DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN"

Transcriptie

1 DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN CC SELECT V.O.F. Vliegvelddreef Brussel

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING Situering Toepassingsgebied Inhoud... 3 I. KLANTGERICHTHEID Definitie Contact met de klant Contact met kandidaten in het kader van wervings- en selectieprocedures Efficiëntie en effectiviteit Eerlijkheid en betrouwbaarheid Open communicatie Discretie Ereloon... 5 II. PROFESSIONALITEIT Definitie Aanpak Professionaliteit Vormingsrecht en vormingsplicht Motivatieplicht... 6 III. LOYAUTEIT Definitie T.o.v. onze firma T.o.v. het management T.o.v. collega s T.o.v. medewerkers T.o.v. de direct leidinggevenden Gebruik van arbeidstijd Gebruik van materialen van de werkgever... 8 IV. INTEGRITEIT Definitie Non-discriminatie, objectiviteit en neutraliteit Belangeloosheid Belangenconflict Nevenwerkzaamheden Waardigheid Pers en de media Optreden tegen ongeoorloofd gedrag in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 2 van 11

3 INLEIDING 1 Situering CC Select is een adviesbureau, gespecialiseerd in Human Resources activiteiten en richt zich hoofdzakelijk tot openbare besturen. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze klanten bij het uitwerken van een degelijk en werkbaar personeelsbeleid, met respect voor hun eigenheid. Wij bieden een waaier van diensten aan om de organisatie van onze klanten meer efficiënt te laten functioneren. Dit doen we door de aanwezige competenties van medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten en de afwezige, maar noodzakelijke competenties aan te trekken. De juiste werknemer op de juiste plaats is voor ons cruciaal. Wij verbinden er ons toe op een correcte en objectieve wijze onze opdrachten te vervullen. Onze personeelsleden handelen bij de uitoefening van hun taken steeds vanuit een sterk deontologisch bewustzijn. Onze deontologische code bevat een aantal algemene richtlijnen die een houvast kunnen bieden. De richtlijnen bieden evenwel geen pasklare oplossingen voor alle situaties waarmee onze personeelsleden geconfronteerd worden. Ze moeten als een middel ter ondersteuning gezien worden om in het dagelijkse functioneren om te gaan met deontologische problemen en dilemma s. Tegelijk geven ze inhoud aan de integriteit die wij nastreven en bevorderen ze dat iedereen daar hetzelfde onder verstaat. Tenslotte hebben ze mede tot doel het ethische en professionele gedrag te stimuleren en te normeren om zo bij te dragen aan de kwalitatieve verbetering van de interne en externe werking. 2 Toepassingsgebied Onze deontologische code is van toepassing op alle personeelsleden van CC Select en op alle entiteiten, hun afgevaardigden en personeelsleden die in onderaanneming werken. 3 Inhoud Onze deontologische code is gestoeld op vier gemeenschappelijke waarden: - klantgerichtheid - professionaliteit - loyauteit - integriteit De volgorde waarin de waarden zijn gerangschikt is neutraal, wat maakt dat geen enkele waarde boven een andere staat. Daarnaast achten wij de wettelijkheid (= altijd handelen in overeenstemming met richtlijnen, wetten, decreten, besluiten en reglementen), de grondwettelijke rechten en vrijheden en de menselijke waardigheid fundamenteel. Geregeld kunnen er spanningen zijn tussen deze waarden onderling. Het is de bedoeling dat onze personeelsleden door het afwegen van de verschillende waarden tegen elkaar, zelf zoveel mogelijk uitmaken hoe ze reageren in concrete situaties. Wij engageren er ons evenwel toe om te helpen bij het maken van moeilijke keuzes. De directe leidinggevende vormt hierbij het eerste aanspreekpunt. Iedereen die leiding geeft, heeft de bijzondere verantwoordelijkheid om de naleving van deze richtlijnen zo goed als mogelijk te stimuleren. Daarnaast sporen onze personeelsleden elkaar aan tot de actieve naleving van deze deontologische code. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 3 van 11

4 I. KLANTGERICHTHEID 1 Definitie Onze klanten verwachten een klantvriendelijke dienstverlening. Wij staan ten dienste van iedereen zonder onderscheid en hebben oog voor de wensen en behoeften van onze klanten en handelen hiernaar. Wij anticiperen op de behoeften en staan garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Enkel opdrachten waarvoor wij over de nodige capaciteit, expertise en ervaring beschikken qua personeel, worden aanvaard. 2 Contact met de klant Wij behandelen onze klanten gelijkwaardig en verzekeren een discrete behandeling van hun vraag. Wij behandelen hen zonder onderscheid, steeds vriendelijk en met respect, en zoeken actief naar oplossingen voor eventuele problemen of antwoorden op hun vraag, voor zover dit past binnen de mogelijkheden van onze organisatie. Wij onthouden ons van een kwetsende, denigrerende of aanstootgevende houding, kledij en taalgebruik. Wij geven heldere en volledige informatie, gebruiken duidelijke en correcte taal en verzorgen ons professioneel imago door bekwaamheid en initiatief te tonen. Wij zijn behulpzaam en indien er niet onmiddellijk een oplossing voorhanden is, verwijzen wij de klanten zo mogelijk door naar een bevoegde collega. In elke correspondentie met klanten vermelden wij onze naam, dienst en contactgegevens. 3 Contact met kandidaten in het kader van wervings- en selectieprocedures Wij behandelen kandidaten steeds respectvol en gelijkwaardig. Wij selecteren enkel op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, handicap, leeftijd of filosofische, politieke of religieuze overtuigingen. Wij verstrekken de kandidaten alle nuttige informatie over de vacature, de functiebeschrijving en de gevolgde selectieprocedure en houden hen verder op de hoogte over de fase waarin de selectieprocedure zich bevindt en of zij hiervoor verder in aanmerking komen. Op hun verzoek geven wij de kandidaten de nodige feedback over hun prestaties in een selectieprocedure. Wij leven alle toepassingen in het kader van de wetgeving op de openbaarheid en de wetgeving tot bescherming van de privacy strikt na. Wij nemen de nodige maatregelen zodat ook personen met een arbeidshandicap op een evenwaardige manier kunnen deelnemen aan de procedure. 4 Efficiëntie en effectiviteit Wij realiseren de opdrachten binnen de beschikbare tijd en met de beschikbare middelen, binnen de gemaakte afspraken, procedures en het reglementair kader. Wij handelen dossiers efficiënt en binnen de opgelegde termijn af. Indien het afhandelen van een vraag of een dossier niet gebonden is aan termijnen, nemen wij een termijn als richtlijn die wij zelf als een goede dienstverlening zouden ervaren. Het is onaanvaardbaar dat klanten geen antwoord krijgen. Om een goede opvolging van de vragen van klanten te garanderen, detecteren wij de precieze behoefte en komen wij de gemaakte afspraken en beloftes na. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 4 van 11

5 5 Eerlijkheid en betrouwbaarheid De relatie met onze klanten en medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid. Ook wanneer wij een fout maken, bespreken wij dit onmiddellijk. Onze klanten kunnen op ons rekenen. Wij boezemen vertrouwen in en voeren de overeengekomen opdrachten uit. 6 Open communicatie Van bij de start communiceren wij met onze klanten over datgene wat wel en niet van ons kan verwacht worden. Wij besteden veel aandacht aan de communicatie doorheen het traject : voorafgaandelijk, tijdens de uitvoering en achteraf. 7 Discretie Wij geven op verzoek van de klanten of uit eigen beweging informatie of toelichting over materies waarover we bevoegd zijn. Hierbij houden we evenwel rekening met eventuele wettelijke beperkingen, de discretieplicht, het beroepsgeheim en de plicht tot gereserveerdheid. Zo delen wij vertrouwelijke informatie niet mee. Evenmin delen wij lopende studies, beleidsplannen die nog niet rijp zijn voor besluitvorming, informatie over vertrouwelijke problemen en gegevens over intern beraad niet mee zolang de eindbeslissing niet is genomen. 8 Ereloon Wij achten dat tegenover een prestatie een vergoeding staat. Het ereloon wordt op voorhand duidelijk afgesproken met de klanten en wordt schriftelijk vastgelegd. Wij aanvaarden van niemand anders dan de klanten in welke vorm dan ook een vergoeding. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 5 van 11

6 II. PROFESSIONALITEIT 1 Definitie Onze klanten verwachten een professionele dienstverlening. Onze personeelsleden, zoals voorgesteld in de offerte, voeren alle opdrachten met de grootste zorg en zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk uit. Wijzigingen kunnen enkel in geval van overmacht of na overleg met de klanten. 2 Aanpak Wij onderzoeken samen met onze klanten welke noden zich in hun organisatie voordoen. Wij werken ons grondig in de organisatie in om effectief onze opdracht te kunnen vervullen. Wij aanvaarden enkel opdrachten die volgens de geldende reglementeringen toegelaten zijn en waarvoor wij de nodige expertise in huis hebben. Wij bespreken de moeilijkheidsgraad van de opdracht met de klanten. 3 Professionaliteit Onze personeelsleden zijn in staat de nodige prioriteiten te stellen opdat het werk op een professionele manier wordt gerealiseerd. Wij zorgen ervoor dat zij beschikken over voldoende theoretische kennis, een aangepaste praktische vaardigheid en de fysische en psychische paraatheid. Zij bepalen de juiste middelen en benutten ze op een correcte manier. Wij behandelen klachten en kritische opmerkingen als waardevolle informatie en aanzien deze als elementen die onze eigen dienstverlening kunnen verbeteren. 4 Vormingsrecht en vormingsplicht Onze personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn onder de begeleiding en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende. Wij beschouwen vorming als een plicht indien ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of het functioneren van een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van een herstructurering of reorganisatie van een afdeling of een implementatie van nieuwe werkmethodes en infrastructuur. 5 Motivatieplicht Wij adviseren onze klanten deskundig en onderbouwen en motiveren grondig onze conclusies, bevindingen en adviezen. Wij leven de wetgeving op de openbaarheid en de wetgeving tot bescherming van de privacy strikt na. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 6 van 11

7 III. LOYAUTEIT 1 Definitie Onze personeelsleden oefenen hun functie op een loyale en correcte wijze uit. Zij stellen zich steeds op in het algemeen belang van onze firma en werken er actief en constructief aan mee opdat wij zo goed mogelijk naar buiten overkomen. Zij voeren hun opdrachten plichtsgetrouw, eerlijk en zorgvuldig uit, met respect voor wet- en regelgeving. Zij voeren geen opdrachten uit die indruisen tegen een hogere rechtsorde, tegen de mensenrechten of tegen strafrechtelijke bepalingen. Loyauteit is nauw verbonden met onze competentie organisatieverbondenheid. Dit is de individuele mogelijkheid en bereidheid om het eigen gedrag en activiteiten af te stemmen op de noden, prioriteiten en objectieven van onze organisatie. Een loyaal personeelslid handelt met het oog op het bereiken van de doelstellingen van onze organisatie en is bereid om collega s te helpen doelen te bereiken. Organisatienoden zijn een prioriteit tegenover het nastreven van eigen professionele interesses. 2 T.o.v. onze firma Onze personeelsleden mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, zelfs door investering van kapitaal of door tussenpersonen, deelnemen aan of belang hebben in een onderneming die een identieke of eenvoudigweg gelijkaardige activiteit uitoefent als onze firma. Zij zullen tijdens de duur van hun contract en zelfs na de beëindiging ervan geen daden stellen van oneerlijke concurrentie of hieraan deelnemen. Zowel tijdens de uitvoering als na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zullen onze personeelsleden er zich van onthouden de geheimen of de zaken aan derden, al dan niet concurrenten, zoals bijvoorbeeld: analysemethodes, de toestand van de organisatie van het werk, klantenlijsten, condities van de commerciële en financiële organisatie van de onderneming, werkmethodes, inlichtingen die de onderneming ontvangt van haar klanten en van personen of instanties waarmee zij een zakenrelatie onderhoudt, bekend te maken. Onze personeelsleden erkennen en aanvaarden dat alle documenten die de firma aanbelangen, haar methodes, procedures, operaties, technieken of uitrustingen vertrouwelijk zijn. Onze personeelsleden zullen geen kopieën, duplicaten, nota s, fotokopieën, drukwerken, uittreksels of overzichten maken of laten maken van vertrouwelijke informatie die uitsluitend eigendom is en blijft van onze firma of van de partij die een zakenrelatie onderhoudt met onze firma, naar gelang van het geval. 3 T.o.v. het management Onze personeelsleden werken constructief en met kennis van zaken mee aan de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Zij nemen actief deel aan teamwerk en formuleren adviezen, opties en voorstellen op basis van een precieze, volledige en praktische voorstelling van de feiten. Zij besteden bij alles wat ze ondernemen ook aandacht voor de financiële, duurzame en ecologische kant. Op deze manier zetten zij hun kennis en inzicht in voor het beste beleid en de beste manier om het uit te voeren. Eenmaal de managementbeslissing is genomen, voeren onze personeelsleden deze loyaal en met de nodige verantwoordelijkheidszin uit, ook al strookt ze niet met het eigen standpunt terzake. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 7 van 11

8 4 T.o.v. collega s Onze personeelsleden streven naar een vlotte samenwerking waarbij het belang van onze organisatie centraal staat. In samenwerking met collega s binnen en buiten de eigen dienst en in wederzijds vertrouwen werken zij in een open dialoog en een opbouwende sfeer naar resultaten toe. Zij nemen initiatief en verantwoordelijkheid, komen afspraken na en benaderen hun taken oprecht. Zij helpen hun collega s in de mate waarin het organisatiebelang dat vereist en zij verrichten bij hun afwezigheid de voor de goede gang van de dienstverlening noodzakelijke prestaties. Zij stellen hun collega s en direct leidinggevende op de hoogte van alles wat belangrijk is voor de taken waar ze samen aan werken en maken eventuele problemen bespreekbaar. 5 T.o.v. medewerkers Onze direct leidinggevenden zijn aanspreekbaar voor en loyaal tegenover hun medewerkers en stellen alles in het werk om een goede werksfeer te creëren. Ze schakelen de juiste medewerker in op de juiste plaats zodat de capaciteiten van iedereen optimaal benut kunnen worden. Zij communiceren open en duidelijk met hun medewerkers over dienstaangelegenheden en wat zij van hen verwachten en luisteren naar hun kritiek. Zij stellen hen met de nodige middelen in staat om de doelstellingen te bereiken en zorgen ervoor dat ze een eerlijke evaluatie krijgen. Via het systeem van functionering- en evaluatiegesprekken kunnen onze direct leidinggevenden via een wettelijke, correcte en objectieve methode hun medewerkers sturen. 6 T.o.v. de direct leidinggevenden Onze personeelsleden steunen hun direct leidinggevenden in hun beslissingen en helpen hen om deze zo snel, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. In de samenwerking met hun direct leidinggevenden staat openheid en loyauteit centraal. Meningsverschillen dienen zo snel mogelijk, eerlijk en open besproken te worden. 7 Gebruik van arbeidstijd Tijdens de diensturen wijden onze personeelsleden zich volledig aan hun taken en voelen zij zich betrokken. Zij maken geen ongeoorloofd gebruik van de werktijd. Zij nemen het werk spontaan op, voeren het vlot uit en zijn bereid om een extra inspanning te leveren als het werk daarom vraagt. Zij aanvaarden binnen de wettelijke en reglementaire perken veranderingen binnen de opdracht, werkomstandigheden en doelstellingen. 8 Gebruik van materialen van de werkgever Wij staan het gebruik van onze materialen voor privé doeleinden toe in die gevallen zoals bepaald in het arbeidsreglement. In andere gevallen kan dit enkel in uitzonderlijke gevallen en mits voorafgaande toestemming van de direct leidinggevenden. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 8 van 11

9 IV. INTEGRITEIT 1 Definitie Onze personeelsleden moeten zowel in hun relatie met onze firma als in de contacten met onze klanten en collega s correct, betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Zij oefenen hun functie zonder vooringenomenheid en zonder enige discriminatie uit. Collega s, klanten en leveranciers moeten erop kunnen rekenen dat zij in gelijke gevallen gelijk worden behandeld en dat het algemeen belang van onze firma voorop staat. Alle schijn van partijdigheid, afhankelijkheid en willekeur dient vermeden te worden, zowel binnen als buiten onze werkomgeving. Onze klanten moeten vertrouwen kunnen hebben in ons en onze personeelsleden. Onze personeelsleden dienen, zowel in dienst als in hun particulier leven, alles te vermijden wat het vertrouwen van onze klanten zou kunnen schaden of de eer of de waardigheid van hun functie in het gedrang zou kunnen brengen. 2 Non-discriminatie, objectiviteit en neutraliteit Om onze klanten in gelijke gevallen op eenzelfde manier te behandelen, dienen onze personeelsleden in alle omstandigheden objectief te blijven en hun functie op een neutrale wijze uit te oefenen. Iedere vorm van discriminatie is hierbij verboden. Zij eerbiedigen ieders waardigheid, gevoelens en overtuiging. Zij onthouden zich, ook onder elkaar, van elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging, sociale, lichamelijke of geestelijke handicap. Zij doen of zeggen niets dat als een inbreuk op iemands waardigheid kan worden beschouwd of deze in het gedrang kan brengen. Persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een vereniging of politieke partij mogen geen weerslag uitoefenen op de objectiviteit waarmee onze personeelsleden hun taak uitoefenen. Zij voeren tijdens de diensturen geen politieke, ideologische, religieuze of filosofische propaganda en stellen zich geen kandidaat voor welke politieke partij dan ook tijdens verkiezingsprocedures. 3 Belangeloosheid Tenzij dit past in het kader van een normale professionele verhouding en die in het teken staat van het algemeen belang van onze firma, aanvaarden onze personeelsleden geen geschenken, uitnodigingen of andere voordelen die een sfeer of schijn van partijdigheid kunnen doen ontstaan waardoor het lijkt dat zij niet langer onpartijdig, onafhankelijk en objectief kunnen beslissen. In ieder geval mag het enkel gaan om een geschenk of uitnodiging met een geringe materiële waarde dat tot geen gunst of wederdienst verplicht, daarenboven beperkt gebeurt en niet systematisch ingebouwd wordt in onze werking. In twijfelgevallen weigeren onze personeelsleden het geschenk of gaan ze niet in op de uitnodiging. Evenmin mogen zij van andere personeelsleden of van derden giften of andere voordelen vragen die met hun functie verband houden, bijvoorbeeld als wederdienst voor de behandeling van een dossier of het verstrekken van informatie of een andere dienstverlening. Onze personeelsleden bespreken attenties, geschenken of uitnodigingen open en eerlijk met hun direct leidinggevenden. Zij brengen hen op de hoogte van de activiteiten waaraan zij deelnemen en van de aanvaarde relatiegeschenken. Zij zijn hierover open naar de collega s toe. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 9 van 11

10 4 Belangenconflict Onze personeelsleden dienen neutraal te handelen wanneer onze belangen in conflict dreigen te komen met hun persoonlijke belangen. Privé-belangen die de objectiviteit van de uitoefening van de taken kunnen beïnvloeden dienen dan ook te worden vermeden. 5 Nevenwerkzaamheden Als nevenwerkzaamheid worden alle betaalde of onbetaalde activiteiten verstaan die onze personeelsleden op min of meer regelmatige basis buiten hun diensturen voor zichzelf of voor derden verrichten. De hoedanigheid van onze personeelsleden is onverenigbaar met elke nevenwerkzaamheid die, hetzij door onze personeelsleden zelf, hetzij via een tussenpersoon wordt verricht en die verhindert dat zij hun plichten vervullen of die de waardigheid van hun functie of de eigen onafhankelijkheid in het gedrang brengt. Onze personeelsleden mogen betaalde nevenwerkzaamheden uitoefenen indien ze hiertoe voorafgaandelijk onze toelating hebben verkregen. Voor onbetaalde nevenwerkzaamheden is er geen meldingplicht en is er voorafgaandelijk geen toelating vereist. Onze personeelsleden worden geacht zelf te bepalen wanneer hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Nevenwerkzaamheden dienen alleszins plaats te vinden buiten de werkuren. Onze materialen mogen niet aangewend worden. 6 Waardigheid Onze personeelsleden mogen zelf of door een tussenpersoon geen activiteiten uitoefenen die de beroepsplichten in de weg kunnen staan of met de waardigheid van de functie in strijd zijn. Ook buiten de uitoefening van de functie worden onze personeelsleden dikwijls met ons geassocieerd. Daarom moeten ze elke handelswijze vermijden die het vertrouwen in ons of onze dienstverlening kan aantasten. 7 Pers en de media Omdat in de pers en de media een uitspraak snel verkeerd kan worden uitgelegd, gebeurt het geven van informatie via onze afgevaardigd bestuurder. Onze personeelsleden nemen nooit uit eigen beweging contact op met de pers en de media over dienstaangelegenheden. Contacten met de pers en de media mogen dan ook enkel verlopen mits voorafgaandelijk overleg met de afgevaardigd bestuurder. Onze personeelsleden die een persoonlijk standpunt willen vertolken, maken duidelijk dat zij in eigen naam handelen. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 10 van 11

11 8 Optreden tegen ongeoorloofd gedrag Onze personeelsleden moeten reageren wanneer er iets gebeurt binnen de organisatie dat in strijd is met de richtlijnen zoals opgenomen in deze deontologische code. Onze personeelsleden dienen misbruiken en nalatigheden die ze vaststellen tijdens de uitoefening van hun functie, onmiddellijk te proberen stoppen. Zij dienen hiertoe onmiddellijk de direct leidinggevenden te verwittigen die op hun beurt de nodige stappen onderneemt. Is de direct leidinggevende zelf betrokken partij, dan is het onze personeelsleden toegestaan onregelmatigheden te signaleren aan de afgevaardigd bestuurder, of als die zelf het voorwerp uitmaakt, één van de andere leden van het management. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 11 van 11

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET OCMW LUBBEEK INHOUDSTAFEL INLEIDING

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET OCMW LUBBEEK INHOUDSTAFEL INLEIDING 1 WOORD VOORAF DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET OCMW LUBBEEK Bedoeling van deze code is de waarden van het OCMWbestuur over te brengen naar het personeel, en dit op een opbouwende en

Nadere informatie

Deontologische code OCMW-personeel

Deontologische code OCMW-personeel Deontologische code OCMW-personeel Situering Toepassingsgebied Inhoud Deontologische code OCMW-personeel 1 De laatste jaren is er wereldwijd en in Vlaanderen een toenemende aandacht voor het thema integriteit,

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE BINNENLANDSE ZAKEN. dienstuitoefening externe relaties. verticale relaties. interne relaties. basiswaarden

DEONTOLOGISCHE CODE BINNENLANDSE ZAKEN. dienstuitoefening externe relaties. verticale relaties. interne relaties. basiswaarden DEONTOLOGISCHE CODE dienstuitoefening externe relaties interne relaties verticale relaties basiswaarden FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN De maatschappij is de laatste jaren sterk geëvolueerd

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE LOYALITEIT

DEONTOLOGISCHE CODE LOYALITEIT DEONTOLOGISCHE CODE Artikel 112 van het gemeentedecreet stelt dat de gemeenteraad een deontologische code vaststelt voor het gemeentepersoneel. In deze deontologische code dienen artikels 107 t.e.m. 111

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT?

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? Wij werken met 7 800 ambtenaren bij de stad Antwerpen. De burgers en de politici, de bedrijven en de bezoekers, iedereen

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Deontologische code voor personeelsleden van de gemeente Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013

Deontologische code voor personeelsleden van de gemeente Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 Deontologische code voor personeelsleden van de gemeente Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 De deontologische code wil een houvast bieden aan personeelsleden van de gemeente Westerlo

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Berk

Woonzorgcentrum De Berk FUNCTIEPROFIEL WOONASSISTENT 1 FUNCTIEDOEL De woonassistent verzorgt een nette en hygiënische woon- en leefomgeving van de bewoner De woonassistent biedt ondersteuning aan het verzorgend personeel. De

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

de Groeiacademie: Ethische Gedragscode v1.2, verschenen op 6 Januari 2015

de Groeiacademie: Ethische Gedragscode v1.2, verschenen op 6 Januari 2015 de Groeiacademie: Ethische Gedragscode v1.2, verschenen op 6 Januari 2015 De Groeiacademie Ethische Gedragscode Definities: Coach: Iemand die coacht. Coachee: Iemand die gecoacht wordt. Coachen: Het strategisch

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Gedragscode. voor de auditoren van Audit Vlaanderen

Gedragscode. voor de auditoren van Audit Vlaanderen Gedragscode voor de auditoren van Audit Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 5 Principes 6 Verduidelijking van de principes 7 Onafhankelijkheid 7 Objectiviteit 9 Bekwaamheid 11 Partner van het management

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing.

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing. Deontologische Code INLEIDING Het doel van de Deontologische Code van het Instituut is het stimuleren van een ethische cultuur binnen het geheel van de professionele uitoefening van interne audit. Interne

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functiebeschrijving Functie Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functionele loopbaan C1 C3 Code IZ/BKO/2008/01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Vlaamse overheid. protocol nr. 235.746

Vlaamse overheid. protocol nr. 235.746 Vlaamse overheid Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 235.746 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 12 JUNI EN 3

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Pagina 1 van 5

Algemene bepalingen. Pagina 1 van 5 Bijlage: Gedragscode voor deelnemers aan loopbaanbegeleiding die door gemandateerde dienstverleners toegepast moet worden bij de uitvoering van de opdracht als vermeld in artikel 5, 1, tweede lid, 6 Algemene

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Aanbeveling: non-discriminatie

Aanbeveling: non-discriminatie Aanbeveling: non-discriminatie Een non-discriminatie aanbeveling. VOORWOORD Onze samenleving krijgt steeds meer kleur. De wereld is ons dorp geworden en afstanden bestaan niet meer. Deze evolutie zal zich

Nadere informatie

Geen kant-en-klare oplossingen

Geen kant-en-klare oplossingen Onze gedragscode Op welke manier oefenen we ons beroep uit? Hoe dient onze houding te zijn ten opzichte van - interne en externe - cliënten? Hoe gedragen we ons ten opzichte van collega s en anderen die

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Verantwoordelijke opvanggezinnen Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 0,5 Prestatieverhoudingen halftijds Loopbaanonderbreking / Duur wervingsreserve

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. van de RAAD VAN BESTUUR. van de VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

REGLEMENT VAN ORDE. van de RAAD VAN BESTUUR. van de VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA REGLEMENT VAN ORDE van de RAAD VAN BESTUUR van de VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 21 MAART 2013. Reglement van orde van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media DE VLAAMSE REGULATOR VOOR

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE POLITIERAAD 5428

DEONTOLOGISCHE CODE POLITIERAAD 5428 DEONTOLOGISCHE CODE POLITIERAAD 5428 Met het Koninklijk Besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deotologische code van de politiediensten 1 heeft de wetgever mee vorm gegeven aan de nieuwe

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT BIJLAGE FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT Voorafgaande opmerking : Deze functiebeschrijving mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de persoonlijke

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

De psycholoog: titelbescherming en deontologie. I. Psychologencommissie Organigram 05-05-15. Overzicht. Missie. Vier kerntaken

De psycholoog: titelbescherming en deontologie. I. Psychologencommissie Organigram 05-05-15. Overzicht. Missie. Vier kerntaken De psycholoog: titelbescherming en deontologie VVKP Algemene Vergadering Gent, 28/04/15 door Edward Van Rossen, directeur Psychologencommissie Organigram Publieke instelling Onafhankelijke instantie Bevoegd

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Gedragscode voor verzekeringsartsen werkzaam voor de uitvoeringsinstellingen SV

Gedragscode voor verzekeringsartsen werkzaam voor de uitvoeringsinstellingen SV Gedragscode voor verzekeringsartsen werkzaam voor de uitvoeringsinstellingen SV Inleiding Van iedere professional wordt gevraagd dat hij de waarden die hij in zijn beroep dient, en de daaraan ten grondslag

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN DIENSTENCENTRUM LIMBURGSE STICHTING AUTISME 1 FUNCTIEDOEL De verantwoordelijke woonopvang ondersteunt de directeur in de dagelijkse leiding

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER 1. Functietitel Financial Controller 2. Doel van de functie Actief bijdragen aan de financieel-economische stuurbaarheid van het ziekenhuis door in te staan voor

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Beroepscode voor badmintontrainers

Beroepscode voor badmintontrainers Inleiding De beroepscode is een kwaliteitstoets van de beroepsuitoefening voor de trainers/coaches; biedt een legitimatie van het beroepshandelen; maakt voor de sporters duidelijk wat zij mogen verwachten;

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

Onze manier(en)! Integriteit Missie van woonstichting De Zes Kernen Kwaliteitszorg bij woonstichting De Zes Kernen

Onze manier(en)! Integriteit Missie van woonstichting De Zes Kernen Kwaliteitszorg bij woonstichting De Zes Kernen Hier beschrijven wij de manier van woonstichting De Zes Kernen, de sfeer waarin we ons doel willen bereiken en de integriteitscode die we daarbij hanteren. We beschrijven hierin hoe wij om willen gaan

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Isaac De Vos 21 mei 2015 Cel Diversiteit Doel: Discriminatie binnen de geïntegreerde politie tegen te gaan. Sensibiliseringscampagnes, het coördineren van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie