Domein Eindrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Domein Eindrapportage"

Transcriptie

1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Alphen aan den Rijn

2

3 Educatie concentreert zich op kernactiviteiten Eind 2010 heeft het domein Educatie, mede als gevolg van structurele negatieve resultaten, van het College van Bestuur opdracht gekregen om zich, naast de uitvoering van de maatschappelijke en educatieve vragen van opdrachtgevers, volledig te concentreren op de realisatie van een financieel gezonde en toekomstgerichte organisatie. Eind 2010 is gestart met een traject om zonder reorganisatie toch de personeelsformatie te reduceren, een zogenaamde organische afslanking. Dit traject zal nog tot in 2012 doorlopen. Eind 2011 is de formatie meer dan gehalveerd van ruim 60 fte naar minder dan 30 fte. Deze personeelsreductie geldt alleen voor Educatie en niet voor het Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, het Vavo. Voor het Vavo geldt de missie om een op de toekomst gerichte kostendekkende organisatie neer te zetten. Hier is niet direct sprake van een noodzaak de personeelsformatie te reduceren. De totale omzet van het domein loopt terug van circa 11 miljoen euro in 2010 naar een verwachte omzet van ruim 6 miljoen in Het afgeslankte domein Educatie zal met ingang van schooljaar 2012/2013 worden gepositioneerd in de nieuwe organisatiestructuur. Educatie zal dan ophouden te bestaan en opgaan in het nieuwe domein Bedrijfsopleidingen. Onzekerheid blijft voortbestaan Bij het domein Educatie blijft de onzekerheid rondom de politieke ontwikkelingen voortbestaan. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft toegezegd tijdens deze kabinetsperiode de verplichte winkelnering bij ROC s ongewijzigd te laten. De marktwerking, die was gepland voor 2013, is daarmee echter niet van de baan en blijft boven de markt hangen. De komende jaren ligt de focus van de minister op de bestrijding van laaggeletterdheid en een meer opbrengstgerichte vorm van volwasseneducatie. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen om de helft van het landelijke WEB budget Educatie (115 miljoen) over te hevelen naar de Rijksoverheid. Er blijft dan 57,5 miljoen over voor Educatie. Hoe het resterende Educatiebudget wordt verdeeld over de gemeenten en welke doelstelling dat budget meekrijgt, is nog niet duidelijk. De minister bezint zich op een herdefiniëring. Educatiegeld is wel door haar gewaarborgd en geoormerkt. De wijze van bekostiging voor het Vavo bleef in 2011 ongewijzigd en het participatiebudget voor het Vavo zal met ingang van 2013 onderdeel worden van de rijksbekostiging. Er komt een overgangsregeling. Beëindiging inburgeringsactiviteiten Het College van Bestuur heeft in 2011 besloten om voor het jaar 2012 niet over te gaan tot contractverlenging met de opdrachtgevers. Ook zal er in 2012 geen nieuwe instroom van studenten plaatsvinden. ROC ID College is in gesprek met de gemeenten over de beëindiging van opleidingstrajecten en eventuele doorgeleiding van zittende studenten. De streefdatum hiervoor is eind Hierbij houdt ROC ID College oog voor de relatie met gemeenten en met andere relaties in de regio. Onderwijskundige ontwikkelingen Het onderwijs in het domein Educatie is vormgegeven volgens een bouwstenenmodel. Dit maatwerkmodel geeft de flexibiliteit die nodig is om, met behoud van kwalitatief goed onderwijs, in te spelen op de geschetste ontwikkelingen van de organische afslanking en contractbeëindiging. Tevens is er ingezet op een intensievere begeleiding van het praktijkdeel van het inburgeringexamen. Een voorbeeld hiervan is de extra inzet op de portfoliobegeleiding. De inzet van stageboxgelden heeft in 2011 geleid tot extra mogelijkheden om duale trajecten verder te ontwikkelen. Daardoor heeft er enerzijds extra acquisitie en stagebegeleiding plaatsgevonden en is anderzijds ROC ID College als medespeler in de regio zichtbaar geweest. Om docenten met kennis en gebruiksmogelijkheden op het gebied van ICT beter toe te rusten voor de toekomst, heeft het Domein Educatie in 2011 een start gemaakt met cursussen en trainingen voor het gebruik van digiborden. Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

4 Kwaliteitszorg Keurmerk Exameninstelling Inburgering Met betrekking tot het praktijkdeel Inburgeringsexamen heeft het KwaliteitsCentrumExaminering (KCE) ook in 2011 het jaarlijks toezicht uitgevoerd. ROC ID College toonde ook in 2011 aan te voldoen aan alle kritische beoordelingscriteria die het toezicht van het KCE aan een exameninstelling stelt. Het KCE heeft daarom opnieuw een goedkeurende verklaring afgegeven. Definities vereisen aanscherping In het jaarlijks gesprek met de Inspectie is begin maart 2011 gesproken over de definitie van schoolsucces. Voor Educatie is er landelijk nog geen eenduidig standpunt wanneer er wel of geen sprake is van succes. In 2011 is er een begin gemaakt om inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom succesindicatoren en resultaten. Dit moet leiden tot inzicht in het percentage deelnemers dat het Educatieprogramma afsluit zoals beoogd. Vanuit onze opdrachtgevers is bovendien de vraag gekomen de effecten te meten die de volwasseneneducatie heeft op de mate van sociale participatie. In 2012 zullen de resultaten hiervan bekend worden. Meer aandacht voor het Vavo In hetzelfde gesprek met de Inspectie is tevens gesproken over het Vavo. De inspectie heeft aangegeven meer aandacht aan het Vavo te willen geven en zich daarbij meer op de controle van de resultaten te concentreren. Daarbij wil de Inspectie vaker en meer steunen op intern onderzoek van de instellingen zelf. De inspectie heeft een drietal adviezen gegeven op het gebied van acceptatie-beleid, resultaatanalyse en kwaliteitsborging examinering. Analyse van het examenproces en de resultaten Mede op basis hiervan heeft het Vavo besloten het examenproces kritisch te bekijken om daar waar nodig, verbeteringen aan te brengen. Om dit te realiseren is inmiddels een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast is besloten een analyse te maken van de gemiddelde cijfers voor het centraal examen van studenten van ROC ID College ten opzichte van de landelijke gemiddelden. Ook de resultaten van het schoolexamen ten opzichte van het centraal examen zullen in deze analyse worden betrokken. Deze indicator is met ingang van 2012 als vaste indicator opgenomen in de ID-Kwaliteitsmonitor, het instrument dat jaarlijks op elf verschillende indicatoren inzicht geeft in de kwaliteit van het onderwijs bij het Vavo. Studentenenquête Vavo 2011 Een enquête onder studenten vormt een vast onderdeel van de jaarlijkse ID-Kwaliteitsmonitor. Ook in 2011 is deze enquête afgenomen. Door middel van een digitale vragenlijst gaven studenten hun mening over onder andere lessen, docenten, roosters, materialen en toetsing. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat studenten de informatie die zij vooraf over de opleiding krijgen, goed vinden. Ook de gang van zaken rondom de toetsing krijgt waardering van studenten. Het gaat er dan om tijdig te weten wanneer er een toets is, weten waar die toets precies over gaat, de aansluiting van de toetsen op de geleerde stof en de tijdige uitslag van de toetsen. Er zijn ook punten die volgens de studenten extra aandacht verdienen. Het gaat daarbij over de begeleiding die ze tijdens hun studie krijgen en over het tijdig doorgeven van roosterwijzigingen. 2 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2011

5 Rapportcijfers die studenten geven aan ROC ID College, de opleiding en de docenten Rapportcijfer van VAVO studenten voor ROC ID College de opleidingen docenten Grafiek 1: Rapportcijfer van VAVO studenten Human Resource Management Het contractvolume van ROC ID College is sterk teruggelopen. Om de personeelsbezetting hierop aan te passen is een personeelsreductie van circa 55 fte nodig. De ingrijpende reductie bij het domein Educatie & Oriëntatie die eind 2010 is gestart, werd daarom in 2011 voortgezet. Het eerder ingezette beleid bleef daarmee ongewijzigd: meer inzet van freelancers in plaats van vast personeel. Voor het vaste personeel wordt in beginsel een werkplek elders bij ROC ID College gezocht. Om dit te realiseren stimuleert ROC ID College medewerkers van het domein Educatie & Oriëntatie over te stappen naar het beroepsonderwijs of een ander organisatieonderdeel van de instelling. Waar nodig faciliteert ROC ID College medewerkers om een dergelijke overstap mogelijk te maken. Daarnaast werden enkele tijdelijke contracten beëindigd en koos een aantal medewerkers ervoor ROC ID College te verlaten. Medewerkers Oriëntatie & Educatie behouden hun baan Met deze organische afslanking streeft ROC ID College ernaar dat alle personeelsleden van het domein Educatie & Oriëntatie hun baan behouden. In 2011 hebben alle medewerkers van het domein Educatie & Oriëntatie, in aanwezigheid van een HRM-adviseur, meerdere individuele gesprekken gehad met hun direct leidinggevende. In deze gesprekken werden medewerkers in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over hun persoonlijke situatie en kregen ze een toelichting op de mogelijkheden van mobiliteit. Nieuw domein bedrijfsopleidingen Het domein Educatie & Oriëntatie wordt vanaf 1 januari 2011 aangestuurd door een parttime externe directeur a.i. in samenwerking met een verantwoordelijke onderwijsmanager en een tijdelijk externe onderwijsmanager a.i.. Deze laatste heeft ROC ID College per 1 januari 2012 verlaten. Deze structuur is een opstap voor het met ingang van 1 augustus 2012 positioneren van het nieuwe domein Bedrijfsopleidingen in het nieuwe organisatiemodel van ROC ID College. Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

6 Het domein Educatie & Oriëntatie in regio Alphen in cijfers Herkomst studenten naar woonplaats (incl. inburgeraars) totaal 608 studenten 13% 12% <1% Alphen aan den Rijn (405) Kaag en Braassem (79) Nieuwkoop (70) Rijnwoude (48) Overige gemeentes (6) 67% Grafiek 2: Herkomst studenten naar woonplaats 2011 (inclusief inburgeraars) Verhouding Nederlandse - Buitenlandse studenten totaal 608 studenten 33% 5% 5 Buitenlandse vrouwen (351) Buitenlandse mannen (202) Nederlandse vrouwen (28) Nederlandse mannen (27) Grafiek 3: Verhouding Nederlandse - Buitenlandse studenten 4 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2011

7 Aantal studenten per cursussoort Alphen totaal 633 inschrijvingen (percentages zijn afgerond) 20% 5% 3% 60% Nederlands als 2e taal (385) Alfabetisering NT2 (127) Nederlands voor Nederlanders (32) Engels (26) Toeleidingstraject naar MBO (22) Acquisitie en stagebemiddeling (22) Digitale vaardigheden (19) Grafiek 4: Aantal studenten per cursussoort Land van herkomst Top tien (447) / Totaal 608 studenten (overige landen: 161 studenten) 26% 1 Polen (87) Marokko (86) 1 Somalië (59) 3% 3% 3% 6% 9% 10% Nederland (55) Irak (47) Afghanistan (37) Thailand (25) Turkije (17) EU (excl. Nederland) (17) China (17) Overige landen (161) Grafiek 5: Land van herkomst Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

8 Reden van uitstroom totaal 365 studenten 3% 1%1% 1% 1% 1% 1% 7% 76% Cursus afgerond (278) Onbekend (19) Medisch (13) Verhuisd buiten de regio (9) Vrijgesteld door gemeente (5) Vervolgopleiding elders (4) Persoonlijke reden (4) Te veel verzuimd (4) Werk gevonden (3) Andere route (3) Overig (26) Grafiek 6: Reden van uitstroom Reden van afwezigheid op het totaal aantal aangeboden uren WEB 2% 2% 2% 1% 2% 2% <1% 7% 7 Aanwezig (7) Ziek () Onbekend/ongeoorloofd verzuim (7%) Afspraken met instanties (2%) Verlengde uitstroom WEB (2%) Ontbreken kinderopvang (2%) Werk (2%) Vakanties (2%) Cultuur/godsdienst (1%) Zwangerschap (<1%) Grafiek 7: Aan-/afwezigheid 6 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2011

9 Reden van afwezigheid op het totaal aantal aangeboden uren inburgeraars 2% 2% 1% 3% 2% 1% 5% 76% Aanwezig (76%) Ziek () Onbekend/ongeoorloofd verzuim (5%) Afspraken met instanties (3%) Werk (2%) Ontbreken kinderopvang (2%) Vakantie (2%) Zwangerschap (1%) Cultuur/godsdienst (1%) Grafiek 8: Aan-/afwezigheid Studenten naar leeftijd totaal 608 studenten jaar (46) jaar (509) > 55 jaar (53) 8 Grafiek 9: Studenten naar leeftijd Studenten naar leeftijd totaal 608 studenten 22% 5% 3% 10% < 21 jaar (16) 30% jaar (182) jaar (185) jaar (135) jaar (59) > 60 jaar (31) 30% Grafiek 10: Studenten naar leeftijd Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

10 Deelname inburgeringsexamen % Gediplomeerd (154) Ongediplomeerd (56) 73% Grafiek 11: Deelname inburgeringsexamen Studenten traject inburgering volgens de Nieuwe Wet Inburgering WI 9% Profiel OGO - Opvoeding, Gezondheid en Onderwijs (28) Staatsexamen (26) Profiel Werk (258) 83% Grafiek 12: Studenten traject inburgering volgens de Nieuwe Wet Inburgering WI in Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2011

11

12

Domein Eindrapportage

Domein Eindrapportage 2 0 1 1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Gouda Educatie concentreert zich op kernactiviteiten Eind 2010 heeft het domein Educatie, mede als gevolg van structurele negatieve resultaten, van

Nadere informatie

Domein Eindrapportage

Domein Eindrapportage 2 0 1 1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Zoetermeer Educatie concentreert zich op kernactiviteiten Eind 2010 heeft het domein Educatie, mede als gevolg van structurele negatieve resultaten,

Nadere informatie

Domein Eindrapportage VAVO

Domein Eindrapportage VAVO 2 0 1 1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage VAVO Educatie concentreert zich op kernactiviteiten Eind 2010 heeft het domein Educatie, mede als gevolg van structurele negatieve resultaten, van het

Nadere informatie

. Alphen aan den Rijn en ~ ISDR-gemeenten

. Alphen aan den Rijn en ~ ISDR-gemeenten Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 20 1. Inkomende documenten - 1794 : :-:.::: ~: ::: ~: :::.~ ~.: : :=.::-: c:.:-: :-:: ~:.: ~:: ~~ : ~.: ::~. ::.::::.:::..:.".=:=::: _:: : : :.:: :.: -:.::~ : :::-..:

Nadere informatie

Domein Eindrapportage

Domein Eindrapportage 2 0 1 0 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Gouda Voorwoord In dit jaarverslag kijkt ROC ID College terug op het jaar 2010. Het volume van de onderwijsactiviteiten over het jaar 2010 waren van

Nadere informatie

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Alphen aan den Rijn en ISDR-gemeenten

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Alphen aan den Rijn en ISDR-gemeenten Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Alphen aan den Rijn en ISDR-gemeenten Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Alphen aan den Rijn en ISDR-gemeenten Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen

Nadere informatie

Domein Eindrapportage Lisse/Katwijk

Domein Eindrapportage Lisse/Katwijk 2 0 1 0 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Lisse/Katwijk Voorwoord In dit jaarverslag kijkt ROC ID College terug op het jaar 2010. Het volume van de onderwijsactiviteiten over het jaar 2010 waren

Nadere informatie

Domein Eindrapportage

Domein Eindrapportage 2 0 1 0 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Alphen aan den Rijn Voorwoord In dit jaarverslag kijkt ROC ID College terug op het jaar 2010. Het volume van de onderwijsactiviteiten over het jaar

Nadere informatie

Domein Educatie & Oriëntatie Zoetermeer 10

Domein Educatie & Oriëntatie Zoetermeer 10 2 0 1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Zoetermeer 0 Voorwoord In dit jaarverslag kijkt ROC ID College terug op het jaar 2010. Het volume van de onderwijsactiviteiten over het jaar 2010 waren

Nadere informatie

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Gouda en ISMH

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Gouda en ISMH Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Gouda en ISMH Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Gouda en ISMH Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Gouda en ISMH 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

onderwijs & begeleiding

onderwijs & begeleiding onderwijs & begeleiding 1 Beroepsonderwijs, onderwijsmodel Flex-ID in een stroomversnelling 16 Ook in 211 zijn er weer belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van Flex-ID, het onderwijsmodel van ROC

Nadere informatie

onderwijs & begeleiding

onderwijs & begeleiding onderwijs & begeleiding Beroepsonderwijs: naar een centrale aanpak van de onderwijsontwikkeling 14 De inspanningen op het gebied van onderwijsontwikkeling van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat

Nadere informatie

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Lisse en Katwijk

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Lisse en Katwijk Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Lisse en Katwijk Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Lisse en Katwijk Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Lisse/Katwijk 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie VAVO

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie VAVO Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 VAVO Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 VAVO Eindrapportage Educatie & Oriëntatie VAVO 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Educatie als opmaat

Nadere informatie

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Zoetermeer

Eindrapportage Educatie & Oriëntatie. Zoetermeer Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Zoetermeer Eindrapportage Educatie & Oriëntatie 2012 Zoetermeer Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

jaarrapportage examenbureau KCE

jaarrapportage examenbureau KCE jaarrapportage examenbureau KCE maart 2013- maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aantal aanmeldingen 4 3. Uitslag examen 6 4. Aantal afgenomen examens per onderdeel 7 5. Examencommissie / examinatoren

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 458 Besluit tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB; Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB; Besluit: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake nadere voorschriften voor de contacturen (Regeling contacturen opleidingen educatie) Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen.

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen. TOELICHTING OP DE PRESTATIE-OVEREENKOMST 2014 Registratienr: 13.0008128 1. Inleiding Als bijlage treft u de prestatieovereenkomst educatie voor het jaar 2014 aan. Omdat het gemeenschappelijke orgaan educatie

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012

Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012 Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012 Domein Bedrijfsopleidingen w.o. Educatie ROC ID College 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in 2012 bij ROC ID College 3. Organisatie - Examencommissie Educatie

Nadere informatie

RIS144488B_14-MRT Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007

RIS144488B_14-MRT Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 RIS144488B_14-MRT-2007 Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 Inhoudsopgave bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 blz. Inleiding.2 1. Beleidsontwikkelingen...2 1.1 Het Grote Stedenbeleid (GSB) en Brede

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U M 20

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999 Datum 8 november 2016 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Onderwerp Taaleis RIS294999 De raadsleden mevrouw Van der Gaag en de heer Kapteijns hebben op 9 september 2016 een brief met daarin dertien vragen

Nadere informatie

Voorstel programma educatie

Voorstel programma educatie Voorstel programma educatie 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 3. Regio Rivierenland 4. Opdracht ROC Rivor 5. Opleidingsbehoefte per gemeente 6. Voorwaarden cursusaanbod 2013

Nadere informatie

Rappel. Reg.no. Bijgaand zend ik u twee ondertekende exemplaren van de Productovereenkomst Educatie 2014.

Rappel. Reg.no. Bijgaand zend ik u twee ondertekende exemplaren van de Productovereenkomst Educatie 2014. KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Rappel Ai 2 0 DEC. 2013 Reg.no Cl.no Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. Mw. M. Noë Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Rotterdam, 16 december 2013 Ref:

Nadere informatie

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener,

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener, Overeenkomst enkele inkoop PIB Bron: Gemeente s-hertogenbosch Ondergetekenden: De gemeente X, hierbij vertegenwoordigd door geeft naam, geef functie, daartoe gemachtigd bij mandaatbesluit van 1 november

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede

Nadere informatie

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 22-05-2014 IN OPDRACHT VAN: Dienst Uitvoering Onderwijs UITGEVOERD DOOR: MWM2, Anuschka Sital 2 SAMENVATTING ACHTERGROND MWM2 heeft in opdracht

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8681 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie

Nadere informatie

Wat is duaal inburgeren?

Wat is duaal inburgeren? Wat is duaal inburgeren? Duaal is participeren Voldoende van Nederland en de Nederlandse taal leren om actief te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving Duaal is gelijktijdigheid Les en praktijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30694 5 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende

Nadere informatie

Invoering. Wet participatiebudget

Invoering. Wet participatiebudget Invoering Wet participatiebudget Wat verandert er door de invoering van de Wet participatiebudget? Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN Welk aanbod is er voor inburgeraars en doorburgeraars? Een greep uit het aanbod Voor niet-inburgeringsplichtigen (autochtoon en allochtoon) Alfabetisering

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT

KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT Hoe ziet een integraal klantproces er in de praktijk uit? Welk aanbod aan participatievoorzieningen is er? Tonnie van Brummen (t.v.brummen@enschede.nl) en Inge Stegeman

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Inburgering 2013. Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgering 2013. Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgering 2013 Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college De onderwerpen Inburgeraars met een verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 Inburgeraars met een verblijfsvergunning na 1 januari

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen.

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen. Collegevoorstel Inleiding: Op 27.11.2007 heeft u kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. het Deltaplan inburgering en de gevolgen hiervan voor de gemeente en is door u het besluit genomen tot het aanbieden

Nadere informatie

Domein Eindrapportage VAVO

Domein Eindrapportage VAVO 2 0 1 0 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage VAVO Voorwoord In dit jaarverslag kijkt ROC ID College terug op het jaar 2010. Het volume van de onderwijsactiviteiten over het jaar 2010 waren van

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Participatieopleidingen

jaarverslag 2014 Participatieopleidingen jaarverslag 2014 Participatieopleidingen INHOUDSOPGAVE INLEIDING Waar staan wij voor.......................................................................................... 2 Ontwikkelingen 2014.........................................................................................

Nadere informatie

Power pivot voor KPI absentie

Power pivot voor KPI absentie Power pivot voor KPI absentie Hoe power pivot er voor kan zorgen dat afwezigheid studenten present wordt gemaakt. 1 juni 2012 Programma Introduc.e De probleemstelling Gegevens Resultaten Feitelijke resultaten

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Regionaal programma volwasseneneducatie 2015

Regionaal programma volwasseneneducatie 2015 Regionaal programma volwasseneneducatie 2015 Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam April 2015 Inleiding De gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam hebben de voor het jaar 2015 geplande educatieve

Nadere informatie

Het inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen Het inburgeringsexamen Als gevolg van de Nieuwe Wet Inburgering zijn zowel de oud- als de nieuwkomers niet alleen verplicht een inburgeringsprogramma te volgen, ze moeten op het inburgeringsexamen ook

Nadere informatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie Regio Noord- Limburg Ten behoeve van periode 2018-2019 De 7 samenwerkende gemeenten in de regio Noord-Limburg, juli 2017 RPE Noord-Limburg 2018-2019 versie

Nadere informatie

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 René Koldenhoven Def. versie - februari 2012 Status: bespreekstuk College 1 In onderstaand document kunt u de planning en uitvoering van de Wet inburgering voor

Nadere informatie

Wet participatiebudget

Wet participatiebudget Wet participatiebudget december 2009 Op 1 januari 2009 1 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 mei 2012, nr. W05.12.0116/I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 mei 2012, nr. W05.12.0116/I); Besluit van tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede

Nadere informatie

Startnotitie implementatie Wet Participatiebudget Inclusief toelichting op de prestatie-overeenkomst 2010

Startnotitie implementatie Wet Participatiebudget Inclusief toelichting op de prestatie-overeenkomst 2010 Startnotitie implementatie Wet Participatiebudget Inclusief toelichting op de prestatie-overeenkomst 2010 1. Inleiding Bijgaand treft u de prestatie-overeenkomst educatie voor het jaar 2010 aan. Omdat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Praktijkexamen inburgering KCE 2011

Praktijkexamen inburgering KCE 2011 2 0 1 1 eindrapportage Praktijkexamen inburgering KCE 2011 domein Eductie & Oriëntatie Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2011 Domein Educatie & Oriëntatie 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie)

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie) Gemeente Ede Memo Aan : Raadscommissie Maatschappelijke Zaken Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 18 december 2012 Opsteller : N. Weigergangs Registratienummer : 734124 Onderwerp : Wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

TWEEDE-KAMERFRACTIE. Fractienotitie. Voorzitter

TWEEDE-KAMERFRACTIE. Fractienotitie. Voorzitter TWEEDE-KAMERFRACTIE Fractienotitie Voorzitter In het regeerakkoord hebben we opgeschreven: Voorwaarde voor integratie is dat we elkaar kunnen verstaan, begrijpen en verdragen. Kennis van de taal, de samenleving

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de. gevolgen van de invoering van de Wet inburgering

Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de. gevolgen van de invoering van de Wet inburgering Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de gevolgen

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielinstroom Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en

Nadere informatie

PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan)

PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan) INFORMATIEAVOND PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan) 1. Welkom 2. Examen 3. Decaan EXAMEN Schoolexamen (SE) Centraal examen (CE) SCHOOLEXAMEN Drie categorieën:

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

VERDERE VERSTERKING. toetsen & examineren. 8 oktober 2015. Martine Pol m.pol@owinsp.nl

VERDERE VERSTERKING. toetsen & examineren. 8 oktober 2015. Martine Pol m.pol@owinsp.nl VERDERE VERSTERKING toetsen & examineren 8 oktober 2015 Martine Pol m.pol@owinsp.nl CHRONOLOGISCH OVERZICHT 2004 Onderwijsraad, Examinering in ho 2009 Inspectie vh Onderwijs, Boekhouder of wakend oog 2010

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

tieve En Ect Educa traj

tieve En Ect Educa traj Educatieve trajecten Educatieve trajecten In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord- Holland opleidingen voor volwassenen om participatie in de samenleving of op het werk te vergroten: de

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn Deelnemers Stage Nieuwe Stijl Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn 'SNS heeft me uit de uitkering gehouden en heeft een einde gemaakt aan het deprimerende bankzitten. Dat het uiteindelijk ook heeft geleid

Nadere informatie

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien?

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien? Inkoop, contractafspraken en verantwoording In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008

Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008 Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008 1 januari 2008-31 december 2008 roc nijmegen jaarverslag inburgering 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. In- en externe ontwikkelingen 4 1.1 Interne ontwikkelingen

Nadere informatie