Jaarverslag e boekjaar. Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2005. 9e boekjaar. Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005

2 Jaarverslag e boekjaar Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr ) Kantooradres: Hoogoorddreef BE AMSTERDAM

3 3 Belangrijke cijfers 4 Samenstelling van het bestuur etc. 5 Verslag van het bestuur 15 Jaarrekening 16 Balans 18 Rekening van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht 20 Waarderingsgrondslagen 24 Toelichting op de balans 28 Toelichting op de rekening van baten en lasten I N H O U D S O P G AV E 31 Overige gegevens 32 Actuariële verklaring 34 Accountantsverklaring 35 Bijlage: aangesloten ondernemingen 36 Bijlage: begrippenlijst

4 B E L A N G R I J K E C I J F E R S Aantallen Deelnemers ) Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden FLUIT-gerechtigden ) incl. deelnemers met vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid Bedragen in miljoenen euro Algemene reserve 82,1 48,5 63,8 80,0 96,0 Voorziening pensioenverplichtingen 1) 535,0 563,3 544,1 525,1 484,0 Reserve voor beleggingsrisico s (incl. herwaarderingsreserve) 156,6 140,9 100,3 51,5 99,3 Bruto premies en koopsommen 6,6 9,8 11,2 6,8 3,8 Beleggingsopbrengsten (totaal en na kosten) 112,0 62,7 72,6-25,6-2,8 Uitkeringen (na aftrek van herverzekering en afkopen) 33,2 32,1 29,5 28,0 25,6 Totaal belegd vermogen 811,9 741,2 701,6 636,5 669,1 Beleggingen voor risico van deelnemers 22,2 19,8 20,4 20,6 24,3 Beleggingen voor risico van de Stichting Pensioenfonds Buhrmann 2) 789,6 721,3 681,2 615,9 644,8 Beleggingsrisicoreserve 3) 21,4% 19,5% 14,7% 8,4% 15,4% Dekkingsgraad 145% 134% 130% 125% 140% Rendementspercentage beleggingen (op basis van balanswaarde) *) : - direct beleggingsrendement **) 3,8% 3,2% 3,7% 3,6% 3,9% - totaal beleggingsrendement 15,2% 10,4% 11,9% -3,3% 0,3% 1) vastgesteld op grond van Actuariële Principes voor Pensioenfondsen (APP) Voor 2005 gebaseerd op een marktrente van 3,6% en tot en met 2004 op de rekenrente van 4%. 2) inclusief verplichting PaperlinX van 1 57,2 miljoen 3) uitgedrukt in een percentage van de beleggingen voor risico van de Stichting Pensioenfonds Buhrmann *) voor kosten **) exclusief ongerealiseerde marktwaarderingen Stichting Pensioenfonds Buhrmann 3

5 Samenstelling van het bestuur PER 1 JUNI 2006 Bestuursleden Plaatsvervangende bestuursleden Benoemd door de Raad van Bestuur van Buhrmann NV Drs. F.F. Waller, voorzitter Mr. R.H. Hoving Buhrmann NV Buhrmann Nederland Holding BV Drs. G. Nijhuis, secretaris Mw. drs. S. Bierens de Haan* Buhrmann Nederland Holding BV Buhrmann Nederland Holding BV J.P. Wijn Drs. ing.w. van Dijk* Tetterode-Nederland BV Tetterode-Nederland BV E.S. Annema E.J.K. de Boer* Veenman BV Veenman BV R. Cesar Mw. H. Lieftink* Buhrmann Office Products Nederland BV Buhrmann Office Products Nederland BV Gekozen door de COR van Buhrmann Nederland Holding BV Drs.Ir. E.A. ten Have G. Scheffer* Tetterode-Nederland BV Tetterode-Nederland BV Drs. J.U. Stoffelsma, plaatsvervangende secretaris Drs. R.A.P.H. de Wolf RA* Buhrmann Nederland Holding BV Buhrmann Nederland Holding BV A.J. Kraster M.C. Westland* Buhrmann Office Products Nederland BV Buhrmann Office Products Nederland BV Mw. L. Laurens-de Jong Mw. T. Wessels-Pronk Veenman BV Veenman BV B. Stam S.T. van der Veen Gepensioneerde Gepensioneerde * Onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank Deelnemersraad PER 1 JUNI 2006 Namens: actieve deelnemers gepensioneerden gewezen deelnemers (slapers) Ing. G.J. van der Kolk Buhrmann Nederland Holding BV Th.H.J. van Doesburg G. Kee T. Hordijk Buhrmann Office Products J.T.M. Gast Nederland BV D. de Rooij Tetterode-Nederland BV L.A.M. van Schayk R.J. Habets Veenman BV Beleggingscommissie PER 1 JUNI 2006 Drs. G. Nijhuis, voorzitter Drs. C. Bangma Mr. R.H. Hoving J.P. Wijn Drs. R. Clement, extern deskundige Drs. G.H. Heida, extern deskundige Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants NV Actuaris Watson Wyatt Brans & Co. Beleggingsadviseur Mercer Investment Consulting Pensioenbeheer ( S TAT U TA I R A D M I N I S T R AT E U R ) M. Tipker (tot 1 januari 2006) P.A.H. Martens (vanaf 1 januari 2006) 4 Jaarverslag 2005

6 V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R Voor u ligt het verslag over boekjaar 2005 van de Stichting Pensioenfonds Buhrmann. Dit verslag wordt aan u gepresenteerd volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9. Belangrijkste ontwikkelingen binnen Stichting Pensioenfonds Buhrmann In het kader van de afspraken met PaperlinX is de deelneming van de ondernemingen die deel uitmaken van PaperlinX Nederland per 31 december 2005 beëindigd. De verplichtingen zijn per die datum overgedragen aan De Eendragt Pensioen N.V. die als nieuwe pensioenuitvoerder van de PaperlinXpensioenregeling is aangewezen. Per 31 december 2005 is er uit dien hoofde een verplichting opgenomen ad. 1 57,2 miljoen. De volledige financiële afwikkeling zal in het boekjaar 2006 worden afgerond. Gedurende de tweede helft van 2005 is er door de afdeling Pensioenbeheer een bijdrage geleverd aan de discussie tussen de werkgever en de Centrale Ondernemingsraad met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2006 in verband met de gevolgen van de wet VPL (VUT, Prepensioen en Levensloopregeling) voor de actieve deelnemers die geboren zijn na 1 januari Inmiddels is hierover overeenstemming bereikt en geeft het pensioenfonds hieraan uitvoering. Met ingang van 1 januari 2006 is de rechtenadministratie en daaraan verwante activiteiten overgeheveld van AZL te Heerlen naar Blue Sky Group in Amstelveen. Verschillende facetten die spelen bij de invoering van de nieuwe pensioenfondsregelgeving, waaronder het nieuwe Financiële Toetsingskader, zijn besproken met de actuaris. In verband met het uitstel hiervan tot 1 januari 2007 zijn er nog geen definitieve conclusies getrokken. Uitzondering is de vervanging van de vaste rekenrente (4%) door een intrestpercentage voor de vaststelling van de Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) waarbij rekening is gehouden met de lagere rentetermijnstructuur (per 31 december 2005: 3,6%). Ook binnen de huidige (APP-) regels dient rekening te worden gehouden met de rentetermijnstructuur indien deze lager is dan 4%. Mutaties in de samenstelling van het bestuur De heer drs. J. van der Veer is per 1 oktober 2005 afgetreden en zijn functie is ingenomen door de heer R. Cesar (Managing Director, Buhrmann Office Products Nederland BV). In verband met het uittreden van de PaperlinX ondernemingen per 31 december 2005 zijn de aan PaperlinX gelieerde (plaatsvervangende) bestuursleden afgetreden. De hierdoor ontstane vacatures zijn inmiddels vervuld. Als nieuwe (plaatsvervangende) leden zijn voorgedragen: mevrouw drs. S. Bierens de Haan (Manager Human Resources Corporate Center, Buhrmann Nederland Holding BV), mevrouw H. Lieftink (Manager Human Resources, Buhrmann Office Products Nederland BV), de heer drs. ing. W. van Dijk (Technisch Directeur, Tetterode- Nederland BV) en de heer E.J.K. de Boer (Financial Director, Veenman BV). Namens de Centrale Ondernemingsraad zijn de heren A.J. Kraster (Manager Finance, Buhrmann Office Products Nederland BV ), G. Scheffer (National Account Manager, Tetterode-Nederland BV), drs. R.A.P.H. de Wolf RA (Tax Compliance Officer Corporate Center, Buhrmann Nederland Holding BV) en M.C. Westland (Senior Account Manager, Buhrmann Office Products Nederland BV) als nieuwe (plaatsvervangende) leden gekozen. Voor een aantal van hen moet nog de goedkeuring van De Nederlandsche Bank worden verkregen. De bestuursleden hebben in 2005 geen bezoldiging ontvangen. Mutaties in de samenstelling van de deelnemersraad Tot onze tevredenheid zijn alle vacatures inmiddels vervuld. De leden hebben in 2005 geen bezoldiging ontvangen. Stichting Pensioenfonds Buhrmann 5

7 Aantal medewerkers van het pensioenfonds De medewerkers van het fonds zijn in dienst van Buhrmann Nederland Holding BV. Het betreft per 31 december personen (3,2 op fulltime-basis). De kosten van deze werknemers zijn volledig doorbelast aan het fonds. Op 9 maart 2006 hebben wij feestelijk afscheid genomen van de heer M. Tipker die meer dan 11 jaar een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de succesvolle uitvoering van het pensioenfonds. Hij heeft al die jaren als boegbeeld van ons fonds gefunctioneerd. Wij danken hem zeer voor alle geleverde inspanningen en wensen hem veel gezonde jaren. Met ingang van 1 januari 2006 is de heer P.A.H. Martens aangesteld als zijn opvolger. Dekkingsgraad De dekkingsgraad op grond van de Actuariële Principes voor Pensioenfondsen (APP), die zijn uitgevaardigd door De Nederlandsche Bank (DNB), bedraagt ultimo %. Er is 1 238,7 miljoen meer aanwezig dan de Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV). Gemeten naar de richtlijnen van DNB is er ultimo 2005 geen sprake van onderdekking en is er eveneens geen reserve-tekort. 1 Uitgaande van de richtlijnen, die het bestuur in het verleden heeft vastgesteld voor de beoordeling van de mate waarin reserveringen gemaakt kunnen worden, zou de maximale dekkingsgraad 140% zijn van het totaal van de verplichtingen. Ultimo 2005 ligt de op deze wijze vastgestelde dekkingsgraad ruim boven de 140%. Het bestuur heeft besloten in afwachting van de aangekondigde wijzigingen in verband met het nieuwe Financieel Toetsingskader de huidige situatie te continueren. Premies en koopsommen Voor 2005 is een finale korting toegekend van 50% over de actuariële premies en koopsommen aan de ondernemingen van Buhrmann en PaperlinX, die eind 2004 bij het fonds waren aangesloten. Deze korting bedraagt in totaal 1 5,1 miljoen. Gezien de dekkingsgraad ultimo 2005 is ten aanzien van de voor 2006 af te dragen premies besloten dat wederom een voorlopige korting van 50% verleend zal worden over de volledige actuariële benodigde kosten. Kosten De totale kosten voor de pensioenuitvoering zijn 1 1,3 miljoen, dit is 0,22% van de verplichtingen inclusief die voor PaperlinX (2004: 0,22%). Volgens de APP bedraagt de reserve voor algemene risico s, berekend naar de VPV ultimo 2005, 1 25,6 miljoen (2004: 1 27,2 miljoen). Op deze basis bedraagt de reserve voor beleggingsrisico s ultimo ,5 miljoen (2004: 1 113,2 miljoen). Na verwerking van de toezegging voor verhoging van de aanspraken van de inactieven op 1 januari 2006, die naar verwachting een inkoopsom van 1 6,4 miljoen zal vragen, resteert een reserve-positie (overschot) van 1 111,0 miljoen per 1 januari 2006 (per 1 januari 2005: 1 49,4). De beleggingskosten bedragen totaal 1 2,5 miljoen, dit is ca. 0,32% van het totaal belegd vermogen (2004: 1 2,8 miljoen respectievelijk ca. 0,38%). Pensioenregelingen en statuten Deze stukken zijn in 2005 ongewijzigd gebleven. Per 1 januari 2006 heeft de noodzakelijke aanpassing van de pensioenregeling plaatsgevonden in verband met de gevolgen van de wet VPL (VUT, Prepensioen en Levensloopregeling) voor de actieve deelnemers die geboren zijn op of na 1 januari Voor degenen die voor deze datum geboren zijn blijft de oude regeling in beginsel ongewijzigd van kracht. 1 Volgens DNB is er sprake van onderdekking indien de middelen van het fonds niet langer toereikend zijn om de VPV en de reserve voor algemene risico s te dekken. Indien de middelen ontoereikend zijn om naast de VPV en de reserve voor algemene risico s nog de vereiste reserve beleggingsrisico s (en eventuele andere bestemde reserves) te dekken, is sprake van een reservetekort. 6 Jaarverslag 2005

8 1,310 1,220 1,150 1,085 1,020 A D M I N I S T R AT I E K O S T E N , , , , ,700 0,23 2,800 in miljoen euro percentage van de pensioenverplichtingen 2,600 2,750 0,41 B E L E G G I N G S K O S T E N 2, , , , , in miljoen euro percentage van het totale fondsvermogen Aantal pensioentrekkenden per 31 december FLUIT-gerechtigden Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Uitkeringen na aftrek van herverzekering en afkopen (x 1 miljoen euro) Ouderdomspensioen 24,48 23,58 21,99 20,82 18,12 Partnerpensioen 7,31 6,88 6,85 6,51 5,73 Wezenpensioen 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09 Arbeidsongeschiktheidspensioen 0,66 0,37 0,26-0,68 0,55 Andere uitkeringen 0,64 1,23 0,22 1,27 1,14 Netto uitkeringen 33,17 32,13 29,40 28, Stichting Pensioenfonds Buhrmann 7

9 4,00 I N D E X AT I E V O O R I N A C T I E V E N I N P R O C E N T E N 1, , , , ,80 I N D E X AT I E V O O R A C T I E V E N ( C A R R Y- B A C K ) I N P R O C E N T E N 0, , , , Indexatie De indexering voor de inactieven bedroeg per 1 januari ,82%. (in ,90%, dit is inclusief een verhoging van 0,13%). De verhoging van de salarissom voor de actieve deelnemers per 1 januari 2005, voor de opbouw van de aanspraken tot en met 2005, bedroeg 1,26% (in ,30%). Het saldo van de gerealiseerde overrente was ook ultimo 2005 nog in voldoende mate positief. Mede op basis hiervan is aan de gepensioneerden en gewezen deelnemers per 1 januari 2006 een verhoging toegekend van 1,45%. Deze stijging is gelijk aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer (CPI voor alle huishoudens, afgeleid ), dat gepubliceerd is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin 2006 is besloten om de indexering voor de actieve deelnemers per 1 januari 2006 vast te stellen op 0,98%. Deze stijging is gelijk aan de ontwikkeling het loonindexcijfer ( CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, van particuliere bedrijven ), dat gepubliceerd is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 8 Jaarverslag 2005

10 De belangrijkste ontwikkelingen op beleggingsgebied Economische beschouwing De economische ontwikkeling in het eurogebied bleef met groeipercentages rond de 1% teleurstellend. Aan het einde van het jaar leken enkele indicatoren te wijzen op een aantrekkende groei en toenemende inflatie. De economische groei in de rest van de wereld bleef op peil en ondanks alle onevenwichtigheden in de Amerikaanse economie kwam de groei ruim boven de 3% uit. De Amerikaanse Centrale Bank zette ondertussen het beleid van renteverhogingen voort. De begrotings- en handelstekorten van de Verenigde Staten blijven torenhoog en vormen een belangrijke risicofactor voor de koersontwikkeling van de belangrijkste wereldvaluta; de dollar. De stijgende grondstofprijzen als gevolg van de sterk toenemende vraag uit het Verre Oosten maar ook uit Japan en de Verenigde Staten wakkeren de inflatie weer aan. De ontwikkelingslanden zetten hun opmars voort. In Japan groeide het optimisme na een jarenlange periode van minimale groei en deflatie. Obligatiemarkten De korte rente op Euro-leningen daalde gedurende het jaar tot een historisch dieptepunt als gevolg van de lage economische activiteit en toenemende vraag naar langlopende leningen. Euro-obligaties (investment grade) rendeerden ca. 4,8%. High Yield beleggingen (afgedekt naar de euro) leverden minder rendement op door de onrust in de belangrijke Amerikaanse automobielsector. Emerging Markets Debt als beleggingscategorie profiteerde van de voortdurende fundamentele verbeteringen in de economische situatie in veel van deze (opkomende) landen. Rendementen van deze leningen liepen op tot gemiddeld 11% (afgedekt naar de euro). euro s een rendement opgeleverd van 27%. Een belangrijke component van dit goede resultaat wordt gevormd door de stijging van de dollar en indien deze valuta volledig afgedekt zou zijn geweest was hiervan slechts de helft van overgebleven. De Europese aandelen behaalden een rendement van 27%, Amerikaanse aandelen 22%, Japanse aandelen 45% en Opkomende Markten stonden aan de top met een rendement van 55%. Valutamarkten Gesteund door de stijging van de korte rente in de Verenigde Staten apprecieerde de dollar in 2005 met ruim 13%. Fundamenteel blijft de dollar kwetsbaar en wordt deze vooralsnog gesteund door de overheden in Aziatische landen, die hun massale overschotten in Amerikaanse staatsleningen lijken te herbeleggen. Ook het Britse pond steeg enigszins in waarde, de yen bleef per saldo gelijk. De externe vermogensbeheerders In de samenstelling van fondsbeheerders is in het verslagjaar één aanpassing verricht. Dit betreft de totale verkoop van het relatief kleine belang in small cap aandelen Verenigde Staten. Met twee vastrentende beheerders zijn gesprekken gestart om hun mandaten aan te passen, welke moeten leiden tot een hogere toegevoegde waarde, door beter gebruik te maken van de mogelijkheden en de verschillende omstandigheden die de vastrentende markten wereldwijd bieden. Aandelenmarkten De aandelenmarkten lieten zich in 2005 van hun beste kant zien. De gunstige winstontwikkeling van het internationale bedrijfsleven is hierachter de drijvende kracht. Bovendien boden de aandelenmarkten een gunstiger alternatief dan de lage verwachte opbrengst uit vastrentende waarden beleggingen. De wereldaandelenmarkt heeft ons over 2005 in Stichting Pensioenfonds Buhrmann 9

11 15,2 11,9 T O TA A L F O N D S R E N D E M E N T I N P R O C E N T E N , , , ,9 gemiddeld Vastrentende waarden 7,2 5,8 F O N D S R E N D E M E N T P E R C AT E G O R I E I N P R O C E N T E N 7,5 Aandelen 33,7 32,8 Onroerend goed 35, Totaal rendement Het fonds behaalde in 2005 een fraai rendement van 15,2%. Dit rendement was duidelijk beter dan het benchmark rendement van 14,1%. Nagenoeg alle beheerders slaagden erin hun benchmark te verslaan. De belangen in Opkomende Markten, het Verre Oosten, small cap, commodities en de vastgoed (-aandelen) droegen het meeste bij aan de goede performance van het fonds. Over de afgelopen 10 jaar heeft het fonds gemiddeld een rendement van 9,9% per jaar gerealiseerd waarmee ons fonds zich kan meten met de top 10 van de pensioenfondsen in Nederland. Vastrentende waarden De vastrentende portefeuille behaalde een rendement van 5,8%, fractioneel beter dan het benchmark resultaat. Ultimo 2005 was 56% van het totaal belegd vermogen in vastrentende waarden (inclusief liquiditeiten miljoen). 10 Jaarverslag 2005

12 totaal 100% Aandelen 29% Onroerend goed 10% A S S E T A L L O C AT I E totaal 100% Aandelen 33,1% Onroerend goed 9,8% Vastrentend 57,1% Vastrentend 61% 66,5 59 1,4 1, ,5 0,8 annuïteitenlening A L L O C AT I E V A S T R E N T E N D E W A A R D E N I N P R O C E N T E N 0 0,7 0,6 hypotheken niet-staatsleningen overheidsobligaties lening op schuldbekentenis Aandelen & onroerend goed De aandelenportefeuille behaalde een rendement van 33,7%, exclusief het resultaat van de valuta hedge. Dit is bijna 2,5% beter dan de intern gehanteerde benchmark. De strategische keuze om Opkomende Markten en small cap aandelen goed in de portefeuille te vertegenwoordigen droeg extra bij aan deze performance. De aandelenportefeuille had per ultimo december 2005 een belegd vermogen van miljoen, hetgeen overeenkomt met 29% van het totale vermogen. De vastgoedfondsbeheerder realiseerde een rendement van 35,5%, bijna 4% boven de benchmark. Ultimo 2005 bedroeg de omvang van de onroerend goed portefeuille, ondanks een aantal verkopen waarbij winst werd gerealiseerd, 1 76,8 miljoen en vertegenwoordigde daarmee 10% van het totale vermogen. Valuta Het fonds heeft vastgehouden aan haar valuta beleid om de dollar, yen en pond beleggingen voor de zakelijke waarden voor 50% af te dekken. In 2005 heeft dit beleid voor de zakelijke waarden rendement gekost. De niet-euro vastrentende waarden worden nagenoeg geheel beschermd tegen valuta schommelingen. Stichting Pensioenfonds Buhrmann 11

13 Verre Oosten (ex. Japan) Emerging Markets Small Cap. Amerika A L L O C AT I E A A N D E L E N N A A R S T I J L Small Cap. Europa Global Large Cap. Growth Global Large Cap. Value 0% 10% 20% 30% 40% 34, ,2 31,7 26,7 26 O N R O E R E N D G O E D N A A R R E G I O I N P R O C E N T E N 2,4 2 Cash Pacific Noord Amerika Euro Financiële risico s De activiteiten van de Stichting brengen financiële risico s van verscheidene aard met zich mee, zoals de samenhang tussen de hoogte van de verplichtingen en de diverse risico s die aanwezig zijn bij beleggen van het vermogen. Meer informatie bevindt zich op pagina 22. Asset Liability Management (ALM) -studie Een nieuwe ALM-studie is uitgevoerd in het verslagjaar. Belangrijkste conclusies zijn, dat de risico s en de inrichting van de portefeuille goed op elkaar aangesloten zijn gebleven. Ook het aandachtspunt de onderscheidenlijke looptijden van enerzijds de verwachte uitkeringsverplichtingen en anderzijds die van de kasstroom uit de portefeuille is geëvalueerd. De conclusie is dat dit op korte termijn geen correctie behoeft daar het fonds over een gedegen financiële buffer en een relatief laag risico profiel beschikt. Wel is besloten om een herweging van de vermogenscomponenten ter grootte van 5% uit te voeren. Dit brengt het belang in de totale portefeuille van de vastrentende waarden op 55% (nu 60%) en de zakelijke waarden op 45% (in 2005: 40%). 12 Jaarverslag 2005

14 Samenvatting Het is zeer bemoedigend dat in 2005 evenals in 2004 in totaliteit een goed rendement is behaald op de beleggingen. Anderzijds is het huidige reële renteniveau historisch gezien laag. Dit baart enige zorgen met betrekking tot herbeleggingen in de obligatieportefeuille, met name in combinatie met oplopende inflatie gedreven door hogere grondstoffen- en energieprijzen. Hoewel de aandelen- en onroerend goed markten kortstondig fors kunnen fluctueren vertrouwen we voor deze categorieën op inflatiebestendige rendementen op de langere termijn. Toenemende regelgeving, externe financiële kaders en wetgeving van de overheid ten aanzien van pensio neringsoverwegingen vragen aandacht en eventuele aanpassing van het beleid. De hierdoor ontstane complexiteit trachten we zo efficiënt mogelijk het hoofd te bieden terwijl de effectiviteit van het pensioenfonds gewaarborgd blijft. Ten slotte zijn we verheugd dat voor 2006 besloten kon worden om de volledige indexatie van de pensioenrechten toe te passen. Amsterdam, 13 juni 2006 Namens het bestuur, Drs. F.F. Waller, voorzitter Drs. G. Nijhuis, secretaris Stichting Pensioenfonds Buhrmann 13

15 14 Jaarverslag 2005

16 J A A R R E K E N I N G Stichting Pensioenfonds Buhrmann 15

17 B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R ( IN DUIZENDEN EURO) A C T I V A Beleggingen Beleggingen in onroerend goed (1) Financiële beleggingen (2) Beleggingen voor risico van derden (3) Beleggingen voor risico van de deelnemers Aandeel herverzekeraar in VPV (4) Vorderingen en overlopende activa (5) Premies 0 72 Werkgevers uit andere hoofde dan premies Lopende interest, huren en dividenden Overige vorderingen Liquide middelen Totale activa (..) De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 16 Jaarverslag 2005

18 B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R ( IN DUIZENDEN EURO) P A S S I V A Stichtingskapitaal en reserves (6) Stichtingskapitaal 0 0 Algemene reserve Herwaarderingsreserve Reserve voor beleggingsrisico s Technische voorzieningen (7) Voorziening pensioenverplichtingen (VPV) Spaarkapitalen voor risico van de deelnemers Overige schulden en overlopende passiva Premies Te betalen uitkeringen Overige schulden (8) Totaal passiva (..) De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. Stichting Pensioenfonds Buhrmann 17

19 S TA AT V A N B AT E N E N L A S T E N O V E R ( IN DUIZENDEN EURO) Beleggingsopbrengsten (9) Directe beleggingsopbrengsten Indirecte beleggingsopbrengsten Kosten van vermogensbeheer Bijdragen van werkgevers en werknemers (10) Saldo overdrachten van rechten (11) Pensioenuitkeringen (12) Mutatie balanspost voorziening pensioenverplichtingen (13) Herverzekeringen (14) Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Overige baten en lasten (15) Saldo baten en lasten Bestemming van het saldo Algemene reserve Herwaarderingsreserve Reserve beleggingsrisico s (..) De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 18 Jaarverslag 2005

20 K A S S T R O O M O V E R Z I C H T O V E R ( IN DUIZENDEN EURO) Kasstromen uit pensioenactiviteiten Ontvangsten Bijdragen Uitkeringen uit herverzekering Overgenomen pensioenverplichtingen Overige Uitgaven Uitkeringen Afkopen Overgedragen pensioenverplichtingen Premies herverzekering Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Overige Kasstromen uit beleggingsactiviteiten Ontvangsten Directe beleggingsopbrengsten Verkopen en aflossingen beleggingen Uitgaven Aankopen beleggingen Kosten vermogensbeheer Mutatie liquide middelen Saldo liquide middelen 1 januari Saldo bij banken en vermogensbeheerders (overige financiële beleggingen) Liquide middelen Saldo liquide middelen 31 december Stichting Pensioenfonds Buhrmann 19

21 W A A R D E R I N G S G R O N D S L A G E N Toepassing richtlijnen voor de jaarverslaggeving Het pensioenfonds heeft bij de samenstelling van dit jaarverslag de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving toegepast. Beleggingen in onroerend goed Onder beleggingen in onroerend goed zijn indirecte investeringen in vastgoed opgenomen in de vorm van participaties in beleggingsmaatschappijen en deze worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Voor zover deze ter beurze zijn genoteerd, is dit de beurskoers op de balansdatum. Indien participaties niet ter beurze zijn genoteerd, vindt waardering plaats tegen de geschatte verkoopwaarde. Financiële beleggingen Onder de financiële beleggingen zijn begrepen: Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren Obligaties en andere vastrentende waardepapieren Hypothecaire leningen Leningen op schuldbekentenis Annuïteitenleningen Overige financiële beleggingen De financiële beleggingen worden, met uitzondering van hypothecaire leningen, gewaardeerd tegen actuele waarde. Voor zover deze ter beurze zijn genoteerd, is dit de beurskoers op de balansdatum. Voor financiële beleggingen die niet ter beurze zijn genoteerd vindt waardering plaats tegen marktwaarde. Hypothecaire leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid. Derivaten Derivaten zijn overeenkomsten tot uitwisseling van toekomstige kasstromen, waarbij tijdstip en omvang afhankelijk kunnen zijn van de ontwikkeling van marktprijzen van bepaalde onderliggende activa, referentieprijzen of indices. Voorbeelden van derivaten zijn valutatermijncontracten, opties, swaps, futures en forward rate agreements. Financiële derivaten worden uitsluitend gebruikt voor de beheersing van marktrisico s, zoals het afdekken van valutarisico s van beleggingen. Het fonds maakt uitsluitend gebruik van valutatermijncontracten en futures. In de balans opgenomen derivaten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Derivaten (zowel long als short posities) worden initieel gewaardeerd tegen kostprijs en vervolgens geherwaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde wordt afgeleid van genoteerde marktprijzen. Alle derivaten worden opgenomen onder de overige financiële beleggingen. Veranderingen in de actuele waarde worden via de staat van baten en lasten verantwoord. Beleggingen voor risico van derden De beleggingen voor risico van (gewezen) deelnemers zijn gewaardeerd tegen actuele waarde en hebben betrekking op de spaarkapitalen die deelnemers, als onderdeel van de pensioenregeling, hebben uitstaan bij aangewezen vermogensbeheerders. De actuele waarde is de beurswaarde van de onderliggende participaties waarin de spaarkapitalen per balansdatum zijn belegd. Algemene reserve De algemene reserve dient primair ter opvang van de algemene risico s van het fonds. Secundair wordt deze reserve gebruikt voor: De financiering van de toeslagen van inactieve deelnemers De egalisering van de bijdrage De actualisering van de actuariële grondslagen Herwaarderingsreserve Voor via de winst- en verliesrekening verantwoorde waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde activa (zoals financiële instrumenten) zonder frequente marktnotering wordt een herwaarderingsreserve gevormd. Reserve voor beleggingsrisico s De reserve voor beleggingsrisico s dient ter dekking van latente risico s voor mogelijke koersverliezen. De dotatie aan de reserve vanuit de winstbestemming is in beginsel gelijk aan de in een boekjaar behaalde gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten en koersverliezen op beleggingen onder aftrek van de reeds gevormde wettelijke herwaarderingsreserve. 20 Jaarverslag 2005

22 De hoogte van de reserve is gekoppeld aan de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Voor aandelen en overige niet vastrentende waarden wordt maximaal 35% van de actuele waarde gereserveerd en voor vastrentende waarden maximaal 10%. Overschotten en tekorten worden met de algemene reserve verrekend. Voorziening pensioenverplichtingen (eigen rekening) De voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening is bepaald volgens de opgebouwde rechten methode. De financiering van de aanspraken door de aangesloten ondernemingen vindt plaats door middel van een dynamisch premiesysteem. Als gevolg van deze methode kan geen achterstand in financiering ontstaan. De voorziening pensioenverplichtingen is gebaseerd op de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen: Sterfte: volgens de overlevingstafels GBM/V met twee jaren leeftijdsterugstelling voor de man en één jaar leeftijdsterugstelling voor de vrouw Intrest: maximaal 4% per jaar, rekening houdende met lagere rentetermijnstructuur Indexatie: de onvoorwaardelijke indexatietoezegging inactieven per 1 januari 2006 ad 1,45% is opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. Kostenopslag: voor excassokosten is de netto voorziening met 1,75% verhoogd Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichting is uitgegaan van de situatie op de balansdatum. Voorziening pensioenverplichtingen (herverzekering) De waardering is conform de actuariële grondslagen en veronderstellingen vermeld bij de voorziening pensioenverplichtingen (eigen rekening). Overige activa en passiva Waardering van de overige activa en passiva vindt plaats op nominale waarden, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Vreemde valuta Alle activa en passiva luidend in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de per balansdatum geldende valutakoers. Valutakoersverschillen ontstaan bij de omrekening van activa en passiva worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Bepaling van het saldo van baten en lasten Beleggingsopbrengsten Onder de directe beleggingsopbrengsten worden verantwoord: Dividend op aandelen Intrest van beleggingen in vastrentende waarden Intrest op deposito s bij financiële instellingen Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden alle gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen verantwoord. Op de beleggingsopbrengsten zijn de kosten van vermogensbeheer in mindering gebracht. Bijdragen van werkgevers en werknemers De post bijdragen van werkgevers en werknemers omvat het totaal van de aan het boekjaar toe te rekenen bijdragen. Het fonds incasseert de bijdragen bij de aangesloten ondernemingen op grond van dynamisch vastgestelde premiepercentages. De aangesloten ondernemingen zijn in beperkte mate vrij om een deel van de premie te verhalen op de werknemers. De werknemers zijn vrij om een spaarpremie in te leggen. Saldo overdracht van rechten Onder de post saldo overdracht van rechten zijn zowel de overgenomen als de overgedragen pensioenverplichtingen opgenomen. Herverzekeringen Onder herverzekeringen zijn de premies opgenomen voor aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzeke ringen (inclusief WAO-suppletie) en risicokapitaaluitkeringen bij overlijden. Stichting Pensioenfonds Buhrmann 21

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 14 juni 2005 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon Inhoudsopgave 1. KERNCIJFERS 2 2. PERSONALIA 3 3. BESTUURSVERSLAG 4 3.1. 2004 IN

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2001 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 31E BOEKJAAR 1-1-2001 T/M 31-12-2001 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2000 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 30E BOEKJAAR 1-1-2000 T/M 31-12-2000 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008 2008 Dit rapport heeft 52 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 5 Bestuursverslag 7 Goed Pensioenfondsbestuur 7 Pensioenbeleid 9 Beleggingsbeleid 13 Financieel

Nadere informatie

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas. Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Stichting FUT-fonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1 Boekjaar 2012 Inleiding Voor u ligt het verkort jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (SPHD) over het boekjaar 2012. Het volledige jaarverslag vindt u op onze website: www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 5 C. Jaarverslag 7 ALGEMEEN 8 WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENT 10 BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN 10 PENSIOENONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS JAARVERSLAG ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG 2002 ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1-1-2002 T/M 31-12-2002 INHOUD Pagina

Nadere informatie

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds stork de pensioenregeling en het pensioenfonds. Pensioenfonds Stork Postbus 398 pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel van SPNG 11 4. Vermogenspositie en beleid 19 5. Beleggingen 25 6. Pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell Stichting P ensioenfonds Honeywell Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 5 1 Woord van de voorzitter 6 2 Algemene informatie 8 2.1 Juridische structuur 8 2.2

Nadere informatie

Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014

Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Woord van de voorzitter 4 1. Stichting Pensioenfonds UWV 8 2. Kerncijfers 14 3. Bestuursverslag 18 4. Vooruitblik 60 5. Verslag raad van toezicht

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds. Jaarverslag 2010. 62ste boekjaar

Stichting Shell Pensioenfonds. Jaarverslag 2010. 62ste boekjaar Stichting Shell Pensioenfonds Jaarverslag 2010 62ste boekjaar Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: Internetsite (English): pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie