rond de 100 cliënten bedient Afl 7 - Juni T2b_Ondernemingsrecht_1507_bw_V01indd 249 5/6/ :08:07 PM

2 REGULERING STEMADVIESBUREAUS bureau International Shareholder Services Inc ( ISS ) in 2006 aandeelhouders adviseerde in te stemmen met het voorstel van activistische beleggers Mellon en Hermes om ASM International NV ( ASMI ) 10 op te splitsen Dat Hermes tot 1 november 2006 een van de grootste aandeelhouderhouders van ISS was 11, maakte dit advies enigszins pikant In 2007 deden de twee grootste stemadviesbureaus ISS en Glass Lewis & Co ( Glass Lewis ) van zich horen toen zij de aandeelhouders van Fortis adviseerden in te stemmen met een aandelenuitgifte, die Fortis financieel in staat zou stellen ABN AMRO over te nemen 95% van de aandeelhouders stemde toen voor dit voorstel Wellicht mede onder invloed van de stemadviesbureaus 12 In 2007 concludeerden onderzoekers van de Erasmus Universtiteit in een door hen voor Eumedion verricht onderzoek dat stemadviesbureaus regelmatig werden ingeschakeld 13 Abma concludeerde dat de rol van stemadviesbureaus steeds belangrijker werd in het mede door hem geschreven preadvies van de Vereeniging Handelsrecht 14 Toen in 2008 de Nederlandse Corporate Governance Code door de Monitoring Commissie Corporate Governance (hierna: de Monitoring Commissie ) onder leiding van prof dr Jean Frijns werd geactualiseerd, werd onder meer best practise bepaling IV45 geïntroduceerd 15 die expliciet bepaalt dat aandeelhouders dienen te stemmen naar eigen inzicht De gewijzigde Nederlandse Corporate Governance Code trad op 1 januari 2009 in werking In 2010 besteedt de Monitoring Commissie onder leiding van Jos Streppel voor het eerst in een monitoring rapport aandacht aan de rol van stemadviesbureaus 16 De Monitoring Commissie heeft een onderzoek laten uitvoeren door Nyenrode Business Universiteit 17 De Monitoring Commissie concludeert daaruit dat op dat moment 56% van de institutionele beleggers die aan het onderzoek hebben deelgenomen gebruikmaakte van stemadviesbureaus, en in de categorie vermogensbeheerders gaf 100% aan gebruik te maken van een stemadviesbureau De Monitoring Commissie stelt 10 Zie oa de conclusie van A-G Timmerman bij HR 9 juli 2010, JOR 2010/228, mnt MJ van Ginneken (ro 123) 11 Hermes verkocht ISS samen met Warburg Pincus Private Equity op deze datum aan RiskMetrics Zie ook R Abma, Het stemproces van institutionele beleggers, in: Achter de schermen van beursaandeelhouders (Preadvies van de Vereeniging Handelsrecht ), Deventer: Kluwer 2007, p Het Financieel Dagblad stelde indertijd (FD 1 augustus 2007, voorpagina) dat vooral buitenlands partijen doorgaans blind varen op adviezen van hun proxybureaus Harde cijfers zijn ons niet bekend 13 A de Jong ea (2007), p 34 ev Zie ook HM Vletter-van Dort, Het stemgedrag van institutionele beleggers, TvOB 2007, nr 5, p Abma (2007), p In de oorspronkelijke, in 2003 door de Monitoring Commissie onder leiding van Mr Morris Tabaksblat vastgestelde Nederlandse Corporate Governance Code, ontbrak een vergelijkbare bepaling 16 Tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, December 2010, p 11, te vinden op wwwcommissiecorporategovernancenl 17 D Melis ea, Aandeelhoudersbetrokkenheid in Nederland Onderzoek onder institutionele beleggers en hun relatie met Nederlandse beursfondsen, 2011, p 59 ev, te raadplegen via nl/download/?id=703 vast dat de institutionele beleggers die gebruikmaakten van stemadviesbureaus hebben aangegeven slechts in zeer beperkte mate af te wijken van het stemadvies van de bureaus De Monitoring Commissie benadrukt dat institutionele beleggers de verantwoordelijkheid hebben te stemmen naar eigen inzicht 18, en merkt op dat dit temeer klemt nu de markt wordt gedomineerd door twee grote stemadviesbureaus 19 Ten slotte constateert de Monitoring Commissie dat de (beraadslaging ter) algemene vergadering een functie blijft vervullen als forum voor dialoog van aandeelhouders, maar doorgaans niet meer van invloed is op de stemuitslag en dat de dialoog met aandeelhouders zich hierdoor veelal verplaatst heeft naar momenten vóór bijeenroeping van de algemene vergadering 20 I n heeft de Monitoring Commissie wederom een onderzoek laten verrichten 21 In haar rapport over 2011 vermeldt de Monitoring Commissie onder meer dat de stemgedragrichtlijnen van ISS door buitenlandse vermogensbeheerders het vaakst genoemd worden als de meest belangrijk corporate governance richtlijnen 22 Te g e l ij k e r t ij d s t e l t d e Monitoring Commissie aan de hand van een steekproef vast dat het beeld naar voren is gekomen dat de invloed van stemadviesbureaus wellicht niet zo groot is als werd verondersteld 23 Naar aanleiding hiervan heeft de Monitoring Commissie een nieuw onderzoek laten doen om de bevindingen van het onderzoek onder de beleggers in 2011 te spiegelen aan bevindingen en ervaringen bij Nederlandse ondernemingen 24 Uit dat onderzoek blijkt dat de stemadviezen niet in elk geval overeenkomen met de stemuitslagen De Monitoring Commissie trekt hieruit de conclusie dat adviezen van stemadviesbureaus niet van doorslaggevende invloed lijken Volgens de Monitoring Commissie lijkt de mate van invloed van stemadviezen te worden beinvloed door de samenstelling van het aandeelhoudersbestand van een onderneming; de invloed lijkt groter te zijn bij een verspreid aandelenbezit met relatief kleine belan- 18 Hierbij merken we op dat de Monitoring Commissie in haar monitoring rapport over 2012 nadrukkelijk rekening houdt met de mogelijkheid het stemrecht en de dialoog met de vennootschap te delegeren aan een mandaatnemer, zie het Vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, December 2012, p 47, te vinden op www commissiecorporategovernancenl 19 ISS en Glass Lewis 20 Tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, December 2010, p 11 en 12, te vinden op wwwcommissiecorporategovernancenl 21 D Akkermans ea, Corporate Governance in Nederland Een onderzoek naar de wijze van naleving en toepassing van de principes en best practice bepalingen van de code 2008 door Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen in het boekjaar 2010 evenals de redengeving voor eventuele afwijkingen, te raadplegen via document/?id= Derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, December 2011, bevinding 321 op p 44, te vinden op wwwcommissiecorporategovernancenl 23 Derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, December 2011, p 13, te vinden op wwwcommissiecorporategovernancenl 24 B Bier ea, Naleving Nederlandse corporate governance code Aandeelhouders in de corporate governance code: dialoog rondom de ava 2012 en mandaten over naleving, te vinden op wwwcommissiecorporategovernancenl 250 Afl 7 - Juni 2015 T2b_Ondernemingsrecht_1507_bw_V01indd 250

3 REGULERING STEMADVIESBUREAUS gen 25 Daarnaast merkt de Monitoring Commissie op dat het beperkte aantal negatieve adviezen erop lijkt te duiden dat er in de fase voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering invloed wordt uitgeoefend op de te agenderen onderwerpen; er vindt in een vroeg stadium vooroverleg plaats met grootaandeelhouders, belangenorganisaties en stemadviesbureaus Aandachtspunten bij gebruik stemadviesbureaus Hoewel uit het hiervoor gaande moet worden geconcludeerd dat de invloed van de stemadviesbureaus niet moet worden overschat, staat tegelijkertijd vast dat institutionele beleggers met een sterk gespreide aandelenportefeuille vaak gebruikmaken van de diensten van stemadviesbureaus 27 en dat in het overgrote deel van de gevallen in lijn met de stemadviezen gestemd wordt 28 Reden om de aandachtspunten bij het gebruik van stemadviesbureaus in kaart te brengen vies geeft Stemadviesbureaus bieden verschillende soorten stemadvies, waaronder op individuele uitgevende instellingen toegesneden stemadvies Daarnaast bieden zij een goedkopere one-size-fits-all variant waarbij grondig (duur) onderzoek waar mogelijk wordt vermeden 31 D e s t em a d v ie - zen zullen in dat geval zelden op een specifieke onderneming zijn toegesneden Wanneer het een min of meer standaard agendapunt betreft, dan zal dat niet zo'n punt zijn Het kan echter anders zijn ingeval het een bijzonder agendapunt betreft of ingeval het weliswaar een standaard agendapunt betreft, maar er bijzondere omstandigheden spelen Mocht de institutionele belegger zijn stem uitbrengen conform het bulkadvies zonder daarbij eigen onderzoek te plegen, dan handelt hij onzes inziens in strijd met de eerder genoemde best practise bepaling IV45 van de Nederlandse Corporate Governance Code 32 Op basis van voormelde bepaling moet een aandeelhouder naar eigen inzicht stemmen We identificeren drie categorieën van aandachtspunten die het gebruik van stemadviesbureaus met zich brengt 2 3 Kwaliteit van het advies Een belangrijke reden voor institutionele beleggers om een stemadviesbureau in de arm te nemen is het grote aantal vennootschappen op de aandelen waarvan stemrecht uitgeoefend moet worden Nederlandse institutionele beleggers beleggen ieder gemiddeld in meer dan 1000 beursgenoteerde vennootschappen, waarvan het merendeel overigens in het buitenland 29 Met zo n groot aantal lijkt het voor de hand te liggen hulp van een specialist in te schakelen Als we vervolgens zien dat bijvoorbeeld ISS stemadviezen afgeeft voor meer dan bedrijven 30, en het gros van de stemadviezen dient te worden afgegeven in één kwartaal, rijst bij ons de vraag hoeveel aandacht een stemadviesbureau kan besteden aan iedere uitgevende instelling waarover het ad- 25 Zie in dit verband tevens het onderzoek van MC Schouten, Do Institutional Investors Follow Proxy Advice Blindly?, 2012, par 42, p 16, te raadplegen via waarin wordt geconcludeerd dat grote institutionele beleggers meer afwijken van stemadviezen wanneer zij een relatief groot belang in de bewuste vennootschap houden, de vennootschap slecht presteert en het agendapunt potentieel grote gevolgen heeft voor de waarde van de vennootschap 26 Vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, December 2012, p 11 en p 43, te vinden op wwwcommissiecorporategovernancenl 27 Naast de hierboven beschreven bevindingen van de Monitoring Commissie toont Onderzoek van Nyenrode aan dat 85,7% van de door hen geënquêteerde instellingen van de diensten van stemadviesbureaus gebruikmaakt, zie Melis ea (2011), p AF Verdam, De rol van stemadviseurs bij het stemmen op afstand; een terrein- en probleemverkenning, in: H Beckman ea, De nieuwe macht van de kapitaalverschaffer, Deventer: Kluwer 2007, p 43-73, noemt een percentage tussen de 40 en 50 procent Meer recent toont het onderzoek van Schouten (2012), tabel 1, p 34, aan dat van de door hen onderzochte investeringsfondsen gemiddeld 96 procent stemt conform het stemadvies Deze bevinding, die afwijkt van de bevinding van de Monitoring Commissie, suggereert dat inderdaad verschil bestaat in het volggedrag door verschillende typen investeerders 29 De Jong ea (2007) 30 Nathan C and Barrall, JDC, Proxy Advisory Business: Apotheosis or Apogee?, Harvard Law Blog, 2011, te raadplegen via edu/corpgov/2011/03/23/proxy-advisory-business-apotheosis-or-apogee/ Zie ook Melis ea (2011), p Transparantie en mogelijk tegenstrijdig belang Voor de cliënt/belegger die het advies ontvangt is het van belang om te kunnen inschatten op welke wijze het advies tot stand komt 33 Beschikt degene die het stemadvies heeft opgesteld over relevante specialistische kennis en ervaring? En in hoeverre is er over het stemadvies contact geweest met de bewuste vennootschap waarover het stemadvies wordt gegeven? Het stemadviesbureau kan dit ondervangen door transparant te zijn over de totstandkoming van het stemadvies Niet alleen met betrekking tot de wijze waarop het advies tot stand is gekomen, maar tevens met betrekking tot mogelijke tegenstrijdige belangen die een rol zouden kunnen spelen Transparantie omtrent dit laatste is mede van belang om te kunnen beoordelen of het advies louter op basis van een objectieve analyse tot stand is gekomen 34 Mogelijk tegenstrijdig belang komt op twee manieren om de hoek kijken Enerzijds zien we dat sommige stemadviesbureaus niet alleen stemadvies verlenen aan aandeelhouders, maar ook adviezen geven aan uitgevende instellingen 35 Zo adviseert ISS Corporate Governance Services, een aan ISS gelieerde onderneming 36, uitgevende instellingen bij hun corporate governance Daarbij is het uiteraard van groot belang dat het stemadvies objectief tot stand 31 De Monitoring Commissie schatte het percentage one-size-fits-all adviezen op 54%, zie het Tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, December 2010, p 11, te vinden op www commissiecorporategovernancenl 32 In geval van bulkadvies is het immers onwaarschijnlijk dat het stemadviesbureau onderzoek heeft gedaan naar het/de stempunten(en) van de desbetreffende vennootschap Als noch de institutionele belegger, noch het stemadviesbureau onderzoek heeft gepleegd, is dit naar onze mening in strijd met de genoemde best practise bepalingzie in verband hiermee paragraaf 42 en in het bijzonder noot Het ESMA Rapport signaleerde dat er ruimte was de transparantie te verbeteren met betrekking tot de vaardigheden en ervaring van medewerkers van de stemadviesbureaus, zie nr 73, 74 en 75 op p Het eerder genoemde voorbeeld van ASMI illustreert dat een advies waar het stemadviesbureau of haar aandeelhouder zelf baat bij heeft, mogelijk de schijn tegen heeft niet objectief tot stand te zijn gekomen 35 Zie hierover bijvoorbeeld Abma (2007), p 95, die zich afvraagt hoe kritisch de stemadviestak kan zijn op voorstellen die op basis van advies van de adviestak tot stand zijn gekomen 3 6 Z i e h t t p://i s s c o r p o r a t e s e r v i c e s c o m / Afl 7 - Juni T2b_Ondernemingsrecht_1507_bw_V01indd 251

4 REGULERING STEMADVIESBUREAUS komt en dat degene die het stemadvies opstelt, niet wordt beïnvloed door (informatie in verband met) het corporate governance-advies Hoewel ISS strikte regels hanteert om de beide afdelingen te scheiden blijft het de vraag of de onafhankelijkheid volledig gewaarborgd is als het succes en de waardering van de adviestak afhankelijk zijn van de mate waarin op de door hen voorgestelde voorstellen positief wordt gestemd door aandeelhouders die gebruikmaken van de stemadviezen van de stemadviestak 37 Een andere vorm van mogelijk tegenstrijdig belang kwam hiervoor onder 21 al even naar voren (het voorbeeld van Hermes die gelijktijdig aandeelhouder was van ISS en ASMI) De belangen van de aandeelhouder kunnen immers tegenstrijdig zijn aan de belangen van de vennootschap In dit verband merken we op dat de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission ( SEC ) op 30 juni 2014 een guidance heeft gepubliceerd 38 ove r h e t gebruik van stemadviesbureaus Volgens de guidance moeten vermogensbeheerders die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd en die namens hun cliënten stemmen en zich daarbij baseren op adviezen van stemadviesbureaus zich ervan vergewissen of deze bureaus over voldoende capaciteit en deskundigheid beschikken om de agendapunten te kunnen analyseren Zij moeten onderzoeken of er een robuust beleid is om mogelijk tegenstrijdig belang tegen te gaan en of de stemadviezen gebaseerd zijn op juiste informatie 39 De vermogensbeheerder moet bovendien in staat zijn om de stemadviezen van de stemadviesbureaus te mon it o r e n 2 5 Dialoog met de aandeelhouder en het stemadviesbureau Uit principe IV4 van de Nederlandse Corporate Governance Code volgt onder meer dat de aandeelhouders bereid moeten zijn om een dialoog met de beursvennootschap en de mede-aandeelhouders aan te gaan De inschakeling van een stemadviesbureau ontslaat een aandeelhouder niet van deze verplichting, maar het stemadviesbureau kan wel een rol in deze dialoog spelen Uit het rapport van de Monitoring Commissie over blijkt dat dat in de praktijk ook gebeurt Beursvennootschappen zoeken vaak zelf de dialoog met de stemadviesbureaus door de stemadviezen in te winnen en hierover in gesprek te gaan De mate waarin de dialoog met het stemadviesbureau zinvol 37 Deze zorg werd ook uitgesproken in L Paape ea, Aandeelhoudersbetrokkenheid in Nederland Onderzoek onder institutionele beleggers en hun relatie met Nederlandse beursfondsen, 2010, p 71 en benoemd in het ESMA Rapport, nr 46 (a), p Z i e w w w s e c g o v/i n t e r p s/ l e g a l /c f s l b 2 0 h t m 39 ISS heeft inmiddels het ISS Due Diligence Compliance Package op zijn website geplaatst om aan de hiervoor vermelde verplichtingen te voldoen Zie wwwissgovernancecom /compliance/due-diligence-materials/ 40 Vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, December 2012, te vinden op wwwcommissiecorporategovernancenl, p 42 ev In het rapport wordt overigens benadrukt dat de dialoog niet alleen rondom de algemene vergadering plaatsvindt, maar gedurende het jaar In het rapport stelt de Monitoring Commissie vast dat de dialoog plaatsvindt via de band van de portfoliomanagers en die van de ESG specialisten en dat het de voorkeur heeft dat ondernemingen deze dialogen met elkaar integreren kan zijn, is onzes inziens voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin de contactpersoon die namens het stemadviesbureau handelt over voldoende capaciteit en deskundigheid beschikt Gezien de eigen verantwoordelijkheid van de aandeelhouder met betrekking tot de dialoog, heeft het onzes inziens de voorkeur dat het stemadviesbureau aan de aandeelhouder verslag uitbrengt over de dialoog en dat de aandeelhouder in staat is om dit te monitoren Ook om de volgende reden vinden wij contact tussen het stemadviesbureau en de uitgevende instelling belangrijk Door het grote aantal uitgevende instellingen en agendapunten waarover stemadviesbureaus adviseren is het voorstelbaar dat een analist van het bureau een agendapunt op enig moment verkeerd interpreteert, of om andere redenen niet juist inschat, op basis waarvan een incorrect stemadvies zou kunnen worden uitgebracht 41 Dit is niet alleen vervelend voor de institutionele belegger die zich bij het uitbrengen van zijn stemrecht in dat geval baseert op een foutief stemadvies, maar ook voor de betrokken uitgevende instelling en voor de overige aandeelhouders Het zou goed zijn als de uitgevende instelling direct op de hoogte wordt gebracht van een uitgebracht stemadvies Zo heeft de uitgevende instelling de mogelijkheid om met het stemadviesbureau in contact te treden, en eventuele misverstanden recht te zetten We begrijpen overigens dat het ene bureau wel contact zoekt met de uitgevende instelling over een advies en de ander niet 42 3 De code en de daarin opgenomen principes 31 A a n l e i d i n g Naar aanleiding van de discussie over de rol van stemadviesbureaus en de vraag of belanghebbenden baat zouden hebben bij regulering van deze bureaus 43, bracht ESMA 44 op 19 februari 2013 het ESMA Rapport uit over de rol van stemadviesbureaus als dienstverleners van institutionele beleggers die beleggen in Europese beursgenoteerde ondernemingen In het ESMA Rapport komt ESMA tot de conclusie dat er geen duidelijk bewijs is dat de markt onvoldoende functioneert 45, en er op dit moment onvoldoende rechtvaardiging is voor de implementatie van bindende regelgeving ESMA merkte hierbij wel op van mening te zijn dat een door de sector zelf opgestelde en gehandhaafde gedragscode effectief beheer ( stewardship ), robuuste corporate governance en efficiënte markten zou bevorderen Het ESMA Rapport 41 Het ESMA Rapport, nr 25, pagina 8, noemt al dat dialoog belangrijk is om eventuele misverstanden te vermijden of te verhelderen Het ESMA Rapport stelt hier dat de uitgevende instelling de mogelijkheid moet hebben de feiten te checken waarop de mening van de stemadviesbureaus zijn gebaseerd 42 Paape ea (2010), p ESMA Discussion Paper An Overview of the Proxy Advisory Industry Considerations on Possible Policy Options, maart 2012, te vinden op www esmaeuropaeu 44 ESMA is formeel onafhankelijk, maar legt verantwoording af aan het Europees Parlement, de EU Raad en de Europese Commissie 45 ESMA omschrijft dit als volgt op p 3 van het ESMA Rapport: [no] clear evidence of market failure 252 Afl 7 - Juni 2015 T2b_Ondernemingsrecht_1507_bw_V01indd 252

5 REGULERING STEMADVIESBUREAUS biedt een set concept principes en verwachtingen voor de ontwikkelaars van een dergelijke gedragscode, en belooft dat na twee jaar onderzocht zal worden of er voldoende vooruitgang is geboekt ESMA heeft daarbij het voorbehoud gemaakt dat wanneer na twee jaar blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt, zij alsnog aanbevelingen voor bindende regelgeving kan doen 3 2 Concept principes Kort na publicatie van het ESMA Rapport werd door enkele toonaangevende stemadviesbureaus uit de sector 46 e en commissie (de BPPG commissie ) samengesteld onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, prof Dirk Zetzsche, met als doel een gedragscode in de vorm van een set best practise principes op te stellen De BPPG commissie heeft vervolgens eind oktober 2013 een conceptset met best practice principes voorgelegd aan de markt R e a c t i e s Op 30 april 2014 heeft de BPPG commissie de reacties op de concept principes gepubliceerd De in totaal zesenveertig reacties waren onder meer afkomstig van institutionele beleggers, uitgevende instellingen, stemadviesbureaus en overige belanghebbenden Vanuit Nederland reageerden Eumedion 48, d e V E B 49 en de VEUO 50 nagenoeg eenduidig Teleurstelling overheerste, en opgemerkt werd dat de concept principes niet verder gingen dan de absolute basis die een cliënt van een dienstverlener zou mogen verwachten De concept principes werden zeer beperkt genoemd, te algemeen en in sterk contrast met andere gedragscodes die de afgelopen tien jaar zijn ontstaan De in de concept principes opgenomen normen zouden concreter, nader gespecificeerd en uitgewerkt dienen te zijn pes te vallen, een concreet voorstel voor de afbakening van de werkingssfeer Definitieve principes In maart 2014 publiceerde de BPPG commissie de definitieve versie van de principes (de Principes ) op haar website 53 Het bleek dat de BPPG commissie de Principes op een aantal opvallende punten niet heeft aangepast naar aanleiding van de consultatie Zo gelden de Principes in weerwil van adviezen uit de markt op basis van het tamelijk vrijblijvende 54 comply or explain uitgangspunt, is geen limitering aangebracht op de invloed die de sector heeft op het stemgedrag van cliënten 55, wordt niet ontmoedigd tegelijkertijd een uitgevende instelling en aandeelhouder te adviseren 56, wordt niet voorgeschreven specifieke tegenstrijdige belangen openbaar te maken en wordt niet voorgeschreven in overleg met de uitgevende instelling te treden De voorzitter van de BPPG commissie heeft op deze genoemde punten in zijn rapport van 12 mei 2014 verdedigd waarom de Principes niet zijn aangepast 57, en gebruikt daarbij vooral commerciele argumenten Een concreet voorbeeld van een van de weinige punten waarop de Principes wél zijn aangepast is het in de vorige paragraaf genoemde toepassingsbereik De Principes zijn nu geschreven voor instellingen die zich toeleggen op Shareholder Voting Research & Analysis 58 De Principes zullen in ieder geval op de ondertekenaars van de Principes van toepassing zijn 59, maar we kunnen ons voorstellen dat er tot op zekere hoogte reflexwerking van de Principes kan uitgaan naar spelers in de markt die binnen de definitie Shareholder Voting Research & Analysis kunnen vallen Daarnaast werd gesignaleerd dat het bereik van de concept principes nog onvoldoende duidelijk is, en de intentie zo veel mogelijk instellingen te bereiken het onbedoelde gevolg kan hebben dat de concept principes zich zouden uitstrekken tot meer instellingen dan de stemadviesbureaus die ESMA aanvankelijk voor ogen had 51 Eumedion gaf, mogelijk ook teneinde zelf niet onder de werking van de princi- 46 Glass, Lewis & Co, Institutional Shareholder Services Inc, IVOX GmbH, Manifest Information Services Ltd, PIRC Ltd en Proxinvest 47 De zogenaamde Best Practice Principles for Governance Research Providers, te vinden op Group-Principles-Consultationpdf 48 Brief van Eumedion dd 16 december 2013, te raadplegen via 49 Brief van de Vereniging Effecten Bezitters dd 19 december 2013, te raadplegen via Investors-Association-BPP-GRP-Consultation-Response-2013pdf 50 Brief van de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen dd 20 december 2013, te raadpledgen via 51 De concept principes noemden slechts de weinig concrete term governance research providers (p 6 concept principes, 2e paragraaf), terwijl het ESMA rapport het meer concreet over proxy advisors (p 4 ESMA Rapport) heeft, en door het rapport heen duidelijk wordt dat het stemadviesbureaus betreft die activiteiten verrichten zoals ISS en Glass Lewis dat doen 52 firms, other than asset managers or representing bodies, who provide commercial based services that consist of analysing agenda items of general meetings and providing voting recommendations, either based on the proxy advisor s own voting guidelines or on the client s customised voting guidelines Brief Eumedion dd 16 december 2013, p 5, te vinden op info/wp-content/uploads/2014/01/eumedion-bpp-grp-consultation- Response-2013pdf 5 3 Z i e h t t p:// b p p g r p i n f o/ w p - c o n t e n t / u p l o a d s/ / 0 3/ B P P - S h a r e h o l d e r Vo - ting-research-2014pdf 54 Bijvoorbeeld Eumedion merkt op zich in het algemeen te kunnen vinden in het comply or explain uitgangspunt, maar noemt in dit verband dat de Principes wel erg algemeen zijn en er maar in beperkte mate toelichting wordt gegeven op de toepassing ervan Eumedion is van mening dat dit minder robuust is dan bij andere codes Bij andere codes wordt weliswaar ook gewerkt met het comply or explain uitgangspunt, maar deze codes bevatten niet alleen principes maar ook gedetailleerde bepalingen die moeten worden toegepast of uitgelegd Brief Eumedion dd 16 december 2013, p 3, te vinden op EUMEDION-BPP-GRP-Consultation-Response-2013pdf 55 Hoewel de definitieve Principes wel expliciet melden dat de aandeelhouders eindverantwoordelijk zijn voor hun stemgedrag (p 9 Principes) 56 Wat al door de markt en ESMA werd gesignaleerd als mogelijk problematisch, ondanks Chinese Walls bij het stem- en governanceadviesbureau zie meer uitgebreid hiervoor in paragraaf Beschikbaar via 58 Verder uitgewerkt in de Principes op p 9 59 Tot nu toe hebben Glass Lewis, ISS, IVOX, Manifest, PIRC en Proxinvest de principes ondertekend (p 20 Principes) Afl 7 - Juni T2b_Ondernemingsrecht_1507_bw_V01indd 253

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Rapport December 2011 Monitoring Commissie Corporate Governance Code derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2012 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

OVERZICHT CORPORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND

OVERZICHT CORPORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND OVERZICHT CORP ORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND 2003-2013 IN OPDRACHT VAN DE MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCEE CODE Prof.mr.dr. Barbaraa Bier Prof.dr. Paul Frentrop Prof.dr. Mijntje Lückerath- Rovers

Nadere informatie

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl Monitoring Commissie Rapport monitoring boekjaar 2013 Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl PAGINA 2 Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2013

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code rapport over de evaluatie en actualisering van de Nederlandse corporate governance code juni 2008 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE Den Haag www.corpgov.nl

Nadere informatie

10 De ideale aandeelhouder

10 De ideale aandeelhouder 10 De ideale aandeelhouder Daniëlle Melis en Ruud Pruijm 1. Inleiding De afgelopen jaren wordt de aandeelhouder steeds vaker genoemd als belangrijke, nog teveel onzichtbare 1, pijler in de waarborging

Nadere informatie

POSITION PAPER BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP

POSITION PAPER BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP POSITION PAPER BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP Vastgesteld op 12 maart 2010 1. Aanleiding In de afgelopen tijd heeft het debat over de rol van aandeelhouders in het systeem van corporate governance een nieuwe

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2010

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2010 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE I. VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord 1. Missie en strategie 2. Eumedion: gesprekspartner van beleidsmakers 3. Eumedion: overlegplatform met beursgenoteerde

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

Handboek. Corporate Governance

Handboek. Corporate Governance Handboek Corporate Governance Editie 2008 Handboek Corporate Governance - 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VOORWOORD 3 DEEL I: RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS IN NEDERLAND I.1 Overzicht van rechten van aandeelhouders

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

DE FINANCIËLE MARKT EN HET ONDERNEMINGSRECHT

DE FINANCIËLE MARKT EN HET ONDERNEMINGSRECHT DE FINANCIËLE MARKT EN HET ONDERNEMINGSRECHT Oratie in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Ondernemings- en effectenrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op

Nadere informatie

Van internal control & New Governance

Van internal control & New Governance Van internal control & New Governance of de toekomst van risicobeheersing in Nederland Masterthesis; master Nederlands recht, specialisatie handels- en ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 200 22 2 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 040 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten M r. E. N e d e r l o f - W o u t e r s v a n d e n O u d e n w e i j e r e n m r. F. v a n d e

Nadere informatie

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4.

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. BELEIDSPLAN 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. EVENEMENTEN 21 5. DIENSTVERLENING 22 5.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST?

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? B. Bier 6.1 Inleiding Het prettige van het onderwerp uitkeringen aan aandeelhouders is dat het, zolang er kapitaalvennootschappen zijn altijd in de belangstelling

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen?

Accountant, wat heb je te vertellen? Accountant, wat heb je te vertellen? De accountant in de aandeelhoudersvergadering (AVA) Onderzoek naar de praktijk in 2013 2013 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Rechterlijke toetsing van corporate governance Door Ellen Soerjatin

Rechterlijke toetsing van corporate governance Door Ellen Soerjatin 1. Inleiding Rechterlijke toetsing van corporate governance Door Ellen Soerjatin Verschenen in het Jaarboek Corporate Governance 2012/2013 Onder redactie van Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, Prof. mr.

Nadere informatie

NYENRODE RESEARCH PAPER ACADEMIC THEORY DE ONTMANTELING VAN BESCHERMINGSCONSTRUCTIES. P.A. Visser R.F.A. Stegeman. June 2011 ~ no.

NYENRODE RESEARCH PAPER ACADEMIC THEORY DE ONTMANTELING VAN BESCHERMINGSCONSTRUCTIES. P.A. Visser R.F.A. Stegeman. June 2011 ~ no. NYENRODE RESEARCH PAPER ACADEMIC THEORY DE ONTMANTELING VAN BESCHERMINGSCONSTRUCTIES P.A. Visser R.F.A. Stegeman June 2011 ~ no. 11-03 NYENRODE RESEARCH PAPER SERIES DE ONTMANTELING VAN BESCHERMINGSCONSTRUCTIES:

Nadere informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Touwtrekken op glad ijs Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Prof. dr. G.J.A.Hummels & F. Weyzig MA MSC (red.) April 2008 Titel: Touwtrekken op glad ijs. Het

Nadere informatie

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving In Balans 2013 Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Outlook 7 3 Aandachtspunten uit reguliere desktopreviews 12 4 Aandachtspunten themaonderzoeken 2013

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Corporate Governance Raamwerk

Corporate Governance Raamwerk Corporate Governance Raamwerk Inhoudsopgave Introductie p. 3 1. Richtlijnen p. 4 2. Stembeleid p. 4 3. Betrokkenheid p. 6 4. Aandeelhoudersgeschillen p. 7 5. Samenwerking p. 7 6. Betrokkenheid bij het

Nadere informatie