Domein Eindrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Domein Eindrapportage"

Transcriptie

1 Domein Educatie & Oriëntatie Eindrapportage Alphen aan den Rijn

2

3 Educatie concentreert zich op kernactiviteiten Eind 2010 heeft het domein Educatie, mede als gevolg van structurele negatieve resultaten, van het College van Bestuur opdracht gekregen om zich, naast de uitvoering van de maatschappelijke en educatieve vragen van opdrachtgevers, volledig te concentreren op de realisatie van een financieel gezonde en toekomstgerichte organisatie. Eind 2010 is gestart met een traject om zonder reorganisatie toch de personeelsformatie te reduceren, een zogenaamde organische afslanking. Dit traject zal nog tot in 2012 doorlopen. Eind 2011 is de formatie meer dan gehalveerd van ruim 60 fte naar minder dan 30 fte. Deze personeelsreductie geldt alleen voor Educatie en niet voor het Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, het Vavo. Voor het Vavo geldt de missie om een op de toekomst gerichte kostendekkende organisatie neer te zetten. Hier is niet direct sprake van een noodzaak de personeelsformatie te reduceren. De totale omzet van het domein loopt terug van circa 11 miljoen euro in 2010 naar een verwachte omzet van ruim 6 miljoen in Het afgeslankte domein Educatie zal met ingang van schooljaar 2012/2013 worden gepositioneerd in de nieuwe organisatiestructuur. Educatie zal dan ophouden te bestaan en opgaan in het nieuwe domein Bedrijfsopleidingen. Onzekerheid blijft voortbestaan Bij het domein Educatie blijft de onzekerheid rondom de politieke ontwikkelingen voortbestaan. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft toegezegd tijdens deze kabinetsperiode de verplichte winkelnering bij ROC s ongewijzigd te laten. De marktwerking, die was gepland voor 2013, is daarmee echter niet van de baan en blijft boven de markt hangen. De komende jaren ligt de focus van de minister op de bestrijding van laaggeletterdheid en een meer opbrengstgerichte vorm van volwasseneducatie. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen om de helft van het landelijke WEB budget Educatie (115 miljoen) over te hevelen naar de Rijksoverheid. Er blijft dan 57,5 miljoen over voor Educatie. Hoe het resterende Educatiebudget wordt verdeeld over de gemeenten en welke doelstelling dat budget meekrijgt, is nog niet duidelijk. De minister bezint zich op een herdefiniëring. Educatiegeld is wel door haar gewaarborgd en geoormerkt. De wijze van bekostiging voor het Vavo bleef in 2011 ongewijzigd en het participatiebudget voor het Vavo zal met ingang van 2013 onderdeel worden van de rijksbekostiging. Er komt een overgangsregeling. Beëindiging inburgeringsactiviteiten Het College van Bestuur heeft in 2011 besloten om voor het jaar 2012 niet over te gaan tot contractverlenging met de opdrachtgevers. Ook zal er in 2012 geen nieuwe instroom van studenten plaatsvinden. ROC ID College is in gesprek met de gemeenten over de beëindiging van opleidingstrajecten en eventuele doorgeleiding van zittende studenten. De streefdatum hiervoor is eind Hierbij houdt ROC ID College oog voor de relatie met gemeenten en met andere relaties in de regio. Onderwijskundige ontwikkelingen Het onderwijs in het domein Educatie is vormgegeven volgens een bouwstenenmodel. Dit maatwerkmodel geeft de flexibiliteit die nodig is om, met behoud van kwalitatief goed onderwijs, in te spelen op de geschetste ontwikkelingen van de organische afslanking en contractbeëindiging. Tevens is er ingezet op een intensievere begeleiding van het praktijkdeel van het inburgeringexamen. Een voorbeeld hiervan is de extra inzet op de portfoliobegeleiding. De inzet van stageboxgelden heeft in 2011 geleid tot extra mogelijkheden om duale trajecten verder te ontwikkelen. Daardoor heeft er enerzijds extra acquisitie en stagebegeleiding plaatsgevonden en is anderzijds ROC ID College als medespeler in de regio zichtbaar geweest. Om docenten met kennis en gebruiksmogelijkheden op het gebied van ICT beter toe te rusten voor de toekomst, heeft het Domein Educatie in 2011 een start gemaakt met cursussen en trainingen voor het gebruik van digiborden. Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

4 Kwaliteitszorg Keurmerk Exameninstelling Inburgering Met betrekking tot het praktijkdeel Inburgeringsexamen heeft het KwaliteitsCentrumExaminering (KCE) ook in 2011 het jaarlijks toezicht uitgevoerd. ROC ID College toonde ook in 2011 aan te voldoen aan alle kritische beoordelingscriteria die het toezicht van het KCE aan een exameninstelling stelt. Het KCE heeft daarom opnieuw een goedkeurende verklaring afgegeven. Definities vereisen aanscherping In het jaarlijks gesprek met de Inspectie is begin maart 2011 gesproken over de definitie van schoolsucces. Voor Educatie is er landelijk nog geen eenduidig standpunt wanneer er wel of geen sprake is van succes. In 2011 is er een begin gemaakt om inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom succesindicatoren en resultaten. Dit moet leiden tot inzicht in het percentage deelnemers dat het Educatieprogramma afsluit zoals beoogd. Vanuit onze opdrachtgevers is bovendien de vraag gekomen de effecten te meten die de volwasseneneducatie heeft op de mate van sociale participatie. In 2012 zullen de resultaten hiervan bekend worden. Meer aandacht voor het Vavo In hetzelfde gesprek met de Inspectie is tevens gesproken over het Vavo. De inspectie heeft aangegeven meer aandacht aan het Vavo te willen geven en zich daarbij meer op de controle van de resultaten te concentreren. Daarbij wil de Inspectie vaker en meer steunen op intern onderzoek van de instellingen zelf. De inspectie heeft een drietal adviezen gegeven op het gebied van acceptatie-beleid, resultaatanalyse en kwaliteitsborging examinering. Analyse van het examenproces en de resultaten Mede op basis hiervan heeft het Vavo besloten het examenproces kritisch te bekijken om daar waar nodig, verbeteringen aan te brengen. Om dit te realiseren is inmiddels een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast is besloten een analyse te maken van de gemiddelde cijfers voor het centraal examen van studenten van ROC ID College ten opzichte van de landelijke gemiddelden. Ook de resultaten van het schoolexamen ten opzichte van het centraal examen zullen in deze analyse worden betrokken. Deze indicator is met ingang van 2012 als vaste indicator opgenomen in de ID-Kwaliteitsmonitor, het instrument dat jaarlijks op elf verschillende indicatoren inzicht geeft in de kwaliteit van het onderwijs bij het Vavo. Studentenenquête Vavo 2011 Een enquête onder studenten vormt een vast onderdeel van de jaarlijkse ID-Kwaliteitsmonitor. Ook in 2011 is deze enquête afgenomen. Door middel van een digitale vragenlijst gaven studenten hun mening over onder andere lessen, docenten, roosters, materialen en toetsing. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat studenten de informatie die zij vooraf over de opleiding krijgen, goed vinden. Ook de gang van zaken rondom de toetsing krijgt waardering van studenten. Het gaat er dan om tijdig te weten wanneer er een toets is, weten waar die toets precies over gaat, de aansluiting van de toetsen op de geleerde stof en de tijdige uitslag van de toetsen. Er zijn ook punten die volgens de studenten extra aandacht verdienen. Het gaat daarbij over de begeleiding die ze tijdens hun studie krijgen en over het tijdig doorgeven van roosterwijzigingen. 2 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2011

5 Rapportcijfers die studenten geven aan ROC ID College, de opleiding en de docenten Rapportcijfer van VAVO studenten voor ROC ID College de opleidingen docenten Grafiek 1: Rapportcijfer van VAVO studenten Human Resource Management Het contractvolume van ROC ID College is sterk teruggelopen. Om de personeelsbezetting hierop aan te passen is een personeelsreductie van circa 55 fte nodig. De ingrijpende reductie bij het domein Educatie & Oriëntatie die eind 2010 is gestart, werd daarom in 2011 voortgezet. Het eerder ingezette beleid bleef daarmee ongewijzigd: meer inzet van freelancers in plaats van vast personeel. Voor het vaste personeel wordt in beginsel een werkplek elders bij ROC ID College gezocht. Om dit te realiseren stimuleert ROC ID College medewerkers van het domein Educatie & Oriëntatie over te stappen naar het beroepsonderwijs of een ander organisatieonderdeel van de instelling. Waar nodig faciliteert ROC ID College medewerkers om een dergelijke overstap mogelijk te maken. Daarnaast werden enkele tijdelijke contracten beëindigd en koos een aantal medewerkers ervoor ROC ID College te verlaten. Medewerkers Oriëntatie & Educatie behouden hun baan Met deze organische afslanking streeft ROC ID College ernaar dat alle personeelsleden van het domein Educatie & Oriëntatie hun baan behouden. In 2011 hebben alle medewerkers van het domein Educatie & Oriëntatie, in aanwezigheid van een HRM-adviseur, meerdere individuele gesprekken gehad met hun direct leidinggevende. In deze gesprekken werden medewerkers in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over hun persoonlijke situatie en kregen ze een toelichting op de mogelijkheden van mobiliteit. Nieuw domein bedrijfsopleidingen Het domein Educatie & Oriëntatie wordt vanaf 1 januari 2011 aangestuurd door een parttime externe directeur a.i. in samenwerking met een verantwoordelijke onderwijsmanager en een tijdelijk externe onderwijsmanager a.i.. Deze laatste heeft ROC ID College per 1 januari 2012 verlaten. Deze structuur is een opstap voor het met ingang van 1 augustus 2012 positioneren van het nieuwe domein Bedrijfsopleidingen in het nieuwe organisatiemodel van ROC ID College. Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

6 Het domein Educatie & Oriëntatie in regio Alphen in cijfers Herkomst studenten naar woonplaats (incl. inburgeraars) totaal 608 studenten 13% 12% <1% Alphen aan den Rijn (405) Kaag en Braassem (79) Nieuwkoop (70) Rijnwoude (48) Overige gemeentes (6) 67% Grafiek 2: Herkomst studenten naar woonplaats 2011 (inclusief inburgeraars) Verhouding Nederlandse - Buitenlandse studenten totaal 608 studenten 33% 5% 5 Buitenlandse vrouwen (351) Buitenlandse mannen (202) Nederlandse vrouwen (28) Nederlandse mannen (27) Grafiek 3: Verhouding Nederlandse - Buitenlandse studenten 4 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2011

7 Aantal studenten per cursussoort Alphen totaal 633 inschrijvingen (percentages zijn afgerond) 20% 5% 3% 60% Nederlands als 2e taal (385) Alfabetisering NT2 (127) Nederlands voor Nederlanders (32) Engels (26) Toeleidingstraject naar MBO (22) Acquisitie en stagebemiddeling (22) Digitale vaardigheden (19) Grafiek 4: Aantal studenten per cursussoort Land van herkomst Top tien (447) / Totaal 608 studenten (overige landen: 161 studenten) 26% 1 Polen (87) Marokko (86) 1 Somalië (59) 3% 3% 3% 6% 9% 10% Nederland (55) Irak (47) Afghanistan (37) Thailand (25) Turkije (17) EU (excl. Nederland) (17) China (17) Overige landen (161) Grafiek 5: Land van herkomst Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

8 Reden van uitstroom totaal 365 studenten 3% 1%1% 1% 1% 1% 1% 7% 76% Cursus afgerond (278) Onbekend (19) Medisch (13) Verhuisd buiten de regio (9) Vrijgesteld door gemeente (5) Vervolgopleiding elders (4) Persoonlijke reden (4) Te veel verzuimd (4) Werk gevonden (3) Andere route (3) Overig (26) Grafiek 6: Reden van uitstroom Reden van afwezigheid op het totaal aantal aangeboden uren WEB 2% 2% 2% 1% 2% 2% <1% 7% 7 Aanwezig (7) Ziek () Onbekend/ongeoorloofd verzuim (7%) Afspraken met instanties (2%) Verlengde uitstroom WEB (2%) Ontbreken kinderopvang (2%) Werk (2%) Vakanties (2%) Cultuur/godsdienst (1%) Zwangerschap (<1%) Grafiek 7: Aan-/afwezigheid 6 Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2011

9 Reden van afwezigheid op het totaal aantal aangeboden uren inburgeraars 2% 2% 1% 3% 2% 1% 5% 76% Aanwezig (76%) Ziek () Onbekend/ongeoorloofd verzuim (5%) Afspraken met instanties (3%) Werk (2%) Ontbreken kinderopvang (2%) Vakantie (2%) Zwangerschap (1%) Cultuur/godsdienst (1%) Grafiek 8: Aan-/afwezigheid Studenten naar leeftijd totaal 608 studenten jaar (46) jaar (509) > 55 jaar (53) 8 Grafiek 9: Studenten naar leeftijd Studenten naar leeftijd totaal 608 studenten 22% 5% 3% 10% < 21 jaar (16) 30% jaar (182) jaar (185) jaar (135) jaar (59) > 60 jaar (31) 30% Grafiek 10: Studenten naar leeftijd Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn

10 Deelname inburgeringsexamen % Gediplomeerd (154) Ongediplomeerd (56) 73% Grafiek 11: Deelname inburgeringsexamen Studenten traject inburgering volgens de Nieuwe Wet Inburgering WI 9% Profiel OGO - Opvoeding, Gezondheid en Onderwijs (28) Staatsexamen (26) Profiel Werk (258) 83% Grafiek 12: Studenten traject inburgering volgens de Nieuwe Wet Inburgering WI in Eindrapportage Educatie & Oriëntatie Alphen aan den Rijn 2011

11

12

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Verslag educatieve trajecten en projecten op basis van productovereenkomsten met gemeenten. Elburg Ermelo Harderwijk

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

EFFECTEN VAN MARKTWERKING OP ARBEID Inburgeringscursussen. - eindrapport - drs. H.S. Dekker dr. J.W.M. Mevissen

EFFECTEN VAN MARKTWERKING OP ARBEID Inburgeringscursussen. - eindrapport - drs. H.S. Dekker dr. J.W.M. Mevissen EFFECTEN VAN MARKTWERKING OP ARBEID Inburgeringscursussen - eindrapport - drs. H.S. Dekker dr. J.W.M. Mevissen Amsterdam, 5 juni 2009 Regioplan publicatienr. 1829 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015

Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 Geletterdheid in Nederland Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 In dit Actieplan vindt u de plannen van het kabinet om de geletterdheid van de groep laaggeletterden in Nederland verder te bevorderen.

Nadere informatie

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 Stichting Heliomare Onderwijs. Vastgesteld 4 december 2014

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 Stichting Heliomare Onderwijs. Vastgesteld 4 december 2014 SCHOOLVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Stichting Heliomare Onderwijs Vastgesteld 4 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 De collectieve ambitie... 4 1.1 Missie en collectieve ambitie van

Nadere informatie

Het teamperspectief. Informatie voor teams in het mbo

Het teamperspectief. Informatie voor teams in het mbo Het teamperspectief Informatie voor teams in het mbo Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Teamverantwoordelijkheid en informatiebehoefte 6 3 Generieke informatie voor operationeel sturen en verantwoorden 8 4

Nadere informatie

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Inleiding De minister van VROM/ WWI heeft in een Deltaplan Inburgering haar voornemens geformuleerd om te komen tot betere resultaten

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Kellebeek College Datum: 8 april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 2. Directieverslag 4 2.a Strategie 4 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Monitor Laaggeletterdheid G52

Monitor Laaggeletterdheid G52 Monitor Laaggeletterdheid G52 Stand van zaken bij de aanpak van laaggeletterdheid in de G52 gemeenten CINOP, s Hertogenbosch Anna Geertsma met medewerking van Maarten Ooms, Ieteke Bos en Jan Jongeneelen

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie