Beste Steve Jobs, Een unieke, persoonlijke gave of natuurlijk vermogen; Een combinatie van persoonlijkheid, capaciteit en motivatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste Steve Jobs, Een unieke, persoonlijke gave of natuurlijk vermogen; Een combinatie van persoonlijkheid, capaciteit en motivatie."

Transcriptie

1 Kunnen Willen Durven Resultaat KWD PM Profiler KWD Projectmanagement app Steve Jobs KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus AT Nieuwegein T E I KvK

2 Inleiding Beste Steve Jobs, Op de volgende pagina s van dit rapport vind je een weergave van het profiel van de projectmanager. KWD heeft de overtuiging dat het profiel van de projectmanager in hoge mate bepalend is voor het succes van een project. KWD hanteert voor projectmanagers een selectie methode op basis van een eigen referentiemodel. Elementen uit deze methode is in de Projectmanager Profiler gebruikt om het profiel van de projectmanager te bepalen. Wat verwacht KWD van een projectmanager? Bij het professionaliseren van projectmanagers maken wij onderscheid tussen domeinspecifieke en generieke competenties. Bij de eerste soort gaat het om professionele kennis en vaardigheden. Bij de tweede gaat het om competenties die voorwaarden scheppen voor effectief professioneel gedrag, maar die niet zijn gebonden aan het specifieke vakgebied van projectmanagement. We staan sceptisch ten opzichte van generiek competentiemanagement, omdat daarin het gevaar schuilt dat alles en dus ook van het vak van projectmanager te leren zou kunnen zijn. Professionaliseren krijgt dan te snel een instrumentele benadering en verwordt tot een trukendoos. Een andere valkuil is het sterke accent leggen op zwakten wegwerken en te weinig oog hebben voor het benutten van de talenten. Het zijn juist die talenten waaraan wij veel waarde hechten. Bij talenten in dit kader denken wij aan: Een unieke, persoonlijke gave of natuurlijk vermogen; Een combinatie van persoonlijkheid, capaciteit en motivatie. We constateren steeds weer dat talent in combinatie met competenties tot gevolg heeft dat iemand kan excelleren in een rol; die combinatie zorgt dan voor een persoonlijke sterkte. De combinatie van talent en competenties beschouwen wij als een ijzersterke combinatie bij het ontwikkelen van competenties. Ons adagium daarbij is competenties zorgen voor presteren en in combinatie met talent voor excelleren. KWD Resultaatmanagement 2

3 Bij het selecteren van projectmanagers zoeken wij voortdurend naar de juiste balans tussen de elementen kennis, competenties en persoonlijkheidskenmerken. Deze persoonlijkheidskenmerken vormen een belangrijke voorwaarde voor professionaliteit. Iemand met een dergelijke bagage heeft het in zich om uit te groeien tot een professionele projectmanager. Een professionele projectmanager betekent voor ons dat: Hij/zij het vak projectmanagement kent en beheerst; Hij producten, diensten en projectresultaten oplevert conform overeengekomen afspraak en/of verwachting; De geleverde prestaties marktconform of beter zijn; Dit gebeurt op een wijze waarin woord, gedrag en uiterlijk zorgen voor vertrouwen van de klant in het project, de projectmanagementorganisatie en de projectmanager. Onze Projectmanager Profiler geeft op basis van de elementen kennis, competenties en persoonlijkheidskenmerken een indicatie van het profiel van de projectmanager. Op basis van de ingegeven antwoorden is het betreffende profiel weergegeven. Het is van belang deze uitslag niet als absolute waarheid te zien, maar als een indicatie van het profiel van de betreffende projectmanager. Deze indicatie kan een bijdrage leveren aan de vraag welk type projecten het beste bij de projectmanager past. Tevens kan de projectmanager de uitslag gebruiken om een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen. Mocht je naar aanleiding van het doornemen van dit rapport interesse hebben in onze publicatie of nader advies over het professionaliseren van projectmanagement dan helpen we je graag verder. De publicatie is via onze website of de app aan te vragen, via onderstaand telefoonnummer kun je direct met ons in contact komen. We wensen je veel projectsucces! Arjan Jonker & Gerard Meijer Directie KWD (Arjan Jonker) KWD Resultaatmanagement 3

4 Gebruikte modellen om het profiel van de projectmanager te bepalen. Kennisgebieden van het projectmanagement volgens PMBOK Voor het bepalen van het kennis & ervaringsniveau is gebruik gemaakt van Project Management Body Of Knowledge (PMBOK). In PMBOK staat beschreven welke kennis, hulpmiddelen technieken vereist zijn voor het uitvoeren van projecten. PMBOK geeft dus geen competenties voor een projectmanager, maar definieert de kennis (knowledge) waarover een projectmanager moet beschikken. PMBOK definieert negen functionele kennisgebieden, met daarbinnen weer 37 deelgebieden. De negen kennisgebieden zijn: 1. Integratiemanagement. Kennis hebben van het ontwikkelen van een projectcontract, van een scope statement en plan, van het leiden, managen, controleren en beheersen van veranderingen in het project. 2. Scopemanagement. Kennis hebben van planning, definities, productomschrijving, Work Break-down Structure (WBS), van creatie, verificatie en controle. 3. Tijdmanagement. Kennis hebben van definitie, volgordebepaling, van prognoses van middelen en duur, opstellen planningen en planningscontrole. 4. Kostenmanagement. Kennis hebben van resourceplanning, kosteninschatting, budgettering en beheersing. 5. Kwaliteitsmanagement. kwaliteitsplanning, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbeheersing. 6. Human Resources-management. Kennis hebben van HRM-planning, van aannemen, ontwikkelen en managen van het projectteam. 7. Communicatiemanagement. Kennis hebben van communicatieplanning, van informatiedistributie, prestatierapportage en stakeholdermanagement. 8. Risicomanagement. Kennis hebben van risicoplanning en -identificatie, van risicoanalyse (kwalitatief en kwantitatief), van reactie op risicoanalyses en van risicomonitoring en -beheersing. 9. Inkoopmanagement. Kennis hebben van aankoop- en inhuurplan, van reacties van verkopers, van contractadministratie en contractafsluiting. KWD Resultaatmanagement 4

5 Op de kennisgebieden heb je voor de projectmanager het volgende niveau aangegeven: Hoog (5) 1 Integratiemanagement X 2 Scopemanagement X 3 Tijdmanagement X 4 Kostenmanagement X 5 Kwaliteitsmanagement X 6 Human Resources-management X 7 Communicatiemanagement X 8 Risicomanagement X 9 Inkoopmanagement X Laag (1) Onderstaande figuur geeft de opbouw volgens PMBOK aan: core functies scopemanagement tijdmanagement kostenmanagement kwaliteitsmanagement integratiemanagement HRmanagement communicatiemanagement risicomanagement inkoopmanagement faciliterende functies KWD Resultaatmanagement 5

6 Bepalen competentieprofiel KWD bepaalt het competentieniveau van de projectmanager aan de hand van negen competenties. Per competentiegebied worden telkens vier stellingen gegeven. Elke stelling vertegenwoordigd het niveau waarop de projectmanager op het desbetreffende competentiegebied opereert. De gekleurde niveau s zijn de stellingen die in de app zijn aangegeven als van toepassing op de projectmanager. Competentieprofiel Niveau Competentie Gewenst gedrag Zelfstandig en op eigen Gewenst gedrag van Anderen in de gehele vertonen als de initiatief gewenst gedrag anderen in de directe organisatie tot gewenst situatie daarom vertonen ( toepassen). werkomgeving stimuleren, gedrag inspireren, het niveau vraagt ( leren ). o.m. door van de competenties binnen voorbeeldgedrag ( leiden). de organisatie verhogen, door het scheppen van randvoorwaarden en tonen van voorbeeldgedrag ( vormgeven ). Analyse en Enkelvoudig probleem Meervoudig probleem binnen Meervoudig complex Multidimensionaal probleem; Oordeelsvorming binnen bestaande taak; bestaande taak; zoekt probleem; ontleedt probleem ontleedt probleem en zet acties vraagt collega s om hulp oplossing binnen breedte van tot kernpunten en raadpleegt uit op hoofdlijnen, raadpleegt bij oplossen probleem. vakgebied. meerdere informatiebronnen meerdere informatiebronnen voor oplossing. binnen en buiten vakgebied. Betrekt collega s in nadere Autonomie Besluitvaardigheid Leidinggeven Netwerken Is zelfstandig in de uitvoering van werkzaamheden en draagt een eigen mening uit. Neemt kleine beslissingen met korte termijn impact, geen onzekerheden in context. Geeft opdrachten die passen bij het niveau van de medewerker binnen het kader van de dagelijkse werkzaamheden en taken. Geeft sturing in een kleine groep met weinig complexe taken. Kan invloed uitoefenen onder gelijken. Onderhoudt contacten binnen de directe werkomgeving. Omgevingssensitiviteit Is op de hoogte van de belangen van de eigen en andere afdelingen. Onderneemt acties en gaat in overleg met andere organisatieonderdelen. Plannen en Organiseren Resultaatgerichtheid Risicobereidheid Stelt een enkelvoudig doel, geeft aan hoe dit doel te bereiken en voert het plan uit. Stelt daarbij prioriteiten binnen het eigen werk. Herkent zelfstandig gebrek aan voortgang. Grijpt in na formele goedkeuring. Herkent goede ideeën van anderen en bouwt hierop voort in bekende situaties. Benut kansen die zich voordoen om doelstellingen te bereiken. Houdt vast aan zijn principes, ondanks druk van anderen deze opzij te zetten. Neemt operationele beslissingen met impact in overleg. Geeft de ruimte aan waarbinnen de medewerker zelfstandig keuzes kan maken binnen het kader van de dagelijkse werkzaamheden. Geeft sturing in meer complexe situaties in een kleine groep van medewerkers. Heeft overwicht onder gelijken met tegengestelde belangen, inzichten en ideeën. Legt nieuwe contacten en bouwt relaties op binnen de direct werkomgeving. Is zich bewust van de gevolgen van eigen handelingen en beslissingen op andere organisatieonderdelen en houdt hier bij zijn/haar acties rekening mee. Stelt doelen vast binnen het team en vraagt aan collega s feedback over de wijze waarop gemeenschappelijke doelen bereikt gaan worden. Werkt stap voor stap naar het doel toe en richt zijn/haar eigen werkproces in. Stelt prioriteiten binnen gegeven marges. Herkent zelfstandig gebrek aan voortgang. Grijpt zelfstandig in. Combineert bestaande oplossingen tot een unieke oplossing in onbekende situaties. Draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan. Volgt een aanpak waarin hij/zij gelooft, ook als anderen bezwaren maken. Neemt tactische beslissingen met middellange termijn impact, context complex en onzeker. Draagt verantwoordelijkheden over en toetst het resultaat dat de medewerker heeft behaald. Geeft sturing aan verschillende groepen medewerkers in met elkaar samenhangende problemen. Heeft overwicht in een situatie met hiërarchische verschillen, dan wel expert rollen. Onderhoudt contacten binnen en buiten de directe werkomgeving. Zorgt dat in de samenwerking met anderen rekening wordt gehouden met verschillen in belangen van organisatieonderdelen. Maakt gebruik van wederzijdse invloed van mensen binnen de organisatie. Stelt doelen vast met meerdere interne partijen en verdeelt de verschillende activiteiten over de diverse partijen en managed het totale proces. Maakt effectief gebruik van aanwezige kennis en vaardigheden. Stelt prioriteiten binnen gegeven marges. uitwerking. Brengt voorstellen in, ook als anderen nog overtuigd moeten worden van het nut. Neemt strategische beslissingen met lange termijn impact, context complex en onzeker. Draagt complexe verantwoordelijkheden over aan de medewerker en schept voorwaarden naar anderen. Geeft sturing aan realisatie bij zeer complexe problemen waarbij in de organisatie interne en externe factoren een rol spelen. Heeft overwicht bij externen, autoriteit, wordt geaccepteerd als deskundige. Legt nieuwe contacten en onderhoudt relaties binnen en buiten de directe werkomgeving. Draagt binnen de organisatie zorg voor een cultuur waarin invloed en gevolgen van de eigen activiteiten op andere onderdelen van de organisatie worden onderkend en daarnaar wordt gehandeld. Maakt gebruik van wederzijdse invloed van mensen binnen de organisatie. Stelt meervoudige doelen vast met meerdere interne en externe partijen en delegeert het proces aan de partijen en treedt op als coach. Stelt prioriteiten op basis van eigen inzichten. Herkent zelfstandig gebrek Herkent zelfstandig gebrek aan aan voortgang en herkent voortgang en herkent bewegende bewegende doelen en grijpt in doelen en grijpt zelfstandig in. na formele bijstelling van de Doorbreekt bestaande doelen. Komt met nieuwe denkkaders en komt met nieuwe oplossingen in bekende oplossingen in onbekende situaties en maakt deze situaties, draagt deze over aan overdraagbaar in de anderen. organisatie. Onderneemt ongevraagd extra Neemt ongevraagd het voortouw. acties buiten hetgeen oorspronkelijk gevraagd was. KWD Resultaatmanagement 6

7 Bepalen persoonlijkheidskenmerken Voor het bepalen van het profiel op persoonlijkheidskenmerken is de verkorte BIG 5 ingezet. De big five is een model om de persoonlijkheidskenmerken te classificeren en daarmee voorspellingen te doen hoe iemand zich in bepaalde situaties zal gedragen. Negatieve emotionaliteit Iemand met een lage negatieve emotionaliteit is veerkrachtig en reageert kalm op stressvolle situaties. Zo iemand wordt gezien als nuchter en onverstoorbaar. Beschikt een persoon over een gemiddelde negatieve emotionaliteit dan wordt deze getypeerd als ontvankelijk. Dat wil zeggen dat iemand doorgaans kalm is, maar dat druk of tegenslagen leiden tot stressreacties. Iemand met een hoge negatieve emotionaliteit is reactief; hij/zij reageert alert en sensitief op situaties en wordt gezien als gespannen, rusteloos en gevoelig. Extraversie Een introverte persoon heeft de voorkeur om alleen te werken. Hij wordt soms gezien als stug en gesloten. Hij werkt graag in situaties met weinig prikkels. Iemand die ambivert is, wisselt makkelijk van samenwerken naar alleen werken. Te weinig variatie leidt bij zo iemand al snel tot verveling. Extravert betekent een voorkeur voor sociale situaties. Zo iemand is een prater, is spontaan en open. Hij treedt vaak op als leider. Soms wordt dit gezien als agressief of oppervlakkig. Hij kan veel prikkels aan. Openstaan Een behoudend iemand heeft expertkennis, is praktisch en efficiënt, kan routine aan. Soms wordt hij gezien als rigide, conservatief en iemand met oogkleppen. Iemand is gematigd als hij praktisch is en alleen soms iets nieuws probeert. Zo iemand is niet al te nieuwsgierig, maar is soms verrassend. Een verkennend iemand heeft veel interesses en is benieuwd naar het onbekende. Hij is snel verveeld, fantasievol, creatief, theoretisch maar soms een dromer. Altruïsme Iemand is uitdagend als hij sceptisch is ten aanzien van autoriteit, als hij volhardend, competitief en onafhankelijk is. Hij wordt soms gezien als vijandig, vechterig en egoïstisch. Onderhandelend is iemand die soms competitief is, soms samenwerkend en noch extreem onafhankelijk noch extreem afhankelijk. Een aanpassend iemand accepteert autoriteit-, is vriendelijk, behulpzaam en een teamspeler. Soms wordt hij gezien als naïef, conflictmijdend, onderdanig en afhankelijk. Consiëntieusheid Iemand is flexibel als hij veel doelen nastreeft. Hij heeft de neiging tot uitstellen en heeft veel dingen tegelijk onderhanden. Hij wordt gezien als onverantwoordelijk en ongeorganiseerd. Iemand is in balans als hij de taakeisen en persoonlijke doelen in balans houdt. Zo iemand is ambitieus maar ook ontspannen. Iemand is in focus als hij vol discipline gericht is op een doel, als hij hard werkt en prestatiegericht is. Soms wordt hij gezien als workaholic, dwangmatig, arrogant en pietluttig. KWD Resultaatmanagement 7

8 Wat nu blijkt, is dat de 'ideale' projectmanager aan een bepaald persoonlijkheidsprofiel beantwoordt. In onderstaande figuur is dat profiel weergegeven door het gearceerde gebied. PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN LAAG GEMIDDELD HOOG Negatieve emotionaliteit Extraversie Openstaan Altruïsme Consciëntieusheid Veerkrachtig Ontvankelijk Reactief Introvert Ambivert Extravert Behoudend Gematigd Verkennend Uitdagend Onderhandelend Aanpassend Flexibel Gebalanceerd In focus De ideale projectmanager: reageert kalm op stressvolle situaties, is nuchter en onverstoorbaar; is volhardend, competitief, onafhankelijk, doelgericht, werkt hard en is prestatiegericht; is een prater, spontaan en open, treedt vaak op als leider; is praktisch, niet al te nieuwsgierig, soms verrassend en sceptisch ten aanzien van autoriteit; is vol discipline gericht op een doel. Op basis van de ingevulde waarden ten aanzien van het gedrag van de betreffende projectmanager zijn de persoonlijkheidskenmerken als volgt grafisch weer te geven. PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN LAAG GEMIDDELD HOOG Negatieve emotionaliteit Extraversie Openstaan Altruïsme Consciëntieusheid Veerkrachtig Ontvankelijk Reactief Introvert Ambivert Extravert Behoudend Gematigd Verkennend Uitdagend Onderhandelend Aanpassend Flexibel Gebalanceerd In focus KWD Resultaatmanagement 8

9 Eindconclusie Voor het uitvoeren van succesvolle projecten is KWD van mening dat zowel op de gebieden kennis & ervaring als competenties als persoonlijkheidskenmerken boven gemiddeld wordt gescoord. Na beantwoorden van de vragen in de PM Profiler is het onderstaande profiel van de projectmanager vastgesteld: Kennis- en ervaringsniveau: Op basis van de gegeven score heeft de projectmanager een senior niveau. Competentieniveau: Op basis van de gegeven score heeft de projectmanager een senior niveau. Persoonlijkheidskenmerken: Vergelijk of er overeenkomsten zijn met het persoonlijkheidsprofiel van de 'ideale' projectmanager. Daar waar het profiel afwijkt, beoordeel of de projectmanager dat kan compenseren of dat het een te ontwikkelen persoonlijkheidskenmerk is. Op basis van de gegeven informatie blijkt dat de projectmanager op 1 gebied gemiddeld of lager scoort. KWD adviseert dat de projectmanager zich ontwikkelt op de relevante gebieden. KWD Resultaatmanagement 9

10 Kunnen Willen Durven KWD is specialist in senior project-, programma- en interim management op het snijvlak van business en ICT. We zijn gestart in 1998 en inmiddels doorgegroeid naar een omvang van ruim 45 senior medewerkers. Nagenoeg allemaal hebben we meer dan vijftien jaar managementervaring bij toonaangevende organisaties in veelal complexe omgevingen. Totaal meer dan 450 jaar managementervaring. Ervaring die we verrijken met de meest recente inzichten uit de wetenschap. Want doorlopend willen wij, vakprofessionals, onze skills en die van onze klanten verbeteren. Doorlopend leren helpt ons blijvend succesvol te presteren. In de naam KWD Resultaatmanagement (Kunnen, Willen, Durven) komt onze visie op modern en resultaatgericht projectmanagement tot uiting: Kunnen: staat voor het hebben van de kennis van bedrijfsprocessen en ICT. Of het mobiliseren van deze kennis. Willen: betreft de mentaliteit om projecten en veranderingen tot een succesvol resultaat te brengen. En het motiveren van medewerkers om hun bijdrage te leveren. Durven: is het ondernemerschap om bij projecten, programma s en managementopdrachten het bovenliggende bedrijfsbelang te dienen. KWD Resultaatmanagement biedt je managers die Kunnen, Willen en Durven hoog in het vaandel hebben staan! KWD-ers zijn specialisten op het gebied van project-, programma- en interim management. Wij opereren op het snijvlak van business en ICT. We doen klussen met een forse ICT-component en stevige impact op de business. KWD-ers zijn geselecteerd op hun pragmatische, ondernemende en resultaatgerichte instelling en hun ruime ervaring in project-, programma- en interim-management. Ervaring opgedaan in diverse branches zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Door hun ervaring zijn KWD-ers in staat om in een organisatie beweging te creëren en resultaten te boeken. KWD-ers dringen snel door tot de oorzaken achter de problemen en lossen die vervolgens stapsgewijs en pragmatisch op. KWD Resultaatmanagement 10

11 KWD Publicatie: Professionaliseren van projectmanagement KWD hecht veel waarde aan het delen van vakkennis. Dit doen wij door regelmatig seminars en symposia te organiseren. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest de afgelopen jaren zijn: portfolio management, outsourcing, de stuurgroep, opdrachtgevers. Daarnaast steken we tijd en energie in onderzoeken binnen ons vakgebied. Een voorbeeld daarvan is ons recente onderzoek naar het werk van de projectmanagersbaas. Professionaliseren van projectmanagement Projectmanagement is een vak. Een vak dat vraagt om vakmanschap. In eerste instantie van de projectmanager maar ook van keyspelers om hem/haar heen. Keyspelers zoals een opdrachtgever, leden van een stuurgroep en een manager van de projectenpool. Professionaliseren gaat niet vanzelf. Je bent er niet met het volgen van een cursus of het opleggen van een standaard projectmanagementmethode. Bovendien is het vak projectmanagement niet voor iedereen weggelegd. Dit boek geeft praktische handreikingen en aanwijzingen om uw projectmanagers, uw organisatie en uw manier van werken naar een hoger plan te brengen. Wat vindt je in ons boek? Het is een verslag van een zoektocht naar het WAT, WIE en HOE. WAT moet worden geprofessionaliseerd (proces, welke taken en activiteiten), WIE moet professioneler gaan werken en HOE kun je dat bereiken. Hoe aan te vragen? Het boek is bestemd voor managers van projectmanagement afdelingen bij grote profit en non-profit organisaties (eindklant organisaties). Geïnteresseerden die in deze doelgroep vallen, kunnen het boek gratis aanvragen door het invullen van onderstaand formulier. Andere geïnteresseerden kunnen het boek eveneens aanvragen via onderstaand formulier; zij betalen echter Euro 24,95 (inclusief BTW en verzendkosten). Ga nu naar en vraag deze publicatie aan. KWD Resultaatmanagement 11

12 Voorwaarden en Disclaimer Doel van de KWD projectmanagement app Het doel van deze app is de kans op projectsucces te vergroten. Jouw project, jouw kans, jouw succes. Onze kennis en ervaring wordt door jou ontsloten door het beantwoorden van vragen die betrekking hebben op je situatie. Hoe beter je de vragen beantwoordt, hoe beter we in staat zijn een reactie te geven die toepasbaar is voor jouw situatie. Die reactie is gegeven als directe korte feedback via de app, en nu als uitgebreide reactie in een op maat gemaakt rapport die je op je adres hebt ontvangen. Disclaimer en privacy Deze app en dit rapport wordt je gratis aangeboden door KWD Management Diensten BV ( KWD ). Er is geen abonnement verbonden aan deze dienst. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten ontleend worden. KWD geeft geen garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content in deze app en het rapport. Je bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De content in deze app en het rapport vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met KWD op jou van toepassing zijnde garantie. KWD is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content in deze app, noch in het gegenereerde rapport, noch op de KWD site of een gelinkte site. Verder willen we je verwijzen naar de disclaimer en de privacy verklaring op de website van KWD: Beiden zijn onverkort van kracht voor de KWD app. KWD stelt het bijzonder op prijs als je onjuistheden meldt via het adres KWD wenst je veel projectsucces toe! KWD Resultaatmanagement 12

Op elk van deze taken is een score bepaald op basis van je antwoorden. Deze scores zijn hieronder inzichtelijk gemaakt.

Op elk van deze taken is een score bepaald op basis van je antwoorden. Deze scores zijn hieronder inzichtelijk gemaakt. Kunnen Willen Durven Resultaat KWD Professionaliseren PM KWD Projectmanagement app Eric Schmidt KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE Naam: Datum: VTA Inhoudsopgave Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding talentenanalyse Deel 2. Overzicht talenten Deel 3. Persoonlijkheidskenmerken Deel 4. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot competenties

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Rapportgegevens Werkstijltest

Rapportgegevens Werkstijltest Rapportgegevens Werkstijltest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 38 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting Testdatum:

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Generiek: Professional Selectie met gestructureerd interview

Generiek: Professional Selectie met gestructureerd interview 1/30 Generiek: Professional Selectie met gestructureerd interview voor 15/4/2003 Inleiding Competentieoverzicht Resultaat van capaciteitentests Overzicht van uw persoonlijkheidskenmerken Details over uw

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies RAPPORT WPV Van: J. van de Doe Administratienummer: A1237 Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2 Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie