Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling"

Transcriptie

1

2 Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. de Human Resource Management organisatie die zijn klanten adviseert en ondersteunt op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, gevestigd op Zeilmakerstraat 19 te Sneek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer en onderdeel van AB Vakwerk Groep B.V. b. Klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. c. Medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. ongeacht of hij of zij in dienst is van AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. stagiaire is of is ingehuurd. d. Ontvanger: een medewerker van AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. die de klacht in ontvangst neemt. e. Klager: diegene die een klacht indient. Artikel 2. Klachtrecht 1. Iedereen heeft het recht om over de wijze waarop AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. zich bij een bepaalde aangelegenheid jegens hem/haar of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. 2. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van AB Vakwerk Personeelsadvies B.V., wordt aangemerkt als een gedraging van AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. 3. Klanten van AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. worden bij het aangaan van een werkrelatie mondeling geïnformeerd over het bestaan van de klachtenregeling van AB Vakwerk Personeelsadvies B.V.. 4. De regeling is opvraagbaar bij de medewerkers van AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. Artikel 3. Behoorlijke behandeling 1. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen. 2. Een medewerker van AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. die niet bij de klacht betrokken is behandelt de klacht. Dit vindt plaats onder supervisie van de manager AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. 3. De indiening van klachten kan plaatsvinden via de medewerker die bij de klacht betrokken is. In dat geval draagt de betrokken medewerker de klacht ter behandeling over aan de manager AB Vakwerk Personeelsadvies B.V.

3 Artikel 4. Onpartijdige klachtenbehandelaar 1. De behandeling van de klacht valt niet onder supervisie van het management van AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. wanneer: a. het management zelf onderwerp is van de klacht; b het management de behandeling niet kan of wenst uit te voeren. 2. Indien lid 1 van toepassing is, wordt de behandeling van de klacht overgedragen aan een lid van het managementteam van AB Vakwerk B.V. die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. Artikel 5. Het indienen van een klacht 1. De klager dient de klacht schriftelijk en ondertekend in bij het management van AB Vakwerk Personeelsadvies B.V.. 2. De klacht bevat ten minste: a. de naam en het adres van de klager; b. de dagtekening; c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht; d. de handtekening van de klager. 3. Van een mondeling ingediende klacht wordt binnen een week door de ontvanger een verslag gemaakt, dat door de klager wordt voorgelegd om voor akkoord te tekenen. De klager ontvangt een afschrift van het door klager ondertekende klacht. 4. Wanneer de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, moet de klager zorg dragen voor de vertaling. 5. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. kan besluiten een klacht niet te behandelen wanneer de klacht niet aan het eerste, tweede of het vierde lid voldoet, mits de klager van de onvolkomenheid van de klacht op de hoogte is gebracht en de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen twee weken na berichtgeving van de onvolkomenheid aan te vullen. Artikel 6. Ontvangstbevestiging 1. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 2 weken vanaf de datum van ontvangst. 2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld: a. de afhandelingstermijn; b. de verdere procedure; c. de contactpersoon; d. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien. 3. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. zendt een klacht die niet voor haar bestemd is zo spoedig mogelijk terug aan de klager.

4 Artikel 7. Niet in behandeling nemen 1. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging: a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement eerder inhoudelijk is behandeld; b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden; c. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is, onderworpen had kunnen worden, dan wel onderworpen is geweest; d. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is. 2. Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na datum van ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld. Artikel 8. Onderzoek en vastlegging van de afhandeling 1. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien wanneer de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. 3. Wanneer de klager en/of diegene op wie de klacht betrekking heeft worden gehoord wordt daarvan een verslag gemaakt. 4. Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden. 5. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. stelt de klager schriftelijk in kennis van de bevindingen en conclusies van het onderzoek naar de klacht. 6. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. onderzoekt de klacht en stelt daarbij zijn bevindingen en eventuele conclusies schriftelijk vast. Artikel 9. Afhandelingstermijn 1. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. behandelt de klacht af binnen zes weken na datum van ontvangst van de klacht. 2. Mocht er zich een reden voordoen die afwikkeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maakt dan kan de AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. de afhandeling eenmalig voor ten hoogste zes weken, na datum van ontvangst van de klacht, verdagen. Hiermee wordt de uiterlijke behandelingstermijn van de klacht 12 weken. 3. De klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft krijgen schriftelijk gemotiveerd bericht van een verlengde termijn van afhandeling, uiterlijk binnen een termijn van 5 weken vanaf de datum van ontvangst van de klacht.

5 Artikel 10. Afsluiten klachtenbehandeling 1. Zodra AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement voor de desbetreffende klacht. 2. Aan de klager wordt schriftelijk medegedeeld dat AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. ervan uitgaat dat de klacht afdoende is afgehandeld. Artikel 11. Mogelijkheid extra bezwaarprocedure Tegen een besluit inzake de behandeling en afhandeling van een klacht kan eventueel in bezwaar worden gegaan bij de directie van AB Vakwerk Groep B.V. Artikel 12. Informatieplicht aan beklaagde Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt schriftelijk geïnformeerd over de inhoud van de klacht en de afhandeling ervan. Artikel 13. Verantwoordingsinformatie 1. Het management van AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten. Hierbij wordt per klacht minimaal de volgende informatie bijgehouden: Datum binnenkomst; Ingediende klacht; Kopie bevestigingsbrief; Bevindingen en conclusies afhandeling; Naam behandelaar; Kopie afrondende brief aan indiener klacht. 2. Minimaal 1 x per jaar wordt een verslag gemaakt van de geregistreerde klachten en eventuele verbeteracties en wordt dit verslag besproken op het directieoverleg van AB Vakwerk Groep B.V.

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Claims Settlement grensoverschrijdende letselschade experts Klaas Swaagweg 3 Barsingerhorn e Netherlands PO Box / Postbus 53 1740 AB Schagen e Netherlands +31 (0) 224 540489 www.claimssettlement.nl letsel@claimssettlement.nl

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV Klachtenregeling To The Point Expertise BV 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Samenstelling van de klachtencommissie 4 Artikel 3 Indiening van een klacht 4 Artikel 4 Doelstelling klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Risk Control BV. Ierlandlaan 25 2713 HG Zoetermeer. Operationeel directeur

KLACHTENREGELING Risk Control BV. Ierlandlaan 25 2713 HG Zoetermeer. Operationeel directeur KLACHTENREGELING Risk Control BV Organisatie: Risk Control BV Contactpersoon: S.C. Bonofacio Operationeel directeur Datum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

INTERNE KLACHTENREGELING

INTERNE KLACHTENREGELING INTERNE KLACHTENREGELING Plieger Training streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over één van de diensten van het instituut, dan horen we dat natuurlijk

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007.

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat DigiD, een voorziening van de Directie Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO.overheid) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs.

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Soort document Doel Doelgroep Middelen Reglement De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Leerlingen van

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten (thuiszorg- en/of kraamzorg)organisatie,

Nadere informatie

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling PricewaterhouseCoopers Nederland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 1.1 Toepassing... 2 1.2 Definities...... 2 1.3 Algemeen..... 5 1.4 Code of Conduct Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 Ortec Finance B.V. 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1. ALGEMEEN 3 1.2. INWERKINGTREDING 3 1.3. BEGRIPPEN 3 2. ARTIKELEN KLACHTENREGELING

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie

VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE Advies van de AOb Met de Kwaliteitswet is voor het primair- en voortgezet onderwijs de verplichting ontstaan om voor elke school een klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie