Smart, gastvrij, connected: De nieuwe generatie hotel management professionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smart, gastvrij, connected: De nieuwe generatie hotel management professionals"

Transcriptie

1 Association Dutch Hotel Management Schools Smart, gastvrij, connected: Landelijk beroeps-en opleidingsprofiel Bachelor of Business Administration Hoger Hotelonderwijs

2 Association Dutch Hotel Management Schools Colofon Datum 26 september 2011 BBE/CHA Auteur Bastienne Bernasco Referentie

3 Association Dutch Hotel Management Schools Datum 26 september 2011 Naam rapport Pagina 3 van 47 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Visie op het beroep: de veranderde vraag in de markt 9 3 Afbakening van het werkveld 23 4 De 10 competenties van de HM professional 25 5 Ruimte voor de opleidingen 47 6 Dankwoord 48 7 Bronnenlijst: 49

4 4 van 47 1 Inleiding Functie van het landelijk opleidingsprofiel Kenmerken van het landelijk opleidingsprofiel Werkproces Identiteit en imago van de Nederlandse hotelscholen Samenwerking 1.1 Functie van het landelijk opleidingsprofiel Dit landelijk beroeps- en opleidingsprofiel beschrijft de geactualiseerde eindkwalificaties voor afgestudeerden aan de opleiding met de CROHO-licentie hoger hotelonderwijs of hotel management. Deze valt binnen het domein Bachelor of Business Administration. Dit profiel is een herijking van het oorspronkelijke profiel, daterend uit Het document is een onderdeel van de borging van de civiele waarde van het diploma Bachelor of Business Administration, Hoger Hotelonderwijs. Het is tot stand gekomen in opdracht van de 5 Nederlandse hotelscholen, die hiermee de profilering van de licentie verantwoorden aan de sectorraad BBA en de HBO-raad. Dit profiel fungeert als gemeenschappelijk referentiekader en wordt als zodanig benut bij NVAO-accreditaties. Kern van het profiel is de beschrijving van de afzonderlijke competenties. De integrale beheersing van deze afzonderlijke competenties bepaalt de kwaliteit van het profiel van de afgestudeerde. De competenties zijn gebaseerd op de BBA-competenties, maar zijn ingevuld vanuit de unieke meerwaarde van de licentie hoger hotelonderwijs. De meerwaarde van de HHO-licentie is in een zin samen te vatten als: De HM opleidingen met deze licentie bieden studenten de opleiding waarmee zij zich kunnen kwalificeren als hotel management professional in het bezit van de graad bachelor of business administration. Dankzij de combinatie van een unieke hospitalitymindset, actuele hotel management expertise en professionele hospitality skillslevert de afgestudeerde meerwaarde aan het netwerk van belanghebbenden in en rond hotels. Het profiel beschrijft definities van gastvrijheid en expliciteert gastvrijheid als kleuring van de competentie, op het niveau van attitude (mindset), vaardigheden (skills) en kennis (expertise). Het profiel houdt rekening met de Dublin descriptoren en de generieke HBOcompetenties. Het profiel geeft gehoor aan de opdracht van de commissie Veerman

5 5 van 47 (2010). Hierin worden HBO-opleidingen gestimuleerd om door te groeien als universities of applied science en in kennis- en innovatienetwerken praktijkgericht onderzoek te verrichten en kennis te genereren ter versterking van de Nederlandse kenniseconomie en van Nederland als hub economy.in het advies aan het bestuur van de HBO-raad van de sectorraad Economie (2 mei 2011) wordt een aantal kernvakgebieden benoemd onder de standaard gedegen theoretische basis voor alle bacheloropleidingen in het HBO. Deze kernvakgebieden, die voor alle bba-opleidingen dezelfde zijn en de internationale herkenbaarheid van het BBA vergroten, zijn in dit profiel gebruikt als globaal referentiekader. In de afgelopen decennia is gebleken dat het diploma Hoger Hotel Onderwijs toegang geeft tot een breed scala van werkvelden in zowel binnen- als buitenland. Die werkvelden beperken zich niet tot de hotelsector, maar strekken zich uit van zakelijke dienstverlening tot zorg. De gemeenschappelijke noemer lijkt te liggen in het gegeven dat HHO gediplomeerden terecht komen in organisaties en functies waar een bijzondere gerichtheid op de eindgebruiker gewenst is. Die brede inzetbaarheid leidt nogal eens tot de discussie of de keuze voor de domeingerichtheid op hotelmanagement gehandhaafd moet blijven of dat gekozen moet worden voor een bredere domeingerichtheid als hospitality of zelfs service. Bij het opstellen van voorliggend beroepsprofiel HHO is uitgegaan van het standpunt dat juist het opgeleid zijn als hotelprofessional, de ideale basis vormt voor succes in een veelheid aan sectoren. Dat rechtvaardigt de keuze om de hotelsector als primair domein te hanteren. 1.2 Kenmerken van het landelijk opleidingsprofiel In mei 2010 heeft de werkgroep de opdracht van de stichting landelijk overleg van directeuren van Nederlandse hotelscholen gedefinieerd in een opdrachtomschrijving. Aanleidingen om het profiel te herzien waren: De houdbaarheid van het voorgaande profiel 2004) Het ontbreken van een body of knowledge, skills and attitude specifiek voor de licentie hoger hotelonderwijs. Veranderingen in het HBO-landschap, met een grotere rol voor toegepast onderzoek. De bestaande documentatie was complex en onvoldoende geïntegreerd. Nieuwe definities van gastvrijheid Nieuwe definitie van het relevante werkveld

6 6 van 47 Op basis van een eerste verkenning en besprekingen met de opdrachtgevers is een voorlopige inhoudsopgave opgesteld voor het profiel, en zijn de gewenste kenmerken vastgesteld. Dit zijn: De didactische aanpak en inrichting van de afzonderlijke opleidingen bepaalt in hoge mate de eigenheid en kleur van de opleiding, en moet flexibel kunnen worden aangepast aan de behoeften van studenten en actuele inzichten van docenten. Het nieuwe landelijke beroeps- en opleidingsprofiel moet dus wel het wat vastleggen, maar niet het hoe. Het profiel beschrijft de licentiespecifieke gemeenschappelijke Body of Knowledge op hoofdlijnen. Auteursnamen en titels worden daarom zoveel mogelijk vermeden. Trends en ontwikkelingen in het werkveld zijn vertaald naar effecten voor de hotelmanagementprofessional. Die ontwikkelingen vormen de ondergrond voor de actualisering van de competenties en de daaraan gekoppelde body of knowledge, skills en attitude.(boks) Het profiel is een integraal document waarin de relatie wordt aangegeven met het BBA-profiel en de BBA-Body of Knowledge Het profiel geeft een nieuwe invulling aan competentie 1 en onderbouwt dit met actuele modellen van gastvrijheid Het profiel expliciteert competentie 9 met behulp van het Common European Framework of Reference. Het profiel expliciteert de meerwaarde en het onderscheidend vermogen van de hotelscholen binnen het BBA-domein. Het profiel geeft aan welke onderscheidende kwaliteiten afgestudeerden aan de Nederlandse hotelscholen bezitten. Het profiel is kort, bondig en handzaam voor lezers. Het profiel verwijst naar de volgende beleidsdocumenten: o Dublin descriptoren o BBA-competenties en BBA_-body of knowledge o HBO-standaarden uit Rapport HBO-Raad: Kwaliteit als Opdracht o Criteria voor accreditatie door EuroCHRIE o Profiel beschrijvingen van Leading Hotel Schools of the World o Best Practice: FM- en HTRO-opleidingsprofielen ( ) o Common European Framework of Languages o Trendrapportages Werkveld HHO

7 7 van Werkproces Op basis van deze opdrachtomschrijving is de werkgroep aan het werk gegaan. Allereerst zijn de relevante actuele beleidsdocumenten gelezen en samengevat. Er zijn interviews gehouden met vooraf geselecteerde key players in de gastvrijheidindustrie. Op basis van deze interviews zijn een aantal trends en ontwikkelingen gedefinieerd, die zijn geborgd door middel van trendrapportages. Uit interviews en desk research ontstond een visie op het huidige en toekomstige werkveld en de rol van de HM-professional daarin. Deze visie is vastgelegd en besproken in een overleg met lectoren en directeuren van de 5 hotelscholen. De visie mondde uit in een vernieuwde omschrijving van competentie 1. Deze is besproken met de afzonderlijke werkveldcommissies en met de voormalige directeur van hotelschool Den Haag en Lausanne. Competentie 1 is benut om richting en kleuring te geven aan de invulling van de overige competenties. De structuur van de competentiebeschrijvingen is bepaald. De deskundigheidsgebieden die hiervan onderdeel zijn, zijn geijkt aan internationale hotel management bachelors en aan masteropleidingen op het gebied van hospitality management. Ter illustratie van de visie zijn 10 loopbaanprofielen van alumni van de Nederlandse hotelscholen in de afgelopen 5 jaar verzameld, alsmede een aantal recente vacatures waarin de hotelschool specifiek wordt gevraagd. De conceptversie van het profiel wordt in mei 2011 voorgelegd aan het landelijk overleg. De definitieve versie van het profiel wordt najaar 2011 gepresenteerd aan landelijke werkgeversorganisaties en branche-organisaties waaronder de KHN. 1.4 Identiteit en imago van de Nederlandse hotelscholen De gepubliceerde versie van dit profiel wordt via de HBO-Raad aangeboden aan het Nederlandse werkveld en aan andere belangstellenden voor de opleiding. Een Engelstalige versie wordt voorbereid. Een internationale benchmark met toonaangevende buitenlandse opleidingen voor hoger hotelonderwijs waarin de identiteit, het imago en de uniciteit van de Nederlandse hotelscholen apart worden gedefinieerd, kan zijn nut bewijzen bij het internationaal profileren van de Nederlandse hotelscholen en hun studenten en alumni. De aanbeveling is om in een vervolgfase deze complete benchmark uit te voeren en op te nemen als addendum bij dit profiel. Hierbij zouden kenmerken van de Nederlandse cultuur, de onderwijscultuur en de Nederlandse invulling van gastvrijheid kunnen worden meegenomen. 1.5 Samenwerking De zeer prettige samenwerking in de werkgroep heeft geleid tot de inspiratie om als Nederlandse hotelscholen tot innovatieve samenwerkingsvormen te komen. Immers, de aanwezige expertise en relatienetwerken gecombineerd met de talenten die onze

8 8 van 47 studenten inbrengen, zijn goud waard en kunnen zowel de Nederlandse hotelscholen zelf versterken als het internationale werkveld. Te denken valt aan gemeenschappelijk onderzoek, gemeenschappelijke publicaties, maar ook aan gezamenlijke masteropleidingen of aan expertisecentra op het gebied van hospitality management. Gehanteerde woordkeus en verwijzingen HM-professional: hotel management professional. Generieke aanduiding voor de afgestudeerde aan de opleidingen voor hoger hotelonderwijs (NL) of hotel management (EN), in de periode waar dit profiel naar vooruitwijst: Dutch Hotello: specifieke aanduiding van afgestudeerden aan een van de Nederlandse opleidingen voor hoger hotelonderwijs, in de periode tot In het document wordt hij/zij afwisselend gebruikt. Gastvrijheid en hospitality worden afwisselend gebruikt Het document zelf heeft de naam landelijk beroeps-en opleidingsprofiel. Ter wille van de leesbaarheid is het profiel ook gebruikt.

9 9 van 47 2 Visie op het beroep: de veranderde vraag in de markt Definities van gastvrijheid, gastbeleving, gastvrijheidmanagement en hotelmanagement Netwerken rondom gastvrijheid Trends en ontwikkelingen Impact van veranderingen op de HM-professional De HM professional in het netwerk Gastvrij en verantwoord ondernemen Kwaliteiten van de HM-professional 2.1 Definities van gastvrijheid, gastbeleving, gastvrijheidsmanagement en hotelmanagement Het vakgebied gastvrijheidmanagement houdt zich bezig met het inrichten, creëren of verbeteren van gastvrijheid. Maar wat is gastvrijheid? Gastvrijheid is zo oud als de mensheid en vanuit uiteenlopende perspectieven gedefinieerd. Semantische definities zijn de beschrijvingen die we in het woordenboek kunnen vinden. Normatieve definities beschrijven gastvrijheid als een deugd, als een kwaliteit, of als een bijzondere vorm van dienstverlening. Een wetenschappelijke benadering van gastvrijheid staat nog in de kinderschoenen. Auteurs Brotherton & Wood geven in hun inleiding op The Sage Handbook aan dat de academische, systematische theorievorming rondom gastvrijheid niet zozeer op zichzelf staat, maar inzichten combineert vanuit andere disciplines, uit historische, culturele, sociologische, filosofische, ethische of literaire studies van gastvrijheid. Modelvorming en theoretisering van gastvrijheid is geagendeerd binnen de kenniscentra van de hogescholen, zoals in het lectoraat Experience in Hospitality & Leisure (Saxion) of het lectoraat Hospitality Personality & Behaviour (Hotelschool Den Haag). De historische kern van het begrip gastvrijheid is het verlenen van een veilig onderdak, eten en drinken aan een vreemdeling. Vermaak voor de gast kan daaraan worden toegevoegd. De gevaren en ongemakken van de buitenwereld worden tijdelijk verruild voor een veilige en aangename, door de gastheer gecontroleerde omgeving. Hierbij zijn tenminste twee partijen betrokken: gastheer en gast, die met elkaar in contact treden via het verlenen en het genieten van de uitingen van gastvrijheid. Dit proces van gastvrijheid wordt gecreëerd door een samenspel van handelingen, communicatie, eten en drinken,

10 10 van 47 locatie en materialen met effecten op het fysieke, psychologische en emotionele welbevinden van de gast. De gastheer ziet de gast aankomen, heet hem welkom, richt een ruimte in, zorgt voor een aangename temperatuur en verlichting, bereidt een maaltijd, zet drinken klaar, voert een gesprek, nodigt wellicht nog andere mensen uit, zorgt voor een aangename rustplaats voor de vreemdeling en helpt hem wellicht met de route voor het vervolg van zijn reis. Kenmerkend voor gastvrijheid is de motivatie en houding van de gastheer. Het begrip vertrouwen speelt een rol. Vrijwilligheid is een aspect. Waarom wordt gastvrijheid verleend? Kan de gast de gastheer vertrouwen? In hoeverre kiest de gast voor de gastvrijheid van deze gastheer? Voelt de gastheer zich verplicht of niet? Veiligheid en bescherming tegen risico s spelen sinds oudsher een rol. In een ver verleden was het verlenen van gastvrijheid een functie die werd uitgeoefend om vreemdelingen op hun plaats te houden en de samenleving te beschermen van invloeden van buitenaf. Gastvrijheid kent een dimensie van een sociale ruil : waar de gastheer vrijwillig of uit moreel plichtsbesef gastvrijheid en veiligheid verleent, en daarmee een risico neemt, verwacht hij dankbaarheid, goed gedrag, een directe materiële beloning of andere vormen van beloning ter compensatie. Gastvrijheid is door de eeuwen heen opgevat als een deugd, voortkomend uit een religieus besef van naastenliefde. Gasten die een beroep deden op zo n tijdelijk onderdak konden ook zijn: landlopers, pelgrims, vluchtelingen, zieken, oorlogsslachtoffers, behoeftigen. Als we de morele waarden van gastvrijheid nader uitdiepen, raken we aan begrippen als: iedereen is welkom, ruimte bieden aan anderen, onszelf openstellen voor anderen, tolerantie, en begrip. De angst voor de vreemdeling wordt door gastvrijheid omgetoverd in begrip en contact voor de ander. Gastvrijheid is daarmee een krachtig en universeel middel om vervreemding tegen te gaan en relaties op gang te brengen. De moderne samenleving maakt een duidelijk onderscheid tussen particuliere gastvrijheid- - waarbij nog steeds sprake is van vrijwillig en gratis weggeven van eten, drinken, onderdak en vermaak, en professionele gastvrijheid, waarbij sprake is van betaling. Een voorlopige definitie van Van der Rest (2009) {Hospitality Industry Classification Scheme (Van der Rest, 2009)] van hospitality business luidt: any commercial service provision for consumer and business markets whose financial performance in essence depends on the successful involvement of natural hospitableness, hospitable attitudes, and (dis)satisfactions that make up a hospitality experience. Hospitality business wordt nog steeds ingekaderd door het dominante business model waarbij investeerders vastgoed laten renderen door middel van hospitality brands en formules.

11 11 van 47 Al langer wordt de waarde van gastvrijheid als een bijzondere vorm van dienstverlening erkend. In het Gastvrijheidsmodel van Cassee en Reuland (1982) wordt gastvrijheid gezien als een combinatie van product, dienstverlening en gedrag als aanbod van een host afgestemd op de behoeften en doelstellingen van de gast. In het model van Thijssen (2003) wordt gastvrijheid uitgebreid tot het begrip guestjourney, een reeks van betekenisvolle interacties tussen gast en gastheer vanaf oriëntatie op, via beleving van, tot en met reflectie op de beleving van gastvrijheid. Gunnarsson [Hostmanship, 2009] definieert hostmanship als een kwaliteit van de aanbieder van gastvrijheid. Het is de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn, en is voor de gast merkbaar op diverse niveaus: de gast ervaart hostmanship vanuit het individu, vanuit een functie of afdeling binnen een bedrijf, vanuit de organisatie als geheel, of vanuit een stad, regio of land. De ingrediënten van gastvrijheid en de partijen betrokken bij gastvrijheid, zijn geleidelijk sterk uitgebreid. Het begrip gastvrijheid heeft een positieve connotatie en wordt geïnterpreteerd als kwalitatief goede dienstverlening aan mensen die reizen, ergens verblijven, ergens werken, of dit nu vrijwillig is of onvrijwillig met als resultaat een positieve beleving, met positieve associaties en emoties daaromheen. Nieuw is dat ook andere doelgroepen als gast behandeld willen worden: medewerkers van een bedrijf, zzpers, nieuwe werkers, patiënten, cliënten, klanten, studenten, gestraften, kortom, de eindgebruikers van dat wat als gastvrijheid kan worden opgevat. Zij verwachten dat de gastheer of de partij die gastvrijheid organiseert gastvrijheid als deugd laat zien: een respectvolle, vriendelijke, inlevende bejegening hoort hierbij. De gast staat centraal en alleen de gastheer die de unieke verwachtingen van de gast kan overtreffen en hem een positieve beleving kan bezorgen, kan hiervoor een goede prijs vragen. De locatie waar gastvrijheid wordt verleend en beleefd, kan nog steeds het hotel, café, restaurant of vakantiepark zijn. Steeds vaker wordt gastvrijheid als functie toegepast in andere bedrijfstakken en op allerlei locaties: in gebouwen of buitenruimtes, in de openbare ruimte of natuurgebieden, en natuurlijk in de online omgeving. Gastvrijheid heeft een effect op de gastbeleving. In een recent praktijkgericht onderzoek van het Saxion kenniscentrum Hospitality en Business Development (Pijls, Saxion 2011) werd als mogelijke definitie van gastbeleving gegeven: Het proces van waarneming van de ruimte (fysiek of virtueel), de relatie (contact met medewerkers en medegasten) en de ruil (dienst, product) dat in combinatie met onbewuste waarneming en verwachtingen leidt tot een bijgestelde indruk van de organisatie. Professionele gastvrijheid moet in de meeste gevallen geld opleveren of winst creëren. Maar ook andere waardecreatie speelt een rol. Relaties worden verstevigd door de beleving van gastvrijheid. Keuzes voor leveranciers of andere partners worden gemaakt op basis

12 12 van 47 van beleefde gastvrijheid. Een gastvrije behandeling van patiënten kan bijdragen aan een efficiëntere zorg. Een gastvrij ingerichte (publieke) ruimte kan bijdragen aan de beleving van veiligheid. Gastvrij gedrag jegens werknemers betekent tolerantie en gelijke kansen voor iedereen in het team. Het gastvrije gedrag jegens al deze anderen kan alleen worden gebracht door talentvolle professionals met gastvrijheid in hun genen. Het talent en de motivatie om anderen die positieve beleving te bezorgen, vormt de hospitalitymindset. De HM-professional werkt vanuit deze hospitality mindset en heeft als doel om aan de verwachtingen van elke gast, steeds weer opnieuw, te voldoen en deze te overtreffen. Het begrip thuis kan worden opgerekt en ook een home for the imagination zijn, een beleving waarmee wensen of dromen van de gast werkelijkheid worden. Vanuit deze definities van gastvrijheid is het een kleine stap naar hotel management. Anders dan facility managers, evenementenmanagers, toeristisch managers of vrijetijdsmanagers, zijn hotel managers gespecialiseerd in gastvrijheid onder een dak: het hotel. Het gaat om gastvrijheid als dienstverlening in een omgeving gecreëerd door de aanbieder. Het hotel als gebouw is een fysieke locatie. Het hotel als functie komt terug in diverse organisaties en in diverse verschijningsvormen: denk aan de hotelfunctie in een verpleeghuis, aan vergader- of evenementenlocaties, zorghotels of zelfs aan commerciële toepassingen van couch surfing bij particulieren. De specialisatie van de hotel manager betreft dushet management van het hotel en de hotelfunctie. 2.2 Netwerken rondom gastvrijheid the network was the dominant paradigm of the nineteen-nineties. The new internet is all about customisation and personalisation. Is talking about the virtual community still appropriate? It s all about selling to highly atomized individuals Evgeny Morozov: Het einde van de internet-utopie, VPRO, september 2011 Ondanks de toegenomen individualisering, de atomisering, leven we in een netwerkeconomie. Hier behoort 24/7 interactie met klanten, personeel, leveranciers en andere stakeholders voor de meeste bedrijven tot de core business., Gastvrijheid, het resultaat van de integratie van vastgoed- en facilitair management (ruimte), service management, (ruil), relatiemanagement (relatie) en reputatiemanagement (reputatie). Door het constante connected zijn neemt reputatiemanagement een steeds belangrijkere plaats in. Immers, de waarde van ondernemingen en merken wordt niet langer bepaald op basis van shareholder value, maar op basis van het bredere stakeholder value. De gastvrijheidondernemer zal zich allereerst richten op de perceptie van klanten en het personeel, maar ook de perceptie van leveranciers, financiers, aandeelhouders, belangengroeperingen, lokale en nationale overheden zijn van invloed op de waarde van

13 13 van 47 haar onderneming. Maar zo n reactieve opstelling kan worden opgevat als window dressing ; door de constante interactie en transparantie eisen stakeholders authenticiteit en waardeert men de onderneming die handelt vanuit authentieke gastvrijheid. Netwerken kunnen worden beschreven op individueel niveau, op intra-organisatieniveau en op inter-organisatie niveau. De aanname is, dat netwerken effect opleveren. Voor een HM-professional is de aanname dat optimale beheersing van haar netwerken op alle 3 niveaus, leidt tot persoonlijk en zakelijk succes. Communicatie binnen netwerken vindt zowel in fysieke als online omgevingen plaats. De HM-professional opereert als zelfstandig ondernemer of vanuit een onderneming, in partnerschap met gastvrijheidondernemers en organisaties, in zgn. knooppunten van boeking/vervoer/accommodatie/locatie/entertainment/recreatie/vergader-beurzen-en evenementenlocaties/restaurants/ food service: Accommodatie: zakelijke en recreatieve accommodatie, waaronder hotels, vakantieparken, cruiseschepen, campings, spa & wellness, zalen, beurs- en congrescentra, openlucht venues, zorgaccommodaties; Restaurants, cafés, clubs, fast service, catering; Entertainment en recreatie, thema- en attractieparken, theaters, musea, evenementensector Intermediaireorganisaties: online travel agencies en tour operators Bureaus voor toerisme, branche-organisaties Vervoer en mobiliteit: fiets, auto, taxi, bus, trein, vliegtuig, boot De natuur en de openbare ruimte De HM-professional levert primair expertise op het gebied van hotels en de hotelfunctie. Vanuit die expertise overziet hij het complete netwerk van gastvrijheid en de processen die plaats vinden in dit netwerk. Met deze expertise voegt hij waarde toe voor individuen en organisaties in het netwerk. De succesvolle HM-professional moet in dit spinnenweb in staat zijn om de concurrentiekracht en de reputatie van zijn hotel positief te beïnvloeden. Hierbij geldt dat de meeste bedrijfsmatige ruimte- en ruilaspecten te kopiëren zijn. De relatie die een hotel onderhoudt met zijn gasten is echter situatiegebonden en is daarmee niet te kopiëren. In de relatie met de gast en de overige stakeholders heeft de ondernemer de kans om zich te onderscheiden, en zijn reputatie te versterken. Juist de expertise en vaardigheden die een HM-professional bezit, gekoppeld aan zijn hospitality mindset, leveren unieke en toegevoegde waarde voor gasten en andere stakeholders.

14 14 van 47 De hospitality mindset, het talent om de verwachtingen van anderen te overtreffen, gaat verder dan (trainbaar) gedrag, maar heeft pas echt impact als er sprake is van een authentieke drive om anderen te begrijpen, en de beleving van de ander positief te beïnvloeden. Deze combinatie van persoonlijke kenmerken en motivatie is voor studenten aan een opleiding hoger hotelonderwijs een voorwaarde om professionele gastvrijheid te kunnen bieden. Een nieuwe invulling van deze competentie, die HHO-bachelors onderscheidt van BBA-bachelors, wordt in hoofdstuk 4 uitgewerkt. 2.3 Trends en ontwikkelingen Imagine we could run the planet like a hotel (Al Gore, 2008) Sinds het verschijnen van de laatste versie van het HHO-competentieprofiel in 2004, is de wereld veranderd. Een globale DESTEP analyse levert een aantal trends in de Nederlandse samenleving op die deels ook van toepassing zijn binnen andere wereldregio s en met name in andere delen van West Europa. Het gaat om de volgende trends en ontwikkelingen: Demografisch: De Nederlandse samenleving vergrijst. Ouderen blijven langer gezond en de bevolkingsaanwas stokt. In 2038 zal de vergrijzing haar hoogtepunt bereiken en zal naar verwachting 25% van de bevolking boven de 65 zijn. Ook de samenstelling van de huishoudens verandert. Opvallend is de groei van het aantal alleenstaanden in alle bevolkingscategorieën. Naar verwachting van het CPB telt Nederland in 2020 drie miljoen eenpersoonshuishoudens. Voorts is er volgens het CPB sprake van toenemende segregatie in etnische en religieuze zin, alsook in termen van opleiding. Dit kan in de toekomst leiden tot een groeiende inkomenskloof tussen groepen in de samenleving. In samenhang met de algemene trend van individualisering kan dit leiden tot afnemende sociale cohesie. Economisch: De ontwikkeling van de Nederlandse economie hangt nauw samen met die van de wereldeconomie. De verwachting voor de wereldwijde economische ontwikkeling sluit goed aan bij de vooruitzichten voor Nederland (en bij verwachtingen van internationale instellingen, zoals de OESO). Als gevolg van enige inhaalgroei zal de wereldhandelsgroei de komende periode iets boven het langjarig gemiddelde liggen. Ruime internationale arbeidsmarkten en sterke concurrentie, mede uit lagelonenlanden, houden de inflatie mondiaal gematigd. (bron CPB) Binnen het Nederlandse bedrijfsleven is een aantal verschuivingen waarneembaar die zich ook in het werkveld van de HM professional manifesteren. Het gaat dan enerzijds om consolidatie van bedrijven zoals zichtbaar bij ketenbedrijven. Dit brengt een veranderend aansturingsmodel met zich mee waarin een toenemend aantal managementfuncties

15 15 van 47 gecentraliseerd wordt uitgevoerd. Daar tegenover staat het toenemend aantal zzp-ers, zowel in de hoedanigheid van operationeel werkende professionals als zzp-ers die zich als adviseur vestigen. Het nog altijd toenemend gebruik van informatie- en communicatie technologie en de opkomst van sociale media biedt ruimte aan nieuwe bedrijfstypen en toepassingen. Voorts is er een ontwikkeling gaande waarin bedrijven zich in toenemende mate inspannen om op een meer maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. Duurzaamheid en het verantwoord benutten van schaarse grondstoffen en energie, vormt hierbij een centrale term. De ontwikkeling waarin ervaringen zich als nieuwe economische waarde manifesteren lijkt zich definitief te hebben gevestigd en vormt een steeds belangrijker waarde in de gastvrijheidsector. Sociologisch: Grote, zich in de samenleving manifesterende trends zijn onder meer het toenemend individualisme, de hang naar kwaliteit van leven en zingeving ook terugkomend in de aandacht voor zaken als wellnessen mindfulness en de groeiende waarde die wordt toegekend aan face to face contact, vaak als tegenhanger van contacten via telecommunicatie en social media. Consumentengedrag verandert. Het toonaangevende portal benoemt trends die kansen bieden voor gastvrijheidondernemers. (bron september 2011): Superior eco (eco-producten moeten superieur zijn), socialites and twinsumers, (consumenten informeren elkaar) sharing and renting (consumenten delen en huren producten in plaats van ze te kopen), online status symbols, pricing pandemonium (group deals, online bargaining), urbanomics (more experienced, more daring consumers), BRICbrands Technologisch: Toonaangevend is de groei van het gebruik van sociale media. Gebruikers van deze media zijn continu met elkaar verbonden en delen ervaringen en gedachten. Mobiele toepassingen van internet op smart phones en tablet pc s faciliteren deze ontwikkeling. Het nog steeds groeiende gebruik van informatie- en communicatie technologie leidt tot verregaande transparantie en zorgt ook voor veranderingen van de bedrijfskolom in veel sectoren. Automatisering, integratie en stroomlijning van informatiestromen en bedrijfsprocessen vormen een belangrijk aandachtsgebied voor professionals. Binnen de gastvrijheidsector wordt gewerkt aan optimalisering van procesmanagement waarbij pre-booking, reservation, stay en post-stay contacten, directer, gastvriendelijker en kosteneffectiever kunnen worden. Nieuwe hospitality

16 16 van 47 diensten en business modellen ontstaan op basis van deze nieuwe mogelijkheden. Het toenemend gebruik van informatie- en communicatietechnologie en de daarmee gefaciliteerde toegankelijkheid van kennis en informatie heeft gevolgen voor opleiders en werkgevers. Studenten en jongere werknemers behoren tot generatie Einstein of generatie-y. Deze screenagers worden getypeerd met de trefwoorden slim, actief, authentieke multitaskers, gericht op delen van kennis en ervaring, team spelers. Hun werk staat ten dienste van leven, niet andersom. Steekwoorden: Feedback 24/7, mondig, positief, groei, opbouw en welvaart. (Handreiking Generatiemanagement, Zestor, 2009). Kennisoverdracht, informatie delen, leren, scholing en innovatie komen in een nieuw perspectief te staan. De impact van informatie- en communicatietechnologie is ook zichtbaar in andere werkvelden. Nieuwe technologieën faciliteren veranderingen in transport en logistiek, maar ook in de gezondheidszorg en voedselproductie. Ecologisch: Aandacht voor natuur en milieu zijn al lang niet meer het domein van een kleine groep. In brede zin is er sprake van een groeiend bewustzijn op dit terrein, vaak ingebed in het bredere kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Begrippen als cradle-to-cradle en the ecological footprint maken deel uit van het dagelijks vocabulaire. Het nastreven van een balans in het behartigen van de belangen van verschillende stakeholders met steeds meer aandacht voor dierenwelzijn wordt gehanteerd als check op het gedrag van organisaties. De bevolkingstoename en de economische groei in de opkomende economieën, dragen bij aan het schaarser worden van grondstoffen, waaronder olie en gas maar ook water en voedingsmiddelen, wat een prijsopdrijvend effect heeft. Het terugdringen van transport en het hergebruik van energie en grondstoffen en de daarmee noodzakelijke innovatie van producten en diensten, speelt in elke branche. Politiek: Internationaal blijft het economisch machtsvraagstuk een dominante factor. De globalisering van de economie is onstuitbaar. In de economische machtsverhoudingen zien we de rol van de BRIC landen steeds belangrijker worden. Brazilië, Rusland, India en vooral China manifesteren zich steeds meer op het gebied van research and development en investeerder en spelen een steeds belangrijker rol in allerlei sectoren waaronder ook hotelontwikkeling en -exploitatie. In Nederland is sprake van een voortgaande versnippering van het politieke landschap waarbij kiezers zich steeds minder laten leiden door ideologische standpunten, maar veeleer kiezen op basis van maatschappelijke en economische gronden. De rol van het individu en zijn imago wordt steeds belangrijker.

17 17 van 47 De wereld verandert constant. Snelle omwentelingen spelen zich af op de financiële markten, op de wereldwijde markten en in internationale, nationale en regionale overheden. Het analyseren en interpreteren van deze veranderende omgeving en het ombuigen van veranderingen naar kansen, vereist denkkracht en flexibiliteit. 2.4 Impact van veranderingen op HM-professionals Bedrijven die gastvrijheid als kernactiviteit hebben worden geraakt door al deze ontwikkelingen. De huidige generatie HM-professionals ervaart de eigen omgeving als transparanter, sneller, complexer. Snelle verandering is een gegeven. De zichtbaarheid van de eigen organisatie en het eigen handelen is groter. De traditionele corporate hiërarchie van hotelketens wordt beïnvloed door nieuwe, flexibele en functionele netwerkrelaties. Professionele gastvrijheid, de kernactiviteit waarmee zij geld verdienen, is nog steeds op te vatten als het bieden van het fysiologisch en psychologisch welbevinden, veiligheid en zekerheid aan hen die te gast zijn in een bedrijf of organisatie. Gastvrijheidconcepten worden ingezet in nieuwe contexten, zoals de zorg en de retail. Hotelmanagement, wat vaak als taak heeft om vastgoed te laten renderen, is onderhevig aan hoge eisen van ROI. In het algemeen is het krachtenveld rondom de levering van gastvrijheid veranderd. In alle interviews kwam naar voren dat de relaties met de consument, intermediairs in het distributiekanaal, leveranciers, het personeel en de eigenaren complexer worden. Er is sprake van een machtsverschuiving waarbij consumenten en boekings- en distributiekanalen de markt domineren. Technologie is overal. Deze complexiteit vergt scherp analytisch vermogen. De vraag is hoe men alle informatie kan beheersen en interpreteren en hoe men de regie kan nemen of behouden in dit dynamische krachtenveld. De globalisering van de hospitality ondernemingen zelf vraagt steeds meer cross-culturele vaardigheden van HM professionals. Zowel in netwerken van collega s als in relaties met gasten heeft men te maken met soms tientallen verschillende nationaliteiten. We zien ook een verschuiving van de voorspelbare doelgroepen, uit de eigen boekingskanalen, naar sterk wisselende groepen gasten vanuit diverse online boekingskanalen. Hospitality werkgevers merken dat de nieuwe generatie werknemers andere verwachtingen heeft omtrent de werkomgeving en de loopbaan: Deze generatie-y heeft een levens- en werkstijl van virtueel samenwerken, communiceren, netwerken en kennis delen. Zij zijn dankzij nieuwe web applicaties zeer goed in staat om kennis en informatie te verzamelen en zijn vooral te prikkelen met uitdagende projecten of functies. Deze generatie wil een

18 18 van 47 betere work-life balance, meer ruimte voor eigen inbreng, betere doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden. (bron: Arbeidsmarktanalyse 2011, Bedrijfschap Horeca) Binden en boeien van deze groep wordt moeilijker. Als werkgever loopt men het risico de boot te missen op het gebied van talent recruitment. De transparantie in de markt vraagt om professionals die in staat zijn om op elk gewenst moment verantwoording af te leggen voor de kwaliteit/prijsverhouding van hun product, maar ook van het effect van hun activiteiten. HM professionals moeten in staat zijn keuzes te maken en deze uit te leggen, in continue conversaties met hun omgeving. 2.5 De HM professional in het netwerk In onze visie kan de nieuwe werkomgeving het best omschreven worden aan de hand van een stakeholder analyse in een model van Joseph Weiss. Dit model heeft als doel om te bepalen welke partijen beïnvloed worden door de operatie van de onderneming. De definitie van stakeholder is any individual or group who can affect or is affected by the actions, decisions, policies, practices, or goals of the organisation. De focal stakeholder is de onderneming waarin de HM professional werkt. De primaire stakeholders zijn gasten, werknemers, leveranciers en eigenaren de secundaire stakeholders zijn alle andere partijen of mensen die belang hebben of betrokken zijn bij de onderneming. Het netwerk van stakeholders, het spinneweb, beweegt zich in een internationale, multiculturele setting. Kenmerkend is, dat individuele stakeholders op elk moment kunnen wisselen van plaats binnen het netwerk: leveranciers kunnen via co-creatie klanten worden, concurrenten kunnen na een fusie collega s worden, etc. Uitgangspunt is dat de concurrentiekracht van de HM-professional toeneemt als hij zijn stakeholders beter bedient. Het beter bedienen van stakeholders vullen wij in als het toevoegen van waarde. Dit houdt ook in, dat de focal stakeholder een bepaalde verantwoordelijkheid neemt voor zijn stakeholders. Kenmerk van een netwerkrelatie is wederkerigheid. Met deze aanname als uitgangspunt, stappen we over naar het individuele netwerk, en benoemen de afgestudeerde aan de HHO-opleiding, de HM professional, als focal stakeholder. Zij heeft toegevoegde waarde vanwege haar expertise en ervaring met hotels. De Dutch Hotello onderscheidt zich van haar internationale peers. De afgestudeerde aan een van de Nederlandse hotelscholen wordt door de geïnterviewden beschreven als gastgericht, nuchter, betrouwbaar, pragmatisch, probleemoplossend, resultaatgericht, creatief, communicatief sterk, goed in vreemde talen. Hij denkt procesmatig, heeft geen verborgen agenda, komt afspraken na, regelt en is bereid te reizen. De Dutch Hotellois

19 19 van 47 gevormd in het Nederlandse onderwijssysteem. Typerend is dat het studie- klimaat democratisch is, met veel interactie tussen docent en student. Er zijn ruime keuzevrijheden en een breed aanbod aan studies. Er is tijd voor andere activiteiten naast de studie en er zijn veel mogelijkheden voor internationale studie of stages. Individuele expressie, debat, creativiteit en ondernemingszin worden gestimuleerd. Met welke stakeholders heeft de HM-professional te maken? We bespreken de meest voorkomende stakeholders in willekeurige volgorde. Eigenaren, wiens afstand en betrokkenheid enorm kan variëren, eisen return on investment Eigendomsverhoudingen zijn snel wisselend, grensoverschrijdend en zijn bepalend voor de management- en rapportagestructuur binnen het bedrijf. De HM professional moet zich inleven in de belangen van deze grillige groep. Binnen de hiërarchie van de corporate hospitality brands, zijn leidinggevenden van grote invloed. Zij eisen loyaliteit, productiviteit en output. De HM professional moet doorzien welke verwachtingen zijn leidinggevende van hem heeft en moet als leidinggevende zelf in staat zijn om de corporate standaard over te brengen op medewerkers. In andere structuren zoals projectorganisaties bij evenementen, zijn de belangen en eisen van opdrachtgevers en projectleiders sturend, vaak in een complexe onderlinge afhankelijkheid. Gasten zijn steeds minder te beïnvloeden door traditionele marketingtechnieken. Het gedrag van gasten lijkt in het algemeen grilliger en prijsbewuster. Het boekingsgedrag is onvoorspelbaarder geworden. Consumentengedrag is onderhevig aan trends. De HM professional heeft te maken met een slimme, ervaren, 24/7 online, zelfbewuste, prijsbewuste en impulsieve gast die zijn leven en dat van de personen in zijn netwerk wil veraangenamen, vereenvoudigen en verrijken door middel van hospitality. Goede werknemers, werknemers die het gastvrijheidconcept ten uitvoer kunnen brengen in lijn met de doelstellingen van de organisatie, zijn schaars. Generatieverschillen zijn een invloedrijke factor op de werkvloer. Werknemers tonen een grote diversiteit, hebben andere normen en waarden, zijn minder loyaal, hebben nieuwe omgangsvormen, vermengen hun privé-leven met hun professionele leven, zijn anders gastgericht en hebben andere kennis. Generatie-Y werknemers zijn 24/7 online, hechten meer belang aan persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden, maar ook aan een goede werksfeer. Het wordt uitdagender om talentvolle medewerkers te vinden, te boeien en te binden. In de rol van werknemer is de HM professional zich bewust van diens brede

20 20 van 47 "employability" en kiest vaak voor carrière-mogelijkheden buiten de gastvrijheidsector. Leveranciers zijn steeds vaker specialisten. Hotelarchitectuur, concept design, branding, projectmanagement, interior design, it-oplossingen, financieel management, duurzaamheid, MVO, (of Corporate Social Responsibility), HRM, staffing, facility services, food service al deze aspecten van de hotelbedrijfsvoering worden vaak aangeboden door externe leveranciers en adviseurs. Deze partijen brengen kennis en innovatie in, die de HM professional effectief moet weten te benutten ter verbetering van zijn hospitality operatie. Boekingskanalen en vergelijkingssites dreigen het commercieel te winnen van aanbieders van accommodatie. Regie en samenwerking zijn hier sleutelwoorden. Verkennen en benutten van elkaars belang en expertise kan leiden tot het vergroten van slagkracht voor beide partijen. Partners zoals recreatieve en toeristische partners of evenementenbureaus, maar ook partijen die hospitality als belangrijke activiteit integreren, zoals zorginstellingen, bieden kansen om gezamenlijk unieke customer focus te bewerkstelligen, in concurrentie met andere allianties. Ook in deze samenwerking moet de HM professional zijn toegevoegde waarde bewijzen. Peers: andere hospitality professionals in het network, bijvoorbeeld andere hotel management bachelors. Secundaire stakeholders zijn alle andere partijen met een belang in de kernorganisatie. Buren, ondernemersverenigingen, concurrenten, consumentenorganisaties, overheden, wet- en regelgevende instanties, handhavende instanties, consumentenorganisaties, publieke media, belangengroeperingen, etc. Al deze partijen kunnen invloed uitoefenen op het succes van de kernonderneming, het hotel. 2.6 Verantwoord en gastvrij Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat de HM-professional zich bewust moet zijn van en rekenschap moet afleggen van zijn professionele activiteiten op peopleplanet-profit. Hiervoor is het ontdekken en vormen van een eigen waardenset noodzakelijk. Dit kan alleen in een continu proces van zelfreflectie en positiebepaling, zodat men kan handelen vanuit authentieke drijfveren, in discussies en besluiten zelfstandig ethische overwegingen kan maken en ruggengraat kan tonen. De morele aspecten van gastvrijheid die in dit hoofdstuk al eerder aan de orde kwamen kunnen hier worden aangevuld met respect voor de ruimte van anderen. Vanuit dit respect zal een

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Het is hier (g)een hotel!!!

Het is hier (g)een hotel!!! Het is hier (g)een hotel!!! Even voorstellen Jaap Funnekotter Directeur Hotelschool The Hague Performance Management BV Wie zijn we? Hotelschool Den Haag: een van de topopleidingsinstituten in de wereld

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

MVO-PROFIEL Bedrijf X

MVO-PROFIEL Bedrijf X MVO-PROFIEL Bedrijf X 2008 BouwMVO De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN ALLES DRAAIT OM TALENT Eigenlijk draait alles bij Censes om talent. Menselijk talent dat bedrijven in staat stelt hun prestaties en klantrelaties op een excellent

Nadere informatie

Customer Value Management bij Congressen

Customer Value Management bij Congressen Customer Value Management bij Congressen Welkom bij Event 13 Welkom bij de CLC-VECTA workshop Ed Peelen Karoline Wiegerink 27 maart 2013 De waarde zit niet in het product of de dienst Maar in het individu

Nadere informatie

De Nieuwe Professional komt eraan!

De Nieuwe Professional komt eraan! De Nieuwe Professional komt eraan! Impact van een maatschappelijke trend op innovatie Mr Hylke Oldenboom Webber Vitae Juni 2007 Amsterdam overheid Arnhem Sales Banken/Verz. MOS F&ICT ICT Acc./Fisc. Eindhoven

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE In samenwerking met: EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE Shopping Today 24 september 2015 Korte introductie.. Enny van de Velden Managing Director CCV Dienstverlener voor elektronische transacties in Europa

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Inleiding De functie van controller heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. 20 jaar geleden had de functie veelal een

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21 Inhoud voorwoord 11 Doel en opzet 13 1 Identiteit van het hedendaagse bedrijfsmaatschappelijk werk 16 1.1 Essentiële kenmerken 16 1.1.1 Een differentiatie van het beroep maatschappelijk werk 16 1.1.2 Gericht

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Bestuur... 2 1.1. Verantwoordelijkheden... 2 1.2. Kenmerken directeur-bestuurder...

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY

YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY GEEN DAG IS HETZELFDE IN DE WERELD VAN TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY. ELKE REISWENS DIE JE VERVULT EN ELKE ACTIVITEIT DIE JE ORGANISEERT IS UNIEK. MET JOUW ENTHOUSIASME,

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

FACILITAIRE PERFORMANCE 2017

FACILITAIRE PERFORMANCE 2017 FACILITAIRE PERFORMANCE 2017 MEDEWERKERS VRAGEN OM INSPIRATIE, IDENTITEIT EN GEZONDE KEUZE IN FACILITAIRE SERVICES Facilitaire services in kantoren zorg en onderwijs laten in 2017 met een tevredenheidscijfer

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie