DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN"

Transcriptie

1 DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN CC SELECT V.O.F. Vliegvelddreef Brussel

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING Situering Toepassingsgebied Inhoud... 3 I. KLANTGERICHTHEID Definitie Contact met de klant Contact met kandidaten in het kader van wervings- en selectieprocedures Efficiëntie en effectiviteit Eerlijkheid en betrouwbaarheid Open communicatie Discretie Ereloon... 5 II. PROFESSIONALITEIT Definitie Aanpak Professionaliteit Vormingsrecht en vormingsplicht Motivatieplicht... 6 III. LOYAUTEIT Definitie T.o.v. onze firma T.o.v. het management T.o.v. collega s T.o.v. medewerkers T.o.v. de direct leidinggevenden Gebruik van arbeidstijd Gebruik van materialen van de werkgever... 8 IV. INTEGRITEIT Definitie Non-discriminatie, objectiviteit en neutraliteit Belangeloosheid Belangenconflict Nevenwerkzaamheden Waardigheid Pers en de media Optreden tegen ongeoorloofd gedrag in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 2 van 11

3 INLEIDING 1 Situering CC Select is een adviesbureau, gespecialiseerd in Human Resources activiteiten en richt zich hoofdzakelijk tot openbare besturen. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze klanten bij het uitwerken van een degelijk en werkbaar personeelsbeleid, met respect voor hun eigenheid. Wij bieden een waaier van diensten aan om de organisatie van onze klanten meer efficiënt te laten functioneren. Dit doen we door de aanwezige competenties van medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten en de afwezige, maar noodzakelijke competenties aan te trekken. De juiste werknemer op de juiste plaats is voor ons cruciaal. Wij verbinden er ons toe op een correcte en objectieve wijze onze opdrachten te vervullen. Onze personeelsleden handelen bij de uitoefening van hun taken steeds vanuit een sterk deontologisch bewustzijn. Onze deontologische code bevat een aantal algemene richtlijnen die een houvast kunnen bieden. De richtlijnen bieden evenwel geen pasklare oplossingen voor alle situaties waarmee onze personeelsleden geconfronteerd worden. Ze moeten als een middel ter ondersteuning gezien worden om in het dagelijkse functioneren om te gaan met deontologische problemen en dilemma s. Tegelijk geven ze inhoud aan de integriteit die wij nastreven en bevorderen ze dat iedereen daar hetzelfde onder verstaat. Tenslotte hebben ze mede tot doel het ethische en professionele gedrag te stimuleren en te normeren om zo bij te dragen aan de kwalitatieve verbetering van de interne en externe werking. 2 Toepassingsgebied Onze deontologische code is van toepassing op alle personeelsleden van CC Select en op alle entiteiten, hun afgevaardigden en personeelsleden die in onderaanneming werken. 3 Inhoud Onze deontologische code is gestoeld op vier gemeenschappelijke waarden: - klantgerichtheid - professionaliteit - loyauteit - integriteit De volgorde waarin de waarden zijn gerangschikt is neutraal, wat maakt dat geen enkele waarde boven een andere staat. Daarnaast achten wij de wettelijkheid (= altijd handelen in overeenstemming met richtlijnen, wetten, decreten, besluiten en reglementen), de grondwettelijke rechten en vrijheden en de menselijke waardigheid fundamenteel. Geregeld kunnen er spanningen zijn tussen deze waarden onderling. Het is de bedoeling dat onze personeelsleden door het afwegen van de verschillende waarden tegen elkaar, zelf zoveel mogelijk uitmaken hoe ze reageren in concrete situaties. Wij engageren er ons evenwel toe om te helpen bij het maken van moeilijke keuzes. De directe leidinggevende vormt hierbij het eerste aanspreekpunt. Iedereen die leiding geeft, heeft de bijzondere verantwoordelijkheid om de naleving van deze richtlijnen zo goed als mogelijk te stimuleren. Daarnaast sporen onze personeelsleden elkaar aan tot de actieve naleving van deze deontologische code. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 3 van 11

4 I. KLANTGERICHTHEID 1 Definitie Onze klanten verwachten een klantvriendelijke dienstverlening. Wij staan ten dienste van iedereen zonder onderscheid en hebben oog voor de wensen en behoeften van onze klanten en handelen hiernaar. Wij anticiperen op de behoeften en staan garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Enkel opdrachten waarvoor wij over de nodige capaciteit, expertise en ervaring beschikken qua personeel, worden aanvaard. 2 Contact met de klant Wij behandelen onze klanten gelijkwaardig en verzekeren een discrete behandeling van hun vraag. Wij behandelen hen zonder onderscheid, steeds vriendelijk en met respect, en zoeken actief naar oplossingen voor eventuele problemen of antwoorden op hun vraag, voor zover dit past binnen de mogelijkheden van onze organisatie. Wij onthouden ons van een kwetsende, denigrerende of aanstootgevende houding, kledij en taalgebruik. Wij geven heldere en volledige informatie, gebruiken duidelijke en correcte taal en verzorgen ons professioneel imago door bekwaamheid en initiatief te tonen. Wij zijn behulpzaam en indien er niet onmiddellijk een oplossing voorhanden is, verwijzen wij de klanten zo mogelijk door naar een bevoegde collega. In elke correspondentie met klanten vermelden wij onze naam, dienst en contactgegevens. 3 Contact met kandidaten in het kader van wervings- en selectieprocedures Wij behandelen kandidaten steeds respectvol en gelijkwaardig. Wij selecteren enkel op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, handicap, leeftijd of filosofische, politieke of religieuze overtuigingen. Wij verstrekken de kandidaten alle nuttige informatie over de vacature, de functiebeschrijving en de gevolgde selectieprocedure en houden hen verder op de hoogte over de fase waarin de selectieprocedure zich bevindt en of zij hiervoor verder in aanmerking komen. Op hun verzoek geven wij de kandidaten de nodige feedback over hun prestaties in een selectieprocedure. Wij leven alle toepassingen in het kader van de wetgeving op de openbaarheid en de wetgeving tot bescherming van de privacy strikt na. Wij nemen de nodige maatregelen zodat ook personen met een arbeidshandicap op een evenwaardige manier kunnen deelnemen aan de procedure. 4 Efficiëntie en effectiviteit Wij realiseren de opdrachten binnen de beschikbare tijd en met de beschikbare middelen, binnen de gemaakte afspraken, procedures en het reglementair kader. Wij handelen dossiers efficiënt en binnen de opgelegde termijn af. Indien het afhandelen van een vraag of een dossier niet gebonden is aan termijnen, nemen wij een termijn als richtlijn die wij zelf als een goede dienstverlening zouden ervaren. Het is onaanvaardbaar dat klanten geen antwoord krijgen. Om een goede opvolging van de vragen van klanten te garanderen, detecteren wij de precieze behoefte en komen wij de gemaakte afspraken en beloftes na. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 4 van 11

5 5 Eerlijkheid en betrouwbaarheid De relatie met onze klanten en medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid. Ook wanneer wij een fout maken, bespreken wij dit onmiddellijk. Onze klanten kunnen op ons rekenen. Wij boezemen vertrouwen in en voeren de overeengekomen opdrachten uit. 6 Open communicatie Van bij de start communiceren wij met onze klanten over datgene wat wel en niet van ons kan verwacht worden. Wij besteden veel aandacht aan de communicatie doorheen het traject : voorafgaandelijk, tijdens de uitvoering en achteraf. 7 Discretie Wij geven op verzoek van de klanten of uit eigen beweging informatie of toelichting over materies waarover we bevoegd zijn. Hierbij houden we evenwel rekening met eventuele wettelijke beperkingen, de discretieplicht, het beroepsgeheim en de plicht tot gereserveerdheid. Zo delen wij vertrouwelijke informatie niet mee. Evenmin delen wij lopende studies, beleidsplannen die nog niet rijp zijn voor besluitvorming, informatie over vertrouwelijke problemen en gegevens over intern beraad niet mee zolang de eindbeslissing niet is genomen. 8 Ereloon Wij achten dat tegenover een prestatie een vergoeding staat. Het ereloon wordt op voorhand duidelijk afgesproken met de klanten en wordt schriftelijk vastgelegd. Wij aanvaarden van niemand anders dan de klanten in welke vorm dan ook een vergoeding. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 5 van 11

6 II. PROFESSIONALITEIT 1 Definitie Onze klanten verwachten een professionele dienstverlening. Onze personeelsleden, zoals voorgesteld in de offerte, voeren alle opdrachten met de grootste zorg en zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk uit. Wijzigingen kunnen enkel in geval van overmacht of na overleg met de klanten. 2 Aanpak Wij onderzoeken samen met onze klanten welke noden zich in hun organisatie voordoen. Wij werken ons grondig in de organisatie in om effectief onze opdracht te kunnen vervullen. Wij aanvaarden enkel opdrachten die volgens de geldende reglementeringen toegelaten zijn en waarvoor wij de nodige expertise in huis hebben. Wij bespreken de moeilijkheidsgraad van de opdracht met de klanten. 3 Professionaliteit Onze personeelsleden zijn in staat de nodige prioriteiten te stellen opdat het werk op een professionele manier wordt gerealiseerd. Wij zorgen ervoor dat zij beschikken over voldoende theoretische kennis, een aangepaste praktische vaardigheid en de fysische en psychische paraatheid. Zij bepalen de juiste middelen en benutten ze op een correcte manier. Wij behandelen klachten en kritische opmerkingen als waardevolle informatie en aanzien deze als elementen die onze eigen dienstverlening kunnen verbeteren. 4 Vormingsrecht en vormingsplicht Onze personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn onder de begeleiding en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende. Wij beschouwen vorming als een plicht indien ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of het functioneren van een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van een herstructurering of reorganisatie van een afdeling of een implementatie van nieuwe werkmethodes en infrastructuur. 5 Motivatieplicht Wij adviseren onze klanten deskundig en onderbouwen en motiveren grondig onze conclusies, bevindingen en adviezen. Wij leven de wetgeving op de openbaarheid en de wetgeving tot bescherming van de privacy strikt na. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 6 van 11

7 III. LOYAUTEIT 1 Definitie Onze personeelsleden oefenen hun functie op een loyale en correcte wijze uit. Zij stellen zich steeds op in het algemeen belang van onze firma en werken er actief en constructief aan mee opdat wij zo goed mogelijk naar buiten overkomen. Zij voeren hun opdrachten plichtsgetrouw, eerlijk en zorgvuldig uit, met respect voor wet- en regelgeving. Zij voeren geen opdrachten uit die indruisen tegen een hogere rechtsorde, tegen de mensenrechten of tegen strafrechtelijke bepalingen. Loyauteit is nauw verbonden met onze competentie organisatieverbondenheid. Dit is de individuele mogelijkheid en bereidheid om het eigen gedrag en activiteiten af te stemmen op de noden, prioriteiten en objectieven van onze organisatie. Een loyaal personeelslid handelt met het oog op het bereiken van de doelstellingen van onze organisatie en is bereid om collega s te helpen doelen te bereiken. Organisatienoden zijn een prioriteit tegenover het nastreven van eigen professionele interesses. 2 T.o.v. onze firma Onze personeelsleden mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, zelfs door investering van kapitaal of door tussenpersonen, deelnemen aan of belang hebben in een onderneming die een identieke of eenvoudigweg gelijkaardige activiteit uitoefent als onze firma. Zij zullen tijdens de duur van hun contract en zelfs na de beëindiging ervan geen daden stellen van oneerlijke concurrentie of hieraan deelnemen. Zowel tijdens de uitvoering als na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zullen onze personeelsleden er zich van onthouden de geheimen of de zaken aan derden, al dan niet concurrenten, zoals bijvoorbeeld: analysemethodes, de toestand van de organisatie van het werk, klantenlijsten, condities van de commerciële en financiële organisatie van de onderneming, werkmethodes, inlichtingen die de onderneming ontvangt van haar klanten en van personen of instanties waarmee zij een zakenrelatie onderhoudt, bekend te maken. Onze personeelsleden erkennen en aanvaarden dat alle documenten die de firma aanbelangen, haar methodes, procedures, operaties, technieken of uitrustingen vertrouwelijk zijn. Onze personeelsleden zullen geen kopieën, duplicaten, nota s, fotokopieën, drukwerken, uittreksels of overzichten maken of laten maken van vertrouwelijke informatie die uitsluitend eigendom is en blijft van onze firma of van de partij die een zakenrelatie onderhoudt met onze firma, naar gelang van het geval. 3 T.o.v. het management Onze personeelsleden werken constructief en met kennis van zaken mee aan de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Zij nemen actief deel aan teamwerk en formuleren adviezen, opties en voorstellen op basis van een precieze, volledige en praktische voorstelling van de feiten. Zij besteden bij alles wat ze ondernemen ook aandacht voor de financiële, duurzame en ecologische kant. Op deze manier zetten zij hun kennis en inzicht in voor het beste beleid en de beste manier om het uit te voeren. Eenmaal de managementbeslissing is genomen, voeren onze personeelsleden deze loyaal en met de nodige verantwoordelijkheidszin uit, ook al strookt ze niet met het eigen standpunt terzake. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 7 van 11

8 4 T.o.v. collega s Onze personeelsleden streven naar een vlotte samenwerking waarbij het belang van onze organisatie centraal staat. In samenwerking met collega s binnen en buiten de eigen dienst en in wederzijds vertrouwen werken zij in een open dialoog en een opbouwende sfeer naar resultaten toe. Zij nemen initiatief en verantwoordelijkheid, komen afspraken na en benaderen hun taken oprecht. Zij helpen hun collega s in de mate waarin het organisatiebelang dat vereist en zij verrichten bij hun afwezigheid de voor de goede gang van de dienstverlening noodzakelijke prestaties. Zij stellen hun collega s en direct leidinggevende op de hoogte van alles wat belangrijk is voor de taken waar ze samen aan werken en maken eventuele problemen bespreekbaar. 5 T.o.v. medewerkers Onze direct leidinggevenden zijn aanspreekbaar voor en loyaal tegenover hun medewerkers en stellen alles in het werk om een goede werksfeer te creëren. Ze schakelen de juiste medewerker in op de juiste plaats zodat de capaciteiten van iedereen optimaal benut kunnen worden. Zij communiceren open en duidelijk met hun medewerkers over dienstaangelegenheden en wat zij van hen verwachten en luisteren naar hun kritiek. Zij stellen hen met de nodige middelen in staat om de doelstellingen te bereiken en zorgen ervoor dat ze een eerlijke evaluatie krijgen. Via het systeem van functionering- en evaluatiegesprekken kunnen onze direct leidinggevenden via een wettelijke, correcte en objectieve methode hun medewerkers sturen. 6 T.o.v. de direct leidinggevenden Onze personeelsleden steunen hun direct leidinggevenden in hun beslissingen en helpen hen om deze zo snel, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. In de samenwerking met hun direct leidinggevenden staat openheid en loyauteit centraal. Meningsverschillen dienen zo snel mogelijk, eerlijk en open besproken te worden. 7 Gebruik van arbeidstijd Tijdens de diensturen wijden onze personeelsleden zich volledig aan hun taken en voelen zij zich betrokken. Zij maken geen ongeoorloofd gebruik van de werktijd. Zij nemen het werk spontaan op, voeren het vlot uit en zijn bereid om een extra inspanning te leveren als het werk daarom vraagt. Zij aanvaarden binnen de wettelijke en reglementaire perken veranderingen binnen de opdracht, werkomstandigheden en doelstellingen. 8 Gebruik van materialen van de werkgever Wij staan het gebruik van onze materialen voor privé doeleinden toe in die gevallen zoals bepaald in het arbeidsreglement. In andere gevallen kan dit enkel in uitzonderlijke gevallen en mits voorafgaande toestemming van de direct leidinggevenden. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 8 van 11

9 IV. INTEGRITEIT 1 Definitie Onze personeelsleden moeten zowel in hun relatie met onze firma als in de contacten met onze klanten en collega s correct, betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Zij oefenen hun functie zonder vooringenomenheid en zonder enige discriminatie uit. Collega s, klanten en leveranciers moeten erop kunnen rekenen dat zij in gelijke gevallen gelijk worden behandeld en dat het algemeen belang van onze firma voorop staat. Alle schijn van partijdigheid, afhankelijkheid en willekeur dient vermeden te worden, zowel binnen als buiten onze werkomgeving. Onze klanten moeten vertrouwen kunnen hebben in ons en onze personeelsleden. Onze personeelsleden dienen, zowel in dienst als in hun particulier leven, alles te vermijden wat het vertrouwen van onze klanten zou kunnen schaden of de eer of de waardigheid van hun functie in het gedrang zou kunnen brengen. 2 Non-discriminatie, objectiviteit en neutraliteit Om onze klanten in gelijke gevallen op eenzelfde manier te behandelen, dienen onze personeelsleden in alle omstandigheden objectief te blijven en hun functie op een neutrale wijze uit te oefenen. Iedere vorm van discriminatie is hierbij verboden. Zij eerbiedigen ieders waardigheid, gevoelens en overtuiging. Zij onthouden zich, ook onder elkaar, van elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging, sociale, lichamelijke of geestelijke handicap. Zij doen of zeggen niets dat als een inbreuk op iemands waardigheid kan worden beschouwd of deze in het gedrang kan brengen. Persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een vereniging of politieke partij mogen geen weerslag uitoefenen op de objectiviteit waarmee onze personeelsleden hun taak uitoefenen. Zij voeren tijdens de diensturen geen politieke, ideologische, religieuze of filosofische propaganda en stellen zich geen kandidaat voor welke politieke partij dan ook tijdens verkiezingsprocedures. 3 Belangeloosheid Tenzij dit past in het kader van een normale professionele verhouding en die in het teken staat van het algemeen belang van onze firma, aanvaarden onze personeelsleden geen geschenken, uitnodigingen of andere voordelen die een sfeer of schijn van partijdigheid kunnen doen ontstaan waardoor het lijkt dat zij niet langer onpartijdig, onafhankelijk en objectief kunnen beslissen. In ieder geval mag het enkel gaan om een geschenk of uitnodiging met een geringe materiële waarde dat tot geen gunst of wederdienst verplicht, daarenboven beperkt gebeurt en niet systematisch ingebouwd wordt in onze werking. In twijfelgevallen weigeren onze personeelsleden het geschenk of gaan ze niet in op de uitnodiging. Evenmin mogen zij van andere personeelsleden of van derden giften of andere voordelen vragen die met hun functie verband houden, bijvoorbeeld als wederdienst voor de behandeling van een dossier of het verstrekken van informatie of een andere dienstverlening. Onze personeelsleden bespreken attenties, geschenken of uitnodigingen open en eerlijk met hun direct leidinggevenden. Zij brengen hen op de hoogte van de activiteiten waaraan zij deelnemen en van de aanvaarde relatiegeschenken. Zij zijn hierover open naar de collega s toe. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 9 van 11

10 4 Belangenconflict Onze personeelsleden dienen neutraal te handelen wanneer onze belangen in conflict dreigen te komen met hun persoonlijke belangen. Privé-belangen die de objectiviteit van de uitoefening van de taken kunnen beïnvloeden dienen dan ook te worden vermeden. 5 Nevenwerkzaamheden Als nevenwerkzaamheid worden alle betaalde of onbetaalde activiteiten verstaan die onze personeelsleden op min of meer regelmatige basis buiten hun diensturen voor zichzelf of voor derden verrichten. De hoedanigheid van onze personeelsleden is onverenigbaar met elke nevenwerkzaamheid die, hetzij door onze personeelsleden zelf, hetzij via een tussenpersoon wordt verricht en die verhindert dat zij hun plichten vervullen of die de waardigheid van hun functie of de eigen onafhankelijkheid in het gedrang brengt. Onze personeelsleden mogen betaalde nevenwerkzaamheden uitoefenen indien ze hiertoe voorafgaandelijk onze toelating hebben verkregen. Voor onbetaalde nevenwerkzaamheden is er geen meldingplicht en is er voorafgaandelijk geen toelating vereist. Onze personeelsleden worden geacht zelf te bepalen wanneer hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Nevenwerkzaamheden dienen alleszins plaats te vinden buiten de werkuren. Onze materialen mogen niet aangewend worden. 6 Waardigheid Onze personeelsleden mogen zelf of door een tussenpersoon geen activiteiten uitoefenen die de beroepsplichten in de weg kunnen staan of met de waardigheid van de functie in strijd zijn. Ook buiten de uitoefening van de functie worden onze personeelsleden dikwijls met ons geassocieerd. Daarom moeten ze elke handelswijze vermijden die het vertrouwen in ons of onze dienstverlening kan aantasten. 7 Pers en de media Omdat in de pers en de media een uitspraak snel verkeerd kan worden uitgelegd, gebeurt het geven van informatie via onze afgevaardigd bestuurder. Onze personeelsleden nemen nooit uit eigen beweging contact op met de pers en de media over dienstaangelegenheden. Contacten met de pers en de media mogen dan ook enkel verlopen mits voorafgaandelijk overleg met de afgevaardigd bestuurder. Onze personeelsleden die een persoonlijk standpunt willen vertolken, maken duidelijk dat zij in eigen naam handelen. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 10 van 11

11 8 Optreden tegen ongeoorloofd gedrag Onze personeelsleden moeten reageren wanneer er iets gebeurt binnen de organisatie dat in strijd is met de richtlijnen zoals opgenomen in deze deontologische code. Onze personeelsleden dienen misbruiken en nalatigheden die ze vaststellen tijdens de uitoefening van hun functie, onmiddellijk te proberen stoppen. Zij dienen hiertoe onmiddellijk de direct leidinggevenden te verwittigen die op hun beurt de nodige stappen onderneemt. Is de direct leidinggevende zelf betrokken partij, dan is het onze personeelsleden toegestaan onregelmatigheden te signaleren aan de afgevaardigd bestuurder, of als die zelf het voorwerp uitmaakt, één van de andere leden van het management. in-pb-rgl g (deontologische code CCS) pagina 11 van 11

Good practices deontologische code personeel

Good practices deontologische code personeel Versie: februari 2016 Good practices deontologische code personeel De deontologische code voor het personeel van de sociale huisvestingsmaatschappij is het geheel van de hierna vermelde gedragsregels en

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET OCMW LUBBEEK INHOUDSTAFEL INLEIDING

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET OCMW LUBBEEK INHOUDSTAFEL INLEIDING 1 WOORD VOORAF DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET OCMW LUBBEEK Bedoeling van deze code is de waarden van het OCMWbestuur over te brengen naar het personeel, en dit op een opbouwende en

Nadere informatie

deontologische code voor medewerkers

deontologische code voor medewerkers deontologische code voor medewerkers INHOUD Inleiding Loyauteit Samenwerken Klantgerichtheid Objectiviteit Betrouwbaarheid Spreekrecht, spreekplicht en beroepsgeheim Inleiding De waarden van het OCMW van

Nadere informatie

De puntjes op de DEONTOLOGISCHE CODE VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

De puntjes op de DEONTOLOGISCHE CODE VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL De puntjes op de Inleiding DEONTOLOGISCHE CODE VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL Soms komen we als personeelslid van de gemeente in een situatie terecht waarin we moeilijk een keuze kunnen maken. We vragen ons

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE voor het PERSONEEL

DEONTOLOGISCHE CODE voor het PERSONEEL DEONTOLOGISCHE CODE voor het PERSONEEL Goedgekeurd in zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23/06/2011 DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET OCMW BERLARE WOORD VOORAF Als

Nadere informatie

STAD BRUSSEL DEONTOLOGISCHE CODE

STAD BRUSSEL DEONTOLOGISCHE CODE Wij zijn het gezicht van de Stad STAD BRUSSEL DEONTOLOGISCHE CODE INDEX Verantwoordelijke Uitgever: Luc Symoens, Stadssecretaris, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel VOORWOORD 3 A KWALITEIT EN KLANTGERICHTHEID

Nadere informatie

Deontologische code OCMW-personeel

Deontologische code OCMW-personeel Deontologische code OCMW-personeel Situering Toepassingsgebied Inhoud Deontologische code OCMW-personeel 1 De laatste jaren is er wereldwijd en in Vlaanderen een toenemende aandacht voor het thema integriteit,

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE LEIDRAAD

DEONTOLOGISCHE LEIDRAAD DEONTOLOGISCHE LEIDRAAD Integriteit is het goede doen, ook als niemand kijkt C.S Lewis, naar de woorden van Charles Marshall FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Inhoudstafel 3 4 5 6 7 7 8 9 Voorwoord Voor

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE BINNENLANDSE ZAKEN. dienstuitoefening externe relaties. verticale relaties. interne relaties. basiswaarden

DEONTOLOGISCHE CODE BINNENLANDSE ZAKEN. dienstuitoefening externe relaties. verticale relaties. interne relaties. basiswaarden DEONTOLOGISCHE CODE dienstuitoefening externe relaties interne relaties verticale relaties basiswaarden FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN De maatschappij is de laatste jaren sterk geëvolueerd

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR HET PERSONEEL. Deontologische code voor het personeel van het OCMW van Maasmechelen

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR HET PERSONEEL. Deontologische code voor het personeel van het OCMW van Maasmechelen DEONTOLOGISCHE CODE VOOR HET PERSONEEL Inleiding Definitie Toepassingsgebied Deontologische code voor het personeel van het OCMW van Maasmechelen 1. Ambtsuitoefening op een loyale en correcte wijze A.

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE LOYALITEIT

DEONTOLOGISCHE CODE LOYALITEIT DEONTOLOGISCHE CODE Artikel 112 van het gemeentedecreet stelt dat de gemeenteraad een deontologische code vaststelt voor het gemeentepersoneel. In deze deontologische code dienen artikels 107 t.e.m. 111

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT?

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? Wij werken met 7 800 ambtenaren bij de stad Antwerpen. De burgers en de politici, de bedrijven en de bezoekers, iedereen

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

WERKEN BIJ STAD/OCMW ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT?

WERKEN BIJ STAD/OCMW ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? Titel 1.1 Gedragscode WERKEN BIJ STAD/OCMW ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? De burgers en de politici, de bedrijven en de bezoekers, iedereen die hier werkt: zij verwachten van ons allemaal een

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Berk

Woonzorgcentrum De Berk FUNCTIEPROFIEL WOONASSISTENT 1 FUNCTIEDOEL De woonassistent verzorgt een nette en hygiënische woon- en leefomgeving van de bewoner De woonassistent biedt ondersteuning aan het verzorgend personeel. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

de Groeiacademie: Ethische Gedragscode v1.2, verschenen op 6 Januari 2015

de Groeiacademie: Ethische Gedragscode v1.2, verschenen op 6 Januari 2015 de Groeiacademie: Ethische Gedragscode v1.2, verschenen op 6 Januari 2015 De Groeiacademie Ethische Gedragscode Definities: Coach: Iemand die coacht. Coachee: Iemand die gecoacht wordt. Coachen: Het strategisch

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

Deontologische code voor personeelsleden van de gemeente Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013

Deontologische code voor personeelsleden van de gemeente Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 Deontologische code voor personeelsleden van de gemeente Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 De deontologische code wil een houvast bieden aan personeelsleden van de gemeente Westerlo

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

3. De leden die zetelen als deskundige vertegenwoordigen geen maatschappelijke belangengroep, geleding, vereniging of wat dan ook.

3. De leden die zetelen als deskundige vertegenwoordigen geen maatschappelijke belangengroep, geleding, vereniging of wat dan ook. Deontologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (Besluit Vlaamse Regering 3 juli 2009) (BS 25 augustus 2009 (ed. 2)) Art. 1 De in deze

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

Functieomschrijving: Kinesitherapeut

Functieomschrijving: Kinesitherapeut Functieomschrijving: Kinesitherapeut 1 Functietitel Kinesitherapeut 2 Doel van de functie Instaan voor de coördinatie, organisatie en realisatie van de kinesitherapeutische behandelingen, voorgeschreven

Nadere informatie

DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE

DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE Situering In mei 2007 werd een specifieke deontologische code voor

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Gedragscode. voor de auditoren van Audit Vlaanderen

Gedragscode. voor de auditoren van Audit Vlaanderen Gedragscode voor de auditoren van Audit Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 5 Principes 6 Verduidelijking van de principes 7 Onafhankelijkheid 7 Objectiviteit 9 Bekwaamheid 11 Partner van het management

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functiebeschrijving Functie Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functionele loopbaan C1 C3 Code IZ/BKO/2008/01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Gedragscode Martini Ziekenhuis

Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis, dat zijn wij. Een dienstverlenende instelling die als speerpunt gastvrijheid heeft en waar mensen centraal staan. Samen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing.

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing. Deontologische Code INLEIDING Het doel van de Deontologische Code van het Instituut is het stimuleren van een ethische cultuur binnen het geheel van de professionele uitoefening van interne audit. Interne

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Geen kant-en-klare oplossingen

Geen kant-en-klare oplossingen Onze gedragscode Op welke manier oefenen we ons beroep uit? Hoe dient onze houding te zijn ten opzichte van - interne en externe - cliënten? Hoe gedragen we ons ten opzichte van collega s en anderen die

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Overzicht van door dance4life onderschreven gedragscodes en richtlijnen

Overzicht van door dance4life onderschreven gedragscodes en richtlijnen Gedragscode dance4life Overzicht van door dance4life onderschreven gedragscodes en richtlijnen De gedragscode van dance4life richt zich op dance4life als organisatie en op alle betrokken personen die bij,

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR OCMW MANDATARISSEN

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR OCMW MANDATARISSEN DEONTOLOGISCHE CODE VOOR OCMW MANDATARISSEN 2013-2018 24 januari 2013 1 INHOUDSOPGAVE I. Het statuut van de code 3 II. Respect voor de bestaande wettelijke regels 4 II.1 Fraude diefstal en omkoping 4 II.2

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie