Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting van Bommel van Dam. Jaarverslag 2011 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Tussenjaar 2. Bestuur In 2011 bestond Museum van Bommel van Dam 40 jaar, in 2013 wordt de Van Bommel Van Dam Prijs voor de 15e maal uitgereikt. In de tussentijd is veel energie gestoken in de registratie en het beter toegankelijk maken van het kunstbezit van het museum aan het publiek. Het museum heeft op 16 maart als verlaat verjaardagscadeau twee prachtige tekeningen van Sidi El Karchi, winnaar van de 2004 Van Bommel Van Dam Prijs, in ontvangst mogen nemen van de Stichting. Het bestuur vergaderde in 2012 twee maal, op 16 maart en op 16 november. Op 16 maart stonden het jaarverslag 2011, de voorbereidingen voor de 15e Van Bommel Van Dam Prijs, de registratie-exercitie plus nieuwe bruikleenovereenkomst en de wisseling binnen het bestuur op de agenda. Op 18 november stonden de registratie ten behoeve van de nieuwe bruikleenovereenkomst, het strakke tijdschema van de van 15e Bommel Van Dam Prijs en het onderzoek van Peter Berns inzake de toekomstperspectieven van het museum op de agenda, evenals de steekproef 2012 en het Beleidsplan Op 16 maart nam Martijn de Jong Tennekes de voorzittershamer na ruim 25 jaar over van Martin de Jong. Laatstgenoemde mocht na de vergadering de penning van verdienste van de gemeente Venlo in ontvangst nemen van wethouder Jos Teeuwen. Op 16 november verwelkomden we mevrouw Yvonne Clevers, als opvolgster van Frans-Jozef Beliën. Ze is door de gemeente Venlo genomineerd als bestuurslid, de formele benoeming is voorzien in maart Ultimo 2012 bestaat het bestuur uit de volgende 7 personen. A-leden (familie) B-leden (gemeente Venlo) D.M. de Jong Tennekes, voorzitter N.G.J. Peeters, secretaris A.E.I. Coenen de Jong, penningmeester J.H.G.M. Teeuwen M.F. de Jong C.J.W. Verstegen vacature De Code Cultural Governance is ook relevant voor onze Stichting. In veel opzichten voldoet de Stichting -mede dankzij de ANBI status- al aan eisen van transparantie en het afleggen van periodieke verantwoording. M.b.t. de samenstelling van het bestuur is afgesproken dat eerst dan een profielschets gemaakt wordt wanneer een bestuurslid af- of aantreedt. En de zittingsduur wordt m.i.v beperkt tot maximaal drie termijnen van 4 jaar. Dat geldt met name de B-leden. Periodieke functioneringsgesprekken zijn voor ieder bestuurslid van nut. Het Huishoudelijk Reglement zal conform deze afspraken aangepast worden. Tussen de vergaderingen door vond regelmatig overleg plaats tussen Stichting en museum. Jaarverslag

3 3. Beheer van de collectie en de bruiklenen 3.1 Registratie De huidige lijsten van bruiklenen sluiten niet goed aan op het registratiesysteem dat gebruikt is voor de Schenking 1969 en is niet volledig. In het afgelopen jaar zijn forse stappen gezet om de bruikleenregistratie in lijn te brengen met die van de Schenking. Dat geldt ook voor de tijdens de Nulmeting aangetroffen, niet duidelijk geregistreerde kunstwerken die deel zullen gaan uitmaken van een nieuwe (derde) bruikleenovereenkomst. Zodra deze exercitie afgerond is en er foto s gemaakt zijn kan de hele collectie waar de Stichting voor verantwoordelijk is ingebracht worden in het AdLib systeem. Dat opent de mogelijkheid alle werken digitaal te presenteren. Niet alle etnografica die deel uitmaken van de bruikleen uit 1989 eenregelig in zijn totaliteit opgenomen in de overeenkomst, niet per kunstwerk!- kunnen goed getraceerd worden. Mevr. Van Bommel - van Dam heeft zonder er bij na te denken bijv. voorwerpen uitgedeeld aan familieleden. Afgesproken wordt dat alle aanwezige etnografica opgenomen worden in het registratiesysteem (inclusief foto s) en dat het museum van de ontbrekende werken een aparte lijst opstelt. Hier zal niet actief naar gezocht worden. 3.2 Steekproef 2012 Nicole Peeters en Martin de Jong hebben voorafgaande aan de bestuursvergadering van 16 november de jaarlijkse steekproef uitgevoerd. Daartoe hadden zij twee weken tevoren een lijst van 24 kunstwerken aan het museum verstrekt. De registratie van kunstwerken inclusief de plaats van opslag is aanzienlijk verbeterd. Voor het eerst was de steekproef dan ook 100% succesvol, dus zonder ontbrekende kunstwerken. Het verslag is gemaakt en is intussen ondertekend en verspreid. Er waren geen observaties die urgente actie vereisen. 4. Presentatie aan het publiek In 2012 zijn zes werken uit de bruiklenen van de Stichting in het museum zelf tentoongesteld, en twee bij andere musea. Uit de Schenkingscollectie 1969 zijn 45 werken -veel Japonica in het kader van de Floriade- tentoongesteld in Museum van Bommel van Dam en dertien werken uitgeleend aan andere musea. De volledige lijst is weergegeven in bijlagen 1.1 tot 1.3. Drie werken van Noud van Dun, winnaar van de Van Bommel Van Dam Prijs in 1992, werden extern tentoongesteld. In de novembervergadering heeft de stichting een subsidie van maximaal toegezegd aan het museum om alle nu geregistreerde kunstwerken uit de Collectie 1969 en de bruiklenen inclusief afbeelding in te kunnen brengen in het AdLib systeem. Dat op zijn beurt stelt het museum in staat vanaf medio 2013 al deze werken digitaal toegankelijk te maken tot het breedst mogelijke publiek. Dit zal de naamsbekendheid van museum -en Stichting- ten goede komen. 5. Beleidsplan 2013 In 2013 staan drie gebeurtenissen centraal: de derde bruikleenovereenkomst, de uitreiking van de 15e Van Bommel Van Dam Prijs -op 9 juni in het museum en op 14 september in Ludwigshafenen de volledige digitale presentatie van alle kunstwerken uit de collectie 1969 en de bruiklenen. Jaarverslag

4 De derde bruikleenovereenkomst zit in de gemeentelijke pijplijn. Er zal voor gezorgd worden dat wanneer de Stichting in de toekomst kunstwerken aan de gemeente in bruikleen geeft dit niet weer een hele nieuwe overeenkomst-plus-gemeentelijke procesgang behelst. Een aanbiedingsbrief moet dan voldoende zijn. Ten behoeve van de Prijs heeft het museum een strak tijdschema opgezet. Per 1 februari moeten alle 12 selecteurs bekend zijn. De Stichting heeft beschikbaar gesteld. Om de Schenking 1969 en de bruiklenen in te brengen in het museale AdLib systeem stelt de Stichting maximaal beschikbaar. Het Beleidsplan 2013 is besproken en goedgekeurd. De definitieve versie voorzien van de nodige handtekeningen wordt begin 2013 gedistribueerd. 6. Van Bommel Van Dam Prijs Rick Vercauteren en Martin de Jong zijn begin maart gezamenlijk in Ludwigshafen (Duitsland) op bezoek geweest bij directeur Dr. Reinhard Spieler van het Wilhelm Hack Museum. De ontvangst was allerhartelijkst. De mogelijkheid van verdere samenwerking vond een warm onthaal. Inzake de Van Bommel Van Dam Prijs mogen de genomineerden na de tentoonstelling in Venlo hun werk tentoonstellen in de aan het Wilhelm Hack Museum gelieerde Rudolph-Scharpf- Galerie, met speciale focus op jong talent. Er is het volgende tijdschema afgesproken: 1 februari: selecteurs bekend, waarvan 5 nieuwe 20 februari: genomineerde kunstenaars bekend 8 maart: documentatie binnen; bijeenkomst selecteurs in het museum 22 april: in te brengen kunstwerken bekend 22 mei: kunstwerken in museum 23/24 mei: Selecteurs, genomineerden en jury 9 juni: Uitreiking 15e Van Bommel Van Dam Prijs en opening tentoonstelling 31 augustus: Sluiting tentoonstelling in Venlo 14 september: Opening tentoonstelling in Ludwigshafen 7. De museumcontext Peter Berns heeft in het tweede halfjaar onderzoek verricht naar de toekomstperspectieven van het museum. In zijn concept verslag neemt hij 4 scenario s onder de loep. Verzelfstandiging en samenwerking lijken daarbij sleutelwoorden. De Stichting volgt de ontwikkelingen op de voet. In 2012 bezochten bijna mensen het museum. Jaarverslag

5 7. De museumcontext Peter Berns heeft in het tweede halfjaar onderzoek verricht naar de toekomstperspectieven van het museum. In zijn concept verslag neemt hij 4 scenario s onder de loep. Verzelfstandiging en samenwerking lijken daarbij sleutelwoorden. 8. De Stichting Jaarcijfers volgt de ontwikkelingen 2012 (bijlage 2) op de voet. In 2012 bezochten bijna mensen het museum. In financieel opzicht was 2012 voor de Stichting een gunstig jaar. De exploitatierekening toonde 8. Jaarcijfers een positief 2012 (bijlage resultaat 2) van (2011: verlies van ). Naast rente- en dividend In financieel (2011: opzicht 2.604) was 2012 waren voor met de name Stichting de financiële een gunstig markten jaar. De de Stichting exploitatierekening gunstig gezind. toonde Koerswinsten (2011: op verlies onze van beleggingsportefeuilles ). Naast rente bedroegen en dividend (2011: (2011: een 2.604) verlies waren van met ). name de financiële een positief resultaat van Uitgaven markten de De hadden Stichting enige met substantiële gunstig name gezind. betrekking uitgave Koerswinsten betrof op de het Van cadeau op Bommel onze ter waarde beleggingsportefeuilles Van van Dam Prijs: van aan bedroegen de het begrote museum (de (2011: een verlies van werd twee ). daadwerkelijk reeds genoemde tekeningen uitgegeven, van Sidi te El Karchi). weten Reguliere voor kosten de Prijs, -Kamer van Koophandel, voor de De verwerving enige bancaire substantiële van kosten twee uitgave en kunstwerken bestuur- betrof het namen van cadeau de toe prijswinnaar, ter van waarde van in tot voor aan 2.114, het de met catalogus, museum name (de vanwege en twee de reeds hogere genoemde tekeningen bancaire van Sidi kosten. El Karchi). Reguliere kosten Kamer van Koophandel, bancaire kosten en bestuur namen toe van rest in verband met kosten gemaakt door selecteurs, juryleden en bestuursleden. De overige in 2011 tot 2.114, met name vanwege hogere bancaire kosten. kosten ( 721) waren conform verwachting. Het resultaat over het verslagjaar, , Het vermogensverlies in 2011 is dus meer dan gecompenseerd in 2012 met een groei van werd Het vermogensverlies geheel toegevoegd aan het Prijzenfonds, waarvan vervolgens per 1 januari naar in is dus Recente meer dan ervaringen gecompenseerd geven aan in hoe 2012 volatiel met een de financiële groei van markten naar Recente verder ervaringen kunnen gaat zijn. geven als Over Kernkapitaal. aan de hoe resultaten volatiel van de 2013 financiële valt op markten dit moment kunnen dan zijn. ook Over weinig de resultaten te zeggen. van 2013 valt op dit moment dan ook weinig te zeggen. Ook ultimo Conform 2010 het is Huishoudelijk Stichting geregistreerd Reglement heeft en de erkend Controlecommissie als Algemeen bestaande Nut Beogende uit Jos Teeuwen Instelling. Conform het en Tieneke Huishoudelijk Verstegen Reglement de jaarcijfers heeft de 2012 Controlecommissie gecontroleerd. Op bestaande basis van uit hun Jos Teeuwen positieve en bevindingen Tieneke Verstegen de jaarcijfers verleende 2012 gecontroleerd. het bestuur onder Op basis dankzegging van hun positieve decharge bevindingen aan de penningmeester verleende het voor bestuur het financiële onder dankzegging Conform decharge verslag aan het de Huishoudelijk penningmeester Reglement voor het financiële heeft de verslag Controlecommissie de jaarcijfers 2010 gecontroleerd. Op basis van hun positieve bevindingen verleende het bestuur onder Ultimo 2012 Ultimo staat 2012 de Stichting staat de net Stichting als in voorgaande net als in voorgaande jaren geregistreerd jaren geregistreerd als erkende als Algemeen erkende Nut Algemeen Beogende Instelling. dankzegging decharge aan de penningmeester voor het financiële verslag Nut Beogende Instelling. Venlo, Venlo, maart Martin F. de Jong Nicole G.J. Peeters Aarieke E.I. Coenen - de Jong Voorzitter D. Martijn de Jong Tennekes Secretaris Nicole G.J. Peeters Penningmeester Aarieke E.I. Coenen de Jong Voorzitter Secretaris Penningmeester Bijlagen 1 In 2010 tentoongestelde werken van de bruiklenen van de Stichting en uit de Collectie Van Bommel Van Dam Jaarcijfers 2010 en toelichting (Aarieke Coenen - de Jong) Jaarverslag 2012 Jaarverslag

6 Bijlage 1.1 In 2012 tentoongesteld uit Bruiklenen Stichting I. Museum van Bommel van Dam Uit de verzameling Japonica (6 mei 2012 t/m 19 augustus 2012) Inv. Nr: Ogato Gekko, Yamabuki,houtdruk op papier, 36,5 x 25 cm Inv. Nr: Sakai-Hoitsu ( ), Mandje met vruchten, Penseeltekening op rijstpapier, 19 x 26,5 cm Met andere ogen Live ateliers - Loek Grootjans (12 t/m 15 januari 2012) Inv. Nr: Edgar Fernhout, Schelpen, 1957, Olieverf op doek, 30,5 x 42,5 cm Uit de Verzameling Landschappen (2 september 2012 t/m 6 januari 2013) Inv. Nr: 0085, Edgar Fernhout, Zee 1958, olieverf op doek, 68,7 x 129 cm Inv. Nr. 0083, Edgar Fernhout, Schelpen 1957, olieverf op doek, 30,5 x 42,5 cm Inv. Nr. 2157, Piet Teraa, Zonder titel 1982, acrylverf op doek, 90 x 90 cm II. Andere Musea Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem, De zee in de kunst sinds 1850 (!5 juni t/m 2 september 2012) Inv. Nr: 0085, Edgar Fernhout, Zee 1958, olieverf op doek, 68,7 x 129 cm Museum Land van Valkenburg, Cauberg 10 (3 juni t/m 23 september 2012) Inv. Nr: 0173, Jaap Wagemaker, Zonder titel, Gouache op papier, 69,5 x 57 cm Jaarverslag

7 Bijlage 1.2 In 2012 tentoongestelde werken uit de schenking 1969 I. Museum van Bommel van Dam Met andere ogen Schenking 1969 (nog te zien geweest t/m 15 januari 2012) Inv. Nr.: 0202, Jan Schoonhoven R 62-13, 1962, Papiermaché en muurverf op karton, 81,5 x 61,7 cm Inv. Nr.: 0201, Jan Schoonhoven, R60-6, 1960, Papiermachë en muurverf op karton, 49 x 33 cm Inv. Nr.: 0200, Jan Schoonhoven - Vegetation, 1959, Papiermaché en muurverf op karton, 98 x 31,5 x 16 cm Inv. Nr.: Bram Bogart - Silence de Sud, 1957, Olieverf en vulmiddel op doek, 151,5 x 115,5 cm Inv. Nr.: 0551, Melle Vis, ongedateerd, Olieverf op doek, 47 x 55 cm Inv. Nr.: 0104, Willem Oepts Route National (Frejus), 1960, Olieverf op doek, 36,7 x 52,8 cm Inv. Nr.: 0088, Edgar Fernhout Zee, 1963, Olieverf op doek, 73 x 100 cm Inv. Nr.: 0488, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 46,5 x 31,9 cm Inv. Nr.: 0489, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 31,5 x 46 cm Inv. Nr.: 0492, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 33 x 47 cm Inv. Nr.: 0487, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 42 x 31,2 cm Inv. Nr.: 0490, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 32 x 46 cm Inv. Nr.: 0491, Anton Heyboer Z.t., 1959, Kleurenets op papier, 29,5 x 44,5 cm Met andere ogen Live ateliers - Oercollectie schenking 1969 (nog te zien geweest t/m 15 januari 2012) Jos Deenen (t/m 4 januari 2012) Inv. Nr.: 0170, Jaap Wagemaker Ombuiging no. 25, 1958, Gemengde techniek, 61 x 46,3 cm Inv. Nr.: 1023, Jaap Wagemaker Schilderij no , 1958, Gemengde techniek, 43,2 x 71,5 cm Inv. Nr.: 0576, Armando Espace Criminel, 1957, Gemengde techniek op board, 120 x 95,5 cm Uit de verzameling Japonica (6 mei 2012 t/m 19 augustus 2012) Inv. Nr: 2306, Ritsuo, Stilleven, geschilderd op zijde, 16,5 x 7,6 / 33,9 x 24,8 cm Inv. Nr: 2307, Ritsuo, Geisha, geschilderd op zijde, 16,5 x 17,6 / 34 x 25,1 cm Inv. Nr: 2312, Kubo Shunman ( ), Weefpatroon rode tempel, Houtdruk op rijstpapier, 13,1 x 18 cm Inv. Nr: 0524, Katsushika Hokusai, Mooi weer bij de Fuji, houtdruk op rijstpapier, 25,9 x 37,9 cm Inv. Nr: 0525, Katsushika Hokusai, Donderbui aan de voet van de Fuji, houtdruk op rijstpapier, 25,2 x 38,2 cm Inv. Nr: 1522, Sada Nobu (Hasegawa), Landschap (uit een serie van 60 landschappen), houtdruk op rijstpapier, 22,4 x 35,2 cm Inv. Nr: 1521, Utagawa Kunyoshi ( ), De priester Nichirin Shonin, houtdruk op rijstpapier, 25,3 x 37,6 cm Inv. Nr: 2308, Shunsei, Wandelaar op een brug in de bergen, penseeltekening op rijstpapier, 18,8 x 17,1 cm Inv. Nr: 2300, Onbekend (18e eeuw), Landschap met bamboe en zon, penseeltekening op rijstpapier, 42,2 x 30,3 cm Inv. Nr: 2310, Kano school, Twee vissen, penseeltekening op rijstpapier, 13 x 33,9 cm Inv. Nr: 1523, Kano school, Eekhoorn, penseeltekening op rijstpapier, 22,5 x 28,3 cm Inv. Nr: 1524, Kano school, Bloeiende plant, penseeltekening op rijstpapier, 27,8 x 32,2 cm Inv. Nr: 2315, Sakai-Hoitsu ( ), Nephelium species, penseeltekening op rijstpapier, 19 x 13 cm Inv. Nr: 2302, Kubo Shunman ( ), Drie vogels op een tak, houtdruk op rijstpapier, 20,9 x 13,9 cm Inv. Nr: 1519, Shyo school, Reiger onder gebladerte, penseeltekening op rijstpapier, 27,5 x 34,3 cm Inv. Nr: 1527, Yeizan, Wassende vrouwen, houtdruk op rijstpapier, 39,5 x 25,1 cm Inv. Nr: 1525, Utagawa Kunyoshi ( ), Toneelspel, houtdruk op rijstpapier, 26 x 36,5 cm Inv. Nr: 2301, Utagawa Kunyoshi ( ), Toneelspeler, Inkttekening op rijstpapier, 15,9 x 11,6 cm Jaarverslag

8 Bijlage 1.2 (vervolg) Uit de verzameling Japonica (6 mei 2012 t/m 19 augustus 2012) (vervolg) Inv. Nr: 1526, Manotobu, Kiyomassa de Koreaanse tijger bevechtend, Houtdruk op rijstpapier, 21,7 x 17,9 cm Inv. Nr: 2303, Tani Buncho ( ), Geisha, Pen- penseeltekening op rijstpapier, 26,9 x 17,6 cm Inv. Nr: 2309, Sukenobu ( ), Z.t., houtdruk op rijstpapier, 26,2 x 18,5 cm Inv. Nr: 2316, Toyokuni, Krijger de duivel bestrijdend, houtdruk op rijstpapier, 37,1 x 25,9 cm Inv. Nr: 2311, Totoya Hokkei ( ), Fluitspeler, houtdruk op rijstpapier,20 x 16,8 cm Inv. Nr: 1520, Yeizan, Drie wevende vrouwen, houtsnede op rijstpapier, 39,1 x 26,5 cm Inv. Nr: 2419, Kano Tokinobu ( ) Kakemono, Karper onder een waterval, inkt op zijde, 97 x 36 cm scroll lengte 182,8 cm Inv. Nr: 2420, Kanô Gyokuraku ( ) Kakemono, Witte reiger in het water onder een met sneeuw bedekte eik, Inkt op zijde, 90 x 30 cm, scroll lengte 182 cm Uit de Verzameling Landschappen (2 september 2012 t/m 6 januari 2013) Inv. Nr: 0088, Edgar Fernhout, Zee 1963, olieverf op doek, 73 x 100 cm Inv. Nr: 0193, Jan Schoonhoven, Langzaam Groen (Fuga) 1955, olieverf op paneel, 50 x 59,5 cm II. Andere Musea De Tiendschuur Bloemen voor mijnheer Goossens (23 maart t/m 10 juni 2012) Inv. Nr.: 0709, Anton Rooskens Zonder titel, 1948, Bord (keramiek), doorsnede 36 x 5,7 cm Odapark MINDMAP (25 mei t/m 14 oktober 2012) Inv. Nr.: 0670, Jan van Herwijnen - Frans straattype, 1915, Houtskooltekening op papier, 58,4 x 88,4 cm Inv. Nr.: 1579, Jan van Herwijnen - Vissersweduwe Collioure, 1925, Zwarte pasteltekening op papier, 62 x 48 cm Museum Land van Valkenburg Cauberg 10 (3 juni 2012 t/m 23 september 2012) Inv. Nr.: 1547, Marinus Bauer Een Sultan, z.jr, Ets, 18,8 x 13 cm Inv. Nr.: 1556, Marinus Bauer Een Grootvizier, z.jr, Ets, 5 x 13 cm Inv. Nr.: 0508, Aad de Haas De geweldloze en de geweldenaar, 1960, olieverf op doek, 73,5 x 49,5 cm Inv. Nr.: 1567, Aad de Haas Vrouw bij trap, 1960, Lino (zwart/wit), 37 x 30,6 / 60 x 42,5 cm Inv. Nr.: 0501, Gerrit Benner Laan met koetsje, z.jr., Gouache op papier, 55,4 x 74,5 cm Inv. Nr.: 0575, Gerrit Benner Duin, 1953, Gouache op papier, 74 x 92,5 / 55,5 x 74,5 cm Inv. Nr.: 0546, Ger Lataster Brandende Lucht, 1957, Olieverf op doek, 94 x 200 cm Inv. Nr.: 0526, Ger Lataster Trapeze, 1957, Olieverf op doek, 62,5 x 93 cm Inv. Nr.: 0535, Lei Molin Mykonos, 1959, Olieverf op doek, 92,1 x 90,1 cm Inv. Nr.: 1018, Leo Dooper Piëta, 1964, Gemengde techniek, 84,5 x 51,5 cm Jaarverslag

9 Bijlage 1.3 In 2012 tentoongesteld prijswinnaars Van Bommel Van Dam Prijs Museum van Bommel van Dam: geen Andere Musea: OdaPark MINDMAP (25 mei t/m 14 oktober 2012) Inv. Nr.: Noud van Dun First Contact, 2001, Gemengde techniek op doek, 170 x 270 cm, Collectie Museum van Bommel van Dam, aankoop 2001 Inv. Nr.: Noud van Dun Crime Scene, 2003, Gemengde techniek op doek, 140 x 240 cm, Collectie Museum van Bommel van Dam, aankoop 2011 Inv. Nr.: Noud van Dun Mind the Gap, 2003, Gemengde techniek op doek, 140 x 240 cm, Collectie Museum van Bommel van Dam, aankoop 2011 Jaarverslag

10 Bijlage 2 STICHTING VAN BOMMEL VAN DAM BALANS ACTIVA ING bank zakelijke rekening (Giro) ,62 0,00 ING bank betaalrekening , ,05 ING bank spaarrekening ,00 ING bank maatwerksparen (Termijnrek) ,00 ING bank zkl kwartaalrekening , ,66 ING bank beleggen-zelf ,00 0,00 ING bank beleggen-zelf ,00 0,00 ING bank beleggingsrekening (Duurzaam) ,62 374,18 ING bank beleggingsrekening (Inkomen) , , , ,83 Beleggen Duurzaam , Inkomen , , , ,57 In bruikleen gegeven kunstwerken PM PM Terug te vorderen dividendbelasting / BTW 790,56 744,66 Debiteuren 0,00 790,56 Crediteuren 0,00 0,00 790, , , ,62 PASSIVA Kunstwerken PM PM Kernkapitaal , ,00 Kernkapitaal , ,00 Werkkapitaal , ,27 Saldo Exploitatierekening (11.365,68) 1.560,28 Saldocorrectie balans 2011 (0,26) Saldo Aandelenkoers ,07 Werkkapitaal , , , ,62 Jaarverslag

11 Bijlage 2 (vervolg) STICHTING VAN BOMMEL VAN DAM EXPLOITATIEREKENING Baten Rente 2.664,66 341,65 Dividend 9.173,15 Terug te ontvangen dividendbelasting 790,56 Verkoop aandelen (rebalance) ,25 Gerealiseerd rendement Inkomen 3.555,05 Gerealiseerd rendement Duurzaam Ongerealiseerde rendement Inkomen Ongerealiseerde rendement Duurzaam Surplus verkoop ING Zelf Beleggen ,68 Ontvangen bijdragen t.b.v. jubileum museum 3.725,00 Ontvangen bijdragen VSB fonds t.b.v. museum , , ,05 Lasten Kosten bank 762, ,86 KvK 26,64 24,08 Onkosten bestuur 943,00 894,20 Vriendenstichting 50,00 50,00 Bijdrage t.b.v. jubileum museum 3.725, ,00 Bijdrage VSB fonds ,00 Aankoop aandelen (rebalance) ,26 Aankoop aandelen (herbelegd. dividend) 840,37 Verlies verkoop ING Zelf Beleggen ,84 Gerealiseerd rendement (verlies) Duurzaam 2.726,58 Ongerealiseerd verlies per Duurzaam 9.393,26 Ongerealiseerd verlies per Inkomen 3.849, , ,77 Exploitatiesaldo (2012: t.b.v. werkkapitaal) (11.365,68) 1.560,28 Jaarverslag

12 Bijlage 2 (vervolg) Toelichting op Balans 1. De Stichting heeft sinds het uitbesteden van het vermogensbeheer aan ING Vermogensbeheer nog maar vier bankrekeningen: een betaalrekening met daaraan gekoppeld een kwartaal(spaar)rekening en twee rekeningen die gekoppeld zijn aan de twee aandelenportefeuilles, te weten Duurzaam en Inkomen. De overige rekeningen zijn inmiddels opgeheven en zullen vanaf 2013 niet meer op de balans staan. 2. In de balans is een PM post opgenomen om aan te geven dat de Stichting eigenaar is van ca. 650 kunstwerken die aan de gemeente Venlo in bruikleen zijn gegeven. Zodra de Stichting van de gemeente Venlo een kopie ontvangt van de verzekeringspolis kan op de balans de verzekerde waarde worden opgenomen. 3. De beleggingsresultaten waren gunstig in 2012, het jaar werd afgesloten met een koerswinst van ,62 De Stichting is niet dividendbelastingplichtig en kan daarom de dividendbelasting terugvorderen. De dividendbelasting van zowel 2011 als 2012 zullen in 2013 worden teruggevorderd. Daarnaast werd in 2012 BTW betaald ( 86,54). Aangenomen is dat de Stichting niet BTW-plichtig is, zodat ook deze belasting kan worden teruggevorderd. 4. De beleggingsresultaten waren gunstig in 2012, het jaar werd afgesloten met een koerswinst van ,62 De Stichting is niet dividendbelastingplichtig en kan daarom de dividendbelasting terugvorderen. De dividendbelasting van zowel 2011 als 2012 zullen in 2013 worden teruggevorderd. Daarnaast werd in 2012 BTW betaald ( 86,54). Aangenomen is dat de Stichting niet BTW-plichtig is, zodat ook deze belasting kan worden teruggevorderd. 5. Het Kernkapitaal van de Stichting is vastgesteld op ,00. Dit Kernkapitaal zal moeten renderen om de uitgaven van de Stichting te kunnen bekostigen. 6. Het Werkkapitaal is de pot welke kan worden verteerd voor datgene waar de Stichting voor is opgericht. Deze pot is dit jaar aangevuld met 1.560,28 vanuit de exploitatierekening en met de toegenomen waarde van de aandelenportefeuilles ter waarde van , Het saldo van de balans was in 2011 niet op de cent nauwkeurig kloppend. Dit werkt echter door in de balans van 2012, zodat gekozen is om hiervoor als nog op de balans van 2011 te corrigeren. Toelichting op Exploitatierekening 8. Er heeft een correctie op de Exploitatierekening van 2011 plaatsgevonden, zodat de boekhouding weer klopt. Er is in 2011 niet-correct gecorrigeerd voor het niet uitbetalen van reeds in 2010 gecrediteerde reiskostenvergoedingen bestuur. Deze niet-uitbetaalde reiskosten vergoeding is de Stichting kwijtgescholden en is derhalve in 2011 een donatie, terwijl in de exploitatierekening van 2011 zij juist van de post bestuurskosten was afgetrokken. 9. De Exploitatierekening van 2012 is teruggebracht tot wat zij is: het overzicht van wat er op de rekeningen is bijgekomen en wat er is afgegaan. Wat komt erbij: Rente, dividend en opbrengsten uit de verkoop van aandelen. Wat gaat er af: servicekosten voor het uitbesteden van het vermogensbeheer, lidmaatschap Kamer van Koophandel, onkosten bestuur (welke bestaan uit reiskostenvergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen voor bestuursleden die buiten Venlo wonen/werken, dit op basis van 1e klas treinretour; daarnaast zijn er in 2012 reis- en verblijfkosten gemaakt voor het bezoeken van Duitse juryleden in het kader van de 15e Van Bommel Van Dam Prijs welke in 2013 zal worden uitgereikt), een bijdrage voor de Vriendenstichting van het museum, een bijdrage t.b.v. het jubileum van het museum dat twee kunstwerken van Sidi El Karchi cadeau heeft gekregen en de kosten voor het aankopen van aandelen, welke deels werden aangekocht uit baten van verkoop van aandelen ( re-balance ) en deels uit dividenduitkering. De herbelegging van dividend is in 2012 stopgezet. Lasten die wel zijn gemaakt, maar niet zijn Jaarverslag

13 opgevoerd zijn de betalingen van dividendbelasting en BTW. Deze zijn niet op de exploitatierekening opgevoerd, omdat deze niet ten laste van de Stichting komen, aangezien de Stichting hiervoor niet-belastingplichtig is (zoals gezegd zal dit voor de BTW nog worden uitgezocht). Deze lasten staan gedebiteerd op de balans als terug te vorderen dividendbelasting/btw. A.E.I. Coenen de Jong Penningmeester Stichting Van Bommel Van Dam Bankrelatie ING Bank te Venlo Rekeningnummer Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer S Jaarverslag

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013 Rembrandthuis Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Inleiding Missie & Visie Voorwoord 2 Tentoonstellingen 3 Collectie & presentatie en RIC Aankoop Inventarisatie collectie Schenking Bibliotheek 4 Educatie & publieksbegeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Tienhoven / Oud Maarsseveen Vastgesteld door het Stichtingsbestuur Pagina 1 van 16 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING opgericht in 1957 gevestigd te Woerden werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN NOVEMBER 2008 - OKTOBER 2009 Colofon Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van: Maryke den Dulk Edith

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties 5 2.1. De cijfers...5 2.2. De projecten...8 2.3. De uitwisseling van informatie...9 3. Bezwaar en beroep 10 3.1. Geschillencommissie Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Apeldoorn steeds groener. Jaarverslag 2014, Coöperatie dea

Apeldoorn steeds groener. Jaarverslag 2014, Coöperatie dea Apeldoorn steeds groener Jaarverslag 2014, Coöperatie dea Voorwoord Het derde jaarverslag alweer van Coöperatie dea. Het schrijven van een jaarverslag nodigt - als altijd - uit tot reflectie. Reflectie

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE VERANTWOORDING 2012. Pagina 1 van 37

STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE VERANTWOORDING 2012. Pagina 1 van 37 STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE VERANTWOORDING 2012 Pagina 1 van 37 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 3 BESTUURSVERSLAG 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 10 JAARREKENING 2012 12 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Stichting Sint Janskerk Schiedam 1 1. Voorwoord Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Sint Janskerk Schiedam. Zij werd opgericht op 27 juni 2011, maar begon met haar feitelijke

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie