Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief uitgave PensioenWijzer Resultaten risicoanalyseonderzoek Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens gaf actieven en gepensioneerden de mogelijkheid om hun mening te geven over de mate van risico die zij willen nemen met hun ingelegde pensioengeld. Het onderzoek leverde twee belangrijke conclusies op. Met een respons van 25% is de behoefte aan inspraak niet heel groot en het vertrouwen in het bestuur en het huidige beleggingsbeleid is met 91% opvallend hoog. Ondanks de lage respons zullen wij ons als bestuur blijven inzetten om de mening van de deelnemers boven water te krijgen. Voorzitter Ben Haasdijk vindt de respons ronduit teleurstellend: We hebben er echt alles aan gedaan om mensen te betrekken bij het onderzoek: aandacht in de PensioenWijzer, op Insite, op onze website en die van de VEP (Vereniging Equens Pensioentrekkenden), een brief thuis. Het laat toch zien dat pensioen niet leeft onder de mensen. Geluk bij een ongeluk is dat de respons nog wel hoog genoeg was om conclusies te kunnen trekken voor de hele populatie, maar onvoldoende om conclusies te trekken over de risicohouding van verschillende groepen. Inspraak en betrokkenheid vergroten Het bestuur wilde inzicht krijgen in de manier waarop deelnemers van het fonds over hun pensioen denken en daarbij met name hun risicobereidheid toetsen, om op basis daarvan een afweging te maken bij de toekomstige besluitvorming. Lees verder op de volgende pagina >

2 Vervolg pagina 1 Hoe ouder, hoe gewaagder Als er al een deelconclusie te trekken is uit het onderzoek dan is het wel dat de gepensioneerden van Equens meer voelen voor het nemen van risico s dan de actieven. Wim Duivis, voorzitter van de Vereniging Equens Pensioentrekkenden (VEP) vertelt wat volgens hem de reden is dat gepensioneerden extra risico willen nemen: In zijn algemeenheid geldt dat het rendement van meer risicovolle beleggingen hoger kan zijn dan in het geval van relatief veilige beleggingen, zoals obligaties. En aangezien het rendement van de beleggingsportefeuille de indexatie financiert, hebben de gepensioneerden een direct belang bij meer risicovolle beleggingen. Het heeft voor hen meteen effect op de lopende uitkeringen. Als er bijvoorbeeld geindexeerd gaat worden merken zij dat meteen in de portemonnee, terwijl de actieven het alleen zien aan de opbouw van hun pensioen waar ze pas over vele jaren de vruchten van plukken. Onder de gepensioneerden was de betrokkenheid met 32% (ten opzichte van 25%) iets groter dan onder de gehele Equens-populatie. Toch was ook onder de gepensioneerden de respons laag. Wim over de respons: Pensioenen zijn een ontzettend complexe materie geworden. Veel gepensioneerden kennen nog de oude situatie waarin de berekening simpel was. Neem 70% van je laatstverdiende loon en je weet wat je hebt. De jaarlijkse indexatie zorgt voor je koopkracht en klaar. Nu is het met de vele parameters zo ingewikkeld geworden dat het voor velen niet meer te volgen is. Tegelijkertijd leeft onder de gepensioneerden van oudsher een groot vertrouwen in de kennis en integriteit van het bestuur en een zekere vanzelfsprekendheid om daar belangrijke beslissingen aan over te laten. Ben: Met de huidige respons is het lastig om beslissingen te nemen ten aanzien van de inspraak van actieven en gepensioneerden. We moeten kijken hoe we er in de toekomst mee omgaan. Temeer omdat uit dit onderzoek blijkt dat degenen die hebben deelgenomen wel graag hun mening willen blijven geven over het risicoprofiel. Ondanks de lage respons zullen we ons als bestuur blijven inzetten om de mening van de deelnemers boven water te krijgen. Niet meer met zo n grootscheeps onderzoek, maar wel door contacten met bijvoorbeeld de VEP en Young Equens en natuurlijk via de jaarlijkse deelnemersvergadering. Toch heeft het onderzoek ons zeker wat opgeleverd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het gemiddelde profiel aansluit bij het beleggingsbeleid dat SPE voert. En het is goed om te zien dat het vertrouwen onder de deelnemers van het onderzoek met 91% veel hoger ligt dan de benchmark van 68%. Dat is een bevestiging voor het beleid dat we nu voeren. Beleggingsmix De belangrijkste conclusies 5% 5% 30% 60% Voor 2012 kent de modelportefeuille de volgende samenstelling: Vastrentende waarden Zakelijke waarden, zoals effecten Onroerend goed Alternatieve beleggingsmogelijkheden 60% in vastrentende waarden, zoals obligaties, deposito s en spaargelden 30% in zakelijke waarden, zoals effecten 5% in onroerend goed beleggingsfondsen 5% in alternatieve beleggingsmogelijkheden, zoals hedge funds, commodities e.d. De risicohouding van de deelnemers is gemiddeld. Gepensioneerden blijken voor een bovengemiddeld risico te kiezen en vinden een daling van 3% in pensioeninkomen acceptabel. Er is een grote voorkeur voor collectieve vaststelling van het risicoprofiel; en de deelnemers hebben groot vertrouwen in het pensioenfonds om de goede beslissing te nemen. Deelnemers geven aan gehoord te willen worden bij de bepaling van het risicoprofiel. Er is een grote voorkeur voor het evenredig delen van tekorten en overschotten, met een lichte voorkeur voor het bevoordelen van gepensioneerden. Een kanttekening bij de uitkomsten is dat jongere leeftijdscohorten slecht vertegenwoordigd zijn. Het feitelijk risicoprofiel van het pensioenfonds lijkt goeddeels in lijn met wat past bij het risicobereidheidsniveau van respondenten. De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek geven in eerste instantie geen aanleiding tot drastische heroverweging van het risicoprofiel.

3 Jetta Klijnsma Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil één nieuw pensioenmodel invoeren, in plaats van twee. Dat schrijft Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om een tussenvariant van de twee modellen nominaal en reëel die de staatssecretaris eerder heeft gepresenteerd. Klijnsma spreekt over een stabiele kostendekkende premie voor pensioenopbouw en duidelijke en eerlijke verdeelregels om de indexatie over jongeren en ouderen te spreiden. Nieuw Pensioenakkoord, nieuwe wetten We worden steeds ouder. Dat is een feit. En de kosten voor de oudedagsvoorziening stijgen daarom mee. Dat geldt voor de AOW en ook voor pensioenen. Om die reden hebben de regering en haar sociale partners het Pensioenakkoord gesloten. Het doel: de oudedagsvoorziening betaalbaar houden en tegelijkertijd bestand maken tegen eventuele onrust op de financiële markten. Het laatste woord omtrent de exacte invulling van het akkoord is echter nog niet gesproken. Hieronder de drie wetten waaromheen het Pensioenakkoord is opgebouwd en de huidige stand van zaken. Wet 1 De nieuwe wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog vanaf 1 januari 2013 tot 66 jaar in 2018 en 67 in De AOW-uitkering blijft met de cao-lonen meestijgen en wordt daarnaast jaarlijks extra verhoogd met 0,6%. Wie eerder stopt met werken dan de AOW-leeftijd, ontvangt daarentegen 6,5% minder AOW per eerder gestopt jaar. De pensioenleeftijd gaat op 1 januari 2014 in één keer omhoog naar 67 jaar. Bij maximale pensioenopbouw wordt de verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw gecompenseerd door twee extra jaren pensioenopbouw en zal de pensioenuitkering ongeveer gelijk blijven. Een pensioenregeling met een pensioenleeftijd van 65 jaar blijft wel mogelijk. Maar in dat geval mag een werknemer jaarlijks minder pensioen opbouwen dan iemand die de intentie heeft door te werken tot zijn 67ste. Dit kan de werknemer regelen met de werkgever. De stand van zaken: Deze wet is inmiddels goedgekeurd. De mogelijkheid bestaat de pensioen-leeftijd later nog verder op te trekken als de levensverwachting verder stijgt. De pensioengerechtigde leeftijd gaat hoe dan ook niet meer omlaag.

4 Wet 2 De veranderde Pensioenwet De Pensioenwet wordt uitgebreid met het nieuwe Financiële Toetsing Kader. Dit kent de volgende aspecten: Betere spreiding van tegenvallers Tegenvallers zoals financiële schokken op de beurs mogen over 10 jaar worden gespreid; om zo te voorkomen dat gepensioneerden abrupt worden gekort. Goede balans Het nieuwe Kader verbindt de voordelen van het nominale (zonder indexatie) en het reële (met indexatie) pensioenmodel. Dat kan onder andere door een goede balans te kiezen tussen de risico s in beleggingen en het behouden van de mogelijkheid om pensioenen te verhogen als de prijzen dat ook doen. Werkgevers en werknemers in het bestuur van pensioenfondsen wegen dit samen af. Verplichting tot duidelijke communicatie Alle besluiten omtrent beleggingen van de pensioengelden en eventuele uitkeringskortingen moeten pensioenfondsen vooraf en expliciet duidelijk maken aan de deelnemers. Minder afhankelijkheid van dagkoersen De dagrente die nu wordt gebruikt om de waarde van de pensioenverplichtingen te berekenen wordt mogelijk vervangen door een vastere rekenrente. Een vaste rente levert meer stabiliteit op voor de dekkingsgraad. Stabiele premie Er is afgesproken de pensioenpremie zo stabiel mogelijk te houden. Stijgt de levensverwachting bijvoorbeeld verder, dan gaat niet de premie omhoog maar wordt de uitkering verlaagd of de pensioenleeftijd verschoven. Onder bepaalde omstandigheden kunnen cao-partijen wel tijdelijk een hogere of lagere premie vragen. Meer koopkracht In plaats van per jaar maximaal 2,25% van het pensioen belastingvrij opzij te mogen zetten, wordt dat vanaf 2015 maximaal 1,75%. Deze verlaging zorgt ervoor dat werknemers meer geld overhouden om direct te besteden. Evenredige verdeling lusten en lasten Introductie van duidelijke en eerlijke verdeelregels voor de indexatie van het pensioen moeten de belangen van zowel jongeren als ouderen waarborgen. Op die manier worden de risico s en rendementen eerlijk over de generaties verdeeld. Stabiele premie Het blijft mogelijk om de rente waarop de premie is gebaseerd te middelen over de afgelopen 10 jaar. Hierdoor ontstaat een stabielere premiesystematiek. Dit is van belang voor de loonkosten en de stabiliteit van de koopkracht. De stand van zaken: Eind 2013 wil het kabinet de benodigde wetgeving voor het nieuwe Financiële Toetsing Kader aan de Tweede Kamer aanbieden. Vooral de verlaging van de fiscale vrijstelling voor de jaarlijkse pensioenopbouw leidt echter nog tot veel discussie. Een aantal pensioenfondsen wil de premie helemaal niet verlagen. Economen vrezen op hun beurt dat de maatregel een te groot risico met zich meebrengt. Ook de regeringspartijen en coalitie zijn verdeeld. Wet 3 De nieuwe wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd De regels om AOW ers te laten werken worden versoepeld. Gepensioneerden kunnen daardoor makkelijker doorwerken (of van baan veranderen) indien ze dat willen. Voor werkgevers wordt het een stuk aantrekkelijker om AOW ers in dienst te nemen dankzij de volgende aangekondigde maatregelen: Maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte Beperking van de re-integratieverplichtingen Wettelijk minimumloon mogelijk Meer mogelijkheden om tijdelijke contracten aan te gaan met gepensioneerden Verder regelt het wetsvoorstel dat een arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, tenzij werkgever en werknemer daar onderling andere afspraken over hebben gemaakt. De stand van zaken: De Ministerraad is akkoord met dit wetsvoorstel. Het is voor advies naar Raad van State waarna het (waarschijnlijk nog dit jaar) aangeboden zal worden aan de Tweede Kamer.

5 Nieuw besturingsmodel Oude wijn in nieuwe zakken De zomereditie van de PensioenWijzer maakte u vorige keer al wijzer over de nieuwe bestuursmodellen waaruit pensioenfondsen mogen en moeten kiezen. Heel spannend gaat dat niet worden. Equens heeft gekozen voor een paritair bestuursmodel wat zoveel wil zeggen als dat het een samengesteld bestuur is met vertegenwoordigers vanuit de werkgever en vanuit de deelnemers en gepensioneerden. Dat hadden we al en dat blijft ook zo. Een paar keuzes moeten nog worden gemaakt. Gerard Waaijer, secretaris van het Pensioenbureau, legt uit wat het paritaire model behelst en wat de impact van nog te maken keuzes is. Ben Haasdijk Waarom alle tam-tam rondom het nieuwe bestuursmodel? Eigenlijk gaf Ben Haasdijk het al aan in de vorige PensioenWijzer. De nieuwe bestuursmodellen zijn vooral belangrijk voor pensioenfondsen die hun zaken nog niet helemaal op orde hebben als het bijvoorbeeld gaat om het vinden van geschikte bestuurders en de omgang met medezeggenschap. Voor deze fondsen is met de niet-paritaire modellen een juridisch-technisch kader geschapen. Middelgrote en goed georganiseerde pensioenfondsen, zoals het onze, houden het in grote meerderheid bij het paritaire model. Voor ons betekent dat een bestuur met een evenredig aantal leden vanuit de werkgever aan de ene kant en vanuit de deelnemers en gepensioneerden aan de andere kant. Er is weinig nieuws onder de zon en dat hoeft ook niet; het bestuur functioneerde al goed en er was al continuïteit. Gerard Waaijer De praktijk wijst uit dat het Verantwoordingsorgaan de kweekvijver is voor nieuwe bestuursleden. Nu en in de toekomst. De verkiezing voor nieuwe vertegenwoordigers van de deelnemers en gepensioneerden gaat straks niet meer via verkiezingen in de deelnemersvergadering maar rechtstreeks. Dat zal toch wel een verschil maken? Ook daar zullen we weinig verandering zien. Het klopt dat we straks verkiezingen krijgen die vergelijkbaar zijn met die voor de ondernemingsraad. Tegelijkertijd is het zo dat De Nederlandsche Bank zulke strenge eisen stelt aan kennis en kunde van bestuursleden dat het zeker niet zo is dat iedereen zich beschikbaar kan stellen. Het democratisch kiezen valt in de praktijk een beetje tegen door de hoge eisen van DNB. De praktijk wijst uit dat het Verantwoordingsorgaan de kweekvijver is voor nieuwe bestuursleden. Nu en in de toekomst. Daar zitten immers de mensen die voldoende kennis hebben om instemming te krijgen van DNB voor de benoeming. Er moet een keuze gemaakt worden tussen een visitatiecommissie en een Raad van Toezicht. Wat gaat het worden? Daar moeten we nog een besluit over nemen. We moeten een aantal zorgvuldige afwegingen maken. De visitatiecommissie verricht bij ons uitstekend werk. Eens per jaar onderzoekt ze gedurende een aantal maanden alle ins en outs van Stichting Pensioenfonds Equens. Een Raad van Toezicht doet hetzelfde, maar dan het hele jaar door. Zo n raad is wel zwaar geschut en de vraag is of we dat nodig hebben. Het brengt ook hogere kosten met zich mee. Toch gaan er stemmen op voor een Raad van Toezicht, ook omdat staatssecretaris Klijnsma heeft aangegeven dat zij in de toekomst naar een model wil waarin ieder pensioenfonds met paritair bestuursmodel verplicht een Raad van Toezicht heeft. Staatssecretaris Klijnsma heeft aangegeven dat zij een Raad van Toezicht verplicht wil stellen voor alle pensioenfondsen. En dan kun je er maar beter op tijd bij zijn om te zorgen dat je de juiste mensen in huis haalt, voordat alle goeden al elders zitten. De andere kant: een uitspraak van een staatssecretaris is geen wet. Dus even afwachten kan geen kwaad. Kijk voor de actuele bestuurs- en commissieleden op de achterzijde >

6 Bestuurs- en commissieleden Bestuur B. Haasdijk voorzitter, vertegenwoordiger werkgever G. Bamberg vice-voorzitter, vertegenwoordiger werkgever G. Möller vertegenwoordiger werkgever F. Steenwinkel penningmeester, vertegenwoordiger gepensioneerden M. Verhoef vertegenwoordiger deelnemers P. de Jong vertegenwoordiger deelnemers Beleggingsadviescommissie M. Verhoef voorzitter B. Haasdijk P. de Jong D. Veldman adviseur Reglementscommissie Communicatiecommissie B. Haasdijk voorzitter P. Beijdorff M. Woutersen Corporate Communications Equens G. Waaijer Verantwoordingsorgaan E. Laane voorzitter en vertegenwoordiger werkgever P. Karsten vertegenwoordiger deelnemers W. Duivis vertegenwoordiger gepensioneerden visitatiecommissie D. Wenting voorzitter J. van den Berg E. Capitain G. Waaijer voorzitter F. Steenwinkel M. de Gelder adviseur P. Beijdorff Column De Vereniging Equens Pensioentrekkenden is op 29 maart 2007 opgericht met als doel: het vertegenwoordigen en het behartigen van de belangen van de pensioentrekkenden bij Equens, bij de Stichting Pensioenfonds Equens en bij de pensioenuitvoerder. Wim Duivis - voorzitter van de Vereniging Equens Pensioentrekkenden (VEP) Laat ik er maar heel eerlijk over zijn. Deze PensioenWijzer lees je niet voor je ontspanning, maar is stevige kost waar je je hoofd bij moet houden. Aandacht is er voor de nieuwe wetgeving waarop het Pensioenakkoord is gebaseerd, voor het nieuwe bestuursmodel dat het fonds heeft gekozen en natuurlijk voor de resultaten van het risicoanalyseonderzoek. Om met dat laatste te beginnen. Ik vind het bijzonder dat de deelname aan de enquête door de gepensioneerden groter was dan de deelname van de medewerkers. De totale respons valt met 25% tegen Al is het taaie kost, het gaat wel om jouw toekomst en voor de gepensioneerden om jouw heden. en laat wel zien dat de belangstelling voor het pensioen gering is. Ik snap het ook wel. Het is complexe materie. En zeker voor mijn generatie is het even schrikken wat er op ons afkomt aan nieuwe regelingen. Oude vanzelfsprekendheden, zoals dat je pensioen bij 40 opbouwjaren 70% van je laatst verdiende salaris bedraagt, verdwijnen. Maar wat komt er nu precies voor in de plaats? Als gepensioneerde wil je natuurlijk graag weten hoe het zit met indexatie en of je risico loopt op korting van je pensioen. Voor de jongere garde gaat het natuurlijk vooral om helderheid over de opbouw van je pensioen en de pensioenleeftijd. Reden voor jong en oud om je te blijven verdiepen in je pensioen. Kortom: lezen deze PensioenWijzer. Want al is het taaie stof het gaat wel om jouw toekomst en voor de gepensioneerden om jouw heden. Stichting Pensioenfonds Equens Wil je reageren op de inhoud van deze nieuwsbrief PensioenWijzer? Stuur dan een mail naar: Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht Postbus 30505, 3503 AH Utrecht

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 19 november 2013 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Financiën: Financiële situatie Beleggingsbeleid Risico s en rendement

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Classification: Status: Wat doet SPE met mijn geld? 1. Wat zit er in de pot en hoe komt die pot tot stand 2. Opties, aandelen, obligaties? Sparen of beleggen?

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

risicobereidheidsonderzoek

risicobereidheidsonderzoek Nieuwsbrief uitgave 2 2013 PensioenWijzer Richting geven aan je pensioeninkomen Doe mee aan het risicobereidheidsonderzoek in september Binnenkort valt een brief bij je op de mat met de vraag om mee te

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK PPF APG Pieter Kasse / Manja Rietjens 15/16/17 januari 2014 RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK ONDER DEELNEMERS AANLEIDING ONDERZOEK Inzicht in (risico)voorkeuren van deelnemers en gepensioneerden

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Nieuwsbrief van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars april 2014 Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Het bestuur van SBZ telt een nieuw gezicht. Ronald van Hees,

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA).

De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). CB 10115 AB 10066 CBAC 10163 WP 10074 De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). 1. Wanneer gaat de AOW-leeftijd omhoog? 2. Blijft de hoogte van de AOW-uitkering

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Nieuw pensioenakkoord; politiek besluit met flinke impact

Nieuw pensioenakkoord; politiek besluit met flinke impact Nieuwsbrief uitgave 1 2014 PensioenWijzer Werk aan de winkel voor het bestuur Nieuw pensioenakkoord; politiek besluit met flinke impact De pensioenwereld blijft in beweging. Naar verwachting neemt de politiek

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016

Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016 Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016 NBC congrescentrum Nieuwegein 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2 www.bnpf.nl www.vvp-bnpf.nl Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno.

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno. Memorandum Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO Van Dr. F. Phillipson Onderwerp Risicobereidheidsonderzoek Pensioenfonds TNO Inleiding In de periode juni-augustus 2014 is er een risicobereidheidsonderzoek

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Amsterdam, Doetinchem, Leiden, Zwijndrecht Maart 2014 Agenda 1. Overzicht SPEO 2. Stand van zaken/kortingsmaatregelen 3. Pensioenregeling 2014 4. Vooruitblik 2015 2

Nadere informatie

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 KORTE TERUGBLIK Kabinet Balkenende gevallen: sociale partners pakken kansen Het pensioen is van sociale partners samen, dus moeten wij ook samen naar

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Actualiteiten pensioen

Actualiteiten pensioen Actualiteiten pensioen Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 20 juni 2013 2013 Towers Watson. All rights reserved. Wat speelt er allemaal? Sociaal akkoord AOW-leeftijd gaat omhoog AOW-gat Nominaal versus

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Afspraken zorgen voor stabiele premie, beschermen lagere inkomens en stimuleren arbeidsmobiliteit Eén nieuw pensioen voor de Techniek Schiphol/Rijswijk, 26 september 2014 - Werknemers en werkgevers in

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen.

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. De Bazel 24 mei 2012 Het Pensioenakkoord Drie delen: - De AOW-leeftijd - Pensioen in de tweede pijler - Ouderenparticipatie Wat is de aanleiding?

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Eén nieuw pensioen voor de Techniek Vakbonden en werkgeversorganisaties (sociale partners) in de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn het op 25 september 2014 eens geworden over een nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks Infosessies PENSIOENEN 2012 20-22 en 26 november 2012 door Peter Boonen en Jan Lodewijks 1 AGENDA Toelichting huidige situatie Septemberpakket en Regeerakkoord Overleg met vakorganisaties Communicatie

Nadere informatie

Pensioenfonds Update. September 2014. nr 18 september 2014 pagina 1. Van de voorzitter INHOUD

Pensioenfonds Update. September 2014. nr 18 september 2014 pagina 1. Van de voorzitter INHOUD nr 18 september 2014 pagina 1 Pensioenfonds Update September 2014 INHOUD Van de voorzitter 1 1. Jaarvergadering 2 2. Langetermijnherstelplan ingetrokken 2 3. Meer weten over je eigen pensioen? 3 4. Mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012 De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt Workshop 9 mei 2012 Programma De aanleiding en het pensioenakkoord op hoofdlijnen Aanpassingsmechanismes Fiscale pensioenkader

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst. Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012

Pensioenbijeenkomst. Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012 Pensioenbijeenkomst Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012 Agenda Algemeen Stand van zaken SPEO Herstelplan en kortingsmaatregelen Aanpassing AOW leeftijd Pensioenakkoord Communicatie

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE Martijn Leppink Versie 2. 10 september 2013 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Pensioen. Inhoud. Nieuws. Pagina 2. Dit zijn wij. Pagina 3. Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Pagina 4. Het jaarplan 2015.

Pensioen. Inhoud. Nieuws. Pagina 2. Dit zijn wij. Pagina 3. Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV. Pagina 4. Het jaarplan 2015. nummer 5 - maart 2015 Pensioen &u Inhoud Pagina 2 Nieuws Pagina 3 Dit zijn wij Pagina 4 Ontwikkelingen bij Pensioenfonds UWV Pagina 6 Het jaarplan 2015 Pagina 7 Veelgestelde vragen aan de Pensioendesk

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 1. Er is geen overeenstemming over herziening van de ABP-regeling per 2013. Wat betekent dit voor werkgevers

Nadere informatie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Team Pensioenen T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 wwwfnvbondgenotennl Datum 30 september 2015 008/LJ/AH Onderwerp FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 september 2011

Nieuwsbrief 10 september 2011 Beste lezer Een korte nieuwsbrief, allereerst bedoeld om je uit te nodigen voor de Najaarsbijeenkomst van de VEP op 19 oktober. De secretaris van de Stichting Pensioenfonds Equens heeft ons erop gewezen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur Pensioen 2016 Maandag 4 juli 2016 Jan Raaijmakers Voorzitter Michel Stok Extern actuarieel adviseur Spelregels en webinar C Ga naar de helpbutton voor problemen met beeld en geluid U kunt vragen stellen

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Sterke partners bij beleggingsbeleid. Resultaten onderzoek risicobereidheid. 2,50 per ingelegde euro

Nieuwsbrief. Sterke partners bij beleggingsbeleid. Resultaten onderzoek risicobereidheid. 2,50 per ingelegde euro Nieuwsbrief oktober 2015 Bestuur SPOA: Sterke partners bij beleggingsbeleid Veel deelnemers hebben vragen over de deskundigheid van de bestuursleden van SPOA op het gebied van beleggen, zo bleek uit het

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Wat is er aan de hand met uw pensioen?

Wat is er aan de hand met uw pensioen? Wat is er aan de hand met uw pensioen? versie 2; 01-01-2012 Programma AOW nu en vanaf 2013 De mogelijkheden van ABP Pensioen Wat is er aan de hand met uw pensioen? Meer weten? versie 2; 01-01-2012 2 AOW

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg 17 december 2014 Pensioen Flash Onderwerpen van deze Pensioenflash: Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd ingediend Wetsvoorstel pensioencommunicatie

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Hieronder treft u vragen en antwoorden over de nieuwe regeling aan. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail aan uw werkgeversconsulent.

Nadere informatie

Gevolgen AOW-maatregelen

Gevolgen AOW-maatregelen Pensioenfonds Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun NR. 6 april 2013 Gevolgen AOW-maatregelen Snel een oplossing Weer andere wetgeving pensioenen Spannende periode breekt aan In 2014 wordt de

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie