Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn"

Transcriptie

1 Aon Hewitt Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn Overzicht van de voorstellen Risk. Reinsurance. Human Resources.

2 Inhoud: Samenvatting Financierings- en solvabiliteitseisen Governance Informatie voor deelnemers, toekomstige deelnemers en. pensioengerechtigden Grensoverschrijdende IORPs Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht 12 Contact 15

3 Inleiding Op 27 maart 2014 heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor een nieuwe richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORPs) gepubliceerd. De nieuwe richtlijn heeft gevolgen voor bedrijfspensioenregelingen in alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte. De nieuwe richtlijn vervangt de eerdere IORP-richtlijn van De algemene doelstelling van de Commissie is het faciliteren van de opbouw van bedrijfspensioenen en het versterken van de rol van IORPs als institutionele beleggers in de economie van de EU. Het voorstel heeft vier specifieke doelstellingen: Opheffen van de resterende belemmeringen voor grensoverschrijdende IORPs; Garanderen van een goede governance en een degelijk risicobeheer; Voorzien in de verstrekking van heldere en relevante informatie aan deelnemers en pensioengerechtigden; Waarborgen dat toezichthouders over de benodigde instrumenten beschikken om op doelmatige wijze toezicht op IORPs te kunnen uitoefenen. Aon Hewitt 3

4 Samenvatting Zoals de Commissie eerder al bekend had gemaakt, bevat het voorstel geen wijzigingen van de solvabiliteitseisen voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORPs). De nieuwe governanceregels leggen nieuwe eisen op waaraan momenteel alleen door de allergrootste IORPs in de lidstaten lijkt te worden voldaan. De nieuwe regels zullen waarschijnlijk vooral bezwarend zijn voor kleine en middelgrote IORPs. Het governancesysteem mag in verhouding staan tot de aard, omvang en complexiteit van de activiteiten van de IORP, hoewel het nog valt te bezien hoe kleinere IORPs op evenredige wijze aan de gedetailleerde eisen kunnen voldoen. Voor een aantal lidstaten lijkt dit nu al een punt van zorg te zijn. IORPs zullen regelmatige, maar evenredige risicobeoordelingen moeten uitvoeren, in overeenstemming met door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) te ontwikkelen methoden. IORPs dienen een beloningsbeleid te hebben voor degenen die leiding geven aan de IORP en er sleutelfuncties binnen vervullen, en dienen dat beleid ook openbaar te maken. Deelnemers aan een regeling dienen jaarlijks een pensioenoverzicht te ontvangen, dat niet meer dan twee A4 tjes mag beslaan en specifieke informatie moet bevatten. Grensoverschrijdende regelingen dienen ook in de toekomst te allen tijde volledig gefinancierd te zijn. Bij ondergefinancierde grensoverschrijdende regelingen zal worden ingegrepen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst. Er zijn nieuwe regels die het gemakkelijker zullen maken om activa en passiva over te dragen tussen IORPs in verschillende lidstaten. IORPs die dekking bieden tegen biometrische risico s of die beleggingsgaranties bieden, zullen aan meer gedetailleerde eisen moeten voldoen bij het berekenen van risicomarges en het voorgeschreven eigen vermogen. Nieuwe prudentiële toezichtprocessen geven toezichthouders de bevoegdheid om door IORP vastgestelde strategieën en procedures te beoordelen en om geconstateerde zwakke punten en tekortkomingen te verhelpen. Volgende stappen De richtlijn moet nog worden goedgekeurd door de Europese Raad en het Europees Parlement en zal naarverwachting vanaf 31 december 2016 in werking treden. Op deze datum dienen in de lidstaten wettelijke,bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen van kracht te zijn die aan de nieuwe richtlijn voldoen.na raadpleging van de EIOPA zal de Commissie vier jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn eenevaluatie van de toepassing van de richtlijn uitvoeren en daarvan verslag uitbrengen. De evaluatie zal eenbeoordeling van de solvabiliteit en de financiële eisen omvatten, met inbegrip van de berekening en financiering van de technische voorzieningen. Dit kan mogelijkerwijs betekenen dat eventuele grote wijzigingen van deze richtlijn, indien deze met ingang van 2017 wordt ingevoerd, niet vóór 2024 zullen worden doorgevoerd (ervan uitgaande dat het ten minste drie jaar kost om een nieuwe richtlijn in te voeren). Werkingssfeer van de richtlijn De nieuwe richtlijn is van toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORPs). Dit zijninstellingen die afzonderlijk van de bijdragende werkgevers zijn opgericht om gefinancierde pensioenuitkeringen aan werknemers te verstrekken. Het gaat hierbij om de volgende uitkeringen: werkgeverspensioenregelingen (waarbij de uitkeringen in een overeenkomst, trustakte of voorschriften zijn vastgelegd), collectief overeengekomen regelingen en bepaalde regelingen voor zelfstandigen. De richtlijn is niet van toepassing op: instellingen die socialezekerheidsregelingen beheren; instellingen die op basis van een omslagstelsel werken; instellingen waarvoor geldt dat de werknemers van de bijdragende ondernemingen geen juridisch afdwingbare rechten op pensioenuitkeringen hebben en waarbij de bijdragende onderneming de activa te allen tijde kan onttrekken; ondernemingen die boekreserves aanhouden teneinde pensioenen te kunnen uitkeren aan hunwerknemers. Individuele lidstaten kunnen er ook voor kiezen om de volgende IORPs uit te sluiten van de richtlijn: IORPs met minder dan 100 deelnemers; IORPs waarbij de bedrijfspensioenvoorziening geschiedt krachtens wetgevingen door een overheidsinstantie wordt gegarandeerd. 4 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

5 Ook kunnen lidstaten ervoor kiezen om de richtlijn op de bedrijfspensioenactiviteiten van levensverzekeringsmaatschappijen toe te passen. In dit geval dienen alle activa en passiva van de bedrijfspensioenactiviteiten gescheiden van de overige werkzaamheden van de levensverzekeringsmaatschappijen te worden beheerd en georganiseerd, zonder dat er enige mogelijkheid tot overdracht bestaat. Aon Hewitt 5

6 1. Financierings- en solvabiliteitseisen De solvabiliteitseisen voor IORPs worden niet wezenlijk gewijzigd: De lidstaat van herkomst verplicht de IORP om te allen tijde te beschikken over voldoende en passende activa om de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de beheerde pensioenregelingen te dekken. IORPs kunnen toestemming krijgen om gedurende een korte periode over onvoldoende activa te beschikken om de technische voorzieningen te dekken. In dat geval dient de IORP een concreet en haalbaar herstelplan aan te nemen om ervoor te zorgen dat tijdig opnieuw aan de vereisten wordt voldaan. In het herstelplan dient rekening te worden gehouden met de specifieke situatie van de IORP, waaronder de structuur van activa en passiva, het risicoprofiel, het liquiditeitsprofiel, het leeftijdsprofiel van de deelnemers, aanvangsregelingen en regelingen die van niet- of gedeeltelijke kapitalisatie worden omgezet in volledige kapitalisatie. In geval van grensoverschrijdende activiteiten dienen IORPs er ook in de toekomst voor te zorgen dat het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen te allen tijde volledig door kapitaal is gedekt. Bij ondergefinancierde grensoverschrijdende regelingen zullen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst ingrijpen. Met betrekking tot de berekening van de technische voorzieningen geldt het volgende: Alle IORPs dienen de technische voorzieningen elk jaar opnieuw te berekenen en bij te werken (in overeenstemming met de lokale wetgeving). De berekening wordt gecertificeerd door een actuaris of een andere specialist op dit gebied (zoals een accountant) op grond van door de lidstaat van herkomst erkende actuariële methoden. De technische voorzieningen dienen op prudente wijze te worden berekend. De economische en actuariële aannamen die voor de waardering van de passiva worden gehanteerd, dienen eveneens op prudente wijze te worden bepaald, waarbij, indien van toepassing, een redelijke marge voor negatieve afwijkingen in acht moet worden genomen. De toegepaste maximale rentepercentages dienen op prudente wijze te worden bepaald, overeenkomstig alle desbetreffende voorschriften van de lidstaat van herkomst. Bij de bepaling van deze prudente rentepercentages dient rekening te worden gehouden met het rendement van de activa die door de IORP worden beheerd en met de toekomstige beleggingsopbrengsten en/of marktrendementen van kwalitatief hoogwaardige obligaties of staatsobligaties. De lidstaat van herkomst mag ten aanzien van de berekening van de technische voorzieningen aanvullende en meer uitvoerige voorwaarden opleggen om een afdoende bescherming van de belangen van de deelnemers en de pensioengerechtigden te garanderen. Voor IORPs die zelf (dus niet de bijdragende ondernemingen) dekking bieden tegen risico s in verband met overlijden, arbeidsongeschiktheid of levensverwachting, of die beleggingsgaranties bieden, gelden ook in de toekomst aanvullende solvabiliteitseisen. Zulke IORPs worden verplicht om: Bij wijze van buffer naast de technische voorzieningen aanvullende activa aan te houden ( voorgeschreven eigen vermogen ); Te allen tijde te beschikken over een voldoende beschikbare solvabiliteitsmarge die ten minste gelijk staat aan vereisten van de richtlijn. Het berekenen van de vereiste solvabiliteitsmarge is een bijzonder gedetailleerde exercitie, maar lijkt grosso modo 4% van de wiskundige voorzieningente bedragen, plus 0,3% van het totale risicokapitaal. Voor herverzekerde passiva en levensverzekeringsuitkeringen met een korte looptijd kunnen aanpassingen worden gemaakt. Beleggingsvoorschriften IORPs dienen te blijven beleggen in overeenstemming met de prudent persons -regel, waarbij de activa worden belegd in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden, op een wijze die strookt met de aard en de duur van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen. De lidstaten mogen meer gedetailleerde voorschriften opstellen voor IORPs die onder hun jurisdictie vallen. De lidstaten mogen IORPs echter niet verbieden om te beleggen in langetermijninstrumenten die niet op gereglementeerde markten worden verhandeld. De lidstaten dienen IORPs te blijven toestaan om maximaal 70% van de activa te beleggen in aandelen en bedrijfsobligaties en maximaal 30% van de activa in andere valuta s dan die waarin de passiva luiden. 6 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

7 2. Governance IORPs dienen ervoor te zorgen dat ze de door de lidstaten op grond van de richtlijn vastgestelde wettelijke, bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen naleven. Het bestuurlijke, beleidsbepalende of toezichthoudende orgaan van de IORP is eindverantwoordelijk voor deze naleving. Een IORP dient daadwerkelijk te worden bestuurd door ten minste twee personen. IORPs dienen te beschikken over een doeltreffend governancesysteem dat garant staat voor een gezonde en prudente bedrijfsvoering. Het governancesysteem dient in verhouding te staan tot de aard, de omvang en de complexiteit van de IORP en zal regelmatig aan een interne evaluatie worden onderworpen. Voorts dient de IORP te beschikken over: een adequate transparante organisatiestructuur met een duidelijke taakverdeling en correcte scheiding van verantwoordelijkheden; een doeltreffend systeem voor de overdracht van informatie; schriftelijk vastgelegde beleidslijnen (die jaarlijks worden geëvalueerd) voor het risicobeheer, de interne audit en, indien van toepassing, actuarissen en uitbesteding; een doeltreffend systeem om procedures (waaronder administratieve en financiële verslagleggingsprocedures, een interne-controlekader en passende rapportageprocedures) intern te controleren; redelijke maatregelen om voor continuïteit en regelmaat in de verrichting van de werkzaamheden te zorgen, waaronder de ontwikkeling van noodplannen; procedures die ervoor zorgen dat alle personen die de IORP daadwerkelijk besturen of andere sleutelfuncties vervullen over toereikende beroepskwalificaties, -kennis en -ervaring beschikken, een goede reputatie hebben en integer zijn; een deugdelijk beloningsbeleid voor degenen die de IORP daadwerkelijk besturen of sleutelfuncties vervullen (met inbegrip van uitbestede functies). Het beloningsbeleid dient bij te dragen tot een degelijk en doeltreffend risicobeheer en mag niet aanmoedigen tot het nemen van buitensporige risico s. Ook zullen IORPs verplicht zijn om informatie over het beloningsbeleid openbaar te maken; een risicobeheersysteem dat bestaat uit strategieën, processen en rapportageprocedures om alle risico s van de IORP te meten, te bewaken, te beheren en te rapporteren, waaronder risico s met betrekking tot: uitbestede taken of werkzaamheden; het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen en reservevorming; asset-liability management (ALM); het beheer van beleggingen, met name derivaten en vergelijkbare verbintenissen, en naleving van beleggingsvoorschriften; het beheer van de liquiditeits- en concentratierisico s; het beheer van operationele risico s; verzekeringen en andere risicolimiteringstechnieken. In overeenstemming met de huidige richtlijn dient de IORP ook in de toekomst verplicht de volgende stukken te produceren: een jaarverslag en een jaarrekening; een verklaring inzake de beginselen van het beleggingsbeleid (die elke drie jaar of onmiddellijk na elke wijziging van het beleggingsbeleid dient te worden herzien). Risicobeoordeling voor pensioenen IORPs dienen de risico s waaraan zij op korte en lange termijn (kunnen) worden blootgesteld in kaart te brengen en te beoordelen. Deze risicobeoordeling moet integraal deel uitmaken van de bedrijfsstrategie van de IORP. IORPs dienen regelmatig en terstond na een significante wijziging in het risicoprofiel een risicobeoordeling uit te voeren. In deze beoordeling dient het volgende te worden aangetoond: de doelmatigheid van het risicobeheersysteem; de totale financieringsbehoeften van de IORP (rekening houdend met het specifieke risicoprofiel, de goedgekeurde risicotolerantielimieten en de bedrijfsstrategie van de IORP); de mogelijkheid om aan de vereisten betreffende de technische voorzieningen te voldoen. Aon Hewitt 7

8 Verder dient de risicobeoordeling de volgende elementen te bevatten: een kwalitatieve evaluatie van de marge voor negatieve afwijkingen in het kader van de berekening van de technische voorzieningen, indien vereist volgens het nationale recht; een beschrijving van de pensioenuitkeringen of kapitaalopbouw; een kwalitatieve evaluatie van de bijdragen waartoe de instelling toegang heeft (NB: bijdragen door de onderneming zijn niet gedefinieerd, maar zouden, op basis van de door de EIOPA gehanteerde definities, kunnen bestaan uit bijdragen in het kader van een herstelplan, voorwaardelijke activa en garanties van de moedermaatschappij; vorderingen op de bijdragende onderneming bij beëindiging van de IORP; subsidiaire verplichtingen van de bijdragende onderneming); een kwalitatieve evaluatie van de operationele risico s van alle regelingen van de IORP; een kwalitatieve evaluatie van nieuwe of zich aandienende risico s die verband houden met klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen en het milieu. De risicobeoordeling dient te worden uitgevoerd met behulp van methoden die in verhouding staan tot de aard, de omvang en de complexiteit van de risico s die aan de activiteiten verbonden zijn. De EIOPA is belast met de taak om vóór eind 2016 een ontwerp voor een technische reguleringsnorm voor de risicobeoordeling door IORPs op te stellen. Vervolgens heeft de Commissie de bevoegdheid om deze ontwerpnorm vast te stellen. Sleutelfuncties en uitbesteding IORPs dienen ook een aantal functies te creëren die kunnen worden vervuld door personen die onafhankelijk van de IORP zijn. Iedereen die een sleutelfunctie vervult dient deskundig en betrouwbaar te zijn en zich te houden aan de kennisgevingsverplichtingen van de bevoegde autoriteiten. Het gaat hierbij om de volgende functies: een risicobeheerfunctie ter ondersteuning van de implementatie van het risicobeheersysteem; een interne-auditfunctie om te controleren of het interne-controlesysteem en andere onderdelen van het governancesysteem, met inbegrip van uitbestede werkzaamheden, adequaat en doeltreffend zijn; een actuariële functie om toezicht te houden op de berekening van technische voorzieningen en deze te coördineren; om de passendheid van de voor berekening van de technische voorzieningen gehanteerde methodieken, onderliggende modellen, aannamen en gegevens te beoordelen; om advies uit te brengen over de algehele gedragslijn voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen en over de geschiktheid van verzekeringsregelingen; en om bij te dragen aan een doeltreffende implementatie van het risicobeheersysteem. Voor kleinere en minder complexe IORPs moet het mogelijk zijn dat één persoon of organisatorischeeenheid meer dan één sleutelfunctie vervult (met uitzondering van de interne-auditfunctie). Een persoon of eenheid die bij een IORP een functie bekleedt, mag niet een soortgelijke sleutelfunctie bekleden in een bijdragende onderneming (tenzij anders is overeengekomen met de bevoegde autoriteiten). IORPs mogen het beheer van de IORP geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan andere entiteiten die namens de IORP handelen. De IORP dient ervoor te zorgen dat de uitbestede werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd, zowel via het selectieproces als via de continue controle van werkzaamheden. Uitbesteding van sleutelfuncties of belangrijke organisatorische functies mag er niet toe leiden dat er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het governancesysteem, dat het operationele risico onnodig toeneemt, dat er afbreuk wordt gedaan aan het vermogen van de bevoegde autoriteiten om te controleren of de IORP haar verplichtingen nakomt, of dat de continuïteit en de toereikendheid van de dienstverlening aan deelnemers en pensioengerechtigden worden ondermijnd. Wanneer deelnemers en pensioengerechtigden het volledige beleggingsrisico dragen, dient de IORP één enkele bewaarder aan te stellen voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken. Wanneerdeelnemers en pensioengerechtigden geen beleggingsrisico dragen, hoeft de IORP geen bewaarder aan te stellen, tenzij de desbetreffende lidstaat anders bepaalt. Een bewaarder is aansprakelijk jegens de IORP of de deelnemers en pensioengerechtigden voor alle door hen geleden schade ten gevolge van niet-nakoming of gebrekkige nakoming van haar verplichtingen. De richtlijn bevat diverse voorschriften inzake de uitvoering van de activiteiten van bewaarders, waaronder het bijhouden van een boekhouding. Als er geen bewaarder wordt benoemd voor toezichtfuncties, dient de IORP procedures in te stellen die garanderen dat de toezichttaken naar behoren binnen de IORP worden uitgevoerd (zoals ervoor zorgen dat transacties worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies en binnen de gebruikelijke termijnen en erop toezien dat de inkomsten overeenkomstig de nationale wetgeving en de regels van de IORP worden aangewend). 8 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

9 3. Informatie voor deelnemers, toekomstige deelnemers en pensioengerechtigden In de IORP-richtlijn wordt omschreven welke informatie moet worden verstrekt aan deelnemers, toekomstige deelnemers en pensioengerechtigden. Tot deze informatie behoort een jaarlijks pensioenoverzicht. Al deze informatie moet correct, eenvoudig te begrijpen en niet misleidend zijn en dient op zodanige wijze te worden gepresenteerd dat zij gemakkelijk leesbaar is. In het bijzonder moet de informatie duidelijk, bondig en in begrijpelijke taal opgesteld zijn, waarbij jargon en technische termen dienen te worden vermeden als er in plaats van dat jargon alledaagse woorden kunnen worden gebruikt. Pensioenoverzicht IORPs dienen jaarlijks een pensioenoverzicht aan de deelnemers te verstrekken. Dit overzicht mag niet langer zijn dan twee A4 tjes, mag niet naar andere documenten verwijzen en moet ook langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. Het pensioenoverzicht dient specifieke informatie over de IORP en de deelnemer te bevatten, en dient ook het volgende te omvatten: informatie over aan de deelnemer verstrekte garanties; het actuele niveau van de financiering waarmee opgebouwde individuele rechten worden beschermd, en of de uitkeringen kunnen worden verlaagd; de totale bijdragen die in de afgelopen twaalf maanden door de werkgever zijn betaald; details over kosten die van de bijdragen zijn afgetrokken (uitgesplitst in administratie-, beleggings,bewarings- en overige kosten); informatie over de resultaten die in het verleden door de pensioenregeling zijn behaald; informatie over individuele beleggingsmogelijkheden, en in hoeverre deze een betrouwbaar richtsnoer voor toekomstige prestaties vormen; details over de wijze waarop verdere informatie kan worden verkregen, met inbegrip van regelingen voor de overdracht van pensioenaanspraken naar een andere pensioenregeling en andere individuele berekeningen (bijvoorbeeld de hoogte van de uitkeringen in geval van beëindiging van de dienstbetrekking). Wanneer de pensioenregeling in een streefniveau van de uitkeringen voorziet (d.w.z. defined benefit - regelingen), dient de volgende informatie te worden verstrekt: de opgebouwde pensioenaanspraken; het richtniveau van de uitkeringen op de pensioenleeftijd, en ook twee jaar vóór en twee jaar na de pensioenleeftijd. Wanneer de pensioenregeling niet in een richtniveau van de uitkeringen voorziet (d.w.z. defined contribution - regelingen), dient de volgende informatie te worden verstrekt: de totale som van het door de deelnemer opgebouwde kapitaal (met inbegrip van het bedrag dat wordt uitgedrukt als een lijfrente per maand); het verwachte opgebouwde kapitaal op de pensioenleeftijd, en ook twee jaar vóór en twee jaar na de pensioenleeftijd. Deze bedragen dienen te worden uitgedrukt als één bedrag en ook als uitkering per maand; details van beleggingsmogelijkheden (waaronder een korte beschrijving van maximaal vijf beleggingsmogelijkheden) en hoe deze in de loop der tijd (of door andere omstandigheden) kunnen veranderen; een grafiek, met een toelichting, van het risico-rendementsprofiel van elke beleggingsmogelijkheid, alsmede een verklaring dat dit profiel aan verandering onderhevig is. Pensioenregelingen dienen zich bij de berekening van de bovengenoemde bedragen te baseren op aannamen volgens de beste schattingen, waaronder de beste schattingen voor de toekomstige rendementen, inflatie, lonen en het percentage van de lijfrente. De schattingen mogen echter niet voorzien in een verhoging van de bijdragepercentages. Overige informatievereisten Toekomstige deelnemers aan een regeling dienen voorafgaand aan hun aansluiting bij de regeling informatie over alle kenmerken en beleggingsmogelijkheden te ontvangen. Aan deelnemers die binnen twee jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, dan wel op verzoek van de deelnemer, dient informatie te worden verstrekt over pensioneringsmogelijkheden (met inbegrip van de voor- en nadelen van elke mogelijkheid). In situaties waarin de uitkeringen niet de vorm van een levenslange lijfrente hebben, dient informatie te worden verstrekt over de verschillende uitkeringsmogelijkheden. Aon Hewitt 9

10 Gepensioneerde deelnemers dienen informatie te ontvangen over de verschuldigde uitkeringen en de overeenkomstige uitbetalingsmogelijkheden, waaronder informatie over beleggingsrisico s die door de deelnemer worden gedragen. Alle deelnemers aan een regeling (en hun vertegenwoordigers) dienen op verzoek jaarrekeningen en jaarverslagen, verklaringen inzake de beleggingsbeginselen, informatie over de voor het pensioenoverzicht gebruikte actuariële aannamen, gedetailleerde informatie over het richtniveau van de uitkeringen (indien van toepassing) en gedetailleerde informatie over het niveau van de uitkeringen bij beëindiging van de dienstbetrekking te kunnen ontvangen. 10 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

11 4. Grensoverschrijdende IORPs In geval van grensoverschrijdende activiteiten dienen IORPs ook in de toekomst te allen tijde volledig gefinancierd te zijn. Bij ondergefinancierde grensoverschrijdende regelingen zal worden ingegrepen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst. De IORP-richtlijn bevat nieuwe voorschriften en nieuwe formuleringen ten aanzien van het opzetten en ontwikkelen van grensoverschrijdende pensioenregelingen. IORPs kunnen grensoverschrijdende activiteiten ontplooien door bijdragen te aanvaarden van ondernemingen die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd. Voor grensoverschrijdende activiteiten is voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst vereist. Mocht een bevoegde autoriteit besluiten om grensoverschrijdende activiteiten te verbieden, dan dient dit besluit met duidelijke redenen te worden omkleed. De definitie van bijdragende onderneming is gewijzigd en omvat nu alle entiteiten die een pensioenregeling aanbieden. De verwijzing naar het optreden als werkgever die bijdragen aan een IORP betaalt is geschrapt. De definitie van lidstaat van herkomst is verduidelijkt. Met lidstaat van herkomst wordt nu de lidstaat bedoeld waar de instelling een vergunning heeft verkregen of is geregistreerd en waar zij haar hoofdbestuur heeft (d.w.z. de plaats waar de voornaamste strategische beslissingen van het besluitvormingsorgaan van de instelling worden genomen). De definitie van lidstaat van ontvangst is in grote lijnen ongewijzigd gebleven. Met lidstaat van ontvangst wordt een lidstaat bedoeld waarvan de sociale en arbeidswetgeving van toepassing is op de relatie tussen de bijdragende onderneming en de deelnemers of pensioengerechtigden. Er zijn nieuwe definities van overdragende instelling en ontvangende instelling om de grensoverschrijdende overdracht van pensioenregelingen mogelijk te maken. Lidstaten van herkomst dienen lidstaten van ontvangst in kennis te stellen van verzoeken om grensoverschrijdende activiteiten uit te mogen voeren. Deze informatie dient binnen drie maanden te worden verstrekt, en een eventueel besluit om de gegevens niet te verstrekken dient met duidelijke redenen te worden omkleed. Tegen weigering of verzuim om deze gegevens te verstrekken staat beroep open bij de rechter in de lidstaat van herkomst. IORPs die grensoverschrijdende activiteiten ontplooien zijn niet onderworpen aan door de autoriteiten van de lidstaat van ontvangst opgelegde informatievereisten. Lidstaten van ontvangst mogen geen aanvullende beleggingsvoorschriften vaststellen voor het deel van de activa dat de technische voorzieningen voor grensoverschrijdende activiteiten dekt. Er zijn nieuwe voorschriften met betrekking tot de grensoverschrijdende overdracht van pensioenregelingen: De lidstaten dienen IORPs die op hun grondgebied een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn toe te staan om hun pensioenregelingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan IORPs in andere lidstaten. Voor grensoverschrijdende overdrachten van activa en passiva dient voorafgaande goedkeuring door een bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de ontvangende instelling te worden verkregen. Het besluit dient met duidelijke redenen te worden omkleed. Tegen weigering of verzuim van de bevoegde autoriteit om een dergelijk besluit te nemen staat beroep open bij de rechter in de lidstaat van herkomst van de ontvangende instelling. Aan de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden (of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers) dient algemene informatie over de overdracht ter beschikking te worden gesteld. Tenzij anders bepaald in de nationale sociale en arbeidswetgeving, dienen de overdracht en de daaraan verbonden voorwaarden van tevoren te worden goedgekeurd door de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden (of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers). De informatie over de voorwaarden van de overdracht dient ten minste vier maanden vóór de indiening van het verzoek bij de autoriteiten van de lidstaat van herkomt ter beschikking te worden gesteld. Aon Hewitt 11

12 5. Prudente regelgeving en prudentieel toezicht De belangrijkste veranderingen zijn als volgt: In de richtlijn worden de gebieden omschreven die worden geacht onder prudentiële regelgeving te vallen (zoals de financiering van technische voorzieningen, de vereiste solvabiliteitsmarges, de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, de voorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden, en de aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken informatie). Door deze nieuwe omschrijving wordt de rechtsonzekerheid voor IORPs die voortkomt uit verschillen in nationale prudentiële regelgeving tussen lidstaten weggenomen. Lidstaten dienen ervoor te zorgen dat toezichthoudende autoriteiten de bevoegdheid hebben om alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat IORPs de richtlijn naleven. Toezichthoudende autoriteiten dienen de bevoegdheid te hebben om instrumenten te ontwikkelen waarmee een beoordeling kan worden gemaakt van het vermogen van IORPs, om zo mogelijke gebeurtenissen of toekomstige veranderingen in de economische omstandigheden op te vangen. Toezichthoudende autoriteiten dienen de bevoegdheid te hebben om IORPs te verplichten tot het uitvoeren van soortgelijke toetsen. Alle lidstaten dienen een toezichtgerelateerd evaluatieproces in te voeren dat erop gericht is om IORPs met financiële, organisatorische of andere kenmerken die aanleiding kunnen geven tot een hoger risicoprofiel te identificeren. De toezichthoudende autoriteiten mogen de strategieën, processen en rapportageprocedures van een IORP evalueren en beoordelen in hoeverre ze in staat zijn negatieve veranderingen in de economische omstandigheden op te vangen. Ook krijgen de toezichthoudende autoriteiten de bevoegdheid om IORPs te verplichten geconstateerde zwakke punten en tekortkomingen te verhelpen. De toezichthoudende autoriteiten dienen hun taken op een transparante en verantwoorde wijze te vervullen. Er zijn nieuwe bepalingen en voorwaarden inzake de uitwisseling van informatie tussen autoriteiten. 12 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

13 Aon Hewitt 13

14 14 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

15 Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jacintha den Haag Aon Hewitt 15

16 Over Aon Hewitt Aon Hewitt is wereldwijd marktleider in oplossingen voor human-resourcesmanagement. Het bedrijf adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent management en daarmee samenhangende financiële uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorg, beloningen, verzekeringen en talentmanagement. Hiermee verhoogt Aon Hewitt het rendement op het belangrijkste kapitaal van organisaties: hun medewerkers. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan professionals in 90 landen. Aon Hewitt is onderdeel van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en heeft ruim medewerkers. Meer informatie: Risk. Reinsurance. Human Resources.

EIOPACP 13/08 NL. Richtsnoeren voor het governancesysteem

EIOPACP 13/08 NL. Richtsnoeren voor het governancesysteem EIOPACP 13/08 NL Richtsnoeren voor het governancesysteem EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu Richtsnoeren

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 1.7.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 174/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2011/61/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

België, ideale locatie. voor pan-europese. pensioenfondsen. www.invest.belgium.be. Invest in Belgium, increase your profits

België, ideale locatie. voor pan-europese. pensioenfondsen. www.invest.belgium.be. Invest in Belgium, increase your profits België, ideale locatie voor pan-europese pensioenfondsen www.invest.belgium.be Invest in Belgium, increase your profits Inhoud Voorwoord 1. Inleiding 2. Juridisch kader : structuur en organisatie 2.1.

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen Inleiding Het belangrijkste doel van Stichting Pensioenfonds Randstad, hierna te noemen SPR, is de zekerstelling van de bij haar opgebouwde en ingegane pensioenen.

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II nr. 01B/NL 31 maart 2010 De Nederlandsche Bank bedankt de verschillende marktpartijen voor hun reacties op het consultatiedocument Implementatie Solvency

Nadere informatie

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008 L 133/66 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.5.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 5 2.1 Het doel van deze nota 5 2.2 Nagestreefde

Nadere informatie

Prospectus Triodos Groenfonds NV

Prospectus Triodos Groenfonds NV Prospectus Triodos Groenfonds NV Gedateerd 30 juli 2014 Statutair gevestigd te Zeist TLIM Belangrijke informatie. Triodos Groenfonds NV (ISIN: NL0000440204) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen DUFAS, maart 2011 1 Copyright DUFAS 2011 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

PENSIOENEN JANUARI 2012. Maximering voorgenomen pensioenkortingen en correctie rentetermijnstructuur

PENSIOENEN JANUARI 2012. Maximering voorgenomen pensioenkortingen en correctie rentetermijnstructuur PENSIOENEN JANUARI 2012 Geschillen over indexatie Handhaving prudent-person regel motivering Maximering voorgenomen pensioenkortingen en correctie rentetermijnstructuur Voorontwerp Wet versterking bestuur

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP RB 749/09 8 december 2009 (vervangt RB 621/09 6 oktober 2009) DELTA LLOYD GROEP Reglement voorwetenschap en

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie