Beste Steve Jobs, Een unieke, persoonlijke gave of natuurlijk vermogen; Een combinatie van persoonlijkheid, capaciteit en motivatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste Steve Jobs, Een unieke, persoonlijke gave of natuurlijk vermogen; Een combinatie van persoonlijkheid, capaciteit en motivatie."

Transcriptie

1 Kunnen Willen Durven Resultaat KWD PM Profiler KWD Projectmanagement app Steve Jobs KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus AT Nieuwegein T E I KvK

2 Inleiding Beste Steve Jobs, Op de volgende pagina s van dit rapport vind je een weergave van het profiel van de projectmanager. KWD heeft de overtuiging dat het profiel van de projectmanager in hoge mate bepalend is voor het succes van een project. KWD hanteert voor projectmanagers een selectie methode op basis van een eigen referentiemodel. Elementen uit deze methode is in de Projectmanager Profiler gebruikt om het profiel van de projectmanager te bepalen. Wat verwacht KWD van een projectmanager? Bij het professionaliseren van projectmanagers maken wij onderscheid tussen domeinspecifieke en generieke competenties. Bij de eerste soort gaat het om professionele kennis en vaardigheden. Bij de tweede gaat het om competenties die voorwaarden scheppen voor effectief professioneel gedrag, maar die niet zijn gebonden aan het specifieke vakgebied van projectmanagement. We staan sceptisch ten opzichte van generiek competentiemanagement, omdat daarin het gevaar schuilt dat alles en dus ook van het vak van projectmanager te leren zou kunnen zijn. Professionaliseren krijgt dan te snel een instrumentele benadering en verwordt tot een trukendoos. Een andere valkuil is het sterke accent leggen op zwakten wegwerken en te weinig oog hebben voor het benutten van de talenten. Het zijn juist die talenten waaraan wij veel waarde hechten. Bij talenten in dit kader denken wij aan: Een unieke, persoonlijke gave of natuurlijk vermogen; Een combinatie van persoonlijkheid, capaciteit en motivatie. We constateren steeds weer dat talent in combinatie met competenties tot gevolg heeft dat iemand kan excelleren in een rol; die combinatie zorgt dan voor een persoonlijke sterkte. De combinatie van talent en competenties beschouwen wij als een ijzersterke combinatie bij het ontwikkelen van competenties. Ons adagium daarbij is competenties zorgen voor presteren en in combinatie met talent voor excelleren. KWD Resultaatmanagement 2

3 Bij het selecteren van projectmanagers zoeken wij voortdurend naar de juiste balans tussen de elementen kennis, competenties en persoonlijkheidskenmerken. Deze persoonlijkheidskenmerken vormen een belangrijke voorwaarde voor professionaliteit. Iemand met een dergelijke bagage heeft het in zich om uit te groeien tot een professionele projectmanager. Een professionele projectmanager betekent voor ons dat: Hij/zij het vak projectmanagement kent en beheerst; Hij producten, diensten en projectresultaten oplevert conform overeengekomen afspraak en/of verwachting; De geleverde prestaties marktconform of beter zijn; Dit gebeurt op een wijze waarin woord, gedrag en uiterlijk zorgen voor vertrouwen van de klant in het project, de projectmanagementorganisatie en de projectmanager. Onze Projectmanager Profiler geeft op basis van de elementen kennis, competenties en persoonlijkheidskenmerken een indicatie van het profiel van de projectmanager. Op basis van de ingegeven antwoorden is het betreffende profiel weergegeven. Het is van belang deze uitslag niet als absolute waarheid te zien, maar als een indicatie van het profiel van de betreffende projectmanager. Deze indicatie kan een bijdrage leveren aan de vraag welk type projecten het beste bij de projectmanager past. Tevens kan de projectmanager de uitslag gebruiken om een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen. Mocht je naar aanleiding van het doornemen van dit rapport interesse hebben in onze publicatie of nader advies over het professionaliseren van projectmanagement dan helpen we je graag verder. De publicatie is via onze website of de app aan te vragen, via onderstaand telefoonnummer kun je direct met ons in contact komen. We wensen je veel projectsucces! Arjan Jonker & Gerard Meijer Directie KWD (Arjan Jonker) KWD Resultaatmanagement 3

4 Gebruikte modellen om het profiel van de projectmanager te bepalen. Kennisgebieden van het projectmanagement volgens PMBOK Voor het bepalen van het kennis & ervaringsniveau is gebruik gemaakt van Project Management Body Of Knowledge (PMBOK). In PMBOK staat beschreven welke kennis, hulpmiddelen technieken vereist zijn voor het uitvoeren van projecten. PMBOK geeft dus geen competenties voor een projectmanager, maar definieert de kennis (knowledge) waarover een projectmanager moet beschikken. PMBOK definieert negen functionele kennisgebieden, met daarbinnen weer 37 deelgebieden. De negen kennisgebieden zijn: 1. Integratiemanagement. Kennis hebben van het ontwikkelen van een projectcontract, van een scope statement en plan, van het leiden, managen, controleren en beheersen van veranderingen in het project. 2. Scopemanagement. Kennis hebben van planning, definities, productomschrijving, Work Break-down Structure (WBS), van creatie, verificatie en controle. 3. Tijdmanagement. Kennis hebben van definitie, volgordebepaling, van prognoses van middelen en duur, opstellen planningen en planningscontrole. 4. Kostenmanagement. Kennis hebben van resourceplanning, kosteninschatting, budgettering en beheersing. 5. Kwaliteitsmanagement. kwaliteitsplanning, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbeheersing. 6. Human Resources-management. Kennis hebben van HRM-planning, van aannemen, ontwikkelen en managen van het projectteam. 7. Communicatiemanagement. Kennis hebben van communicatieplanning, van informatiedistributie, prestatierapportage en stakeholdermanagement. 8. Risicomanagement. Kennis hebben van risicoplanning en -identificatie, van risicoanalyse (kwalitatief en kwantitatief), van reactie op risicoanalyses en van risicomonitoring en -beheersing. 9. Inkoopmanagement. Kennis hebben van aankoop- en inhuurplan, van reacties van verkopers, van contractadministratie en contractafsluiting. KWD Resultaatmanagement 4

5 Op de kennisgebieden heb je voor de projectmanager het volgende niveau aangegeven: Hoog (5) 1 Integratiemanagement X 2 Scopemanagement X 3 Tijdmanagement X 4 Kostenmanagement X 5 Kwaliteitsmanagement X 6 Human Resources-management X 7 Communicatiemanagement X 8 Risicomanagement X 9 Inkoopmanagement X Laag (1) Onderstaande figuur geeft de opbouw volgens PMBOK aan: core functies scopemanagement tijdmanagement kostenmanagement kwaliteitsmanagement integratiemanagement HRmanagement communicatiemanagement risicomanagement inkoopmanagement faciliterende functies KWD Resultaatmanagement 5

6 Bepalen competentieprofiel KWD bepaalt het competentieniveau van de projectmanager aan de hand van negen competenties. Per competentiegebied worden telkens vier stellingen gegeven. Elke stelling vertegenwoordigd het niveau waarop de projectmanager op het desbetreffende competentiegebied opereert. De gekleurde niveau s zijn de stellingen die in de app zijn aangegeven als van toepassing op de projectmanager. Competentieprofiel Niveau Competentie Gewenst gedrag Zelfstandig en op eigen Gewenst gedrag van Anderen in de gehele vertonen als de initiatief gewenst gedrag anderen in de directe organisatie tot gewenst situatie daarom vertonen ( toepassen). werkomgeving stimuleren, gedrag inspireren, het niveau vraagt ( leren ). o.m. door van de competenties binnen voorbeeldgedrag ( leiden). de organisatie verhogen, door het scheppen van randvoorwaarden en tonen van voorbeeldgedrag ( vormgeven ). Analyse en Enkelvoudig probleem Meervoudig probleem binnen Meervoudig complex Multidimensionaal probleem; Oordeelsvorming binnen bestaande taak; bestaande taak; zoekt probleem; ontleedt probleem ontleedt probleem en zet acties vraagt collega s om hulp oplossing binnen breedte van tot kernpunten en raadpleegt uit op hoofdlijnen, raadpleegt bij oplossen probleem. vakgebied. meerdere informatiebronnen meerdere informatiebronnen voor oplossing. binnen en buiten vakgebied. Betrekt collega s in nadere Autonomie Besluitvaardigheid Leidinggeven Netwerken Is zelfstandig in de uitvoering van werkzaamheden en draagt een eigen mening uit. Neemt kleine beslissingen met korte termijn impact, geen onzekerheden in context. Geeft opdrachten die passen bij het niveau van de medewerker binnen het kader van de dagelijkse werkzaamheden en taken. Geeft sturing in een kleine groep met weinig complexe taken. Kan invloed uitoefenen onder gelijken. Onderhoudt contacten binnen de directe werkomgeving. Omgevingssensitiviteit Is op de hoogte van de belangen van de eigen en andere afdelingen. Onderneemt acties en gaat in overleg met andere organisatieonderdelen. Plannen en Organiseren Resultaatgerichtheid Risicobereidheid Stelt een enkelvoudig doel, geeft aan hoe dit doel te bereiken en voert het plan uit. Stelt daarbij prioriteiten binnen het eigen werk. Herkent zelfstandig gebrek aan voortgang. Grijpt in na formele goedkeuring. Herkent goede ideeën van anderen en bouwt hierop voort in bekende situaties. Benut kansen die zich voordoen om doelstellingen te bereiken. Houdt vast aan zijn principes, ondanks druk van anderen deze opzij te zetten. Neemt operationele beslissingen met impact in overleg. Geeft de ruimte aan waarbinnen de medewerker zelfstandig keuzes kan maken binnen het kader van de dagelijkse werkzaamheden. Geeft sturing in meer complexe situaties in een kleine groep van medewerkers. Heeft overwicht onder gelijken met tegengestelde belangen, inzichten en ideeën. Legt nieuwe contacten en bouwt relaties op binnen de direct werkomgeving. Is zich bewust van de gevolgen van eigen handelingen en beslissingen op andere organisatieonderdelen en houdt hier bij zijn/haar acties rekening mee. Stelt doelen vast binnen het team en vraagt aan collega s feedback over de wijze waarop gemeenschappelijke doelen bereikt gaan worden. Werkt stap voor stap naar het doel toe en richt zijn/haar eigen werkproces in. Stelt prioriteiten binnen gegeven marges. Herkent zelfstandig gebrek aan voortgang. Grijpt zelfstandig in. Combineert bestaande oplossingen tot een unieke oplossing in onbekende situaties. Draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan. Volgt een aanpak waarin hij/zij gelooft, ook als anderen bezwaren maken. Neemt tactische beslissingen met middellange termijn impact, context complex en onzeker. Draagt verantwoordelijkheden over en toetst het resultaat dat de medewerker heeft behaald. Geeft sturing aan verschillende groepen medewerkers in met elkaar samenhangende problemen. Heeft overwicht in een situatie met hiërarchische verschillen, dan wel expert rollen. Onderhoudt contacten binnen en buiten de directe werkomgeving. Zorgt dat in de samenwerking met anderen rekening wordt gehouden met verschillen in belangen van organisatieonderdelen. Maakt gebruik van wederzijdse invloed van mensen binnen de organisatie. Stelt doelen vast met meerdere interne partijen en verdeelt de verschillende activiteiten over de diverse partijen en managed het totale proces. Maakt effectief gebruik van aanwezige kennis en vaardigheden. Stelt prioriteiten binnen gegeven marges. uitwerking. Brengt voorstellen in, ook als anderen nog overtuigd moeten worden van het nut. Neemt strategische beslissingen met lange termijn impact, context complex en onzeker. Draagt complexe verantwoordelijkheden over aan de medewerker en schept voorwaarden naar anderen. Geeft sturing aan realisatie bij zeer complexe problemen waarbij in de organisatie interne en externe factoren een rol spelen. Heeft overwicht bij externen, autoriteit, wordt geaccepteerd als deskundige. Legt nieuwe contacten en onderhoudt relaties binnen en buiten de directe werkomgeving. Draagt binnen de organisatie zorg voor een cultuur waarin invloed en gevolgen van de eigen activiteiten op andere onderdelen van de organisatie worden onderkend en daarnaar wordt gehandeld. Maakt gebruik van wederzijdse invloed van mensen binnen de organisatie. Stelt meervoudige doelen vast met meerdere interne en externe partijen en delegeert het proces aan de partijen en treedt op als coach. Stelt prioriteiten op basis van eigen inzichten. Herkent zelfstandig gebrek Herkent zelfstandig gebrek aan aan voortgang en herkent voortgang en herkent bewegende bewegende doelen en grijpt in doelen en grijpt zelfstandig in. na formele bijstelling van de Doorbreekt bestaande doelen. Komt met nieuwe denkkaders en komt met nieuwe oplossingen in bekende oplossingen in onbekende situaties en maakt deze situaties, draagt deze over aan overdraagbaar in de anderen. organisatie. Onderneemt ongevraagd extra Neemt ongevraagd het voortouw. acties buiten hetgeen oorspronkelijk gevraagd was. KWD Resultaatmanagement 6

7 Bepalen persoonlijkheidskenmerken Voor het bepalen van het profiel op persoonlijkheidskenmerken is de verkorte BIG 5 ingezet. De big five is een model om de persoonlijkheidskenmerken te classificeren en daarmee voorspellingen te doen hoe iemand zich in bepaalde situaties zal gedragen. Negatieve emotionaliteit Iemand met een lage negatieve emotionaliteit is veerkrachtig en reageert kalm op stressvolle situaties. Zo iemand wordt gezien als nuchter en onverstoorbaar. Beschikt een persoon over een gemiddelde negatieve emotionaliteit dan wordt deze getypeerd als ontvankelijk. Dat wil zeggen dat iemand doorgaans kalm is, maar dat druk of tegenslagen leiden tot stressreacties. Iemand met een hoge negatieve emotionaliteit is reactief; hij/zij reageert alert en sensitief op situaties en wordt gezien als gespannen, rusteloos en gevoelig. Extraversie Een introverte persoon heeft de voorkeur om alleen te werken. Hij wordt soms gezien als stug en gesloten. Hij werkt graag in situaties met weinig prikkels. Iemand die ambivert is, wisselt makkelijk van samenwerken naar alleen werken. Te weinig variatie leidt bij zo iemand al snel tot verveling. Extravert betekent een voorkeur voor sociale situaties. Zo iemand is een prater, is spontaan en open. Hij treedt vaak op als leider. Soms wordt dit gezien als agressief of oppervlakkig. Hij kan veel prikkels aan. Openstaan Een behoudend iemand heeft expertkennis, is praktisch en efficiënt, kan routine aan. Soms wordt hij gezien als rigide, conservatief en iemand met oogkleppen. Iemand is gematigd als hij praktisch is en alleen soms iets nieuws probeert. Zo iemand is niet al te nieuwsgierig, maar is soms verrassend. Een verkennend iemand heeft veel interesses en is benieuwd naar het onbekende. Hij is snel verveeld, fantasievol, creatief, theoretisch maar soms een dromer. Altruïsme Iemand is uitdagend als hij sceptisch is ten aanzien van autoriteit, als hij volhardend, competitief en onafhankelijk is. Hij wordt soms gezien als vijandig, vechterig en egoïstisch. Onderhandelend is iemand die soms competitief is, soms samenwerkend en noch extreem onafhankelijk noch extreem afhankelijk. Een aanpassend iemand accepteert autoriteit-, is vriendelijk, behulpzaam en een teamspeler. Soms wordt hij gezien als naïef, conflictmijdend, onderdanig en afhankelijk. Consiëntieusheid Iemand is flexibel als hij veel doelen nastreeft. Hij heeft de neiging tot uitstellen en heeft veel dingen tegelijk onderhanden. Hij wordt gezien als onverantwoordelijk en ongeorganiseerd. Iemand is in balans als hij de taakeisen en persoonlijke doelen in balans houdt. Zo iemand is ambitieus maar ook ontspannen. Iemand is in focus als hij vol discipline gericht is op een doel, als hij hard werkt en prestatiegericht is. Soms wordt hij gezien als workaholic, dwangmatig, arrogant en pietluttig. KWD Resultaatmanagement 7

8 Wat nu blijkt, is dat de 'ideale' projectmanager aan een bepaald persoonlijkheidsprofiel beantwoordt. In onderstaande figuur is dat profiel weergegeven door het gearceerde gebied. PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN LAAG GEMIDDELD HOOG Negatieve emotionaliteit Extraversie Openstaan Altruïsme Consciëntieusheid Veerkrachtig Ontvankelijk Reactief Introvert Ambivert Extravert Behoudend Gematigd Verkennend Uitdagend Onderhandelend Aanpassend Flexibel Gebalanceerd In focus De ideale projectmanager: reageert kalm op stressvolle situaties, is nuchter en onverstoorbaar; is volhardend, competitief, onafhankelijk, doelgericht, werkt hard en is prestatiegericht; is een prater, spontaan en open, treedt vaak op als leider; is praktisch, niet al te nieuwsgierig, soms verrassend en sceptisch ten aanzien van autoriteit; is vol discipline gericht op een doel. Op basis van de ingevulde waarden ten aanzien van het gedrag van de betreffende projectmanager zijn de persoonlijkheidskenmerken als volgt grafisch weer te geven. PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN LAAG GEMIDDELD HOOG Negatieve emotionaliteit Extraversie Openstaan Altruïsme Consciëntieusheid Veerkrachtig Ontvankelijk Reactief Introvert Ambivert Extravert Behoudend Gematigd Verkennend Uitdagend Onderhandelend Aanpassend Flexibel Gebalanceerd In focus KWD Resultaatmanagement 8

9 Eindconclusie Voor het uitvoeren van succesvolle projecten is KWD van mening dat zowel op de gebieden kennis & ervaring als competenties als persoonlijkheidskenmerken boven gemiddeld wordt gescoord. Na beantwoorden van de vragen in de PM Profiler is het onderstaande profiel van de projectmanager vastgesteld: Kennis- en ervaringsniveau: Op basis van de gegeven score heeft de projectmanager een senior niveau. Competentieniveau: Op basis van de gegeven score heeft de projectmanager een senior niveau. Persoonlijkheidskenmerken: Vergelijk of er overeenkomsten zijn met het persoonlijkheidsprofiel van de 'ideale' projectmanager. Daar waar het profiel afwijkt, beoordeel of de projectmanager dat kan compenseren of dat het een te ontwikkelen persoonlijkheidskenmerk is. Op basis van de gegeven informatie blijkt dat de projectmanager op 1 gebied gemiddeld of lager scoort. KWD adviseert dat de projectmanager zich ontwikkelt op de relevante gebieden. KWD Resultaatmanagement 9

10 Kunnen Willen Durven KWD is specialist in senior project-, programma- en interim management op het snijvlak van business en ICT. We zijn gestart in 1998 en inmiddels doorgegroeid naar een omvang van ruim 45 senior medewerkers. Nagenoeg allemaal hebben we meer dan vijftien jaar managementervaring bij toonaangevende organisaties in veelal complexe omgevingen. Totaal meer dan 450 jaar managementervaring. Ervaring die we verrijken met de meest recente inzichten uit de wetenschap. Want doorlopend willen wij, vakprofessionals, onze skills en die van onze klanten verbeteren. Doorlopend leren helpt ons blijvend succesvol te presteren. In de naam KWD Resultaatmanagement (Kunnen, Willen, Durven) komt onze visie op modern en resultaatgericht projectmanagement tot uiting: Kunnen: staat voor het hebben van de kennis van bedrijfsprocessen en ICT. Of het mobiliseren van deze kennis. Willen: betreft de mentaliteit om projecten en veranderingen tot een succesvol resultaat te brengen. En het motiveren van medewerkers om hun bijdrage te leveren. Durven: is het ondernemerschap om bij projecten, programma s en managementopdrachten het bovenliggende bedrijfsbelang te dienen. KWD Resultaatmanagement biedt je managers die Kunnen, Willen en Durven hoog in het vaandel hebben staan! KWD-ers zijn specialisten op het gebied van project-, programma- en interim management. Wij opereren op het snijvlak van business en ICT. We doen klussen met een forse ICT-component en stevige impact op de business. KWD-ers zijn geselecteerd op hun pragmatische, ondernemende en resultaatgerichte instelling en hun ruime ervaring in project-, programma- en interim-management. Ervaring opgedaan in diverse branches zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Door hun ervaring zijn KWD-ers in staat om in een organisatie beweging te creëren en resultaten te boeken. KWD-ers dringen snel door tot de oorzaken achter de problemen en lossen die vervolgens stapsgewijs en pragmatisch op. KWD Resultaatmanagement 10

11 KWD Publicatie: Professionaliseren van projectmanagement KWD hecht veel waarde aan het delen van vakkennis. Dit doen wij door regelmatig seminars en symposia te organiseren. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest de afgelopen jaren zijn: portfolio management, outsourcing, de stuurgroep, opdrachtgevers. Daarnaast steken we tijd en energie in onderzoeken binnen ons vakgebied. Een voorbeeld daarvan is ons recente onderzoek naar het werk van de projectmanagersbaas. Professionaliseren van projectmanagement Projectmanagement is een vak. Een vak dat vraagt om vakmanschap. In eerste instantie van de projectmanager maar ook van keyspelers om hem/haar heen. Keyspelers zoals een opdrachtgever, leden van een stuurgroep en een manager van de projectenpool. Professionaliseren gaat niet vanzelf. Je bent er niet met het volgen van een cursus of het opleggen van een standaard projectmanagementmethode. Bovendien is het vak projectmanagement niet voor iedereen weggelegd. Dit boek geeft praktische handreikingen en aanwijzingen om uw projectmanagers, uw organisatie en uw manier van werken naar een hoger plan te brengen. Wat vindt je in ons boek? Het is een verslag van een zoektocht naar het WAT, WIE en HOE. WAT moet worden geprofessionaliseerd (proces, welke taken en activiteiten), WIE moet professioneler gaan werken en HOE kun je dat bereiken. Hoe aan te vragen? Het boek is bestemd voor managers van projectmanagement afdelingen bij grote profit en non-profit organisaties (eindklant organisaties). Geïnteresseerden die in deze doelgroep vallen, kunnen het boek gratis aanvragen door het invullen van onderstaand formulier. Andere geïnteresseerden kunnen het boek eveneens aanvragen via onderstaand formulier; zij betalen echter Euro 24,95 (inclusief BTW en verzendkosten). Ga nu naar en vraag deze publicatie aan. KWD Resultaatmanagement 11

12 Voorwaarden en Disclaimer Doel van de KWD projectmanagement app Het doel van deze app is de kans op projectsucces te vergroten. Jouw project, jouw kans, jouw succes. Onze kennis en ervaring wordt door jou ontsloten door het beantwoorden van vragen die betrekking hebben op je situatie. Hoe beter je de vragen beantwoordt, hoe beter we in staat zijn een reactie te geven die toepasbaar is voor jouw situatie. Die reactie is gegeven als directe korte feedback via de app, en nu als uitgebreide reactie in een op maat gemaakt rapport die je op je adres hebt ontvangen. Disclaimer en privacy Deze app en dit rapport wordt je gratis aangeboden door KWD Management Diensten BV ( KWD ). Er is geen abonnement verbonden aan deze dienst. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten ontleend worden. KWD geeft geen garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content in deze app en het rapport. Je bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De content in deze app en het rapport vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met KWD op jou van toepassing zijnde garantie. KWD is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content in deze app, noch in het gegenereerde rapport, noch op de KWD site of een gelinkte site. Verder willen we je verwijzen naar de disclaimer en de privacy verklaring op de website van KWD: Beiden zijn onverkort van kracht voor de KWD app. KWD stelt het bijzonder op prijs als je onjuistheden meldt via het adres KWD wenst je veel projectsucces toe! KWD Resultaatmanagement 12

Beste Louisson de Kok,

Beste Louisson de Kok, Kunnen Willen Durven Rapport KWD Projectsucces KWD Projectmanagement app Louisson de Kok KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

Op elk van deze taken is een score bepaald op basis van je antwoorden. Deze scores zijn hieronder inzichtelijk gemaakt.

Op elk van deze taken is een score bepaald op basis van je antwoorden. Deze scores zijn hieronder inzichtelijk gemaakt. Kunnen Willen Durven Resultaat KWD Professionaliseren PM KWD Projectmanagement app Eric Schmidt KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein

Nadere informatie

Beste Arjan Jonker, KWD Resultaatmanagement 2

Beste Arjan Jonker, KWD Resultaatmanagement 2 Kunnen Willen Durven Resultaat KWD PID-Checker KWD Projectmanagement app Arjan Jonker KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

Professionaliseren projectmanagement? WIJ & IK! Zaltbommel, 24 Juni 2010

Professionaliseren projectmanagement? WIJ & IK! Zaltbommel, 24 Juni 2010 Professionaliseren project? WIJ & IK! Zaltbommel, 24 Juni 2010 Hoofdsponsors Sponsors IPMA-NL Jaarsponsors KWD Resultaat? Specialist voor senior project- en programma met focus op business/ict projecten

Nadere informatie

Biologie - LOB LOB - Arrangeren. Fontys Hogescholen

Biologie - LOB LOB - Arrangeren. Fontys Hogescholen LOB - Arrangeren Fontys Hogescholen Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beschrijving van het eindproduct... 3 Docentendeel... 4 Bestemd voor derde jaar havo/vwo... 4 Inleiding... 5 Algemene informatie... 6 Beschrijving

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren!

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! F-Fort zoekt met regelmaat nieuwe collega s! Uitnodiging tot solliciteren via Best Value People Lees snel verder hoe het werkt! Team F-Fort augustus 2016

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E www.picompany.nl Gegevens deelnemer Naam B. Smit Testgegevens Testdatum Sep 8, 2009 Testnummer 319585.545312 Disclaimer

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen

Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen Vacature & profiel Senior Account Manager PS België Competenties Senior Account Manager PS België Wat biedt PS jou Procedure Bij PS in

Nadere informatie

2.1 'Emotioneel onbekommerd'

2.1 'Emotioneel onbekommerd' Je persoonlijkheid wordt beschreven aan de hand van vijf persoonlijkheidskenmerken; 'emotioneel onbekommerd', 'extravertheid', 'gewetensvolheid', 'vriendelijkheid' en 'openheid'. Elk persoonlijkheidskenmerk

Nadere informatie

Maak kennis met je talenten en competenties

Maak kennis met je talenten en competenties Maak kennis met je talenten en competenties GvIB thema avond 2003 Drs. Louis van Woerden l.vanwoerden@berenschot.com Eindhoven, 15 mei 2003 2003 Berenschot Groep B.V. Inhoud Inleiding Talenten Mogelijkheden

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

360 FEEDBACK 10/08/2012. Thomas Commercieel Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 10/08/2012. Thomas Commercieel Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 10/08/2012 Thomas Commercieel Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit.

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. FUNCTIEPROFIEL Procescoach Informatievoorziening 1,0 fte bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, juli 2015 Organisatie & context Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie De resultaatsgebieden beschrijven de belangrijkste domeinen waarop van de functiehouder resultaten verwacht worden. Het gaat hierbij om de permanente en belangrijkste resultaatgebieden die samen minstens

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010 Talentscan Referentenonderzoek Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: augustus . Gevoeligheid Angstig,5,5 Depressief,5,5 Minderwaardig,5,5 Impulsief 4 Snel boos of geïrriteerd,5,5 Snel in paniek

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT] Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Resultaten 1 6/30/2016 VWO COMPETENTIEPROFIEL EN NIVEAU

Resultaten 1 6/30/2016 VWO COMPETENTIEPROFIEL EN NIVEAU Resultaten 1 6/30/2016 VWO COMPETENTIEPROFIEL EN NIVEAU Resultaten 2 6/30/2016 PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Naam ABCDE Resultaten 3 6/30/2016 Gegevens deelnemer School Naam Algemeen College Naam ABCDE Afnamedatum

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid Rijk van Nijmegen

Functieprofiel Raadslid Rijk van Nijmegen Functieprofiel Raadslid Rijk van Nijmegen Overal waar hij staat wordt hij of zij bedoeld. Inleiding Dit document bevat de profielen die zijn opgesteld voor de verschillende politieke functies die binnen

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel Bijlage 12 Schouten & Nelissen Competentiemodel Deze figuur is de basis van het competentiemodel. De drie hoofddimensies van het menselijk functioneren zijn: denken, voelen en doen in het model weergegeven

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Rondvraag Big Five. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag Big Five. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Big Five Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer: Naam B. Smit Gegevens Rondvraag Big Five: Testdatum 14 februari 2006 Testnummer 39931.127531 PiCompany 2006 B. Smit Persoonlijke

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel > Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Opdrachtgever

Nadere informatie

Programmamanager SITUATIESCHETS/CONTEXT

Programmamanager SITUATIESCHETS/CONTEXT Programmamanager SITUATIESCHETS/CONTEXT Zet en haar rechtsvoorgangers is decennia lang een organisatie, die functioneerde op vaste subsidie-inkomsten. Vanaf 1 januari 2018 is de organisatie voor een substantieel

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage Career Scan Zorg

Persoonlijke rapportage Career Scan Zorg Career Scan Zorg P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E www.picompany.biz gegevens Naam: T. Persoon2 Loopbaanveld: Functie: Zorg en begeleiding administratief mederwerkster Hoogste afgeronde opleiding:

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten.

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Beste collega, familie, vriend, Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Theoretische kennis doe ik op door onderwijs

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest Rapportage testen Testen - Werkondernemerschapstest Overall Werkondernemerschap verwijst naar de mate waarin iemand zijn/haar loopbaan en professionele ontwikkeling in eigen hand neemt, door voortdurend

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Wendbaarheid: een inleiding

Wendbaarheid: een inleiding Wendbaarheid: een inleiding Rollen en functies veranderen snel. Dit vraagt dat medewerkers zich voortdurend moeten kunnen aanpassen. Wendbaarheid is de manier waarmee iemand kan omgaan met veranderende

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

5. Welke stijl van leidinggeven, volgens het model van Situatiegericht Leiderschap, hoort bij onderstaande uitspraak?

5. Welke stijl van leidinggeven, volgens het model van Situatiegericht Leiderschap, hoort bij onderstaande uitspraak? Oefenvragen Middle Management A Module Leiderschap 1. Welke stijl van leidinggeven wordt bedoeld met het kernbegrip 'De kunst van het loslaten'? A. Uitleggen. B. Instrueren. C. Stimuleren. D. Delegeren.

Nadere informatie

Manager PMO Fulltime

Manager PMO Fulltime Manager PMO Fulltime Achtergrondinformatie Koninklijke De Heus De Heus is een wereldwijde, vooraanstaande leverancier van producten voor dieren. Het bedrijf is opgericht in 1911 en is recent uitgeroepen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie