2013 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden."

Transcriptie

1 02

2 Risicomanagement & governance 17 Gedegen afweging nodig over aansprakelijkheden pensioenfondsbestuurder Auteurs: Anja de Jong en Marlies Kastelein Als een stichting failliet gaat door onbehoorlijk bestuur, zijn de bestuurders met hun privévermogen hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Ook al zal dit in de pensioenwereld niet snel gebeuren, dat betekent niet dat bestuurders nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld. Er wordt eerder geclaimd dan in het verleden en de risico s op pensioengebied nemen toe. Het tijdig inschakelen van deskundige specialisten is geen overbodige luxe. Datzelfde geldt voor een verzekering tegen aansprakelijkheid. Pensioenfondsbestuurders hebben een zware taak. Bij hun beleidsbeslis - singen moeten zij de belangen van werkgever, (gewezen) deelnemers en gepensioneer den op evenwichtige wijze behartigen. Verwacht wordt dat zij de opgebouwde pensioenrechten beschermen, en de dekkingsgraad op peil houden. Het pensioengeld moet op een maatschappelijk verantwoorde manier worden belegd. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente laag, waar - door institutionele beleggers zich genoodzaakt zien om meer te beleggen in aandelen, vastgoed, derivaten en alternatieve beleggingen. Pensioenfondsen beleggen ook steeds internationaler. Dat is uiteraard risicovoller dan beleggen in vastrentende waarden als (staats)obligaties. De volatiliteit op de aandelenmarkten is groot. Ook al wordt een professionele vermogensbeheerder ingeschakeld, het pensioenfondsbestuur blijft verantwoordelijk. Daarnaast is er sprake van strenger toezicht, een onderwerp waarvoor in de publicatie KPMG De Pensioenwereld in 2008 reeds de aandacht werd gevraagd. 1 1 EIORPS, API s en andere internationale ontwikkelingen: what s next?, blz

3 18 De Pensioenwereld in 2014 Het aantal regels en gedragscodes waaraan moet worden voldaan groeit exponentieel en bovendien veranderen ze ook nogal eens (wijziging financieel toetsingskader (FTK)), Pensioenwet, Wet versterking bestuur pensioenfondsen. De toenemende complexiteit legt de lat voor bestuurders steeds hoger. Er is mede daardoor sinds jaar en dag sprake van een afnemend aantal pensioenfondsen. Risico s Pensioenrisico s worden in toenemende mate bij de deelnemers neergelegd. Afstempelen vindt bij diverse pensioenfondsen plaats. Het zijn niet alleen teleurgestelde deelnemers en gepensioneerden die al dan niet collectief een claim kunnen neerleggen. 2 Na collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van een pensioenfonds moet de verzekeraar het fonds vrijwaren van alle verplichtingen die op het fonds rusten. Soms wordt de overname van risico s evenwel beperkt. Het is denkbaar dat een verzekeraar een regresrecht heeft in de volgende situatie: er kan bijvoorbeeld een claim komen van de Belastingdienst, als na inschakelen van buitenlandse dienstverleners ten onrechte geen btw blijkt te zijn afgedragen in Nederland. Pensioenfondsen zijn doorgaans vrijgesteld van btw, maar dit gaat niet altijd onverkort op! Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor verschuldigde omzetbelasting. 3 Dit geldt ook voor de gewezen bestuurder tijdens wiens bestuursperiode de belastingschuld is ontstaan. De bestuurder is aansprakelijk, tenzij deze kan aantonen dat het onbetaald laten van de belastingen niet aan hem te wijten is. Het risico valt niet weg als het pensioenfonds wordt geliquideerd. Ten onrechte niet betaalde btw kan in Nederland nog gedu - rende een periode van vijf jaar nageheven worden, eventueel verhoogd met een boete. Dit blijkt ook uit de volgende jurisprudentie. Iemand was tot 22 december 2000 bestuurder van een bv die op 5 september 2001 failliet ging. De per soon in kwestie werd aansprakelijk gesteld voor een in 2005 vastgestelde omzetbelastingschuld over het jaar De belangen kunnen groot zijn en het bedrag waarvoor men aansprakelijk kan worden gesteld staat soms in geen enkele verhouding tot de genoten beloning. Een commissaris die jaarlijks een honorarium van omstreeks NLG had genoten, moest een schadevergoeding betalen van NLG (ex artikel 2:138 BW). 2 HR 21 januari 2011, nr. 09/04463, ECLI:NL:HR:2011:BN8852, NJ 2011, 352 met noot van P. van Schilfgaarde en H. Beckman. 3 Op grond van artikel 36 Invorderingswet. 4 HR 18 december 2009, nr. 08/02641, LJN: BJ4910, BNB 2010/72.

4 Risicomanagement & governance 19 De Hoge Raad besliste dat de schadevergoeding aftrekbaar was als negatief loon, en dat ook de kosten van juridische bijstand aftrekbaar waren. 5 Desondanks was het netto te betalen bedrag voor de niet verzekerde commissaris substantieel. Het is beter dit soort omstandigheden te vermijden. De toenemende complexiteit legt de lat voor bestuurders steeds hoger. Kansen In verband met de globalisering zijn er ook kansen: om er maar eens een paar te noemen: asset pooling kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Securities lending kan het rendement spectaculair verbeteren. Hetzelfde resultaat heeft het terugvragen van buitenlandse dividendbelasting en bronbelasting op rente in EU-verband. 6 Bijna altijd kan de bronbelasting worden teruggevorderd, maar dat gebeurt vaak nog niet. Dat is jammer, want zo kan veel geld verloren gaan! Ook niet te vergeten: het attent zijn op omzetbelastingaspecten Veel pensioenfondsen administreren de btw nog niet apart. Terugvraagmogelijkheden die er wel degelijk zijn, worden daardoor niet altijd onderkend. Soms heeft een pensioenfonds bijvoorbeeld recht op aftrek van in rekening gebrachte btw voor niet-eu-prestaties. In een recent door KPMG Meijburg & Co gewonnen procedure 7 heeft het Hof van Justitie beslist over de aftrek van btw op kosten die een onderneming maakt met betrekking tot de uitvoering van defined benefit pensioenregelingen. De onderneming kan die btw onder voorwaarden aftrekken. 8 Dit arrest geeft mogelijkheden tot btw-optimalisatie. Een verantwoordelijk handelend pensioenfondsbestuurder zal dergelijke kansen op het verbeteren van de performance niet laten liggen. Daarnaast zal hij trachten de hiervoor beschreven risico s zo goed mogelijk te vermijden. Als er geen behoorlijke taakvervulling plaatsvindt, kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld. 5 HR 27 september 2000, nr , LJN: AA7257, BNB 2001/8. 6 Zie het artikel: EU-claims: geen grijs gedraaide plaat elders in deze uitgave. 7 PPG Holdings: HvJ 18 juli 2013, nr. C-26/12. 8 Zie het artikel Btw-efficiënte bedrijfsvoering bij ondernemingspensioenfondsen: de deur staat op een kier elders in deze uitgave.

5 20 De Pensioenwereld in 2014 In hoeverre kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld? De aansprakelijkheid van een pensioenfondsbestuurder verschilt in principe niet van de aansprakelijkheid van iedere andere bestuurder. We onderscheiden in dit artikel twee soorten aansprakelijkheid: de interne aansprakelijkheid (ex artikel 2:9 BW) en de externe aansprakelijkheid (ex artikel 6:162 BW). Interne aansprakelijkheid Interne aansprakelijkheid wil zeggen dat de bestuurder wordt aangesproken door het pensioenfonds zelf, door de medebestuurders of door de curator in geval van faillissement. De rechter moet dan beoordelen of de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, dus of hij wanprestatie heeft gepleegd. De vraag is natuurlijk wanneer dat het geval is. Iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk uitvoeren. Waar ligt de grens tussen een behoorlijke en een onbehoorlijke taakvervulling? Een bestuurder zal zich in ieder geval niet kunnen disculperen door te zeggen dat hij niet beschikte over bepaalde kennis of vaardigheden. Hij wordt immers geacht zijn gehele bestuurstaak goed uit te kunnen oefenen. Een verkeerde inschatting beschermt echter niet tegen aansprakelijkheid. Externe aansprakelijkheid Bij externe aansprakelijkheid gaat het om een actie uit hoofde van een onrechtmatige daad. Dat is een handelen of nalaten in strijd met de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt, waardoor schade is ontstaan. Er moet een causaal verband bestaan tussen de schuld van de bestuurder en de schade, en de geschonden norm moet strekken tot bescherming van het gekwetste belang.

6 Risicomanagement & governance 21 De klassieke voorbeelden van onrechtmatig handelen waarvoor een bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden zijn: 1. namens de rechtspersoon een verplichting aangaan, terwijl hij ten tijde van het aangaan van de verplichting wist of had kunnen en behoren te verwachten dat de rechtspersoon de schuld niet zou kunnen betalen; 2. betalingsonwil (andere crediteuren worden wel voldaan, maar de schuld aan één crediteur wordt bewust niet betaald); 3. bewerkstelligen of toelaten dat de rechtspersoon een eerder door hem aangegane overeenkomst of verplichting niet nakomt. Bij pensioenfondsbesturen zullen bovenstaande voorbeelden zich niet snel voordoen. Een claim zal eerder voortvloeien uit het nemen van onverantwoorde financiële risico s, zoals het nalaten van een onderzoek naar de kredietwaardigheid van belangrijke zakenpartners. Er is wel eens een bestuur veroordeeld dat pensioengelden in de (eigen) onderneming had geïnvesteerd, hoewel bekend was dat het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeerde en de investering niet als een deugdelijke belegging kon worden beschouwd. Verder kan worden gedacht aan het onvoldoende informeren van toezichthouders (De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, maar ook commissarissen of de raad van toezicht). Ook zal al snel sprake zijn van een onbehoorlijke taakvervulling als een onjuiste of onvolledige aangifte wordt gedaan, waardoor te weinig belasting wordt afgedragen.

7 22 De Pensioenwereld in 2014 De casus van VWG Nijhof illustreert hoe dit laatste grote gevolgen kan hebben, ook voor de rechtsopvolgers. Een accountant van een rechtsvoorganger had eind jaren negentig van de vorige eeuw over het hoofd gezien dat bij intracommunautaire transacties van een cliënt één op de vijf formulieren onvolledig of onjuist was ingevuld. De fouten in de administratie bleken achteraf niet meer te herstellen. Het nultarief was niet van toepassing en er moest alsnog btw worden afgedragen. Dit bleek bij een fiscale controle. Er kwam een fikse naheffing, die door de rechtsopvolger van de cliënt tevergeefs werd aangevochten. Vervolgens sprak de rechtsopvolger van de cliënt de rechtsopvolger van de accountant aan, en won. In de civiele procedure had de accountant laten weten dat hij de noodzaak om de formulieren te controleren niet had ingezien en dat hij niet zo n strenge controle van de Belastingdienst had verwacht. Een verkeerde inschatting beschermt echter niet tegen aansprakelijkheid. Dit voorbeeld illustreert dat het vaak de moeite loont om voor fiscaal werk (tijdig) een fiscalist in te schakelen. Ook in geval van een fusie of een liquidatie is het raadzaam om een quick scan te laten uitvoeren door een btw-specialist. Door een expert in te schakelen voor fiscaal-juridische dienstverlening worden onnodige risico s vermeden. Verzekering Gaat er onverhoopt toch wat mis, dan kan een verzekering soms uitkomst bieden. Bij het leeuwendeel van de pensioenfondsen is dit gelukkig goed geregeld. Het merendeel van de pensioenfondsbestuurders is verzekerd tegen aansprakelijkheid, in de meeste gevallen gebeurt dit collectief. Uit het KPMGonderzoek dat verricht werd in blijkt dat 88% van de ondervraagde pensioenfondsbestuurders collectief verzekerd is tegen aansprakelijkheid: 41% via de werkgever, 47% via het pensioenfonds. 3% van de ondervraagde pensioenfondsbestuurders heeft zich individueel verzekerd. 9 KPMG heeft in oktober 2013 een onderzoek uitgevoerd onder 100 pensioenfondsen; de uitkomsten hiervan zijn in de bijlagen van deze Pensioenwereld opgenomen (KPMG-onderzoek 2013).

8 Risicomanagement & governance 23 Tot slot Er komt heel veel op pensioenfondsbesturen af. Zij moeten deskundigheid tonen bij het besturen van de eigen organisatie (managementvaardigheden); kennis hebben van alle relevante wet- en regelgeving; vakinhoudelijk verstand hebben van alle aspecten van pensioenregelingen en pensioensoorten; inzicht hebben in financieel-technische, fiscale en actuariële aspecten van pensioen; ervoor zorgen dat de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) op orde is; grip houden op de processen, ook als deze zijn uitbesteed en een open communicatie onderhouden met de sponsor, met deelnemers, pensioengerechtigden, toezichthouders, etc. Een verzekering tegen aansprakelijkheid is geen overbodige luxe, evenmin als het tijdig inschakelen van een deskundige specialist.

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS ONDERWERPEN PAGINA I. INLEIDING 3 1. Rechtspersonen 3 2. Bestuurders 3 3. Aansprakelijkheid van bestuurders 3 II. INTERNE AANSPRAKELIJKHEID 5 III. EXTERNE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector.

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. 2011 Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. Rotterdam, februari 2011, 4e druk Onder eindredactie van

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

4.1. Algemene uitgangspunten 4.2. De beleggingsstrategie

4.1. Algemene uitgangspunten 4.2. De beleggingsstrategie Meer dan 1700 mensen hebben pensioenaanspraken opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Avery Dennison (in deze verklaring voortaan verder "pensioenfonds" genoemd). Zij zijn de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Rapport uitgebracht ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Lokaal Beleid, Contactpersonen: A. den Hoed E. van den Hout

Nadere informatie

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens?

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Door: D. (Dieuwertje) Euser MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen...

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Aansprakelijkheid in de roeiwereld Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Aansprakelijkheid in de roeiwereld Koninklijke Nederlandsche Roeibond Aansprakelijkheid in de roeiwereld Koninklijke Nederlandsche Roeibond 5 oktober 2007 Arjon Pals Peter Boeken Inleiding Het onderwerp aansprakelijkheid leeft enorm in de roeiwereld. Zo nu en dan verschijnen

Nadere informatie

Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief

Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief N I EU W EL A N OF BL I NDE M U U R? H ET PENSIOENA K KOOR D I N PER SPEC T I EF Over Towers Watson Towers Watson is een wereldwijd professioneel

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten M r. E. N e d e r l o f - W o u t e r s v a n d e n O u d e n w e i j e r e n m r. F. v a n d e

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen VOORWOORD Op weg naar de toekomst De economie komt meer en meer in beweging en ondernemers

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Informatieverstrekkingsverplichtingen

Informatieverstrekkingsverplichtingen Informatieverstrekkingsverplichtingen bij vermogensbeheer mr. W.M. Schonewille LL.M. MiF en mr. R.J. Watson * Inleiding In deze speciale uitgave over vermogensbeheer mag een bijdrage over informatieverstrekkingsverplichtingen

Nadere informatie

Spotlight* Special Public accountability. *connectedthinking. Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2

Spotlight* Special Public accountability. *connectedthinking. Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2 Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2 Special Public accountability Spotlight* *connectedthinking PricewaterhouseCoopers (PwC) verleent sectorgerichte

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Jaarverslag 2014

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 7 C Karakteristieken van het fonds 9 D Bestuursverslag 15 E Verantwoordingsorgaan 34 F Raad van Toezicht 38 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

De laatste jaren zijn banken en effecteninstellingen

De laatste jaren zijn banken en effecteninstellingen W.M. Schonewille en A.J.E. van den Bergen De zorgplicht van banken en effecteninstellingen: Beleggingsbescherming of paternalisme? Nr. 70 / mei 2006 O & F 24 De laatste jaren zijn banken en effecteninstellingen

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie