Kwaliteitshandboek. 1. Inleiding 1.1 Structuur van het kwaliteitshandboek Definitie of Verklaring van Termen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek. 1. Inleiding 1.1 Structuur van het kwaliteitshandboek Definitie of Verklaring van Termen"

Transcriptie

1 1/6 Actiepunten Zijn corrigerende en / of preventieve maatregelen die een beperkte aanpak vragen, zijn beperkt in tijd en kunnen door één orgaan, dienst of functie afgehandeld worden. Ze kunnen op elk moment in het jaar ontstaan en afgehandeld worden. Actiepunten worden éénvormig geregistreerd in Dossier. Afspraken Zijn corrigerende en / of preventieve maatregelen die een beperkte aanpak vragen, zijn beperkt in tijd en kunnen door één orgaan, dienst of functie afgehandeld worden. Ze kunnen op elk moment in het jaar ontstaan en afgehandeld worden. Er is geen apart registratiesysteem voorzien, maar zullen terug te vinden zijn in nota s of verslagen. Algemene wervingsreserve Dit is een map met sollicitanten waarin de personen terug te vinden zijn die reeds weerhouden werden op een vroeger sollicitatiegesprek maar nog niet in dienst zijn. In praktijk is deze map meestal leeg. AMD Alcohol-, medicatie- en drugsbeleid Bekwaamheid Dit is een term uit de Integrale Jeugdhulp decreet Rechtspositie van de Minderjarige. Een minderjarige vanaf 12 jaar wordt verondersteld bekwaam te zijn om al zijn rechten uit te oefenen met betrekking tot: - het recht op instemming op de hulp die hij krijgt - het recht om bij zijn ouders te blijven wonen of niet - het recht op toegang op zijn dossier. Vermits de personen uit de doelgroep van Blijdorp een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebben, zijn de meeste onder hen niet-bekwaam of beperkt-bekwaam. Dit betekent dat er samen met ouders afspraken worden gemaakt, alsook dat vanuit onze emancipatorische visie zoveel als mogelijk inspraak en ondersteuning gegeven wordt bij het uitoefenen van hun rechten. Betrokkenen Deze term wordt in het kwaliteitshandboek gebruikt voor alle personen die een taak of verantwoordelijkheid hebben bij een procedure. Zij ondersteunen de taak van de procedurebeheerders. Bijscholing Alle vormings- trainings- en opleidingsaktiviteiten (VTO) Bijscholing "meedragen" Leidinggevenden en stafmedewerkers engageren zich om elkaar en basismedewerkers te motiveren en zelf actief kansen te scheppen om VTO- inhouden te integreren. Collectief overleg met de gebruiker Is hetzelfde als organisatieoverleg extern. Contact- voorziening (4.4) Gedurende de periode dat een persoon met een niet voldane vraag geregistreerd blijft is er één voorziening die het dossier van de betrokkene opvolgt en met hem of haar contact onderhoudt. Deze voorziening wordt de contact- voorziening genoemd. De contact- voorziening is in eerste instantie deze voorziening via dewelke de zorgvraag van de betrokkene wordt geregistreerd. Mits akkoord van de persoon met een handicap kan evenwel een andere voorziening die, gelet op de aard van de vraag, hoervoor beter geplaatst is, als contact- voorziening optreden. Continuïteit (2.2) Continuïteit is de mate waarin de hulpverlener zorg draagt voor een goede overdracht van hulp- en dienstverlening, en dit in situaties waarin verschillende hulp- en dienstverleners betrokken zijn die elkaar aflossen, vervangen of opvolgen.

2 2/6 Dossier Wanneer we Dossier met hoofdletter gebruiken, bedoelen we het elektronisch dossier van de cliënten en medewerkers, te vinden op intranet. Doelmatigheid (2.2) Doelmatigheid is de mate waarin de resultaten zich verhouden tot de middelen. - Resultaten: antwoord op de behoefte(n) van de gebruiker. - Middelen: personeel, financiën, bebouwen en inrichting, uitrusting, technieken en methoden. Doeltreffendheid (2.2) Doeltreffendheid is de mate waarin de doelstellingen gerealiseerd worden. Doorverwijzing (interne-) We spreken over een interne doorverwijzing wanneer iemand van zorgvorm, lokatie of leefgroep wijzigt. De doorverwijzingsvergadering is de eerste vergadering die plaats heeft in de nieuwe zorgvorm/lokatie/leefgroep, waarbij de overdracht gebeurt van alle informatie van de betrokken personen. Evolutieverslag Verslag van elke cliënt dat jaarlijks wordt opgemaakt. Dit verslag behoort tot de verantwoordelijkheid van de groepsbegeleiding. Het houdt een neerslag in van een evaluatie van de verschillende ontwikkelingsdomeinen uit het handelingsplan. Op basis van dit evolutieverslag wordt het handelingsplan waar nodig aangepast. (vroeger werd ook jaarverslag als benaming gebruikt). Functioneringsgesprek Een periodieke, dus regelmatig terugkerende, gezamenlijke, ondersteunende gedachten-wisseling tussen teamhoofd en medewerker. Het heeft tot doel om, in samenspraak, na te gaan hoe het werk kan geoptimaliseerd worden tot voordeel van de medewerker en van Blijdorp. Het is vooral een toekomstgerichte dialoog, tussen het teamhoofd en de medewerker. Gebruiker (pvb): persoon met verstandelijke beperking Kind, adolescent, volwassene met een verstandelijke en/of meervoudige beperking voor wie een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan in het internaat, semi-internaat, bezigheidshome, dagcentrum, beschermd wonen en begeleid wonen. Gebruiker: Ouders, familieleden, wettelijke vertegenwoordiger, die enige betrokkenheid betonen t.a.v. hun kind, jongere, volwassene of O/F/WV* zoals vermeld in het Reglement van Orde (RVO) Gebruikersgerichtheid (2.2) Gebruiker: een persoon die beroep doet op de hulp- en dienstverlening van een voorziening, erkend door het VAPH. Indien in de teksten, over SKM s, de term gebruiker wordt gehanteerd, worden impliciet ook de wettelijke vertegenwoordigers en/ of de vertrouwenspersonen en/ of belangrijke betrokken derden van de gebruikers bedoeld, met inbegrip van de plaatsende instanties bij gedwongen hulp- en dienstverlening. Gebruikersgerichtheid: de mate waarin de hulp- en dienstverlening afgestemd is op de specifieke behoeften van de gebruiker. Gebruikersraad Beschreven in Procedure het organiseren van collectief overleg Geschreven referentiekader Het Geschreven Referentiekader wordt in Blijdorp geformuleerd als het geheel van visie- en beleidsteksten die vanaf heden door Stuurgroep worden goedgekeurd en in de Bibliotheek voor alle medewerkers beschikbaar zijn. Het gaat over visie en beleid aangaande de organisatie, de gebruikers, medewerkers en de middelen.

3 3/6 Grootste zorgvraag Een zorgvraag is groot wanneer de natuurlijke leefomgeving geen antwoord meer kan bieden op de zorg- (of ondersteunings-)vraag van de persoon met een beperking én wanneer minder ingrijpende maatregelen geen oplossing bieden. Wanneer de grootte van een zorgvraag wordt bepaald, wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de persoon met een beperking én met de beperkingen van diens omgeving. Als de dringendheid om deze vraag te beantwoorden hoog is, zal de grootte van de zogvraag toenemen. Handelingsplan De schriftelijke neerslag van de uitgeselecteerde ontwikkelingsdoelen en aandachtspunten, die men bij de gebruiker in kwestie wenst te bereiken of te benadrukken over een welbepaalde periode. Het is opgesteld op maat van het individu en doorgepraat in teamverband en met de betrokken gebruiker. Heen- en weer - schriftje Een communicatiemiddel dat gebruikt wordt om informatie uit te wisselen tussen de ouders, familie en professionelen van Blijdorp. Herstelling Een kleine technisch, mechanisch, elektrisch, constructiemankement dat geïsoleerd staat van andere opdrachten, dat bij voorkeur zo snel mogelijk hersteld wordt en dat eigenlijk maximaal 2 uur in beslag neemt. Karwei Een ruimer technisch, mechanisch, elektrisch, constructiemankement dat bijna altijd minimaal twee technieken nodig heeft, dat een periode van uitstel kan verdragen en dat maximaal drie werkdagen in beslag neemt. Kinddossier Hetzelfde als individueel dossier. Deze term wordt vaak gebruikt bij de minderjarigen. Klacht Een mondelinge of geschreven en geregistreerde uiting van onvrede of ongenoegen met een behandeling of bejegening die door de gebruiker als onjuist wordt ervaren of wanneer een afspraak niet wordt nagekomen. Lastgevingsovereenkomst De overeenkomst tussen Blijdorp als voorziening en de gebruiker voor het openen van een zicht- en spaarrekening ten behoeve van het beheer van het persoonlijke zakgeld. Lay out De lay out van een tekst van het kwaliteitshandboek volgens Logboek, doorschrijver, agenda Communicatiemiddel voor teamleden waarin informatie over dagelijkse werking wordt uitgewisseld. Maatschappelijke aanvaardbaarheid (2.2) De hulp- en dienstverlening wordt aangeboden vanuit in consensus aanvaarde maatschappelijke waarden en rechten die minimaal vervat liggen in de Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van de VN- verklaring omtrent de rechten van de personen met een handicap(resolutie ). Medewerkerdossier Beschrijving van de inhoud zie Procedure Het ondersteunen en evalueren van het personeel

4 4/6 Meter / Peter Bij de indiensttreding van een nieuw personeelslid wordt een meter / peter aangeduid door het teamhoofd. Dit is een directe collega op wie men steeds kan terugvallen. Alle betrokken personeelsleden worden hiervan op de hoogte gebracht. Het meter / peterschap wordt na een maand afgesloten met een gesprek tussen het nieuw personeelslid, zijn / haar meter / peter en het teamhoofd. Migratiedossier De aanvraag van een gebruiker (pvb) die een ondersteuning geniet, maar die een aanvraag indient tot wijziging van voorziening. Multidisciplinair team/overleg (MDO) Een team van mensen met verschillende deskundigheden die samen werken, in onderling overleg, om het handelingsplan van elk kind/ bewoner zo goed mogelijk op te stellen en uit te voeren. Nooddossier De aanvraag van een toekomstige gebruiker, die zich in een noodsituatie bevindt en die een (nieuwe) dringende opname of ondersteuning nodig heeft. O/F/WV Ouders, familieleden, wettelijke vertegenwoordiger, die enige betrokkenheid betonen t.a.v. hun kind, jongere, volwassene. Ondersteunende diensten Therapeuten, medische dienst, sociale dienst, technische dienst, keuken. Onderwijsbehoefte De professionele ondersteuning die een leerling nodig heeft in het schoolsysteem. Opname Men spreekt enkel over opname (-verslag; -vergadering) wanneer iemand voor de eerste keer in Blijdorp komt. Opnameteam Een deel van de stuurgroep jongeren die de opname van een kind bespreken. Opnamevergadering Multidisciplinaire vergadering, georganiseerd door het teamhoofd, die binnen de drie maand na de opname van een cliënt plaats heeft. Hierop worden ontwikkelingsdoelen/ aandachtspunten per ontwikkelingsdomein besproken. Organisatienota Dit is het document waarin voor een vrijwilliger aan de betreffende administratieve verplichtingen wordt voldaan. Organisatieoverleg We spreken van organisatieoverleg intern, wanneer de leden van de vergadering werknemers zijn of behoren tot de inrichtende macht van Blijdorp. We spreken van een organisatieoverleg extern, wanneer de leden van de vergadering zowel gebruikers zijn (eventueel personen extern aan Blijdorp), als medewerkers van Blijdorp. Synoniem is: collectief overleg met de gebruikers. Pedagogisch/ agogisch dossier Dossier van een cliënt met belangrijke (ped)agogische gegevens (processen, handelingen ). Dit dossier wordt bijgehouden door de orthopedagoog.

5 5/6 Pedagogisch/ agogisch klimaat Creëren van de meest optimale sfeer en het meest optimale middelenaanbod om de ontwikkeling van een cliënt te bevorderen. Personeel Alle medewerkers in Blijdorp die in loondienst zijn. Personeelscommissie De personeelscommissie is een delegatie van de Raad van Bestuur die mee nadenkt over het personeelsbeleid (Human Resources Management) binnen Blijdorp. Jaarlijks ontvangen zij een verslag van het verloop (ontslag en aanwerving van personeelsleden). Zij worden betrokken in het geval van selectie van leidinggevende personen (teamhoofden, coördinatoren). Procedurebeheerder Deze medewerker behartigt zowel het document op zich als de inhoud en dit inzake de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de procedure. Hij/zij geeft een signaal aan de stafmedewerker kwaliteitsmanagement wanneer een procedure dient geactualiseerd te worden of werkt mee aan het actualiseren van de procedure, op vraag van de stafmedewerker. Project Is een corrigerende of preventieve maatregel die een grote aanpak vraagt, die een langere tijdsperiode in beslag neemt en dat niet door één overlegorgaan, dienst of functie kan afgehandeld worden. Ze worden besproken en toegekend op de jaarlijkse planningsvergadering of worden in de loop van het jaar via stuurgroep algemeen, stuurgroep jongeren of stuurgroep volwassenen nog bijkomend als project erkend. Ze worden planmatig aangepakt en geregistreerd in Dossier. Opmerking: de vroeger gekende projecten van de technische dienst worden vanaf heden Renovaties genoemd. Restdossier Het dossier (Welzijn) van een gebruiker (pvb) dat in het archief bewaard wordt. Het bevat alleen informatie die later nog van belang kan zijn. Met archief wordt zowel het papieren als het elektronisch archief bedoeld. R.V.O. Reglement van Orde. Stagiairs Mensen in opleiding die geen financiële vergoeding krijgen voor hun werk in Blijdorp. Strategisch opleidingsplan Het is de visie die achter het VTO-beleid schuilt. Is terug te vinden bij de stafmedewerker HRM. Individuele bijscholingsfiche Elke bijscholing (VTO) die gevolgd wordt, wordt per medewerker genoteerd. Deze fiches bieden een jaaroverzicht ten behoeve van de medewerker en teamhoofd. Ze worden bewaard in het individueel dossier*. Teamvergadering Intern overlegorgaan Terugkoppeling/ Transfer bijscholing Van elke medewerker die bijscholing volgt, wordt een bijdrage verwacht die ze, naar eigen kunnen, op de terugkomdag van de gevolgde bijscholing voorstellen.

6 6/6 Vragenlijst (bij het tevredenheidsonderzoek) Een enquête die bij de cliënten nagaat of ze tevreden zijn over de werking van Blijdorp. We beschikken over een beknopte schriftelijke vragenlijst en een uitgebreide vragenlijst op basis van een interview (zie proc ) Vrijwilligers Mensen die geen financiële vergoeding krijgen voor hun werk in Blijdorp. Zij krijgen op de dagen dat ze vrijwilligerswerk doen een maaltijd en drank aangeboden. Werktekst kwaliteitshandboek Ontwerptekst opgesteld voor een nieuw of gewijzigd document van het kwaliteitshandboek.

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek Inhoudstafel Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven,

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen.

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huize.terloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 Charter van collectieve rechten en plichten Orthopedagogisch

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang 1 Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang van vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (maart 2013) 1 Identificatie van de voorziening Kortopvang De Okkernoot Repingestraat 12 1570 Vollezele

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 1/10 Kwaliteitshandboek O.O.O.C. OOOC Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster tel: 052/4.04.27 KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 2/10 INHOUDSOPGAVE KWALITEITSHANDBOEK 1. INLEIDING

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning CENTRUM VOOR MOTORISCH GEHANDICAPTEN DE HEIDE Industriepark 6 9820 MERELBEKE Tel. 09/252.28.96 Fax. 09/252.53.63 Statuut: VZW Centrum voor motorisch gehandicapten

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 1.1 Indeling van het kwaliteitshandboek 6 1.1.1 Algemene inleiding

Nadere informatie

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening Charter Collectieve Rechten en Plichten 1 Exacte identificatie MultiFunctioneel Centrum CAPELDERIJ vzw Vekenstraat 1 9255 Buggenhout tel.: (052)25 04 80 fax: (052)34 13 73 e-mail: info@capelderij.be Website:

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

kinderen in afzondering

kinderen in afzondering checklist kinderen in afzondering Kinderrechtencommissariaat dossier Hoe gaan voorzieningen om met het afzonderen van kinderen en jongeren? Welke vragen en bekommernissen leven er? Is er een juridisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie