Uitnodiging tot Inschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging tot Inschrijving"

Transcriptie

1 Uitnodiging tot Inschrijving Europese aanbesteding Administratieve diensten HRM/PSA Openbare procedure Plateau Openbaar Onderwijs Assen Datum : 19 april 2013 Versie : defintief. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Mereor B.V. te Arnhem. Bij overtreding van het bovenstaande, wordt het auteursrecht geschonden. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 1 van 57

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Definities... 4 Inleiding De Europese aanbesteding Doel en omvang van de Europese aanbesteding Toelichting Aanbestedende dienst Tijdsplanning van de aanbesteding Planning implementatie administratieve dienstverlening Planning ingebruikname/implementatie HRM/PSA informatiesysteem Procedurevoorschriften Contactpersonen Adviseur Presentatie BVP Informatieverstrekking De Inschrijving Wijze van inschrijving Tijdstip van Inschrijving Opening van de Inschrijvingen Voorwaarden Contractering Voorwaarden voor Inschrijving Rechtsverwerking Voorwerp van opdracht Algemeen Taken Aanbestedende dienst Taken Afdeling HRM/PSA van Aanbestedende dienst ICT-infrastructuur van Aanbestedende dienst Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 2 van 57

3 3.4 Maximaal budget Gelijkwaardigheid Varianten en alternatieven Percelen/inschrijven op een gedeelte van de opdracht Beoordelingsprocedure Inkoopteam Beoordelingsprocedure Gunning Uitsluitingsgronden Geschiktheidseisen Programma van Eisen Gunningcriteria Programma van wensen Kwaliteit Programma van wensen Prijs Annex I: Overige formulieren A Standaardformulier akkoord overige voorwaarden B Standaardformulier verklaring regelmatigheid Inschrijving C1 Standaardformulier aanmelding combinatie C2 Standaardformulieren aanmelding hoofd/onderaannemer C3 Standaardformulier verklaring middelen derden C4 Standaardformulier concern Annex II: Prijzenblad Annex III: Concept (Dienstverlenings) Overeenkomst Annex IV: Bedrijfsgegevens Ondernemer Annex V: Arvodi voorwaarden Annex VI: (Concept) SLA Annex VII: Checklist aan te leveren informatie/inhoudsopgave Inschrijving Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 3 van 57

4 Definities In deze Uitnodiging tot Inschrijving worden een aantal begrippen gebruikt, welke hieronder worden gedefinieerd. Begrippen worden in de Uitnodiging tot Inschrijving met een hoofdletter geschreven: Begrip Aanbestedende dienst Aanbestedingswet Adviseur ASP BVP Contractregisseur ESS Geautomatiseerd informatiesysteem Gunningsadvies Helpdesk HRM Definitie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Aanbestedingswet zoals bekendgemaakt in het Staatsblad (Stb. 2012, 542). Pro Mereor B.V., Inkoopkenniscentrum te Arnhem, die optreedt als gemachtigde voor Aanbestedende dienst. Application Service Provider is een onderneming, die via internet de mogelijkheid om software te gebruiken aanbiedt. Best Value Procurement ( BVP ) is aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. De persoon werkzaam bij Aanbestedende dienst die is belast met het toezicht op de naleving van de in de Overeenkomst overeengekomen dienstverlening en/of leveringen en dus de Overeenkomst centraal beheert. Employee Self Service biedt de mogelijkheid voor medewerkers om zelfstandig HRM-gegevens te: verzamelen, beheren en interpreteren. Het Geautomatiseerde informatiesysteem van PSA/HRM, Financiën en facilitair vastgoed. Het advies van Adviseur aan Aanbestedende dienst ten aanzien van de voorlopige gunning, na beoordeling van de Inschrijvingen. Op basis van dit advies kan Aanbestedende dienst besluiten om tot gunning over te gaan. Ondersteuning aan gebruikers per en/of telefonisch voor beantwoording van vragen en het oplossen van storingen betreffende de overeengekomen diensten en de aangeboden systemen. Human Resource Management is een specifieke invulling van het personeelsbeleid. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 4 van 57

5 Begrip Implementatie / Migratie Inkoopteam Inschrijving Interfaces Levering Loonstrook Modulaire systemen MSS Nota van inlichtingen Definitie Diverse activiteiten en maatregelen, nodig om een informatiesysteem te implementeren met behoud van de aanwezig zijnde informatie van het huidige informatiesysteem Afgevaardigden van Aanbestedende dienst, die gezamenlijk met Adviseur dit aanbestedingstraject doorlopen. Een aanbieding van Ondernemer uitgebracht aan Aanbestedende dienst gebaseerd op de eisen en wensen van Aanbestedende dienst zoals beschreven in deze Uitnodiging tot Inschrijvingen de Nota(s) van inlichtingen. Een automatische integratiemogelijkheid, waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld en waarmee de functies in het Geautomatiseerd informatiesysteem kunnen worden opgestart. Een cliënt kan via de Interfaces aanvragen doen. Het Software systeem levert een resultaat als antwoord op een aanvraag. De te leveren administratieve diensten en het te leveren Geautomatiseerd informatiesysteem en dienstverlening daaromtrent, zoals omschreven in de Uitnodiging tot inschrijving De specificatie door de werkgever van het brutoloon, de toeslagen en inhoudingen, en het nettoloon, rekening houdende met de afspraken in de arbeidsovereenkomst en de wet. Het modulair afnemen van systemen maakt het mogelijk om afzonderlijke diensten te combineren op het moment dat dit gewenst is. Door dit modulaire systeem kan de behoefte van een Geautomatiseerd informatiesysteem volledig afgestemd worden op de capaciteitsbehoefte. De verschillende modules mogen geen compatibiliteitsproblemen opleveren. Een Management Self Service Portal geeft de managers online toegang over de HRM-gegevens tot de medewerkers waarvoor de managers verantwoordelijk zijn. Een document dat dient als aanvulling op- of wijziging van deze Uitnodiging tot inschrijving, waarin in ieder geval de door Ondernemer gestelde vragen en de daarop door Aanbestedende dienst gegeven antwoorden worden opgenomen. De verstrekte Nota(s) van inlichtingen maken bij contractering deel uit van deze Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 5 van 57

6 Begrip Onderhoud Ondernemer Overeenkomst (Web) portal PSA SLA Training en instructie Uitnodiging tot inschrijving Verzuimmodule Definitie Uitnodiging tot inschrijving. Noodzakelijke werkzaamheden om het administratieve informatiesysteem operationeel te houden. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon (of een combinatie van rechtspersonen) die naar aanleiding van deze Uitnodiging tot Inschrijving een Inschrijving heeft ingediend en waarmee al dan niet een Overeenkomst wordt gesloten. Dienstverleningsovereenkomst tussen Aanbestedende dienst en Ondernemer betreffende de voorwaarden die gelden voor de dienstverlening door Ondernemer aan Aanbestedende dienst. Een (web)portal (via internet) ontsluit voor de gebruikers de voor hen bestemde informatie. Personeel- en Salarisadministratie Service Level Agreement is de uitvoeringsovereenkomst op basis waarvan Contractant de Administratieve diensten uitvoert. De door ondernemer te geven training en instructie aan de gebruikers van de Administratieve diensten. Het document Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding PSA/HRM, waarin Aanbestedende dienst haar eisen en wensen heeft verwoord en waarop Ondernemer zijn Inschrijving baseert. Een module waarin verzuim (ziekte, arbodienst en re-integratie) geautomatiseerd worden geregistreerd en informatie beschikbaar wordt gesteld aan arbodienst, re-integratiedienst en verzekeringsmaatschappij. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 6 van 57

7 Inleiding Voor u ligt de Uitnodiging tot Inschrijving met betrekking tot de Europese aanbesteding administratieve diensten van Plateau Openbaar Onderwijs te Assen, hierna te noemen Aanbestedende dienst. De aanbesteding geschiedt op basis van de richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, die in Nederland is geïmplementeerd via de Aanbestedingwet gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2012, 542). Deze aanbesteding wordt uitgevoerd middels de openbare procedure waarbij de grondslagen van Best Value Procurement worden gehanteerd. Bij de beoordeling geldt het gunningcriterium van de economisch meest voordelige inschrijving. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 7 van 57

8 1. De Europese aanbesteding 1.1 Doel en omvang van de Europese aanbesteding Het doel van Plateau Openbaar Onderwijs Assen (hierna te noemen Aanbestedende dienst) is het selecteren en contracteren van één Ondernemer voor de verrichting van Administratieve diensten met gebruikmaking van een geautomatiseerd informatiesysteem waarbij extra diensten als opties beschikbaar zijn. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar met voor de Aanbestedende dienst een éénzijdig optionele verlengingsmogelijkheid van vijf (5) keer één jaar. Op hoofdlijnen verwachten wij van de Opdrachtnemer minstens verrichting van de volgende werkzaamheden bij hem op locatie : Uitvoering van de volledige personeels- en salarisadministratie met uitzondering van de taken die vermeld staan in paragraaf 3.2. Het leveren van een flexibel management informatie systeem Het maandelijks leveren van de loonjournaalpost die ingelezen kan worden in de boekhouding van de Aanbestedende dienst. Het organiseren en uitvoeren van de inzet van de vervangers uit de vervangingspool van de Aanbestedende dienst. Het beschikbaar stellen van een op maat in te richten modules ESS en MSS, waaronder het beschikbaar stellen van een digitaal salarisdossier. Het openstellen van de personele/salariële applicatie voor het raadplegen van gegevens uit de eigen administratie op bestuurs- en schoolniveau. Het aanbieden van ondersteuning en termijnbewaking in het kader van het volledige verzuimbeleid, die in lijn is met de Wet Verbetering Poortwachter. Het aanbieden van een module voor Strategische Personeelsplanning, waarbij de personeelbehoefte voor de langere termijn van verschillende toekomstscenario s in kaart wordt gebracht. 1.2 Toelichting Aanbestedende dienst Plateau Openbaar Onderwijs Assen is het bevoegd gezag voor de dertien openbare basisscholen die zich binnen de gemeente Assen bevinden. Het openbaar primair onderwijs in Assen wordt gegeven op 11 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor(voortgezet) speciaal onderwijs. De organisatie bestaat uit ongeveer leerlingen en ruim 380 personeelsleden. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 8 van 57

9 Er is een breed onderwijsaanbod waarin elke school een eigen profiel heeft, o.a. Dalton, Ervaringsgericht onderwijs en Jenaplan. Binnen de algemene beleidskaders is er ruimte voor de scholen om vorm te geven aan hun eigen onderwijsconcepten. De scholen kennen een integraal verantwoordelijke directeur. In de maandelijkse vergaderingen van het Directieberaad (DB) worden bovenschoolse onderwerpen aan de orde gesteld. Deze onderwerpen kunnen zowel door directies, door het bestuur als het stafbureau naar voren worden gebracht. Er zijn werkgroepen samengesteld uit directies en medewerkers van het stafbureau. De werkgroepen hebben elk een specifiek aandachtsgebied, te weten de werkgroep personeel en formatie, onderwijs in ontwikkeling, huisvesting en financiën. De werkgroepen bereiden DB-besluiten voor en zorgen voor implementatie van besluiten en projecten. Nadere inlichtingen over de Aanbestedende dienst leest u op 1.3 Tijdsplanning van de aanbesteding De te hanteren planning van deze aanbesteding is in onderstaande tabel opgenomen: Activiteit (Streef)datum Verzenden Uitnodiging tot inschrijving 19 april 2013 Presentatie Best Value Procurement procedure 7 mei 2013 Binnenkomst vragen 14 mei 2013 Nota van inlichtingen 21 mei 2013 Binnenkomst inschrijvingen 3 juni uur Beoordeling inschrijvingen 11 juni 2013 Interviewronde en presentatieronde 18(/19 juni) 2013 Pre-award fase 2 juli uur Voorlopige gunningsbeslissing 5 juli 2013 Definitieve gunningsbeslissing 26 juli 2013 Ondertekening Overeenkomst Eind september 2013 Ingangsdatum Overeenkomst 1 januari 2014 Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 9 van 57

10 1.3.1 Planning implementatie administratieve dienstverlening Activiteit Voorbereidingen implementatie nieuw Geautomatiseerd informatiesysteem Implementatie nieuw Geautomatiseerd informatiesysteem Ingebruikname PSA nieuw Geautomatiseerd informatiesysteem (Streef)datum oktober 2013 oktober 2013-december januari Planning ingebruikname/implementatie HRM/PSA informatiesysteem. Activiteit (Streef)datum Voorbereidingen implementatie/ schaduwdraaien oktober 2013-december 2013 Levering loon journaalpost januari 2014 Ingebruikname salarismodule 1 januari 2014 Ingebruikname verzuim en ARBO module 1 januari 2014 Ingebruikname vervangingsplanner en aanverwante 6 januari 2014 dienstverlening Ingebruikname digitaal personeelsdossier module Uiterlijk 1 april 2014 Ingebruikname ESS met koppeling voor Uiterlijk 1 april 2014 formulierendownload Ingebruikname MSS met koppeling voor 1 januari 2014 formulierendownload Ingebruikname van de Strategisch 1 augustus 2014 Personeelsplanning Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 10 van 57

11 2. Procedurevoorschriften In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de aanbesteding wordt uitgevoerd. Gedurende de aanbesteding kan Ondernemer op de in dit hoofdstuk omschreven wijze in contact treden met Adviseur. Tevens worden de voorwaarden waaronder ingeschreven moet worden en de eisen waaraan de Inschrijving moet voldoen in dit hoofdstuk vermeld. 2.1 Contactpersonen Adviseur De Adviseur begeleidt de Aanbestedende dienst bij de uitvoering van deze (Europese)aanbestedingsprocedure. Uw contactpersoon in deze is de heer Louis Pothof. U kunt bovenstaand contactpersoon bereiken via het e- mailadres: 2.2 Presentatie BVP Aanbestedende dienst wenst nadere inlichtingen te verstrekken over deze Best Value Procurement aanbestedingsprocedure op de in paragraaf 1.3 genoemde datum. Voor een nadere toelichting over de methodiek van BVP verwijst Aanbestedende dienst Ondernemer naar bijgevoegd document en naar Indien u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen, kunt u dit per tot 3 mei 2013, uiterlijk uur aangeven op het in paragraaf 2.1 genoemde Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Per Ondernemer kunnen maximaal 2 personen deelnemen. U dient zich op het aanvangstijdstip te melden bij de ingang van de betreffende locatie. Hieromtrent ontvangt u nog informatie. De bijeenkomst zal worden begeleid door de contactpersoon van de Adviseur. 2.3 Informatieverstrekking Ondernemer wijst ten behoeve van deze aanbestedingsprocedure één contactpersoon en één vervangend contactpersoon aan. Het is niet toegestaan dat Ondernemer zich in contact stelt met Aanbestedende dienst over deze Europese aanbesteding. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 11 van 57

12 Vragen voor de Nota van inlichtingen kunnen uitsluitend per , in de Nederlandse taal en middels een onbeveiligd Microsoft Word document beschikbaar worden gesteld aan Aanbestedende dienst conform het onderstaande format: Nr. Verwijzing (pag. /par. / art. / annex) Vraag Vragen die tijdig zijn ingediend worden beantwoord in een Nota van inlichtingen. Hierbij wordt verwezen naar het bepaalde in paragraaf 2.6 van deze Uitnodiging tot inschrijving. Deze Nota van Inlichtingen wordt naar alle houders van de onderhavige Uitnodiging tot Inschrijving gezonden. Voor relevante data wordt verwezen naar paragraaf De Inschrijving Wijze van inschrijving Bij indiening van de Inschrijving moet het volgende in acht worden genomen: Gesloten verpakking zonder firmanaam van Ondernemer (geen adresgegevens en/of logo zichtbaar); Op de verpakking dient duidelijk leesbaar te zijn vermeld: Aanbestedingsnummer: NR. SIMAP (2013/S) Niet te openen voor 3 juni 2013, 14:00 uur Bezorging en/of aflevering tijdens kantooruren; Rechtsgeldige ondertekening; De Inschrijving dient in drievoud te geschieden (waarvan één exemplaar duidelijk gemerkt als "origineel" en twee gemerkt als "kopie"); Eén digitale versie van de Inschrijving op een digitale gegevensdrager: o De Inschrijving moet digitaal worden aangeleverd in één (1) PDF-bestand; o Indien het PDF-bestand meer dan vijftig (50) MB bedraagt dan dient deze te worden gesplitst. De Inschrijving dient te worden voorzien van een paginanummering; De Inschrijving dient te worden voorzien van een hoofdstukindeling conform de annex Checklist aan te leveren informatie/inhoudsopgave Inschrijving Ondernemer; Inschrijvingen per fax of worden niet geaccepteerd; Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 12 van 57

13 Indien de Inschrijving per post of koerier wordt verzonden, rust het risico van postvertraging bij Ondernemer; Indien de Inschrijving persoonlijk door of namens Ondernemer wordt overhandigd op onderstaand adres, kan een ontvangstbewijs worden verkregen; Met strafport bezwaarde zendingen worden niet geaccepteerd Tijdstip van Inschrijving De gesloten Inschrijving dient vóór de in paragraaf 1.3 genoemde datum om 14:00 uur in het bezit te zijn van: Pro Mereor B.V. Ter attentie van de heer L. Pothof Burgemeester Weertsstraat 69a 6814 HM Arnhem Indien op deze datum en tijdstip geen Inschrijving is ontvangen van Ondernemer, wordt de Ondernemer geacht niet meer deel te nemen aan deze procedure. Een Inschrijving die binnenkomt na bovenstaande datum en tijdstip blijft gesloten en wordt direct geretourneerd Opening van de Inschrijvingen De gesloten Inschrijvingen worden op de in paragraaf 1.3 genoemde datum 14:05 uur geopend op het adres: Pro Mereor B.V. Burgemeester Weertsstraat 69a 6814 HM Arnhem De opening is niet openbaar. Ondernemers ontvangen na opening van de Inschrijvingen het proces-verbaal van opening per Voorwaarden Contractering Na gunning wordt er een Overeenkomst gesloten tussen Aanbestedende dienst en Ondernemer. De algemene voorwaarden van de Ondernemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 13 van 57

14 2.5.2 Voorwaarden voor Inschrijving Tegenstrijdigheden De Uitnodiging tot Inschrijving met bijbehorende documenten zijn met de grootste zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u uiterlijk met het indienen van uw vragen, als bedoeld in paragraaf 2.3, deze schriftelijk kenbaar te maken. Voorbehoud Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor deze aanbesteding tijdelijk of definitief stop te zetten. Tevens heeft Aanbestedende dienst geen verplichting tot het aangaan van een Overeenkomst. Kostenvergoeding Het vervaardigen en uitbrengen van een Inschrijving geeft Ondernemer geen recht op vergoeding van de kosten, ook niet in het geval Aanbestedende dienst de gehele aanbesteding stopzet. Mededeling gunningsbeslissing Conform artikel Aanbestedingswet houdt Aanbestedende dienst een opschortende termijn van twintig (20) dagen in acht voordat over wordt gegaan tot het sluiten van de beoogde Overeenkomst. De mededeling van de gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217 lid 1 BW (artikel Aanbestedingswet). Tevens is Aanbestedende dienst, als gevolg van de mededeling van de gunningsbeslissing niet gehouden aan tevergeefs gemaakte kosten, of gederfde winst, te vergoeden op basis van schending van de precontractuele goede trouw. Vertrouwelijkheid De inhoud van de Uitnodiging tot Inschrijving dient als vertrouwelijk te worden behandeld. Ondernemer dient er zorg voor te dragen dat slechts die medewerkers die betrokken zijn bij de Inschrijving inzage hebben in de Uitnodiging tot inschrijving. Evenmin zal door Ondernemer op enigerlei wijze aan derden, welke niet deelnemen aan de procedure, kennis worden gegeven van de gegevens die in het kader van deze Uitnodiging tot Inschrijving door Aanbestedende dienst zijn of worden verstrekt. Aanbestedende dienst zal de door Ondernemer ingediende documenten als vertrouwelijk behandelen. Slechts de leden van het Inkoopteam hebben inzage in de Inschrijving. De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd, ongeacht of een Inschrijving zal leiden tot een Overeenkomst voor Ondernemer. Instemming Het indienen van een Inschrijving houdt in dat Ondernemer instemt met alle voorwaarden zoals gesteld in deze Uitnodiging tot Inschrijvingen bijbehorende documenten. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 14 van 57

15 Wijzigingen De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Uitnodiging tot Inschrijvingen bijbehorende annexen. Een en ander binnen de grenzen van de daarvoor bestemde regelgeving. 2.6 Rechtsverwerking Ondernemer dient te handelen zoals van een redelijk geïnformeerde en zorgvuldig handelende Ondernemer mag worden verwacht. Hieruit vloeit onder meer voort dat het recht om na Inschrijving te klagen over onduidelijkheden of onvolkomenheden in de procedure is verwerkt indien niet tijdig, voorafgaand aan de Inschrijving, om opheldering wordt gevraagd. Indien Ondernemer onvolkomenheden constateert in de aanbestedingsdocumenten dient Ondernemer deze direct kenbaar te maken bij Aanbestedende dienst. Een en ander op straffe van verval van recht. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 15 van 57

16 3. Voorwerp van opdracht 3.1 Algemeen Aanbestedende dienst is voornemens haar administratieve diensten op het gebied van HRM/PSA en aanverwante taken volledig uit te besteden. Zij eist dat de Ondernemer gebruik maakt van een Geautomatiseerd informatiesysteem dat ook aan haar ter beschikking wordt gesteld. Aanbestedende dienst maakt steeds intensiever gebruik van informatie- en communicatietechnologie in haar bedrijfsvoering. Er worden hoge eisen gesteld aan deze dienstverlening. Aanbestedende dienst is op zoek naar een Ondernemer die meedenkt op organisatieniveau en Aanbestedende dienst gevraagd en ongevraagd voorziet van advies. Op het gebied van HRM/PSA hecht Aanbestedende dienst grote waarde aan zowel borging van de volledigheid als de borging van de kwaliteit. Naast het leveren van administratieve diensten dient Ondernemer een Geautomatiseerd informatiesysteem ter beschikking te stellen. Dit systeem biedt informatie op het gebied van HRM/PSA. Ondernemer dient een vast tarief aan te bieden voor al haar diensten (Annex II als Excelbestand bijgevoegd - prijswens 1.1 en 1.2) inclusief licentierechten van de door hem beschikbaar gestelde informatiesystemen. De licentierechten van het te gebruiken PSA/HRM systeem dienen verwerkt te zijn in het vast tarief (Annex II als Excelbestand bijgevoegd prijswens 1.3 en 1.4). Voor de verloningen wenst Aanbestedende dienst af te rekenen op basis van werkelijke aantallen verloningen (dus geen bandbreedte). Daarbij wordt een aantal randvoorwaarden gehanteerd; Aanbestedende dienst hanteert maandlonen, met een dertiende maand voor eventuele correcties. Aanbestedende dienst gaat hierbij uit van één (1) verloning per medewerker per maand. Per jaar dient voor elke medewerker maximaal dertien (13) verloningen in rekening worden gebracht. Als Ondernemer meerdere verloningen nodig heeft dan mag Ondernemer die niet rekening brengen, de meerdere verloningen worden geacht afgerekend te zijn met het maximum van 13 verloningen per medewerker per jaar. Bij indiensttreding gedurende het jaar geldt het aantal verloningen naar rato van het aantal maanden in dienst. Aanbestedende dienst heeft een geprognosticeerd overzicht van het aantal verloningen per jaar voor de komede jaren bijgevoegd, zie Excelsheet (aantal verloningen Plateau). Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 16 van 57

17 3.2 Taken Aanbestedende dienst Aanbestedende dienst is voornemens om de navolgende (strategische) werkzaamheden zelf uit te voeren (niet limitatief). Alle overige werkzaamheden die horen bij een deugdelijke uitvoering binnen de kaders van de huidige wet en regelgeving voor zover van toepassing op Aanbestedende dienst worden uitbesteed aan de Ondernemer Taken Afdeling HRM/PSA van Aanbestedende dienst Het versturen van de ontslagbescheiden (begeleidende brieven en akten) aan het betrokken personeelslid. Het uitvoeren van werkzaamheden in verband met overlijden: Het verstrekken van de datum van overlijden, inclusief overige relevante informatie aan de Ondernemer. Het uitvoeren van werkzaamheden in verband met (dreigende) werkloosheid. Instroomtoets participatiefonds: o Het mede signaleren van de plicht tot melding. Twee weken na de aanvraag voor een (werkloosheids)uitkering bij het UWV dient de werkgever een melding te doen bij het Participatiefonds in het kader van instroom; o Het controleren/completeren en ondertekenen van het formulier melding instroom ; o Het versturen van het formulier melding instroom aan het Participatiefonds; Het bepalen en vaststellen van vertrekbevorderende maatregelen; Het informeren van de Ondernemer inzake de vertrekbevorderende maatregelen; Het periodiek controleren van de formatiegegevens en overige relevante informatie; Het ontvangen van een probleemanalyse van de Arbodienst; Het archiveren van de probleemanalyse in het aan te leggen re-integratiedossier; Het ontvangen van een verklaring van de Arbodienst dat geen sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid (PO); Het opstellen van een plan van aanpak in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter; Het archiveren van het plan van aanpak in het re-integratiedossier; Het verzenden van de 42e weekmelding naar het UWV; Het archiveren van een afschrift van de 42e weekmelding in het re-integratiedossier; Het opstellen van het re-integratieverslag; Het archiveren van het re-integratieverslag in het re-integratiedossier. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 17 van 57

18 Ondernemer schriftelijk of elektronisch informeren inzake verlof-, ziek- en herstelmeldingen. De Ondernemer wordt geïnformeerd inzake: Het opstarten en afhandelen van de procedure WIA-claimbeoordeling (na 87 weken ziekte). Het ontvangen van de WIA-claimbeoordeling van de adviserende verzekeringsarts UWV; Het versturen van een kopie van de WIA-claimbeoordeling van de adviserende verzekeringsarts UWV aan de Ondernemer. Het afhandelen van de ongevalsrapportage. Het melden van een ongeval middels een mutatieformulier bij de Ondernemer; Het controleren / completeren en ondertekenen van ongevalsrapportage. Het verwerken van de door de Belastingdienst vastgestelde gedifferentieerde WIA en WGA-percentages. Het ontvangen van de door de belastingdienst vastgestelde gedifferentieerde WIA- en WGA percentage; Het versturen van een kopie vastgestelde gedifferentieerde WIA en WGA percentage aan Ondernemer. Het verwerken van de salarisgegevens in de financiële administratie. Het verwerken van de loonjournaalpost in de financiële administratie. 3.3 ICT-infrastructuur van Aanbestedende dienst De ICT-infrastructuur kan worden omschreven als een modern infrastructuur die wordt beheerd door een extern bedrijf. Aanbestedende dienst beschikt over internet op 14 locaties middels internet plus van Ziggo. De scholen maken op dit moment gebruik van Windows 7 met Office 2007 of Office 2010 Nederlandse versie op de pc s/laptops (via een imagedistributie). Enkele scholen beschikken nog over een Windows 2003 server. Deze systemen zijn voorzien van hetzelfde image als in bovenstaande situatie. De administratie van de Aanbestedende dienst maakt gebruik van Exact globe ten behoeve van de verwerking van financiële gegevens. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 18 van 57

19 3.4 Maximaal budget De maximum(plafond)budgetprijs is vastgesteld op ,- per jaar (exclusief BTW). 3.5 Gelijkwaardigheid Daar waar in deze Uitnodiging tot Inschrijving een norm, merk- of fabricaatnaam staat vermeld en onverhoopt de toevoeging of gelijkwaardig is weggelaten, is deze toevoeging niettemin geldig, om zodoende niet in strijd met het Europese non-discriminatiebeginsel te handelen. 3.6 Varianten en alternatieven In het kader van deze aanbesteding zijn varianten (ook wel alternatieven genoemd), conform artikel 2.83 lid 2 Aanbestedingswet niet toegestaan. 3.7 Percelen/inschrijven op een gedeelte van de opdracht Deze opdracht is niet onderverdeeld in percelen. Inschrijven op een gedeelte van de opdracht is niet toegestaan. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 19 van 57

20 4. Beoordelingsprocedure 4.1 Inkoopteam Adviseur heeft ten behoeve van de beoordeling van de Inschrijvingen een objectief en onafhankelijk Inkoopteam samengesteld. Het is, op straffe van uitsluiting, niet toegestaan om in het kader van deze aanbesteding op een andere dan de eerder aangegeven wijze contact te zoeken met Aanbestedende dienst of leden van het Inkoopteam, ter verkrijging van welke informatie dan ook. Hierbij wordt verwezen naar paragraaf 2.3. De namen van de leden van het Inkoopteam worden niet vooraf bekend gemaakt, om enige vorm van externe beïnvloeding op de beoordeling te voorkomen. Aanbestedende dienst zal de beoordeling in de gunningfase laten uitvoeren door voornoemd, Inkoopteam. De leden van het Inkoopteam beoordelen individueel alle Inschrijvingen op basis van de gunningcriteria, zoals opgenomen in hoofdstuk 8 van deze Uitnodiging tot inschrijving. Tijdens de beoordelingsvergadering zullen de door de leden van het Inkoopteam toegekende scores per (sub)gunningcriterium worden besproken. Op basis van de toegekende scores en de hieraan ten grondslag liggende argumenten, wordt door het inkoopteam een score per (sub)gunningcriterium per Ondernemer bepaald. Het Inkoopteam controleert de Inschrijvingen allereerst op geldigheid. Indien een Inschrijving niet aan de in deze Uitnodiging tot Inschrijving vermelde minimumeisen voldoet, kan die Inschrijving als ongeldig ter zijde worden gelegd. Voorts wordt van alle geldige Inschrijvingen een totaalscore op basis van de behaalde scores van een Ondernemer vastgesteld. Het Inkoopteam bepaalt aan de hand van de rangorde met welke Ondernemer een Overeenkomst zal worden gesloten. Aanbestedende dienst kan Ondernemer, wiens Inschrijving onvolledig is, verzoeken de Inschrijving aan te vullen in geval van een kennelijke omissie. Aanbestedende dienst heeft geen plicht om Ondernemer op dergelijke omissies te wijzen. Ondernemer aan wiens Inschrijving voorwaarden verbonden zijn, wordt uitgesloten voor contractering. Indien Aanbestedende dienst een Inschrijving ongeldig verklaart, zal de betreffende Ondernemer daar schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. De betreffende Ondernemer wordt in dat geval geacht geen Inschrijving te hebben gedaan en zal van het verdere verloop van de procedure niet meer op de hoogte worden gesteld. Deze Ondernemer is in rechte aanhangig gemaakte bezwaren tegen het verloop van de aanbesteding, het gunningvoornemen aan andere Ondernemers of de aanbesteding in het algemeen, niet-ontvankelijk. Uitnodiging tot Inschrijving Administratieve diensten HRM/PSA Pagina 20 van 57

2de Nota van Inlichtingen

2de Nota van Inlichtingen Vragen en antwoorden m.b.t. EA Administratieve diensten HRM/PSA nummer 2013/S 080-135152 1. Pag. 5, Definities, Implementatie/Migratie U spreekt hier van het behouden van de aanwezig zijnde informatie

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding Arbodienstverlening Openbare procedure Stichting Gooise Scholen Federatie Datum : 5-7-2013 Versie : Definitief Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Openbare procedure Stichting RENN4 Datum : 09 juli 2013 Versie : definitief

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept Overeenkomst. Tussen. project DIG-1924

Concept Overeenkomst. Tussen. <Naam Opdrachtgever> <Naam Opdrachtnemer> project DIG-1924 Concept Overeenkomst Voor de levering, implementatie en het onderhoud van een systeem voor aansluiten op het stelsel van Basisregistraties en een gegevensmagazijn voor interne opslag en distributie Tussen

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) GVB Exploitatie BV Arlandaweg 100, 1043 HP AMSTERDAM ( Nederland ) Ter attentie van: Rob Rijnders Telefoon: +31 572362240, Email:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding. : Drukwerk. Openbare procedure Nr. 2012/S : Quadraam

Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding. : Drukwerk. Openbare procedure Nr. 2012/S : Quadraam Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding Drukwerk Openbare procedure Nr. 2012/S Quadraam Aanbestedende dienst Projectnaam : Quadraam : Drukwerk Dit document is opgesteld door Auteur : J. de Beer

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden loonbureau.nl

Algemene voorwaarden loonbureau.nl Algemene voorwaarden loonbureau.nl Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie 1.2 Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Overeenkomst

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

SCHOONMAAKOVEREENKOMST

SCHOONMAAKOVEREENKOMST SCHOONMAAKOVEREENKOMST met toepassing van de AVSN 2008 deel A en B Partijen: A. Omroep Brabant Mediafaciliteiten CV gevestigd en kantoor houdende te Son, aan Science Park Eindhoven 5550 (5692 EL) rechtsgeldig

Nadere informatie

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1 kenmerk 110.0013131 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de turnkey realisatie van

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2016 inzake Uitzendkrachten en tijdelijke inhuur via payroll constructie

Raamovereenkomst ARVODI-2016 inzake Uitzendkrachten en tijdelijke inhuur via payroll constructie Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Vechtstromen Nationale identificatie: 331835633 Postadres: Kooikersweg 1 Plaats: Almelo Postcode: 7609 PZ Land:

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/042013 Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst voor de Juridische dienstverlening Perceel 1: Perceel 2: Perceel 3: Perceel 4: arbeids- en ambtenarenrecht

Nadere informatie

Overeenkomst voor Inspectie, onderhoud en revisie van roostergoedreinigers.

Overeenkomst voor Inspectie, onderhoud en revisie van roostergoedreinigers. Overeenkomst voor Inspectie, onderhoud en revisie van roostergoedreinigers. Tussen: En: Waterschap Hunze & Aa s Overeenkomst nummer: 2011/WHA 2011-10 Datum: 8-12-2011 Versie 0.1 concept

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 Partijen: Perceel 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Productgroep: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Leiden (Leids Universitair Medisch Centrum), gevestigd

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de verhuur, de plaatsing,

Nadere informatie

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan: Algemene Voorwaarden OVERDENKWERK OVERDENKWERK KvK-nummer: 63067404 BTW-nummer: NL138409961B02 IBAN: NL53RABO0396609597 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Aanvullende Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: de NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training

Nadere informatie

Trending topics aanbestedingsrecht

Trending topics aanbestedingsrecht Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging: 1. motivering van

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V.

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Versie 1.4, 9 juli 2015 (http://www.itslearning.nl/voorwaarden) 1. Begrippen Opdrachtnemer : De rechtspersoon

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

Modelovereenkomst PARTIJEN:

Modelovereenkomst PARTIJEN: 1 Modelovereenkomst Bijlage nummer 9 PARTIJEN: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door het, namens deze Directeur DVOM, naam ondertekenaar,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Den Helder Nationale identificatie: 391946993 Postadres: Drs. F. Bijlweg 20 Plaats: Den Helder Postcode: 1784MC

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en Contractnummer:

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer: Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk 1100014441 Gemeente Utrecht en Contractnummer: 1100014441 Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie