Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering"

Transcriptie

1 Nederlandse Technische Afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering Terms of facilities for education - Definition and classification ICS ; september 2005

2 NTA 8101 Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

3 Inhoud Voorwoord...2 Inleiding Onderwerp en toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Begrippen en definities Algemene financieel-administratieve begrippen Financiële begrippen Algemene facilitaire begrippen Facilitaire begrippen ICT-begrippen Onderwijsspecifieke begrippen Afkortingen Eisen voor vergelijking Doelstelling Egalisatie van laagfrequente ontvangsten en uitgaven Toerekeningsbeginsel egalisatie van laagfrequente ontvangsten en uitgaven bij externe vergelijking Rubricering en indeling van kosten Rubricering Indeling naar kosten Rubricering, definitie en toelichting facilitaire voorzieningen Huisvesting Diensten en middelen ICT Externe voorzieningen Facility management...34 Bijlage A (informatief) Kengetallen sector onderwijs...36 Bijlage B (informatief) Invulinstructie NTA

4 Voorwoord In september 2001 is NEN 2748 Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring gepubliceerd. In juni 2003 werd deze norm gevolgd door NPR 2744 Termen voor facilitaire voorzieningen Toelichting op rubricering en definiëring. NEN 2748 is primair gemaakt voor kantoorhoudende organisaties. Getracht is de boekhouding van het facilitair bedrijf van één van de onderstaande hogescholen te transformeren naar NEN Als snel bleek dat NEN 2748 weliswaar redelijk, maar niet voldoende bruikbaar is in de sector onderwijs. Vanuit twee hogescholen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Saxion Hogescholen) werd de wens geuit om een specificatie van NEN 2748 ten behoeve van de hogescholen op te stellen in samenwerking met FMH. Daartoe is in februari 2005 een afstudeerproject opgezet en een projectgroep geformeerd. Deze projectgroep heeft deze NTA 8101 Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs Rubricering, definiëring en invulinstructie ontwikkeld. De ontwikkeling van deze NTA is onderdeel van een afstudeeropdracht. In het vierde jaar van de opleidingen Bedrijfseconomie en Facility Management van de genoemde hogescholen wordt van de student verwacht dat een opdracht wordt uitgevoerd ten behoeve van het afstuderen. Hierin wordt de student de mogelijkheid geboden de in de voorgaande jaren opgedane kennis in de praktijk tot uitvoering te brengen. In dit kader is het afstudeerproject tot stand gekomen. Voor het afstudeerproject staan naast het afstuderen zelf de volgende drie aspecten centraal: het inzichtelijk maken van de facilitaire kosten conform NEN 2748; het transformeren van NEN 2748 naar een NTA voor hogeschoolomgevingen; het toetsen en vergelijken van de kosten van bij voorkeur twee producten of diensten van het facilitair bedrijf. Deze NTA beoogt een grondslag te zijn voor het genereren van relevante informatie en cijfermateriaal op basis waarvan de relevante kosten van facilitaire voorzieningen kunnen worden vergeleken en expliciet worden gestuurd. Doelgroepen van deze NTA zijn de gebruikers van facilitaire voorzieningen van hogescholen, vaak vertegenwoordigd door de facility manager van de hogeschool. Uiteraard kunnen ook andere professionals in de facility management- en vastgoedbranche in de sector onderwijs hun voordeel doen met deze NTA. Bij het ontwikkelen van deze NTA zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: de op te stellen NTA moet zoveel mogelijk aansluiten bij NEN 2748 en NPR 2744; de op te stellen NTA moet zoveel mogelijk herkenbaar zijn in de branche; de op te stellen NTA moet geen last worden, met andere woorden de inspanning die verricht moet worden om de NTA te implementeren moet zo klein mogelijk zijn; ICT wordt in deze NTA niet uitgewerkt, omdat ICT bij beide hogescholen niet onder de verantwoording van het facilitair bedrijf valt. De rubriek staat echter wel vermeld in deze NTA. De belangrijkste afwijkingen ten aanzien van NEN 2748 in deze NTA zijn de toevoeging van de volgende facilitaire voorzieningen: fietsenstalling; soorten ruimten; dienst AV-middelen; collegekaart. 2

5 Daarbij is er een invulinstructie ontwikkeld en zijn er relevante kengetallen gedefinieerd. Deze staat in informatieve bijlagen. Organisaties binnen de sector onderwijs zijn BTW-plichtig, om die reden zijn alle gemaakte kosten inclusief BTW. Bij een vergelijking met een organisatie buiten de sector onderwijs, die niet BTW-plichtig is, kan dit leiden tot een onzuivere vergelijking. Om dit te voorkomen kan worden bepaald welk BTW-percentage van toepassing voor de activiteit is. Met dit percentage kan het bedrag inclusief BTW worden teruggerekend naar een bedrag exclusief BTW, zodat een zuivere vergelijking mogelijk is. Als basis voor NTA 8101 is NEN 2748 gehanteerd. Hierop zijn aanvullingen gemaakt die noodzakelijk zijn om deze norm toepasbaar te maken in de sector onderwijs. Voor de duidelijkheid zijn deze aanvullingen, met uitzondering van de aanvullingen in hoofdstuk 6, aangeduid met [A] in de kantlijn. Voor de 'niet-onderwijs aspecten' van deze NTA kan NPR 2744 als toelichting worden gebruikt. Met het accorderen van deze NTA verklaren de betrokken partijen dat NTA 8101 voor de komende periode het uitgangspunt is voor het registreren van facilitaire kosten en de basis voor zowel interne als externe vergelijking. Daarnaast spreken deze partijen de intentie uit om het daadwerkelijke gebruik van NTA 8101 te zullen bevorderen binnen de sector onderwijs. Uiteindelijk wordt er gestreefd naar het opstellen van een norm of Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) als specificatie van NEN 2748 voor de sector onderwijs. Hiervoor is een breder draagvlak noodzakelijk. Deze NTA kan als startdocument gelden voor een dergelijk normontwikkelingsproject. De volgende personen, werkzaam bij de vermelde instellingen, hebben het initiatief genomen tot deze NTA en ondersteunen de inhoud van het document: G. van Gessel Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) H. Wichers Schreur Saxion Hogescholen A. Veenman FMH 3

6 Inleiding [A] NTA 8101 rubriceert facilitaire activiteiten en kosten. Net als NEN 2748 worden in NTA 8101 vijf rubrieken gehanteerd. Voor het tot stand komen van deze rubricering wordt verwezen naar de onderstaande uitleg en uitgangspunten. Dezelfde uitgangspunten worden in deze NTA gehanteerd. Er is uitgegaan van het Corporate Integrated Resource Management model (CIRM resp. integraal bedrijfsmiddelen managementmodel). De filosofie komt er in het kort op neer dat het integraal bekijken van een organisatie de organisatie nieuwe kansen geeft in het faciliteren van haar kernbekwaamheden en identiteit. De functies huisvesting, werkplekinrichting (middelen), diensten en informatie- en communicatietechnologie alsmede het overkoepelende facility management, als intermediair tussen het primair proces en het facilitair proces, komen terug in deze NTA. Human resources en financiën worden ook in deze NTA buiten beschouwing gelaten. Het werkveld van de facility manager heeft zich vanaf zijn ontstaan ontwikkeld in de breedte. Was er eerst sprake van integratie van bouw- en onderhoudskosten, de zogenoemde "life cycle-benadering", later werden gebouw en inrichting integraal beschouwd. Gebouw, meubilair en apparatuur werden huisvesting en werkplekinrichting. Met diensten als veiligheid, catering en schoonmaak werd de bedrijfshuishouding er aan toegevoegd. Inmiddels staat in veel organisaties de relatie tussen huisvesting, werkplekinrichting en informatie- en communicatietechnologie niet meer ter discussie. Juist door het integraal doorzien en realiseren van nieuwe mogelijkheden op het gebied van documentmanagement, kennismanagement en telewerken biedt deze integratie van de organisatie-infrastructuur de organisatie nieuwe kansen in het faciliteren van haar kernbekwaamheden en identiteit. In de jongste discussie wordt een verdere integratie voorzien waarbij ook human resources en financiën bij integrale afwegingen worden betrokken. Zo kan figuur 1 als een groeimodel voor het integraal facility management worden gezien. CIRM integraal bedrijfsmiddelenmanagement Hv Wpi Dnst ICT HR Fin bouw onderh. Facility Management meub. apparaten veiligheid catering telematica automat. vaardigh. talenten AO liquiditeit Figuur 1 Ordening van bedrijfsmiddelen als groeimodel 4

7 CIRM Hv Wpi Dnst ICT HR Fin AO Onderh. Automat. Vaardig. = Corporate Integrated Resource Management (integraal bedrijfmiddelen management) = Huisvesting = Werkplekinrichting = Diensten = Informatie- en communicatietechnologie = Human resources = Financiën = Administratieve organisatie = Onderhoud = Automatisering = Vaardigheden NEN 2748 geeft niet direct een ordening voor al deze velden. Met een norm wordt in het algemeen een inmiddels ontstane situatie genormaliseerd. Daarmee blijven Human resources en Financiën als bedrijfsmiddelen grotendeels nog even buiten beeld, uiteraard niet voor zover ze betrekking hebben op de eerste vier velden die wel worden beschreven: huisvesting, werkplekinrichting (middelen), diensten en informatie- en communicatietechnologie. Wat in figuur 1 ook tot uiting komt is dat er sprake is van integraal middelenmanagement enerzijds en de faciliteiten ieder afzonderlijk anderzijds. Dat onderscheid is bij de opzet van deze norm ook gehanteerd: De kosten van de productie van faciliteiten: de kosten van het voorzien in enkelvoudige faciliteiten enerzijds en; De kosten van facility management: de kosten van de integrale afweging en aansturing van het pakket van faciliteiten anderzijds. Op basis van de omschrijvingen in NEN 2748 worden facilitaire kosten verzameld, bewerkt en geanalyseerd. Deze norm, NEN 2748 is het uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen van de NTA voor facilitaire voorzieningen van hogeschoolomgevingen. NTA 8101 onderscheidt, net als NEN 2748, naar functie vijf soorten faciliteiten. Deze indeling is arbitrair. Iedere faciliteit bestaat uit een middel (een stoffelijke faciliteit) en een dienst (een onstoffelijke faciliteit). Uitgangspunt is de dienst die wordt geleverd aan de klant; niet de middelen die daarvoor noodzakelijk zijn. Het denken vanuit het primaire proces is daarbij essentieel. Het vertrekpunt voor NEN 2748 is het gebouw. De vraag die moet worden gesteld is welke bedrijfsfuncties en welke faciliteiten zich bevinden binnen dat gebouw? In principe beperkt NEN 2748 zich tot het niveau van het object. Dit houdt in dat voor een organisatie met meer gebouwen ook meer data-sets moeten worden aangelegd zodat een gebouw met een bepaalde functie ook vergelijkbaar is met gebouwen met een vergelijkbare functie. Een opsplitsing in kosten voor facilitaire voorzieningen is niet altijd reëel, omdat het praktisch gezien lastig uitvoerbaar is. Toch zou dit wel de ambitie moeten zijn. Bij vergelijking is het van belang afspraken te maken en helder te zijn over welk object of groep van objecten de vergelijking gaat. In NEN 2748 behoort bijv. het omliggende terrein ook bij het gebouw. [A] Projectkosten moeten worden toegerekend aan het project. In het geval van een facilitair project zullen de kosten in het geheel worden toegerekend aan de desbetreffende faciliteiten. Als het een project is voor het primaire proces dan zullen de facilitaire componenten moeten worden toegerekend aan de rubriek waar het thuis hoort (bijv. huur huisvesting, aanschaf kopieermachine, catering). OPMERKING 1 Stel dat voor een evenement een locatie wordt gehuurd, waar het evenement plaatsvindt. Daarnaast wordt een cateringbedrijf ingehuurd om de hapjes en drankjes te verzorgen. In dat geval moeten de kosten van het cateringbedrijf worden toegewezen aan rubriek en de huur voor de locatie aan externe voorzieningen. OPMERKING 2 Stel dat voor een project een locatie voor een jaar wordt gehuurd waar ook kopieermachines en dergelijke komen te staan. In dit geval worden de kosten voor de huur in de rubriek huisvesting geboekt ( ) en de kosten van de kopieermachines in de rubriek diensten en middelen (2.5 documentmanagen). Dit zijn namelijk kosten voor een langdurig project. 5

8 Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs Rubricering, definiëring en invulinstructie 1 Onderwerp en toepassingsgebied [A] [A] [A] Deze NTA geeft voor de sector onderwijs een indeling om facilitaire kosten te rubriceren en eenduidig te registreren en geeft een begripsomschrijving van termen voor facilitaire voorzieningen. Alle verschillende soorten onderwijsinstellingen hebben één ding gemeen, het geven van onderwijs, is de primaire activiteit. De secundaire activiteiten kunnen verschillend zijn. Bovendien zijn niet alle secundaire activiteiten facilitair. Bij de twee hogescholen die deze NTA hebben opgesteld vallen het roosterbureau, primaire leermiddelen en de studentenadministratie niet onder het facilitair bedrijf. Deze zijn bij het ontwikkelen van NTA 8101 buiten beschouwing gelaten. en van activiteiten die wel onder het facilitaire bedrijf vallen, zijn het voorzien in een repro en het verstrekken van de collegekaart. In NTA 8101 wordt, evenals in de NEN 2748, geen aandacht besteed aan kwaliteitsaspecten van activiteiten. Bij het vergelijken en analyseren kan het van belang zijn om de kwaliteitsaspecten naast de kwantitatieve daarin mee te nemen. 2 Normatieve verwijzingen De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van de wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NEN 2580:1997 NEN 2580:1997/A1:2001 Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalingsmethoden NEN 2748: NEN 2748/A1:2003 NPR 2744:2004 NEN 1824:2001 Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Termen voor facilitaire voorzieningen Toelichting op rubricering en definiëring NEN 2748 Ergonomie Ergonomische eisen voor de oppervlakte van kantoorwerkplekken 3 Begrippen en definities Dit hoofdstuk definieert algemene begrippen die in deze NTA worden gebruikt. 3.1 Algemene financieel-administratieve begrippen Bij het registreren van facilitaire kosten moet, naast toedeling aan een gedefinieerde rubriek van hoofdstuk 7, de kostensoort en opbrengst worden aangegeven. Hieronder volgt een definitie van de kostensoort en opbrengst, analoog aan de gegeven definities in NEN kostensoort typering van het karakter van de gemaakte kosten. In deze NTA worden vier kostensoorten onderscheiden: kosten eigen personeel kosten van loon (het bruto jaarsalaris inclusief sociale premies, vakantiegeld, 13 e maand, gratificaties, bonussen, winstdeling) en overige personeelskosten (bijvoorbeeld reiskosten woon/werkverkeer). 6

9 OPMERKING Kosten die door derden zijn gefactureerd vallen hier niet onder kosten ingehuurde of ingekochte goederen en diensten kosten van grond- en hulpstoffen, diensten van derden, uitbesteed werk en andere externe kosten, zoals belastingen en compensatie niet-opteerbare BTW afschrijvingskosten het deel van de waardevermindering van een duurzaam productiemiddel dat periodiek ten laste van de resultatenrekening wordt gebracht vermogenskosten rente en provisie voor eigen en vreemd vermogen opbrengst vergoeding voor geleverde middelen en diensten 3.2 Financiële begrippen uitgaven en ontvangsten uitgaven zijn uitgaande gelden, zoals betalingen voor de aanschaf van een gebouw, salarissen enz., welke leiden tot een afname van de liquide middelen en ontvangsten zijn inkomende gelden vanwege bijvoorbeeld verhuur, verleende diensten enz., welke leiden tot een toename van de liquide middelen kosten en opbrengsten kosten en opbrengsten hangen samen met het moment waarop ze zijn ontstaan. in 1999 betaalde huur voor de maand januari van 2000 leidt pas in januari 2000 tot kosten. een bedrag dat in 2000 wordt ontvangen voor in 1999 geleverde facilitaire producten en diensten, leidt tot een opbrengst in het moment van het leveren van de prestatie is dus bepalend voor het verantwoorden van de verschuldigde gelden in de resultatenrekening als kosten respectievelijk opbrengsten, niet het moment van het storten respectievelijk ontvangen van die gelden OPMERKING omgekeerd. Kosten zijn dus niet per definitie uitgaven, opbrengsten zijn niet per definitie ontvangsten en 3.3 Algemene facilitaire begrippen faciliteiten producten en diensten ondersteunend aan het primaire proces van een organisatie voor zover zij geen deel uitmaken van dat proces OPMERKING Deze NTA onderscheidt naar functie vijf soorten faciliteiten. Deze indeling is arbitrair, zoals het verbijzonderen van ICT en huisvesting ten opzichte van diensten en middelen. Goed beschouwd bestaat iedere faciliteit uit een middel (stoffelijke faciliteit) of een dienst (een onstoffelijke faciliteit), of is samengesteld uit beiden facilitair proces produceren en leveren van faciliteiten 7

10 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NTA 8101:2005 nl Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en)

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Nederlandse norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Vervangt NPR-IEC/PAS 62297:2002,deels juli 2005 ICS 33.170 Dit

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 14035-12 Vuurwerk - Deel 12: Knalvuurwerk met flits en batterijen van knalvuurwerk met flits - Specifiatie en beproevingsmethoden Publicatie uitsluitend voor commentaar

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) Nederlandse norm Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) NEN-ISO/TR 10013 (en) Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001,IDT) Vervangt

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO 4269 (en) Nederlandse. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO 4269 (en) Nederlandse. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Nederlandse norm Aardolie en vloeibare aardolieproducten - Tankkalibratie door een vloeistofmeting - Incrementele methode gebruikmakend van volumetrische meettoestellen (ISO 4269:2001,IDT) NEN-ISO 4269

Nadere informatie

Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and redress procedures november 2001 ICS 03.240

Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and redress procedures november 2001 ICS 03.240 Nederlandse 2e Ontwerp norm NEN-EN 14012 Postdiensten - Kwaliteit van de dienstverlening - Meetmethoden van klachten en vergoedingsprocedures Publicatie uitsluitend voor commentaar Postal services - Quality

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) Nederlandse praktijkrichtlijn Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) NPR-ISO/TR 10017 (en) juli 2003 ICS 03.120.10; 03.120.30 Vervangt NPR-ISO/TR 10017:1999 Als Nederlandse

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en)

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en) Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN-EN 13306. Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar

Ontwerp norm NEN-EN 13306. Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 13306 Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar oktober 2008 ICS 01.040.03; 03.080.10 Commentaar voor 2009-02-09 Zal vervangen NEN-EN

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) Nederlandse norm Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) NEN-ISO/IEC 19761 (en) maart 2003 ICS 35.080 Als Nederlandse norm is aanvaard: Dit document

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091

Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091 Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091 Health informatics - Directory services for security, communications and identification of professionals and patients (ISO/DIS 21091:2011,IDT) Publicatie uitsluitend

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 15763 (en)

Nederlandse norm. NEN-EN 15763 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006

Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Voorbeeld. Vloeibare zuurstof. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Vloeibare zuurstof. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN 9 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Jaarbericht NFC Index

Jaarbericht NFC Index Jaarbericht NFC Index De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2008 10.434 exclusief btw 2009 Netherlands Facility Costs Index Coöperatie

Nadere informatie

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management Delivery en Service Support en beschrijft de processen die een centrale rol spelen binnen IT Service Management. Met deze uitgave krijgen studenten een goed inzicht in de hoofdzaken die van belang zijn

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

ICT-dienstverlening. Leo Ruijs, Wouter de Jong. Van ICT-beheer naar ICTservicemanagement. Derde druk

ICT-dienstverlening. Leo Ruijs, Wouter de Jong. Van ICT-beheer naar ICTservicemanagement. Derde druk ICT-dienstverlening Van ICT-beheer naar ICTservicemanagement Leo Ruijs, Wouter de Jong Derde druk ICT-dienstverlening Van ICT-beheer naar ICT-servicemanagement Leo Ruijs Wouter de Jong Meer informatie

Nadere informatie