Jaarverslag e boekjaar. Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2005. 9e boekjaar. Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005

2 Jaarverslag e boekjaar Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr ) Kantooradres: Hoogoorddreef BE AMSTERDAM

3 3 Belangrijke cijfers 4 Samenstelling van het bestuur etc. 5 Verslag van het bestuur 15 Jaarrekening 16 Balans 18 Rekening van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht 20 Waarderingsgrondslagen 24 Toelichting op de balans 28 Toelichting op de rekening van baten en lasten I N H O U D S O P G AV E 31 Overige gegevens 32 Actuariële verklaring 34 Accountantsverklaring 35 Bijlage: aangesloten ondernemingen 36 Bijlage: begrippenlijst

4 B E L A N G R I J K E C I J F E R S Aantallen Deelnemers ) Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden FLUIT-gerechtigden ) incl. deelnemers met vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid Bedragen in miljoenen euro Algemene reserve 82,1 48,5 63,8 80,0 96,0 Voorziening pensioenverplichtingen 1) 535,0 563,3 544,1 525,1 484,0 Reserve voor beleggingsrisico s (incl. herwaarderingsreserve) 156,6 140,9 100,3 51,5 99,3 Bruto premies en koopsommen 6,6 9,8 11,2 6,8 3,8 Beleggingsopbrengsten (totaal en na kosten) 112,0 62,7 72,6-25,6-2,8 Uitkeringen (na aftrek van herverzekering en afkopen) 33,2 32,1 29,5 28,0 25,6 Totaal belegd vermogen 811,9 741,2 701,6 636,5 669,1 Beleggingen voor risico van deelnemers 22,2 19,8 20,4 20,6 24,3 Beleggingen voor risico van de Stichting Pensioenfonds Buhrmann 2) 789,6 721,3 681,2 615,9 644,8 Beleggingsrisicoreserve 3) 21,4% 19,5% 14,7% 8,4% 15,4% Dekkingsgraad 145% 134% 130% 125% 140% Rendementspercentage beleggingen (op basis van balanswaarde) *) : - direct beleggingsrendement **) 3,8% 3,2% 3,7% 3,6% 3,9% - totaal beleggingsrendement 15,2% 10,4% 11,9% -3,3% 0,3% 1) vastgesteld op grond van Actuariële Principes voor Pensioenfondsen (APP) Voor 2005 gebaseerd op een marktrente van 3,6% en tot en met 2004 op de rekenrente van 4%. 2) inclusief verplichting PaperlinX van 1 57,2 miljoen 3) uitgedrukt in een percentage van de beleggingen voor risico van de Stichting Pensioenfonds Buhrmann *) voor kosten **) exclusief ongerealiseerde marktwaarderingen Stichting Pensioenfonds Buhrmann 3

5 Samenstelling van het bestuur PER 1 JUNI 2006 Bestuursleden Plaatsvervangende bestuursleden Benoemd door de Raad van Bestuur van Buhrmann NV Drs. F.F. Waller, voorzitter Mr. R.H. Hoving Buhrmann NV Buhrmann Nederland Holding BV Drs. G. Nijhuis, secretaris Mw. drs. S. Bierens de Haan* Buhrmann Nederland Holding BV Buhrmann Nederland Holding BV J.P. Wijn Drs. ing.w. van Dijk* Tetterode-Nederland BV Tetterode-Nederland BV E.S. Annema E.J.K. de Boer* Veenman BV Veenman BV R. Cesar Mw. H. Lieftink* Buhrmann Office Products Nederland BV Buhrmann Office Products Nederland BV Gekozen door de COR van Buhrmann Nederland Holding BV Drs.Ir. E.A. ten Have G. Scheffer* Tetterode-Nederland BV Tetterode-Nederland BV Drs. J.U. Stoffelsma, plaatsvervangende secretaris Drs. R.A.P.H. de Wolf RA* Buhrmann Nederland Holding BV Buhrmann Nederland Holding BV A.J. Kraster M.C. Westland* Buhrmann Office Products Nederland BV Buhrmann Office Products Nederland BV Mw. L. Laurens-de Jong Mw. T. Wessels-Pronk Veenman BV Veenman BV B. Stam S.T. van der Veen Gepensioneerde Gepensioneerde * Onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank Deelnemersraad PER 1 JUNI 2006 Namens: actieve deelnemers gepensioneerden gewezen deelnemers (slapers) Ing. G.J. van der Kolk Buhrmann Nederland Holding BV Th.H.J. van Doesburg G. Kee T. Hordijk Buhrmann Office Products J.T.M. Gast Nederland BV D. de Rooij Tetterode-Nederland BV L.A.M. van Schayk R.J. Habets Veenman BV Beleggingscommissie PER 1 JUNI 2006 Drs. G. Nijhuis, voorzitter Drs. C. Bangma Mr. R.H. Hoving J.P. Wijn Drs. R. Clement, extern deskundige Drs. G.H. Heida, extern deskundige Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants NV Actuaris Watson Wyatt Brans & Co. Beleggingsadviseur Mercer Investment Consulting Pensioenbeheer ( S TAT U TA I R A D M I N I S T R AT E U R ) M. Tipker (tot 1 januari 2006) P.A.H. Martens (vanaf 1 januari 2006) 4 Jaarverslag 2005

6 V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R Voor u ligt het verslag over boekjaar 2005 van de Stichting Pensioenfonds Buhrmann. Dit verslag wordt aan u gepresenteerd volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9. Belangrijkste ontwikkelingen binnen Stichting Pensioenfonds Buhrmann In het kader van de afspraken met PaperlinX is de deelneming van de ondernemingen die deel uitmaken van PaperlinX Nederland per 31 december 2005 beëindigd. De verplichtingen zijn per die datum overgedragen aan De Eendragt Pensioen N.V. die als nieuwe pensioenuitvoerder van de PaperlinXpensioenregeling is aangewezen. Per 31 december 2005 is er uit dien hoofde een verplichting opgenomen ad. 1 57,2 miljoen. De volledige financiële afwikkeling zal in het boekjaar 2006 worden afgerond. Gedurende de tweede helft van 2005 is er door de afdeling Pensioenbeheer een bijdrage geleverd aan de discussie tussen de werkgever en de Centrale Ondernemingsraad met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2006 in verband met de gevolgen van de wet VPL (VUT, Prepensioen en Levensloopregeling) voor de actieve deelnemers die geboren zijn na 1 januari Inmiddels is hierover overeenstemming bereikt en geeft het pensioenfonds hieraan uitvoering. Met ingang van 1 januari 2006 is de rechtenadministratie en daaraan verwante activiteiten overgeheveld van AZL te Heerlen naar Blue Sky Group in Amstelveen. Verschillende facetten die spelen bij de invoering van de nieuwe pensioenfondsregelgeving, waaronder het nieuwe Financiële Toetsingskader, zijn besproken met de actuaris. In verband met het uitstel hiervan tot 1 januari 2007 zijn er nog geen definitieve conclusies getrokken. Uitzondering is de vervanging van de vaste rekenrente (4%) door een intrestpercentage voor de vaststelling van de Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) waarbij rekening is gehouden met de lagere rentetermijnstructuur (per 31 december 2005: 3,6%). Ook binnen de huidige (APP-) regels dient rekening te worden gehouden met de rentetermijnstructuur indien deze lager is dan 4%. Mutaties in de samenstelling van het bestuur De heer drs. J. van der Veer is per 1 oktober 2005 afgetreden en zijn functie is ingenomen door de heer R. Cesar (Managing Director, Buhrmann Office Products Nederland BV). In verband met het uittreden van de PaperlinX ondernemingen per 31 december 2005 zijn de aan PaperlinX gelieerde (plaatsvervangende) bestuursleden afgetreden. De hierdoor ontstane vacatures zijn inmiddels vervuld. Als nieuwe (plaatsvervangende) leden zijn voorgedragen: mevrouw drs. S. Bierens de Haan (Manager Human Resources Corporate Center, Buhrmann Nederland Holding BV), mevrouw H. Lieftink (Manager Human Resources, Buhrmann Office Products Nederland BV), de heer drs. ing. W. van Dijk (Technisch Directeur, Tetterode- Nederland BV) en de heer E.J.K. de Boer (Financial Director, Veenman BV). Namens de Centrale Ondernemingsraad zijn de heren A.J. Kraster (Manager Finance, Buhrmann Office Products Nederland BV ), G. Scheffer (National Account Manager, Tetterode-Nederland BV), drs. R.A.P.H. de Wolf RA (Tax Compliance Officer Corporate Center, Buhrmann Nederland Holding BV) en M.C. Westland (Senior Account Manager, Buhrmann Office Products Nederland BV) als nieuwe (plaatsvervangende) leden gekozen. Voor een aantal van hen moet nog de goedkeuring van De Nederlandsche Bank worden verkregen. De bestuursleden hebben in 2005 geen bezoldiging ontvangen. Mutaties in de samenstelling van de deelnemersraad Tot onze tevredenheid zijn alle vacatures inmiddels vervuld. De leden hebben in 2005 geen bezoldiging ontvangen. Stichting Pensioenfonds Buhrmann 5

7 Aantal medewerkers van het pensioenfonds De medewerkers van het fonds zijn in dienst van Buhrmann Nederland Holding BV. Het betreft per 31 december personen (3,2 op fulltime-basis). De kosten van deze werknemers zijn volledig doorbelast aan het fonds. Op 9 maart 2006 hebben wij feestelijk afscheid genomen van de heer M. Tipker die meer dan 11 jaar een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de succesvolle uitvoering van het pensioenfonds. Hij heeft al die jaren als boegbeeld van ons fonds gefunctioneerd. Wij danken hem zeer voor alle geleverde inspanningen en wensen hem veel gezonde jaren. Met ingang van 1 januari 2006 is de heer P.A.H. Martens aangesteld als zijn opvolger. Dekkingsgraad De dekkingsgraad op grond van de Actuariële Principes voor Pensioenfondsen (APP), die zijn uitgevaardigd door De Nederlandsche Bank (DNB), bedraagt ultimo %. Er is 1 238,7 miljoen meer aanwezig dan de Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV). Gemeten naar de richtlijnen van DNB is er ultimo 2005 geen sprake van onderdekking en is er eveneens geen reserve-tekort. 1 Uitgaande van de richtlijnen, die het bestuur in het verleden heeft vastgesteld voor de beoordeling van de mate waarin reserveringen gemaakt kunnen worden, zou de maximale dekkingsgraad 140% zijn van het totaal van de verplichtingen. Ultimo 2005 ligt de op deze wijze vastgestelde dekkingsgraad ruim boven de 140%. Het bestuur heeft besloten in afwachting van de aangekondigde wijzigingen in verband met het nieuwe Financieel Toetsingskader de huidige situatie te continueren. Premies en koopsommen Voor 2005 is een finale korting toegekend van 50% over de actuariële premies en koopsommen aan de ondernemingen van Buhrmann en PaperlinX, die eind 2004 bij het fonds waren aangesloten. Deze korting bedraagt in totaal 1 5,1 miljoen. Gezien de dekkingsgraad ultimo 2005 is ten aanzien van de voor 2006 af te dragen premies besloten dat wederom een voorlopige korting van 50% verleend zal worden over de volledige actuariële benodigde kosten. Kosten De totale kosten voor de pensioenuitvoering zijn 1 1,3 miljoen, dit is 0,22% van de verplichtingen inclusief die voor PaperlinX (2004: 0,22%). Volgens de APP bedraagt de reserve voor algemene risico s, berekend naar de VPV ultimo 2005, 1 25,6 miljoen (2004: 1 27,2 miljoen). Op deze basis bedraagt de reserve voor beleggingsrisico s ultimo ,5 miljoen (2004: 1 113,2 miljoen). Na verwerking van de toezegging voor verhoging van de aanspraken van de inactieven op 1 januari 2006, die naar verwachting een inkoopsom van 1 6,4 miljoen zal vragen, resteert een reserve-positie (overschot) van 1 111,0 miljoen per 1 januari 2006 (per 1 januari 2005: 1 49,4). De beleggingskosten bedragen totaal 1 2,5 miljoen, dit is ca. 0,32% van het totaal belegd vermogen (2004: 1 2,8 miljoen respectievelijk ca. 0,38%). Pensioenregelingen en statuten Deze stukken zijn in 2005 ongewijzigd gebleven. Per 1 januari 2006 heeft de noodzakelijke aanpassing van de pensioenregeling plaatsgevonden in verband met de gevolgen van de wet VPL (VUT, Prepensioen en Levensloopregeling) voor de actieve deelnemers die geboren zijn op of na 1 januari Voor degenen die voor deze datum geboren zijn blijft de oude regeling in beginsel ongewijzigd van kracht. 1 Volgens DNB is er sprake van onderdekking indien de middelen van het fonds niet langer toereikend zijn om de VPV en de reserve voor algemene risico s te dekken. Indien de middelen ontoereikend zijn om naast de VPV en de reserve voor algemene risico s nog de vereiste reserve beleggingsrisico s (en eventuele andere bestemde reserves) te dekken, is sprake van een reservetekort. 6 Jaarverslag 2005

8 1,310 1,220 1,150 1,085 1,020 A D M I N I S T R AT I E K O S T E N , , , , ,700 0,23 2,800 in miljoen euro percentage van de pensioenverplichtingen 2,600 2,750 0,41 B E L E G G I N G S K O S T E N 2, , , , , in miljoen euro percentage van het totale fondsvermogen Aantal pensioentrekkenden per 31 december FLUIT-gerechtigden Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Uitkeringen na aftrek van herverzekering en afkopen (x 1 miljoen euro) Ouderdomspensioen 24,48 23,58 21,99 20,82 18,12 Partnerpensioen 7,31 6,88 6,85 6,51 5,73 Wezenpensioen 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09 Arbeidsongeschiktheidspensioen 0,66 0,37 0,26-0,68 0,55 Andere uitkeringen 0,64 1,23 0,22 1,27 1,14 Netto uitkeringen 33,17 32,13 29,40 28, Stichting Pensioenfonds Buhrmann 7

9 4,00 I N D E X AT I E V O O R I N A C T I E V E N I N P R O C E N T E N 1, , , , ,80 I N D E X AT I E V O O R A C T I E V E N ( C A R R Y- B A C K ) I N P R O C E N T E N 0, , , , Indexatie De indexering voor de inactieven bedroeg per 1 januari ,82%. (in ,90%, dit is inclusief een verhoging van 0,13%). De verhoging van de salarissom voor de actieve deelnemers per 1 januari 2005, voor de opbouw van de aanspraken tot en met 2005, bedroeg 1,26% (in ,30%). Het saldo van de gerealiseerde overrente was ook ultimo 2005 nog in voldoende mate positief. Mede op basis hiervan is aan de gepensioneerden en gewezen deelnemers per 1 januari 2006 een verhoging toegekend van 1,45%. Deze stijging is gelijk aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer (CPI voor alle huishoudens, afgeleid ), dat gepubliceerd is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin 2006 is besloten om de indexering voor de actieve deelnemers per 1 januari 2006 vast te stellen op 0,98%. Deze stijging is gelijk aan de ontwikkeling het loonindexcijfer ( CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, van particuliere bedrijven ), dat gepubliceerd is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 8 Jaarverslag 2005

10 De belangrijkste ontwikkelingen op beleggingsgebied Economische beschouwing De economische ontwikkeling in het eurogebied bleef met groeipercentages rond de 1% teleurstellend. Aan het einde van het jaar leken enkele indicatoren te wijzen op een aantrekkende groei en toenemende inflatie. De economische groei in de rest van de wereld bleef op peil en ondanks alle onevenwichtigheden in de Amerikaanse economie kwam de groei ruim boven de 3% uit. De Amerikaanse Centrale Bank zette ondertussen het beleid van renteverhogingen voort. De begrotings- en handelstekorten van de Verenigde Staten blijven torenhoog en vormen een belangrijke risicofactor voor de koersontwikkeling van de belangrijkste wereldvaluta; de dollar. De stijgende grondstofprijzen als gevolg van de sterk toenemende vraag uit het Verre Oosten maar ook uit Japan en de Verenigde Staten wakkeren de inflatie weer aan. De ontwikkelingslanden zetten hun opmars voort. In Japan groeide het optimisme na een jarenlange periode van minimale groei en deflatie. Obligatiemarkten De korte rente op Euro-leningen daalde gedurende het jaar tot een historisch dieptepunt als gevolg van de lage economische activiteit en toenemende vraag naar langlopende leningen. Euro-obligaties (investment grade) rendeerden ca. 4,8%. High Yield beleggingen (afgedekt naar de euro) leverden minder rendement op door de onrust in de belangrijke Amerikaanse automobielsector. Emerging Markets Debt als beleggingscategorie profiteerde van de voortdurende fundamentele verbeteringen in de economische situatie in veel van deze (opkomende) landen. Rendementen van deze leningen liepen op tot gemiddeld 11% (afgedekt naar de euro). euro s een rendement opgeleverd van 27%. Een belangrijke component van dit goede resultaat wordt gevormd door de stijging van de dollar en indien deze valuta volledig afgedekt zou zijn geweest was hiervan slechts de helft van overgebleven. De Europese aandelen behaalden een rendement van 27%, Amerikaanse aandelen 22%, Japanse aandelen 45% en Opkomende Markten stonden aan de top met een rendement van 55%. Valutamarkten Gesteund door de stijging van de korte rente in de Verenigde Staten apprecieerde de dollar in 2005 met ruim 13%. Fundamenteel blijft de dollar kwetsbaar en wordt deze vooralsnog gesteund door de overheden in Aziatische landen, die hun massale overschotten in Amerikaanse staatsleningen lijken te herbeleggen. Ook het Britse pond steeg enigszins in waarde, de yen bleef per saldo gelijk. De externe vermogensbeheerders In de samenstelling van fondsbeheerders is in het verslagjaar één aanpassing verricht. Dit betreft de totale verkoop van het relatief kleine belang in small cap aandelen Verenigde Staten. Met twee vastrentende beheerders zijn gesprekken gestart om hun mandaten aan te passen, welke moeten leiden tot een hogere toegevoegde waarde, door beter gebruik te maken van de mogelijkheden en de verschillende omstandigheden die de vastrentende markten wereldwijd bieden. Aandelenmarkten De aandelenmarkten lieten zich in 2005 van hun beste kant zien. De gunstige winstontwikkeling van het internationale bedrijfsleven is hierachter de drijvende kracht. Bovendien boden de aandelenmarkten een gunstiger alternatief dan de lage verwachte opbrengst uit vastrentende waarden beleggingen. De wereldaandelenmarkt heeft ons over 2005 in Stichting Pensioenfonds Buhrmann 9

11 15,2 11,9 T O TA A L F O N D S R E N D E M E N T I N P R O C E N T E N , , , ,9 gemiddeld Vastrentende waarden 7,2 5,8 F O N D S R E N D E M E N T P E R C AT E G O R I E I N P R O C E N T E N 7,5 Aandelen 33,7 32,8 Onroerend goed 35, Totaal rendement Het fonds behaalde in 2005 een fraai rendement van 15,2%. Dit rendement was duidelijk beter dan het benchmark rendement van 14,1%. Nagenoeg alle beheerders slaagden erin hun benchmark te verslaan. De belangen in Opkomende Markten, het Verre Oosten, small cap, commodities en de vastgoed (-aandelen) droegen het meeste bij aan de goede performance van het fonds. Over de afgelopen 10 jaar heeft het fonds gemiddeld een rendement van 9,9% per jaar gerealiseerd waarmee ons fonds zich kan meten met de top 10 van de pensioenfondsen in Nederland. Vastrentende waarden De vastrentende portefeuille behaalde een rendement van 5,8%, fractioneel beter dan het benchmark resultaat. Ultimo 2005 was 56% van het totaal belegd vermogen in vastrentende waarden (inclusief liquiditeiten miljoen). 10 Jaarverslag 2005

12 totaal 100% Aandelen 29% Onroerend goed 10% A S S E T A L L O C AT I E totaal 100% Aandelen 33,1% Onroerend goed 9,8% Vastrentend 57,1% Vastrentend 61% 66,5 59 1,4 1, ,5 0,8 annuïteitenlening A L L O C AT I E V A S T R E N T E N D E W A A R D E N I N P R O C E N T E N 0 0,7 0,6 hypotheken niet-staatsleningen overheidsobligaties lening op schuldbekentenis Aandelen & onroerend goed De aandelenportefeuille behaalde een rendement van 33,7%, exclusief het resultaat van de valuta hedge. Dit is bijna 2,5% beter dan de intern gehanteerde benchmark. De strategische keuze om Opkomende Markten en small cap aandelen goed in de portefeuille te vertegenwoordigen droeg extra bij aan deze performance. De aandelenportefeuille had per ultimo december 2005 een belegd vermogen van miljoen, hetgeen overeenkomt met 29% van het totale vermogen. De vastgoedfondsbeheerder realiseerde een rendement van 35,5%, bijna 4% boven de benchmark. Ultimo 2005 bedroeg de omvang van de onroerend goed portefeuille, ondanks een aantal verkopen waarbij winst werd gerealiseerd, 1 76,8 miljoen en vertegenwoordigde daarmee 10% van het totale vermogen. Valuta Het fonds heeft vastgehouden aan haar valuta beleid om de dollar, yen en pond beleggingen voor de zakelijke waarden voor 50% af te dekken. In 2005 heeft dit beleid voor de zakelijke waarden rendement gekost. De niet-euro vastrentende waarden worden nagenoeg geheel beschermd tegen valuta schommelingen. Stichting Pensioenfonds Buhrmann 11

13 Verre Oosten (ex. Japan) Emerging Markets Small Cap. Amerika A L L O C AT I E A A N D E L E N N A A R S T I J L Small Cap. Europa Global Large Cap. Growth Global Large Cap. Value 0% 10% 20% 30% 40% 34, ,2 31,7 26,7 26 O N R O E R E N D G O E D N A A R R E G I O I N P R O C E N T E N 2,4 2 Cash Pacific Noord Amerika Euro Financiële risico s De activiteiten van de Stichting brengen financiële risico s van verscheidene aard met zich mee, zoals de samenhang tussen de hoogte van de verplichtingen en de diverse risico s die aanwezig zijn bij beleggen van het vermogen. Meer informatie bevindt zich op pagina 22. Asset Liability Management (ALM) -studie Een nieuwe ALM-studie is uitgevoerd in het verslagjaar. Belangrijkste conclusies zijn, dat de risico s en de inrichting van de portefeuille goed op elkaar aangesloten zijn gebleven. Ook het aandachtspunt de onderscheidenlijke looptijden van enerzijds de verwachte uitkeringsverplichtingen en anderzijds die van de kasstroom uit de portefeuille is geëvalueerd. De conclusie is dat dit op korte termijn geen correctie behoeft daar het fonds over een gedegen financiële buffer en een relatief laag risico profiel beschikt. Wel is besloten om een herweging van de vermogenscomponenten ter grootte van 5% uit te voeren. Dit brengt het belang in de totale portefeuille van de vastrentende waarden op 55% (nu 60%) en de zakelijke waarden op 45% (in 2005: 40%). 12 Jaarverslag 2005

14 Samenvatting Het is zeer bemoedigend dat in 2005 evenals in 2004 in totaliteit een goed rendement is behaald op de beleggingen. Anderzijds is het huidige reële renteniveau historisch gezien laag. Dit baart enige zorgen met betrekking tot herbeleggingen in de obligatieportefeuille, met name in combinatie met oplopende inflatie gedreven door hogere grondstoffen- en energieprijzen. Hoewel de aandelen- en onroerend goed markten kortstondig fors kunnen fluctueren vertrouwen we voor deze categorieën op inflatiebestendige rendementen op de langere termijn. Toenemende regelgeving, externe financiële kaders en wetgeving van de overheid ten aanzien van pensio neringsoverwegingen vragen aandacht en eventuele aanpassing van het beleid. De hierdoor ontstane complexiteit trachten we zo efficiënt mogelijk het hoofd te bieden terwijl de effectiviteit van het pensioenfonds gewaarborgd blijft. Ten slotte zijn we verheugd dat voor 2006 besloten kon worden om de volledige indexatie van de pensioenrechten toe te passen. Amsterdam, 13 juni 2006 Namens het bestuur, Drs. F.F. Waller, voorzitter Drs. G. Nijhuis, secretaris Stichting Pensioenfonds Buhrmann 13

15 14 Jaarverslag 2005

16 J A A R R E K E N I N G Stichting Pensioenfonds Buhrmann 15

17 B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R ( IN DUIZENDEN EURO) A C T I V A Beleggingen Beleggingen in onroerend goed (1) Financiële beleggingen (2) Beleggingen voor risico van derden (3) Beleggingen voor risico van de deelnemers Aandeel herverzekeraar in VPV (4) Vorderingen en overlopende activa (5) Premies 0 72 Werkgevers uit andere hoofde dan premies Lopende interest, huren en dividenden Overige vorderingen Liquide middelen Totale activa (..) De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 16 Jaarverslag 2005

18 B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R ( IN DUIZENDEN EURO) P A S S I V A Stichtingskapitaal en reserves (6) Stichtingskapitaal 0 0 Algemene reserve Herwaarderingsreserve Reserve voor beleggingsrisico s Technische voorzieningen (7) Voorziening pensioenverplichtingen (VPV) Spaarkapitalen voor risico van de deelnemers Overige schulden en overlopende passiva Premies Te betalen uitkeringen Overige schulden (8) Totaal passiva (..) De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. Stichting Pensioenfonds Buhrmann 17

19 S TA AT V A N B AT E N E N L A S T E N O V E R ( IN DUIZENDEN EURO) Beleggingsopbrengsten (9) Directe beleggingsopbrengsten Indirecte beleggingsopbrengsten Kosten van vermogensbeheer Bijdragen van werkgevers en werknemers (10) Saldo overdrachten van rechten (11) Pensioenuitkeringen (12) Mutatie balanspost voorziening pensioenverplichtingen (13) Herverzekeringen (14) Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Overige baten en lasten (15) Saldo baten en lasten Bestemming van het saldo Algemene reserve Herwaarderingsreserve Reserve beleggingsrisico s (..) De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. 18 Jaarverslag 2005

20 K A S S T R O O M O V E R Z I C H T O V E R ( IN DUIZENDEN EURO) Kasstromen uit pensioenactiviteiten Ontvangsten Bijdragen Uitkeringen uit herverzekering Overgenomen pensioenverplichtingen Overige Uitgaven Uitkeringen Afkopen Overgedragen pensioenverplichtingen Premies herverzekering Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Overige Kasstromen uit beleggingsactiviteiten Ontvangsten Directe beleggingsopbrengsten Verkopen en aflossingen beleggingen Uitgaven Aankopen beleggingen Kosten vermogensbeheer Mutatie liquide middelen Saldo liquide middelen 1 januari Saldo bij banken en vermogensbeheerders (overige financiële beleggingen) Liquide middelen Saldo liquide middelen 31 december Stichting Pensioenfonds Buhrmann 19

21 W A A R D E R I N G S G R O N D S L A G E N Toepassing richtlijnen voor de jaarverslaggeving Het pensioenfonds heeft bij de samenstelling van dit jaarverslag de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving toegepast. Beleggingen in onroerend goed Onder beleggingen in onroerend goed zijn indirecte investeringen in vastgoed opgenomen in de vorm van participaties in beleggingsmaatschappijen en deze worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Voor zover deze ter beurze zijn genoteerd, is dit de beurskoers op de balansdatum. Indien participaties niet ter beurze zijn genoteerd, vindt waardering plaats tegen de geschatte verkoopwaarde. Financiële beleggingen Onder de financiële beleggingen zijn begrepen: Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren Obligaties en andere vastrentende waardepapieren Hypothecaire leningen Leningen op schuldbekentenis Annuïteitenleningen Overige financiële beleggingen De financiële beleggingen worden, met uitzondering van hypothecaire leningen, gewaardeerd tegen actuele waarde. Voor zover deze ter beurze zijn genoteerd, is dit de beurskoers op de balansdatum. Voor financiële beleggingen die niet ter beurze zijn genoteerd vindt waardering plaats tegen marktwaarde. Hypothecaire leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid. Derivaten Derivaten zijn overeenkomsten tot uitwisseling van toekomstige kasstromen, waarbij tijdstip en omvang afhankelijk kunnen zijn van de ontwikkeling van marktprijzen van bepaalde onderliggende activa, referentieprijzen of indices. Voorbeelden van derivaten zijn valutatermijncontracten, opties, swaps, futures en forward rate agreements. Financiële derivaten worden uitsluitend gebruikt voor de beheersing van marktrisico s, zoals het afdekken van valutarisico s van beleggingen. Het fonds maakt uitsluitend gebruik van valutatermijncontracten en futures. In de balans opgenomen derivaten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Derivaten (zowel long als short posities) worden initieel gewaardeerd tegen kostprijs en vervolgens geherwaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde wordt afgeleid van genoteerde marktprijzen. Alle derivaten worden opgenomen onder de overige financiële beleggingen. Veranderingen in de actuele waarde worden via de staat van baten en lasten verantwoord. Beleggingen voor risico van derden De beleggingen voor risico van (gewezen) deelnemers zijn gewaardeerd tegen actuele waarde en hebben betrekking op de spaarkapitalen die deelnemers, als onderdeel van de pensioenregeling, hebben uitstaan bij aangewezen vermogensbeheerders. De actuele waarde is de beurswaarde van de onderliggende participaties waarin de spaarkapitalen per balansdatum zijn belegd. Algemene reserve De algemene reserve dient primair ter opvang van de algemene risico s van het fonds. Secundair wordt deze reserve gebruikt voor: De financiering van de toeslagen van inactieve deelnemers De egalisering van de bijdrage De actualisering van de actuariële grondslagen Herwaarderingsreserve Voor via de winst- en verliesrekening verantwoorde waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde activa (zoals financiële instrumenten) zonder frequente marktnotering wordt een herwaarderingsreserve gevormd. Reserve voor beleggingsrisico s De reserve voor beleggingsrisico s dient ter dekking van latente risico s voor mogelijke koersverliezen. De dotatie aan de reserve vanuit de winstbestemming is in beginsel gelijk aan de in een boekjaar behaalde gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten en koersverliezen op beleggingen onder aftrek van de reeds gevormde wettelijke herwaarderingsreserve. 20 Jaarverslag 2005

22 De hoogte van de reserve is gekoppeld aan de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Voor aandelen en overige niet vastrentende waarden wordt maximaal 35% van de actuele waarde gereserveerd en voor vastrentende waarden maximaal 10%. Overschotten en tekorten worden met de algemene reserve verrekend. Voorziening pensioenverplichtingen (eigen rekening) De voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening is bepaald volgens de opgebouwde rechten methode. De financiering van de aanspraken door de aangesloten ondernemingen vindt plaats door middel van een dynamisch premiesysteem. Als gevolg van deze methode kan geen achterstand in financiering ontstaan. De voorziening pensioenverplichtingen is gebaseerd op de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen: Sterfte: volgens de overlevingstafels GBM/V met twee jaren leeftijdsterugstelling voor de man en één jaar leeftijdsterugstelling voor de vrouw Intrest: maximaal 4% per jaar, rekening houdende met lagere rentetermijnstructuur Indexatie: de onvoorwaardelijke indexatietoezegging inactieven per 1 januari 2006 ad 1,45% is opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. Kostenopslag: voor excassokosten is de netto voorziening met 1,75% verhoogd Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichting is uitgegaan van de situatie op de balansdatum. Voorziening pensioenverplichtingen (herverzekering) De waardering is conform de actuariële grondslagen en veronderstellingen vermeld bij de voorziening pensioenverplichtingen (eigen rekening). Overige activa en passiva Waardering van de overige activa en passiva vindt plaats op nominale waarden, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Vreemde valuta Alle activa en passiva luidend in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de per balansdatum geldende valutakoers. Valutakoersverschillen ontstaan bij de omrekening van activa en passiva worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Bepaling van het saldo van baten en lasten Beleggingsopbrengsten Onder de directe beleggingsopbrengsten worden verantwoord: Dividend op aandelen Intrest van beleggingen in vastrentende waarden Intrest op deposito s bij financiële instellingen Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden alle gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen verantwoord. Op de beleggingsopbrengsten zijn de kosten van vermogensbeheer in mindering gebracht. Bijdragen van werkgevers en werknemers De post bijdragen van werkgevers en werknemers omvat het totaal van de aan het boekjaar toe te rekenen bijdragen. Het fonds incasseert de bijdragen bij de aangesloten ondernemingen op grond van dynamisch vastgestelde premiepercentages. De aangesloten ondernemingen zijn in beperkte mate vrij om een deel van de premie te verhalen op de werknemers. De werknemers zijn vrij om een spaarpremie in te leggen. Saldo overdracht van rechten Onder de post saldo overdracht van rechten zijn zowel de overgenomen als de overgedragen pensioenverplichtingen opgenomen. Herverzekeringen Onder herverzekeringen zijn de premies opgenomen voor aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzeke ringen (inclusief WAO-suppletie) en risicokapitaaluitkeringen bij overlijden. Stichting Pensioenfonds Buhrmann 21

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen I.4 Verslagstaten A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Geef hier een samenvatting van de belangrijkste grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Randstad 46 toelichting op de balans en staat van baten en lasten 1. algemene toelichting Activiteiten Het doel van Stichting Pensioenfonds Randstad (SPR) is het

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2 Voorwoord 3 Financieel verslag 4 Deelnemersoverzicht 12 Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Alkmaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie