Application and development Scientific management (Taylorism) Phsycological humanism. Organisations as negotiated orders Ethnomethodology (Hfdst 3)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Application and development Scientific management (Taylorism) Phsycological humanism. Organisations as negotiated orders Ethnomethodology (Hfdst 3)"

Transcriptie

1 Strand (Hfdst 2) Managerial-psychologistic Application and development Scientific management (Taylorism) Phsycological humanism Durkheim-human-relations-systems Human relations System thinking in original analysis Interactionist-negotiated-order Occupations and professions in society Organisations as negotiated orders Ethnomethodology (Hfdst 3) Bureaucratic principles of work organization Weber-social-action-institutional Orientations to work Institutionalist organization theories and social construction Marxian-labour-process Individual experiences and capitalist labour processes Structural contradictions in society and economy Poststructuralist and postmodern (geen Discourse and human subjectivity tentamenstof) Postmodern organisations Hoofdstuk 2: Wetenschappelijk management, human relations en negotiated order. Wetenschappelijk management en psychologisch humanisme zijn relatief individualistische stijlen om naar werk te kijken. Houden zich beide bezig met hoe managers met werknemers om moeten gaan. Concentreren zich op de human nature, maar houden zich niet bezig met de diverse mogelijkheden en prioriteiten die mensen stellen in het leven. Psychologisme: de neiging sociaal gedrag te verklaren alleen maar in termen van de psychologische karakteristieken van een individu. Wetenschappelijk management: F.W. Taylor ( Taylorisme ) Door industrialisatie verandering van relatie werkgever/werknemer. Management zoekt meest efficiënte manier van werken waarbij werkgever en werknemer gebaat zijn. Bijv. mate van het verrichte werk koppelen aan beloning. WM houdt in: -wetenschappelijke analyse van het werk om meest efficiënte werkwijze te bewerkstelligen, werkfragmentatie (verdeling van werk), zo min mogelijk gekwalificeerd personeel en geen tijd besteden aan het leren van werk. Beloningen/bonussen om motivatie en stabiliteit hoog te houden, weinig interactie manager-arbeider. Gebaseerd op Fordistische werkwijze, nog steeds redelijk actueel in huidige kapitalistische samenlevingen. Psychologisch humanisme: Geeft aan dat de meeste efficiënte werkwijze verkregen wordt door arbeiders te laten participeren in de besluitvorming. Door o.a. het stellen van persoonlijke doelen, minder monitoring, meer teamwerk. McGregor komt met theorie X en Y. X: mensen willen niet werken, vermijden het liever, hebben geen ambitie en willen gestuurd worden. Y: niet alle mensen zijn als X, mensen willen ook graag zelfcontrole en zelfdiscipline uitvoeren op het werk. McGregor denkt dat dit kan als mensen meer betrokken worden bij het oplossen van problemen op het werk. Behoefte aan zelfontplooiing komt ook terug in piramide van Maslow:

2 Zelfontplooiing: steeds meer worden wat iemand is, om uiteindelijk alles te worden wat iemand maar kan worden (Maslow, 1943). Wordt gezegd dat sommige mensen sneller aan zelfontplooiing zullen toekomen dan anderen en hierdoor, door natuurlijke selectie, een verklaring geven waarom sommige mensen managers zijn en andere niet. Herzbergs twee factoren werkmotivatie theorie. Hygiëne factoren als salaris, status, veiligheid etc, kunnen leiden tot ontevredenheid als ze niet goed zijn, maar zullen niet direct tot tevredenheid leiden als ze wel goed zijn. Ook motivatiefactoren als erkenning, groei en verantwoordelijkheid moeten aanwezig zijn (samen met de hygienefactoren) om mensen gemotiveerd te houden goed te werken. De motivatiefactoren moeten dus gecombineerd worden in iemands werk. Kritiek: er komt meer bij kijken, mensen handelen verschillend in verschillende omstandigheden. Geen rekening gehouden met cultuur, context, etc. De ene cultuur hecht veel meer waarde aan alleen maar een hoog salaris terwijl de andere cultuur werk ziet als onderdeel van iemands identiteit en persoonlijke autonomie. Tegenwoordig zie je vaak een mix in moderne samenlevingen. Durkheim-human-relations-systems: Legt de nadruk op het systeem als geheel waar mensen onderdeel van uitmaken. Kijkt naar de relatie tussen mensen (in plaats van naar de individuen zelf). Durkheim geeft bijvoorbeeld aan de een zeer geïndividualiseerde handeling als zelfmoord bekeken moet worden vanuit de relatie die het individu met de maatschappij/groep heeft in plaats van naar het individu zelf. Er moet gekeken worden naar de sociale feiten en stromingen zoals normen en waarden. Door processen als globalisering kunnen deze normen vervagen en anomie kan voorkomen. Anomie: sociale situatie of gemoedstoestand van individuen die gekenmerkt wordt door het ontbreken van normen en gedragsregels. Volgens Durkheim minder zelfmoord als er sprake is van een context met een hoge mate van sociale solidariteit dan in anomische omstandigheden. Mayo kijkt naar hoe managers kunnen zorgen dat de sociale behoeften van werknemers, zoals waardering, medezeggenschap, bevredigd worden. Hawthorne experimenten: werd gekeken naar of verbeterde arbeidsomstandigheden zorgden voor een betere werkomgeving/sfeer. Bleek dat alleen al door de aandacht die gekregen werd van de onderzoekers mensen al beter gingen presteren. Pareto ( ) laat zien dat de effecten in de vroege vorm van de industriële sociologie tweeledig zijn: - Het gedrag van medewerkers wordt eerder toegeschreven aan hun sentimenten dan aan hun verstand/rede. Rationeel gedrag moet verklaard worden als afgeleid van angsten, statusgevoeligheid en het instinctieve gevoel loyaal te zijn naar de groep. Problemen komen niet van economische en rationeel ervaren conflicten en kunnen dus niet door wetenschappelijk management (bonussen, etc) opgelost worden. - Nadruk op het systeem. Het individu moet geïntegreerd worden in de organisatie waarbij alle delen afhankelijk van elkaar zijn. Mayo blijft belangrijk in huidige HRM vraagstukken: hoe kunnen werknemers zich zo aanpassen dat ze in de organisatie geïntegreerd raken en doelen hebben waar ze zich mee kunnen vereenzelvigen?

3 Systems thinking: maatschappijen of organisaties worden gezien als zelfregulerende entiteiten of levende organismes die constant energie uitwisselen met de omgeving om te overleven. Twee belangrijke punten: - Organisaties zijn meer dan alleen de officiële structuren opgezet door de oprichters. Het zijn relatiepatronen die zich continu moeten aanpassen, wil de organisatie overleven. - Legt sterk de nadruk op de relaties, of subsystemen, in de organisatie. Eén verandering in een deel van het systeem kan gevolgen hebben voor een ander organisatiedeel. Kritiek op Durkheims-systeem-strand: teveel nadruk op integratie en consensus in maatschappij of organisatie. Dit ook alleen maar gezien vanuit het standpunt van de managers of andere dominante belanghebbenden. Systeem-denken handig omdat het de nadruk legt op patronen en structuren in het sociale leven en doet dit niet op een over-individualistische en psychologische manier. Nadeel dat het individu helemaal vergeten kan worden. Geeft te weinig aandacht aan de relatie tussen individu en omgeving en er wordt niet gekeken naar de sociale omgeving die juist door de interactie tussen individuen ontstaat. Interactionist-negotiated-order: Tegenover Durkheim s systeem-theorie staat de interactionist-strand. Deze focust juist op het individu, kleine groepen en betekenissen. Toch zijn er ook overeenkomsten en borduurt de interactionist-visie voort op de visie van Durkheim. Zo erkennen zij beiden het belang van beroepen als sociale instituten en de werkverdeling in de maatschappij. Symbolisch interactionisme: de studie naar sociale interactie die focust op hoe mensen hun zelfidee ontwikkelen op basis van communicatieprocessen waarin symbolen als woorden, gebaren en kledingstijl ervoor zorgen dat mensen elkaars verwachtingen begrijpen. Bij het symbolische interactionisme zijn het individu en de maatschappij onafscheidelijke eenheden, hun relatie is onderling afhankelijk. Een individu neemt een identiteit aan (is zich bewust van zijn/haar zelf ) en neemt hiermee een bepaalde rol aan. Dit helpt ervoor te zorgen dat iemand weet hoe zich te moeten gedragen in een bepaalde situatie en wat er van iemand verwacht kan worden obv iemands rol. Gedurende het leven volgt een individu een subjectieve levenscarrière. Subjectieve carrière: de manier waarop een individu begrijpt hoe hij/zij zelf zich door verschillende sociale posities of stadia in het leven beweegt. Hughes kijkt naar sociale problemen op het werk en hoe een individu hiermee omgaat en hoe diegene zijn identiteit kan blijven behouden. Voorbeeld van vies werk, hoe gaat iemand hiermee om en zorgt dit voor een bepaalde interactie met de sociale omgeving, zodat iemand zijn zelfrespect kan behouden? Negotiated order: het patroon van activiteiten wat na een tijd ontstaat door de interactie tussen verschillende interesses, reacties, begrip en initiatieven van individuen en groepen in een organisatie. Ethnomethodologie: de studie naar hoe normale mensen betekenis geven aan de wereld door bepaalde zaken als vanzelfsprekend te beschouwen. Voorbeeld van combinatie negotiated order en ethnomethodologie: een buschauffeur die op een bepaald werkterrein een kortere, illegale route neemt. Wordt tegengehouden door een beveiligingsmedewerker die nieuw in dienst is en (nog) niet weet dat het normaal is dat chauffeurs deze route nemen en dat de beveiligingsmedewerkers een oogje dichtknijpen. Hoofdstuk 3: Institutionalisme, arbeidsprocessen en discourse analyse Weber-social-action-institutional: Weber: mensen zijn rationele wezens die doelen nastreven. Paradox: onbedoelde gevolgen. Door het streven naar bepaalde doelen, worden deze doelen op den duur minder belangrijk. Protestantisme en opkomst kapitalisme met secularisering als gevolg als voorbeeld. Door het protestantisme werden de normen van hard werken in dit leven nageleefd. Dit zorgde voor de opkomst van het kapitalisme. De opkomst van het kapitalisme had tot gevolg dat de wereldvisie steeds rationeler werd, wat voor een afname van het protestantisme (secularisering) zorgde.

4 Rationalisering: een trend in sociale verandering waar een werkwijze gebaseerd op traditie of magie/geloof vervangen wordt door een werkwijze gebaseerd op techniek, berekeningen en wetenschap. Oriëntatie op werk: mensen hechten verschillende waarden aan werk. Voor de één is inkomen van belang en kan hierdoor kiezen voor onaangenaam werk wat veel betaalt. Voor de ander kan inkomen minder van belang zijn en kan het belangrijker zijn werk te hebben waarbij iemand zijn capaciteiten kan ontwikkelen, de eigen identiteit kan uiten en plezier heeft in zijn werk. Sociale realiteitsconstructie: het proces waarbij mensen, door culturele interactie, betekenis geven aan de wereld. Een wereld die bestaat buiten taal, maar die men alleen maar kan begrijpen door op taal gebaseerde processen van culturele interpretatie en zingeving. Sociale instituties: veelvoorkomende betekenissen, regels, activiteiten en relaties die normaal zijn geworden of die mensen als vanzelfsprekend ervaren. Institutionele ondernemers: individuen met belangrijke hulpbronnen en interesses die afstand kunnen nemen van de gangbare institutionele regelingen om nieuwe institutionele patronen te creëren of bestaande patronen te veranderen. Institutionele principes: waardesets, regels, aannames en toepassingen geassocieerd met belangrijke instituties in een maatschappij (zoals familie, politiek, religie, bureaucratische overheid). Deze sets zijn langzamerhand ontstaan en geven betekenis en vormen sociale organisatie en menselijk handelen. Deze principes kunnen soms met elkaar in tegenspraak zijn. Wat is bijvoorbeeld belangrijker in een familiebedrijf: geef je een baan aan een familielid of voel je de druk van de competitieve marktwerking en zoek je iemand van buiten die eigenlijk beter is gekwalificeerd? Verandering kan nodig zijn. Het proces van institutionele verandering wordt institutioneel werk genoemd. Institutioneel werk: de moeite die genomen wordt door individuen (soms alleen, soms met anderen) om institutionele patronen te behouden, veranderen of creëren. Soms succesvol, soms niet en vaak met onbedoelde gevolgen. Marxistische arbeidsprocessen: Door werk wordt de menselijke wereld gecreëerd; dit is de basis van Marx materialisme. Onder kapitalisme worden arbeiders in een ongelijke relatie met de beheerders van kapitaal gedwongen. Arbeiders zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van werk en de kapitalist (of manager) kan de arbeiders uitbuiten door van de arbeiders meer arbeid te verlangen dan voor de arbeider zelf voldoende is om in de eigen behoeften te voorzien. Arbeiders hebben geen controle of invloed op de producten, of methoden hoe de producten vervaardigd worden. Hierdoor zullen zij ook niet tot zelfontplooiing komen in hun werk. Relatie tussen bourgeoisie en proletariaat als fundamenteel conflict, een eenzijdige en exploitatieve relatie. Hoe meer arbeiders er nodig zijn en gezamenlijk werken, hoe meer zij zich bewust kunnen worden van hun klasse, bijbehorende status en politieke en economische belangen. Overeenkomsten met Taylorisme en posities gaan steeds meer op elkaar lijken en het onderscheid wordt duidelijker (blue-collar en white-collar, technisch en manueel, uitvoerend productiewerk en dienstverlening). Hierdoor vervreemden mensen zich steeds meer van hun organisatie en beroep. Hoofdstuk 5: Organisaties Het organisatorische principe van werkstructurering: werk is gevormd als uitkomst van institutionele afspraken waarbij sommige mensen werk bedenken/ontwikkelen en vervolgens anderen rekruteren, betalen, controleren en coördineren om dit werk gedaan te krijgen. Historische verschuiving van een sociale verdeling van arbeid naar een technische verdeling van arbeid in maatschappijen. Technische arbeidsverdeling houdt in dat specialisatie nog steeds plaats vindt binnen één functie (in vergelijking met sociale verdeling waarbij taken verdeeld werden over

5 diverse functies), maar dat de bepaling van wie doet wat en hoe bepaald wordt door managers en supervisors. Minder aandacht voor het occupational principle, waarbij mensen samenwerken op basis van dezelfde vaardigheden, tradities en waarden. Formele organisatie, focus op het gebruik van diverse administratieve en bureaucratische technieken. Onderscheid zich van andere aspecten van sociale organisatie doordat het bewust, met een bepaald doel, is ontwikkeld (zie ook rationalisering). Dit doelbewuste en rationele denken wordt gekenmerkt door twee dingen: - Er kunnen conflicten ontstaan doordat mensen verschillende belangen hebben - Er kunnen structurele tegenstrijdigheden en onbedoelde gevolgen ontstaan Organisaties worden vaak beschreven met belangrijkste kernpunt: het behalen van bepaalde doelen. Hierbij schuilt het gevaar dat het sociologische aspect vergeten wordt. In een organisatie werken veel mensen, met elk verschillende doelen (buiten het overkoepelende doel van de organisatie). Deze mensen kunnen ook verschillende belangen hebben. Een bredere definitie van organisaties is nodig. Work organisations: sociale en technische afspraken waarbij een aantal mensen samenwerkt in een formele en op contracten gebaseerde relatie, waarbij de acties van sommigen gestuurd worden door anderen om het overkoepelende doel van de organisatie te behalen. Productieve coöperatie: het behalen van een samenwerkingsgraad (met inachtneming van ieders persoonlijke doelen en interesses) die ervoor zorgt dat taken goed worden uitgevoerd en hiermee het voortbestaan van de organisatie zeker stelt. Keert zich af van de systeem-theorie, waarbij niet gekeken werd naar belangenconflicten en naar individuele doelen van medewerkers. Silverman geeft aan dat organisaties niet gezien moeten worden als vastgestelde structuren waar mensen onderdeel van zijn maar als de uitkomst van het interactieve patroon van menselijk handelen. Komt overeen met de negotiated-order-strand. Organisatorische identiteit: het begrip van wat of hoe een organisatie is onder de verschillende betrokkenen bij die organisatie. Eén onderdeel hiervan is de formele identiteit die zich uit in de geregistreerde bedrijfsnaam en legale status. Het is van belang als organisatie een goede reputatie en positieve organisatorische identiteit te hebben. Officiële en onofficiële organisatie-aspecten (formele en informele organisatie): Formele organisatie heeft kenmerken als bureaucratische regels, procedures en handboeken. Informele organisatie heeft kenmerken als arbeidsrelaties, netwerken, rangordes en persoonlijke prioriteiten. Kritiek op benaming formeel/informeel is dat deze termen te veel verwijzen naar het human-relations denken en de systeem-theorie. Formeel en informeel moet meer geïntegreerd worden in één sterke cultuur binnen een organisatie. In plaats van deze tweedeling kan er misschien beter gesproken worden over officiële en onofficiële aspecten als onderdeel van één overkoepelende organisatorische structuur. Ze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Officiële en onofficiële aspecten: officiële aspecten zijn de regels, waarden en handelingen die onderdeel zijn van het formele beleid en de formele procedures met bestuurlijke sancties. Onofficiële aspecten zijn de regels, waarden en handelingen ontwikkeld door personen uit alle lagen van de organisatie, zonder formele bestuurlijke sancties. Organisatorische structuur: de standaard patronen die vorm en een mate van voorspelbaarheid geven aan een organisatie (focust op acties). Organisatorische cultuur: de set van waarden en betekenissen gedeeld door leden van de organisatie, die aangeeft wat de geschikte wijze is om zich te gedragen/naar te handelen binnen die organisatie (focust op waarden). Een aantal aspecten van cultuur: artefacten, jargon, verhalen, grappen en humor, legendes, mythes, sagen, helden/schurken, gedragsnormen, rituelen en riten, beloning en straf.

6 Structuur en cultuur zijn geen twee gescheiden fenomenen. Bureaucratie: de controle en coördinatie van taken op basis van op kwalificaties gebaseerde hiërarchie van medewerkers. De autoriteit van deze medewerkers komt van hun expertise. Deze medewerkers bedenken rationeel een systeem van regels en procedures om de meeste geschikte middelen in te zetten om bepaalde doelen te bereiken. Bureaucratie zou moeten zorgen voor eerlijkheid en efficiëntie. Kenmerken ideale bureaucratie volgens Weber: zie slides hoorcollege of pag 126. In aanvulling op Webers beschrijving van bureaucratie zijn er enkele klassieke administratieve principes gekomen. Ontstaan in de eerste helft van de negentiende eeuw. Zo zegt Fayol dat er altijd één unity of command moet zijn; werknemers moeten opdracht krijgen van niet meer dan één supervisor. Ook moet er unity of direction zijn; er moet maar één richtlijn of plan zijn hoe een doel te bereiken. Ook geeft hij aan dat er regelmatig moeite gedaan moet worden om de harmonie, eenheid en saamhorigheidsgevoel in een onderneming te behouden. Taylor ontwikkelde een organisatiestructuur voor de lagere delen van een organisatie. Zie Wetenschappelijk management. Door deze werkwijze (Taylorisme) zorgen managers die het uitvoerende werk controleren voor een hiërarchische macht. Fordisme haakt hierbij aan. Het lopende band, massaproductiewerk in de autobranche van Ford. Fordisme maakt ook gebruik van beloningen, om medewerkers gemotiveerd te houden het saaie werk te blijven doen, maar houdt de medewerkers wel onder strikte controle en instructies. Paradox: mensen worden als middel ingezet om doel te bereiken in een organisatie, maar mensen hebben altijd de neiging zich te verzetten om als middel ingezet te worden. Ook kunnen de mensen betrokken in de organisatie andere, tegenstrijdige doelen hebben met die van de managers. Merton was een van de eersten die de negatieve aspecten van bureaucratie aankaartte. Hij gaf aan dat de regels en procedures, de bureaucratie zelf, het nieuwe doel kon worden in plaats van de middelen naar het overkoepelende doel. Ook Selznick gaf aan dat bureaucratie onbedoelde gevolgen kan hebben. Volgens hem is het mogelijk dat sub-afdelingen hun eigen doelen gaan stellen, die conflicteren met het overkoepelende doel. Voorbeelden: marketingmedewerkers die meer proberen het meest creatief te zijn uit eigenbelang (promotiekansen) dan voor het belang van het bedrijf. Beveiligingsmedewerkers die strikt hun eigen regels opvolgen en hierdoor het overkoepelend belang van de organisatie uit het oog verliezen. Du Gay geeft aan dat bureaucratie inefficiënt en niet effectief zou zijn omdat het voorbij gaat aan persoonlijke ideeën en betrokkenheid. Hierdoor is het juist wel weer, ethisch en politiek gezien, een belangrijke werkwijze in liberale democratische regimes, omdat het overheids- en privédoeleinden gescheiden houdt. Kenmerken post-bureaucratie zijn o.a. netwerken, ondernemend en marktgericht (ipv bureaucratisch en productiegericht). Er is meer sprake van Virtuele of netwerkorganisaties: netwerkrelaties waarbij mensen niet meer fysiek zich op dezelfde werkplek bevinden of face-to-face samenwerken, maar via elektronische communicatiemiddelen. Door marktcompetitie is het nodig om ondernemend te handelen. Maar bureaucratie blijft nodig, het één kan niet zonder het ander. Zonder gedegen organisatie kun je nog zo innovatief zijn, maar bereik je niks en zonder ondernemend handelen blijft je organisatie achter op de markt en bereik je uiteindelijk ook niks. Ondernemend handelen: het maken van avontuurlijke, creatieve of innovatieve deals tussen de eigen organisatie en andere handelspartijen. Je hebt altijd te maken met contingencies : omstandigheden die de structuur van een organisatie beïnvloeden. De contingency approach zegt dat managers zoeken naar de best passende organisatievorm om hun doel te bereiken gegeven bepaalde omstandigheden.

7 Er moet rekening gehouden worden met technologie, de omgeving en de grootte van een organisatie. Wat voor bedrijf heb je, wat zijn de diensten/producten? Moet je continue innoveren om niet achter te blijven (technologie) of niet? Bij onzekere omstandigheden: een relatief losse bureaucratische structuur en cultuur. Bij meer zekere omstandigheden: een relatief strakke bureaucratische structuur en cultuur. Het omstandigheden-model erkent dat structuren en culturen de uitkomst zijn van menselijke initiatieven en keuzes (itt relatieve automatische reacties op systeembehoeften) en dat deze keuzes beïnvloed worden door de institutionele context van de organisatie (sociale patronen van structuur en cultuur). Ook worden de keuzes hoe een organisatie in te richten beïnvloed door de voorkeuren van managers en door de manier hoe managers de omstandigheden interpreteren. Micropolitiek Hoe wordt macht beleefd in een organisatie? Macht: het vermogen van een individu of groep om een uitkomst te beïnvloeden. Micropolitiek: het politieke proces in een organisatie als individuen, groepen en sub-units strijden om schaarse en waardevolle zaken (salaris, promotie, status). Verticale aspecten van micropolitiek: competitie kan ontstaan door het strijden om plekken op de hiërarchische ladder. Groepsvorming kan ontstaan (cliques, cabals en coalities). Horizontale aspecten van micropolitiek: welke afdeling heeft de meeste macht? De afdeling die het meest onafhankelijk is, onvervangbaar en goed kan omgaan met onzekerheden. Om macht te behouden of te krijgen kunnen politieke spelletjes gespeeld worden, zoals het maken van samenwerkingsafspraken, vriendjespolitiek, samenzweren, liegen, netwerken, slijmen. Patroon van welwillendheid ( indulgency pattern ): het negeren van bepaalde regels door supervisors, zodat als medewerking nodig is op bepaalde momenten, de medewerkers welwillend zijn dit te doen. Voorbeeld: overwerken terwijl het eigenlijk niet hoeft (volgens de regels) maar dit wel doen omdat de leidinggevende ook soepel is als je te lang theepauze houdt. Er wordt gezegd dat organisaties steeds meer op rationele wijze hun werkwijze voeren. Perrow geeft daarentegen aan dat de werkwijze vaak is gebaseerd op louter toeval of geluk en dat veel beslissingen dubbelzinnig zijn, er weinig samenhang tussen sub-units bestaat en veel sociale controle slordig en onvoorspelbaar is. Een oorzaak hiervoor kan gezocht worden in de grenzen aan rationaliteit. Bounded rationality: er zit een grens aan de menselijke rationaliteit en het maken van beslissingen omdat mensen een beperking hebben in hoeverre ze informatie kunnen verwerken en begrijpen. Ambiguity (dubbelzinnigheid): de betekenis van een situatie/regel/gebeurtenis kan onduidelijk (dubbelzinnig) zijn en op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Beslissingen kunnen op een chaotische manier genomen worden, afhankelijk van de problemen, oplossingen die aangedragen kunnen worden, mensen die aanwezig zijn en moeten beslissen en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is. Mensen hebben diverse beweegredenen om beslissingen te nemen; omdat het moet, om zich te verantwoorden, om eer op te strijken, om vriendschappen te bevestigen, om macht en status te verwerven, uit eigenbelang, etc etc. Hoofdstuk 6: De veranderende organisatie en controle over werk. Herstructurering van werk: de veranderende patronen van werkervaring en organisatorische activiteiten die voortkomen uit en bijdragen aan de economische, politieke en culturele veranderingen die over de wereld plaatsvinden (bijv. globalisering). Verschuiving van productie naar diensten. Vanaf jaren 70 verschuiving naar neo-liberaal denken, marktgericht. Belang van aandeelhouders en andere belanghebbenden neemt toe, alsmede het proces van financialisation. Financialisation: het proces waarbij financiële organisaties de economische activiteiten domineren, met een toenemende nadruk op de handel in activa zoals rentes, hypotheken en opties. Minder nadruk op de daadwerkelijke handel in goederen en diensten zoals in de traditionele economie.

8 Voorbeeld: onstabiele situaties, kredietcrisis 2008 (instorting banken Amerika door te veel verstrekken risicovolle hypotheken). Population-ecology zegt dat organisaties steeds moeten strijden om te overleven in het ecologische systeem waar ze deel van uitmaken. Het maken van winst is dan niet meer het doel, maar het middel om te overleven. Logica bedrijfsmanagement: het vormen van handelsrelaties om te kunnen blijven voldoen in de vraag (binnen en buiten de organisatie) en te zorgen voor een continue aanvoer van bronnen (arbeid, investeringen, goederen, etc) zodat de organisatie op de lange termijn ook kan overleven. Grote nadruk op deze relaties, iedereen moet tevreden gehouden worden; handelsrelaties, werknemers, aandeelhouders en klanten. Als één van deze relaties zich terugtrekt, kan dit al de ondergang van de organisatie betekenen. Werknemers zijn een belangrijke bron/input (human resource) in een organisatie. Hoe worden deze relaties (werkgever/werknemer) vormgegeven, onder welke keuzes van managers en structurele omstandigheden? Friedman introduceert twee managementvormen: - Strategie van directe controle: in overeenstemming met Taylor s deskilling beleid. - Strategie van verantwoordelijkheid-autonomie: waarin werknemers een bepaald mate van verantwoordelijkheid in hun werk krijgen. Verschil in werknemers: werknemers met een hoge mate van kennis en vaardigheden zullen eerder meer verantwoordelijkheid krijgen dan medewerkers in de periferie (productiearbeid, zie Wallersteins wereld-theorie), waarover meer directe controle kan worden uitgevoerd. Human resource management (HRM): het managen van de kennis, vaardigheden en gedrag van werknemers (tijdelijk of vast) wat ervoor zorgt dat het werk gedaan wordt op een wijze die ervoor zorgt dat de organisatie in de toekomst blijft bestaan. Er zijn twee soorten ideale HRM-strategieën: - Met een hoge betrokkenheid: werkgevers willen een hechte band met hun werknemers en zorgen voor persoonlijke en carrière mogelijkheden, met het doel een lange werkrelatie te ontwikkelen waarbij de werknemer veel verschillende taken kan uitvoeren. Indirecte controle op werk. - Met een lage betrokkenheid: werkgevers zoeken arbeidskrachten voor werk wat op dat moment gedaan moet worden. Werk waar weinig training voor nodig is en eindigt als de klus geklaard is. Directe controle op werk. Geen enkele organisatie zal één van bovenstaande strategieën exact navolgen, maar kunnen wel neigen naar één van de strategieën. Veel is afhankelijk van omstandigheden en contingencies. Bij een onzekere markt kan het nodig zijn betrokken medewerkers te hebben die flexibel zijn, creatief en veel kennis hebben om de organisatie staande te houden. Is het product van een organisatie vrij zeker in een stabiele markt, heb je minder betrokken medewerkers nodig. Flexibiliteit voor korte-termijn voorspelbaarheid: de mogelijkheid om snelle veranderingen te ondergaan door personeelsbeleid wat ervoor zorgt dat mensen makkelijk aangenomen en getraind en ook weer makkelijk ontslagen kunnen worden (naar gelang de omstandigheden). Flexibiliteit voor lange-termijn aanpassingen: de mogelijkheid om snelle en effectieve innovaties te doen, door personeelsbeleid wat ervoor zorgt dat mensen veel vrijheid hebben en innovatief kunnen werken (past bij de indirecte controle ). Directe controle: strenge supervisie en monitoring, strakke en voorgeschreven regels, weinig betrokkenheid, weinig vertrouwen, gecentraliseerde structuur, strakke bureaucratische structuur. Indirecte controle: weinig supervisie, veel eigen verantwoordelijkheid om werk naar goeddunken in te richten, losse en flexibele regels/procedures, veel betrokkenheid en vertrouwen, losse bureaucratische structuur. Vaak spanning tussen de twee soorten flexibiliteit. Enerzijds omdat men wel wil dat de medewerkers betrokken en innovatief werken, anderzijds omdat het door de markt nodig is op de kosten te letten en arbeidskrachten ook weer makkelijk ontslagen moeten kunnen worden.

9 High performance werksystemen: hoge mate van vrijheid in werkuitoefening en vaardigheden. Probleemoplossend samenwerken in teamverband en hiervoor beloond worden met een relatief hoog salaris, veiligheid en hoogwaardige training. Just-in-time productieprocessen (JIT): productieprocessen waarbij geen voorraad blijft liggen, wat binnenkomt wordt direct verwerkt. Total quality management (TQM): heel klantgericht, waarbij door alle medewerkers continu (door middel van statistische en andere technieken) gekeken wordt naar hoe de kwaliteit en de processen te verbeteren. Teamwork: werk uitgevoerd door groepen waarbij een mate van vrijheid gegeven wordt aan de samenwerkende groepsleden over hoe ze de taken moeten uitvoeren. Socio-technische systemen: een benadering van hoe werk ingericht wordt, waarbij met de technische en sociaal/psychologische aspecten van het werkterrein evenveel rekening wordt gehouden, op hetzelfde moment (het één komt niet voor het ander). Semi-autonome werkgroepen: waarbij door een team één taak uitgevoerd moet worden en waarvoor de teamleden volledig getraind worden en vrijheid krijgen over hoe deze taak het beste uit te voeren. Door de opkomst van ICT (informatie en communicatie technologie) zijn organisaties, en hoe zij ingericht worden, veranderd. Door de opkomst van de microprocessor zijn o.a. de producten (pc s, mobiele telefoons), hoe deze ontwikkeld worden (door pc s en getest door electronische simulaties), hoe werk wordt ingericht ( , data-analyse) veranderd. Er is sneller contact tussen diverse afdelingen en door ICT kan de afstand tussen werknemer en werkgever verkleinen. Werk wordt steeds complexer door de combinatie van werk waarbij kennis nodig is, het gebruik van ICT en de nadruk op het tevreden houden van klanten. Om complexe organisaties goed te kunnen besturen, moeten simpele structuren, simpele strategieën, simpele doelen en simpele communicatie gehanteerd worden. Hiervoor is een duidelijke cultuur nodig. Hoe sterker de cultuur van een organisatie (waarbij de normen en waarden bij iedereen bekend zijn) hoe minder handleidingen of gedetailleerd beschreven procedures nodig zijn. Hoofdstuk 4: Werk, organisatie en globalisering Studie naar werk heeft sinds de industrialisatie en de opkomst van het kapitalisme een grote rol gespeeld in de sociologie. Sindsdien zijn er veel veranderingen geweest zoals post-industrialisme, post-fordisme en postmodernisme. De grootste verandering van dit moment is het proces van globalisering. Globalisering: een trend waarbij de economische, politieke en culturele activiteiten van mensen in verschillende landen steeds meer elkaar beïnvloeden en van elkaar afhankelijk raken. De huidige vorm van sociale organisatie kan het best getypeerd worden als industrieel kapitalisme en moderne samenlevingen als industriële samenlevingen. Toch is er ook kritiek op deze benaming, er zou voorbij gegaan worden aan het menselijke aspect van initiatieven en belangen. Industrieel kapitalisme: een maatschappijvorm waarbij grootschalige machines en bijbehorende techniek op grote schaal worden ingezet om zo efficiënt mogelijk doelen te bereiken. Hierbij heeft een groep controle over de inzet van arbeidskrachten die deze inzet zó bepalen dat zij hier hun voordeel mee doen. In middeleeuwse samenlevingen waren de hiërarchische relaties gebaseerd op wederkerige afhankelijkheid. Kenmerken van deze maatschappijvorm: kleinschalig, stabiel, landelijk, religieus en traditioneel. De omstandigheden die ervoor zorgden dat kapitalistische initiatieven zich konden ontwikkelen waren: geen dominante politieke macht, stabiliteit door monopolie van de katholieke kerk, goede communicatie tussen regio s. Rise of the West door het stoppen van stammenoorlogen, opkomst protestantisme, opkomst handelssteden in Italië, Duitsland en Nederland in de dertiende eeuw, uitbreiding handelspolitiek, koloniale expansie.

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind?

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Masterscriptie Onbekend maakt onbemind? Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Om te weten of iemand bij het juiste bedrijf werkt, is het noodzakelijk te weten wat het bedrijf drijft. Hoe meer

Nadere informatie

Organisatiestructuur en -ontwerp

Organisatiestructuur en -ontwerp DEEL 4 9 organiseren Organisatiestructuur en -ontwerp Gebruik dit overzicht tijdens het lezen en bestuderen van dit hoofdstuk. De organisatiestructuur Bespreek de traditionele en hedendaagse kijk op taakspecialisatie,

Nadere informatie

SAMENVATTING. Developing Strategies for Change. Darwin, Johnson, McAuley (2002)

SAMENVATTING. Developing Strategies for Change. Darwin, Johnson, McAuley (2002) SAMENVATTING Darwin, Johnson, McAuley (2002) Introductie Inleiding De onderliggende basis voor dit boek is het ontwikkelen van een kritisch en grondig begrip van kern debatten in strategie en verandering.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Allemaal andersdenkenden

Allemaal andersdenkenden Allemaal andersdenkenden Bronvermelding: Titel: Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen Zeventiende druk Auteur: Geert Hofstede Uitgever: Olympus / Contact B.V. ISBN: 90-254-1985-2 Aantal

Nadere informatie

De corporatie als katalysator

De corporatie als katalysator De corporatie als katalysator ΩΩ Over de missie en organisatie van maatschappelijk ondernemende woningcorporaties µµ Door Vincent Gruis buildingbusiness De corporatie als katalysator Over de missie en

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Master of Crisis and Disaster Management drs Otto Visscher april 2007 Samenvatting Deze scriptie beschrijft mijn onderzoek naar Human Resource

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

R.M.A. DE WINTER 302907

R.M.A. DE WINTER 302907 2008 R.M.A. DE WINTER 302907 DE BETEKENIS VAN DE IMPLEMENTATIEMETHODE VAN ERP BIJ DEFENSIE Defensie voert een ERP systeem in. Het oorspronkelijke uitgangspunt was dit binnen zeven jaar te realiseren. Deze

Nadere informatie

3.1 Toekomstvisies 7 3.2 Industriële revolutie 8 3.3 Informatie revolutie 11 3.4 Transformatie van de industriële maatschappij 13 3.

3.1 Toekomstvisies 7 3.2 Industriële revolutie 8 3.3 Informatie revolutie 11 3.4 Transformatie van de industriële maatschappij 13 3. Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Marketing: behoeftebevrediging 3 1.1 Defenitie(f)? 3 1.2 Van markt naar marketing 3 2. Interactieve media: de gebruiker aan de macht 5 2.1 De opkomst van ICT 5 2.2 Interactiviteit

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

LESSEN UITCORPORATE GOVERNANCE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

LESSEN UITCORPORATE GOVERNANCE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN LESSEN UITCORPORATE GOVERNANCE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN E.K. Schrijvers WEBPUBLICATIE NR 3 Den Haag, december 2004 1 Dit essay is het resultaat van een opdracht die aan E.K. Schrijvers

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Goed leiderschap in deze tijd

Goed leiderschap in deze tijd Goed leiderschap in deze tijd Een onderzoek naar de betekenis van normatieve professionalisering voor leiderschap Masterscriptie, Universiteit voor Humanistiek Master(s): Kritische Organisatie en Interventiestudies

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Het Rieten Dak als basis

Het Rieten Dak als basis Het Rieten Dak als basis Henk Rietveld Leon- Paul de Rouw Werkboek: Het Rieten Dak als basis Karin, keek bedachtzaam in haar bijna lege wijnglas,?nu ik er zo over nadenk wil ik feitelijk een betere grip

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek

wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek Onderzoeksrapport door OPP November 2007 Heel de wereld is natuurlijk geen schouwtoneel, maar het is niet gemakkelijk aan

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie