IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW"

Transcriptie

1 IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW

2 Colofon Publicatie Sportservice West-Brabant, december 2011 Samenstelling Martijn Gommeren IKSport auditor Correspondentieadres Sportservice West-Brabant Martijn Gommeren Postbus GC Roosendaal Telefoon: Fax: Mobiel: Internet: Rapportage Naam vereniging : WTV Wouw Contactpersoon : Arnold Melkert Adres : Neerakker 9 Postcode, plaats : 4725 DP Wouw Telefoon : Website : Sportbond : Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Auditor : Martijn Gommeren Datum audit : 14 december

3 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding IKSport: wat is dat? Wat is kwaliteit? Hoe werkt een IKSport-scan? Algemene informatie vereniging Uitkomsten per aandachtsgebied Strategische planning & marketing management Procedures en interne werking (communicatie) Externe communicatie / image building Clubsfeer & cultuur / nevenactiviteiten Bestuur management en structuur Human resource management Effectiviteit A) (Semi-)Individuele sporten B) Teamsporten Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Vervolgtraject

4 SAMENVATTING Kerngegevens audit De IKSport audit ten behoeve van WTV Wouw heeft plaatsgevonden op woensdag 14 december De vereniging werd vertegenwoordigd door: Kees Baas voorzitter Arnold Melkert secretaris Monique Kerkhofs jeugdcommissie Jan Deelen organisatie mix-avonden Edwin van Linden lid Brechje van Ginderen lid WTV Wouw is een vereniging met 616 leden (waarvan circa 112 jeugdleden) en maakt gebruik van een eigen accommodatie, gelegen aan de Waterstraat 5 te Wouw. De vereniging is recreatief ingesteld waarbij waarde gehecht wordt aan sfeer, gezelligheid en het sociale aspect. Resultaten audit Aandachtsgebieden Score in % Score Strategische planning & marketing management 64% voldoende Procedures en interne communicatie 63% voldoende Externe Communicatie 73% goed Clubsfeer & cultuur 64% voldoende Bestuur, management, structuur 60% voldoende Vrijwilligersbeleid / personeelsbeleid (HRM) 32% onvoldoende Effectiviteit van individueel en/of kampioenschappen 82% goed Effectiviteit team en/of regelmatige competitie 79% goed Op zeven van de acht kwaliteitsgebieden scoort de vereniging voldoende of goed. Gemiddeld over de eerste zes aandachtsgebieden scoort WTV Wouw een cijfer van 59%, voldoende dus. Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat WTV Wouw de organisatie van de vereniging grotendeels op orde heeft. De aanbevelingen (verbeterpunten) die uit de scan voortvloeien, zullen bijdragen aan een betere continuïteit voor de vereniging, zowel op lange als op kortere termijn. 4

5 De belangrijkste aanbevelingen worden hieronder kort toegelicht. De overige aanbevelingen zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 (en in overzicht in 5.2). De belangrijkste aanbeveling heeft betrekking op het ontbreken van een heldere visie naar de toekomst toe. Het is zaak dat WTV Wouw op zo kort mogelijke termijn een beleidsplan maakt voor de lange termijn, gekoppeld aan een actieplan voor de korte termijn. Een dergelijk plan dient als leidraad waar de activiteiten en keuzes van de vereniging aan kunnen worden getoetst. Om met de trainers aan de slag te gaan met het jeugdbeleid is al een belangrijke stap. De volgende aanbeveling is om voor nieuwe leden dan wel potentiële leden een informatiebrochure te ontwikkelen. D.m.v. deze brochure is het voor nieuwe leden dan wel potentiële leden duidelijk wat er van hen wordt verwacht. De volgende aanbeveling is om actief opzoek te gaan naar een PR functionaris te werven, dat zal in positieve zin invloed hebben op de vereniging. Het opbouwen en onderhouden van een extern netwerk (lokale media, gemeente, sportraad, stichtingen, collegae uit het verenigingsleven, scholen) zal op lange termijn vruchten afwerpen. Een andere aanbeveling is om het sponsorbeleid verder te concretiseren d.m.v. het uitbreiden van de sponsorcommissie en het ontwikkelen van een goed sponsordossier. Op het gebied van verzekering is het een aanbeveling om eens te informeren naar de vrijwilligersverzekering van de gemeente Roosendaal. De laatste aanbeveling is om actief verder te gaan met de ontwikkelingen om als vereniging Maatschappelijke actief te worden, door clinics aan te bieden op basisscholen. 5

6 1 INLEIDING Sportverenigingen, en dan in het bijzonder de besturen ervan, krijgen er steeds meer verantwoordelijkheden en taken bij. Hierdoor komt de organisatie van de kerntaken (zoals de sportactiviteiten), maar ook met name de vrijwilligers, in toenemende mate onder druk staan. Dit is de reden waarom de gemeente Roosendaal besloten heeft om uitvoering te geven aan de Impuls brede school, sport en cultuur. De visie van de gemeente Roosendaal op het thema sport is dat sport eenvoudig toegankelijk moeten zijn voor jeugd in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Hierbij wordt ingezet op sport als doel op zich. Uiteraard zullen door de inzet van sport als doel, ook diverse maatschappelijke effecten worden gerealiseerd. De Impuls wordt in de gemeente Roosendaal uitgevoerd door Sportservice West-Brabant. Een onderdeel van de Impuls is het verenigingsadvies. De doelstellingen die hierbij behoren zijn: Professionaliseren van de sportverenigingen; Toeleiden van kinderen richting de sportvereniging; Om sportverenigingen op de juiste manier te ondersteunen is het van belang dat er een duidelijk beeld is van de sportverenigingen. Hiervoor is de IKSport-scan (Integrale Kwaliteitszorg Sportclubs) een goed instrument. IKSport, wat is dat? IKSport (Integraal Kwaliteitszorg Sportclubs) is ontwikkeld door NOC*NSF en geeft informatie over het reilen en zeilen van de vereniging als organisatie. Via een vragenlijst worden de positieve en ontwikkelpunten van de vereniging opgespoord. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn gerubriceerd in zeven aandachtsgebieden die alle verenigingen raken (zie hoofdstuk 2). Voor alle duidelijkheid, IKSport gaat dus niet om de sportieve of sporttechnische kwaliteiten van de club of het trainerskorps. Opbouw verslag De opbouw van het verslag is als volgt. Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 een theoretische uitleg over de achtergrond van de IKSport-methodiek. Daarbij wordt gekeken naar de definitie van kwaliteit en wordt wat dieper ingegaan op de zeven verschillende aandachtsgebieden. Hoofdstuk 3 geeft beknopt een algemene indruk van de vereniging. In hoofdstuk 4 worden de positieve zaken en de verbeterpunten per aandachtsgebied toegelicht. In hoofdstuk 5 tenslotte staan de conclusies en de aanbevelingen centraal. Ook wordt daarbij een doorkijk gemaakt naar het vervolgtraject. 6

7 2 IKSPORT: WAT IS DAT? Met behulp van het kwaliteitswaarderingssysteem IKSport-scan kan gemeten worden hoe het staat met de kwaliteitszorg binnen sportverenigingen. De afkorting IK staat daarbij voor Integrale Kwaliteitszorg. Alvorens in te gaan op het waarderingssysteem is het zinvol kort in te gaan op het begrip kwaliteit. Kwaliteit is een behoorlijk diffuus begrip dat voor meerdere vormen van uitleg interpreteerbaar is. 2.1 WAT IS KWALITEIT? Allereerst is kwaliteit geen eenduidig begrip. Dat blijkt wel uit onderstaande uitspraken over kwaliteit: Kwaliteit: de verwachtingen van de leden overtreffen Kwaliteit: iets waarover je samen afspraken hebt gemaakt Kwaliteit: een factor die de sport zelf in handen heeft en dus zelf ook kan beïnvloeden Kwaliteit: de beste voorbereiding op competitie Kwaliteitszorg als een wedren zonder finish Door kwaliteit naar kwantiteit Kwaliteit is bovendien een dynamisch begrip. Zo onderscheiden we: kwaliteit die moet (bijvoorbeeld de veiligheid van de sportmaterialen) kwaliteit die hoort (de wijze waarop de les of training wordt gegeven) kwaliteit die kan (een op en top sportaccommodatie). Kortom, het moge duidelijk zijn dat het begrip kwaliteit op meerdere manieren interpreteerbaar is. Dit blijkt ook als gekeken wordt naar de verschillende indelingen van kwaliteit die onderscheiden kunnen worden. We onderscheiden kwaliteit daarbij grofweg in vier categorieën: A) Maatschappelijke kwaliteit B) Gebruikerskwaliteit C) Productkwaliteit D) Proceskwaliteit 7

8 A) Maatschappelijke kwaliteit Definitie: De sport beantwoordt aan de (gerechtvaardige) verwachtingen van de maatschappij wanneer: Iedereen aan sport kan deelnemen De bewegingsmogelijkheden van goede kwaliteit zijn De sportbeoefening die continuïteit nastreeft Talentvolle sporters optimale ontplooiingskansen krijgen B) Gebruikerskwaliteit Definitie: De sport beantwoordt aan de mogelijkheden, de wensen en de verwachtingen van de deelnemers zelf. Kenmerken: De wensen en verwachtingen van de sporters zijn bekend De activiteiten worden als plezierig en haalbaar ervaren Er is geen druk van ouders en/of begeleiders De sporters, trainers, begeleiders en ouders worden voldoende betrokken C) Productkwaliteit Definitie: De sport beantwoordt aan de door experts vastgestelde criteria: Er is sprake van keuzevrijheid voor de sporter Er is sprake van een brede psychomotorische opleiding Er zijn voldoende keuzemogelijkheden voorhanden Er wordt voldoende bewogen Er wordt veelzijdig bewogen Er is voldoende afwisseling D) Proceskwaliteit Definitie: De sport wordt op een effectieve en efficiënte wijze georganiseerd: Er is een vlotte doorstroming van het bewegingsonderwijs naar de georganiseerde sport door een efficiënt samenwerkingsverband tussen de school, de schoolsport en de georganiseerde sport De introductie van nieuwe leden verloopt vlot De organisatie van trainingen, wedstrijden en nevenactiviteiten verloopt vlot Sporters worden betrokken bij de keuze, de planning, de organisatie en de evaluatie van activiteiten. Om eerdergenoemde kwaliteitsbegrippen objectief te kunnen beoordelen is het evaluatie- en registratiesysteem IKSport NL ontwikkeld. 8

9 2.2 HOE WERKT EEN IKSPORT-SCAN? Een IKSport-scan is een geautomatiseerd toetsingsinstrument, waarmee op een snelle en objectieve manier het momentane kwaliteitsniveau of de intrinsieke waarde van een sportvereniging bepaald wordt vanuit een breed perspectief. Een IKSport-scan wordt afgenomen door een gediplomeerde IKSport-auditor. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt de vereniging doorgelicht. Bij de vraagstelling is er veel aandacht voor de tevredenheid van de leden. De club wordt op die manier een spiegel voorgehouden. Uiteindelijk mondt de audit uit in een aantal aandachtspunten en concrete handvatten om bepaalde zaken binnen de vereniging op te pakken en te verbeteren. Elke vereniging waar een audit is afgenomen krijgt een uitgewerkt verslag van de bevindingen toegestuurd. De resultaten van IKSport worden bepaald op basis van de zeven verschillende aandachtsgebieden waarmee het verenigingsmanagement wordt geëvalueerd. Deze aandachtsgebieden zijn: 1. Strategische planning en marketing management Heeft de vereniging een duidelijke missie of visie over de te volgen koers en is dit ook bij iedereen bekend? Beschikt de vereniging over een beleidsplan en wordt de effectiviteit ervan regelmatig geëvalueerd en bijgesteld? Wordt bij de samenstelling van het activiteitenprogramma of de toekenning van de middelen aan de diverse trainingsgroepen rekening gehouden met de missie van de vereniging, de vrijwilligers, de leden en de wensen en behoeften van de leden? 2. Procedures en interne communicatie Hoe is de informatie naar leden, ouders, vrijwilligers en trainers binnen de vereniging georganiseerd? Welke overlegsituaties vinden er plaats? 3. Externe communicatie en image building Wordt er voldoende aandacht besteed aan het creëren van het gewenste imago? Wordt er voldoende aandacht besteed aan externe relaties? Is er sprake van een eenduidige en herkenbare identiteit? 4. Clubsfeer & cultuur / nevenactiviteiten Is er sprake van een wij gevoel? Kenmerkt de vereniging zich door een voor en door leden cultuur? 5. Bestuur, Management en structuur Hoe is de verdeling van administratieve en organisatorische functies, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en wat is de effectiviteit en efficiëntie ervan? Welk oordeel wordt geveld over de intrinsieke waarde van het bestuur en commissies? 9

10 6. Human recource management (vrijwilligersbeleid / personeelsbeleid) Welke voorzieningen zijn getroffen voor de vrijwilligers en het personeel? 7. Effectiviteit (prestatiemeting) Bij het onderdeel effectiviteit wordt op voorhand onderscheid aangebracht tussen verenigingen die gericht zijn op (semi-)individuele sporten en verenigingen die gericht zijn op teamsporten Kernvraag is, zijn de resultaten van de vereniging positief? Aan de hand van de uitkomsten op de verschillende aandachtsgebieden wordt een totaalbeeld gevormd over het functioneren van de sportvereniging. De aanbevelingen kunnen vervolgens eenvoudig worden afgeleid uit de (ontbrekende) scores. 10

11 3 ALGEMENE INFORMATIE VERENIGING WTV Wouw is een tennisvereniging> die gericht is op recreatieve sporters. De vereniging staat open voor jeugdleden en/of volwassenen, van beide geslachten en alle nationaliteiten. In eerste instantie kunnen alleen sporters uit de kerkdorpen van de vroegere gemeente Wouw zich aanmelden. Het gaat hierbij om de volgende dorpen: Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten. De vereniging maakt gebruik van een eigen accommodatie met een eigen kantine, gelegen aan de Waterstraat 5 in Wouw. De vereniging kent 616 leden, waarvan 112 jeugdleden. Het percentage jeugdleden bedraagt daarmee 18 %. De vereniging is qua ledenaantal dalende. Vijf jaar geleden kende de vereniging nog 627 sportende leden, vorig jaar waren dat er 645. Het aantal jeugdleden daalde dit jaar met 11% van 126 naar 112. Momenteel nemen 55 teams, zoals volwassene als jeugd deel aan de competitie van de KNLTB. WTV Wouw beschikt over 2 trainers. Beide trainers beschikken over een sportdiploma en over een EHBOdiploma. Verder beschikt de vereniging over ± 110 kaderleden (vaste verenigingsmedewerkers). 11

12 4 UITKOMSTEN PER AANDACHTSGEBIED De IKsport-scan meet de kwaliteit van de sportvereniging aan de hand van de zeven reeds genoemde aandachtsgebieden. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen per aandachtsgebied op een rij gezet. De cijfers achter de kop geven de scores weer per onderdeel. 4.1 STRATEGISCHE PLANNING & MARKETING MANAGEMENT 64 Positieve punten Financiën Voor wat betreft het financiële beleid wordt er jaarlijks een begroting opgesteld die, tussentijds (tenminste 2 keer per jaar), wordt gecontroleerd door het bestuur. Tevens wordt de eindbalans op het einde van het jaar vergeleken met de begroting. Hieruit blijkt dat WTV Wouw een financieel gezonde vereniging is. Peiling tevredenheid De vereniging heeft afgelopen jaar voor de eerste keer de tevredenheid en de wensen en verwachtingen van alle leden gepeild. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd op de website. Toegankelijkheid De vereniging staat open voor jeugd, senioren, alle nationaliteiten en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In eerste instantie alleen voor sporters uit de kerkdorpen van de vroegere gemeente Wouw. Bij de vereniging is een vraag weggelegd of er een aanbod voor mensen met een beperking gerealiseerd kan worden. Momenteel wordt onderzocht of de accommodatie ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. Deelname aan competities en activiteiten De vereniging is recreatief ingesteld. Echter leden, zowel jeugd als senioren, hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen aan competities. 12

13 Verbeterpunten Beleidsplan (lang / kort) De vereniging heeft niet de beschikking over een beleidsplan voor de lange termijn. Een dergelijk plan geeft antwoord op vragen als: Wie zijn we, wat willen we en hoe denken we daar te komen?. Een dergelijk plan biedt de vereniging houvast voor de toekomst op velerlei beleidsterreinen. Voordeel van het op papier zetten van de verenigingsstructuur, beleid en actieplannen is dat ze beter te evalueren zijn en tussentijds bij te stellen zijn. Verder is het voor het bestuur en de leden duidelijk wat de vereniging in de komende jaren wilt bereiken en op welke wijze de vereniging dat wil bewerkstelligen. In het verlengde hiervan ontbreekt het aan een actieplan voor de korte termijn. In een dergelijk actieplan kunnen concrete doelstellingen, activiteiten en dergelijke worden geformuleerd op sporttechnisch vlak en op het gebied van administratief beleid en het jeugdsportbeleid. Het is zaak om die doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) te definiëren. Zo worden de wensen in het plan omgezet naar concrete taken met verantwoordelijke personen en deadlines. Beleidsdoelstellingen jeugd Binnen de vereniging is i.s.m. de trainers een start gemaakt om doelstellingen te formuleren voor het sportieve beleid voor de jeugdafdeling. De trainers gaan op deze manier betrokken worden bij de sportieve beleidsvoering voor de jeugd. Dit dient nu verder uitgewerkt te worden. 13

14 Conclusies & aanbevelingen De score van 60 punten op dit aandachtsgebied is voldoende. Wel is het opvallend dat het binnen de vereniging ontbreekt aan een verenigingsbeleidsplan. Beleidsplan/-doelstellingen Het is voor een vereniging met een ledenaantal van 616 leden aan te bevelen een beleidsplan te ontwikkelen waarbij een visie/missie, SWOT analyse (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen) en doelstellingen voor o.a. de beleidsterreinen sportstimulering (ledenwerving en behoud), vrijwilligersbeleid, deskundigheidsbevordering, accommodatie en beheer, in- en externe communicatie, financieel beleid en tot slot sporttechnisch beleid uitgewerkt worden. Een beleidsplan is pas een goed en werkbaar document als ook een fasering is aangebracht en prioriteiten zijn gesteld. Een dergelijk plan kan tevens gebruikt worden als leidraad waarlangs de vereniging jaarlijks geëvalueerd wordt. Het gaat dan om vragen als: wat waren we van plan, wat is ervan terechtgekomen, wat is wel gelukt en wat niet en waarom, wat gaan we bijstellen en wat komt volgend seizoen aan de orde. Mogelijke onderwerpen voor een beleidsplan zijn: Omvang en groei van de vereniging Uit hoeveel leden bestaat de vereniging? Is er autonome groei? Naar welke omvang wordt gestreefd? Wat is de verhouding jeugd/senioren? Is er concurrentie? Op welk gebied / welke regio richt de vereniging zich? Accommodatie Wat zijn de doelstellingen omtrent zaalgebruik? Bestuurlijke structuur Wat zijn de kernfuncties binnen de vereniging? Op welke wijze kan het één en ander zo efficiënt mogelijk functioneren? Financiën Wat zijn de doelstellingen omtrent de omvang van het eigen vermogen, financiële onafhankelijkheid en hoogte van de contributie? Communicatie Hoe wordt de in- en externe communicatie gestalte gegeven? Ledenbetrokkenheid Op welke wijze wordt de ledenbetrokkenheid binnen de vereniging bevorderd/vergroot? Sponsoring Wat heeft de vereniging te bieden aan de sponsors? welk percentage van de begroting of welke activiteiten moeten gedekt worden door sponsorinkomsten? Samenwerking Op welke gebieden kan de vereniging samenwerken met derden, zoals andere verenigingen of organisaties / bedrijven. Het beleidsplan kan jaarlijks ook een richtlijn zijn bij het evalueren van de vereniging. Dit document kan een onderdeel zijn van de algemene ledenvergadering (ALV). De volgende vragen kunnen gesteld worden: 1. wat waren we van plan 2. wat is ervan terechtgekomen 3. wat is wel gelukt en wat niet en waarom 4. wat gaan we bijstellen 5. wat komt volgend seizoen aan de orde 14

15 Beleidsdoelstellingen jeugd Binnen de vereniging is i.s.m. de trainers een start gemaakt om doelstellingen te formuleren voor het sportieve beleid voor de jeugdafdeling. De trainers gaan op deze manier betrokken worden bij de sportieve beleidsvoering voor de jeugd. Dit dient nu verder uitgewerkt te worden. Peiling tevredenheid Het uitvoeren van een (schriftelijk) tevredenheids- en wensenonderzoek onder leden, trainers en vrijwilligers ( 0-meting ) levert input om de huidige koers bij te stellen en om de toekomstige koers te bepalen. Een belangrijke stap om te starten met het ontwikkelen van een beleidsplan. WTV Wouw heeft dit jaar voor het eerst zo'n soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Belangrijk naar de leden toe is dat de resultaten ook bekend worden gemaakt, dat is echter (nog) niet gebeurd. Door de resultaten bekend te maken hebben de leden automatisch het gevoel dat ze nauw bij de vereniging betrokken worden. In het verlengde hiervan kan ook het ontwikkelen van een afmeldingsformulier bijdragen aan het verkrijgen van meer inzicht in datgene wat er onder leden leeft. Via een dergelijk formulier kan gevraagd worden waarom leden stoppen met hun sport of uitwijken naar een andere club in de regio. Ondersteuning beleidsontwikkeling Voor ondersteuning en begeleiding bij beleidsontwikkeling kan de vereniging hulp inroepen van de KNLTB of van Sportservice West-Brabant. Toegankelijkheid Bij de vereniging is een vraag weggelegd of er een aanbod voor mensen met een beperking gerealiseerd kan worden. Momenteel wordt onderzocht of de accommodatie ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. Sportservice West-Brabant kan ondersteunen bij het ontwikkelen van een aanbod voor mensen met een beperking. ROGEP (Roosendaals Gehandicapten Platofrm) beoordeelt of winkels, bedrijven of (openbare) gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een handicap en/of een functiebeperking. Dit symbool is genoemd: R.T.S. (Roosendaals Toegankelijkheids Symbool). De accommodatie van WTV Wouw zou ook door ROGEP beoordeeld kunnen worden. 15

16 4.2 PROCEDURES EN INTERNE WERKING (COMMUNICATIE) 63 Positieve punten Informatie over vereniging website De vereniging beschikt over een uitgebreide website met daarop algemene verenigingsinformatie, huisregels, accommodatie, uitslagen en standen, bestuur en commissies, contributies, etc. Deze website is door leden, kaderleden en trainers te raadplegen. Ook potentiële leden kunnen voldoende informatie over de vereniging vinden op de website. nieuwsbrief In de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt wordt naast allerlei informatie over het activiteitenprogramma, verslagen, standen en weetjes ook informatie gegeven over trainingsrooster, contributie, adressenlijsten/telefoonlijsten. Vele teksten uit het clubblad zijn te vinden op de functionele website. adressenlijsten De trainers en kaderleden beschikken over een actueel overzicht van bestuurders, commissieleden, overige trainers en een ledenlijst. Ook de leden beschikken over een actueel overzicht van bestuurders, commissieleden en trainers. Ledenregistratie De vereniging heeft een centrale (geautomatiseerde) ledenadministratie. Het programma is voor meerdere bestuursleden toegankelijk. Informatie t.b.v. trainers (en leden) De trainers ontvangen via het bestuur of via de bond allerlei informatie over (bij)scholingen en cursussen. De leden ontvangen via het bestuur allerlei informatie over (bij)scholingen en cursussen. Dit kunnen tennisgerelateerde cursussen zijn, maar ook cursussen m.b.t. administratief beleid of overige cursussen, welke van belang kunnen zijn voor de vereniging, zoals AED of IVA-instructie. 16

17 Verbeterpunten Nieuwe leden Nieuwe leden worden mondeling geïnformeerd over verenigingszaken. Dit gebeurt jaarlijks in maart als de nieuwe ledenpasjes worden uitgereikt. Relevante zaken worden doorgenomen met de nieuwe leden. Er is geen informatiebrochure of folder waarmee nieuwe leden op de hoogte gebracht kunnen worden met informatie over het reilen en zeilen van de vereniging. Bij de inschrijving wordt ook niet gevraagd om een medische gezondheidsverklaring. Informatie over vereniging De lijst met gegevens bestuursleden en commissieleden is opgenomen op de website. Het ontbreekt echter aan contactgegevens, waardoor het lastig is om bestuursleden en commissieleden te bereiken. Ongevallenverzekering De vereniging beschikt over een ongevallenverzekering. De formulieren voor ongevalaangifte liggen echter niet op een duidelijke plaats en zijn dus niet eenvoudig terug te vinden in voorkomende gevallen (ernstige blessures). Conclusies & aanbevelingen Ten aanzien van procedures en interne communicatie scoort de vereniging voldoende. De informatievoorziening richting alle betrokkenen binnen de vereniging (dus zowel leden als kaderleden) gebeurt via de nieuwsbrief en de website. Nieuwe leden Nieuwe leden worden mondeling geïnformeerd over verenigingszaken. Dit gebeurt jaarlijks in maart als de nieuwe ledenpasjes worden uitgereikt. Relevante zaken worden doorgenomen met de nieuwe leden. Door een informatiebrochure of folder te ontwikkelen met onderstaande informatie, beschikken (nieuwe) leden altijd over alle relevante informatie over het reilen en zeilen van de vereniging. informatie over administratieve regelingen huishoudelijk reglement / richtlijnen voor trainingen informatie over de betreffende sport informatie over geschikte sportkleding vermelding van bond informatie over (extra) verzekeringsmogelijkheden (WA en ongevallenverzekering) Deze brochure kan tegelijkertijd met de pasjes uitgereikt worden. Inschrijfformulier Wat betreft de aanmeldingsprocedure zou op het inschrijfformulier de vraag naar de medische achtergrond gesteld kunnen worden. Zijn er nog medische zaken waar de vereniging/trainer rekening mee dient te houden? (bv. astma, epilepsie, suikerziekte, e.d.). 17

18 Ook op het gebied van "Vrijwilligerswerving" is het een mogelijkheid om bij het inschrijving te informeren naar de achtergrond van de nieuwe leden. Wat is het beroep van het nieuwe lid? Zou het nieuwe lid vrijwilligerswerk voor de vereniging willen uitvoeren? Welke vrijwilligerstaken zou het nieuwe lid voor de vereniging willen uitvoeren? Op deze manier is het voor de vereniging overzichtelijk welke leden ze voor welke vrijwilligerstaken kunnen benaderen. Nieuwe leden zijn natuurlijk niet verplicht om deze gegevens te delen met de vereniging. Zorg er als vereniging wel voor dat de vragen selectief gesteld worden, zodat er gemakkelijk een database van te maken is. Informatie over vereniging De lijst met gegevens van bestuursleden en commissieleden is opgenomen op de website. Het ontbreekt echter aan contactgegevens, waardoor het lastig is om bestuursleden en commissieleden te bereiken. Voeg de ontbrekende gegevens toe, zodat de bestuursleden en de verschillende commissies te bereiken zijn. Ongevallenverzekering De vereniging beschikt over een ongevallenverzekering. De formulieren voor ongevalaangifte liggen echter niet op een duidelijke plaats en zijn dus niet eenvoudig terug te vinden in voorkomende gevallen (ernstige blessures). Zorg ervoor dat de formulieren op een vaste plaats in de bestuurskamer liggen, zodat ze in voorkomende gevallen gebruikt kunnen worden. 18

19 4.3 EXTERNE COMMUNICATIE / IMAGE BUILDING 73 Positieve punten Consequent gebruik huisstijl De vereniging heeft een herkenbare huisstijl (verenigingsnaam, logo, briefpapier, enveloppen, e.d.). Voor het aankondigen van verenigingsevenementen maakt de vereniging ook gebruik van posters. Activiteiten De vereniging organiseert jaarlijks tal van activiteiten. De georganiseerde evenementen en toernooien worden aangemeld bij de bond. Samenwerking met verenigingen Er wordt samengewerkt met tennisverenigingen in de regio. Externe verenigingsondersteuning Er wordt gebruik gemaakt van de aangeboden diensten van Sportservice West-Brabant. Sponsoring Voor belangrijke verenigingsactiviteiten worden de huidige sponsoren uitgenodigd. De sponsors van WTV Wouw spelen daarnaast ook actief tennis bij WTV Wouw en zijn dus bij de club betrokken. Website De vereniging beschikt over een uitgebreide website met daarop algemene verenigingsinformatie, huisregels, accommodatie, uitslagen en standen, bestuur en commissies, contributies, etc. Deze website is door leden, kaderleden en trainers te raadplegen. Ook potentiële leden kunnen voldoende informatie over de vereniging vinden op de website. Verbeterpunten Activiteiten De vereniging organiseert geen activiteiten met een open dag karakter waarmee de vereniging zich kan profileren of waar de plaatselijke bevolking kennis kan maken met de vereniging. Maatschappelijke rol Momenteel wordt er i.s.m. Sportservice West-Brabant een opzet gemaakt om tennislessen aan te bieden aan het basisonderwijs tijdens de bewegingslessen. Op deze manier maken de leerlingen van het basisonderwijs kennis met tennis. Een vervolg stap kan zijn om voor deze leerlingen tennislessen aan te bieden op het sportpark. Dit dient nu verder uitgewerkt te worden. Proeflessen Door bovenstaande opzet is het ook van belang dat geïnteresseerde kinderen of instromende nieuwe (jeugd)leden gedurende een aantal weken (onder verzekerde omstandigheden) de tak van sport kunnen uitproberen. Dit wordt nu gerealiseerd binnen de vereniging. 19

20 Samenwerking met verenigingen Er wordt niet samengewerkt met andere sportverenigingen in Wouw. Lokale media De vereniging houdt de lokale media op de hoogte van het verenigingsgebeuren. Echter gebeurt dit wel te weinig. Hier kan meer uitgehaald worden zoals aankondigingen en redactionele artikelen van de verschillende activiteiten van de vereniging. Public relations PR-functionaris Binnen de vereniging is er momenteel een vacature voor een PR-functionaris die uitvoering zou moeten geven aan de externe communicatie. Eén van de taken die een PR-functionaris op zich moet nemen, is de externe communicatie (ook hier ligt link met verenigingsbeleidsplan, de vraag wat de vereniging precies wil uitdragen naar buiten). Deelname activiteiten gemeente Er wordt niet deelgenomen aan gemeentelijke activiteiten om de vereniging te promoten. Sponsoring WTV Wouw beschikt over een sponsorcommissie. Deze commissie bestaat echter uit slechts één persoon. De vereniging is dus niet actief met sponsoring bezig. Binnen de vereniging zijn weliswaar sponsorcontracten aanwezig met daarin onder andere vaste afspraken over sponsorbedragen, het ontbreekt binnen de vereniging echter aan een sponsordossier waarin de vereniging zichzelf voorstelt en waarin tevens de aanwezige sponsormogelijkheden zijn opgenomen (bv. kleding-, materiaal, project, opleiding-, eventsponsoring, e.d.). Gelet op het dorpse karakter en de grote aanwas van sponsoren, ligt hiertoe geen acute noodzaak. Het is wel iets om naar de toekomst toe te ontwikkelen. Conclusies & aanbevelingen De vereniging heeft haar externe communicatie op orde. Door de eigen huisstijl treedt de vereniging eenduidig naar buiten. Activiteiten Winst kan nog geboekt worden door het met elkaar organiseren van open dagen en/of demonstratie rondom de accommodatie. Naast een stukje draagvlak naar buiten toe kan hierdoor ook het wij gevoel verder versterkt worden. Maatschappelijke rol Momenteel wordt er i.s.m. Sportservice West-Brabant een opzet gemaakt om tennislessen aan te bieden aan het basisonderwijs tijdens de bewegingslessen. Op deze manier maken de leerlingen van het basisonderwijs kennis met tennis. Een vervolg stap kan zijn om voor deze leerlingen tennislessen aan te bieden op het sportpark. Dit dient verder uitgewerkt te worden. 20

Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteits-meting LTC Wijnandsrade

Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteits-meting LTC Wijnandsrade Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteits-meting LTC Wijnandsrade Projectnummer: 14.4030704 Datum: 6 december 2014 / 11 maart 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 1: Algemeen 4 2: Belangrijkse aanbevelingen

Nadere informatie

Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteitsmeting TC Hulsberg

Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteitsmeting TC Hulsberg Verenigingsadvisering Integrale Kwaliteitsmeting TC Hulsberg Projectnummer: 14.4030704 Datum: 18 december 2014 / 11 maart 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 1: Algemeen 4 2: Belangrijkse aanbevelingen 5

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN Visie TZ&PC Proteus 2015-2020 TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN TZ&PC PROTEUS De Twellose Zwem & Poloclub Proteus (TZ&PC Proteus) is een zwemsportvereniging in het Gelderse

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak?

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Koninklijke Nederlandsche Handboogschutterij Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Handboogcongres 2013 9 november 2013 Edwin de Ligter Nieuwe opzet? Van geen beleid naar

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Inhoudsopgave 2. Introductie woord vooraf.2 3. Sponsorpropositie 3 - Kijk op badminton - Kijk op sponsoring - Wat levert het op? 4. Sponsor onderdelen 4 5. Sponsor pakketten..5 6. Contact en contract..

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Korloo

Vrijwilligersbeleid Korloo Vrijwilligersbeleid Korloo 2011 2012 Bestuur Korloo Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Doelstelling...1 2 Activiteiten en taken...2 2.1 Verplichte taken...2 2.2 Korfbaltechnische taken...3

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Ring Pass Delft, Vrijwilligersbeleid 2016-2020, versie 2016-01-26 blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid...3

Nadere informatie

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding. Blz. 3 2) Vrijwilligersbeleid. Blz. 4 3) Beleidsgroep vrijwilligers/vrijwilligerscoördinator. Blz. 5 4) Functies binnen AV Spirit

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

Beleid: Het verenigingsbeleidsplan

Beleid: Het verenigingsbeleidsplan Beleid: Het verenigingsbeleidsplan Laat besturen niet aan het toeval over Het runnen van een zwemvereniging wordt in onze snel veranderende en complexer wordende maatschappelijke omgeving steeds moeilijker.

Nadere informatie

Structuur, Samenwerking en GROEI

Structuur, Samenwerking en GROEI Werkplan 2013 Structuur, Samenwerking en GROEI Versie : 2.0 Datum : 30-11-2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstellingen, mission statement, speerpunten... 3 2.1 Doelstellingen... 3 2.2 Mission statement

Nadere informatie

Handboek beleidsplan voor clubs

Handboek beleidsplan voor clubs Inleiding Het runnen van een sportclub wordt in onze snel veranderende en complexer wordende maatschappelijke omgeving steeds moeilijker. Verenigingsbestuurders moeten vaak moeilijke en voor een vereniging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WHITE SOX

BELEIDSPLAN WHITE SOX BELEIDSPLAN WHITE SOX 2012-2018 Voorwoord Limburg White Sox is een club met een rijk verleden. Al vijfentwintig jaar geeft zij de jeugd en ouderen van Genk en omstreken de gelegenheid zich te bekwamen

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NWC Asten

Vrijwilligersbeleid NWC Asten 2013-2015 Vrijwilligersbeleid NWC Asten NWC is een grote voetbalvereniging. Honderden leden komen wekelijks sporten. Achter de schermen zijn ruim 350 vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat er gesport

Nadere informatie

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN ENTHOUSIASTE, BETROKKEN EN AMBITIEUZE BESTUURDER VAN MHC WOERDEN VOORZITTER MHC WOERDEN Als voorzitter vervul je een spilfunctie binnen MHC Woerden. Je verenigt, verbindt en organiseert vanuit de betrokkenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 Nieuwsbrief Sportverenigingen EDITIE 4 april 2014 In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 SG Were Di zoekt samenwerking met sportverenigingen Veel

Nadere informatie

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de Van beleid tot uitvoering in de praktijk 2.1. Sportverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee in Nederland is een vrijwilligersorganisatie; Vrijwilligers

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( )

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( ) Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash (2014 2020) Aantal jaren lid Smash in cijfers (leeftijdsopbouw / aantal jaren lid) Leeftijdsopbouw / aantal jaren lid 70 60 50 40 30 20 10 0 0,0 10,0 20,0 30,0

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013 Programma SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen Werven & Behouden Opening & Kennismaking Vrijwilligers Ervaringen uit de praktijk Vrijwilligersbeleid Pauze Motivatiemanagement

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Samen presteren, beleven en uitstralen. Beleidsplan KV De Granaet. Beleven

Samen presteren, beleven en uitstralen. Beleidsplan KV De Granaet. Beleven Beleidsplan KV De Granaet seizoen 2012/2013 t/m seizoen 2016/2017 presteren, beleven en uitstralen Anita Hanemaaijer Hilma Houtstra Wytse Pyt de Jager Eele Jan Sibma Hans Westra Hoofdstuk 1: presteren,

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 1.Voorwoord Het voor u liggend beleidsplan bevat de leidraad waarlangs de afdeling handbal van de omnisportvereniging Wijhe 92 de komende periode 2012-2016

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fusievereniging 2010

Vrijwilligersbeleid Fusievereniging 2010 Vrijwilligersbeleid Fusievereniging 2010 Inleiding Vrijwilligers houden de vereniging niet alleen sportief maar ook organisatorisch en recreatief draaiend. Denk aan leiders, trainers, bestuursleden, commissieleden,

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 In december heeft onze vereniging gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ledentevredenheidsonderzoek te doen onder onze leden. Het onderzoek is een initiatief

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Inhoudsopgave Missie, beleid en doelstellingen Visie op sponsoring Sponsormogelijkheden Hoofdsponsor Co-sponsoren Bordsponsoring in accommodatie Club van vijftig

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015 11 mei 2012 Missie en visie RKVV Roosendaal Missie: RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Visie:

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Rapportage IKSport Audit

Rapportage IKSport Audit Rapportage IKSport Audit JVC Cuijk Uitgevoerd op: 27-10-2014 Door: Niels van den Berg en Marijn Dollevoet Inleiding. IKSport staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportverenigingen. Met het IKSport

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2008-2013

Meerjarenbeleidsplan 2008-2013 Meerjarenbeleidsplan 2008-2013 (seizoenen 2008/2009 2012/2013) vastgesteld door algemene ledenvergadering op 19-9-2008 Inhoud 1. Ontwikkelingen sinds vorig beleidsplan 2004-2008 2. Missie 3. Doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage herijking sportnota. gemeentelijke beleid sport en bewegen in de gemeente Aa en Hunze

Bijlage herijking sportnota. gemeentelijke beleid sport en bewegen in de gemeente Aa en Hunze Bijlage herijking sportnota gemeentelijke beleid sport en bewegen in de gemeente Aa en Hunze 1. Sportsubsidies In de tweede helft van 2009 hebben de thans gesubsidieerde verenigingen (43) een subsidie

Nadere informatie

K.V. Blauw Zwart Wierden

K.V. Blauw Zwart Wierden K.V. Blauw Zwart Wierden Beleidsplan 2012-2015 Blauw Zwart de vereniging Blauw Zwart is sinds 1933 een bloeiende korfbalvereniging met een geheel eigen identiteit en clubcultuur en de nodige mooie sportieve

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN.

BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN. BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN. Beleidsplan -2010 / Tennisvereniging Hoorn 1 Dit beleidsplan is in haar eerste versie in december 1996 tot stand gekomen. Vervolgens heeft een eerste herziening plaatsgevonden

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

activiteiten activiteiten

activiteiten activiteiten Doelgroep Kenmerken Motieven Acties vereniging KNLTB om te gaan of blijven tennissen producten, diensten en Jeugd Basisschool Rood Ontdekken Ontmoeten: vrienden Tenniskids vereniging Tenniskids programma:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Met vier workshops op weg naar succes!

Met vier workshops op weg naar succes! 1 Met vier workshops op weg naar succes! Aan dit voor u liggende werkboek wordt bij iedere workshop een aantal documenten toegevoegd. Deze documenten zijn instrumenten waarmee u de methode Meer Vrijwilligers

Nadere informatie

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST Kennismaking met PST Tennisvereniging PST Sponsorplan 2016 Tennisvereniging PST (Plantage Speelt Tennis) viert in Mei 2016 haar 30-jarig bestaan. In 1986 zijn we opgericht

Nadere informatie

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal Clubvisie 2020 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2015-2020 Missie en visie RKVV Roosendaal RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Bij RKVV Roosendaal

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels INHOUDSOPGAVE 1) Inleiding 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels 3) Informatie sponsoring Scheldevogels 4) Sponsormogelijkheden Scheldevogels 5) Teamfoto s 1) Inleiding Scheldevogels is opgericht

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Verenigingsmonitor 2009

Verenigingsmonitor 2009 Verenigingsmonitor 2009 Basis In opdracht van NOC*NSF Janine van Kalmthout Marcia de Jong W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Leden 5 Kader 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 3 Actiepuntenlijst In onderstaande overzichten worden de doelstellingen en doelen nader uitgewerkt in acties. De acties zijn beschreven per onderwerp van het beleidsadvies,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Geachte lezer, Wanneer er in dit document gesproken wordt over bedrijf, worden ook alle organisaties, bv`s en andere instellingen bedoeld.

Geachte lezer, Wanneer er in dit document gesproken wordt over bedrijf, worden ook alle organisaties, bv`s en andere instellingen bedoeld. SPONSORBROCHURE Geachte lezer, Graag willen we u middels deze brochure wijzen op de mogelijkheden tot samenwerking in de vorm van sportsponsoring. Dit kan voor uw bedrijf 1 en voor BC Ommoord voordelen

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

Commissie. Secretaris Voorzitter

Commissie. Secretaris Voorzitter Koers 2014 Inleiding Koers 2014 is van ons allemaal. Het is ons gezamenlijke kompas voor de toekomst van onze groep onderwaterhockeyers van V.Z.V. Njord. Spelers, trainers en commissieleden gaven in de

Nadere informatie

PR en Sponsoring Beleidsnota v.v. Brederodes 2009-2012

PR en Sponsoring Beleidsnota v.v. Brederodes 2009-2012 - 1 - Beleidsnota v.v.brederodes Beleidsnota v.v. Brederodes 21 oktober 2009 Inleiding Deze nota is tot stand gekomen na een evaluatie van (de doelstellingen in) de vorige beleidsnota, uit 2002. Anders

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid VV Gilze

Vrijwilligersbeleid VV Gilze Vrijwilligersbeleid VV Gilze Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald

Nadere informatie

VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL uitgevoerde acties vrijwilligersbeleid in seizoen

VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL uitgevoerde acties vrijwilligersbeleid in seizoen 1 Vrijwilligersbeleid VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL 2012-2013 In 2012 is het meerjaren beleidsplan voor RKVV Roosendaal opgesteld. Hierin is als zwaartepunt opgenomen het onderdeel vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

Effectief besturen: Onderzoek

Effectief besturen: Onderzoek Effectief besturen: Onderzoek Dag 2 Elevator Pitch: Stip op de Horizon Elevator Pitch: Voorbeeld Alexander Pechtold Presentatie: Stip op de Horizon Presentatie huiswerkopdracht: één dia Let tijdens de

Nadere informatie

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 CT voor Dummies Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 Voorwoord Het gaat goed met de Cirkeltijgers! Kijk naar het ledenaantal, kijk naar de financiële situatie en voel

Nadere informatie

Werkplan Volvera : verantwoording

Werkplan Volvera : verantwoording Werkplan Volvera 2011-2012: verantwoording Versie 3.0 (definitief), 31 augustus 2012 Werkplan Volvera 2011-2012: verantwoording In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van september 2011 is het eerste werkplan

Nadere informatie

Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond

Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond Verenigingsmonitor 2012 Nederlandse Onderwatersport Bond Beste bestuursleden, Welkom bij de verenigingsmonitor 2012 van de Nederlandse Onderwatersport Bond! De resultaten van dit onderzoek worden door

Nadere informatie