Pensioen met visie. Interessant programma, kan ervaringen en kennis vormen het denken. Vandaar dat Helen kort de bijdragen aan versnelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen met visie. Interessant programma, kan ervaringen en kennis vormen het denken. Vandaar dat Helen kort de bijdragen aan versnelling"

Transcriptie

1 KPS najaarscongres Pensioen en de Politiek 21 november 2014 Op vrijdagmorgen 21 november 2014 hield de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) haar jaarlijkse najaarscongres Pensioen en de Politiek in het Louwmuseum te Den Haag. Het congres had als thema: Pensioen met visie Achtervolgd door het verleden, stilstaand in het heden, loop ik de toekomst tegemoet 1 Het thema van deze ochtend wordt ingeleid door Helen Heijbroek, Nu bij najaarscongres van voorzitter van de KPS. Het verleden kunnen we niet loslaten bij in Den Haag. vorming van visie over ons toekomstig pensioenstelsel Onze Interessant programma, kan ervaringen en kennis vormen het denken. Vandaar dat Helen kort de bijdragen aan versnelling belangrijke gebeurtenissen en documenten benoemt die aan de wieg pensioendialoog. Hard nodig! #kps stonden van de brede pensioendiscussie waarmee werkgroepen van KPS uitvoerig aan de slag zijn gegaan. Daarna staat Helen stil bij de huidige (maatschappelijke) ontwikkelingen die de roep om een bredere dialoog hebben versterkt en versneld. Helen geeft inzicht in de oriëntatiefase, de adviesaanvraag aan de SER en het proces van de Nationale Pensioendialoog die in 2014 zijn opgestart door SZW. Tijdens dit congres geven sprekers hun visie op de bouwstenen voor het toekomstige pensioenstelsel, waarbij regelmatig de vraag wordt opgeworpen wie de regie neemt in de transitie. Niet tegenover, maar met elkaar Theo Nijman, wetenschappelijk directeur van Netspar, verhaalt hoe 9 pensioenspecialisten met aanvankelijk zeer uiteenlopende ideeën over de toekomst van ons stelsel tot elkaar zijn gekomen en een gezamenlijke visie hebben uitgewerkt. Dit leidde tot het voorstel voor de Persoonlijke Pensioenrekening (PPR) met als uitgangspunt: Transparantie in opbouw- en uitkeringsfase Individuele eigendomsrechten door kapitaalopbouw Collectief met lagere kosten Delen van overlevingsrisico (biometrisch rendement) Uitkering is levenslang Opgebouwde waarde vervalt bij overlijden niet aan nabestaanden Waarde na overlijden blijft in collectieve pot en vangt langlevenrisico op doordat het overlevingsrendement (biometrisch rendement) toeneemt naarmate de leeftijd van de deelnemers vordert. Nabestaandenpensioen moet apart worden geregeld Collectief beleggen, maar maatwerk in beleggingsbeleid waarbij het risicomanagement wordt afgestemd op het individu Nijman concludeert dat de PPR de voordelen van DB- en DC-regelingen combineert. De kracht van het collectief is in de PPR uitgewerkt. Maar de PPR is minder rentegevoelig en er vindt geen intergenerationele herverdeling plaats anders dan door het biometrisch rendement. De persoonlijke pensioenrekening biedt ook een pensioenoplossing voor de toenemende groep ZZP ers. Daarnaast wijst Nijman erop dat door ontvlechting van het beleggings- en verzekeringsrisico en de risicodelingsfunctie de flexibiliteit, het maatwerk en innovatie worden bevorderd. Deze ontvlechting is een belangrijke pijler van de PPR. Ook in de uitkeringsfase blijft de kapitaalwaarde zichtbaar van de individuele pensioenrekening waarbij in meer of mindere mate kan worden belegd. De mate van risicobereidheid kan per individu worden bepaald (een gepensioneerde die ook andere vermogenscomponenten heeft, kan wat zijn pensioen betreft een groter deel in aandelen beleggen). 1 Loesje Onder de indruk van 'PPR' voorstel Nijman cs: de persoonlijke Pensioen Rekening. Verdient brede

2 Het afstemmen van het risicoprofiel op karakteristieken van het individu kan door rechten in kapitaal te definiëren zonder dat belangenconflicten ontstaan over subjectieve waardering. Op deze wijze kunnen alle generaties met elkaar collectief pensioen opbouwen zonder dat ze tegenover elkaar komen te staan door intergenerationele herverdelingsaspecten. Nijman pleit ervoor om de rol van de overheid te beperken tot het scheppen van randvoorwaarden. De overheid dient voorwaarden vast te stellen voor een levenslange uitkering (de sterkmaker van het Nederlandse stelsel ), de mate van solidariteit en het fiscale kader van de pensioenpremies. Uit de reacties uit de zaal blijkt dat veel pensioenspecialisten de visie van de projectgroep van Netspar zeer interessant vinden. Op de website van Netspar is het rapport over de PPR met risicodeling in te zien. Niet vanuit de techniek, maar vanuit behoeften deelnemer Julie Visser, lid van de werkgroep Visies op ons toekomstig pensioenstelsel gaat in op de aanpak en het proces van de werkgroep. De werkgroep van ruim 30 deelnemers van KPS, heeft zich het afgelopen jaar met veel energie gestort op het leveren van input voor de Nationale Pensioendialoog. Niet de techniek stond in dit proces voorop, wat je doorgaans van een specialist mag verwachten, maar de vraag over de maatschappelijke rol van pensioen. De deelnemers van de werkgroep hebben uitgebreid stilgestaan bij de vraag welke maatschappelijke trends zij zien, welke (nieuwe) behoeften daaruit voortvloeien en wat dat betekent voor de invulling van een toekomstbestendig pensioen voor de burger. Met deze aanpak werd toegewerkt naar een eenduidig referentie- en begrippenkader en het fundament gelegd voor een duurzaam pensioenbouwwerk. Al hoewel Julie moet bekennen dat over bepaalde trends geen eenduidigheid bereikt kon worden. Dat verklaart tegelijkertijd waarom de werkgroep niet één maar meerdere visies als oplossingsrichting aandraagt. De burger (onafhankelijk van arbeidsrelatie) staat centraal in de uitwerking van de juiste oplossingsrichting De werkgroep signaleerde de volgende kernbehoeften van de burger: Kijk, dat spreekt aan: metafoor auto's en pensioen. Van oud naar nieuw. Werkzekerheid Inkomenszekerheid Onafhankelijkheid Meer grip op zorg en zekerheid Meer grip op financiële situatie Handelingsperspectief l eenvoud Betrouwbare instanties Maar naast de burger werd gekeken naar andere belangrijke stakeholders in het pensioenveld: de werkgever en de overheid. Belangrijke behoeften van werkgever zijn: stabiele en voorzienbare pensioenlasten, eenvoud, goede organisatie van NP- en AO-risico, harmonisatie t.o.v. buitenland en consistent beleid van overheid in wet- en regelgeving. Wat de overheid betreft zijn belangrijke pijlers: voorkomen van armoedeval, mate van zelfredzaamheid, budgetteerbaar en grip op wet- en regelgeving. Met dit kader is de werkgroep vervolgens aan de slag gegaan om oplossingsrichtingen uit te werken. Annemiek Vollenbroek, eveneens deelnemer van de werkgroep, licht tijdens het congres de verschillende visies toe. Zij benoemt de elementen waarover consensus is bereikt en die de stenen vormen waarmee de werkgroep kan bouwen.

3 Er is consensus over: 1. Behoud AOW als basisvoorziening (zekerheid burgers, voorkomt armoedeval) maar wel verschillende meningen over omvang AOW 2. Aanvullend pensioen is arbeidsneutraal en individueel (antwoord op flexibele arbeidsmarkt; grip door eigendom) 3. Maatwerk t.a.v. individuele pensioendoelen (grip door duidelijke individuele norm) 4. Maatwerk t.a.v. keuzevaardigheid burgers (grip door handelingsperspectief; voorkomen armoedeval) 5. Eenvoud en transparantie (biedt burger grip op eigen situatie, biedt werkgever grip op arbeidsvoorwaarde pensioen, biedt overheid grip en beheersbaarheid van budget en wet- en regelgeving. Deze punten van consensus leiden tot de volgende oplossingsrichtingen. I. Pensioen als eenvoudige arbeidsvoorwaarde vanuit werkgeversperspectief (biedt geoormerkt looncomponent aan als % van de PG) II. III. Het premiepensioen met individuele pensioenrekening voor de burger. Het modulair opgebouwd pensioen, waarbij de module waar de burger onder valt wordt bepaald door de hoogte van zijn inkomen. IV. Het nationale pensioen met één verplichte individuele beschikbare premieregeling, waarbij 80% van premie een garantierendement kent en 20% besteed wordt voor risicopremie en vorming individuele buffer. Deze oplossingsrichtingen zijn terug te vinden in het binnenkort op te leveren visiedocument van de werkgroep. De werkgroep heeft nog geen consensus over punten als verplichtstelling, verantwoordelijkheid, mate van zekerheid, de hoogte van de pensioenambitie en het ontschotten van pensioen, wonen en zorg. Annemiek toont aan dat buiten de KPS dat beeld niet anders is. Ook andere partijen hebben geen eenduidig beeld over deze elementen. Zij pleit in haar slotwoord dan ook voor nader onderzoek naar maatschappelijke trends en behoeften van de verschillende belanghebbenden op elementen waar consensus ontbreekt of twijfel bestaat. Op basis van dit zogenaamde klantprofiel van de BV Nederland dient de overheid, ongeacht de actuele samenstelling van de coalitie, een langetermijnvisie vast te stellen. Deze visie kan vervolgens naar pensioentechnische oplossingen worden vertaald. De werkgroep adviseert de regie van dit traject bij een onafhankelijke partij te leggen die continuïteit biedt. Waak voor een stelsel waarin PENSIOEN transformeert naar NOP IS NEE Vanuit de KPS werkgroep Jong gaf Jolanda Ram een korte opfriscursus van de visies op ons toekomstig Primeur congres: optreden 'jongeren', dus 40-minners. Doorbraak in vergrijsde sector. stelsel die tot op heden door jongerenorganisaties over de bühne zijn gebracht. Het 10-puntenplan van de jongerenorganisaties Jovd, Jonge socialisten en Jonge democraten toont overigens veel raakvlakken met de PPR die vorige spreker Nijman aandroeg. Het pensioenakkoord 2013 van de vakbondsjongeren CNV en FNV en de ideeën van het Pensioenlab tonen aan dat er nog geen eenduidigheid bestaat over vraagstukken van verplichtstelling, risicodeling en keuzevrijheid. Maar ook in deze groepen is zichtbaar dat men de dialoog met elkaar zoekt om vooruit te komen. De selfies die de werkgroep Jong heeft verzameld geven een frisse blik op de gedachten over pensioen vanuit de leeftijdsgroepen van 5 tot 50+. Roderick Loeber van de Filmpje KPS-werkgroep jongeren & pensioen laat via selfies een briljant anagram zien: 'Sine werkgroep Jong waarschuwt voor het al te rigoureus omgooien van het pensioenstelsel. In beeldspraak laat hij zien dat het risico bestaat dat belangrijke waarden uit ons pensioensysteem verdwijnen en pensioen transformeert naar een stelsel dat niet beantwoordt aan de waarden die jongeren belangrijk vinden. De werkgroep Jong onder voorzitterschap van Tim Zuiderman zal de pijlers die zij belangrijk vindt voor het stelsel zoals collectiviteit, gerichte risicodeling, keuzevrijheid, eigendomsrechten en algemene pensioenplicht in haar toekomstvisie verder uitwerken.

4 KPS-Award Na de pauze volgde de uitreiking van de KPS Award die om de twee jaar toegekend wordt aan een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het pensioendebat. De jury heeft unaniem Dr. P.H. Omtzigt voorgedragen voor de KPS Award De jury is van mening dat Pieter Omtzigt met zijn pensioenkennis en de invulling van zijn rol in het pensioendebat uitstijgt boven collega pensioenwoordvoerders in de Eerste en Tweede Kamer en daarmee een belangrijke rol vervult in het pensioenveld. In haar beslissing heeft de jury de volgende kernpunten mee laten wegen: Pieter stelt het algemeen belang van het Nederlandse pensioenstelsel naast zijn eigen partijbelang centraal. Is in staat de juiste vragen te stellen en toetst regelmatig uitvoerbaarheid van wetsvoorstellen. Is anker en stabiele factor in politiek Den Haag met goede kennis van dossier en regelgeving en weet dit te plaatsen in het grotere geheel. Is makkelijk benaderbaar, laat zich informeren en neemt dit mee. Geeft niet alleen input in het nationale pensioendebat, maar heeft als pensioenrapporteur van de Tweede Kamer een waardevolle inbreng in Brussel. Met genoegen reikte Helen Heijbroek de KPS Award uit aan Pieter Omtzigt. Hij reageerde bijzonder verrast op deze prijs en ziet deze award als aanmoediging in het uitdagende proces dat moet leiden tot een toekomstbestendig pensioenstelsel. Award: de Kennisbewaarder Paneldiscussie Na deze uitreiking gingen Paul le Doux (Jovd), Ap Fraterman (VNO/NCW), John Landman (DNB), Pieter Omtzigt (CDA) en Bas Schuurmans (Nibud) met elkaar in debat onder leiding van Martijn de Greve. De panelleden kregen bij aanvang van het debat de gelegenheid om een vraag te stellen aan een medepanellid. Veel vragen gingen over visie op het pensioen voor de zelfstandigen. Helaas was Henk Wesselo (FNV Zelfstandigen) wegens ziekte niet beschikbaar om in te gaan op de vragen. Maar in de zaal waren voldoende ZZP ers om te reageren op de vraag: Moet er een pensioenplicht komen voor de ZZP er? Waarom is pensioen voor een grote groep van werknemers wel verplicht, terwijl deze verplichting er niet is voor een steeds grotere groep van zelfstandigen? De inschrijving voor de onlangs van start gegane vrijwillige ZZP-pensioenregeling loopt nog niet storm. Een ZZP er in de zaal gaf aan een bewuste keuze te willen maken tussen investeringen in de zaak, woning, opleiding en pensioenpot. Paul le Doux pleit voor verplichtstelling, omdat niet alle ZZP ers een dergelijke keuze kunnen of willen maken. Door

5 versoepeling van het ontslagrecht neemt de instroom van ZZP ers die weinig tot geen pensioen opbouwen alleen maar toe. Op het moment dat deze groep pensioenbewust wordt is een inhaalslag dikwijls te kostbaar en niet meer haalbaar. John Landman geeft aan dat de vraag over de verplichting uiteindelijk een politieke keuze zal zijn waarbij gekeken moet worden naar elementen als armoedebestrijding, een goed levensniveau en de taken die de Europese wetgeving op dit vlak aan de politiek oplegt. Ook Pieter Omtzigt ziet het pensioen van de ZZP ers als onderdeel van een groter geheel, namelijk van de veranderende arbeidsmarkt. Niet alleen pensioen maar ook de VAR is een punt dat de aandacht vraagt. Tijdens dit congres concluderen we met elkaar dat het stelsel zich richting een eigen pensioenpot verschuift, hetgeen een aantal jaren geleden in bepaalde kringen niet denkbaar was. We zitten weliswaar nu nog in een rouwproces en moeten we afscheid nemen van het oude DB, maar tegelijkertijd lukt het ons ook om vrijer over DC te praten. In die zin zijn er vorderingen gemaakt in het open en vrij denken over diverse opties van ons toekomstig pensioenstelsel. John Landman complimenteert Nijman met de uitwerking van de PPR waarin het goede van DB en DC wordt gecombineerd en de werkgroep van KPS voor hun grondige en originele aanpak in de benadering van de bouwstenen voor ons toekomstig stelsel. Hij is zich ervan bewust dat een fundamentele wijziging van het pensioenstelsel consequenties kan hebben voor gevestigde belangen. Het is niet erg om belangen te hebben maar je moet weten wanneer deze belangen de nodige ontwikkelingen in de weg staan. In de afronding van het debat doet Pieter Omtzigt de oproep aan sociale partners (SER) te komen met een gedragen advies aan de overheid, zodat de politieke partijen - over de partijen heen de kaders kunnen schetsen van een duidelijk pensioenplan voor de 2 e pijler. Voor goede pensioenhervorming is brede maatschappelijke coalitie nodig. congres. Voor de komende tijd krijgen de aanwezigen de opdracht mee om enerzijds na te denken over het transitiepad en anderzijds de deelnemer te betrekken in het proces dat de sector nu doorloopt. Haak de deelnemer nu aan, want anders gaat dat ten koste van het draagvlak! Meer informatie over het najaarscongres vindt u terug op de website van KPS met onder andere presentaties, foto s en rapport Netspar. JK

Bij zomercongres van @Kringpensioen in Ermelo. Thema: mogelijkheden individuele pensioenregeling ('dc'). Mooi programma, hoge opkomst.

Bij zomercongres van @Kringpensioen in Ermelo. Thema: mogelijkheden individuele pensioenregeling ('dc'). Mooi programma, hoge opkomst. KPS zomercongres 26 juni 2014: Langleve(n) DC! Zo n honderddertig KPS-deelnemers en genodigden reisden naar De Heerlickheijd van Ermelo om zich te verdiepen in alle facetten van de Premieovereenkomst van

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Pensioenconferentie georganiseerd door de Erasmus School of Economics

Nadere informatie

Duurzame vormgeving van het Nederlandse collectieve aanvullende pensioen

Duurzame vormgeving van het Nederlandse collectieve aanvullende pensioen Duurzame vormgeving van het Nederlandse collectieve aanvullende pensioen Ilja Boelaars, Lans Bovenberg, Dirk Broeders, Peter Gortzak, Sacha van Hoogdalem, Theo Kocken, Marcel Lever, Theo Nijman en Jan

Nadere informatie

De toekomst van ons pensioen

De toekomst van ons pensioen De toekomst van ons pensioen Verdieping inbreng in De Nationale Pensioendialoog Peter Borgdorff PFZW 18 maart 2015 L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p Ste wa r d s h i p info@nyenrode.nl

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

KEUZEARCHITECTUUR VAN HET PENSIOENSTELSEL

KEUZEARCHITECTUUR VAN HET PENSIOENSTELSEL KEUZEARCHITECTUUR VAN HET PENSIOENSTELSEL Auteurs (allen op persoonlijke titel): Melanie Meniar-van Vuuren Pierre van Mierlo Natallia Milko Guido Montulet Begeleider: Stefan Lundbergh Eindopdracht Masterclass

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Solidariteit eerlijk verdelen

Solidariteit eerlijk verdelen Solidariteit eerlijk verdelen Voorwoord Jongere en oudere generaties lijken in toenemende mate tegenover elkaar te staan als het gaat om ons pensioenstelsel. Ouderen wijzen er op dat zij het huidige pensioenvermogen

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Evaluatie huidige pensioenstelsel

1 Inleiding. 2 Evaluatie huidige pensioenstelsel Samenvatting Het kabinet heeft de aanzet gegeven tot een discussie over mogelijke aanpassingen van het pensioenstelsel, mede vanwege veranderingen op de arbeidsmarkt en in de demografie en toenemende individualisering.

Nadere informatie

THE PITCH 60 JONGEREN, 5 ACTUELE VRAAGSTUKKEN EN VEEL INVENTIEVE OPLOSSINGEN

THE PITCH 60 JONGEREN, 5 ACTUELE VRAAGSTUKKEN EN VEEL INVENTIEVE OPLOSSINGEN THE PITCH 60 JONGEREN, 5 ACTUELE VRAAGSTUKKEN EN VEEL INVENTIEVE OPLOSSINGEN 2 CNV Jongeren, FNV Jong en de MHP-jongeren hebben een belangrijk gezamenlijk doel geformuleerd: inspraak van jongeren in de

Nadere informatie

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Netspar nea papers Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling nea paper 56 netspar economische

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Pensioenfonds Zorg JAARVERSLAG 2014 en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 6 Organisatie 7 Meerjarenoverzicht 8 Verslag van het bestuur 11

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 I. Inleiding II. Vereniging de Pensioenfederatie: middelen voor ons doel 1. Verenigingsmanagement 2. Lidmaatschap en bestuursinrichting 3. Ledencommunicatie 4. Reputatiemanagement

Nadere informatie

Pensioen. 4, december 2012

Pensioen. 4, december 2012 Pensioen. nummer 4, december 2012 Irene Laan en Remco Rijntjes, senior managers bij Deloitte Pension Advisory Werkgevers zijn blij - of zouden het moeten zijn - met een OR die goed onderlegd is. Dat vergemakkelijkt

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013

AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013 AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013 Foto voorpagina Barbara Vis, hoogleraar politicologie. Profiel AZL AZL heeft ruim 40 jaar ervaring met pensioenbeheer. In deze

Nadere informatie

OMNI. We beseffen niet wat er op ons afkomt. Guy Verhofstadt, Europarlementariër

OMNI. We beseffen niet wat er op ons afkomt. Guy Verhofstadt, Europarlementariër VERBINDT MENSEN, MENINGEN EN FEITEN OVER PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER Q1 15 OMNI Guy Verhofstadt, Europarlementariër We beseffen niet wat er op ons afkomt DUBBELGESPREK VNO-NCW kruist de degens met FNV

Nadere informatie

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Ryanne Cox en Marcel Lever Datum: 12

Nadere informatie

Het nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord achtergrond VOOR BELEIDSMEDEWERKERS, bestuurders, POLITICI EN WETENSCHAPPERS jaargang 4 november 2011 nummer 2 Het nieuwe pensioenakkoord Pensioenakkoord en generatie-effecten Eduard Ponds Bijzonder Hoogleraar

Nadere informatie

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter!

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! D66 TA E Green Paper Contactpersoon thema afdeling economie; Arjen Esser; Email: arjen@d66economie.nl oktober 2012 concept Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2.

Nadere informatie

Keuzen in de sociale zekerheid

Keuzen in de sociale zekerheid 4990_BURCHTkeuzenOmslag 02-03-2005 11:43 Pagina 1 De Beer, Bussemaker en Kalma (red.) Keuzen in de sociale zekerheid Keuzen in de sociale zekerheid Redactie: Paul de Beer, Jet Bussemaker en Paul Kalma

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel Bachelorscriptie Een toekomstgericht pensioenstelsel Scriptiebegeleider: Mevr. K. Rohde Paul van Wetten 302467 302467pw@student.eur.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 4 Hoofdstuk 2: Het Nederlandse

Nadere informatie

Maar dit is niet alles, want de vernieuwing gaat door. Zoals u ziet heeft dit nummer een nieuwe lay-out.

Maar dit is niet alles, want de vernieuwing gaat door. Zoals u ziet heeft dit nummer een nieuwe lay-out. H O O F D R E D A C T I O N E E L Donald Duck en PBM De Donald Duck en PBM hebben gemeen dat zij allebei een jubileum vieren. Donald Duck bestaat 60 jaar. En PBM gaat met dit nummer de 10 e jaargang in.

Nadere informatie