Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn"

Transcriptie

1 Aon Hewitt Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn Overzicht van de voorstellen Risk. Reinsurance. Human Resources.

2 Inhoud: Samenvatting Financierings- en solvabiliteitseisen Governance Informatie voor deelnemers, toekomstige deelnemers en. pensioengerechtigden Grensoverschrijdende IORPs Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht 12 Contact 15

3 Inleiding Op 27 maart 2014 heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor een nieuwe richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORPs) gepubliceerd. De nieuwe richtlijn heeft gevolgen voor bedrijfspensioenregelingen in alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte. De nieuwe richtlijn vervangt de eerdere IORP-richtlijn van De algemene doelstelling van de Commissie is het faciliteren van de opbouw van bedrijfspensioenen en het versterken van de rol van IORPs als institutionele beleggers in de economie van de EU. Het voorstel heeft vier specifieke doelstellingen: Opheffen van de resterende belemmeringen voor grensoverschrijdende IORPs; Garanderen van een goede governance en een degelijk risicobeheer; Voorzien in de verstrekking van heldere en relevante informatie aan deelnemers en pensioengerechtigden; Waarborgen dat toezichthouders over de benodigde instrumenten beschikken om op doelmatige wijze toezicht op IORPs te kunnen uitoefenen. Aon Hewitt 3

4 Samenvatting Zoals de Commissie eerder al bekend had gemaakt, bevat het voorstel geen wijzigingen van de solvabiliteitseisen voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORPs). De nieuwe governanceregels leggen nieuwe eisen op waaraan momenteel alleen door de allergrootste IORPs in de lidstaten lijkt te worden voldaan. De nieuwe regels zullen waarschijnlijk vooral bezwarend zijn voor kleine en middelgrote IORPs. Het governancesysteem mag in verhouding staan tot de aard, omvang en complexiteit van de activiteiten van de IORP, hoewel het nog valt te bezien hoe kleinere IORPs op evenredige wijze aan de gedetailleerde eisen kunnen voldoen. Voor een aantal lidstaten lijkt dit nu al een punt van zorg te zijn. IORPs zullen regelmatige, maar evenredige risicobeoordelingen moeten uitvoeren, in overeenstemming met door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) te ontwikkelen methoden. IORPs dienen een beloningsbeleid te hebben voor degenen die leiding geven aan de IORP en er sleutelfuncties binnen vervullen, en dienen dat beleid ook openbaar te maken. Deelnemers aan een regeling dienen jaarlijks een pensioenoverzicht te ontvangen, dat niet meer dan twee A4 tjes mag beslaan en specifieke informatie moet bevatten. Grensoverschrijdende regelingen dienen ook in de toekomst te allen tijde volledig gefinancierd te zijn. Bij ondergefinancierde grensoverschrijdende regelingen zal worden ingegrepen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst. Er zijn nieuwe regels die het gemakkelijker zullen maken om activa en passiva over te dragen tussen IORPs in verschillende lidstaten. IORPs die dekking bieden tegen biometrische risico s of die beleggingsgaranties bieden, zullen aan meer gedetailleerde eisen moeten voldoen bij het berekenen van risicomarges en het voorgeschreven eigen vermogen. Nieuwe prudentiële toezichtprocessen geven toezichthouders de bevoegdheid om door IORP vastgestelde strategieën en procedures te beoordelen en om geconstateerde zwakke punten en tekortkomingen te verhelpen. Volgende stappen De richtlijn moet nog worden goedgekeurd door de Europese Raad en het Europees Parlement en zal naarverwachting vanaf 31 december 2016 in werking treden. Op deze datum dienen in de lidstaten wettelijke,bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen van kracht te zijn die aan de nieuwe richtlijn voldoen.na raadpleging van de EIOPA zal de Commissie vier jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn eenevaluatie van de toepassing van de richtlijn uitvoeren en daarvan verslag uitbrengen. De evaluatie zal eenbeoordeling van de solvabiliteit en de financiële eisen omvatten, met inbegrip van de berekening en financiering van de technische voorzieningen. Dit kan mogelijkerwijs betekenen dat eventuele grote wijzigingen van deze richtlijn, indien deze met ingang van 2017 wordt ingevoerd, niet vóór 2024 zullen worden doorgevoerd (ervan uitgaande dat het ten minste drie jaar kost om een nieuwe richtlijn in te voeren). Werkingssfeer van de richtlijn De nieuwe richtlijn is van toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORPs). Dit zijninstellingen die afzonderlijk van de bijdragende werkgevers zijn opgericht om gefinancierde pensioenuitkeringen aan werknemers te verstrekken. Het gaat hierbij om de volgende uitkeringen: werkgeverspensioenregelingen (waarbij de uitkeringen in een overeenkomst, trustakte of voorschriften zijn vastgelegd), collectief overeengekomen regelingen en bepaalde regelingen voor zelfstandigen. De richtlijn is niet van toepassing op: instellingen die socialezekerheidsregelingen beheren; instellingen die op basis van een omslagstelsel werken; instellingen waarvoor geldt dat de werknemers van de bijdragende ondernemingen geen juridisch afdwingbare rechten op pensioenuitkeringen hebben en waarbij de bijdragende onderneming de activa te allen tijde kan onttrekken; ondernemingen die boekreserves aanhouden teneinde pensioenen te kunnen uitkeren aan hunwerknemers. Individuele lidstaten kunnen er ook voor kiezen om de volgende IORPs uit te sluiten van de richtlijn: IORPs met minder dan 100 deelnemers; IORPs waarbij de bedrijfspensioenvoorziening geschiedt krachtens wetgevingen door een overheidsinstantie wordt gegarandeerd. 4 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

5 Ook kunnen lidstaten ervoor kiezen om de richtlijn op de bedrijfspensioenactiviteiten van levensverzekeringsmaatschappijen toe te passen. In dit geval dienen alle activa en passiva van de bedrijfspensioenactiviteiten gescheiden van de overige werkzaamheden van de levensverzekeringsmaatschappijen te worden beheerd en georganiseerd, zonder dat er enige mogelijkheid tot overdracht bestaat. Aon Hewitt 5

6 1. Financierings- en solvabiliteitseisen De solvabiliteitseisen voor IORPs worden niet wezenlijk gewijzigd: De lidstaat van herkomst verplicht de IORP om te allen tijde te beschikken over voldoende en passende activa om de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de beheerde pensioenregelingen te dekken. IORPs kunnen toestemming krijgen om gedurende een korte periode over onvoldoende activa te beschikken om de technische voorzieningen te dekken. In dat geval dient de IORP een concreet en haalbaar herstelplan aan te nemen om ervoor te zorgen dat tijdig opnieuw aan de vereisten wordt voldaan. In het herstelplan dient rekening te worden gehouden met de specifieke situatie van de IORP, waaronder de structuur van activa en passiva, het risicoprofiel, het liquiditeitsprofiel, het leeftijdsprofiel van de deelnemers, aanvangsregelingen en regelingen die van niet- of gedeeltelijke kapitalisatie worden omgezet in volledige kapitalisatie. In geval van grensoverschrijdende activiteiten dienen IORPs er ook in de toekomst voor te zorgen dat het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen te allen tijde volledig door kapitaal is gedekt. Bij ondergefinancierde grensoverschrijdende regelingen zullen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst ingrijpen. Met betrekking tot de berekening van de technische voorzieningen geldt het volgende: Alle IORPs dienen de technische voorzieningen elk jaar opnieuw te berekenen en bij te werken (in overeenstemming met de lokale wetgeving). De berekening wordt gecertificeerd door een actuaris of een andere specialist op dit gebied (zoals een accountant) op grond van door de lidstaat van herkomst erkende actuariële methoden. De technische voorzieningen dienen op prudente wijze te worden berekend. De economische en actuariële aannamen die voor de waardering van de passiva worden gehanteerd, dienen eveneens op prudente wijze te worden bepaald, waarbij, indien van toepassing, een redelijke marge voor negatieve afwijkingen in acht moet worden genomen. De toegepaste maximale rentepercentages dienen op prudente wijze te worden bepaald, overeenkomstig alle desbetreffende voorschriften van de lidstaat van herkomst. Bij de bepaling van deze prudente rentepercentages dient rekening te worden gehouden met het rendement van de activa die door de IORP worden beheerd en met de toekomstige beleggingsopbrengsten en/of marktrendementen van kwalitatief hoogwaardige obligaties of staatsobligaties. De lidstaat van herkomst mag ten aanzien van de berekening van de technische voorzieningen aanvullende en meer uitvoerige voorwaarden opleggen om een afdoende bescherming van de belangen van de deelnemers en de pensioengerechtigden te garanderen. Voor IORPs die zelf (dus niet de bijdragende ondernemingen) dekking bieden tegen risico s in verband met overlijden, arbeidsongeschiktheid of levensverwachting, of die beleggingsgaranties bieden, gelden ook in de toekomst aanvullende solvabiliteitseisen. Zulke IORPs worden verplicht om: Bij wijze van buffer naast de technische voorzieningen aanvullende activa aan te houden ( voorgeschreven eigen vermogen ); Te allen tijde te beschikken over een voldoende beschikbare solvabiliteitsmarge die ten minste gelijk staat aan vereisten van de richtlijn. Het berekenen van de vereiste solvabiliteitsmarge is een bijzonder gedetailleerde exercitie, maar lijkt grosso modo 4% van de wiskundige voorzieningente bedragen, plus 0,3% van het totale risicokapitaal. Voor herverzekerde passiva en levensverzekeringsuitkeringen met een korte looptijd kunnen aanpassingen worden gemaakt. Beleggingsvoorschriften IORPs dienen te blijven beleggen in overeenstemming met de prudent persons -regel, waarbij de activa worden belegd in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden, op een wijze die strookt met de aard en de duur van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen. De lidstaten mogen meer gedetailleerde voorschriften opstellen voor IORPs die onder hun jurisdictie vallen. De lidstaten mogen IORPs echter niet verbieden om te beleggen in langetermijninstrumenten die niet op gereglementeerde markten worden verhandeld. De lidstaten dienen IORPs te blijven toestaan om maximaal 70% van de activa te beleggen in aandelen en bedrijfsobligaties en maximaal 30% van de activa in andere valuta s dan die waarin de passiva luiden. 6 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

7 2. Governance IORPs dienen ervoor te zorgen dat ze de door de lidstaten op grond van de richtlijn vastgestelde wettelijke, bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen naleven. Het bestuurlijke, beleidsbepalende of toezichthoudende orgaan van de IORP is eindverantwoordelijk voor deze naleving. Een IORP dient daadwerkelijk te worden bestuurd door ten minste twee personen. IORPs dienen te beschikken over een doeltreffend governancesysteem dat garant staat voor een gezonde en prudente bedrijfsvoering. Het governancesysteem dient in verhouding te staan tot de aard, de omvang en de complexiteit van de IORP en zal regelmatig aan een interne evaluatie worden onderworpen. Voorts dient de IORP te beschikken over: een adequate transparante organisatiestructuur met een duidelijke taakverdeling en correcte scheiding van verantwoordelijkheden; een doeltreffend systeem voor de overdracht van informatie; schriftelijk vastgelegde beleidslijnen (die jaarlijks worden geëvalueerd) voor het risicobeheer, de interne audit en, indien van toepassing, actuarissen en uitbesteding; een doeltreffend systeem om procedures (waaronder administratieve en financiële verslagleggingsprocedures, een interne-controlekader en passende rapportageprocedures) intern te controleren; redelijke maatregelen om voor continuïteit en regelmaat in de verrichting van de werkzaamheden te zorgen, waaronder de ontwikkeling van noodplannen; procedures die ervoor zorgen dat alle personen die de IORP daadwerkelijk besturen of andere sleutelfuncties vervullen over toereikende beroepskwalificaties, -kennis en -ervaring beschikken, een goede reputatie hebben en integer zijn; een deugdelijk beloningsbeleid voor degenen die de IORP daadwerkelijk besturen of sleutelfuncties vervullen (met inbegrip van uitbestede functies). Het beloningsbeleid dient bij te dragen tot een degelijk en doeltreffend risicobeheer en mag niet aanmoedigen tot het nemen van buitensporige risico s. Ook zullen IORPs verplicht zijn om informatie over het beloningsbeleid openbaar te maken; een risicobeheersysteem dat bestaat uit strategieën, processen en rapportageprocedures om alle risico s van de IORP te meten, te bewaken, te beheren en te rapporteren, waaronder risico s met betrekking tot: uitbestede taken of werkzaamheden; het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen en reservevorming; asset-liability management (ALM); het beheer van beleggingen, met name derivaten en vergelijkbare verbintenissen, en naleving van beleggingsvoorschriften; het beheer van de liquiditeits- en concentratierisico s; het beheer van operationele risico s; verzekeringen en andere risicolimiteringstechnieken. In overeenstemming met de huidige richtlijn dient de IORP ook in de toekomst verplicht de volgende stukken te produceren: een jaarverslag en een jaarrekening; een verklaring inzake de beginselen van het beleggingsbeleid (die elke drie jaar of onmiddellijk na elke wijziging van het beleggingsbeleid dient te worden herzien). Risicobeoordeling voor pensioenen IORPs dienen de risico s waaraan zij op korte en lange termijn (kunnen) worden blootgesteld in kaart te brengen en te beoordelen. Deze risicobeoordeling moet integraal deel uitmaken van de bedrijfsstrategie van de IORP. IORPs dienen regelmatig en terstond na een significante wijziging in het risicoprofiel een risicobeoordeling uit te voeren. In deze beoordeling dient het volgende te worden aangetoond: de doelmatigheid van het risicobeheersysteem; de totale financieringsbehoeften van de IORP (rekening houdend met het specifieke risicoprofiel, de goedgekeurde risicotolerantielimieten en de bedrijfsstrategie van de IORP); de mogelijkheid om aan de vereisten betreffende de technische voorzieningen te voldoen. Aon Hewitt 7

8 Verder dient de risicobeoordeling de volgende elementen te bevatten: een kwalitatieve evaluatie van de marge voor negatieve afwijkingen in het kader van de berekening van de technische voorzieningen, indien vereist volgens het nationale recht; een beschrijving van de pensioenuitkeringen of kapitaalopbouw; een kwalitatieve evaluatie van de bijdragen waartoe de instelling toegang heeft (NB: bijdragen door de onderneming zijn niet gedefinieerd, maar zouden, op basis van de door de EIOPA gehanteerde definities, kunnen bestaan uit bijdragen in het kader van een herstelplan, voorwaardelijke activa en garanties van de moedermaatschappij; vorderingen op de bijdragende onderneming bij beëindiging van de IORP; subsidiaire verplichtingen van de bijdragende onderneming); een kwalitatieve evaluatie van de operationele risico s van alle regelingen van de IORP; een kwalitatieve evaluatie van nieuwe of zich aandienende risico s die verband houden met klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen en het milieu. De risicobeoordeling dient te worden uitgevoerd met behulp van methoden die in verhouding staan tot de aard, de omvang en de complexiteit van de risico s die aan de activiteiten verbonden zijn. De EIOPA is belast met de taak om vóór eind 2016 een ontwerp voor een technische reguleringsnorm voor de risicobeoordeling door IORPs op te stellen. Vervolgens heeft de Commissie de bevoegdheid om deze ontwerpnorm vast te stellen. Sleutelfuncties en uitbesteding IORPs dienen ook een aantal functies te creëren die kunnen worden vervuld door personen die onafhankelijk van de IORP zijn. Iedereen die een sleutelfunctie vervult dient deskundig en betrouwbaar te zijn en zich te houden aan de kennisgevingsverplichtingen van de bevoegde autoriteiten. Het gaat hierbij om de volgende functies: een risicobeheerfunctie ter ondersteuning van de implementatie van het risicobeheersysteem; een interne-auditfunctie om te controleren of het interne-controlesysteem en andere onderdelen van het governancesysteem, met inbegrip van uitbestede werkzaamheden, adequaat en doeltreffend zijn; een actuariële functie om toezicht te houden op de berekening van technische voorzieningen en deze te coördineren; om de passendheid van de voor berekening van de technische voorzieningen gehanteerde methodieken, onderliggende modellen, aannamen en gegevens te beoordelen; om advies uit te brengen over de algehele gedragslijn voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen en over de geschiktheid van verzekeringsregelingen; en om bij te dragen aan een doeltreffende implementatie van het risicobeheersysteem. Voor kleinere en minder complexe IORPs moet het mogelijk zijn dat één persoon of organisatorischeeenheid meer dan één sleutelfunctie vervult (met uitzondering van de interne-auditfunctie). Een persoon of eenheid die bij een IORP een functie bekleedt, mag niet een soortgelijke sleutelfunctie bekleden in een bijdragende onderneming (tenzij anders is overeengekomen met de bevoegde autoriteiten). IORPs mogen het beheer van de IORP geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan andere entiteiten die namens de IORP handelen. De IORP dient ervoor te zorgen dat de uitbestede werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd, zowel via het selectieproces als via de continue controle van werkzaamheden. Uitbesteding van sleutelfuncties of belangrijke organisatorische functies mag er niet toe leiden dat er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het governancesysteem, dat het operationele risico onnodig toeneemt, dat er afbreuk wordt gedaan aan het vermogen van de bevoegde autoriteiten om te controleren of de IORP haar verplichtingen nakomt, of dat de continuïteit en de toereikendheid van de dienstverlening aan deelnemers en pensioengerechtigden worden ondermijnd. Wanneer deelnemers en pensioengerechtigden het volledige beleggingsrisico dragen, dient de IORP één enkele bewaarder aan te stellen voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken. Wanneerdeelnemers en pensioengerechtigden geen beleggingsrisico dragen, hoeft de IORP geen bewaarder aan te stellen, tenzij de desbetreffende lidstaat anders bepaalt. Een bewaarder is aansprakelijk jegens de IORP of de deelnemers en pensioengerechtigden voor alle door hen geleden schade ten gevolge van niet-nakoming of gebrekkige nakoming van haar verplichtingen. De richtlijn bevat diverse voorschriften inzake de uitvoering van de activiteiten van bewaarders, waaronder het bijhouden van een boekhouding. Als er geen bewaarder wordt benoemd voor toezichtfuncties, dient de IORP procedures in te stellen die garanderen dat de toezichttaken naar behoren binnen de IORP worden uitgevoerd (zoals ervoor zorgen dat transacties worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies en binnen de gebruikelijke termijnen en erop toezien dat de inkomsten overeenkomstig de nationale wetgeving en de regels van de IORP worden aangewend). 8 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

9 3. Informatie voor deelnemers, toekomstige deelnemers en pensioengerechtigden In de IORP-richtlijn wordt omschreven welke informatie moet worden verstrekt aan deelnemers, toekomstige deelnemers en pensioengerechtigden. Tot deze informatie behoort een jaarlijks pensioenoverzicht. Al deze informatie moet correct, eenvoudig te begrijpen en niet misleidend zijn en dient op zodanige wijze te worden gepresenteerd dat zij gemakkelijk leesbaar is. In het bijzonder moet de informatie duidelijk, bondig en in begrijpelijke taal opgesteld zijn, waarbij jargon en technische termen dienen te worden vermeden als er in plaats van dat jargon alledaagse woorden kunnen worden gebruikt. Pensioenoverzicht IORPs dienen jaarlijks een pensioenoverzicht aan de deelnemers te verstrekken. Dit overzicht mag niet langer zijn dan twee A4 tjes, mag niet naar andere documenten verwijzen en moet ook langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. Het pensioenoverzicht dient specifieke informatie over de IORP en de deelnemer te bevatten, en dient ook het volgende te omvatten: informatie over aan de deelnemer verstrekte garanties; het actuele niveau van de financiering waarmee opgebouwde individuele rechten worden beschermd, en of de uitkeringen kunnen worden verlaagd; de totale bijdragen die in de afgelopen twaalf maanden door de werkgever zijn betaald; details over kosten die van de bijdragen zijn afgetrokken (uitgesplitst in administratie-, beleggings,bewarings- en overige kosten); informatie over de resultaten die in het verleden door de pensioenregeling zijn behaald; informatie over individuele beleggingsmogelijkheden, en in hoeverre deze een betrouwbaar richtsnoer voor toekomstige prestaties vormen; details over de wijze waarop verdere informatie kan worden verkregen, met inbegrip van regelingen voor de overdracht van pensioenaanspraken naar een andere pensioenregeling en andere individuele berekeningen (bijvoorbeeld de hoogte van de uitkeringen in geval van beëindiging van de dienstbetrekking). Wanneer de pensioenregeling in een streefniveau van de uitkeringen voorziet (d.w.z. defined benefit - regelingen), dient de volgende informatie te worden verstrekt: de opgebouwde pensioenaanspraken; het richtniveau van de uitkeringen op de pensioenleeftijd, en ook twee jaar vóór en twee jaar na de pensioenleeftijd. Wanneer de pensioenregeling niet in een richtniveau van de uitkeringen voorziet (d.w.z. defined contribution - regelingen), dient de volgende informatie te worden verstrekt: de totale som van het door de deelnemer opgebouwde kapitaal (met inbegrip van het bedrag dat wordt uitgedrukt als een lijfrente per maand); het verwachte opgebouwde kapitaal op de pensioenleeftijd, en ook twee jaar vóór en twee jaar na de pensioenleeftijd. Deze bedragen dienen te worden uitgedrukt als één bedrag en ook als uitkering per maand; details van beleggingsmogelijkheden (waaronder een korte beschrijving van maximaal vijf beleggingsmogelijkheden) en hoe deze in de loop der tijd (of door andere omstandigheden) kunnen veranderen; een grafiek, met een toelichting, van het risico-rendementsprofiel van elke beleggingsmogelijkheid, alsmede een verklaring dat dit profiel aan verandering onderhevig is. Pensioenregelingen dienen zich bij de berekening van de bovengenoemde bedragen te baseren op aannamen volgens de beste schattingen, waaronder de beste schattingen voor de toekomstige rendementen, inflatie, lonen en het percentage van de lijfrente. De schattingen mogen echter niet voorzien in een verhoging van de bijdragepercentages. Overige informatievereisten Toekomstige deelnemers aan een regeling dienen voorafgaand aan hun aansluiting bij de regeling informatie over alle kenmerken en beleggingsmogelijkheden te ontvangen. Aan deelnemers die binnen twee jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, dan wel op verzoek van de deelnemer, dient informatie te worden verstrekt over pensioneringsmogelijkheden (met inbegrip van de voor- en nadelen van elke mogelijkheid). In situaties waarin de uitkeringen niet de vorm van een levenslange lijfrente hebben, dient informatie te worden verstrekt over de verschillende uitkeringsmogelijkheden. Aon Hewitt 9

10 Gepensioneerde deelnemers dienen informatie te ontvangen over de verschuldigde uitkeringen en de overeenkomstige uitbetalingsmogelijkheden, waaronder informatie over beleggingsrisico s die door de deelnemer worden gedragen. Alle deelnemers aan een regeling (en hun vertegenwoordigers) dienen op verzoek jaarrekeningen en jaarverslagen, verklaringen inzake de beleggingsbeginselen, informatie over de voor het pensioenoverzicht gebruikte actuariële aannamen, gedetailleerde informatie over het richtniveau van de uitkeringen (indien van toepassing) en gedetailleerde informatie over het niveau van de uitkeringen bij beëindiging van de dienstbetrekking te kunnen ontvangen. 10 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

11 4. Grensoverschrijdende IORPs In geval van grensoverschrijdende activiteiten dienen IORPs ook in de toekomst te allen tijde volledig gefinancierd te zijn. Bij ondergefinancierde grensoverschrijdende regelingen zal worden ingegrepen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst. De IORP-richtlijn bevat nieuwe voorschriften en nieuwe formuleringen ten aanzien van het opzetten en ontwikkelen van grensoverschrijdende pensioenregelingen. IORPs kunnen grensoverschrijdende activiteiten ontplooien door bijdragen te aanvaarden van ondernemingen die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd. Voor grensoverschrijdende activiteiten is voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst vereist. Mocht een bevoegde autoriteit besluiten om grensoverschrijdende activiteiten te verbieden, dan dient dit besluit met duidelijke redenen te worden omkleed. De definitie van bijdragende onderneming is gewijzigd en omvat nu alle entiteiten die een pensioenregeling aanbieden. De verwijzing naar het optreden als werkgever die bijdragen aan een IORP betaalt is geschrapt. De definitie van lidstaat van herkomst is verduidelijkt. Met lidstaat van herkomst wordt nu de lidstaat bedoeld waar de instelling een vergunning heeft verkregen of is geregistreerd en waar zij haar hoofdbestuur heeft (d.w.z. de plaats waar de voornaamste strategische beslissingen van het besluitvormingsorgaan van de instelling worden genomen). De definitie van lidstaat van ontvangst is in grote lijnen ongewijzigd gebleven. Met lidstaat van ontvangst wordt een lidstaat bedoeld waarvan de sociale en arbeidswetgeving van toepassing is op de relatie tussen de bijdragende onderneming en de deelnemers of pensioengerechtigden. Er zijn nieuwe definities van overdragende instelling en ontvangende instelling om de grensoverschrijdende overdracht van pensioenregelingen mogelijk te maken. Lidstaten van herkomst dienen lidstaten van ontvangst in kennis te stellen van verzoeken om grensoverschrijdende activiteiten uit te mogen voeren. Deze informatie dient binnen drie maanden te worden verstrekt, en een eventueel besluit om de gegevens niet te verstrekken dient met duidelijke redenen te worden omkleed. Tegen weigering of verzuim om deze gegevens te verstrekken staat beroep open bij de rechter in de lidstaat van herkomst. IORPs die grensoverschrijdende activiteiten ontplooien zijn niet onderworpen aan door de autoriteiten van de lidstaat van ontvangst opgelegde informatievereisten. Lidstaten van ontvangst mogen geen aanvullende beleggingsvoorschriften vaststellen voor het deel van de activa dat de technische voorzieningen voor grensoverschrijdende activiteiten dekt. Er zijn nieuwe voorschriften met betrekking tot de grensoverschrijdende overdracht van pensioenregelingen: De lidstaten dienen IORPs die op hun grondgebied een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn toe te staan om hun pensioenregelingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan IORPs in andere lidstaten. Voor grensoverschrijdende overdrachten van activa en passiva dient voorafgaande goedkeuring door een bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de ontvangende instelling te worden verkregen. Het besluit dient met duidelijke redenen te worden omkleed. Tegen weigering of verzuim van de bevoegde autoriteit om een dergelijk besluit te nemen staat beroep open bij de rechter in de lidstaat van herkomst van de ontvangende instelling. Aan de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden (of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers) dient algemene informatie over de overdracht ter beschikking te worden gesteld. Tenzij anders bepaald in de nationale sociale en arbeidswetgeving, dienen de overdracht en de daaraan verbonden voorwaarden van tevoren te worden goedgekeurd door de betrokken deelnemers en pensioengerechtigden (of, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers). De informatie over de voorwaarden van de overdracht dient ten minste vier maanden vóór de indiening van het verzoek bij de autoriteiten van de lidstaat van herkomt ter beschikking te worden gesteld. Aon Hewitt 11

12 5. Prudente regelgeving en prudentieel toezicht De belangrijkste veranderingen zijn als volgt: In de richtlijn worden de gebieden omschreven die worden geacht onder prudentiële regelgeving te vallen (zoals de financiering van technische voorzieningen, de vereiste solvabiliteitsmarges, de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, de voorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden, en de aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken informatie). Door deze nieuwe omschrijving wordt de rechtsonzekerheid voor IORPs die voortkomt uit verschillen in nationale prudentiële regelgeving tussen lidstaten weggenomen. Lidstaten dienen ervoor te zorgen dat toezichthoudende autoriteiten de bevoegdheid hebben om alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat IORPs de richtlijn naleven. Toezichthoudende autoriteiten dienen de bevoegdheid te hebben om instrumenten te ontwikkelen waarmee een beoordeling kan worden gemaakt van het vermogen van IORPs, om zo mogelijke gebeurtenissen of toekomstige veranderingen in de economische omstandigheden op te vangen. Toezichthoudende autoriteiten dienen de bevoegdheid te hebben om IORPs te verplichten tot het uitvoeren van soortgelijke toetsen. Alle lidstaten dienen een toezichtgerelateerd evaluatieproces in te voeren dat erop gericht is om IORPs met financiële, organisatorische of andere kenmerken die aanleiding kunnen geven tot een hoger risicoprofiel te identificeren. De toezichthoudende autoriteiten mogen de strategieën, processen en rapportageprocedures van een IORP evalueren en beoordelen in hoeverre ze in staat zijn negatieve veranderingen in de economische omstandigheden op te vangen. Ook krijgen de toezichthoudende autoriteiten de bevoegdheid om IORPs te verplichten geconstateerde zwakke punten en tekortkomingen te verhelpen. De toezichthoudende autoriteiten dienen hun taken op een transparante en verantwoorde wijze te vervullen. Er zijn nieuwe bepalingen en voorwaarden inzake de uitwisseling van informatie tussen autoriteiten. 12 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

13 Aon Hewitt 13

14 14 Pensioenen in de EU -Nieuwe IORP-richtlijn

15 Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jacintha den Haag Aon Hewitt 15

16 Over Aon Hewitt Aon Hewitt is wereldwijd marktleider in oplossingen voor human-resourcesmanagement. Het bedrijf adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent management en daarmee samenhangende financiële uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorg, beloningen, verzekeringen en talentmanagement. Hiermee verhoogt Aon Hewitt het rendement op het belangrijkste kapitaal van organisaties: hun medewerkers. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan professionals in 90 landen. Aon Hewitt is onderdeel van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en heeft ruim medewerkers. Meer informatie: Risk. Reinsurance. Human Resources.

Pensioenen in de EU Nieuwe IORP-richtlijn

Pensioenen in de EU Nieuwe IORP-richtlijn Pensioenen in de EU Nieuwe IORP-richtlijn Overzicht van de voorstellen Risk. Reinsurance. Human Resources. De nieuwe EU-pensioenrichtlijn (IORP-richtlijn) Inhoud: Op 27 maart 2014 heeft de Europese Commissie

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

Art. richtlijn 2016/2341/EU:

Art. richtlijn 2016/2341/EU: Transponeringstabel implementatie Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese

Nadere informatie

Vergelijking Nederland-België

Vergelijking Nederland-België Vergelijking Nederland-België Anne Claes BELGIUM Mei 2008 2 Vergelijking Nederland - België Prudentiële regels Financiering Beleggingen Solvabiliteit Afzonderlijke vermogens Belastingen Communicatievereisten

Nadere informatie

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 1.6.2017 L 141/21 BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten

Nadere informatie

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 19.2.2015 2014/0091(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie economische en monetaire

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

iiii,,iiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiii,,iiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A Parnassusplein 5 2513 AA S GRAVENHAGE T

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

7. UITBESTEDINGSBELEID

7. UITBESTEDINGSBELEID 7. UITBESTEDINGSBELEID Regelgevend kader: 1. Solvabiliteit II-wet: Art. 92 (uitbesteding) 2. Gedelegeerde Verordening 2015/35: Art. 274 3. NBB-circulaire: / [NB : Circulaire PPB-2006-1-CPA van 6 februari

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken VOORLOPIGE VERSIE 2000/0260(COD) 14 maart 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Economische

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 95, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 95, lid 1, L 235/10 23.9.2003 RICHTLIJN 2003/41/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening HET EUROPEES

Nadere informatie

Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA-BoS-14/174 NL Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt IP/97/507 Brussel, 10 juni 1997 Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een Groenboek over aanvullende pensioenen

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

CROSS BORDER PENSIONS Bedreiging, opportuniteit of realiteit? Organisme voor de Financiering van Pensioenen en Prudentieel toezicht

CROSS BORDER PENSIONS Bedreiging, opportuniteit of realiteit? Organisme voor de Financiering van Pensioenen en Prudentieel toezicht CROSS BORDER PENSIONS Bedreiging, opportuniteit of realiteit? Organisme voor de Financiering van Pensioenen en Prudentieel toezicht 27 mei 2008 Lut Sommerijns BVPI Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Art. richtlijn 2016/2341/EU:

Art. richtlijn 2016/2341/EU: Transponeringstabel implementatie Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Nadere informatie

Brussel, 6 november Geachte heer, Geachte mevrouw, Inleiding

Brussel, 6 november Geachte heer, Geachte mevrouw, Inleiding Prudentieel beleid bank- en verzekeringswezen Brussel, 6 november 2007 Mededeling van de CBFA over haar beleid inzake de uitbesteding van diensten van vermogensbeheer van vermogen van niet-professionele

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit

Richtsnoeren voor de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit EIOPA-BoS-14/259 NL Richtsnoeren voor de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Nadere informatie

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen.

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen. Toelichting Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting Inleiding Met deze beleidsregels wordt nadere invulling gegeven aan de normen inzake beleggingsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Solvency II: vereisten inzake governance. Melissa Thirion, Adviseur Juridische & fiscale studies en Gezondheid (Assuralia)

Solvency II: vereisten inzake governance. Melissa Thirion, Adviseur Juridische & fiscale studies en Gezondheid (Assuralia) Solvency II: vereisten inzake governance Melissa Thirion, Adviseur Juridische & fiscale studies en Gezondheid (Assuralia) Inhoud 1. Algemene inleiding 2. Toepassingsgebied en definities 3. Governance 2

Nadere informatie

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Richtsnoeren en aanbevelingen Samenwerking, met inbegrip van delegatie, tussen de ESMA, de bevoegde autoriteiten en de sectorale bevoegde autoriteiten krachtens Verordening (EU) nr. 513/2011 inzake ratingbureaus

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

2/6. 1 PB L 158 van , blz PB L 335 van , blz PB L 331 van , blz

2/6. 1 PB L 158 van , blz PB L 335 van , blz PB L 331 van , blz EIOPA16/858 NL Richtsnoeren inzake het vergemakkelijken van een doeltreffende dialoog tussen bevoegde autoriteiten die toezicht houden op verzekeringsondernemingen en de wettelijke auditor(s) en auditkantoren

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 82-165. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/0091(COD) 25.3.2015. Ontwerpadvies Jeroen Lenaers (PE541.293v01-00)

AMENDEMENTEN 82-165. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/0091(COD) 25.3.2015. Ontwerpadvies Jeroen Lenaers (PE541.293v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 25.3.2015 2014/0091(COD) AMENDEMENTEN 82-165 Ontwerpadvies Jeroen Lenaers (PE541.293v01-00) van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. uit 2017 houdende regels met betrekking tot het beheerst beloningsbeleid van banken, beleggingsondernemingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Vooraleer zij een belegging of beleggingsactiviteit met een niet-routinematig karakter verricht, beoordeelt de onderneming ten minste het volgende:

Vooraleer zij een belegging of beleggingsactiviteit met een niet-routinematig karakter verricht, beoordeelt de onderneming ten minste het volgende: 6. FINANCIEEL BEHEER Regelgevend kader: 1. Solvabiliteit II-wet: Art. 190 tot 193 (beleggingen "prudent person"-beginsel), 37, 74, 140 tot 189 (Eigen vermogen en kapitaalvereisten) en 123 en volgende (waarderingsregels)

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht.

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht. Aanvraagformulier portefeuilleoverdracht (Aanvraag ter verkrijging van instemming als bedoeld in afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht) Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Werkgever Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Deelnemer Pensioengerechtigde Aangesloten onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Verzekerings- en herverzekeringsholdings naar Belgisch recht.

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Verzekerings- en herverzekeringsholdings naar Belgisch recht. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, xx-xx-2015 Kenmerk: NBB_2015 uw correspondent:

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG 1. Introductie 1.1. Inleiding De Verklaring inzake de beleggingsbeginselen ( Verklaring ) beschrijft

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s Richtsnoeren voor risicometing en de berekening van het totale risico voor bepaalde types gestructureerde icbe s ESMA/2012/197 Datum: 23

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

EBA-richtsnoeren. inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4

EBA-richtsnoeren. inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4 EBA-richtsnoeren inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4 Londen, 27.7.2012 EBA-richtsnoeren inzake de benchmarkexercitie voor beloningen (EBA/GL/2012/4) Status van de richtsnoeren 1.

Nadere informatie

szw0000578 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni 2001 1. Inleiding

szw0000578 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni 2001 1. Inleiding szw0000578 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni 2001 1. Inleiding Met de brief 24 april jl. (kenmerk 46-01-SZW) gaf u aan te willen vernemen

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REGERING VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA Het ministerie

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR PGGM COÖPERATIE U.A. Februari 2012

REGLEMENT BESTUUR PGGM COÖPERATIE U.A. Februari 2012 REGLEMENT BESTUUR PGGM COÖPERATIE U.A. Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen...3 2. Werkingssfeer coöperatie...3 3. Doel coöperatie...3 4. Lidmaatschap coöperatie...4 5. Taken en bevoegdheden van het

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

EIOPACP 13/09 NL. Richtsnoeren voor de prospectieve beoordeling van de eigen risico's (op basis van de ORSAprincipes)

EIOPACP 13/09 NL. Richtsnoeren voor de prospectieve beoordeling van de eigen risico's (op basis van de ORSAprincipes) EIOPACP 13/09 NL Richtsnoeren voor de prospectieve beoordeling van de eigen risico's (op basis van de ORSAprincipes) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Nadere informatie

World Class Broking. De beste offertes en adviezen voor uw nieuw of te verlengen pensioencontract. Risk. Reinsurance. Human Resources.

World Class Broking. De beste offertes en adviezen voor uw nieuw of te verlengen pensioencontract. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Hewitt Retirement & Financial Management World Class Broking De beste offertes en adviezen voor uw nieuw of te verlengen pensioencontract Risk. Reinsurance. Human Resources. Over Aon Hewitt Aon Hewitt

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE L 3/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 344 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

Een Crossborder in Pensioenfonds in België Vragen & Antwoorden Informatief hieruit kunnen geen rechten worden ontleend.

Een Crossborder in Pensioenfonds in België Vragen & Antwoorden Informatief hieruit kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Wat is een Crossborder IORP? Een Crossborder in Pensioenfonds in België Sedert 2003 staan Europese richtlijnen toe dat grensoverschrijdende pensioenfondsen worden opgericht binnen de Europese Unie.

Nadere informatie

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten RJ-Uiting 2017-6: Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten Algemeen RJ-Uiting 2017-6: Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten bevat de wijzigingen in hoofdstuk 615 Beleggingsentiteiten. Achtergrond

Nadere informatie

Samenvatting/Doelstelling Deze circulaire verschaft informatie over de richtsnoeren van de Bank inzake contractgrenzen.

Samenvatting/Doelstelling Deze circulaire verschaft informatie over de richtsnoeren van de Bank inzake contractgrenzen. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_24 uw correspondent:

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie