Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview"

Transcriptie

1 Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Terms of facilities Classification and definition ICS ; september 2001

2 NEN 2748 Normcommissie "Facilitaire voorzieningen" Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

3 Inhoud Voorwoord...2 Inleiding Onderwerp en toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Begrippen en definities Algemene financieel-administratieve begrippen Financiële begrippen Algemene facilitaire begrippen Facilitaire begrippen ICT begrippen Afkortingen Eisen voor vergelijking Doelstelling Egalisatie van laagfrequente ontvangsten en uitgaven Toerekeningsbeginsel egalisatie van laagfrequente ontvangsten en uitgaven bij externe vergelijking Rubricering en indeling van kosten Rubricering Indeling naar kosten Rubricering en definitie facilitaire voorzieningen Huisvesting Diensten en middelen ICT Externe voorzieningen Facility management

4 Voorwoord Facilitaire voorzieningen voor organisaties worden steeds meer gezien als een productiemiddel van een bedrijf of organisatie waarvan de kosten gestuurd moeten worden. Dit betekent dat hierover managementinformatie beschikbaar moet zijn. In de praktijk is dit echter niet het geval. Er doen zich grote verschillen voor in definities en samenstelling van de kosten van de facilitaire voorzieningen van vergelijkbare organisaties. Om deze reden is besloten te komen tot een norm met termen voor facilitaire voorzieningen in kantooromgevingen. Deze norm beoogt een grondslag te zijn voor het genereren van relevante informatie en cijfermateriaal op basis waarvan de relevante kosten van facilitaire voorzieningen kunnen worden vergeleken en expliciet worden gestuurd. Doelgroepen van de norm zijn de gebruikers van facilitaire voorzieningen, vaak vertegenwoordigd door een facility manager. Uiteraard kunnen ook andere professionals in de facility management- en vastgoedbranche hun voordeel doen met deze norm. De norm schept onder meer de mogelijkheid facilitaire kosten eenduidig te registreren. Deze norm geeft daartoe een indeling van facilitaire kosten met bijbehorende begripsomschrijving. Deze indeling van facilitaire kosten wordt gepresenteerd in hoofdstuk 7 in tabelvorm, met bijbehorende definitie. Om de rubricering te kunnen gebruiken is een algemene toelichting nodig. Daartoe dienen de hoofdstukken 1 tot en met 6. Op dit moment is er een NPR in voorbereiding waarin een toelichting wordt gegeven op de rubricering. De verwachting is dat deze NPR in april 2002 in definitieve vorm verschijnt. 2

5 Inleiding Het werkveld van de facility manager heeft zich vanaf zijn ontstaan ontwikkeld in de breedte. Was er eerst sprake van integratie van bouw- en onderhoudskosten, de zogenaamde life-cycle-benadering, later werden gebouw en inrichting integraal beschouwd. Gebouw, meubilair en apparatuur werden huisvesting en werkplekinrichting. Met diensten als veiligheid, catering en schoonmaak werd de bedrijfshuishouding er aan toegevoegd. Inmiddels staat in veel organisaties de link tussen huisvesting, werkplekinrichting en informatieen communicatietechnologie niet meer ter discussie. Juist door het integraal doorzien en realiseren van nieuwe mogelijkheden op het gebied van documentmanagement, kennismanagement en telewerken biedt deze integratie van de organisatie-infrastructuur de organisatie nieuwe kansen in het faciliteren van haar kernbekwaamheden en identiteit. In de jongste discussie wordt een verdere integratie voorzien waarbij ook human resources en financiële middelen bij integrale afwegingen worden betrokken. Zo kan figuur 1 als een groeimodel voor het integraal facility management worden gezien. CIRM integraal bedrijfsmiddelenmanagement Facility Management Hv Wpi Dnst ICT HR Fin bouw onderh. meub. apparaten veiligheid catering telematica automat. vaardigh. talenten AO liquiditeit Figuur 1 Ordening van bedrijfsmiddelen als groeimodel CIRM Hv Wpi Dnst ICT HR Fin AO = Corporate Integrated Resource Management (integraal bedrijfsmiddelenmanagement) = Huisvesting = Werkplekinrichting = Diensten = Informatie- en communicatietechnologie = Human resources = Financiën = Administratieve organisatie 3

6 Deze norm geeft niet direct een ordening voor al deze velden. Met een norm wordt in het algemeen een inmiddels ontstane situatie genormaliseerd. Daarmee blijven Human resources en Financiën als bedrijfsmiddelen grotendeels nog even buiten beeld, uiteraard niet voor zover ze betrekking hebben op de eerste vier velden die wel worden beschreven: huisvesting, werkplekinrichting (middelen), diensten en informatie- en communicatietechnologie. Wat in figuur 1 ook tot uiting komt is dat er sprake is van integraal middelenmanagement enerzijds en de faciliteiten ieder afzonderlijk anderzijds. Dat onderscheid is bij de opzet van deze norm ook gehanteerd: De kosten van de productie van facilities: de kosten van het voorzien in enkelvoudige faciliteiten enerzijds en; De kosten van facility management: de kosten van de integrale afweging en aansturing van de mix van faciliteiten anderzijds. Op basis van de omschrijvingen in deze norm moeten facilitaire kosten worden verzameld, bewerkt en geanalyseerd. 4

7 1 Onderwerp en toepassingsgebied NEN 2748 geeft een indeling om facilitaire kosten te rubriceren en eenduidig te registreren en geeft een begripsomschrijving van termen voor facilitaire voorzieningen. Daarmee duidt en ordent deze norm begrippen voor het werkveld facility management. Daarnaast kan NEN 2748 een hulpmiddel zijn om de interne administratie op orde te brengen of overeenkomsten te sluiten. De volgens deze norm geregistreerde kosten kunnen vervolgens worden gebruikt voor interne kostenvergelijking, afweging koop en operational lease, externe vergelijking of benchmarking. Deze norm is van toepassing op zowel faciliteiten in eigendom als faciliteiten niet in eigendom en beperkt zich uitsluitend tot kantooromgevingen. 2 Normatieve verwijzingen De volgende norm bevat bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, tevens bepalingen van deze norm zijn. Op het ogenblik van publicatie van de onderhavige norm was de vermelde druk van kracht. Alle normen kunnen echter worden herzien; partijen die overeenkomsten sluiten op basis van deze norm wordt daarom aanbevolen de meest recente druk van onderstaande norm toe te passen. NEN 2580:1997 Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalingsmethoden 3 Begrippen en definities Dit hoofdstuk definieert algemene begrippen die in deze norm worden gebruikt. 3.1 Algemene financieel-administratieve begrippen Bij het registreren van facilitaire kosten moet, naast toedeling aan een gedefinieerde rubriek van hoofdstuk 7, de kostensoort en opbrengst worden aangegeven. Hieronder volgt een definitie van de kostensoort en opbrengst kostensoort typering van het karakter van de gemaakte kosten. In deze norm worden 4 kostensoorten onderscheiden: kosten eigen personeel kosten van loon (het bruto jaarsalaris inclusief sociale premies, vakantiegeld, 13 e maand, gratificaties, bonussen, winstdeling) en overige personeelskosten (bijvoorbeeld reiskosten woon/werkverkeer). Kosten die door derden zijn gefactureerd vallen hier niet onder kosten ingehuurde of ingekochte goederen en diensten kosten van grond- en hulpstoffen, diensten van derden, uitbesteed werk en andere externe kosten, zoals belastingen en compensatie niet opteerbare BTW afschrijvingskosten het deel van de waardevermindering van een duurzaam productiemiddel dat periodiek ten laste van de resultatenrekening wordt gebracht 5

8 vermogenskosten rente en provisie voor eigen en vreemd vermogen opbrengst vergoeding voor geleverde middelen en diensten 3.2 Financiële begrippen uitgaven en ontvangsten uitgaven zijn uitgaande gelden, zoals betalingen voor de aanschaf van een gebouw, salarissen enz., welke leiden tot een afname van de liquide middelen. Ontvangsten zijn inkomende gelden vanwege bijvoorbeeld verhuur, verleende diensten enz., welke leiden tot een toename van de liquide middelen kosten en opbrengsten kosten en opbrengsten hangen samen met het moment waarop ze zijn ontstaan. In 1999 betaalde huur voor de maand januari van 2000 leidt pas in januari 2000 tot kosten. Een bedrag dat in 2000 wordt ontvangen voor in 1999 geleverde facilitaire producten en diensten, leidt tot een opbrengst in Het moment van het leveren van de prestatie is dus bepalend voor het verantwoorden van de verschuldigde gelden in de resultatenrekening als kosten respectievelijk opbrengsten, niet het moment van het storten respectievelijk ontvangen van die gelden OPMERKING omgekeerd. Kosten zijn dus niet per definitie uitgaven, opbrengsten zijn niet per definitie ontvangsten en 3.3 Algemene facilitaire begrippen faciliteiten de producten en diensten ondersteunend aan het primaire proces van een organisatie voor zover zij geen deel uitmaken van dat proces OPMERKING Deze norm onderscheidt naar functie vijf soorten faciliteiten. Deze indeling is arbitrair, zoals bijvoorbeeld het verbijzonderen van ICT en huisvesting ten opzichte van diensten en middelen. Goed beschouwd bestaat iedere faciliteit uit een middel (een stoffelijke faciliteit) of een dienst (een onstoffelijke faciliteit), of is samengesteld uit beide facilitair proces het produceren en leveren van faciliteiten facility manager de facility manager geeft leiding aan het facilitaire proces, waarbij hij de geboden faciliteiten (op kwaliteit en prijs) definieert, bewaakt en stuurt op een zodanige manier dat de gebruiksorganisatie van deze faciliteiten optimaal haar taak en beleid kan uitvoeren facility management facility management is een algemene managementfunctie, verantwoordelijk (binnen centrale kaders van beleid van de organisatie) voor de faciliteit als resultaat van planning en coördinatie van ondersteunende processen, gericht op de bevordering van het succes van het primaire proces van de betreffende organisatie 6

9 3.3.5 kantooromgeving het terrein (perceel en opstallen) waar administratieve functies ten behoeve van het productieproces van een organisatie zijn gesitueerd 3.4 Facilitaire begrippen kengetal uitkomst van een ratio ratio verhouding tussen twee grootheden benchmark een algemeen geaccepteerd ijkpunt voor een scalaire grootheid scalaire grootheid grootheid die afgezet kan worden op een schaal benchmarking een proces van het meten van producten, diensten en werkwijzen intern of extern full-time-equivalent (fte) de eenheid van formatie TOELICHTING Het totaal aantal uren dat in een gegeven periode wordt gewerkt door de leden van een functiegroep gedeeld door het aantal uren dat een persoon bij een volledige betrekking in die periode zou werken bruto-vloeroppervlakte (bvo) oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte omhullen. Voor de bepaling van de bruto-vloeroppervlakte wordt verwezen naar NEN netto-vloeroppervlakte (nvo) oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten. Voor de bepaling van de nettovloeroppervlakte wordt verwezen naar NEN nuttige vloeroppervlakte dat deel van de netto-vloeroppervlakte dat direct gericht is op de doelstelling en het gebruik van het gebouw of een deel daarvan. Voor de bepaling van de nuttige-vloeroppervlakte wordt verwezen naar NEN ICT begrippen aansluiting hiermee wordt een outlet bedoeld 7

10 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN 2748:2001 nl Termen voor facilitaire voorzieningen - Rubricering en defini?ring Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en)

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Nederlandse norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Vervangt NPR-IEC/PAS 62297:2002,deels juli 2005 ICS 33.170 Dit

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 14035-12 Vuurwerk - Deel 12: Knalvuurwerk met flits en batterijen van knalvuurwerk met flits - Specifiatie en beproevingsmethoden Publicatie uitsluitend voor commentaar

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) Nederlandse norm Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) NEN-ISO/TR 10013 (en) Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001,IDT) Vervangt

Nadere informatie

Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and redress procedures november 2001 ICS 03.240

Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and redress procedures november 2001 ICS 03.240 Nederlandse 2e Ontwerp norm NEN-EN 14012 Postdiensten - Kwaliteit van de dienstverlening - Meetmethoden van klachten en vergoedingsprocedures Publicatie uitsluitend voor commentaar Postal services - Quality

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO 4269 (en) Nederlandse. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO 4269 (en) Nederlandse. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Nederlandse norm Aardolie en vloeibare aardolieproducten - Tankkalibratie door een vloeistofmeting - Incrementele methode gebruikmakend van volumetrische meettoestellen (ISO 4269:2001,IDT) NEN-ISO 4269

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en)

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en) Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) Nederlandse praktijkrichtlijn Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) NPR-ISO/TR 10017 (en) juli 2003 ICS 03.120.10; 03.120.30 Vervangt NPR-ISO/TR 10017:1999 Als Nederlandse

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN-EN 13306. Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar

Ontwerp norm NEN-EN 13306. Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 13306 Maintenance - Maintenance terminology Publicatie uitsluitend voor commentaar oktober 2008 ICS 01.040.03; 03.080.10 Commentaar voor 2009-02-09 Zal vervangen NEN-EN

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN 15763 (en)

Nederlandse norm. NEN-EN 15763 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091

Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091 Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN-ISO 21091 Health informatics - Directory services for security, communications and identification of professionals and patients (ISO/DIS 21091:2011,IDT) Publicatie uitsluitend

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) Nederlandse norm Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) NEN-ISO/IEC 19761 (en) maart 2003 ICS 35.080 Als Nederlandse norm is aanvaard: Dit document

Nadere informatie

Voorbeeld. Vloeibare zuurstof. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Vloeibare zuurstof. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN 9 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006

Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management Delivery en Service Support en beschrijft de processen die een centrale rol spelen binnen IT Service Management. Met deze uitgave krijgen studenten een goed inzicht in de hoofdzaken die van belang zijn

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie