OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Hilda Martens en Joke Manshoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Hilda Martens en Joke Manshoven"

Transcriptie

1 brochure 2BNL 19/11/07 23:27 Page 1 OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement Hilda Martens en Joke Manshoven

2 H. Martens, J. Manshove. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Diepenbeek Universiteit Hasselt, België 2007 ISBN Copyright de auteurs en U Hasselt Uitgave ontwikkeld in het kader van Op de rails naar diversiteit, een project van het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen. Met Europese en Vlaamse Steun. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil bijdragen tot de ontwikkeling van werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen door het investeren in menselijke hulpbronnen. Meer info: 2

3 Inleiding Diversiteit is een realiteit binnen onze maatschappij. Ook binnen bedrijven is diversiteit belangrijk. De blanke man die voltijds werkt, een volledige carrière bij één werkgever, en zorgt voor het inkomen binnen het gezin verdwijnt als ijkpunt. Ook de vergrijzing zorgt voor een andere arbeidsmarkt. Bedrijven hebben te maken met werknemers van verschillende afkomst, leeftijd, geslacht, met verschillende behoeften, wensen en mogelijkheden. Een goed diversiteitsbeleid draagt bij aan het benutten van al deze talenten, rekening houdend met hun verschillen en overeenkomsten. Lange tijd waren initiatieven gericht op positieve acties ten aanzien van bepaalde groepen (vrouwen, gehandicapten, ouderen, allochtonen, laaggeschoolden ). Verschillen benadrukken werkt echter stigmatiserend en polariserend. Modern diversiteitsmanagement gaat uit van het waarderen van verschillen: een brede omschrijving van diversiteit. Het aanvaarden van het andere in zijn/haar veranderende eigenheid. Een goed diversiteitsbeleid wordt door de eigen onderneming vormgegeven. Dit betekent dat het management maar ook de personeelsleden betrokken worden bij het vormgeven van een dergelijk beleid. Diversiteit wordt niet beschouwd als een geïsoleerd probleem dat moet worden aangepakt, maar als een belangrijk aspect dat geïntegreerd wordt in de onderneming. Een goed diversiteitsbeleid beïnvloedt de bedrijfsdoelstellingen op een positieve manier. Dit betekent dat diversiteit duidelijke winst oplevert. Een aantal effecten zullen reeds zichtbaar zijn op korte termijn (vb. verhoogde instroom van goede medewerkers, tevredenheid personeel ) terwijl andere effecten pas zichtbaar zullen worden op langere termijn (vb. verbeterde bedrijfsresultaten, beter imago van de organisatie ). Wanneer zowel het management als het personeel niet overtuigd zijn van het belang en de toegevoegde waarde van een diversiteitsbeleid, worden projecten een maat voor niets. Hierover is al veel geschreven en gesproken: iedereen is het hier ook over eens. Maar telkens ontbreekt een voorstel over hoe een bedrijf dit nu in de praktijk kan aanpakken. We stellen hier een manier van werken voor die ervoor zorgt dat bedrijven een intern draagvlak kunnen uitbouwen rond diversiteit. De betrokkenheid en de inzet van verschillende partijen is cruciaal voor het opzetten van concrete acties rond diversiteit. 3

4 4

5 Wat is diversiteit? In de literatuur worden talrijke omschrijvingen en definities gegeven van het concept diversiteit, van diversiteitsmanagement, van diversiteitsbeleid. We overlopen er enkele. Alle aspecten waarop medewerkers van elkaar verschillen. Het gaat hierbij zowel om zichtbare kenmerken zoals geslacht, etniciteit als om minder zichtbare kenmerken zoals competenties, belastbaarheid, werkstijl, karaktereigenschappen (S. de Vries et al. 2005) Het volledig aanboren van het menselijke potentieel bij elke werknemer. (Thomas, 1990) Diversiteitsbeleid: Een beleid dat erop gericht is optimale en duurzame inzetbaarheid en productiviteit van alle medewerkers te bereiken, rekening houdend met al hun verschillen én overeenkomsten. (S. de Vries et al. 2005) Diversiteitsmanagement: Alle activiteiten en taken die binnen een organisatie worden uitgevoerd, gericht op het omgaan met en optimaal gebruik maken van de aanwezige diversiteit in de personeelspopulatie. (S. de Vries et al. 2005) Diversiteitsmanagement: Een management dat niet enkel passieve tolerantie vertoont voor diversiteit, maar een management dat bereid is en ertoe in staat is om de toenemende heterogeniteit op een actieve manier te ondersteunen en te stimuleren. (Janssens & Steyaert, 2001) Diversity management refers to the systematic and planned commitment by organisations to recruit, retain, reward, and promote a heterogeneous mix of employees' (Ivancevich & Gilbert, 2000) Managing diversity refers to the challenge to meeting the needs of a culturally diverse workforce and of sensitising workers and managers to differences associated with gender, race, age and nationality in an attempt to maximise the potential productivity of all employees. (Ellis & Sonnenfeld, 1994) It is a matter of removing blocks so that women and minorities not only enter the firm, but land on tracks carrying those with talent up through the firm. (Ellis & Sonnenfeld, 1994) 5

6 In sommige bedrijven leeft nog steeds het idee We besteden geen aandacht aan diversiteit, want als we dat doen beginnen de problemen pas. We kunnen geen rekening houden met de wensen en behoeften van iedere individuele medewerker. Het is niet de bedoeling dat een diversiteitsbeleid leidt tot een onhandelbaar bedrijf. Een diversiteitsbeleid kan juist leiden tot een goed functionerend, aantrekkelijk bedrijf. Wanneer diversiteit voldoende in het bedrijf wordt ingebed levert dit ook voor de medewerkers tal van voordelen op. We overlopen een aantal voordelen zoals deze in de literatuur vermeld worden. Voordelen en effecten van diversiteit en diversiteitsbeleid Voordelen van diversiteit groter klantenbestand hogere omzet meer innovatieve producten en diensten beter bedrijfsimago Effecten van diversiteitsbeleid optimale benutting van diversiteit hogere arbeidsproductiviteit lager grijs verzuim betere inzetbaarheid medewerkers hogere motivatie en betrokkenheid betere arbeidsomstandigheden rekrutering van meest geschikte kandidaten meer evenwichtige arbeidsparticipatie van verschillende doelgroepen Bron: van de Ven, C., de Groot, M., de Vries, S. (2004) Werk maken van diversiteit: tien tips. Management Executive, juli-augustus

7 Diversiteit in uw bedrijf Verschillende motieven en redenen kunnen aan de basis liggen om werk te maken van diversiteit in het bedrijf. Denk maar aan de veranderingen op de arbeidsmarkt, de afzetmarkt die evolueert, het moreel-ethische aspect van diversiteit... In tal van bedrijven worden acties rond diversiteit vol enthousiasme opgestart maar dit enthousiasme dooft snel uit, zo blijkt. Volgens ons is dit falen vaak toe te schrijven aan een beperkte inbedding van diversiteit binnen de organisatie. Hier stellen we een manier van werken voor die start met het uitbouwen van een breed draagvlak voor diversiteit. Om diversiteit vorm te geven en verder uit te bouwen binnen een organisatie is het belangrijk om te beseffen dat iedereen een eigen betekenis geeft aan het begrip diversiteit, aan diversiteitsmanagement. Het is belangrijk om binnen het bedrijf met de belangrijkste betrokkenen samen te komen tot een bedrijfseigen omschrijving van diversiteit. Deze omschrijving kan in een latere fase gebruikt worden voor diverse doeleinden. Denk maar aan een interne informatiecampagne, inbedding in de missie en visie van het bedrijf, externe communicatie rond het diversiteitsbeleid van het bedrijf. Een dergelijke definitie op maat kan je krijgen door hierover in groep te brainstormen. Het is aan te raden om een denkgroep samen te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen, business-units, directie, leidinggevenden, communicatie, vakbonden, HR en de diversiteitscoördinator (indien aanwezig). In deze groep worden de verschillende invalshoeken van diversiteit bekeken. Iedere deelnemer kijkt naar diversiteit vanuit een eigen perspectief, een eigen invulling in functie van de eigen taken en verantwoordelijkheden. De betrokkenheid van de verschillende partijen is cruciaal om al bij de opstart te komen tot een gedeelde en gedragen visie over diversiteit binnen het bedrijf. Nadien zal het veel makkelijker zijn om in deze groep tot concrete acties en voorstellen te komen omdat iedereen achter dezelfde invulling van het diversiteitsconcept staat. Het wordt gedragen door een aantal belangrijke vertegenwoordigers uit het volledige bedrijf. 7

8 8

9 AANPAK Een blik op de toekomst Stel dat Stel... over X tijd is het diversiteitsbeleid binnen de organisatie helemaal en goed gerealiseerd. Wat is er dan volgens u gerealiseerd? Hoe kan de organisatie dit bereiken? Wat is er dan meer of minder of anders dan nu? X-tijd definiëren we liefst als een periode van 5 à 7 jaar. Dit is de gemiddelde tijd die nodig is voor een cultuurverandering in een organisatie. Begeleiding Deze denkoefening kan intern georganiseerd worden door een lid van het management en / of een verantwoordelijke voor diversiteit. Deze persoon kan de juiste mensen samenbrengen en stimuleren om actief deel te nemen. Doelstelling Aantonen van het belang van diversiteitsmanagement Bepalen hoe diversiteit binnen het bedrijf omschreven kan worden Komen tot een bedrijfsspecifieke omschrijving van diversiteit Bepalen van doelstellingen Formuleren van verhoopte resultaten Opzet Om de oefening praktisch te organiseren stellen we volgende aanpak voor: Welkomstwoord Onderlinge kennismaking tussen de leden van de denkgroep. De deelnemers vertellen kort wie ze zijn, wat ze doen. Korte toelichting van de doelstelling van de oefening. De doelstelling van de bijeenkomst wordt kort toegelicht door de begeleider: waarom zijn we hier samen, wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen Voorleggen van de vraag waarrond gewerkt zal worden 9

10 Stel... over 5 jaar is het diversiteitsbeleid binnen het bedrijf helemaal en goed gerealiseerd. > Wat is er dan volgens u gerealiseerd? > Hoe kan de organisatie dit bereiken? > Wat is er dan meer of minder of anders dan nu? De deelnemers eerst individueel laten nadenken over deze vraag (10-tal minuten, individueel aantekeningen laten maken) In groep brainstormen, discussiëren over het diversiteitsbeleid binnen de organisatie aan de hand van de vragen (groepsbevindingen noteren op een bord, flip-chart ) De bevindingen samenvatten en komen tot een omschrijving van diversiteit binnen de organisatie, komen tot een omschrijving van doelstellingen en eventueel ideeën rond concrete acties Toelichting verdere stappen: wat zal er verder gebeuren met de resultaten en ideeën die aan bod kwamen, op welke manier wordt dit teruggekoppeld naar de denkgroep, hoe zit het met de timing Slot Tijd Voorzie een bijeenkomst van ongeveer 3 uur. Door deze oefening in groep te doen vormen de deelnemers zich een mening over een bedrijfsspecifiek diversiteitsbeleid. Aan de hand van een ideaalsituatie worden belangrijke elementen van een diversiteitsbeleid geïdentificeerd. Ook een aantal concrete stappen om deze ideaalsituatie te bereiken kunnen tijdens een brainstormsessie besproken worden. Het einddoel van deze denkoefening is te komen tot een bedrijfseigen omschrijving van diversiteit met daarbij eventuele concrete doelstellingen. 10

11 Toepassing oefening NMBS-Groep Deze oefening werd binnen de NMBS-Groep uitgevoerd met de stuurgroep van het ESF- project Op de rails naar diversiteit. De stuurgroep is samengesteld uit de diversiteitsambtenaar, de leden van de diversiteitscel, vertegenwoordigers van de voornaamste directies van de drie maatschappijen (NMBS-Holding, Infrabel, NMBS) en de promotor en projectmedewerker van het project vanuit de Universiteit Hasselt. De denkoefening wordt begeleid door de Universiteit Hasselt (Prof. Hilda Martens, Joke Manshoven). Na een korte voorstelling van de deelnemers wordt de oefening toegelicht. De deelnemers krijgen even de tijd om individueel na te denken over de vraag: Stel... over X tijd is het diversiteitsbeleid binnen de NMBS-Groep helemaal en goed gerealiseerd. > Wat is er dan volgens u gerealiseerd? > Hoe kan het bedrijf dit bereiken? > Wat is er dan meer of minder of anders dan nu? Nadien wordt er in groep gebrainstormd. We bespreken de uitkomsten van deze brainstorm. Een gerealiseerd diversiteitsbeleid is, volgens de leden van de denkgroep, te herkennen aan: Een cultuurverandering van typische mannenmaatschappij naar een meer diverse onderneming. Indicatoren voor succes hierbij zijn: imagostudie, zich welkom voelen als vrouw, zich welkom voelen als gehandicapte, mate waarin vrouwen willen toetreden tot de NMBS-Groep, ook omwille van de algemene sfeer en het taalgebruik. Een goed diversiteitsbeleid uit zich in een betere sfeer binnen het bedrijf. Dit is niet alleen belangrijk voor de nieuwe medewerkers, maar ook voor mensen die er al langer werken. Een goed uitgewerkt diversiteitsbeleid omvat ook een kwaliteitsvol preventiebeleid rond pesten op het werk en discriminatie. Kritische noot: Is het imago van de NMBS-Groep als mannenmaatschappij noodzakelijk negatief? Een diversiteitsbeleid moet zich niet enkel richten op vrouwen. Ook andere groepen zijn belangrijk. Een goed diversiteitsbeleid gaat invloed hebben op welzijn op het werk, het welzijn zal bij een goed gerealiseerd diversiteitsbeleid alleen maar groeien. 11

12 Een sterk diversiteitsbeleid is te herkennen aan het feit dat we mensen die anders zijn als kansen gaan beschouwen. Iedereen binnen het bedrijf moet verschillen leren waarderen. Om dit alles in de praktijk te realiseren moeten er flexibele systemen (HRsystemen) bestaan die het waarderen van verschillen mogelijk maken Hoe kan de NMBS-Groep dit bereiken? Ondersteuning door de hoogste en middenrangen is noodzakelijk. Het management moet open en duidelijk communiceren over diversiteit. De medewerkers hebben hierin ook een rol te vervullen. Zij moeten bereid zijn om dingen aan te leren (in het bewustzijn laten doordringen, hoe zijn/haar rol binnen mannenomgeving vorm te geven en in te vullen). Gedragscode voor iedereen! (op langere termijn) Zowel externe als interne positionering is belangrijk als we streven naar een bedrijf dat een voorbeeldfunctie wil hebben op diversiteitsvlak. Vooral de uitstraling en het imago van het bedrijf zijn hierbij belangrijk. Het is immers moeilijk om op korte termijn al grote veranderingen te realiseren aangaande bijvoorbeeld de vertegenwoordiging van het aantal vrouwen in het bedrijf. Naast een algemeen jaarverslag ook een jaarverslag diversiteit opstellen en uitgeven. De inhoud is belangrijk: concrete acties en initiatieven moeten goed gepland worden. NMBS-Groep als voortrekker op vlak van diversiteit. Management ook divers vormgeven: niet enkel acties voor de medewerkers, maar ook acties gericht op het management. Management hoog/laag moet divers denken. Kansengroepen weerbaar maken: hiervoor kunnen verschillende acties bedacht worden. Men stelt momenteel namelijk vast dat werknemers uit de kansengroepen het bedrijf soms vrij snel terug verlaten. Dus niet enkel de instroom is belangrijk maar ook de retentie. Omslag imago: meetbaar in traditionele HR instrumenten, competenties, doelstellingen, functioneringsgesprekken, 360 feedback rond diversiteit. Andere ideeën: De huidige imagostudie kan gelden als nulmeting. Huidige aanwervingscampagne en het effect hiervan op inschrijvingen/sollicitanten zal spoedig meetbaar zijn. Men kan ook denken aan een link met het onderwijs, dit is een soort omgekeerde beweging. Bijvoorbeeld door meisjes aan te sporen om te kiezen voor een technische opleiding. 12

13 Publiciteit/reclame door de eigen werknemers: positieve verhalen kunnen nieuwe, andere medewerkers aantrekken. Er moet nagedacht worden over het meten van uitkomsten, resultaten van een goed diversiteitsbeleid. Belangrijke noties in alles meenemen: diversiteit integreren in de dagdagelijkse werking van de NMBS-Groep. Op basis van deze oefening wordt diversiteit binnen de NMBS-Groep omschreven als een verrijking door het waarderen en het hanteren van verschillen. Doelstellingen project (ter samenvatting) De doelstellingen van het diversiteitsproject zijn: De strategische doelstelling is: de NMBS-Groep is een bedrijf dat een voorbeeldfunctie wil vervullen op het vlak van diversiteit. Het management op elk niveau staat hier daadwerkelijk achter. Doordringen tot in de hoofden, harten en daden van alle mensen, dus van leidinggevenden, medewerkers-collega s en de doelgroepen zelf (vrouwen, allochtonen, ouderen, gehandicapten enz. ). Gesteund door en geïntegreerd in personeelsbeleidsystemen (selectie, rekrutering, opleiding, loopbaan- en functioneringsgesprekken enz.). Gesteund door en geïntegreerd in de cultuur van de NMBS-Groep. Hoe gaan we dit aanpakken? Een veranderingsproces plannen en doormaken om het voorgaande te realiseren De betrokken partijen beseffen zeer goed dat het opzetten van een diversiteitsbeleid het doorlopen van een veranderingsproces betekent. Na deze belangrijke fase omschrijving van het begrip diversiteit specifiek voor het eigen bedrijf kan men starten met het bepalen van concrete werkpunten. 13

14 14

15 Diversiteit bij de medewerkers Als we willen en verwachten dat een diversiteitsbeleid wordt gedragen en ondersteund door alle medewerkers uit het bedrijf, dan is het goed om de medewerkers al vroeg te betrekken bij acties rond diversiteit. Een participatieve aanpak is hiervoor zeer geschikt. Bij een participatieve aanpak worden medewerkers gevraagd naar hun mening met betrekking tot diversiteit. Medewerkers kunnen laten weten wat zij belangrijk vinden en men kan samen op zoek gaan naar manieren om de kansen die diversiteit biedt ten volle te benutten. Focusgroepen zijn aangewezen om een zicht te krijgen op meningen en ervaringen van verschillende groepen medewerkers. Focusgroepen zijn groepsinterviews die geleid worden door een moderator. De inbreng van de deelnemers vormt het basismateriaal. Tijdens een focusgroep wordt een conversatie op gang gebracht aan de hand van een aantal concrete vragen - topics. Focusgroepen kunnen een zicht geven op de variëteit van ervaringen en meningen van mensen. Via focusgroepen kunnen dimensies van diversiteit aan bod komen die verder gaan dan etniciteit en taal. Het hanteren van focusgroepen als methodiek is vaak een uiting van de bereidheid om naar elkaar te luisteren. Focusgroepen geven de deelnemers het gevoel dat ieders mening belangrijk is en dat deze mening ook geuit mag worden in een open, respectvolle sfeer. De deelnemers krijgen de mogelijkheid elkaars meningen te leren kennen en die eventueel te gaan delen of tegen te spreken. Op dit punt leveren focusgroepen een duidelijke meerwaarde in vergelijking met individuele interviews. Er zijn ook een aantal situaties of omstandigheden wanneer het gebruik van focusgroepen niet aan te raden is. We overlopen de voornaamste redenen om af te zien van de methodiek van focusgroepen: wanneer er door het organiseren van focusgroepen bepaalde verwachtingen gecreëerd worden bij medewerkers die men als bedrijf niet kan invullen. wanneer er geen openheid en/of wederzijds respect aanwezig is in de groep. Deelnemers moeten zich vrij voelen om in groep te spreken over hun ervaringen, over hun mening. Dit wordt bijvoorbeeld moeilijker indien er leidinggevenden of verantwoordelijken aanwezig zijn, of wanneer er rivaliteit is tussen de aanwezigen. wanneer het onderwerp niet relevant is voor de deelnemers. Het is belangrijk dat de deelnemers aan de focusgroep zich betrokken voelen bij het onderwerp. wanneer men veel belang hecht aan statistische gegevens statistische analyses. Focusgroep-onderzoek is niet geschikt om uitspraken en resultaten te veralgemenen naar de hele doelgroep, het gaat immers om persoonlijke meningen en ervaringen van een aantal mensen. Over de methodiek van focusgroepen en hun concrete invulling in het kader van diversiteit werd een apart instrument ontwikkeld. Op de rails naar diversiteit - De toegevoegde waarde van focusgroepen. 15

16 OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT Referenties De Vries S., van de Ven C., Nuyens M., Star, K., van Schie J., van Sloten G.C. (2005) Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven. Thomas R. (1990) From affirmative action to affirming diversity. Harvard Business Review, p Janssens M. & Steyaert C. (2001) Meerstemmigheid: Organiseren met verschil. Leuven: Leuven Universitaire Pers/Van Gorcum. Ivancevich J. & Gilbert J. (2000) Valuing diversity: a tale of two organizations. Academy of management executive, vol. 14, n 1, p Ellis C. & Sonnenfeld J.A. (1994) Diverse approaches to managing diversity. Human Resource Management 33:

Op de rails naar diversiteit

Op de rails naar diversiteit Doelgroepen Op de rails naar diversiteit De toegevoegde waarde van focusgroepen Manshoven, J. & Martens, H. 2007. Op de rails naar diversiteit. De toegevoegde waarde van focusgroepen. Diepenbeek: Universiteit

Nadere informatie

OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. De toegevoegde waarde van focusgroepen. Hilda Martens, Joke Manshoven, Kellee Smet, Guido Holemans

OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. De toegevoegde waarde van focusgroepen. Hilda Martens, Joke Manshoven, Kellee Smet, Guido Holemans brochure 1NL 19/11/07 22:05 Page 1 OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT De toegevoegde waarde van focusgroepen Hilda Martens, Joke Manshoven, Kellee Smet, Guido Holemans H. Martens, J. Manshoven, K. Smet, G. Holemans

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Landelijke CliëntenRaad ~ Nieuwegein 6 april - Piet Vessies

Landelijke CliëntenRaad ~ Nieuwegein 6 april - Piet Vessies Landelijke CliëntenRaad ~ Nieuwegein 6 april - Piet Vessies allemaal, iedereen, overal brede doelgroep van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Onderzoeksvraag: Wat draagt Inclusief Werkgeven

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post

Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post Ontwikkelingen in Nederland _ 20% van Nederlandse bevolking heeft een allochtone achtergrond _ 50% bewoners grote

Nadere informatie

Divosa Najaarscongres 17 november 2016 Fleur Sikkema Piet Vessies. De toegevoegde waarde van inclusief werkgeven

Divosa Najaarscongres 17 november 2016 Fleur Sikkema Piet Vessies. De toegevoegde waarde van inclusief werkgeven Divosa Najaarscongres 17 november 2016 Fleur Sikkema Piet Vessies De toegevoegde waarde van inclusief werkgeven Onderzoek Onderzoeksvraag: allemaal, iedereen, overal brede doelgroep van mensen met een

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

TEST VOOR WERKGEVERS

TEST VOOR WERKGEVERS TEST VOOR WERKGEVERS Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be

Nadere informatie

FIT en GEZOND op het WERK

FIT en GEZOND op het WERK FIT en GEZOND op het WERK Katrien Bruyninx Prevent Lummen 18 september 2013 Prevent Prevent-Factory A solutions provider Tailor made support of companies and organisations Prevent-Academy Training centre

Nadere informatie

Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel

Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel Renée de Reuver Universiteit van Tilburg Murat Can Kompas zorg en welzijn Ab van de Wakker het PON Mate van Interculturalisatie Monocultureel Laagste

Nadere informatie

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014 Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Den Haag, 1 juli 2014 Rob Gründemann, TNO Hoofddorp HU University of Applied Sciences Utrecht Opzet

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Beïnvloeden van collegialiteit en betrokkenheid. u Doelstelling instrument u Stappenplan u Sjabloon

KWIC INSTRUMENT. Beïnvloeden van collegialiteit en betrokkenheid. u Doelstelling instrument u Stappenplan u Sjabloon KWIC INSTRUMENT 14 Beïnvloeden van collegialiteit en betrokkenheid u Doelstelling instrument u Staenplan u Sjabloon 1. Doelstelling instrument Cultuurbeïnvloeding is een belangrijk onderwerp bij het veranderen

Nadere informatie

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit DI CODE Vakkennis & vaardigheden Motivatie & betrokkenheid Gezondheid & vitaliteit Werk & prive Loopbaanmobiliteit Waarom deze code? De DI Code biedt sociale partners een kapstok om aan de slag te kunnen

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE

REKRUTERING & SELECTIE REKRUTERING & SELECTIE als hefboom van het Diversiteitsbeleid Alona Lyubayeva Vlaams Diversiteitsambtenaar Kernprocessen Instroom: aandacht voor rekrutering & selectie, jobprofiel, wervingsproces, personeelsplan

Nadere informatie

bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4

bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4 bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4 11/03/16 12:27 5 Voorwoord Vlaanderen evolueert naar een superdiverse samenleving. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee ook voor het beleidsdomein Welzijn,

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Anne Coetsier POM Oost-Vlaanderen. Projectvoorstelling Talent Transfer

Anne Coetsier POM Oost-Vlaanderen. Projectvoorstelling Talent Transfer Anne Coetsier POM Oost-Vlaanderen Projectvoorstelling Talent Transfer Opzet Talent Transfer Wie? Partners Hoe? Proces per piloot tussen de piloten Overzicht Wat? Producten / Instrumenten Talenten Trotter

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerken VRT 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerk VRT 1. Waarom telewerk binnen de VRT? Aanleiding Beheersovereenkomst 2002 2006 VRT Vlaamse gemeenschap: uitdagingen modern personeelsbeleid balans werk

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

dialooghouding We stellen u onze visie even voor.

dialooghouding We stellen u onze visie even voor. schoolvisie Als katholieke basisschool willen we zorg dragen voor de opvoeding van elk kind. We zien onze school als een huis met een tuin waarin we de basis leggen voor de toekomst, om later met de beste

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

CHECKLIST BLAUWE EN ROZE KENMERKEN 1 kenmerken van mannen én vrouwen

CHECKLIST BLAUWE EN ROZE KENMERKEN 1 kenmerken van mannen én vrouwen OriënTO - Kattenberg 9 9000 GENT - 09-269 98 05 - www.oriento.be - info: peter.hantson@arteveldehs.be - karen.bruylandt@arteveldehs.be CHECKLIST BLAUWE EN ROZE KENMERKEN 1 kenmerken van mannen én vrouwen

Nadere informatie

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Een zaak van iedereen! Wat is armoede? Geen centen Opboksen Schaamte Schrik, bang zijn Isolement Vreet energie Gebrek aan kansen Verlies van zelfvertrouwen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. Wat is coaching? a growing experience De coaching kubus Segers, Vloeberghs & Henderickx, Academy

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

Reflector 360 PERSONALITY

Reflector 360 PERSONALITY Reflector 360 PERSONALITY Gedrag door de omgeving bekeken Inzicht in doen en laten Weten wat je kunt is voor iedereen essentieel om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Daarbij is het goed om inzicht

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT)

WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT) Vrouwelijk toptalent aantrekken en behouden Datum: 30 mei 2013 Locatie: Verbond van Belgische Ondernemingen Ravensteinstraat 4 1000 Brussel WAAROM DEELNEMEN?

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Thema s en begrippen. Mechanismen van achterstelling en uitsluiting. Agenda. Borging van de thema s in de ESF projecten. Vragen

Thema s en begrippen. Mechanismen van achterstelling en uitsluiting. Agenda. Borging van de thema s in de ESF projecten. Vragen Thema s en begrippen Agenda Mechanismen van achterstelling en uitsluiting Borging van de thema s in de ESF projecten Vragen Film De fietsendief ABC Thema s / Begrippen 01 #Gelijke behandeling en nondiscriminatie

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café Doel Geanimeerde gesprekken voeren over belangrijke vragen of thema s in verschillende rondes. Elke deelnemer komt aan het woord. Een worldcafé kan je gebruiken om informatie te verzamelen binnen één thema

Nadere informatie

Diversiteit in Pensioenfondsen

Diversiteit in Pensioenfondsen Diversiteit in Pensioenfondsen VITP Congres 15 september 2014 Geert-Jan Haveman Vice voorzitter Stichting Pensioenfonds Hoogovens Directeur Human Resources Tata Steel Nederland Diversiteit Geschiktheid

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Duurzame loopbanen: It takes two to tango

Duurzame loopbanen: It takes two to tango Duurzame loopbanen: It takes two to tango Prof. dr. Ans De Vos SD Worx Chair Next Generation Work: Creating Sustainable Careers ans.devos@ams.ac.be @AnsDeVos Een duurzame loopbaan? Het werk dat ik momenteel

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

COMPETENTIE ANALYSE OPMAKEN VAN EEN COMPETENTIEPROFIEL

COMPETENTIE ANALYSE OPMAKEN VAN EEN COMPETENTIEPROFIEL COMPETENTIE ANALYSE OPMAKEN VAN EEN COMPETENTIEPROFIEL COMPETENTIEMANAGEMENT Competentiemanagement is dat deel van het bedrijfsbeleid dat de HR processen op een zodanige manier integreert dat de competenties

Nadere informatie

Samenvatting Docentenhandleiding

Samenvatting Docentenhandleiding Samenvatting Docentenhandleiding Cursus Selecteren zonder vooroordelen: Voor de beste match! Module 1 Discriminatie in relatie tot stereotypen Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen met financiële steun

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent 1 Positioning statement in één zin Over Vendetium Wij inspireren en motiveren ambitieuze

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

Event #ikzoekwerk Werkt u mee?

Event #ikzoekwerk Werkt u mee? Event #ikzoekwerk Werkt u mee? WORKSHOP SOCIALE ECONOMIE - VERSLAG DEELNEMERS: Methap (stad Genk), Pieter (De Winning), Ilse (pom limburg), Veerle (In-Z), Hilda (prof U-hasselt), Vital (Bewel), Jef Adriaens

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een provincie Vlaams-Brabant Diversiteitsplan 2005-2007 Oprichting werkgroep diversiteit: kabinet gedeputeerde personeelsbeleid kabinet gedeputeerde sociale zaken

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Handboek divers talent

Handboek divers talent Talent Solutions Handboek divers talent Het vinden, aantrekken en behouden van talent in vele vormen talent.linkedin.com 1 Inhoudsopgave Inleiding 03 03 Kandidaten aantrekken 10 01 Draagvlak creëren 04

Nadere informatie

Studiebezoek sector Voeding. Donderdag 18 april 2013

Studiebezoek sector Voeding. Donderdag 18 april 2013 Studiebezoek sector Voeding Donderdag 18 april 2013 Brigitte Smessaert Coördinator RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen Welkom! Programma Prof. Dr. Xavier Gellynck, UGent Afresh Brigitte Smessaert, RESOC-SERR

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Praktijk Voorbeeld nº 1

Praktijk Voorbeeld nº 1 1. Bedrijfs ID Naam van het bedrijf: Praktijk Voorbeeld nº 1 Van Dorp installaties bv Sector: Technische installaties Core Business / Belangrijkste Brandpreventie, technische ondersteuning, klimaatbeheersing

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie Checklist borging tweede doelstelling ESF 2014-2020 gelijke kansen en nondiscriminatie Projecten in het programma ESF 2014-2020 hebben twee doelstellingen: op de eerste plaats het bevorderen van actieve

Nadere informatie

HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie?

HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie? HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie? Verticale integratie Horizontale integratie Diepte integratie - Horizontale integratie : Hoe stemmen wij alle elementen van onze horizontale

Nadere informatie

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Raad Hoger Onderwijs 11 juni 2013 RHO-RHO-END-003t Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda 1 Onderwerpen Introductie ROCKWOOL EVC Vakbekwaamheidsassessment Factoren 3 Carrièretrajecten Ervaringen Anekdotes 2 Introductie ROCKWOOL INTERNATIONAL

Nadere informatie

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model?

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Zijn mensen te vatten in cijfers? Geld is het opperste stuurmechanisme? Managen = MBA? .en hard HRM Management stuurt op cijfers (kunnen we het beheersen,

Nadere informatie