OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Hilda Martens en Joke Manshoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Hilda Martens en Joke Manshoven"

Transcriptie

1 brochure 2BNL 19/11/07 23:27 Page 1 OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement Hilda Martens en Joke Manshoven

2 H. Martens, J. Manshove. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Diepenbeek Universiteit Hasselt, België 2007 ISBN Copyright de auteurs en U Hasselt Uitgave ontwikkeld in het kader van Op de rails naar diversiteit, een project van het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen. Met Europese en Vlaamse Steun. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil bijdragen tot de ontwikkeling van werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen door het investeren in menselijke hulpbronnen. Meer info: 2

3 Inleiding Diversiteit is een realiteit binnen onze maatschappij. Ook binnen bedrijven is diversiteit belangrijk. De blanke man die voltijds werkt, een volledige carrière bij één werkgever, en zorgt voor het inkomen binnen het gezin verdwijnt als ijkpunt. Ook de vergrijzing zorgt voor een andere arbeidsmarkt. Bedrijven hebben te maken met werknemers van verschillende afkomst, leeftijd, geslacht, met verschillende behoeften, wensen en mogelijkheden. Een goed diversiteitsbeleid draagt bij aan het benutten van al deze talenten, rekening houdend met hun verschillen en overeenkomsten. Lange tijd waren initiatieven gericht op positieve acties ten aanzien van bepaalde groepen (vrouwen, gehandicapten, ouderen, allochtonen, laaggeschoolden ). Verschillen benadrukken werkt echter stigmatiserend en polariserend. Modern diversiteitsmanagement gaat uit van het waarderen van verschillen: een brede omschrijving van diversiteit. Het aanvaarden van het andere in zijn/haar veranderende eigenheid. Een goed diversiteitsbeleid wordt door de eigen onderneming vormgegeven. Dit betekent dat het management maar ook de personeelsleden betrokken worden bij het vormgeven van een dergelijk beleid. Diversiteit wordt niet beschouwd als een geïsoleerd probleem dat moet worden aangepakt, maar als een belangrijk aspect dat geïntegreerd wordt in de onderneming. Een goed diversiteitsbeleid beïnvloedt de bedrijfsdoelstellingen op een positieve manier. Dit betekent dat diversiteit duidelijke winst oplevert. Een aantal effecten zullen reeds zichtbaar zijn op korte termijn (vb. verhoogde instroom van goede medewerkers, tevredenheid personeel ) terwijl andere effecten pas zichtbaar zullen worden op langere termijn (vb. verbeterde bedrijfsresultaten, beter imago van de organisatie ). Wanneer zowel het management als het personeel niet overtuigd zijn van het belang en de toegevoegde waarde van een diversiteitsbeleid, worden projecten een maat voor niets. Hierover is al veel geschreven en gesproken: iedereen is het hier ook over eens. Maar telkens ontbreekt een voorstel over hoe een bedrijf dit nu in de praktijk kan aanpakken. We stellen hier een manier van werken voor die ervoor zorgt dat bedrijven een intern draagvlak kunnen uitbouwen rond diversiteit. De betrokkenheid en de inzet van verschillende partijen is cruciaal voor het opzetten van concrete acties rond diversiteit. 3

4 4

5 Wat is diversiteit? In de literatuur worden talrijke omschrijvingen en definities gegeven van het concept diversiteit, van diversiteitsmanagement, van diversiteitsbeleid. We overlopen er enkele. Alle aspecten waarop medewerkers van elkaar verschillen. Het gaat hierbij zowel om zichtbare kenmerken zoals geslacht, etniciteit als om minder zichtbare kenmerken zoals competenties, belastbaarheid, werkstijl, karaktereigenschappen (S. de Vries et al. 2005) Het volledig aanboren van het menselijke potentieel bij elke werknemer. (Thomas, 1990) Diversiteitsbeleid: Een beleid dat erop gericht is optimale en duurzame inzetbaarheid en productiviteit van alle medewerkers te bereiken, rekening houdend met al hun verschillen én overeenkomsten. (S. de Vries et al. 2005) Diversiteitsmanagement: Alle activiteiten en taken die binnen een organisatie worden uitgevoerd, gericht op het omgaan met en optimaal gebruik maken van de aanwezige diversiteit in de personeelspopulatie. (S. de Vries et al. 2005) Diversiteitsmanagement: Een management dat niet enkel passieve tolerantie vertoont voor diversiteit, maar een management dat bereid is en ertoe in staat is om de toenemende heterogeniteit op een actieve manier te ondersteunen en te stimuleren. (Janssens & Steyaert, 2001) Diversity management refers to the systematic and planned commitment by organisations to recruit, retain, reward, and promote a heterogeneous mix of employees' (Ivancevich & Gilbert, 2000) Managing diversity refers to the challenge to meeting the needs of a culturally diverse workforce and of sensitising workers and managers to differences associated with gender, race, age and nationality in an attempt to maximise the potential productivity of all employees. (Ellis & Sonnenfeld, 1994) It is a matter of removing blocks so that women and minorities not only enter the firm, but land on tracks carrying those with talent up through the firm. (Ellis & Sonnenfeld, 1994) 5

6 In sommige bedrijven leeft nog steeds het idee We besteden geen aandacht aan diversiteit, want als we dat doen beginnen de problemen pas. We kunnen geen rekening houden met de wensen en behoeften van iedere individuele medewerker. Het is niet de bedoeling dat een diversiteitsbeleid leidt tot een onhandelbaar bedrijf. Een diversiteitsbeleid kan juist leiden tot een goed functionerend, aantrekkelijk bedrijf. Wanneer diversiteit voldoende in het bedrijf wordt ingebed levert dit ook voor de medewerkers tal van voordelen op. We overlopen een aantal voordelen zoals deze in de literatuur vermeld worden. Voordelen en effecten van diversiteit en diversiteitsbeleid Voordelen van diversiteit groter klantenbestand hogere omzet meer innovatieve producten en diensten beter bedrijfsimago Effecten van diversiteitsbeleid optimale benutting van diversiteit hogere arbeidsproductiviteit lager grijs verzuim betere inzetbaarheid medewerkers hogere motivatie en betrokkenheid betere arbeidsomstandigheden rekrutering van meest geschikte kandidaten meer evenwichtige arbeidsparticipatie van verschillende doelgroepen Bron: van de Ven, C., de Groot, M., de Vries, S. (2004) Werk maken van diversiteit: tien tips. Management Executive, juli-augustus

7 Diversiteit in uw bedrijf Verschillende motieven en redenen kunnen aan de basis liggen om werk te maken van diversiteit in het bedrijf. Denk maar aan de veranderingen op de arbeidsmarkt, de afzetmarkt die evolueert, het moreel-ethische aspect van diversiteit... In tal van bedrijven worden acties rond diversiteit vol enthousiasme opgestart maar dit enthousiasme dooft snel uit, zo blijkt. Volgens ons is dit falen vaak toe te schrijven aan een beperkte inbedding van diversiteit binnen de organisatie. Hier stellen we een manier van werken voor die start met het uitbouwen van een breed draagvlak voor diversiteit. Om diversiteit vorm te geven en verder uit te bouwen binnen een organisatie is het belangrijk om te beseffen dat iedereen een eigen betekenis geeft aan het begrip diversiteit, aan diversiteitsmanagement. Het is belangrijk om binnen het bedrijf met de belangrijkste betrokkenen samen te komen tot een bedrijfseigen omschrijving van diversiteit. Deze omschrijving kan in een latere fase gebruikt worden voor diverse doeleinden. Denk maar aan een interne informatiecampagne, inbedding in de missie en visie van het bedrijf, externe communicatie rond het diversiteitsbeleid van het bedrijf. Een dergelijke definitie op maat kan je krijgen door hierover in groep te brainstormen. Het is aan te raden om een denkgroep samen te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen, business-units, directie, leidinggevenden, communicatie, vakbonden, HR en de diversiteitscoördinator (indien aanwezig). In deze groep worden de verschillende invalshoeken van diversiteit bekeken. Iedere deelnemer kijkt naar diversiteit vanuit een eigen perspectief, een eigen invulling in functie van de eigen taken en verantwoordelijkheden. De betrokkenheid van de verschillende partijen is cruciaal om al bij de opstart te komen tot een gedeelde en gedragen visie over diversiteit binnen het bedrijf. Nadien zal het veel makkelijker zijn om in deze groep tot concrete acties en voorstellen te komen omdat iedereen achter dezelfde invulling van het diversiteitsconcept staat. Het wordt gedragen door een aantal belangrijke vertegenwoordigers uit het volledige bedrijf. 7

8 8

9 AANPAK Een blik op de toekomst Stel dat Stel... over X tijd is het diversiteitsbeleid binnen de organisatie helemaal en goed gerealiseerd. Wat is er dan volgens u gerealiseerd? Hoe kan de organisatie dit bereiken? Wat is er dan meer of minder of anders dan nu? X-tijd definiëren we liefst als een periode van 5 à 7 jaar. Dit is de gemiddelde tijd die nodig is voor een cultuurverandering in een organisatie. Begeleiding Deze denkoefening kan intern georganiseerd worden door een lid van het management en / of een verantwoordelijke voor diversiteit. Deze persoon kan de juiste mensen samenbrengen en stimuleren om actief deel te nemen. Doelstelling Aantonen van het belang van diversiteitsmanagement Bepalen hoe diversiteit binnen het bedrijf omschreven kan worden Komen tot een bedrijfsspecifieke omschrijving van diversiteit Bepalen van doelstellingen Formuleren van verhoopte resultaten Opzet Om de oefening praktisch te organiseren stellen we volgende aanpak voor: Welkomstwoord Onderlinge kennismaking tussen de leden van de denkgroep. De deelnemers vertellen kort wie ze zijn, wat ze doen. Korte toelichting van de doelstelling van de oefening. De doelstelling van de bijeenkomst wordt kort toegelicht door de begeleider: waarom zijn we hier samen, wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen Voorleggen van de vraag waarrond gewerkt zal worden 9

10 Stel... over 5 jaar is het diversiteitsbeleid binnen het bedrijf helemaal en goed gerealiseerd. > Wat is er dan volgens u gerealiseerd? > Hoe kan de organisatie dit bereiken? > Wat is er dan meer of minder of anders dan nu? De deelnemers eerst individueel laten nadenken over deze vraag (10-tal minuten, individueel aantekeningen laten maken) In groep brainstormen, discussiëren over het diversiteitsbeleid binnen de organisatie aan de hand van de vragen (groepsbevindingen noteren op een bord, flip-chart ) De bevindingen samenvatten en komen tot een omschrijving van diversiteit binnen de organisatie, komen tot een omschrijving van doelstellingen en eventueel ideeën rond concrete acties Toelichting verdere stappen: wat zal er verder gebeuren met de resultaten en ideeën die aan bod kwamen, op welke manier wordt dit teruggekoppeld naar de denkgroep, hoe zit het met de timing Slot Tijd Voorzie een bijeenkomst van ongeveer 3 uur. Door deze oefening in groep te doen vormen de deelnemers zich een mening over een bedrijfsspecifiek diversiteitsbeleid. Aan de hand van een ideaalsituatie worden belangrijke elementen van een diversiteitsbeleid geïdentificeerd. Ook een aantal concrete stappen om deze ideaalsituatie te bereiken kunnen tijdens een brainstormsessie besproken worden. Het einddoel van deze denkoefening is te komen tot een bedrijfseigen omschrijving van diversiteit met daarbij eventuele concrete doelstellingen. 10

11 Toepassing oefening NMBS-Groep Deze oefening werd binnen de NMBS-Groep uitgevoerd met de stuurgroep van het ESF- project Op de rails naar diversiteit. De stuurgroep is samengesteld uit de diversiteitsambtenaar, de leden van de diversiteitscel, vertegenwoordigers van de voornaamste directies van de drie maatschappijen (NMBS-Holding, Infrabel, NMBS) en de promotor en projectmedewerker van het project vanuit de Universiteit Hasselt. De denkoefening wordt begeleid door de Universiteit Hasselt (Prof. Hilda Martens, Joke Manshoven). Na een korte voorstelling van de deelnemers wordt de oefening toegelicht. De deelnemers krijgen even de tijd om individueel na te denken over de vraag: Stel... over X tijd is het diversiteitsbeleid binnen de NMBS-Groep helemaal en goed gerealiseerd. > Wat is er dan volgens u gerealiseerd? > Hoe kan het bedrijf dit bereiken? > Wat is er dan meer of minder of anders dan nu? Nadien wordt er in groep gebrainstormd. We bespreken de uitkomsten van deze brainstorm. Een gerealiseerd diversiteitsbeleid is, volgens de leden van de denkgroep, te herkennen aan: Een cultuurverandering van typische mannenmaatschappij naar een meer diverse onderneming. Indicatoren voor succes hierbij zijn: imagostudie, zich welkom voelen als vrouw, zich welkom voelen als gehandicapte, mate waarin vrouwen willen toetreden tot de NMBS-Groep, ook omwille van de algemene sfeer en het taalgebruik. Een goed diversiteitsbeleid uit zich in een betere sfeer binnen het bedrijf. Dit is niet alleen belangrijk voor de nieuwe medewerkers, maar ook voor mensen die er al langer werken. Een goed uitgewerkt diversiteitsbeleid omvat ook een kwaliteitsvol preventiebeleid rond pesten op het werk en discriminatie. Kritische noot: Is het imago van de NMBS-Groep als mannenmaatschappij noodzakelijk negatief? Een diversiteitsbeleid moet zich niet enkel richten op vrouwen. Ook andere groepen zijn belangrijk. Een goed diversiteitsbeleid gaat invloed hebben op welzijn op het werk, het welzijn zal bij een goed gerealiseerd diversiteitsbeleid alleen maar groeien. 11

12 Een sterk diversiteitsbeleid is te herkennen aan het feit dat we mensen die anders zijn als kansen gaan beschouwen. Iedereen binnen het bedrijf moet verschillen leren waarderen. Om dit alles in de praktijk te realiseren moeten er flexibele systemen (HRsystemen) bestaan die het waarderen van verschillen mogelijk maken Hoe kan de NMBS-Groep dit bereiken? Ondersteuning door de hoogste en middenrangen is noodzakelijk. Het management moet open en duidelijk communiceren over diversiteit. De medewerkers hebben hierin ook een rol te vervullen. Zij moeten bereid zijn om dingen aan te leren (in het bewustzijn laten doordringen, hoe zijn/haar rol binnen mannenomgeving vorm te geven en in te vullen). Gedragscode voor iedereen! (op langere termijn) Zowel externe als interne positionering is belangrijk als we streven naar een bedrijf dat een voorbeeldfunctie wil hebben op diversiteitsvlak. Vooral de uitstraling en het imago van het bedrijf zijn hierbij belangrijk. Het is immers moeilijk om op korte termijn al grote veranderingen te realiseren aangaande bijvoorbeeld de vertegenwoordiging van het aantal vrouwen in het bedrijf. Naast een algemeen jaarverslag ook een jaarverslag diversiteit opstellen en uitgeven. De inhoud is belangrijk: concrete acties en initiatieven moeten goed gepland worden. NMBS-Groep als voortrekker op vlak van diversiteit. Management ook divers vormgeven: niet enkel acties voor de medewerkers, maar ook acties gericht op het management. Management hoog/laag moet divers denken. Kansengroepen weerbaar maken: hiervoor kunnen verschillende acties bedacht worden. Men stelt momenteel namelijk vast dat werknemers uit de kansengroepen het bedrijf soms vrij snel terug verlaten. Dus niet enkel de instroom is belangrijk maar ook de retentie. Omslag imago: meetbaar in traditionele HR instrumenten, competenties, doelstellingen, functioneringsgesprekken, 360 feedback rond diversiteit. Andere ideeën: De huidige imagostudie kan gelden als nulmeting. Huidige aanwervingscampagne en het effect hiervan op inschrijvingen/sollicitanten zal spoedig meetbaar zijn. Men kan ook denken aan een link met het onderwijs, dit is een soort omgekeerde beweging. Bijvoorbeeld door meisjes aan te sporen om te kiezen voor een technische opleiding. 12

13 Publiciteit/reclame door de eigen werknemers: positieve verhalen kunnen nieuwe, andere medewerkers aantrekken. Er moet nagedacht worden over het meten van uitkomsten, resultaten van een goed diversiteitsbeleid. Belangrijke noties in alles meenemen: diversiteit integreren in de dagdagelijkse werking van de NMBS-Groep. Op basis van deze oefening wordt diversiteit binnen de NMBS-Groep omschreven als een verrijking door het waarderen en het hanteren van verschillen. Doelstellingen project (ter samenvatting) De doelstellingen van het diversiteitsproject zijn: De strategische doelstelling is: de NMBS-Groep is een bedrijf dat een voorbeeldfunctie wil vervullen op het vlak van diversiteit. Het management op elk niveau staat hier daadwerkelijk achter. Doordringen tot in de hoofden, harten en daden van alle mensen, dus van leidinggevenden, medewerkers-collega s en de doelgroepen zelf (vrouwen, allochtonen, ouderen, gehandicapten enz. ). Gesteund door en geïntegreerd in personeelsbeleidsystemen (selectie, rekrutering, opleiding, loopbaan- en functioneringsgesprekken enz.). Gesteund door en geïntegreerd in de cultuur van de NMBS-Groep. Hoe gaan we dit aanpakken? Een veranderingsproces plannen en doormaken om het voorgaande te realiseren De betrokken partijen beseffen zeer goed dat het opzetten van een diversiteitsbeleid het doorlopen van een veranderingsproces betekent. Na deze belangrijke fase omschrijving van het begrip diversiteit specifiek voor het eigen bedrijf kan men starten met het bepalen van concrete werkpunten. 13

14 14

15 Diversiteit bij de medewerkers Als we willen en verwachten dat een diversiteitsbeleid wordt gedragen en ondersteund door alle medewerkers uit het bedrijf, dan is het goed om de medewerkers al vroeg te betrekken bij acties rond diversiteit. Een participatieve aanpak is hiervoor zeer geschikt. Bij een participatieve aanpak worden medewerkers gevraagd naar hun mening met betrekking tot diversiteit. Medewerkers kunnen laten weten wat zij belangrijk vinden en men kan samen op zoek gaan naar manieren om de kansen die diversiteit biedt ten volle te benutten. Focusgroepen zijn aangewezen om een zicht te krijgen op meningen en ervaringen van verschillende groepen medewerkers. Focusgroepen zijn groepsinterviews die geleid worden door een moderator. De inbreng van de deelnemers vormt het basismateriaal. Tijdens een focusgroep wordt een conversatie op gang gebracht aan de hand van een aantal concrete vragen - topics. Focusgroepen kunnen een zicht geven op de variëteit van ervaringen en meningen van mensen. Via focusgroepen kunnen dimensies van diversiteit aan bod komen die verder gaan dan etniciteit en taal. Het hanteren van focusgroepen als methodiek is vaak een uiting van de bereidheid om naar elkaar te luisteren. Focusgroepen geven de deelnemers het gevoel dat ieders mening belangrijk is en dat deze mening ook geuit mag worden in een open, respectvolle sfeer. De deelnemers krijgen de mogelijkheid elkaars meningen te leren kennen en die eventueel te gaan delen of tegen te spreken. Op dit punt leveren focusgroepen een duidelijke meerwaarde in vergelijking met individuele interviews. Er zijn ook een aantal situaties of omstandigheden wanneer het gebruik van focusgroepen niet aan te raden is. We overlopen de voornaamste redenen om af te zien van de methodiek van focusgroepen: wanneer er door het organiseren van focusgroepen bepaalde verwachtingen gecreëerd worden bij medewerkers die men als bedrijf niet kan invullen. wanneer er geen openheid en/of wederzijds respect aanwezig is in de groep. Deelnemers moeten zich vrij voelen om in groep te spreken over hun ervaringen, over hun mening. Dit wordt bijvoorbeeld moeilijker indien er leidinggevenden of verantwoordelijken aanwezig zijn, of wanneer er rivaliteit is tussen de aanwezigen. wanneer het onderwerp niet relevant is voor de deelnemers. Het is belangrijk dat de deelnemers aan de focusgroep zich betrokken voelen bij het onderwerp. wanneer men veel belang hecht aan statistische gegevens statistische analyses. Focusgroep-onderzoek is niet geschikt om uitspraken en resultaten te veralgemenen naar de hele doelgroep, het gaat immers om persoonlijke meningen en ervaringen van een aantal mensen. Over de methodiek van focusgroepen en hun concrete invulling in het kader van diversiteit werd een apart instrument ontwikkeld. Op de rails naar diversiteit - De toegevoegde waarde van focusgroepen. 15

16 OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT Referenties De Vries S., van de Ven C., Nuyens M., Star, K., van Schie J., van Sloten G.C. (2005) Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven. Thomas R. (1990) From affirmative action to affirming diversity. Harvard Business Review, p Janssens M. & Steyaert C. (2001) Meerstemmigheid: Organiseren met verschil. Leuven: Leuven Universitaire Pers/Van Gorcum. Ivancevich J. & Gilbert J. (2000) Valuing diversity: a tale of two organizations. Academy of management executive, vol. 14, n 1, p Ellis C. & Sonnenfeld J.A. (1994) Diverse approaches to managing diversity. Human Resource Management 33:

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR

VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR . ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR PRESTATIES Een onderzoek naar de invloed van diversiteitsmanagement op HRM-uitkomsten en de rol van de leidinggevende in de Nederlandse

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

feel like a bird MET GOESTING BLIJVEN WERKEN EN LEREN Kritische condities voor een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid

feel like a bird MET GOESTING BLIJVEN WERKEN EN LEREN Kritische condities voor een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid feel like a bird MET GOESTING BLIJVEN WERKEN EN LEREN Kritische condities voor een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid Zelfbevragingsinstrument Frank Lambrechts, Hilda Martens, Johan Poisquet

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Handleiding bij de competentiescan HNTW voor leidinggevenden.

Handleiding bij de competentiescan HNTW voor leidinggevenden. Handleiding bij de competentiescan HNTW voor leidinggevenden. Emmy Defever Dirk Buyens Voorwoord Deze actiemap hoort bij de competentiescan HNTW voor leidinggevenden, ontwikkeld binnen het ESF project

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kansengroepen

Competentiemanagement bij kansengroepen Competentiemanagement bij kansengroepen Een overzicht van een aantal recent ontwikkelde methodieken en meetinstrumenten in Vlaanderen Deze publicatie werd uitgewerkt in het kader van het project Local

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24 Employer branding en rekruteringscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr. 24 COMM Collection is een reeks van praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT? OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 1 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT? Deze handleiding kwam tot stand in het kader van een project sociale dialoog

Nadere informatie

AAN diversiteit. in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen. Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08

AAN diversiteit. in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen. Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08 Werken in Brussel AAN diversiteit in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08 Georganiseerd door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Nadere informatie