IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW"

Transcriptie

1 IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW

2 Colofon Publicatie Sportservice West-Brabant, december 2011 Samenstelling Martijn Gommeren IKSport auditor Correspondentieadres Sportservice West-Brabant Martijn Gommeren Postbus GC Roosendaal Telefoon: Fax: Mobiel: Internet: Rapportage Naam vereniging : WTV Wouw Contactpersoon : Arnold Melkert Adres : Neerakker 9 Postcode, plaats : 4725 DP Wouw Telefoon : Website : Sportbond : Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Auditor : Martijn Gommeren Datum audit : 14 december

3 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding IKSport: wat is dat? Wat is kwaliteit? Hoe werkt een IKSport-scan? Algemene informatie vereniging Uitkomsten per aandachtsgebied Strategische planning & marketing management Procedures en interne werking (communicatie) Externe communicatie / image building Clubsfeer & cultuur / nevenactiviteiten Bestuur management en structuur Human resource management Effectiviteit A) (Semi-)Individuele sporten B) Teamsporten Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Vervolgtraject

4 SAMENVATTING Kerngegevens audit De IKSport audit ten behoeve van WTV Wouw heeft plaatsgevonden op woensdag 14 december De vereniging werd vertegenwoordigd door: Kees Baas voorzitter Arnold Melkert secretaris Monique Kerkhofs jeugdcommissie Jan Deelen organisatie mix-avonden Edwin van Linden lid Brechje van Ginderen lid WTV Wouw is een vereniging met 616 leden (waarvan circa 112 jeugdleden) en maakt gebruik van een eigen accommodatie, gelegen aan de Waterstraat 5 te Wouw. De vereniging is recreatief ingesteld waarbij waarde gehecht wordt aan sfeer, gezelligheid en het sociale aspect. Resultaten audit Aandachtsgebieden Score in % Score Strategische planning & marketing management 64% voldoende Procedures en interne communicatie 63% voldoende Externe Communicatie 73% goed Clubsfeer & cultuur 64% voldoende Bestuur, management, structuur 60% voldoende Vrijwilligersbeleid / personeelsbeleid (HRM) 32% onvoldoende Effectiviteit van individueel en/of kampioenschappen 82% goed Effectiviteit team en/of regelmatige competitie 79% goed Op zeven van de acht kwaliteitsgebieden scoort de vereniging voldoende of goed. Gemiddeld over de eerste zes aandachtsgebieden scoort WTV Wouw een cijfer van 59%, voldoende dus. Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat WTV Wouw de organisatie van de vereniging grotendeels op orde heeft. De aanbevelingen (verbeterpunten) die uit de scan voortvloeien, zullen bijdragen aan een betere continuïteit voor de vereniging, zowel op lange als op kortere termijn. 4

5 De belangrijkste aanbevelingen worden hieronder kort toegelicht. De overige aanbevelingen zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 (en in overzicht in 5.2). De belangrijkste aanbeveling heeft betrekking op het ontbreken van een heldere visie naar de toekomst toe. Het is zaak dat WTV Wouw op zo kort mogelijke termijn een beleidsplan maakt voor de lange termijn, gekoppeld aan een actieplan voor de korte termijn. Een dergelijk plan dient als leidraad waar de activiteiten en keuzes van de vereniging aan kunnen worden getoetst. Om met de trainers aan de slag te gaan met het jeugdbeleid is al een belangrijke stap. De volgende aanbeveling is om voor nieuwe leden dan wel potentiële leden een informatiebrochure te ontwikkelen. D.m.v. deze brochure is het voor nieuwe leden dan wel potentiële leden duidelijk wat er van hen wordt verwacht. De volgende aanbeveling is om actief opzoek te gaan naar een PR functionaris te werven, dat zal in positieve zin invloed hebben op de vereniging. Het opbouwen en onderhouden van een extern netwerk (lokale media, gemeente, sportraad, stichtingen, collegae uit het verenigingsleven, scholen) zal op lange termijn vruchten afwerpen. Een andere aanbeveling is om het sponsorbeleid verder te concretiseren d.m.v. het uitbreiden van de sponsorcommissie en het ontwikkelen van een goed sponsordossier. Op het gebied van verzekering is het een aanbeveling om eens te informeren naar de vrijwilligersverzekering van de gemeente Roosendaal. De laatste aanbeveling is om actief verder te gaan met de ontwikkelingen om als vereniging Maatschappelijke actief te worden, door clinics aan te bieden op basisscholen. 5

6 1 INLEIDING Sportverenigingen, en dan in het bijzonder de besturen ervan, krijgen er steeds meer verantwoordelijkheden en taken bij. Hierdoor komt de organisatie van de kerntaken (zoals de sportactiviteiten), maar ook met name de vrijwilligers, in toenemende mate onder druk staan. Dit is de reden waarom de gemeente Roosendaal besloten heeft om uitvoering te geven aan de Impuls brede school, sport en cultuur. De visie van de gemeente Roosendaal op het thema sport is dat sport eenvoudig toegankelijk moeten zijn voor jeugd in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Hierbij wordt ingezet op sport als doel op zich. Uiteraard zullen door de inzet van sport als doel, ook diverse maatschappelijke effecten worden gerealiseerd. De Impuls wordt in de gemeente Roosendaal uitgevoerd door Sportservice West-Brabant. Een onderdeel van de Impuls is het verenigingsadvies. De doelstellingen die hierbij behoren zijn: Professionaliseren van de sportverenigingen; Toeleiden van kinderen richting de sportvereniging; Om sportverenigingen op de juiste manier te ondersteunen is het van belang dat er een duidelijk beeld is van de sportverenigingen. Hiervoor is de IKSport-scan (Integrale Kwaliteitszorg Sportclubs) een goed instrument. IKSport, wat is dat? IKSport (Integraal Kwaliteitszorg Sportclubs) is ontwikkeld door NOC*NSF en geeft informatie over het reilen en zeilen van de vereniging als organisatie. Via een vragenlijst worden de positieve en ontwikkelpunten van de vereniging opgespoord. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn gerubriceerd in zeven aandachtsgebieden die alle verenigingen raken (zie hoofdstuk 2). Voor alle duidelijkheid, IKSport gaat dus niet om de sportieve of sporttechnische kwaliteiten van de club of het trainerskorps. Opbouw verslag De opbouw van het verslag is als volgt. Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 een theoretische uitleg over de achtergrond van de IKSport-methodiek. Daarbij wordt gekeken naar de definitie van kwaliteit en wordt wat dieper ingegaan op de zeven verschillende aandachtsgebieden. Hoofdstuk 3 geeft beknopt een algemene indruk van de vereniging. In hoofdstuk 4 worden de positieve zaken en de verbeterpunten per aandachtsgebied toegelicht. In hoofdstuk 5 tenslotte staan de conclusies en de aanbevelingen centraal. Ook wordt daarbij een doorkijk gemaakt naar het vervolgtraject. 6

7 2 IKSPORT: WAT IS DAT? Met behulp van het kwaliteitswaarderingssysteem IKSport-scan kan gemeten worden hoe het staat met de kwaliteitszorg binnen sportverenigingen. De afkorting IK staat daarbij voor Integrale Kwaliteitszorg. Alvorens in te gaan op het waarderingssysteem is het zinvol kort in te gaan op het begrip kwaliteit. Kwaliteit is een behoorlijk diffuus begrip dat voor meerdere vormen van uitleg interpreteerbaar is. 2.1 WAT IS KWALITEIT? Allereerst is kwaliteit geen eenduidig begrip. Dat blijkt wel uit onderstaande uitspraken over kwaliteit: Kwaliteit: de verwachtingen van de leden overtreffen Kwaliteit: iets waarover je samen afspraken hebt gemaakt Kwaliteit: een factor die de sport zelf in handen heeft en dus zelf ook kan beïnvloeden Kwaliteit: de beste voorbereiding op competitie Kwaliteitszorg als een wedren zonder finish Door kwaliteit naar kwantiteit Kwaliteit is bovendien een dynamisch begrip. Zo onderscheiden we: kwaliteit die moet (bijvoorbeeld de veiligheid van de sportmaterialen) kwaliteit die hoort (de wijze waarop de les of training wordt gegeven) kwaliteit die kan (een op en top sportaccommodatie). Kortom, het moge duidelijk zijn dat het begrip kwaliteit op meerdere manieren interpreteerbaar is. Dit blijkt ook als gekeken wordt naar de verschillende indelingen van kwaliteit die onderscheiden kunnen worden. We onderscheiden kwaliteit daarbij grofweg in vier categorieën: A) Maatschappelijke kwaliteit B) Gebruikerskwaliteit C) Productkwaliteit D) Proceskwaliteit 7

8 A) Maatschappelijke kwaliteit Definitie: De sport beantwoordt aan de (gerechtvaardige) verwachtingen van de maatschappij wanneer: Iedereen aan sport kan deelnemen De bewegingsmogelijkheden van goede kwaliteit zijn De sportbeoefening die continuïteit nastreeft Talentvolle sporters optimale ontplooiingskansen krijgen B) Gebruikerskwaliteit Definitie: De sport beantwoordt aan de mogelijkheden, de wensen en de verwachtingen van de deelnemers zelf. Kenmerken: De wensen en verwachtingen van de sporters zijn bekend De activiteiten worden als plezierig en haalbaar ervaren Er is geen druk van ouders en/of begeleiders De sporters, trainers, begeleiders en ouders worden voldoende betrokken C) Productkwaliteit Definitie: De sport beantwoordt aan de door experts vastgestelde criteria: Er is sprake van keuzevrijheid voor de sporter Er is sprake van een brede psychomotorische opleiding Er zijn voldoende keuzemogelijkheden voorhanden Er wordt voldoende bewogen Er wordt veelzijdig bewogen Er is voldoende afwisseling D) Proceskwaliteit Definitie: De sport wordt op een effectieve en efficiënte wijze georganiseerd: Er is een vlotte doorstroming van het bewegingsonderwijs naar de georganiseerde sport door een efficiënt samenwerkingsverband tussen de school, de schoolsport en de georganiseerde sport De introductie van nieuwe leden verloopt vlot De organisatie van trainingen, wedstrijden en nevenactiviteiten verloopt vlot Sporters worden betrokken bij de keuze, de planning, de organisatie en de evaluatie van activiteiten. Om eerdergenoemde kwaliteitsbegrippen objectief te kunnen beoordelen is het evaluatie- en registratiesysteem IKSport NL ontwikkeld. 8

9 2.2 HOE WERKT EEN IKSPORT-SCAN? Een IKSport-scan is een geautomatiseerd toetsingsinstrument, waarmee op een snelle en objectieve manier het momentane kwaliteitsniveau of de intrinsieke waarde van een sportvereniging bepaald wordt vanuit een breed perspectief. Een IKSport-scan wordt afgenomen door een gediplomeerde IKSport-auditor. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt de vereniging doorgelicht. Bij de vraagstelling is er veel aandacht voor de tevredenheid van de leden. De club wordt op die manier een spiegel voorgehouden. Uiteindelijk mondt de audit uit in een aantal aandachtspunten en concrete handvatten om bepaalde zaken binnen de vereniging op te pakken en te verbeteren. Elke vereniging waar een audit is afgenomen krijgt een uitgewerkt verslag van de bevindingen toegestuurd. De resultaten van IKSport worden bepaald op basis van de zeven verschillende aandachtsgebieden waarmee het verenigingsmanagement wordt geëvalueerd. Deze aandachtsgebieden zijn: 1. Strategische planning en marketing management Heeft de vereniging een duidelijke missie of visie over de te volgen koers en is dit ook bij iedereen bekend? Beschikt de vereniging over een beleidsplan en wordt de effectiviteit ervan regelmatig geëvalueerd en bijgesteld? Wordt bij de samenstelling van het activiteitenprogramma of de toekenning van de middelen aan de diverse trainingsgroepen rekening gehouden met de missie van de vereniging, de vrijwilligers, de leden en de wensen en behoeften van de leden? 2. Procedures en interne communicatie Hoe is de informatie naar leden, ouders, vrijwilligers en trainers binnen de vereniging georganiseerd? Welke overlegsituaties vinden er plaats? 3. Externe communicatie en image building Wordt er voldoende aandacht besteed aan het creëren van het gewenste imago? Wordt er voldoende aandacht besteed aan externe relaties? Is er sprake van een eenduidige en herkenbare identiteit? 4. Clubsfeer & cultuur / nevenactiviteiten Is er sprake van een wij gevoel? Kenmerkt de vereniging zich door een voor en door leden cultuur? 5. Bestuur, Management en structuur Hoe is de verdeling van administratieve en organisatorische functies, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en wat is de effectiviteit en efficiëntie ervan? Welk oordeel wordt geveld over de intrinsieke waarde van het bestuur en commissies? 9

10 6. Human recource management (vrijwilligersbeleid / personeelsbeleid) Welke voorzieningen zijn getroffen voor de vrijwilligers en het personeel? 7. Effectiviteit (prestatiemeting) Bij het onderdeel effectiviteit wordt op voorhand onderscheid aangebracht tussen verenigingen die gericht zijn op (semi-)individuele sporten en verenigingen die gericht zijn op teamsporten Kernvraag is, zijn de resultaten van de vereniging positief? Aan de hand van de uitkomsten op de verschillende aandachtsgebieden wordt een totaalbeeld gevormd over het functioneren van de sportvereniging. De aanbevelingen kunnen vervolgens eenvoudig worden afgeleid uit de (ontbrekende) scores. 10

11 3 ALGEMENE INFORMATIE VERENIGING WTV Wouw is een tennisvereniging> die gericht is op recreatieve sporters. De vereniging staat open voor jeugdleden en/of volwassenen, van beide geslachten en alle nationaliteiten. In eerste instantie kunnen alleen sporters uit de kerkdorpen van de vroegere gemeente Wouw zich aanmelden. Het gaat hierbij om de volgende dorpen: Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten. De vereniging maakt gebruik van een eigen accommodatie met een eigen kantine, gelegen aan de Waterstraat 5 in Wouw. De vereniging kent 616 leden, waarvan 112 jeugdleden. Het percentage jeugdleden bedraagt daarmee 18 %. De vereniging is qua ledenaantal dalende. Vijf jaar geleden kende de vereniging nog 627 sportende leden, vorig jaar waren dat er 645. Het aantal jeugdleden daalde dit jaar met 11% van 126 naar 112. Momenteel nemen 55 teams, zoals volwassene als jeugd deel aan de competitie van de KNLTB. WTV Wouw beschikt over 2 trainers. Beide trainers beschikken over een sportdiploma en over een EHBOdiploma. Verder beschikt de vereniging over ± 110 kaderleden (vaste verenigingsmedewerkers). 11

12 4 UITKOMSTEN PER AANDACHTSGEBIED De IKsport-scan meet de kwaliteit van de sportvereniging aan de hand van de zeven reeds genoemde aandachtsgebieden. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen per aandachtsgebied op een rij gezet. De cijfers achter de kop geven de scores weer per onderdeel. 4.1 STRATEGISCHE PLANNING & MARKETING MANAGEMENT 64 Positieve punten Financiën Voor wat betreft het financiële beleid wordt er jaarlijks een begroting opgesteld die, tussentijds (tenminste 2 keer per jaar), wordt gecontroleerd door het bestuur. Tevens wordt de eindbalans op het einde van het jaar vergeleken met de begroting. Hieruit blijkt dat WTV Wouw een financieel gezonde vereniging is. Peiling tevredenheid De vereniging heeft afgelopen jaar voor de eerste keer de tevredenheid en de wensen en verwachtingen van alle leden gepeild. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd op de website. Toegankelijkheid De vereniging staat open voor jeugd, senioren, alle nationaliteiten en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In eerste instantie alleen voor sporters uit de kerkdorpen van de vroegere gemeente Wouw. Bij de vereniging is een vraag weggelegd of er een aanbod voor mensen met een beperking gerealiseerd kan worden. Momenteel wordt onderzocht of de accommodatie ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. Deelname aan competities en activiteiten De vereniging is recreatief ingesteld. Echter leden, zowel jeugd als senioren, hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen aan competities. 12

13 Verbeterpunten Beleidsplan (lang / kort) De vereniging heeft niet de beschikking over een beleidsplan voor de lange termijn. Een dergelijk plan geeft antwoord op vragen als: Wie zijn we, wat willen we en hoe denken we daar te komen?. Een dergelijk plan biedt de vereniging houvast voor de toekomst op velerlei beleidsterreinen. Voordeel van het op papier zetten van de verenigingsstructuur, beleid en actieplannen is dat ze beter te evalueren zijn en tussentijds bij te stellen zijn. Verder is het voor het bestuur en de leden duidelijk wat de vereniging in de komende jaren wilt bereiken en op welke wijze de vereniging dat wil bewerkstelligen. In het verlengde hiervan ontbreekt het aan een actieplan voor de korte termijn. In een dergelijk actieplan kunnen concrete doelstellingen, activiteiten en dergelijke worden geformuleerd op sporttechnisch vlak en op het gebied van administratief beleid en het jeugdsportbeleid. Het is zaak om die doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) te definiëren. Zo worden de wensen in het plan omgezet naar concrete taken met verantwoordelijke personen en deadlines. Beleidsdoelstellingen jeugd Binnen de vereniging is i.s.m. de trainers een start gemaakt om doelstellingen te formuleren voor het sportieve beleid voor de jeugdafdeling. De trainers gaan op deze manier betrokken worden bij de sportieve beleidsvoering voor de jeugd. Dit dient nu verder uitgewerkt te worden. 13

14 Conclusies & aanbevelingen De score van 60 punten op dit aandachtsgebied is voldoende. Wel is het opvallend dat het binnen de vereniging ontbreekt aan een verenigingsbeleidsplan. Beleidsplan/-doelstellingen Het is voor een vereniging met een ledenaantal van 616 leden aan te bevelen een beleidsplan te ontwikkelen waarbij een visie/missie, SWOT analyse (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen) en doelstellingen voor o.a. de beleidsterreinen sportstimulering (ledenwerving en behoud), vrijwilligersbeleid, deskundigheidsbevordering, accommodatie en beheer, in- en externe communicatie, financieel beleid en tot slot sporttechnisch beleid uitgewerkt worden. Een beleidsplan is pas een goed en werkbaar document als ook een fasering is aangebracht en prioriteiten zijn gesteld. Een dergelijk plan kan tevens gebruikt worden als leidraad waarlangs de vereniging jaarlijks geëvalueerd wordt. Het gaat dan om vragen als: wat waren we van plan, wat is ervan terechtgekomen, wat is wel gelukt en wat niet en waarom, wat gaan we bijstellen en wat komt volgend seizoen aan de orde. Mogelijke onderwerpen voor een beleidsplan zijn: Omvang en groei van de vereniging Uit hoeveel leden bestaat de vereniging? Is er autonome groei? Naar welke omvang wordt gestreefd? Wat is de verhouding jeugd/senioren? Is er concurrentie? Op welk gebied / welke regio richt de vereniging zich? Accommodatie Wat zijn de doelstellingen omtrent zaalgebruik? Bestuurlijke structuur Wat zijn de kernfuncties binnen de vereniging? Op welke wijze kan het één en ander zo efficiënt mogelijk functioneren? Financiën Wat zijn de doelstellingen omtrent de omvang van het eigen vermogen, financiële onafhankelijkheid en hoogte van de contributie? Communicatie Hoe wordt de in- en externe communicatie gestalte gegeven? Ledenbetrokkenheid Op welke wijze wordt de ledenbetrokkenheid binnen de vereniging bevorderd/vergroot? Sponsoring Wat heeft de vereniging te bieden aan de sponsors? welk percentage van de begroting of welke activiteiten moeten gedekt worden door sponsorinkomsten? Samenwerking Op welke gebieden kan de vereniging samenwerken met derden, zoals andere verenigingen of organisaties / bedrijven. Het beleidsplan kan jaarlijks ook een richtlijn zijn bij het evalueren van de vereniging. Dit document kan een onderdeel zijn van de algemene ledenvergadering (ALV). De volgende vragen kunnen gesteld worden: 1. wat waren we van plan 2. wat is ervan terechtgekomen 3. wat is wel gelukt en wat niet en waarom 4. wat gaan we bijstellen 5. wat komt volgend seizoen aan de orde 14

15 Beleidsdoelstellingen jeugd Binnen de vereniging is i.s.m. de trainers een start gemaakt om doelstellingen te formuleren voor het sportieve beleid voor de jeugdafdeling. De trainers gaan op deze manier betrokken worden bij de sportieve beleidsvoering voor de jeugd. Dit dient nu verder uitgewerkt te worden. Peiling tevredenheid Het uitvoeren van een (schriftelijk) tevredenheids- en wensenonderzoek onder leden, trainers en vrijwilligers ( 0-meting ) levert input om de huidige koers bij te stellen en om de toekomstige koers te bepalen. Een belangrijke stap om te starten met het ontwikkelen van een beleidsplan. WTV Wouw heeft dit jaar voor het eerst zo'n soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Belangrijk naar de leden toe is dat de resultaten ook bekend worden gemaakt, dat is echter (nog) niet gebeurd. Door de resultaten bekend te maken hebben de leden automatisch het gevoel dat ze nauw bij de vereniging betrokken worden. In het verlengde hiervan kan ook het ontwikkelen van een afmeldingsformulier bijdragen aan het verkrijgen van meer inzicht in datgene wat er onder leden leeft. Via een dergelijk formulier kan gevraagd worden waarom leden stoppen met hun sport of uitwijken naar een andere club in de regio. Ondersteuning beleidsontwikkeling Voor ondersteuning en begeleiding bij beleidsontwikkeling kan de vereniging hulp inroepen van de KNLTB of van Sportservice West-Brabant. Toegankelijkheid Bij de vereniging is een vraag weggelegd of er een aanbod voor mensen met een beperking gerealiseerd kan worden. Momenteel wordt onderzocht of de accommodatie ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. Sportservice West-Brabant kan ondersteunen bij het ontwikkelen van een aanbod voor mensen met een beperking. ROGEP (Roosendaals Gehandicapten Platofrm) beoordeelt of winkels, bedrijven of (openbare) gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een handicap en/of een functiebeperking. Dit symbool is genoemd: R.T.S. (Roosendaals Toegankelijkheids Symbool). De accommodatie van WTV Wouw zou ook door ROGEP beoordeeld kunnen worden. 15

16 4.2 PROCEDURES EN INTERNE WERKING (COMMUNICATIE) 63 Positieve punten Informatie over vereniging website De vereniging beschikt over een uitgebreide website met daarop algemene verenigingsinformatie, huisregels, accommodatie, uitslagen en standen, bestuur en commissies, contributies, etc. Deze website is door leden, kaderleden en trainers te raadplegen. Ook potentiële leden kunnen voldoende informatie over de vereniging vinden op de website. nieuwsbrief In de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt wordt naast allerlei informatie over het activiteitenprogramma, verslagen, standen en weetjes ook informatie gegeven over trainingsrooster, contributie, adressenlijsten/telefoonlijsten. Vele teksten uit het clubblad zijn te vinden op de functionele website. adressenlijsten De trainers en kaderleden beschikken over een actueel overzicht van bestuurders, commissieleden, overige trainers en een ledenlijst. Ook de leden beschikken over een actueel overzicht van bestuurders, commissieleden en trainers. Ledenregistratie De vereniging heeft een centrale (geautomatiseerde) ledenadministratie. Het programma is voor meerdere bestuursleden toegankelijk. Informatie t.b.v. trainers (en leden) De trainers ontvangen via het bestuur of via de bond allerlei informatie over (bij)scholingen en cursussen. De leden ontvangen via het bestuur allerlei informatie over (bij)scholingen en cursussen. Dit kunnen tennisgerelateerde cursussen zijn, maar ook cursussen m.b.t. administratief beleid of overige cursussen, welke van belang kunnen zijn voor de vereniging, zoals AED of IVA-instructie. 16

17 Verbeterpunten Nieuwe leden Nieuwe leden worden mondeling geïnformeerd over verenigingszaken. Dit gebeurt jaarlijks in maart als de nieuwe ledenpasjes worden uitgereikt. Relevante zaken worden doorgenomen met de nieuwe leden. Er is geen informatiebrochure of folder waarmee nieuwe leden op de hoogte gebracht kunnen worden met informatie over het reilen en zeilen van de vereniging. Bij de inschrijving wordt ook niet gevraagd om een medische gezondheidsverklaring. Informatie over vereniging De lijst met gegevens bestuursleden en commissieleden is opgenomen op de website. Het ontbreekt echter aan contactgegevens, waardoor het lastig is om bestuursleden en commissieleden te bereiken. Ongevallenverzekering De vereniging beschikt over een ongevallenverzekering. De formulieren voor ongevalaangifte liggen echter niet op een duidelijke plaats en zijn dus niet eenvoudig terug te vinden in voorkomende gevallen (ernstige blessures). Conclusies & aanbevelingen Ten aanzien van procedures en interne communicatie scoort de vereniging voldoende. De informatievoorziening richting alle betrokkenen binnen de vereniging (dus zowel leden als kaderleden) gebeurt via de nieuwsbrief en de website. Nieuwe leden Nieuwe leden worden mondeling geïnformeerd over verenigingszaken. Dit gebeurt jaarlijks in maart als de nieuwe ledenpasjes worden uitgereikt. Relevante zaken worden doorgenomen met de nieuwe leden. Door een informatiebrochure of folder te ontwikkelen met onderstaande informatie, beschikken (nieuwe) leden altijd over alle relevante informatie over het reilen en zeilen van de vereniging. informatie over administratieve regelingen huishoudelijk reglement / richtlijnen voor trainingen informatie over de betreffende sport informatie over geschikte sportkleding vermelding van bond informatie over (extra) verzekeringsmogelijkheden (WA en ongevallenverzekering) Deze brochure kan tegelijkertijd met de pasjes uitgereikt worden. Inschrijfformulier Wat betreft de aanmeldingsprocedure zou op het inschrijfformulier de vraag naar de medische achtergrond gesteld kunnen worden. Zijn er nog medische zaken waar de vereniging/trainer rekening mee dient te houden? (bv. astma, epilepsie, suikerziekte, e.d.). 17

18 Ook op het gebied van "Vrijwilligerswerving" is het een mogelijkheid om bij het inschrijving te informeren naar de achtergrond van de nieuwe leden. Wat is het beroep van het nieuwe lid? Zou het nieuwe lid vrijwilligerswerk voor de vereniging willen uitvoeren? Welke vrijwilligerstaken zou het nieuwe lid voor de vereniging willen uitvoeren? Op deze manier is het voor de vereniging overzichtelijk welke leden ze voor welke vrijwilligerstaken kunnen benaderen. Nieuwe leden zijn natuurlijk niet verplicht om deze gegevens te delen met de vereniging. Zorg er als vereniging wel voor dat de vragen selectief gesteld worden, zodat er gemakkelijk een database van te maken is. Informatie over vereniging De lijst met gegevens van bestuursleden en commissieleden is opgenomen op de website. Het ontbreekt echter aan contactgegevens, waardoor het lastig is om bestuursleden en commissieleden te bereiken. Voeg de ontbrekende gegevens toe, zodat de bestuursleden en de verschillende commissies te bereiken zijn. Ongevallenverzekering De vereniging beschikt over een ongevallenverzekering. De formulieren voor ongevalaangifte liggen echter niet op een duidelijke plaats en zijn dus niet eenvoudig terug te vinden in voorkomende gevallen (ernstige blessures). Zorg ervoor dat de formulieren op een vaste plaats in de bestuurskamer liggen, zodat ze in voorkomende gevallen gebruikt kunnen worden. 18

19 4.3 EXTERNE COMMUNICATIE / IMAGE BUILDING 73 Positieve punten Consequent gebruik huisstijl De vereniging heeft een herkenbare huisstijl (verenigingsnaam, logo, briefpapier, enveloppen, e.d.). Voor het aankondigen van verenigingsevenementen maakt de vereniging ook gebruik van posters. Activiteiten De vereniging organiseert jaarlijks tal van activiteiten. De georganiseerde evenementen en toernooien worden aangemeld bij de bond. Samenwerking met verenigingen Er wordt samengewerkt met tennisverenigingen in de regio. Externe verenigingsondersteuning Er wordt gebruik gemaakt van de aangeboden diensten van Sportservice West-Brabant. Sponsoring Voor belangrijke verenigingsactiviteiten worden de huidige sponsoren uitgenodigd. De sponsors van WTV Wouw spelen daarnaast ook actief tennis bij WTV Wouw en zijn dus bij de club betrokken. Website De vereniging beschikt over een uitgebreide website met daarop algemene verenigingsinformatie, huisregels, accommodatie, uitslagen en standen, bestuur en commissies, contributies, etc. Deze website is door leden, kaderleden en trainers te raadplegen. Ook potentiële leden kunnen voldoende informatie over de vereniging vinden op de website. Verbeterpunten Activiteiten De vereniging organiseert geen activiteiten met een open dag karakter waarmee de vereniging zich kan profileren of waar de plaatselijke bevolking kennis kan maken met de vereniging. Maatschappelijke rol Momenteel wordt er i.s.m. Sportservice West-Brabant een opzet gemaakt om tennislessen aan te bieden aan het basisonderwijs tijdens de bewegingslessen. Op deze manier maken de leerlingen van het basisonderwijs kennis met tennis. Een vervolg stap kan zijn om voor deze leerlingen tennislessen aan te bieden op het sportpark. Dit dient nu verder uitgewerkt te worden. Proeflessen Door bovenstaande opzet is het ook van belang dat geïnteresseerde kinderen of instromende nieuwe (jeugd)leden gedurende een aantal weken (onder verzekerde omstandigheden) de tak van sport kunnen uitproberen. Dit wordt nu gerealiseerd binnen de vereniging. 19

20 Samenwerking met verenigingen Er wordt niet samengewerkt met andere sportverenigingen in Wouw. Lokale media De vereniging houdt de lokale media op de hoogte van het verenigingsgebeuren. Echter gebeurt dit wel te weinig. Hier kan meer uitgehaald worden zoals aankondigingen en redactionele artikelen van de verschillende activiteiten van de vereniging. Public relations PR-functionaris Binnen de vereniging is er momenteel een vacature voor een PR-functionaris die uitvoering zou moeten geven aan de externe communicatie. Eén van de taken die een PR-functionaris op zich moet nemen, is de externe communicatie (ook hier ligt link met verenigingsbeleidsplan, de vraag wat de vereniging precies wil uitdragen naar buiten). Deelname activiteiten gemeente Er wordt niet deelgenomen aan gemeentelijke activiteiten om de vereniging te promoten. Sponsoring WTV Wouw beschikt over een sponsorcommissie. Deze commissie bestaat echter uit slechts één persoon. De vereniging is dus niet actief met sponsoring bezig. Binnen de vereniging zijn weliswaar sponsorcontracten aanwezig met daarin onder andere vaste afspraken over sponsorbedragen, het ontbreekt binnen de vereniging echter aan een sponsordossier waarin de vereniging zichzelf voorstelt en waarin tevens de aanwezige sponsormogelijkheden zijn opgenomen (bv. kleding-, materiaal, project, opleiding-, eventsponsoring, e.d.). Gelet op het dorpse karakter en de grote aanwas van sponsoren, ligt hiertoe geen acute noodzaak. Het is wel iets om naar de toekomst toe te ontwikkelen. Conclusies & aanbevelingen De vereniging heeft haar externe communicatie op orde. Door de eigen huisstijl treedt de vereniging eenduidig naar buiten. Activiteiten Winst kan nog geboekt worden door het met elkaar organiseren van open dagen en/of demonstratie rondom de accommodatie. Naast een stukje draagvlak naar buiten toe kan hierdoor ook het wij gevoel verder versterkt worden. Maatschappelijke rol Momenteel wordt er i.s.m. Sportservice West-Brabant een opzet gemaakt om tennislessen aan te bieden aan het basisonderwijs tijdens de bewegingslessen. Op deze manier maken de leerlingen van het basisonderwijs kennis met tennis. Een vervolg stap kan zijn om voor deze leerlingen tennislessen aan te bieden op het sportpark. Dit dient verder uitgewerkt te worden. 20

Rapportage IKSport Audit

Rapportage IKSport Audit Rapportage IKSport Audit JVC Cuijk Uitgevoerd op: 27-10-2014 Door: Niels van den Berg en Marijn Dollevoet Inleiding. IKSport staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportverenigingen. Met het IKSport

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Vastgesteld op de buitengewone ledenvergadering van 27 oktober 2011 2 Voorwoord. Beste Leden, Onze hockeyclub heeft het

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie