MARIE CURIE-CONFERENTIES EN -CURSUSSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARIE CURIE-CONFERENTIES EN -CURSUSSEN"

Transcriptie

1 BIJLAGE III BIJZONDERE BEPALINGEN MARIE CURIE-CONFERENTIES EN -CURSUSSEN III.1 - Definities GROTE MARIE CURIE-CONFERENTIES [EEN CONTRACTANT] REEKS MARIE CURIE-EVENEMENTEN [ÉÉN OF MEER CONTRACTANTEN] Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities van toepassing: 1. Evenement: een grote Marie Curie-conferentie of Marie Curie-conferentie(s) en/of cursus(sen) die deel uitmaken van een reeks Marie Curie-evenementen. 2. Evenementdeelnemer: elke onderzoeker die het evenement bijwoont. 3. Evenementdeelnemer groep 1: een evenementdeelnemer die het evenement bijwoont voor opleidingsdoeleinden en zich op het ogenblik waarop hij of zij het evenement bijwoont in de eerste vier jaar bevindt (fulltime equivalent) van zijn of haar onderzoekactiviteiten, met inbegrip van de periode van onderzoekopleiding, vanaf het verwerven van een universitaire graad (of gelijkwaardig diploma van een instelling voor hoger onderwijs) die toegang geeft tot doctoraatstudies in het land waar de graad werd verworven (de graad moet de houder het recht geven doctoraatstudies aan te vangen zonder eerst verdere kwalificaties te verwerven) en die nog geen doctoraat heeft behaald. 4. Evenementdeelnemer groep 2: een evenementdeelnemer die het evenement bijwoont voor opleidingsdoeleinden en op het ogenblik waarop hij of zij het evenement bijwoont ten minste vier jaar en ten hoogste tien jaar onderzoekervaring heeft (fulltime equivalent) vanaf het verwerven van een universitaire graad (of gelijkwaardig diploma van een instelling voor hoger onderwijs) die toegang geeft tot doctoraatstudies in het land waar de graad werd verworven (de graad moet de houder het recht geven doctoraatstudies aan te vangen zonder eerst verdere kwalificaties te verwerven) of die reeds een doctoraat heeft behaald, ongeacht de tijd die daarvoor nodig was. 5. Evenementdeelnemer groep 3: een evenementdeelnemer die het evenement bijwoont voor contactdoeleinden en op het ogenblik waarop hij of zij het evenement bijwoont ten minste tien jaar onderzoekervaring heeft (fulltime equivalent) vanaf het verwerven van een universitaire graad (of gelijkwaardig diploma van een instelling voor hoger onderwijs) die toegang geeft tot doctoraatstudies in het land waar de graad werd verworven (de graad moet de houder het recht geven doctoraatstudies aan te vangen zonder eerst verdere kwalificaties te verwerven). Om tot deze groep te behoren moet de evenementdeelnemer onderdaan zijn 1

2 van een lidstaat of een geassocieerde staat en op het ogenblik waarop het evenement plaatsvindt werkzaam zijn in onderzoek buiten de lidstaten en geassocieerde staten. DEEL A: UITVOERING VAN HET PROJECT III.2- Prestatieverplichtingen Naast de in artikel II.3.1 genoemde verplichtingen moet het consortium 1 : a) de evenementdeelnemers selecteren en verifiëren of zij voldoen aan de voorwaarden om te behoren tot een van de in artikel III.1 gedefinieerde groepen 1, 2 en 3; b) zorgen voor een zodanig evenwicht tussen de nationaliteiten van de evenementdeelnemers dat de onderdanen van dezelfde lidstaat of geassocieerde staat ten hoogste 30% vertegenwoordigen van het totale aantal evenementdeelnemers voor elk evenement dat deel uitmaakt van een reeks Marie Curie-evenementen. Bovendien mogen de onderdanen van derde landen samen ten hoogste 30% vertegenwoordigen van het totale aantal evenementdeelnemers voor elk evenement dat deel uitmaakt van een reeks Marie Curie-evenementen; c) alle nodige en redelijke maatregelen nemen om te bewerkstelligen dat ten minste 40% van de deelnemers aan het project vrouwen zijn; d) ervoor zorgen dat evenementdeelnemers van de groepen 2 en 3 alleen in aanmerking komen voor communautaire financiering overeenkomstig het contract wanneer de door het contract geboden mogelijkheden niet kunnen worden gebruikt voor evenementdeelnemers van groep 1. e) ervoor zorgen dat het evenement plaatsvindt in een lidstaat of een geassocieerde staat, tenzij de plaats van het evenement in een derde land gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van het project en de Commissie deze plaats van tevoren bij wijze van uitzondering uitdrukkelijk heeft goedgekeurd; f) voor reeksen Marie Curie-evenementen ervoor zorgen dat elke wijziging van de planning van de evenementen gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van het project en in overeenstemming is met de doelstellingen en subsidiabiliteitscriteria van het project, waaronder de eis bestaat dat binnen een periode van vier jaar vanaf de aanvangsdatum ten minste vier evenementen worden georganiseerd die elk ten hoogste vier weken duren; g) de Commissie uiterlijk drie maanden voor elk evenement een definitief ontwerp-programma van het evenement verschaffen; k) maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de evenementdeelnemers de door de Commissie met het oog op een evaluatie verstrekte vragenlijsten aan het eind van elk evenement invullen; III.3 - Publiciteit Naast de in artikel II.9 genoemde verplichtingen moet het consortium 2 : 1 Voor grote conferenties moet "het consortium" worden gelezen als "de contractant". 2 Voor grote conferenties moet "het consortium" worden gelezen als "de contractant". 2

3 a) bekendheid geven aan elk evenement met gebruikmaking van alle geschikte middelen, bijvoorbeeld pers, posters, websites, internet, informatie op conferenties; b) elk evenement op de website van de Commissie afficheren en ervoor zorgen dat de lijst van evenementen en de gedetailleerde en praktische informatie over mogelijkheden om het evenement bij te wonen, zoals de datum, de plaats, het soort evenement en het aantal beschikbare plaatsen, op deze website actueel is. 3

4 DEEL B - FINANCIËLE BEPALINGEN III.4 - In aanmerking komende kosten Kosten kunnen ten laste van het contract worden gebracht, op voorwaarde dat zij voldoen aan de bepalingen van deel B van bijlage II. Met name kosten in verband met de activiteiten die in het project worden uitgevoerd, kunnen door de Commissie worden vergoed. Hiervoor gelden de volgende bepalingen: 1. Kosten in verband met evenementdeelnemers: In bijlage I is een maximumbedrag vermeld voor de vergoeding van de kosten in verband met evenementdeelnemers van groep 1,2 en 3 voor elk evenement dat deel uitmaakt van een reeks Marie Curie-evenementen en voor grote Marie Curie-conferenties. Hiervoor gelden de volgende bepalingen: a) Een bijdrage in de verblijfskosten van de evenementdeelnemer die ten laste van het contract worden gebracht op basis van de reële kosten tot een maximumbedrag per persoon dat is vermeld in het werkprogramma dat op het ogenblik waarop het evenement plaatsvindt van toepassing is. Om rekening te houden met de kosten van levensonderhoud in het land waar het evenement plaatsvindt, worden op bovengenoemd bedrag de correctiecoëfficiënten toegepast die zijn vermeld in het werkprogramma dat op het ogenblik waarop het evenement plaatsvindt van toepassing is. b) Een bijdrage in de reiskosten die ten laste van het contract worden gebracht op basis van de reële kosten tot een maximumbedrag volgens de volgende tarieven (retourbiljet) als functie van de kortste afstand (hemelsbreed), gebaseerd op lengte- en breedtegraden, tussen de plaats van herkomst van de evenementdeelnemer en de plaats van het evenement: Afstand (km) Maximumtarief ( ) < > > > > > c) Deelnamekosten van het evenement op basis van de officiële tarieven die voor het evenement zijn gepubliceerd. 4

5 Wanneer een grote Marie Curie-conferentie buiten de Gemeenschap en de geassocieerde staten plaatsvindt, moeten de evenementdeelnemers van groep 1 en 2 waarvoor kosten worden ingediend, de nationaliteit hebben van een lidstaat of een geassocieerde staat. 5

6 2. Kosten in verband met de organisatie van het evenement en het beheer van het project a) Voor elke reeks Marie Curie-evenementen is het percentage van de organisatiekosten dat ten laste van het contract kan worden gebracht kleiner dan of gelijk aan het percentage van het totale aantal evenementdeelnemers dat door de Gemeenschap wordt gefinancierd. b) Voor elke reeks Marie Curie-evenementen kunnen kosten in verband met de aankoop of lease met koopoptie van duurzaam materieel met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie ten laste van het contract worden gebracht, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan: - Bij deze kosten moet rekening worden gehouden met de afschrijving van het materieel volgens de van toepassing zijnde boekhoudprincipes. Alleen in uitzonderingsgevallen, die naar behoren worden gemotiveerd door het gebruik van de uitrusting, en wanneer de definitieve bestemming ervan is bepaald, kan de Commissie ermee instemmen de kosten in verband met de aankoop of lease met koopoptie van duurzaam materieel zonder afschrijving te vergoeden. - Het percentage van de kosten dat ten laste van het contract kan worden gebracht is kleiner dan of gelijk aan het percentage van het totale aantal evenementdeelnemers dat door de Gemeenschap wordt gefinancierd c) Kosten van managementactiviteiten van het project: q8 Voor reeksen Marie Curie-evenementen is de maximale bijdrage van de Gemeenschap die ten laste van het contract kan worden gebracht, 7%. q8 Voor een grote Marie Curie-conferentie is de maximale bijdrage van de Gemeenschap die ten laste van het contract kan worden gebracht, 3%. De kosten van een evenement dat binnen zes maanden na de toepasselijke sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen plaatsvindt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. DEEL C - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Deel C van bijlage II is niet van toepassing op dit contract. 6

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM (2003) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE van [ ] tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN. Sociale bescherming en sociale integratie Sociale bescherming en sociale integratie

EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN. Sociale bescherming en sociale integratie Sociale bescherming en sociale integratie EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN Sociale bescherming en sociale integratie Sociale bescherming en sociale integratie Communautair actieprogramma ter bestrijding van sociale uitsluiting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN I. VOORAF Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: [redacted for privacy protection] en de hierna genoemde rechtspersonen: [redacted for privacy

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten 2012 2 Statuten 2012 3 Statuten van Akzo Nobel N.V. Naam Artikel 1 De naam van de vennootschap is Akzo Nobel N.V. Zetel Artikel 2 De vennootschap

Nadere informatie

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp Definities Superscherp Ontwerp: de heer J.M.L.M. Oldenburg, handelend als eenmanszaak onder de naam Superscherp Ontwerp, gevestigd en kantoorhoudende te (3043 SK) Rotterdam aan de Martinus Dorpiusstraat

Nadere informatie

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn.

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn. L 162/40 VERORDENING (EG) Nr. 874/2004 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het.eu-topniveaudomein en

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juli 2007 (10.08) (OR. en) 12084/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0151 (CNS) FIN 371 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel

Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel AV_AB_201403 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. 1 Definities 1.1 In deze Algemene

Nadere informatie

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW Algemene Voorwaarden STW Algemene Voorwaarden van Technologiestichting STW Ingangsdatum:15 april 2015 Versie: 30 april 2015 Inhoud Inhoudsopgave... 2 Algemene Voorwaarden STW... 3 Definities... 3 Deel

Nadere informatie

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INHOUD (1) Definities (2) Algemene regels van toepassing op alle Werknemers (3) Aanvullende regels voor Insiders (4) Interne Toezichthouder APPENDICES

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 6 Webhosting De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244. 1. Toepasselijkheid 1.1 De QUBE

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Deel A. De SRC Artikel 1. Namen 1. De commissie draagt de naam Studiereizencommissie, hierna af te korten tot SRC. De SRC is een commissie van

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Opgemaakt 2014, te Breda. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie