Sociale innovatie in het MKB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale innovatie in het MKB"

Transcriptie

1

2 Sociale innovatie in het MKB Een onderzoek naar de invloed van sociale innovatie op de betrokkenheid van medewerkers en de kwaliteit van arbeid in het MKB. Onderwijsinstelling Avans Hogeschool Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) Opleiding Human Resource Management (HRM) Hogeschoollaan CR Breda Tel (076) Afstudeerdocent 1 Afstudeerdocent 2 Mevrouw M.E. Khemissi; docent hoger beroepsonderwijs De heer H.T. van Blitterswijk; docent hoger beroepsonderwijs Auteurs Mevrouw W.J.E. Koolen Mevrouw A.A.H. Meeuwissen Opdrachtgever Avans Hogeschool Dr. W.A.M. de Lange; lector HRM Hogeschoollaan CR Breda Tel (076) Plaats Breda Publicatiedatum December 2012

3 Voorwoord Dit onderzoeksrapport hebben wij geschreven in het kader van het afstuderen aan de opleiding HRM van Avans Hogeschool te Breda. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van dr. Willem de Lange, lector HRM aan Avans Hogeschool. Het rapport bevat een onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven. Aanleiding voor het schrijven van dit rapport was de subsidieregeling Sociale Innovatie Advies. Deze regeling bestond van januari 2009 tot en met december 2011 en is in het leven geroepen voor MKB ondernemers in Zuid-Nederland. Het MKB kon zich in deze periode met ondersteuning van de subsidie laten adviseren over sociale innovatie. In totaal hebben 113 MKB ondernemers uit Brabant, Limburg en Zeeland een subsidieaanvraag ingediend. Om een advies te geven over de binnengekomen subsidieaanvragen is de klankbordgroep Sociale Innovatie in het leven geroepen. Onze opdrachtgever, dr. Willem de Lange, vervulde een rol bij het beoordelen van de subsidieaanvragen en nam deel aan deze klankbordgroep. Vanuit hier is de vraag ontstaan naar een onderzoek in het kader van de regeling Sociale Innovatie Advies. De subsidieregeling is inmiddels gesloten. Om inzicht te krijgen in hoe sociale innovatie zich manifesteert binnen de deelnemende bedrijven, heeft PSW een evaluatie uitgevoerd. Hierin werd gesteld dat verder onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van arbeid vanuit het perspectief van werknemers interessant zou zijn. Vanuit deze vraag mede met de vraag vanuit het lectoraat is de afstudeeropdracht overeengekomen. Met veel plezier hebben we het onderzoek uitgevoerd en verschillende bedrijven bezocht in Noord- Brabant, Limburg en Zeeland. Graag willen we Willem de Lange bedanken voor het verstrekken van de opdracht, zijn vertrouwen in het eindresultaat, zijn deskundige begeleiding tijdens het afstuderen, het delen van zijn kennis en ervaring en zijn feedback op de gemaakte stukken. Daarnaast willen wij PSW bedanken in het bijzonder Marie-Thérèse Rooijackers en Chris D havé voor het verstrekken van informatie, het beschikbaar stellen van middelen en de geïnvesteerde tijd. Verder bedanken wij onze afstudeerdocenten, Marise Khemissi en Herman van Blitterswijk, voor de begeleiding en feedback die wij hebben ontvangen tijdens het schrijven van dit rapport. Gedurende het veldonderzoek hebben we verschillende bedrijven bezocht in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, te weten Banketbakkerij Merba B.V., Walk Aandrijftechniek, Mercuur Smart Logistics, Frigé, Bomacon B.V., Artec Interim B.V., Lonka N.V., Full Management Support, Jetstone en Metaalwerken Bergen op Zoom. Iedereen die wij hier hebben gesproken bedanken we voor hun medewerking en openheid in het delen van de ervaringen. Ten slotte bedanken we alle andere betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het dit onderzoeksrapport. Breda, december 2012 Wendy Koolen Anne Meeuwissen

4 Samenvatting Dit afstudeerrapport bevat conclusies en aanbevelingen aan het Lectoraat HRM van Avans Hogeschool over de wijze waarop een organisatie sociale innovatie door kan voeren, zodanig dat het leidt tot verbetering van de kwaliteit van arbeid en betrokkenheid van medewerkers. De opdracht heeft betrekking op de subsidieregeling Sociale Innovatie Advies van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). In januari 2009 is deze regeling in het leven geroepen voor advies ter bevordering van sociale innovatie bij MKB ondernemingen in Zuid-Nederland. De subsidieregeling is per 31 december 2011 gesloten, waarna PSW een groot deel van de projecten heeft geëvalueerd. In haar eindevaluatie stelt PSW dat verder onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van arbeid vanuit het perspectief van de medewerker interessant zou zijn. De probleemstelling die hieruit volgt en centraal staat in het onderzoek luidt als volgt: Naar aanleiding van de regeling Sociale Innovatie Advies inzicht verkrijgen in de bijdrage van sociale innovatie aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers bij de bedrijven die subsidie hebben ontvangen. Uit deze probleemstelling, volgt de centrale vraag: In hoeverre levert sociale innovatie een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven? Sociale innovatie wordt in het rapport geformuleerd als het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken en talentontplooiing) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren. Binnen dit afstudeerrapport staan naast sociale innovatie de begrippen kwaliteit van arbeid en betrokkenheid centraal. Kwaliteit van arbeid betekent vervulling van alle voorwaarden waardoor een medewerker zich goed voelt, zowel in het werk, de werkomgeving als in de organisatie. De kwaliteit van arbeid wordt onderverdeeld in vier A s; de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen. De mate waarin en de wijze waarop medewerkers en diens vertegenwoordigers inbreng hebben in het beleid van de onderneming, is van belang voor verbetering van de kwaliteit van arbeid. Bij de betrokkenheid van medewerkers is de inspraak eveneens een belangrijk aspect. De aspecten arbeidsverhoudingen en betrokkenheid hangen nauw met elkaar samen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie, het eigen werk en het werk van anderen, zijn met name twee aspecten van belang: vertrouwen in medewerkers en het toekennen van regelcapaciteit. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen, te weten een secundaire analyse en een veldonderzoek. Het onderzoek resulteert in conclusies over de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven. Uit de secundaire analyse en het veldonderzoek blijkt dat sociale innovatie leidt tot een verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers. Bij de kwaliteit van arbeid is in de arbeidsinhoud onder andere een verbetering opgetreden in de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers, de variatie binnen het werk, de vrijheid en regelcapaciteit en de zeggenschap van medewerkers bij de inrichting van de eigen werkplek. In de arbeidsomstandigheden zijn eveneens verbeteringen opgetreden. Deze komen tot uiting in de ervaren werkdruk, rust en stabiliteit binnen de organisatie, het ziekteverzuim en de fysieke belasting. De arbeidsvoorwaarden verbeteren doordat de mogelijkheid tot opleiding en ontwikkeling wordt vergroot, medewerkers meer doorgroeimogelijkheden krijgen en meer rekening wordt gehouden met persoonlijke wensen.

5 Op het gebied van de arbeidsverhoudingen is met name de medezeggenschap van medewerkers verbeterd. Deze medezeggenschap komt tot uiting in de mate waarin medewerkers betrokken worden bij de invulling van het werk, de inrichting van de werkplekken en de visie en strategie van de organisatie. Daarnaast zijn er verbeteringen te zien in de betrokkenheid van medewerkers. De verbeteringen treden onder andere op in de samenwerking, communicatie, structuur en de wijze van leidinggeven. Om sociale innovatie op een succesvolle wijze te implementeren, dient een organisatie aandacht te besteden aan een aantal factoren: - de inhoud van het werk; - de inrichting van de werkplek; - voorwaarden en regelingen rondom het werk; - medezeggenschap; - leiderschap en structuur; - communicatie en samenwerking.

6 Inhoudsopgave Inleiding... 8 Aanleiding... 8 Sociale innovatie... 8 Centrale vraag Opbouw rapport Projectopdracht Regeling Sociale Innovatie Advies Probleemstelling Centrale vraag Probleemdefiniëring Opdrachtomschrijving Opdrachtgever Betrokken partijen PSW Stimulus Programmamanagement Syntens Klankbordgroep Sociale Innovatie Rol van betrokken partijen Theoretisch kader Sociale innovatie Ontwikkeling sociale innovatie Afbakening Kwaliteit van arbeid Definitie kwaliteit van arbeid De vier A s Betrokkenheid Conclusie Onderzoeksverantwoording Onderzoeksmodel Uitvoering onderzoek Onderzoekspopulatie Kenmerken MKB bedrijven Onderzoekspopulatie Secundaire analyse Analyse rapport Samen de lat hoger leggen Secundaire analyse Kwaliteit van arbeid Breda december 2012 Anne Meeuwissen Wendy Koolen 6 P a g i n a

7 5.2.2 Betrokkenheid Conclusie Veldonderzoek Analyse Kwaliteit van arbeid Betrokkenheid Conclusie Borging Analyse veldonderzoek Secundaire analyse Conclusie Conclusie en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen Bronvermelding Breda december 2012 Anne Meeuwissen Wendy Koolen 7 P a g i n a

8 Inleiding Dit afstudeerrapport bevat een onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie in het MKB. Het onderzoek is gericht op de bijdrage van sociale innovatie aan de verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor het onderzoek beschreven. Daarnaast wordt een korte inleiding op het begrip sociale innovatie gegeven het wat en waarom aan de hand van een Ishikawa diagram. Tevens wordt de centrale vraag en de opbouw van het rapport weergegeve n. Aanleiding De afstudeeropdracht in dit rapport heeft betrekking op de subsidieregeling Sociale Innovatie Advies 1 van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) 2. In januari 2009 is deze regeling in het leven geroepen voor MKB ondernemers in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Vanaf de invoering van de regeling tot en met 31 december 2011 hebben 113 MKB ondernemers uit Zuid-Nederland een aanvraag ingediend bij OP-Zuid voor een veranderingsproject op het gebied van sociale innovatie. Met de hierboven beschreven subsidieregeling kon het MKB externe deskundigheid (adviseur) inhuren. Deze externe adviseurs introduceerden innovaties op het terrein van personeel of organisatie en hielpen de ondernemer met de implementatie hiervan (Sociale Innovatie Brabant, PSW, 2009). De subsidiabele thema s waren: - slimmer werken: organisatie van werkprocessen en flexibilisering; - talentontplooiing en employability; - participerende aansturing (zelfsturende teams, dynamisch managen). In samenwerking met de externe adviseur dienden de MKB bedrijven een subsidieaanvraag in. Deze aanvragen werden ontvangen door Stimulus Programmamanagement 3. Na ontvangst werden de aanvragen juridisch getoetst. Vervolgens maakte PSW 4 een inhoudelijke samenvatting van de aanvragen, toetste deze op de drie subsidiabele thema s, waarna de Klankbordgroep Sociale Innovatie 5 dit ontving. De rol van de klankbordgroep was het geven van advies over de binnengekomen subsidieaanvragen. Van de 113 projectaanvragen zijn er uiteindelijk 70 goedgekeurd. Na goedkeuring werden de subsidies verstrekt door Stimulus. De uitvoering van de projecten bij de MKB bedrijven werd ondersteund door PSW en Syntens 6. Tabel 1 in paragraaf 2.5 geeft een overzicht weer van de activiteiten en rollen van de betrokken partijen. Sociale innovatie Het begrip sociale innovatie kent vele definities. PSW omschrijft sociale innovatie als een innovatie gericht op vernieuwing van de arbeidsorganisatie en arbeidsvoorwaarden. Het doel is het verbeteren van de productiviteit en kwaliteit bij bedrijven én het beter benutten van de talenten van medewerkers. In de verschillende definities van sociale innovatie, komen begrippen als leiderschap, werkplezier, betrokkenheid, duurzame inzetbaarheid, slimmer werken en zeggenschap steeds naar voren. PSW stelt dat de rol van medewerkers bij sociale innovatie cruciaal is. Bedrijven maken gebruik van de betrokkenheid van medewerkers en investeren in hun kennis. Op deze manier kunnen bestaande 1 Het sociale innovatieadvies is een subsidie voor advies ter bevordering van sociale innovatie bij MKB ondernemingen gevestigd in Zuid-Nederland (paragraaf 1.1). 2 Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord- Brabant en Zeeland voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO). Zie paragraaf Stimulus is een administratieve organisatie, opgezet door de provincie Noord-Brabant om het programmabeheer voor OP-Zuid uit te voeren (paragraaf 2.2). 4 PSW is een expertisecentrum op het terrein van de arbeidsmarkt. PSW ondersteunt haar opdrachtgevers in het activeren, het laten participeren en het ontwikkelen van mensen (paragraaf 2.1). Met betrekking tot het onderzoek is de rol van PSW onder andere het uitvoeren van de innovatieregeling (paragraaf 2.5). 5 Zie paragraaf 2.4 voor meer informatie over de klankbordgroep. 6 Stichting Syntens stimuleert ondernemingen zich duurzaam te vernieuwen en bevordert hiermee welvaart en welzijn in Nederland (paragraaf 2.3). Breda december 2012 Anne Meeuwissen Wendy Koolen 8 P a g i n a

9 patronen en structuren in organisaties vernieuwd of doorbroken worden. Dit resulteert in een verbetering van het bedrijfsrendement en meer werkplezier (Rooijackers & D'havé, 2012). Er bestaan verschillende redenen voor bedrijven om te starten met sociale innovatie. Dit wordt schematisch weergegeven door middel van het Ishikawa Diagram in Figuur 1. De figuur en de toelichting zijn gebaseerd op het rapport Samen de lat hoger leggen (Rooijackers & D'havé, 2012) en het artikel Sociale innovatie: historie en toekomstperspectief (Pot, 2012). Figuur 1 - Ishikawa diagram Uit bovenstaand figuur blijkt dat vier verschillende gebieden ten grondslag liggen aan de keuze van een bedrijf om aan de slag te gaan met sociale innovatie, namelijk: - medewerkers en arbeidsmarkt; - omgevingsuitdagingen; - winst en succes van de innovatie; - beleid op het gebied van organisatie en personeel. PSW stelt dat bedrijven wel aan de slag moeten gaan met sociale innovatie, om uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Op het gebied van medewerkers en arbeidsmarkt bestaan twee belangrijke redenen om een sociale innovatie traject te starten. Tekorten aan vakspecialisten (met name in de techniek) en demografische veranderingen (vergrijzings- en ontgroeningsproblematiek), vragen om een nieuwe aanpak. Bedrijven hebben te maken met een complexe en dynamische omgeving, de markt vraagt steeds meer maatwerk en flexibiliteit en er is sprake van internationale concurrentie. Deze omgevingsuitdagingen hebben hun weerslag op de organisatie, waardoor de noodzaak ontstaat om hier op in te spelen. Een andere belangrijke reden om te starten met sociale innovatie is de winst die het oplevert. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit (Volberda, van den Bosch, Jansen, Szczygielska, & Roza, 2007) blijkt dat sociale innovatie 75 procent van het uiteindelijke innovatiesucces bepaalt. Slechts 25 procent Breda december 2012 Anne Meeuwissen Wendy Koolen 9 P a g i n a

10 van het innovatiesucces wordt bepaald door technologische innovatie. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat sociaal innovatieve bedrijven een hogere productiviteit en een hoger innovatievermogen hebben, waardoor zij betere bedrijfsprestaties kunnen realiseren. Daarnaast hebben sociaal innovatieve bedrijven meer tevreden medewerkers en een hogere omzet- en winstgroei. Ten slotte bestaat een aantal oorzaken op het gebied van organisatie- en personeelsbeleid die het aantrekkelijk maken voor een bedrijf om te starten met sociale innovatie. Bedrijven zetten sociale innovatie in om de competenties van de medewerkers beter te benutten en om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Daarnaast is de laatste jaren steeds meer nadruk komen te liggen op vernieuwing van de arbeidsrelatie; de relatie tussen medewerker en baas. Ook is er steeds meer aandacht voor een goede balans tussen werk privé. Alle hierboven beschreven oorzaken vormen mogelijke redenen voor een bedrijf om aan de slag te gaan met sociale innovatie. Centrale vraag De centrale vraag vormt de basis van het afstudeerrapport. Deze vraag is gebaseerd op de probleemstelling die is besproken tijdens het intakegesprek met het Lectoraat HRM en PSW. De totstandkoming van de centrale vraag wordt toegelicht in hoofdstuk 1. De centrale vraag luidt: In hoeverre levert sociale innovatie een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven? Opbouw rapport In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de projectopdracht. Hierin komen de regeling Sociale Innovatie Advies, de probleemstelling, de centrale vraag, de probleemdefiniëring, de opdrachtomschrijving en de opdrachtgever aan bod. In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) worden de bij de subsidieregeling betrokken partijen toegelicht en wordt beschreven wat hun rol was binnen de regeling. Hoofdstuk 3 vormt het theoretisch kader waarin de onderwerpen sociale innovatie, kwaliteit van arbeid en betrokkenheid aan bod komen. In hoofdstuk 4 wordt het onderzoek verantwoord. Het onderzoek, de kenmerken van de MKB bedrijven en de onderzoekspopulatie worden toegelicht. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 (secundaire analyse) de eerste bevindingen van het onderzoek geanalyseerd. Hoofdstuk 6 volgt hierop, hierin komt het veldonderzoek aan bod. In hoofdstuk 7 wordt het onderdeel borging behandeld. Tot slot worden in het laatste hoofdstuk conclusies en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het afstudeerrapport. Breda december 2012 Anne Meeuwissen Wendy Koolen 10 P a g i n a

11 1 Projectopdracht In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de projectopdracht. De regeling sociale innovatieadvies wordt verduidelijkt en de probleemstelling, centrale vraag, probleemdefiniëring en opdrachtomschrijving komen aan bod. Tot slot wordt de opdrachtgever kort toegelicht. 1.1 Regeling Sociale Innovatie Advies Zoals vermeld in de inleiding, heeft deze afstudeeropdracht betrekking op de subsidieregeling Sociale Innovatie Advies. Deze regeling is onderdeel van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). OP-Zuid is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, samen met de steden Breda, Tilburg, s-hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 7. De voornaamste doelstellingen van OP-Zuid zijn de bevordering van het concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en een versterking van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland. Het OP-Zuid programma onderscheidt drie prioriteiten om haar doelstellingen te realiseren. Hierbinnen is het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen. - Prioriteit 1: Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie (inclusief MKB subsidies) - Prioriteit 2: Attractieve regio s - Prioriteit 3: Stedelijke dimensie Op deze afstudeeropdracht is prioriteit 1 van het OP-Zuid programma van toepassing, de andere twee prioriteiten worden daarom niet verder toegelicht. Prioriteit 1 richt zich op het versterken van de innovatiekracht van de Zuid-Nederlandse economie en het verder versterken en uitbreiden van de positie van Zuid-Nederland als toptechnologische regio. Binnen deze prioriteit ligt veel aandacht bij onderzoek & ontwikkeling (R&D), creativiteit en ondernemerschap. Binnen prioriteit 1 zijn vier subsidieregelingen ontwikkeld voor het MKB bedrijfsleven. Het doel is om het voor bedrijven eenvoudiger te maken subsidie aan te vragen binnen het OP-Zuid programma. Het gaat om de volgende subsidies: - Innovatiemedewerker - Innovatieprojecten - Innovatie Advies - Sociale Innovatie Advies De laatste regeling, sociale innovatie advies, staat centraal in deze afstudeeropdracht. De overige drie subsidies worden om deze reden niet nader toegelicht in dit rapport. Het sociale innovatie advies is een subsidie voor advies ter bevordering van sociale innovatie bij MKB ondernemingen gevestigd in Zuid- Nederland. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet de onderneming minimaal voldoen aan een van de volgende vereisten: 1. Het sociale innovatieadvies is gericht op de organisatie van werkprocessen en flexibilisering. 2. Het sociale innovatieadvies is gericht op talentontplooiing, employability en loopbaanbeleid. 3. Het sociale innovatieadvies is gericht op participerende aansturing. Bovenstaande vereisten vormen de pijlers van de sociale innovatie projecten (OP-Zuid). 7 Het EFRO is een Europees structuurfonds waarmee het cohesiebeleid van de Europese Unie wordt gerealiseerd. Het EFRO heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de versterking van de economische en sociale cohesie door de ongelijkheid tussen de Europese regio s te verkleinen. Breda december 2012 Anne Meeuwissen Wendy Koolen 11 P a g i n a

12 1.2 Probleemstelling De subsidieregeling Sociale Innovatie Advies is per 31 december 2011 gesloten. Om inzicht te krijgen in wat sociale innovatie voor de MKB bedrijven heeft opgeleverd, welke bijdrage medewerkers hierin hebben gehad en hoe sociale innovatie verder gepromoot kan worden in het MKB, heeft PSW een evaluatie uitgevoerd. Van de 70 goedgekeurde projecten, heeft PSW er ruim 40 geëvalueerd. 23 bedrijven hiervan zijn bezocht door PSW, de overige bedrijven zijn schriftelijk geëvalueerd. In de eindevaluatie laat PSW zien hoe sociale innovatie zich manifesteert binnen de deelnemende bedrijven, wat de verschillende activiteiten opgeleverd hebben en welke succesfactoren te benoemen zijn. Daarnaast besteedt PSW aandacht aan het belang van het subsidie instrument en worden aanbevelingen gedaan voor sociale partners, brancheen ondernemingsverenigingen, kennisinstellingen en overheden. In het evaluatierapport wordt aangegeven dat vervolgonderzoek gewenst is. Hierin wordt vermeld: Verder onderzoek naar de bijdrage van sociale innovatie aan de kwaliteit van arbeid vanuit het perspectief van de werknemer zou interessant zijn (Rooijackers & D'havé, 2012). Naar aanleiding hiervan wordt dit onderzoeksrapport geschreven. De probleemstelling die hieruit voortvloeit, luidt: Naar aanleiding van de regeling Sociale Innovatie Advies inzicht verkrijgen in de bijdrage van sociale innovatie aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers bij de bedrijven die subsidie hebben ontvangen. 1.3 Centrale vraag Uit de hierboven beschreven probleemstelling, volgt de centrale vraag: In hoeverre levert sociale innovatie een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven? De centrale vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: - Wat is sociale innovatie? - Wat houdt de kwaliteit van arbeid in en welke criteria zijn hieraan verbonden? - Wat wordt verstaan onder de betrokkenheid van medewerkers en waardoor wordt deze beïnvloed? - Waarom is de betrokkenheid van medewerkers van belang? - Wat hebben de sociale innovatie projecten van de gesubsidieerde MKB bedrijven ingehouden? - Hebben de projecten geleid tot een verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers? - Op welke wijze zijn de resultaten geborgd? De deelvragen worden beantwoord in de verschillende hoofdstukken van het rapport. Door beantwoording van deze deelvragen, wordt in het laatste hoofdstuk (conclusie en aanbevelingen) een antwoord gegeven op de centrale vraag. 1.4 Probleemdefiniëring Om het onderzoek inzichtelijk te maken, is de centrale vraag uiteengezet in drie onderzoeksdoelstellingen. In Figuur 2 worden de probleemstelling, centrale vraag en de onderzoeksdoelstellingen in verhouding tot de deelvragen schematisch weergegeven. Dit alles leidt tot de conclusies en aanbevelingen van het afstudeerrapport. Breda december 2012 Anne Meeuwissen Wendy Koolen 12 P a g i n a

13 Naar aanleiding van de regeling Sociale Innovatie Advies inzicht verkrijgen in de bijdrage van sociale innovatie aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers bij de bedrijven die subsidie hebben ontvangen. In hoeverre levert sociale innovatie een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers in MKB bedrijven? Onderzoeksdoelstelling 1 In kaart brengen wat sociale innovatie, de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers inhoudt. Onderzoeksdoelstelling 2 De inhoud van de sociale innovatie projecten inventariseren. Onderzoeksdoelstelling 3 Onderzoek doen naar de gevolgen van sociale innovatie kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers. Deelvragen - Wat is sociale innovatie? - Wat houdt de kwaliteit van arbeid in en welke criteria zijn hieraan verbonden? - Wat wordt verstaan onder de betrokkenheid van medewerkers en waardoor wordt deze beïnvloed? - Waarom is de betrokkenheid van medewerkers van belang? Deelvragen - Wat hebben de sociale innovatie projecten van de gesubsidieerde MKB bedrijven ingehouden? Deelvragen - Hebben de projecten geleid tot een verbetering van de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers? - Op welke wijze zijn de resultaten geborgd? Figuur 2 - Probleemdefiniëring 1.5 Opdrachtomschrijving De opdracht in dit rapport is tot stand gekomen in samenspraak met het lectoraat HRM en PSW. Vanuit het lectoraat is de vraag naar het onderzoek in het kader van de subsidieregeling ontstaan. PSW vulde dit aan met het verzoek om het onderwerp kwaliteit van arbeid hierin mee te nemen. De opdracht betreft een onderzoek naar sociale innovatie en bestaat uit twee delen: een secundaire analyse en een veldonderzoek. Aan het eind van de subsidie regeling dienden de deelnemende MKB bedrijven een eindevaluatie in te vullen. Op het moment dat dit afstudeerrapport tot stand kwam, hadden in totaal 52 0bedrijven deze evaluatie ingevuld. Op het moment dat PSW haar evaluatie uitvoerde, waren nog niet alle projecten afgerond. Hierdoor is het verschil in aantal meegenomen evaluaties te verklaren. Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een secundaire analyse van deze evaluaties. Ook het evaluatierapport van PSW is hierin meegenomen. Breda december 2012 Anne Meeuwissen Wendy Koolen 13 P a g i n a

14 Het tweede deel van het onderzoek betrof een veldonderzoek. Het veldonderzoek vond plaats bij een tiental MKB bedrijven die een subsidie hebben ontvangen met betrekking tot het invoeren van sociale innovatie. In de beide delen van het onderzoek staan de kwaliteit van arbeid en de betrokkenheid van medewerkers centraal. Daarnaast is de borging van het resultaat meegenomen in het onderzoek. Meer informatie over de aanpak van het onderzoek is te vinden in paragraaf 4.2 waarin de uitvoering van het onderzoek beschreven wordt. Deze opdracht resulteert in aanbevelingen aan het Lectoraat HRM van Avans Hogeschool over de wijze waarop een organisatie sociale innovatie door kan voeren, zodanig dat het leidt tot verbetering van de kwaliteit van arbeid en betrokkenheid van medewerkers. Hiernaast ontvangt ook PSW de aanbevelingen. Gezien de geringe omvang van het onderzoek is het van belang de generaliseerbaarheid van de bevindingen in ogenschouw te nemen. 1.6 Opdrachtgever De afstudeeropdracht is uitgevoerd in opdracht van het lectoraat HRM van Avans Hogeschool. Het vakgebied HRM is volop in beweging. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan de HRM er van nu. In het onderwijs moet daar goed op worden ingespeeld. Het lectoraat HRM streeft de volgende doelstellingen na (de Lange, 2010): - Kennisdisseminatie en netwerkvorming: het uitdragen van Avans als kenniscentrum op het terrein van HRM voor de relevante omgeving van de hogeschool en het uitbreiden en onderhouden van een netwerk met deze omgeving. - Kennisontwikkeling: met name door toegepast onderzoek op het gebied van HRM voor het beroepenveld. - Professionalisering en competentieontwikkeling van docenten: onderdelen van deze doelstelling zijn de ontwikkeling van onderzoek vaardigheden en het begeleiden van docenten bij promotieonderzoek. - Onderwijsontwikkeling: het leveren van een bijdrage aan de opleidingen HRM van Avans. Dr. Willem de Lange is als lector HRM verbonden aan de Academie voor Algemeen en Financieel Management te Breda en de Academie voor Management en Bestuur in s-hertogenbosch. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker, adviseur en publicist op het terrein van HRM. In dit project vervult dr. de Lange de rol van zowel opdrachtgever als bedrijfsbegeleider. Breda december 2012 Anne Meeuwissen Wendy Koolen 14 P a g i n a

15 2 Betrokken partijen Uit de inleiding blijkt dat verschillende partijen betrokken zijn bij de regeling sociale innovatie advies en daarmee indirect ook met de afstudeeropdracht. Naast de opdrachtgever (paragraaf 1.6) zijn verschillende partijen betrokken bij de opdracht, te weten: PSW, Stimulus Programmamanagement, Stichting Syntens en de klankbordgroep Sociale Innovatie. In dit hoofdstuk komen deze partijen aan bod en ieders rol in de subsidieregeling en de uitvoering daarvan. 2.1 PSW PSW is een expertisecentrum op het terrein van de arbeidsmarkt. In de vorm van advies, projectmanagement, training en onderzoek brengt PSW haar kennis op de markt. Opdrachtgevers zijn met name gemeenten, provincies, onderwijsorganisaties, SW-bedrijven, Justitie en ondernemers. PSW ondersteunt als onafhankelijk partner haar opdrachtgevers in het activeren, het laten participeren en het ontwikkelen van mensen. De organisatie is actief op een breed terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Om deze reden zijn de activiteiten van de organisatie onderverdeeld in thema s, waaronder sociale innovatie en HRM. Per thema heeft de organisatie specialisten die de ontwikkelingen voortdurend scherp volgen. Waar nodig werken de specialisten samen in projectteams. PSW vindt dat iedere burger talent heeft en van daaruit zijn of haar kans moet krijgen op arbeidsparticipatie. De missie van PSW luidt dan ook: iedereen aan het werk krijgen en aan het werk houden. Tevens vindt de organisatie dat iedere burger het verdient in de gelegenheid gesteld te worden om talenten te ontwikkelen. In een maatschappij waarin talentontwikkeling steeds meer de verantwoordelijkheid wordt van de burger zelf in interactie met de werkgevers, wil PSW deze talentontwikkeling ondersteunen voor die mensen en bedrijven waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat zij hier op eigen kracht in slagen (PSW, 2010). 2.2 Stimulus Programmamanagement Stimulus is een administratieve organisatie, opgezet door de provincie Noord-Brabant, om het programmabeheer voor OP-Zuid uit te voeren. Daarmee is de organisatie verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over het programma, het organiseren van de evaluatie en het financiële en administratieve beheer van het programma (European Commission, 2012). 2.3 Syntens Syntens is een stichting zonder winstoogmerk en is op 1 januari 1998 opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Syntens stimuleert ondernemingen om zich duurzaam te vernieuwen en bevordert hiermee welvaart en welzijn in Nederland. De stichting houdt zich bezig met voorlichtings- en activeringsactiviteiten gericht op innovatie binnen het MKB. De doelgroep bestaat daarmee uit MKB bedrijven die willen en kunnen innoveren. Syntens maakt ondernemers bewust van de mogelijkheden die er zijn om te innoveren en helpt om daarin concreet stappen te zetten die leiden tot resultaat voor de onderneming (Syntens). 2.4 Klankbordgroep Sociale Innovatie De klankbordgroep sociale innovatie is in het leven geroepen om advies te geven over de binnengekomen subsidieaanvragen. De klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en het bedrijfsleven. 2.5 Rol van betrokken partijen De hierboven beschreven partijen hadden allen een rol in de regeling Sociale Innovatie Advies. Tabel 1 geeft de activiteiten en rollen weer van de betrokken partijen ten aanzien van de subsidieregeling. Breda december 2012 Anne Meeuwissen Wendy Koolen 15 P a g i n a

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Docent én intrapreneur, een spanningsveld?

Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Een casestudy naar intrapreneurship onder docenten en de strategische rol van Human Resource Management Strategisch HRM Organisatiekenmerken Kennismanagement

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Onderzoek naar de bereidheid van medewerkers, teamleaders en managers van Philips Healthcare om resultaatgericht te gaan werken Irene Zorgman Utrecht,

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende?

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Sep 11 Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door leidinggevenden binnen Het Nieuwe Werken. [ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM JOLIEN

Nadere informatie

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S. Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S. Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S Een verkennend onderzoek naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de publieke sector eindrapport ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN CAO S Een verkennend

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR

VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR . ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR PRESTATIES Een onderzoek naar de invloed van diversiteitsmanagement op HRM-uitkomsten en de rol van de leidinggevende in de Nederlandse

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Effectief Integraal Management

Effectief Integraal Management Effectief Integraal Management Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van integraal management Linda van der Pols (279932) Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale

Nadere informatie

let op: wakken in het ijs!

let op: wakken in het ijs! CONFLICT MANAGEMENT toegepast op Het Nieuwe Werken. (een onderzoek naar verwachte en onverwachte knelpunten en conflictissues). let op: wakken in het ijs! Door: In kader van: Thesisbegeleider: Joost van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013

Jaarverslag 2008. Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Jaarverslag 2008 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Doelstelling 2 Regionale concurrentiekracht Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Colofon / Identificatie Jaarlijks verslag

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Familiebedrijven en internationalisering

Familiebedrijven en internationalisering Familiebedrijven en internationalisering Afstudeerscriptie Wendy Bolster Studie Management, Economie en Recht Saxion Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap Lectoraat Familiebedrijven en Bedrijfsopvolging

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP BINNEN HET SOCIALE DOMEIN

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP BINNEN HET SOCIALE DOMEIN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP BINNEN HET SOCIALE DOMEIN EEN INNOVATIEVE OVERGANG VAN PUBLIEKE TAKEN NAAR PRIVATE PARTIJEN AFSTUDEERONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET LECTORAAT ARMOEDE & PARTICIPATIE Voorwoord Dit

Nadere informatie