Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2011 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Tussenjaar 2. Bestuur In 2011 bestond Museum van Bommel van Dam 40 jaar, in 2013 wordt de Van Bommel Van Dam Prijs voor de 15e maal uitgereikt. In de tussentijd is veel energie gestoken in de registratie en het beter toegankelijk maken van het kunstbezit van het museum aan het publiek. Het museum heeft op 16 maart als verlaat verjaardagscadeau twee prachtige tekeningen van Sidi El Karchi, winnaar van de 2004 Van Bommel Van Dam Prijs, in ontvangst mogen nemen van de Stichting. Het bestuur vergaderde in 2012 twee maal, op 16 maart en op 16 november. Op 16 maart stonden het jaarverslag 2011, de voorbereidingen voor de 15e Van Bommel Van Dam Prijs, de registratie-exercitie plus nieuwe bruikleenovereenkomst en de wisseling binnen het bestuur op de agenda. Op 18 november stonden de registratie ten behoeve van de nieuwe bruikleenovereenkomst, het strakke tijdschema van de van 15e Bommel Van Dam Prijs en het onderzoek van Peter Berns inzake de toekomstperspectieven van het museum op de agenda, evenals de steekproef 2012 en het Beleidsplan Op 16 maart nam Martijn de Jong Tennekes de voorzittershamer na ruim 25 jaar over van Martin de Jong. Laatstgenoemde mocht na de vergadering de penning van verdienste van de gemeente Venlo in ontvangst nemen van wethouder Jos Teeuwen. Op 16 november verwelkomden we mevrouw Yvonne Clevers, als opvolgster van Frans-Jozef Beliën. Ze is door de gemeente Venlo genomineerd als bestuurslid, de formele benoeming is voorzien in maart Ultimo 2012 bestaat het bestuur uit de volgende 7 personen. A-leden (familie) B-leden (gemeente Venlo) D.M. de Jong Tennekes, voorzitter N.G.J. Peeters, secretaris A.E.I. Coenen de Jong, penningmeester J.H.G.M. Teeuwen M.F. de Jong C.J.W. Verstegen vacature De Code Cultural Governance is ook relevant voor onze Stichting. In veel opzichten voldoet de Stichting -mede dankzij de ANBI status- al aan eisen van transparantie en het afleggen van periodieke verantwoording. M.b.t. de samenstelling van het bestuur is afgesproken dat eerst dan een profielschets gemaakt wordt wanneer een bestuurslid af- of aantreedt. En de zittingsduur wordt m.i.v beperkt tot maximaal drie termijnen van 4 jaar. Dat geldt met name de B-leden. Periodieke functioneringsgesprekken zijn voor ieder bestuurslid van nut. Het Huishoudelijk Reglement zal conform deze afspraken aangepast worden. Tussen de vergaderingen door vond regelmatig overleg plaats tussen Stichting en museum. Jaarverslag

3 3. Beheer van de collectie en de bruiklenen 3.1 Registratie De huidige lijsten van bruiklenen sluiten niet goed aan op het registratiesysteem dat gebruikt is voor de Schenking 1969 en is niet volledig. In het afgelopen jaar zijn forse stappen gezet om de bruikleenregistratie in lijn te brengen met die van de Schenking. Dat geldt ook voor de tijdens de Nulmeting aangetroffen, niet duidelijk geregistreerde kunstwerken die deel zullen gaan uitmaken van een nieuwe (derde) bruikleenovereenkomst. Zodra deze exercitie afgerond is en er foto s gemaakt zijn kan de hele collectie waar de Stichting voor verantwoordelijk is ingebracht worden in het AdLib systeem. Dat opent de mogelijkheid alle werken digitaal te presenteren. Niet alle etnografica die deel uitmaken van de bruikleen uit 1989 eenregelig in zijn totaliteit opgenomen in de overeenkomst, niet per kunstwerk!- kunnen goed getraceerd worden. Mevr. Van Bommel - van Dam heeft zonder er bij na te denken bijv. voorwerpen uitgedeeld aan familieleden. Afgesproken wordt dat alle aanwezige etnografica opgenomen worden in het registratiesysteem (inclusief foto s) en dat het museum van de ontbrekende werken een aparte lijst opstelt. Hier zal niet actief naar gezocht worden. 3.2 Steekproef 2012 Nicole Peeters en Martin de Jong hebben voorafgaande aan de bestuursvergadering van 16 november de jaarlijkse steekproef uitgevoerd. Daartoe hadden zij twee weken tevoren een lijst van 24 kunstwerken aan het museum verstrekt. De registratie van kunstwerken inclusief de plaats van opslag is aanzienlijk verbeterd. Voor het eerst was de steekproef dan ook 100% succesvol, dus zonder ontbrekende kunstwerken. Het verslag is gemaakt en is intussen ondertekend en verspreid. Er waren geen observaties die urgente actie vereisen. 4. Presentatie aan het publiek In 2012 zijn zes werken uit de bruiklenen van de Stichting in het museum zelf tentoongesteld, en twee bij andere musea. Uit de Schenkingscollectie 1969 zijn 45 werken -veel Japonica in het kader van de Floriade- tentoongesteld in Museum van Bommel van Dam en dertien werken uitgeleend aan andere musea. De volledige lijst is weergegeven in bijlagen 1.1 tot 1.3. Drie werken van Noud van Dun, winnaar van de Van Bommel Van Dam Prijs in 1992, werden extern tentoongesteld. In de novembervergadering heeft de stichting een subsidie van maximaal toegezegd aan het museum om alle nu geregistreerde kunstwerken uit de Collectie 1969 en de bruiklenen inclusief afbeelding in te kunnen brengen in het AdLib systeem. Dat op zijn beurt stelt het museum in staat vanaf medio 2013 al deze werken digitaal toegankelijk te maken tot het breedst mogelijke publiek. Dit zal de naamsbekendheid van museum -en Stichting- ten goede komen. 5. Beleidsplan 2013 In 2013 staan drie gebeurtenissen centraal: de derde bruikleenovereenkomst, de uitreiking van de 15e Van Bommel Van Dam Prijs -op 9 juni in het museum en op 14 september in Ludwigshafenen de volledige digitale presentatie van alle kunstwerken uit de collectie 1969 en de bruiklenen. Jaarverslag

4 De derde bruikleenovereenkomst zit in de gemeentelijke pijplijn. Er zal voor gezorgd worden dat wanneer de Stichting in de toekomst kunstwerken aan de gemeente in bruikleen geeft dit niet weer een hele nieuwe overeenkomst-plus-gemeentelijke procesgang behelst. Een aanbiedingsbrief moet dan voldoende zijn. Ten behoeve van de Prijs heeft het museum een strak tijdschema opgezet. Per 1 februari moeten alle 12 selecteurs bekend zijn. De Stichting heeft beschikbaar gesteld. Om de Schenking 1969 en de bruiklenen in te brengen in het museale AdLib systeem stelt de Stichting maximaal beschikbaar. Het Beleidsplan 2013 is besproken en goedgekeurd. De definitieve versie voorzien van de nodige handtekeningen wordt begin 2013 gedistribueerd. 6. Van Bommel Van Dam Prijs Rick Vercauteren en Martin de Jong zijn begin maart gezamenlijk in Ludwigshafen (Duitsland) op bezoek geweest bij directeur Dr. Reinhard Spieler van het Wilhelm Hack Museum. De ontvangst was allerhartelijkst. De mogelijkheid van verdere samenwerking vond een warm onthaal. Inzake de Van Bommel Van Dam Prijs mogen de genomineerden na de tentoonstelling in Venlo hun werk tentoonstellen in de aan het Wilhelm Hack Museum gelieerde Rudolph-Scharpf- Galerie, met speciale focus op jong talent. Er is het volgende tijdschema afgesproken: 1 februari: selecteurs bekend, waarvan 5 nieuwe 20 februari: genomineerde kunstenaars bekend 8 maart: documentatie binnen; bijeenkomst selecteurs in het museum 22 april: in te brengen kunstwerken bekend 22 mei: kunstwerken in museum 23/24 mei: Selecteurs, genomineerden en jury 9 juni: Uitreiking 15e Van Bommel Van Dam Prijs en opening tentoonstelling 31 augustus: Sluiting tentoonstelling in Venlo 14 september: Opening tentoonstelling in Ludwigshafen 7. De museumcontext Peter Berns heeft in het tweede halfjaar onderzoek verricht naar de toekomstperspectieven van het museum. In zijn concept verslag neemt hij 4 scenario s onder de loep. Verzelfstandiging en samenwerking lijken daarbij sleutelwoorden. De Stichting volgt de ontwikkelingen op de voet. In 2012 bezochten bijna mensen het museum. Jaarverslag

5 7. De museumcontext Peter Berns heeft in het tweede halfjaar onderzoek verricht naar de toekomstperspectieven van het museum. In zijn concept verslag neemt hij 4 scenario s onder de loep. Verzelfstandiging en samenwerking lijken daarbij sleutelwoorden. 8. De Stichting Jaarcijfers volgt de ontwikkelingen 2012 (bijlage 2) op de voet. In 2012 bezochten bijna mensen het museum. In financieel opzicht was 2012 voor de Stichting een gunstig jaar. De exploitatierekening toonde 8. Jaarcijfers een positief 2012 (bijlage resultaat 2) van (2011: verlies van ). Naast rente- en dividend In financieel (2011: opzicht 2.604) was 2012 waren voor met de name Stichting de financiële een gunstig markten jaar. De de Stichting exploitatierekening gunstig gezind. toonde Koerswinsten (2011: op verlies onze van beleggingsportefeuilles ). Naast rente bedroegen en dividend (2011: (2011: een 2.604) verlies waren van met ). name de financiële een positief resultaat van Uitgaven markten de De hadden Stichting enige met substantiële gunstig name gezind. betrekking uitgave Koerswinsten betrof op de het Van cadeau op Bommel onze ter waarde beleggingsportefeuilles Van van Dam Prijs: van aan bedroegen de het begrote museum (de (2011: een verlies van werd twee ). daadwerkelijk reeds genoemde tekeningen uitgegeven, van Sidi te El Karchi). weten Reguliere voor kosten de Prijs, -Kamer van Koophandel, voor de De verwerving enige bancaire substantiële van kosten twee uitgave en kunstwerken bestuur- betrof het namen van cadeau de toe prijswinnaar, ter van waarde van in tot voor aan 2.114, het de met catalogus, museum name (de vanwege en twee de reeds hogere genoemde tekeningen bancaire van Sidi kosten. El Karchi). Reguliere kosten Kamer van Koophandel, bancaire kosten en bestuur namen toe van rest in verband met kosten gemaakt door selecteurs, juryleden en bestuursleden. De overige in 2011 tot 2.114, met name vanwege hogere bancaire kosten. kosten ( 721) waren conform verwachting. Het resultaat over het verslagjaar, , Het vermogensverlies in 2011 is dus meer dan gecompenseerd in 2012 met een groei van werd Het vermogensverlies geheel toegevoegd aan het Prijzenfonds, waarvan vervolgens per 1 januari naar in is dus Recente meer dan ervaringen gecompenseerd geven aan in hoe 2012 volatiel met een de financiële groei van markten naar Recente verder ervaringen kunnen gaat zijn. geven als Over Kernkapitaal. aan de hoe resultaten volatiel van de 2013 financiële valt op markten dit moment kunnen dan zijn. ook Over weinig de resultaten te zeggen. van 2013 valt op dit moment dan ook weinig te zeggen. Ook ultimo Conform 2010 het is Huishoudelijk Stichting geregistreerd Reglement heeft en de erkend Controlecommissie als Algemeen bestaande Nut Beogende uit Jos Teeuwen Instelling. Conform het en Tieneke Huishoudelijk Verstegen Reglement de jaarcijfers heeft de 2012 Controlecommissie gecontroleerd. Op bestaande basis van uit hun Jos Teeuwen positieve en bevindingen Tieneke Verstegen de jaarcijfers verleende 2012 gecontroleerd. het bestuur onder Op basis dankzegging van hun positieve decharge bevindingen aan de penningmeester verleende het voor bestuur het financiële onder dankzegging Conform decharge verslag aan het de Huishoudelijk penningmeester Reglement voor het financiële heeft de verslag Controlecommissie de jaarcijfers 2010 gecontroleerd. Op basis van hun positieve bevindingen verleende het bestuur onder Ultimo 2012 Ultimo staat 2012 de Stichting staat de net Stichting als in voorgaande net als in voorgaande jaren geregistreerd jaren geregistreerd als erkende als Algemeen erkende Nut Algemeen Beogende Instelling. dankzegging decharge aan de penningmeester voor het financiële verslag Nut Beogende Instelling. Venlo, Venlo, maart Martin F. de Jong Nicole G.J. Peeters Aarieke E.I. Coenen - de Jong Voorzitter D. Martijn de Jong Tennekes Secretaris Nicole G.J. Peeters Penningmeester Aarieke E.I. Coenen de Jong Voorzitter Secretaris Penningmeester Bijlagen 1 In 2010 tentoongestelde werken van de bruiklenen van de Stichting en uit de Collectie Van Bommel Van Dam Jaarcijfers 2010 en toelichting (Aarieke Coenen - de Jong) Jaarverslag 2012 Jaarverslag

6 Bijlage 1.1 In 2012 tentoongesteld uit Bruiklenen Stichting I. Museum van Bommel van Dam Uit de verzameling Japonica (6 mei 2012 t/m 19 augustus 2012) Inv. Nr: Ogato Gekko, Yamabuki,houtdruk op papier, 36,5 x 25 cm Inv. Nr: Sakai-Hoitsu ( ), Mandje met vruchten, Penseeltekening op rijstpapier, 19 x 26,5 cm Met andere ogen Live ateliers - Loek Grootjans (12 t/m 15 januari 2012) Inv. Nr: Edgar Fernhout, Schelpen, 1957, Olieverf op doek, 30,5 x 42,5 cm Uit de Verzameling Landschappen (2 september 2012 t/m 6 januari 2013) Inv. Nr: 0085, Edgar Fernhout, Zee 1958, olieverf op doek, 68,7 x 129 cm Inv. Nr. 0083, Edgar Fernhout, Schelpen 1957, olieverf op doek, 30,5 x 42,5 cm Inv. Nr. 2157, Piet Teraa, Zonder titel 1982, acrylverf op doek, 90 x 90 cm II. Andere Musea Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem, De zee in de kunst sinds 1850 (!5 juni t/m 2 september 2012) Inv. Nr: 0085, Edgar Fernhout, Zee 1958, olieverf op doek, 68,7 x 129 cm Museum Land van Valkenburg, Cauberg 10 (3 juni t/m 23 september 2012) Inv. Nr: 0173, Jaap Wagemaker, Zonder titel, Gouache op papier, 69,5 x 57 cm Jaarverslag

7 Bijlage 1.2 In 2012 tentoongestelde werken uit de schenking 1969 I. Museum van Bommel van Dam Met andere ogen Schenking 1969 (nog te zien geweest t/m 15 januari 2012) Inv. Nr.: 0202, Jan Schoonhoven R 62-13, 1962, Papiermaché en muurverf op karton, 81,5 x 61,7 cm Inv. Nr.: 0201, Jan Schoonhoven, R60-6, 1960, Papiermachë en muurverf op karton, 49 x 33 cm Inv. Nr.: 0200, Jan Schoonhoven - Vegetation, 1959, Papiermaché en muurverf op karton, 98 x 31,5 x 16 cm Inv. Nr.: Bram Bogart - Silence de Sud, 1957, Olieverf en vulmiddel op doek, 151,5 x 115,5 cm Inv. Nr.: 0551, Melle Vis, ongedateerd, Olieverf op doek, 47 x 55 cm Inv. Nr.: 0104, Willem Oepts Route National (Frejus), 1960, Olieverf op doek, 36,7 x 52,8 cm Inv. Nr.: 0088, Edgar Fernhout Zee, 1963, Olieverf op doek, 73 x 100 cm Inv. Nr.: 0488, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 46,5 x 31,9 cm Inv. Nr.: 0489, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 31,5 x 46 cm Inv. Nr.: 0492, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 33 x 47 cm Inv. Nr.: 0487, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 42 x 31,2 cm Inv. Nr.: 0490, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 32 x 46 cm Inv. Nr.: 0491, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 29,5 x 44,5 cm Met andere ogen Live ateliers - Oercollectie schenking 1969 (nog te zien geweest t/m 15 januari 2012) Jos Deenen (t/m 4 januari 2012) Inv. Nr.: 0170, Jaap Wagemaker Ombuiging no. 25, 1958, Gemengde techniek, 61 x 46,3 cm Inv. Nr.: 1023, Jaap Wagemaker Schilderij no , 1958, Gemengde techniek, 43,2 x 71,5 cm Inv. Nr.: 0576, Armando Espace Criminel, 1957, Gemengde techniek op board, 120 x 95,5 cm Uit de verzameling Japonica (6 mei 2012 t/m 19 augustus 2012) Inv. Nr: 2306, Ritsuo, Stilleven, geschilderd op zijde, 16,5 x 7,6 / 33,9 x 24,8 cm Inv. Nr: 2307, Ritsuo, Geisha, geschilderd op zijde, 16,5 x 17,6 / 34 x 25,1 cm Inv. Nr: 2312, Kubo Shunman ( ), Weefpatroon rode tempel, Houtdruk op rijstpapier, 13,1 x 18 cm Inv. Nr: 0524, Katsushika Hokusai, Mooi weer bij de Fuji, houtdruk op rijstpapier, 25,9 x 37,9 cm Inv. Nr: 0525, Katsushika Hokusai, Donderbui aan de voet van de Fuji, houtdruk op rijstpapier, 25,2 x 38,2 cm Inv. Nr: 1522, Sada Nobu (Hasegawa), Landschap (uit een serie van 60 landschappen), houtdruk op rijstpapier, 22,4 x 35,2 cm Inv. Nr: 1521, Utagawa Kunyoshi ( ), De priester Nichirin Shonin, houtdruk op rijstpapier, 25,3 x 37,6 cm Inv. Nr: 2308, Shunsei, Wandelaar op een brug in de bergen, penseeltekening op rijstpapier, 18,8 x 17,1 cm Inv. Nr: 2300, Onbekend (18e eeuw), Landschap met bamboe en zon, penseeltekening op rijstpapier, 42,2 x 30,3 cm Inv. Nr: 2310, Kano school, Twee vissen, penseeltekening op rijstpapier, 13 x 33,9 cm Inv. Nr: 1523, Kano school, Eekhoorn, penseeltekening op rijstpapier, 22,5 x 28,3 cm Inv. Nr: 1524, Kano school, Bloeiende plant, penseeltekening op rijstpapier, 27,8 x 32,2 cm Inv. Nr: 2315, Sakai-Hoitsu ( ), Nephelium species, penseeltekening op rijstpapier, 19 x 13 cm Inv. Nr: 2302, Kubo Shunman ( ), Drie vogels op een tak, houtdruk op rijstpapier, 20,9 x 13,9 cm Inv. Nr: 1519, Shyo school, Reiger onder gebladerte, penseeltekening op rijstpapier, 27,5 x 34,3 cm Inv. Nr: 1527, Yeizan, Wassende vrouwen, houtdruk op rijstpapier, 39,5 x 25,1 cm Inv. Nr: 1525, Utagawa Kunyoshi ( ), Toneelspel, houtdruk op rijstpapier, 26 x 36,5 cm Inv. Nr: 2301, Utagawa Kunyoshi ( ), Toneelspeler, Inkttekening op rijstpapier, 15,9 x 11,6 cm Jaarverslag

8 Bijlage 1.2 (vervolg) Uit de verzameling Japonica (6 mei 2012 t/m 19 augustus 2012) (vervolg) Inv. Nr: 1526, Manotobu, Kiyomassa de Koreaanse tijger bevechtend, Houtdruk op rijstpapier, 21,7 x 17,9 cm Inv. Nr: 2303, Tani Buncho ( ), Geisha, Pen- penseeltekening op rijstpapier, 26,9 x 17,6 cm Inv. Nr: 2309, Sukenobu ( ), Z.t., houtdruk op rijstpapier, 26,2 x 18,5 cm Inv. Nr: 2316, Toyokuni, Krijger de duivel bestrijdend, houtdruk op rijstpapier, 37,1 x 25,9 cm Inv. Nr: 2311, Totoya Hokkei ( ), Fluitspeler, houtdruk op rijstpapier,20 x 16,8 cm Inv. Nr: 1520, Yeizan, Drie wevende vrouwen, houtsnede op rijstpapier, 39,1 x 26,5 cm Inv. Nr: 2419, Kano Tokinobu ( ) Kakemono, Karper onder een waterval, inkt op zijde, 97 x 36 cm scroll lengte 182,8 cm Inv. Nr: 2420, Kanô Gyokuraku ( ) Kakemono, Witte reiger in het water onder een met sneeuw bedekte eik, Inkt op zijde, 90 x 30 cm, scroll lengte 182 cm Uit de Verzameling Landschappen (2 september 2012 t/m 6 januari 2013) Inv. Nr: 0088, Edgar Fernhout, Zee 1963, olieverf op doek, 73 x 100 cm Inv. Nr: 0193, Jan Schoonhoven, Langzaam Groen (Fuga) 1955, olieverf op paneel, 50 x 59,5 cm II. Andere Musea De Tiendschuur Bloemen voor mijnheer Goossens (23 maart t/m 10 juni 2012) Inv. Nr.: 0709, Anton Rooskens Zonder titel, 1948, Bord (keramiek), doorsnede 36 x 5,7 cm Odapark MINDMAP (25 mei t/m 14 oktober 2012) Inv. Nr.: 0670, Jan van Herwijnen - Frans straattype, 1915, Houtskooltekening op papier, 58,4 x 88,4 cm Inv. Nr.: 1579, Jan van Herwijnen - Vissersweduwe Collioure, 1925, Zwarte pasteltekening op papier, 62 x 48 cm Museum Land van Valkenburg Cauberg 10 (3 juni 2012 t/m 23 september 2012) Inv. Nr.: 1547, Marinus Bauer Een Sultan, z.jr, Ets, 18,8 x 13 cm Inv. Nr.: 1556, Marinus Bauer Een Grootvizier, z.jr, Ets, 5 x 13 cm Inv. Nr.: 0508, Aad de Haas De geweldloze en de geweldenaar, 1960, olieverf op doek, 73,5 x 49,5 cm Inv. Nr.: 1567, Aad de Haas Vrouw bij trap, 1960, Lino (zwart/wit), 37 x 30,6 / 60 x 42,5 cm Inv. Nr.: 0501, Gerrit Benner Laan met koetsje, z.jr., Gouache op papier, 55,4 x 74,5 cm Inv. Nr.: 0575, Gerrit Benner Duin, 1953, Gouache op papier, 74 x 92,5 / 55,5 x 74,5 cm Inv. Nr.: 0546, Ger Lataster Brandende Lucht, 1957, Olieverf op doek, 94 x 200 cm Inv. Nr.: 0526, Ger Lataster Trapeze, 1957, Olieverf op doek, 62,5 x 93 cm Inv. Nr.: 0535, Lei Molin Mykonos, 1959, Olieverf op doek, 92,1 x 90,1 cm Inv. Nr.: 1018, Leo Dooper Piëta, 1964, Gemengde techniek, 84,5 x 51,5 cm Jaarverslag

9 Bijlage 1.3 In 2012 tentoongesteld prijswinnaars Van Bommel Van Dam Prijs Museum van Bommel van Dam: geen Andere Musea: OdaPark MINDMAP (25 mei t/m 14 oktober 2012) Inv. Nr.: Noud van Dun First Contact, 2001, Gemengde techniek op doek, 170 x 270 cm, Collectie Museum van Bommel van Dam, aankoop 2001 Inv. Nr.: Noud van Dun Crime Scene, 2003, Gemengde techniek op doek, 140 x 240 cm, Collectie Museum van Bommel van Dam, aankoop 2011 Inv. Nr.: Noud van Dun Mind the Gap, 2003, Gemengde techniek op doek, 140 x 240 cm, Collectie Museum van Bommel van Dam, aankoop 2011 Jaarverslag

10 Bijlage 2 STICHTING VAN BOMMEL VAN DAM BALANS ACTIVA ING bank zakelijke rekening (Giro) ,62 0,00 ING bank betaalrekening , ,05 ING bank spaarrekening ,00 ING bank maatwerksparen (Termijnrek) ,00 ING bank zkl kwartaalrekening , ,66 ING bank beleggen-zelf ,00 0,00 ING bank beleggen-zelf ,00 0,00 ING bank beleggingsrekening (Duurzaam) ,62 374,18 ING bank beleggingsrekening (Inkomen) , , , ,83 Beleggen Duurzaam , Inkomen , , , ,57 In bruikleen gegeven kunstwerken PM PM Terug te vorderen dividendbelasting / BTW 790,56 744,66 Debiteuren 0,00 790,56 Crediteuren 0,00 0,00 790, , , ,62 PASSIVA Kunstwerken PM PM Kernkapitaal , ,00 Kernkapitaal , ,00 Werkkapitaal , ,27 Saldo Exploitatierekening (11.365,68) 1.560,28 Saldocorrectie balans 2011 (0,26) Saldo Aandelenkoers ,07 Werkkapitaal , , , ,62 Jaarverslag

11 Bijlage 2 (vervolg) STICHTING VAN BOMMEL VAN DAM EXPLOITATIEREKENING Baten Rente 2.664,66 341,65 Dividend 9.173,15 Terug te ontvangen dividendbelasting 790,56 Verkoop aandelen (rebalance) ,25 Gerealiseerd rendement Inkomen 3.555,05 Gerealiseerd rendement Duurzaam Ongerealiseerde rendement Inkomen Ongerealiseerde rendement Duurzaam Surplus verkoop ING Zelf Beleggen ,68 Ontvangen bijdragen t.b.v. jubileum museum 3.725,00 Ontvangen bijdragen VSB fonds t.b.v. museum , , ,05 Lasten Kosten bank 762, ,86 KvK 26,64 24,08 Onkosten bestuur 943,00 894,20 Vriendenstichting 50,00 50,00 Bijdrage t.b.v. jubileum museum 3.725, ,00 Bijdrage VSB fonds ,00 Aankoop aandelen (rebalance) ,26 Aankoop aandelen (herbelegd. dividend) 840,37 Verlies verkoop ING Zelf Beleggen ,84 Gerealiseerd rendement (verlies) Duurzaam 2.726,58 Ongerealiseerd verlies per Duurzaam 9.393,26 Ongerealiseerd verlies per Inkomen 3.849, , ,77 Exploitatiesaldo (2012: t.b.v. werkkapitaal) (11.365,68) 1.560,28 Jaarverslag

12 Bijlage 2 (vervolg) Toelichting op Balans 1. De Stichting heeft sinds het uitbesteden van het vermogensbeheer aan ING Vermogensbeheer nog maar vier bankrekeningen: een betaalrekening met daaraan gekoppeld een kwartaal(spaar)rekening en twee rekeningen die gekoppeld zijn aan de twee aandelenportefeuilles, te weten Duurzaam en Inkomen. De overige rekeningen zijn inmiddels opgeheven en zullen vanaf 2013 niet meer op de balans staan. 2. In de balans is een PM post opgenomen om aan te geven dat de Stichting eigenaar is van ca. 650 kunstwerken die aan de gemeente Venlo in bruikleen zijn gegeven. Zodra de Stichting van de gemeente Venlo een kopie ontvangt van de verzekeringspolis kan op de balans de verzekerde waarde worden opgenomen. 3. De beleggingsresultaten waren gunstig in 2012, het jaar werd afgesloten met een koerswinst van ,62 De Stichting is niet dividendbelastingplichtig en kan daarom de dividendbelasting terugvorderen. De dividendbelasting van zowel 2011 als 2012 zullen in 2013 worden teruggevorderd. Daarnaast werd in 2012 BTW betaald ( 86,54). Aangenomen is dat de Stichting niet BTW-plichtig is, zodat ook deze belasting kan worden teruggevorderd. 4. De beleggingsresultaten waren gunstig in 2012, het jaar werd afgesloten met een koerswinst van ,62 De Stichting is niet dividendbelastingplichtig en kan daarom de dividendbelasting terugvorderen. De dividendbelasting van zowel 2011 als 2012 zullen in 2013 worden teruggevorderd. Daarnaast werd in 2012 BTW betaald ( 86,54). Aangenomen is dat de Stichting niet BTW-plichtig is, zodat ook deze belasting kan worden teruggevorderd. 5. Het Kernkapitaal van de Stichting is vastgesteld op ,00. Dit Kernkapitaal zal moeten renderen om de uitgaven van de Stichting te kunnen bekostigen. 6. Het Werkkapitaal is de pot welke kan worden verteerd voor datgene waar de Stichting voor is opgericht. Deze pot is dit jaar aangevuld met 1.560,28 vanuit de exploitatierekening en met de toegenomen waarde van de aandelenportefeuilles ter waarde van , Het saldo van de balans was in 2011 niet op de cent nauwkeurig kloppend. Dit werkt echter door in de balans van 2012, zodat gekozen is om hiervoor als nog op de balans van 2011 te corrigeren. Toelichting op Exploitatierekening 8. Er heeft een correctie op de Exploitatierekening van 2011 plaatsgevonden, zodat de boekhouding weer klopt. Er is in 2011 niet-correct gecorrigeerd voor het niet uitbetalen van reeds in 2010 gecrediteerde reiskostenvergoedingen bestuur. Deze niet-uitbetaalde reiskosten vergoeding is de Stichting kwijtgescholden en is derhalve in 2011 een donatie, terwijl in de exploitatierekening van 2011 zij juist van de post bestuurskosten was afgetrokken. 9. De Exploitatierekening van 2012 is teruggebracht tot wat zij is: het overzicht van wat er op de rekeningen is bijgekomen en wat er is afgegaan. Wat komt erbij: Rente, dividend en opbrengsten uit de verkoop van aandelen. Wat gaat er af: servicekosten voor het uitbesteden van het vermogensbeheer, lidmaatschap Kamer van Koophandel, onkosten bestuur (welke bestaan uit reiskostenvergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen voor bestuursleden die buiten Venlo wonen/werken, dit op basis van 1e klas treinretour; daarnaast zijn er in 2012 reis- en verblijfkosten gemaakt voor het bezoeken van Duitse juryleden in het kader van de 15e Van Bommel Van Dam Prijs welke in 2013 zal worden uitgereikt), een bijdrage voor de Vriendenstichting van het museum, een bijdrage t.b.v. het jubileum van het museum dat twee kunstwerken van Sidi El Karchi cadeau heeft gekregen en de kosten voor het aankopen van aandelen, welke deels werden aangekocht uit baten van verkoop van aandelen ( re-balance ) en deels uit dividenduitkering. De herbelegging van dividend is in 2012 stopgezet. Lasten die wel zijn gemaakt, maar niet zijn Jaarverslag

13 opgevoerd zijn de betalingen van dividendbelasting en BTW. Deze zijn niet op de exploitatierekening opgevoerd, omdat deze niet ten laste van de Stichting komen, aangezien de Stichting hiervoor niet-belastingplichtig is (zoals gezegd zal dit voor de BTW nog worden uitgezocht). Deze lasten staan gedebiteerd op de balans als terug te vorderen dividendbelasting/btw. A.E.I. Coenen de Jong Penningmeester Stichting Van Bommel Van Dam Bankrelatie ING Bank te Venlo Rekeningnummer Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer S Jaarverslag

Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2013

Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2013 Stichting van Bommel van Dam Jaarverslag 2013 1. Klaar voor de toekomst Maatschappelijke ontwikkelingen gaan niet ongemerkt voorbij aan de Stichting. De relaties tussen de Stichting, de gemeente Venlo

Nadere informatie

Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2010

Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 1. Bestuur Het bestuur vergaderde in 2010 twee maal, op 12 maart en op 12 november. Op 12 maart stonden centraal een terugblik op de jubileumtentoonstelling Maarten en Reina, de nieuwe,

Nadere informatie

Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2011

Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 1. 2011 Jubileumjaar 2. Bestuur Op 16 oktober 2011 bestond Museum van Bommel van Dam 40 jaar. Deze verjaardag hebben wij uitgebreid meegevierd. De Stichting heeft dankzij een gezamenlijke

Nadere informatie

Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2014

Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2014 Stichting van Bommel van Dam Jaarverslag 2014 1. De toekomst komt langzaam dichterbij Het transitie traject, waarin het museum wordt losgeweekt uit het gemeentelijke apparaat, is vertraagd geraakt (zie

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2015

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2015 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

SIEGER WHITE STICHTING. I Algemeen 1. 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over

SIEGER WHITE STICHTING. I Algemeen 1. 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over SIEGER WHITE STICHTING JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave Bladnr. Rapport I Algemeen 1 Bijlagen 1 Balans per 31 december 2015 2 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 3 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Doelstelling... 3 Balans... 4 Staat van Baten en Lasten... 5 Toelichting op Balans... 6 Toelichting op Baten en Lasten... 7 Kasstroomoverzicht 65

Nadere informatie

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening 2012 BESTUUR Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit leden van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt. Het Bestuur van de

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei. Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01

Jaarrekening 2014. De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei. Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01 Jaarrekening 2014 De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01 De Poort Jaarrekening 2014 pagina 1/7 INHOUDELIJK VERSLAG 1. Algemene informatie

Nadere informatie

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden Stichting Ton Smits Jaarverslag 2015 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Stichting Museum Kempenland Eindhoven Boutenslaan 161 b 5644 TV Eindhoven 6 februari 2015 Inhoud: Pagina BESTUURSVERSLAG 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS

JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS, INHOUD ALGEMEEN 3 pagina JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichting Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK. Kascontrole heeft plaatsgehad op 1 juni 2016

JAARREKENING 2015 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK. Kascontrole heeft plaatsgehad op 1 juni 2016 JAARREKENING 2015 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK Kascontrole heeft plaatsgehad op 1 juni 2016 De algemene ledenvergadering van de Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk heeft deze jaarrekening goedgekeurd

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het

Stichting Vrienden van het Jaarrekening 214 van de Stichting Vrienden van het Wereld m useu m Rotterdam lnhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 Exploitatierekening 2A 1 4 ïoelichting op de balans en exploitatierekening Bijlage

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 van de. Stichting Vrienden van het. Wereldmuseum Rotterdam

Jaarrekening 2013 van de. Stichting Vrienden van het. Wereldmuseum Rotterdam Jaarrekening 2013 van de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum Rotterdam Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Exploitatierekening 2013 4 Toelichting op de balans en exploitatierekening

Nadere informatie

Stichting Koningin Sophiafonds. Jaarverslag en jaarrekening Foto: Jolien van Schagen

Stichting Koningin Sophiafonds. Jaarverslag en jaarrekening Foto: Jolien van Schagen Stichting Koningin Sophiafonds Jaarverslag en jaarrekening 2016 Foto: Jolien van Schagen 1 Activiteiten In het jaar 2016 is het bestuur niet in samenstelling gewijzigd. De bestuursleden worden in principe

Nadere informatie

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012 van de Steunstichting NVBS 1 Blz. Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 3. Beleid, werkwijze en activiteiten

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Directieverslag Algemeen 2 Directieverslag 2 2. Jaarrekening Grondslagen financiële verslaglegging 3 Balans

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 van de. Stichting Vrienden van het. Wereldmuseum Rotterdam

Jaarrekening 2011 van de. Stichting Vrienden van het. Wereldmuseum Rotterdam Jaarrekening 2011 van de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum Rotterdam Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Exploitatierekening 2011 4 Toelichting op de balans en exploitatierekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015

Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015 Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Debiteuren 600 1725 Betaalrekening 902 526 Spaarrekening 38242 48418 Kas 5 Totaal 39744 50674 Passiva

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bettie Wiegman Fonds. Zeist

Jaarrekening 2014. Stichting Bettie Wiegman Fonds. Zeist Jaarrekening 2014 Stichting Bettie Wiegman Fonds Zeist INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 4 1.1 Statutaire naam en doelstelling 4 1.2 Resultaat 4 1.3 Subsidies en uitvoering projecten 4 1.4 Bestuur 4 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS

JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS JAARREKENING 2016 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS, INHOUD ALGEMEEN 3 pagina JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 5 Staat van baten en lasten over 2016 6 Toelichting Grondslagen

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIESBUREAU ADAMSE. 1. Opdracht

FINANCIEEL ADVIESBUREAU ADAMSE. 1. Opdracht BTW.Nummer 0911.33.956.B.01 Hillinenweg 71, 2182 VB Hillegom. Rabobank 38.81.13.723 Telefoon Mobiel 06-46607068 Aan Bestuur, t.a.v. de heer van Zijp, Bakhuis Rozenboomstraat 29, 2313 RC Leiden. Hillegom,

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

REEDERS STICHTING. JAARVERSLAG 2012 publicatieversie REEDERS STICHTING

REEDERS STICHTING. JAARVERSLAG 2012 publicatieversie REEDERS STICHTING REEDERS STICHTING JAARVERSLAG 2012 publicatieversie REEDERS STICHTING Secretariaat Caroline M. Reeders, Den Texstraat 52-II, 1017 ZC Amsterdam. KvK nr 41193267 Bestuursverslag Introductie De Reeders Stichting

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2014 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

ING Nederland fonds. ING Nederland fonds. Stichting ING Nederland. Jaarrekening 2015. Juni 2016, Amsterdam

ING Nederland fonds. ING Nederland fonds. Stichting ING Nederland. Jaarrekening 2015. Juni 2016, Amsterdam Jaarrekening 2015 ING Nederland fonds ING Nederland fonds Stichting ING Nederland Jaarrekening 2015 Juni 2016, Amsterdam Inhoud 1 Algemeen 3 1.1 Bestuur 3 1.2 Oprichting stichting 3 1.3 Doel en missie

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis)

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) Jaarrekening 2012 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Postbus 250 1441 AG Purmerend Bank: 14.74.39.604 Kamer van Koophandel: 37142840 BTW- nummer:

Nadere informatie

VERSLAG EN JAARREKENING 2016

VERSLAG EN JAARREKENING 2016 JAN ROËDE STICHTING VERSLAG EN JAARREKENING 2016 vastgesteld op 21 maart 2017 Bestuur: Mw. O.L. van Hulsen Dhr. L. van Sinderen (voorzitter) Dhr. D.S. Stapel Dhr. H.P.M.N. van Wersch (secretaris-penningmeester)

Nadere informatie

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 1 oktober 2014-30 september 2015 Secretariaat Rozengracht 3 t 0575 516878 www.vriendenmuseazutphen.nl 7201 JL Zutphen e museazutphen@zutphen.nl resultatenrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 JAN ROEDE STICHTING. vastgesteld op 19 maart 2013. Bestuur:

JAARREKENING 2012 JAN ROEDE STICHTING. vastgesteld op 19 maart 2013. Bestuur: JAN ROEDE STICHTING JAARREKENING 2012 vastgesteld op 19 maart 2013 Bestuur: Dhr. M.S.M. Grasveld (voorzitter) Mw. O.L. van Hulsen Dhr. L. van Sinderen (vanaf 28 november 2012) Dhr. D.S. Stapel Dhr. H.P.M.N.

Nadere informatie

Beleidsplan Nutsdepartement Olst- Deventer

Beleidsplan Nutsdepartement Olst- Deventer RSIN 008101887 Beleidsplan Nutsdepartement Olst- Deventer 1.Doelstelling Het departement Olst-Deventer is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt d.d. 27 december 1994. Het departement stelt zich

Nadere informatie

Overzicht Baten en Lasten en Balans per 31 december 2015 VOVK. Vereniging Ouders van een Vermoord Kind

Overzicht Baten en Lasten en Balans per 31 december 2015 VOVK. Vereniging Ouders van een Vermoord Kind Vereniging ouders van een vermoord kind Secretariaat: Samenweid 42 Egmond- Binnen Overzicht Baten en Lasten 2015 en Balans per 31 december 2015 VOVK Vereniging Ouders van een Vermoord Kind Eindhoven, maart

Nadere informatie

Toelichting balans 2014 ACTIVA

Toelichting balans 2014 ACTIVA Toelichting balans 2014 ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2014 die begin 2015 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666 33 ING Zakelijke vermogenspaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013

Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013 Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013 1. Inleiding De Stichting Lieflandse Vrienden is op 18 juli 1994 opgericht en heeft tot doel: het steunen en ondersteunen van de W.A. van Lieflandschool, openbare

Nadere informatie

Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2016

Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 1. Transitie en toekomst In 2016 gingen de ingezette voorbereidingen op de verzelfstandiging van het museum voort. In opdracht van de gemeenteraad heeft het college de eerste maanden van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

STICHTING JAN EN MINIE DE WILDE. Koesteeg BA Ommen JAARREKENING 2014

STICHTING JAN EN MINIE DE WILDE. Koesteeg BA Ommen JAARREKENING 2014 STICHTING JAN EN MINIE DE WILDE Koesteeg 6 7731 BA Ommen JAARREKENING 2014 STICHTING JAN EN MINIE DE WILDE Bladzijde 2 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag van het bestuur bladzijde 4 Jaarstukken - Balans bladzijde

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS Rapport inzake de jaarstukken 2013-2014 Nijmegen, augustus 2015 1/5 Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Overige gegevens Jaarverslag van het bestuur Algemene informatie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

STICHTING JAN EN MINIE DE WILDE. Koesteeg BA Ommen JAARREKENING 2016

STICHTING JAN EN MINIE DE WILDE. Koesteeg BA Ommen JAARREKENING 2016 STICHTING JAN EN MINIE DE WILDE Koesteeg 6 7731 BA Ommen JAARREKENING 2016 STICHTING JAN EN MINIE DE WILDE Bladzijde 2 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag van het bestuur bladzijde 4 Jaarstukken - Balans bladzijde

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden Jaarrekening 2013 van de Stichting Steunfonds Familie van der Linden Inhoudsopgave bladzij 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans 2 3. Staat van baten en lasten 3 4. Toelichting balans 4 5. Toelichting

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

STICHTING KLOEK JAARVERSLAG

STICHTING KLOEK JAARVERSLAG STICHTING KLOEK JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Blz. Inhoud 2 Bestuursverslag 3 Balans 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting op balans 8 Toelichting op baten en lasten 10 Bestuursverslag Algemeen Stichting

Nadere informatie

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s.

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s. Delden 2 januari 2015 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mevrouw, Mijne heren: Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en

Nadere informatie

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING SARINHA (KINDERHULP MOZAMBIQUE) Soest FINANCIEEL VERSLAG 2014 KVK dossiernummer 32113256 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag bestuur Pagina Inleiding 4 Bestuurverslag 5 Toelichting op balans en staat van

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012

Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012 Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012 Jaarrekening 4-11-2013:8:26 4-11-2013 Utrecht, 8 november

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bettie Wiegman Fonds. Zeist

Jaarrekening Stichting Bettie Wiegman Fonds. Zeist Jaarrekening 2016 Stichting Bettie Wiegman Fonds Zeist Goedgekeurd door het bestuur op te 10-mei-17 Zeist INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 4 1.1 Statutaire naam en doelstelling 4 1.2 Resultaat 4 1.3 Subsidies

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND

JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave: Pagina Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Balans per 31-12-2013 4 Winst en verlies rekening over 2013 5 Algemene grondslagen en toelichting

Nadere informatie

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Jaarrekening Stichting HetWerkt!Wijchen, 16 maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemene informatie... 2 Oprichting en doel Stichting... 2 Jaarrekening...

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

EHBO vereniging Ottersum

EHBO vereniging Ottersum Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. EHBO vereniging Ottersum Boxmeer, 20 juni 2015. P.J.W. Arts penningmeester EHBO vereniging Ottersum Lid van koepelorganisatie: Vereniging

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bettie Wiegman Fonds. Zeist

Jaarrekening Stichting Bettie Wiegman Fonds. Zeist Jaarrekening 2015 Stichting Bettie Wiegman Fonds Zeist Goedgekeurd door het bestuur op te 31-mrt-16 Zeist Jaarrekening 2015 Pag. 2 van 11 INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 4 1.1 Statutaire naam en doelstelling

Nadere informatie

Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum. Jaarverslag 8 e boekjaar 1 september augustus 2015

Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum. Jaarverslag 8 e boekjaar 1 september augustus 2015 Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum Jaarverslag 8 e boekjaar 1 september 2014-31 augustus 2015 Inhoudsopgave: - Algemene toelichting - Balans - Staat van baten en lasten - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84. Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket

Jaarrekening 2011. Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84. Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket Jaarrekening 2011 Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84 Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket Inhoudsopgave 1 Opdracht... 3 2 Dechargeverklaring... 3 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS DEN HAAG

STICHTING PRINS HENDRIKFONDS DEN HAAG STICHTING PRINS HENDRIKFONDS DEN HAAG FINANCIEEL VERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 Inleiding / 1 2 Ontwikkelingen boekjaar / 1 3 Bespreking van de vermogenspositie / 1 4 Ondertekening / 2 JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Jaarrekening 2006 Stichting Groenfonds Midden-Delfland Algemeen De Stichting Groenfonds Midden-Delfland is opgericht bij notariële akte op 12 april 2005, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Vrienden van OLVG Jaarverslag Bestuur vrienden van OLVG Datum September 2017

Vrienden van OLVG Jaarverslag Bestuur vrienden van OLVG Datum September 2017 Vrienden van Auteur(s) Bestuur vrienden van Datum September 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Fusie vriendenstichtingen en SLAZ 3 3 Doel van de Stichting 3 4 Bestuurssamenstelling 3 5 Comité van

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie