In opdracht van uitgeverij Kluwer Uitgave Gemeentelijk personeelsbeleid. Auteur: J. Beenhakker MSHRM Mei 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In opdracht van uitgeverij Kluwer Uitgave Gemeentelijk personeelsbeleid. Auteur: J. Beenhakker MSHRM Mei 2010"

Transcriptie

1 HR Control als innovatie-instrument In opdracht van uitgeverij Kluwer Uitgave Gemeentelijk personeelsbeleid Auteur: J. Beenhakker MSHRM Mei 2010 Het onderwerp control is niet populair. Het doet denken aan (te veel en te ingewikkelde) regels, formulieren en controles. 1 En dat is juist waar de doorsnee HR-adviseur in gemeenteland niet mee geassocieerd wil worden. Onderwerpen als MD, strategische (?) personeelsplanning of talentontwikkeling zijn meer sexy en geven een associatie met innovatie. Een paradox, want menig P&O-adviseur is het overgrote deel van zijn of haar tijd druk met regels, formulieren of procedures. Men is dus druk met juist datgene waar men niet mee geassocieerd wil worden. Maar waarom wil men daar niet mee geassocieerd worden? Wellicht omdat het een onbekend terrein is, waarbij echt duidelijk wordt of je als HR wat toe te voegen hebt in een gesprek of niet. Laten we het begrip control eerst eens nader onder de loep nemen. Control als controle Overheidsorganisaties in Nederland hebben de afgelopen decennia hard gewerkt aan het opzetten en verbeteren van interne P&C-systemen. Doelen moeten tegenwoordig SMART worden geformuleerd, uitvoering moet volgens gestandaardiseerde formats en procedures worden opgeleverd. 2 Is dat ambtelijk gedrag? Ja, zult u wellicht zeggen, maar het is toch ook veelvuldig een effect van onze eigen regeldrift als volk. Kijk maar eens op hoeveel verkeersborden of aanwijzingen de doorsnee automobilist in ons land te letten heeft; je krijgt er bijkans pijn van in je nek. Onze samenleving lijdt aan bureaucratie en we lijden allemaal mee. Maar waarom doen we dit in s hemelsnaam? Hebben we zoveel welvaart dat we hier tijd voor hebben en er ook nog eens ons belastinggeld aan willen besteden? Of houden we het in stand omdat we een volkje zijn dat uitstekend over de bureaucratie kan klagen, maar wat minder bedreven is in het uitroeien ervan? Het meest trieste voorbeeld is misschien nog wel de immense papierwinkel rondom aanbestedingsprocedures. De drift tot gelijkheid, controle en transparantie levert een papiermolen op waarmee de beoogde schaalvoordelen alweer teniet zijn gedaan aan kosten om dit traject te doorlopen. Dikke kans dat er onderaan een mailwisseling met een gemeentelijk inkoopspecialist zonder blikken of blozen afgesloten wordt met Please consider the environment before printing. Maar het is toch niet allemaal maar flauwekul? We gaan even terug naar de ontstaansgeschiedenis van de control bij de overheid in Nederland. Dat de overheid bedrijfsmatiger moet functioneren kan sinds de jaren tachtig min of meer als uitgangspunt van iedere overheidsorganisatie worden gesteld. Via de internationale verzamelnaam New Public Management leidt dit in Nederland tot het BBI (Beleidsen beheersinstrumentarium). BBI staat voor bedrijfsmatig werken door de Nederlandse gemeenten. In de jaren tachtig doken in het BBI begrippen op zoals prestatiebegroting, contractmanagement en rapportagesystemen. Zodoende ontstonden in deze periode ook de eerste controllersfuncties. 1 Aardema. H. Control voor leiders 2 Aardema. H. Control voor leiders

2 De vele controllers hebben Planning & Control (P&C) anno nu weten uit te bouwen tot een begrip dat nagenoeg bij iedere ambtenaar bekend is. Omdat de nadruk veelal op de control ligt die in hoofdzaak financieel van aard is, blijft P&C voor veel mensen een ver van mijn bed show. Met het strakke, starre en verplichtende karakter maakt P&C zich er bepaald niet populairder op. P&C doet in veel opzichten denken aan het klassieke bureaucratiemodel. De weerstand tegen P&C ontstaat vooral door de neutrale, onpersoonlijke toepassing van regels, planningen en procedures in vaste formats. Hierdoor is weinig ruimte voor het werkelijke verhaal achter de cijfers en de unieke eigenschappen van de situatie. Control wordt daarmee een vorm controle, waarbij het volgen van de juiste stappen belangrijker gevonden wordt dan de inhoud van de rapportage. Control als beheersing Toch is het niet alleen maar kommer en kwel met bureaucratische aanpakken of processen. Bureaucratie staat namelijk ook voor voorspelbaarheid, betrouwbaarheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Als het allemaal maar onzin zou zijn dan kunnen we gewaardeerde faciliteiten zoals een onafhankelijke bezwaarprocedure, werkloosheidsuitkering, bijstandsuitkering, diverse vergunningen en veilige wegen ook wel meteen overboord gooien. Zonder het strak organiseren van dit soort voorzieningen, zou het niet mogelijk zijn om deze rechtmatig te verstrekken. Het menselijk ras heeft door de eeuwen heen bepaald niet uitgeblonken in het zelfstandig en op eerlijke wijze gebruik maken van de openbare voorzieningen. Hebzucht, egoïsme en afgunst liggen continu op de loer. Ook binnen de overheid zijn deze menselijke eigenschappen aan de orde. Bureaucratie is zeer geschikt voor het beteugelen van de ambtenarenmacht. Door middel van strakke procedures en regels wordt de rechtmatigheid en rechtsgelijkheid binnen het ambtelijk apparaat bewaakt. Het doel van control van resultaten (prestatiesturing) is de algehele prestaties van een bepaalde eenheid te meten. Doelstellingen, budgetten, operationele planning en verscheidene andere soorten algemene normen worden voor de eenheid opgesteld. Later worden de prestaties afgemeten aan deze normen en het resultaat plus de analyse hiervan en verbetervoorstellen worden vervolgens aan de hogere niveaus van de organisatie gerapporteerd. Planning en control zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Wanneer de controluitkomsten aangeven dat de plandoelstellingen niet op koers zijn, geeft dit aanleiding om ofwel de planning bij te stellen (realistischer maken) dan wel het beleid zelf bij te sturen of te intensiveren. Planning en control zijn daarmee tweelingsterren die om elkaar heen bewegen en met elkaar interfereren. 3 Essentie is dus het meten van prestaties en het doen van verbetervoorstellen op basis van algemene normen en informatie. Laten we dit uitgangspunt eens meenemen naar het HR-specifieke deel van de P&C: HR Control. 3 Kluijtmans, F. Bedrijfskundige aspecten van HRM

3 HR control Human Resource Controlling (HRC) is een organisatiefunctie. Ze initieert activiteiten die rekening houden met de economische situatie van de organisatie en die aantoonbare invloed hebben op de optimalisatie van de verhouding tussen personeelskosten en personeelsprestatie 4. Aangezien de medewerkers de belangrijkste productiefactor vormen binnen een organisatie, dwingt dit HRM ertoe steeds meer met ken- en stuurgetallen te gaan werken. Op operationeel en tactisch niveau kan worden voorzien in de behoefte van het management aan betere en vroegtijdige informatie over de ontwikkeling van personeelskosten, voortgang van prestatiedoelstellingen en gegevens rondom arbo en verzuim. Op strategisch niveau heeft HRC vooral een ondersteunende functie om succesfactoren inzichtelijk te maken en specifieke kenmerken van het personeelsbestand te analyseren. HRC is de harde kant van Human Resource Management (HRM) en daarmee wellicht minder geliefd onder de P&O-ers van gemeenten. Deze vakgroep is immers veelal opgevoed met het uitgangspunt dat P&O er voor de medewerkers is en dat iedereen kan doorgroeien als je maar geduldig bent. Toch biedt HRC juist mogelijkheden die de zachte kant van het vak enorm kunnen versterken. Rob Vinke (2007) constateert dat het probleem van HRM niet is dat we te weinig instrumenten hebben, maar juist dat we er teveel hebben en dat we ze niet gericht genoeg inzetten. Zegt u zelf, hoeveel voorbeelden kunt u eigenlijk aanhalen van HRmedewerkers die met een eenvoudig maar doeltreffend dashboard aan informatie komen en hier gericht advies over afleveren? In veel gevallen blijft het bij wat standaardoverzichten met het gemiddeld verzuimcijfer, de meldingsfrequentie, de opleidingskosten en de verschillen tussen de streefformatie en de werkelijke formatie. Niks mis mee, maar het heeft zo weinig zin als er geen gerichte sturing op toegepast wordt. Informatie gaat pas leven als het concreet toegepast wordt op werkelijke situaties en vraagstukken binnen de organisatie. Vlucht niet in nieuwe instrumenten, maar doe meer met bestaande instrumenten 5 is dan ook het terechte pleidooi van Vinke. Het klinkt logisch en overtuigend. Toch overheersen scepticisme ( wat wij in HR doen, kan je niet meten ), koudwatervrees ( wat wordt allemaal zichtbaar met die cijfers? ) tot zelfs een soort cijferfobie. Van je zwakte je kracht maken Niettemin is koudwatervrees rondom dit onderwerp wat paradoxaal voor HRafdelingen van gemeenten. Waarom zou men immers de kans niet benutten om krachtiger te worden in datgene wat men al jaren doet; het bijhouden en bewaken van cijfers en procedures. De stap die hierbij gemaakt moet worden is het beter verkopen van de cijfers door er een scherpe en concrete analyse aan toe te voegen. 4 Cuypers. C. Human Resource Controlling 5 Vinke, R. HRM voor de toekomst

4 Bij het zoeken naar invulling van deze analyse moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten metingen: impact, effectiviteit en efficiëntie. 6 Bij impactmetingen onderzoeken we of veranderingen in de kwaliteit en inzet van het beschikbare menselijke kapitaal ook leiden tot veranderingen in de bedrijfsresultaten (Boudreau & Ramstad, 2003). Dat is het soort meting dat mogelijk zou moeten worden als HR-scorecards gebruikt worden. Bij het meten van de effectiviteit (of doeltreffendheid) onderzoeken we of de ingevoerde HR-acties ook daadwerkelijk de Human resources managen. Oftewel ontstaat er een positief effect als gevolg van gedane interventie? Efficiëntie (of doelmatigheid) heeft vooral te maken met middelenvraagstukken. De vraag die hierbij centraal staat is of we een bepaald doel met liefst zo gering mogelijke middelen en/of tijdsinvestering realiseren. Het gaat dus niet zozeer om de gegevens op zich, maar veel meer om het verhaal dat HRM er aan toevoegt. Wat zeggen deze cijfers? Hoe staan ze in relatie tot de gestelde doelen? en Welke kenmerken vertoont het huidige personeelsbestand? zijn vragen die doordringen tot de kern van de bedrijfsvoering. HR moet dus vooral doorgaan met het op bureaucratische wijze registeren van gegevens en informatie, maar moet deze bureaucratische houding meteen weer verlaten zodra het op inhoudelijke advisering aankomt rondom deze cijfers. HR Control als innovatie-instrument We hebben nu de bureaucratische achtergrond van control behandeld en hebben de voor- en nadelen daarvan inzichtelijk gemaakt. De innovatie-mogelijkheid voor HRC zit m echter vooral in de manier waarop HR dit produkt weet te verkopen. Daarin wordt het verschil gemaakt tussen HR als administratieve pilaar of HR als adviserende hoeksteen voor het management. Om de verkoop van HRC meer gestalte te geven maken we gebruik van de Triple-Aaanpak van Kluijtmans (2008): - HR Accounting: het verzamelen van relevante gegevens; - HR Auditing: het betekenis geven aan deze gegevens; - HR Assurance: het beïnvloeden van deze gegevens via gerichte interventies en het borgen van het gewenste niveau. Het verzamelen van relevante gegevens lijkt eenvoudig, maar luistert zeer nauw. Om daadwerkelijk sturing tot stand te brengen, moeten de cijfers relevant en correct zijn. Adviseurs en management moeten blindelings kunnen vertrouwen op de data vanuit HR. Een klassieke fout bij veel gemeenten is om HR Accounting een bijtaak te laten zijn van de personeels- en salarisadministratie. Een welwillende medewerker van de salarisadministratie wordt in dat geval belast met het maandelijks uitdraaien van standaardgegevens. HR Accounting is echter meer dan gegevens verstrekken. Het betreft een hoogwaardige informatievoorziening waar voldoende tijd en expertise aan besteed moet worden. De opgeleverde informatie gaat pas leven indien er gericht betekenis aan gegeven wordt. Zie het als een foto die gekoppeld wordt aan een lijst met informatie over de personen. De foto gaat pas leven indien men de achtergrondinformatie over de 6 Sels, L. en De Winne, S. HRM in breedbeeld

5 personen kent. Zo is het ook met HR Auditing; de gegevens moeten worden gekoppeld aan de werkelijke situatie alvorens tot een zinvol gesprek te kunnen leiden. Na het opdoen van inzichten over de gegevens vanuit HR Auditing is het zaak om over te gaan tot het plaatsen van gerichte interventies om tot verbetering van de situatie te komen; HR Assurance. Uit de kwaliteit van HR Assurance zal blijken of HR er in slaagt werkelijke meerwaarde te bieden vanuit het totale HRC-concept. Conclusie Momenteel kan geconcludeerd worden dat HR binnen veel gemeenten blijft steken in het bijhouden van gegevens, zonder er werkelijk betekenis aan te geven. Dit zal niet veranderen zolang college en directie van gemeenten HR Controlling geen concrete rol van betekenis geven in de P&C-cyclus. Nu is deze in hoge mate financieel van opzet en voert het beheersen van de budgetten de boventoon. Wil men echter werkelijk gaan sturen op informatie, dan zal zowel directie als HR hierin moeten investeren. Dat betekent investeren in het registreren van gegevens, het vertalen van gegevens en het adviseren over deze gegevens. De uitdaging voor HR en directie is in dit opzicht wellicht eerder lastig dan moeilijk. Het komt er nu op aan om zelf invulling te geven aan leuzen als binden en boeien, willen = kunnen en integraal management. En zou het niet vernieuwend zijn als we hier meteen concreet mee aan de slag zouden gaan? Gegevens opleveren, toepassen op de situatie, gerichte interventies bepalen en tot uitvoering overgaan dus. Of is er toch eerst weer een verkennende notitie nodig over dit onderwerp om het vervolgens met een werkgroepje te laten doodbloeden? Het is aan u wat het wordt; HR Control of controle door HR! Jirtsin Beenhakker (1977) is werkzaam als zelfstandig interim-manager en HRprofessional voor de overheid. Zie ook en

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! NEVI Contract- managementdag 2013 1 Voorwoord 2 Contractmanagement wordt volwassen Eén van de belangrijkste trends in 2013 is volgens inkoopmagazine Deal! dat contractmanagement volwassen wordt ( Contract

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Effectief Integraal Management

Effectief Integraal Management Effectief Integraal Management Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van integraal management Linda van der Pols (279932) Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 Inhoudsopgave VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3 Inleiding... 4 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 2. Samenvatting en conclusies van het onderzoek... 7 3. Bevindingen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Meer Impact voor P&O-ers

Meer Impact voor P&O-ers Speciale Uitgave Meer Impact voor P&O-ers 4W-model voor Strategische Keuzes Dit is een gratis uitgave van Bureau Bohré 2 Inhoudsopgave Herken jij jezelf hierin? 3 Waarom is dit ebook voor jou interessant?

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

Van gezond werk wordt iedereen beter

Van gezond werk wordt iedereen beter Van gezond werk wordt iedereen beter Werkboek strategisch arbomanagement in gemeenten Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten. Den Haag, november 2005 Stichting A+O fonds Gemeenten bevordert

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement Inhoud 7 Voorwoord 5 1 Wat is kwaliteit? 11 1.1 De geschiedenis 12 1.2 Alle begrippen op een rijtje 13 1.3 Structuur en cultuur 23 1.4 Kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 1.5 Met het

Nadere informatie

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR WHITEPAPER E-HRM Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR Remco van der Hoek & Rob Verberk Auteurs:

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van

Nadere informatie

De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz

De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz hr academy whitepaper toegevoegde waarde van hrm Met onder meer: inhoud p6 p3 P3 P6 P9 P12 De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz Debat: HR kan de directietafel overnemen Luk Smeyers: Analytics

Nadere informatie

De kunst van succesvol ondernemen

De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen ISBN 90 13 01745 2 NUR 801 Eindredactie: Truus Koppelaar, Afas Software BV Redactionele adviezen: Knowblesse Consult, Lunteren Cartoons:

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 Beknopte samenvatting 4 Risicomanagement Ontwikkelingen en verwachtingen 5 Bevindingen 7 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie