HRM EN ECONOMISCHE PERFORMANCE. COLLEGE 14 augustus 2012 SPM GROEP 35 PROF. WILLEM DE NIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM EN ECONOMISCHE PERFORMANCE. COLLEGE 14 augustus 2012 SPM GROEP 35 PROF. WILLEM DE NIJS"

Transcriptie

1 HRM EN ECONOMISCHE PERFORMANCE COLLEGE 14 augustus 2012 SPM GROEP 35 PROF. WILLEM DE NIJS

2 INHOUD COLLEGE A. leidt hrm tot prestatieverbetering van medewerker en organisatie? B hoe zit relatie HR organisatieprestatie? C. Wat zijn de belangrijkste effectieve hr praktijken? ` D Discussie en onderzoek High Performing Worksystems E Rol van HR Control: hard en/of soft? F. back to the basics of performance: motivatie en prestatiesturing G. Evaluatie: Praktijken of iets anders?

3 THEORIE HRM- PERFORMANCE/STRATEGIE DRIE HOOFDBENADERINGEN 1. BEST PRACTICE : UNIVERSALISME 2 BEST FIT: CONTINGENTIE A.INTERNAL B EXTERNAL C EXCLUSIVE : RESOURCE BASED 3. BUNDLES OF PRACTICES : HPWS

4 UNVERSALISTISCHE BENADERING Best practices Pfeffer:16 competitive advantage through people) Later 7 the human equation Werkzekerheid, selectieve selectie, goede beloning, prestatiebeloning, aandelenparticipatie, informatiedeling, participatie, teamwerk, training, multi-inzetbaarheid, symbolisch egalitarisme, geen grote beloningsverschillen, interne promotie, lange termijn orientatie, resultaat/ prestatiemeting en beoordeling, overkoepelende filosofie Later bundles of practices: terugkerend in HPWS zie ook: Ulrich :HR CHAMPIONS: hpws INDEX (hr SCORECARD)

5 HRMI onderzoek Verburg 1998: human resource management: optimale praktijken en configuraties. Survey onder 175 bedrijven. Succes hrm naar vier criteria: prestaties (personeel en bedrijf) beyond contract behaviour economische resultaten éxtern verloop 9 practices: selectieve recrutering goede beloning prestatiebeloning geringe beloningsverschillen nadruk op training teamwerk multi-inzetbaarheid interne promotie overkoepelende filosofie

6 Opmerking vooraf Er bestaat inmiddels overvloedig empirisch bewijs dat HR invloed heeft op de performance van medewerkers en van de organisatie (in termen van productiviteit, kwaliteit, innovativiteit en in termen van winst en roi en andere harde performance criteria : bv mortaliteitscijfer ziekenhuizen) We kunnen echter geen universele uitspraken doen over welke hr prakijken nu wel of niet overal succesvol zijn. HRM is nu eenmaal per definitie contextueel en situationeel en bovendien in elke organisatie pluriform! Dat is de tragiek van wetenschappelijke analyse in vergelijking met de paradijselijke boodschappen van allerlei managementgoeroes!

7 Leidt HRM tot prestatieverbetering? Een greep uit relevant onderzoek van de afgelopen 20 jaar naar de werking van afzonderlijke praktijken: Selectieve werving en selectie: < personeelsverloop, > productiviteit,>winst en roi (Huselid, Verburg, Ulrich, Becker e.v.a) Prestatiebeloning: >motivatie, personeelsbehoud,productiviteit en winst (Lazaer, Arthur, Dowling, Banker, Mc Nabb e.v.a.) Participatie : > betrokkenheid, < verloop, > productiviteit (Wallace, Arthur) Training en opleiding: > kwaliteit, > rd, > marktaandeel,> winst, <verloop (Kalleberg, Moody, Wallace, Arthur

8 Bundles of practices: versterkend effect Pfeffer: Werkzekerheid, selectieve selectie, goede beloning, prestatiebeloning,aandelenparticipatie, informatiedeling, participatie, teamwerk, training, multi-inzetbaarheid, symbolisch egalitarisme, geen grote beloningsverschillen, interne promotie, lange termijn orientatie, resultaat/ prestatiemeting en beoordeling, overkoepelende filosofie Huselid: Marktwaarde medewerker neemt toe met intensiteit HRM ( meer praktijken in samenhang toepassen) Guest: idem voor winst per medewerker Ulrich e.a. : Onderzoek naar HR praktijken en performance organisatie: HPWS index.organisaties die hoog scoren op deze index kunnen bogen op superieure winst en ROI

9 MEEST EFFECTIEVE HR PRAKTIJKEN Uit meta analyse van genoemde onderzoeken (zie Paauwe, Boselie en Richardson) blijken 4 hr gebieden het meest bepalend/ effectief: Zorgvuldige en uitgebreide w&s Training en Ontwikkeling (talent) Performance management Prestatiebeloning

10 Relatie HRM- Organisatieprestatie: indirect en verschillende black boxen Model guest: HRM Praktijken Uitkomsten Strategie HRM HRM Financiele Prestatie Gedrag Resultaten Uitkomsten Uitkomsten

11 Gedragsuitkomsten van HRM Betrokkenheid, motivatie en taakuitvoering Betrokkenheid - Affectief - Normatief - Continuance Motivatie waardengedrevenheid zelfeffectiviteit cultuurmanagement (met een kleine c) Taakuitvoering Organizational Citizenship Behaviour (beyond contract behaviour)

12 Relatie HR prestatie : kritieke rol lijnmanagement. Wright, Nishii Intended HR practices (staf) Actual HR practices (lijn) Percieved HR Practices (medewerkers) Beleving door medewerkers vnml bepaald door wijze van uitvoering lijnmanagers

13 Devolutie HRM Nehles (2010): Linemanagers as effective hr partners. Representatief onderzoek in Nederlandse bedrijven: effectieve devolutie hapert Belemmerende factoren: Motivatie gebrek Tijdgebrek Competentiegebrek Ondersteuningsgebrek Gebrek aan duidelijkheid eigen rol

14 RELATIE HRM PRAKTIJKEN PERFORMANCE ORGANISATIE: conclusies PERFORMANCE HRM IS NIET ALLEEN FINANCIEEL- ECONOMISCH ( gaat ook om maatschappelijke performance en legitimiteit) Best principles met situationele praktijken: best practice alleen in technisch-instrumentele zin: bv belonings/beoordelingstechniek GEEN DIRECTE RELATIE: hrm beinvloedt gedrag en daarmee prestatie werknemer :echter prestatie werknemers niet enige factor succes organisatie Gaat niet om praktijken/instrumenten alleen maar om mate waarin ook achterliggende waarden daadwerkelijk worden vormgegeven in dagelijkse operationele leiding GAAT OM TOTAAL CONFIGURATIE: HUMAN + SOCIAL CAPITAL COMBINATIE: DEZE IS UNIEK EN NIET IMITEERBAAR EN DRAAGT BIJ AAN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

15 High Performance Worksystems Overzicht onderzoek : ZIE ARTIKEL POUTSMA/DE NIJS Andere benamingen: High involvement WS Participatory WS Empowerment Praktische Voorbeelden: TQM Lean Production Zelfsturende Teams

16 Tomer: maximale toepassing HPWS - Verschaffen zekerheid werknemers - Selectief selectieproces - Zo groot mogelijke beslisruimte teams - Beloning relateren aan team performance - Ondersteuning in de vorm van training - Vermindering van statusverschillen in organisatie - Vrije en transparente informatiestromen m.b.t. functioneren en presteren organisatie - Lange termijn orientatie

17 Onderzoeksresultaten HPWS Tomer/Godard Vormen van HPWS vergroten versterken performance wanneer er sprake is van wat Tomer noemt volledige en maximale toepassing van concept: praktijk leert dat meeste organisaties concept eenzijdig en halfslachtig invoeren: nadruk korte termijn resultaten: economische orientatie dominant hard control lijnmanagement (zie ook Vosselman) geen aanpassing accountsystem wel prestatiedruk zonder corresponderende beslis/ externe regelruimte: wel meer verantwoordelijkheden zonder bevoegdheden: toename ervaren werkdruk en mogelijk stress werknemers ervaren geen verbetering in termen van hun belangen en doelen: versterking externe attributie: meer control dan commitment. geen evenwicht in belangen organisatie/management- werknemers Resultaat:na invoering toename performance daarna gevolgd door afname soms verzet, toename verzuim, stress

18 Vosselman: hard en soft control economische mens (organisatie als imperfecte markt) Individuele economische Drijfveren Transacties Sturing via positieve en negatieve Beloningsprikkels Wantrouwen en opportunisme Instrumentele verhoudingen sociale mens (organisatie als samenwerkings verband) intrinsieke en sociale drijfveren communicatie en interactie sturing via overleg, regie en coordinatie vertrouwen relationele verhoudingen

19 HR accounting in beide regimes economische mens sociale mens Accounting compenseert wantrouwen hr planning en control is een instrument (in handen van management) Instrumentele rekenschap Gericht op afrekenen en contractdenken accounting ondersteunt opbouw vertrouwen is een actant : activeert leiding en medewerkers sociale rekenschap faciliteren van dialoog

20 hard control en crowding out Management baseert aansturing overwegend vanuit economische organisatie- en motivatietheorie: transactiekosten en agency theory: Kans op versterking externe i.p.v interne attributie: minder aandacht voor intrinsieke, kwaliteitsaspecten. individualisering arbeidsprestatie en onderschatting / onderbenutting van sociaal kapitaal

21 Hr-scorecard als katalysator voor verbinding van beide controlregimes Inlossen pretenties HRM?

22 Pretenties/beloften HRM HRM(praktijken) bepalend voor succes en performance organisatie Fit tussen business strategie en HRM HRM is lijnverantwoordelijkheid HR scorecard waarmaken van deze pretenties: transparant en aantoonbaar maken added value HRM realiseren van alignment versterken betrokkenheid en verantwoordelijkheid lijn management voor hr aspecten

23 HR SCORECARD EN Performance HR Scorecard heeft ruime definitie performance aanvulling balanced scorecard pure hr accounting is eenzijdig en tegenstrijdig met doel scorecard : drivers- en efficiency parameters startpunt voor strategische dialoog in lijnmanagement

24 HR scorecard: randvoorwaarden aanwezigheid strategische ken- en stuurgetallen professionele hr staf met performance orientatie (top) management doordrongen van hrm visie: mensen sleutel tot bedrijfssucces breed gedragen proces van strategieontwikkeling (geen SPOTS) management op alle niveaus aanspreekbaar op optimaliseren human en social capital.

25 MOTIVATIE en Prestatiesturing ZIE HOOFDSTUK 7 BESPREKING MET NAME AGENCYTHEORY, PSYCHOLOGICAL CONTRACTING EN EXPECTANCYTHEORY

26 Vroom: Expectancy theory of motivation (intensiteit) motivatie is product van E x I x V E= verwachting dat inspanning leidt tot bepaalde prestatie I= instrumentaliteit van prestatie : leidt deze tot gewenste opbrengst V= valentie: subjectieve waardering opbrengst

27 Conclusies: Motivatie is resultaat van: 1. Verwachting of prestatie leidt tot resultaten die de persoon zelf waardeert 2. Verwachting dat prestatie wordt beloond die als billijk wordt ervaren 3 Mate waarin resultaten als helder en haalbaar worden ervaren 4. Mate waarin medewerker competent is om prestatie te leveren 5 Mate van feedback en ondersteuning

28 Psychologisch contract impliciete percepties van wederzijdse verwachtingen impliciete deal hoofdtypen relationeel transactioneel Vgl Bruel/colsen: binden en boeien

29 Basismodel :P= f (AMO) Beschikbare Faciliteiten: Materieel Financieel Arbeidsprestaties Sociaal + arbeidsmotivatie = arbeidprestatie + Beschikbaar Potentieel - Kennis - Kunde - ervaring

30 De Moor: motivatie als waardengedrevenheid Psychologisch waardenbegrip: Waarde is wat mensen/ organisaties belangrijk vinden om na te streven Waardeoordelen: oordelen over wat men wel of niet belangrijk vindt, waar men wel of geen betekenis/zin aan toekent. Waarden zijn dus geen ethische gedragvoorschriften over wat mooi, rechtvaardig, goed is etc.

31 Historische bewegingen Scientific Management Human Relations Human Potential Cultuur om de knikkers Human Resources Men speelt het spel om het spel. ARBEIDSBEREIDHEID ARBEIDSVOLDOENING ARBEIDSMOTIVATIE EXTRINSIEKE beloningen INTRINSIEKE beloningen Economische prikkels basis salaris fysieke werkcondities gegarandeerde arbeid Sociale prikkels er bij horen erkenning extra vergoeding status promotie Retro-actief Groeiprikkels zelf-ontplooiing zelf-waardering Cultuurprikkels betrokkenheid/ engagement pluralisme context synergie (zie punt 2) Pro-actief

32 Houding als een gelaagd complex Economische Prikkels Sociale Prikkels Persoonlijke Groeiprikkels Cultuur prikkels arbeidsbereidheid arbeidstevredenheid arbeidsmotivatie betrokkenheid

33 Tevredenheid vs motivatie Arbeidsvoldoening: Gevoelstoestand: evaluatie achteraf van inbreng vs opbrengsten. Billijkheid Sociale vergelijking Arbeidsmotivatie: Gedrevenheid: vooruitblikkend: wat men belangrijk vindt om na te streven

34 Motivatie in termen van waardedrijfveren motivatie= + waardeoordelen extrinsiek over opbrengsten + intrinsiek waardeoordelen over zelfeffectiviteit

35 Zelfeffectiviteit (self-efficacy: Bandura) Opvattingen die iemand erop nahoudt omtrent zijn/haar vaardigheden tot het leveren van prestaties wat men denkt te kunnen met de capaciteiten die men denkt te hebben informatiebronnen: enactive mastery vicarious experience persuasion autonomic arousal

36 motivatiemanagement Cultuurmanagement met een kleine c Genereren betrokkenheid werknemer bij waarden/doelen organisatie: afstemming doelen/waarden werknemer met die van de organisatie

37 Goalsetting/feedback: Locke en Latham (the high performance cycle) Prestatiegerichte beoordeling is geen formeel systeem maar onderdeel concrete arbeidsrelatie leiding-werknemer: succes beoordelen is afhankelijk aard arbeidsrelatie leidinggevende en medewerker en niet van een systeem uitgangsprincipes: waardenafstemming en zelfeffectiviteit Condities: vertrouwen en competentie leidinggevende

38 2. Condities: competentie doelacceptatie feedback 4. Waarderingssystemen 1. Uitdaging: Specifieke moeilijke doelen Prestaties Tevredenheid Betrokkenheid: accepteren nieuwe uitdagingen 3. Mechanismen richten aandacht aanwenden energie taakstrategieën Ontleend aan Locke & Latham,1990: The high performance cycle

39 Stijl leidinggevende en motiverend beoordelen Stijl die: Doelen stelt Afspraken genereert Condities creeert om afspraken na te komen Resultaten beoordeelt op basis van gemaakte afspraken

40 Algemene eisen effectief beoordelen Evenwicht tussen: Oordeelsvorming en oordeelsgebruik Belangen medewerker en leidinggevende Individualiteit en anonimieit En: Voorkomen van beoordelingsfouten: Recency, primacy, extremity (leniency en severity)

41 Opdracht leidinggevende voorkom klassieke attributie fout: Succes van het team is niet het succes van de leidinggevende: het falen van het team daarentegen is wel het falen van de leidinggevende: Het feit dat veel topmanagers zich het succes van een organisatie toerekenen wil nog niet zeggen dat zij de verklaring zijn voor dit succes! (vrij naar Kets de Vries: Leiderschap ontrafeld)

De economische waarde van medewerkers Prof. dr. Gerard H.M. Evers

De economische waarde van medewerkers Prof. dr. Gerard H.M. Evers De economische waarde van medewerkers Prof. dr. Gerard H.M. Evers Though your balance-sheet's a model of what a balance-sheet should be, Typed and ruled with great precision in a type that all can see;

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit?

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Copyright 2007 Hogeschool INHOLLAND Alle rechten

Nadere informatie

Human Resource Management of Human Recruitment Machine. Een andere kijk op de dagelijkse praktijk van HRM in de Telecommunicatiesector

Human Resource Management of Human Recruitment Machine. Een andere kijk op de dagelijkse praktijk van HRM in de Telecommunicatiesector Human Resource Management of Human Recruitment Machine Een andere kijk op de dagelijkse praktijk van HRM in de Telecommunicatiesector ABK, groep 11 Erik Lasscher 3 mei 01 Inhoudsopgave: 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Motivatie en participatie in training & ontwikkeling

Motivatie en participatie in training & ontwikkeling Motivatie en participatie in training & ontwikkeling Onderzoek naar de relatie tussen steun bij ontwikkeling en participatie in training en ontwikkeling van werknemers bij Alliander met de mediators basic

Nadere informatie

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Mens en organisatie Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Persoonlijkheid: Het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen waarmee de ene

Nadere informatie

Balanceren tussen exploitatie en exploratie en de rol van High Performance Work Systems

Balanceren tussen exploitatie en exploratie en de rol van High Performance Work Systems Balanceren tussen exploitatie en exploratie en de rol van High Performance Work Systems HPWS* Exploita(e* Explora(e* Tools voor HRM voor de realisatie van een context voor Organisationele Ambidexteriteit

Nadere informatie

Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB

Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB Een studie naar de effecten van verticale en horizontale afstemming van personeelsbeleid in kleine bedrijven. Hilbrand Knol Dit boek is postuum uitgegeven door

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR

VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR . ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR PRESTATIES Een onderzoek naar de invloed van diversiteitsmanagement op HRM-uitkomsten en de rol van de leidinggevende in de Nederlandse

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Een evaluatie naar het effect van het Senior Executive Program op de ontwikkeling van een transformationele leiderschapsstijl 28 juni 2013 Florine

Nadere informatie

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

De rol van HR bij fundamentele strategische verandering

De rol van HR bij fundamentele strategische verandering De rol van HR bij fundamentele strategische verandering EEN HR-PERSPECTIEF OP SUCCESVOLLE ORGANISATIEVERANDERINGEN In dit artikel focussen we op het belang van human resources management (HRM) bij strategische

Nadere informatie

Vijfentwintig jaar. Human Resource Studies. Tilburg University

Vijfentwintig jaar. Human Resource Studies. Tilburg University Een veelzijdig perspectief Vijfentwintig jaar Human Resource Studies Tilburg University Een Vijfentwintig jaar Human Resource Studies Tilburg University veelzijdig perspectief Department of Human Resource

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Performance Management: een exploratie en empirische studie naar de invloed van sector-kenmerken op de oriëntatie van PM-systemen

Performance Management: een exploratie en empirische studie naar de invloed van sector-kenmerken op de oriëntatie van PM-systemen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Performance Management: een exploratie en empirische studie naar de invloed van sector-kenmerken op de oriëntatie van PM-systemen ACADEMIEJAAR 2006-2007 Charles Vanderstraeten

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Onderzoek naar de bereidheid van medewerkers, teamleaders en managers van Philips Healthcare om resultaatgericht te gaan werken Irene Zorgman Utrecht,

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme

Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

OEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

OEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN OEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN RESEARCH REPORT 0327 STRATEGISCH MANAGEMENT VAN HUMAN RESOURCES MAAKT HET EEN VERSCHIL? door L. SELS D/2003/2376/27 Strategisch

Nadere informatie

Functioneren van de RvC

Functioneren van de RvC Functioneren van de RvC Onderzoek naar de effectiviteit van het functioneren van raden van commissarissen in woningcorporaties en de invloed van soft controls en soft skills Functioneren van de rvc Onderzoek

Nadere informatie

Voorbij Managerialism

Voorbij Managerialism ORATIE Prof.dr. Paul Boselie Human Resource Governance: Voorbij Managerialism Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Bijlhouwerstraat 6, 3511 ZC Utrecht Tel. (030) 253

Nadere informatie

4.5.2. Motivatietheorieën en validiteit

4.5.2. Motivatietheorieën en validiteit 117 4.5.2. Motivatietheorieën en validiteit 'For every problem there is a theory, that is simple, elegant and wrong'. Een citaat dat zeer van toepassing is op de theorievorming van rondom motivatie. In

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Presteren met Bezieling

Presteren met Bezieling Presteren met Bezieling Ontwikkelmodel voor resultaatgerichte teams Ben Kuipers 1 & Gert Jan van Reenen 2 Kernwoorden: resultaatgericht werken met teams, gemeenschappelijke cultuur, bezieling, situationeel

Nadere informatie

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen Md jaargang 16 nummer 2 zomer 2008 MD en organisatie-ontwikkeling Cultuurverandering Multidimensionale organisaties Coachend leiding geven Md 15 JAAR De kunst van vragen stellen Md zomer 2008 Doelstelling

Nadere informatie

Van gezond werk wordt iedereen beter

Van gezond werk wordt iedereen beter Van gezond werk wordt iedereen beter Werkboek strategisch arbomanagement in gemeenten Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten. Den Haag, november 2005 Stichting A+O fonds Gemeenten bevordert

Nadere informatie

Ondernemen in interactie met de omgeving Het belang van stakeholder management

Ondernemen in interactie met de omgeving Het belang van stakeholder management Hoofdstuk 3 Basisleerboek MVO Ondernemen in interactie met de omgeving Het belang van stakeholder management Prof. dr. ir. R. (Rienk) Goodijk Samenvatting Ondernemingen staan midden in de samenleving en

Nadere informatie