BNP Paribas Plan Easy Future

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP Paribas Plan Easy Future"

Transcriptie

1 Januari 2014 easy future: GEEF JE PLANNEN VORM Q&A BNP Paribas Plan Easy Future 1/Als er geen subfonds beschikbaar is met een looptijd die aansluit bij mijn project, in welk fonds moet ik dan beleggen? Er worden acht subfondsen aangeboden om u zo veel mogelijk flexibiliteit te kunnen verschaffen met het oog op uw specifieke behoefte. Als er geen subfonds is met een vervaldatum die samenvalt met het moment waarop u wilt kunnen beschikken over uw kapitaal, kunt u het beste kiezen voor een een vervaldatum die zo dicht mogelijk vóór het begin van het waarin u uw kapitaal nodig heeft valt. Als u bijvoorbeeld in 2024 de studie van uw kinderen wilt kunnen financieren, adviseren wij u te beleggen in het subfonds dat afloopt op /En als ik het kapitaal nodig heb voor de vervaldatum? Uw kapitaal blijft te allen tijde beschikbaar. U kunt uw aandelen in het subfonds op elk gewenst moment voor terugkoop aanbieden. In dat geval worden uw aandelen ingekocht tegen de intrinsieke waarde die op die dag geldt. Deze intrinsieke waarde kan hoger of lager liggen dan de gegarandeerde waarde op de vervaldatum. 3 /Hoe gaat u mijn kapitaal laten groeien? De subfondsen beleggen in twee rendementsbronnen. Aan de ene kant wordt belegd in wereldwijde financiële markten in aandelen, staatsleningen, bedrijfsobligaties, beursgenoteerd vastgoed, etc. Hierbij worden de risico s dynamisch beheerst. Aan de andere kant wordt door ervaren managers belegd in strategieën met een performance die naar verwachting niet passief die van de financiële markten volgt. Wij verwachten dat de subfondsen door deze combinatie een aantrekkelijk resultaat kunnen realiseren bij verschillende marktomstandigheden *. * Er is geen waarborg dat het beoogde doel daadwerkelijk wordt behaald.

2 EASY FUTURE: GEEF JE PLANNEN VORM / Januari 2014 / 2 Overigens impliceert de formeel door BNP Paribas Group gegarandeerde waarde op de vervaldatum dat het vermogen niet volledig in de rendementsbronnen wordt belegd. Een aanzienlijk deel wordt belegd in vastrentende instrumenten met een relatief laag risico en een looptijd die overeenkomt met de vervaldatum van het subfonds. Dit betekent dat de dagelijkse intrinsieke waarde gevoelig is voor rentebewegingen. 4 /Hoe ontwikkelt de dagelijkse intrinsieke waarde van het subfonds zich waarschijnlijk nadat ik in een subfonds heb belegd? De dagelijkse intrinsieke waarde hangt af van het rendement van de twee bronnen, evenals van rentebewegingen in relatie tot de vastrentende component van het subfonds. Bij een vlakke rente heeft het rendement van beide bronnen naar verwachting een gunstig effect op de intrinsieke waarde. Is het rendement van de motoren nihil, dan drukt een rentestijging de intrinsieke waarde over het algemeen; een dalende rente zou een opwaarts effect moeten hebben. Het effect is groter naarmate de looptijd van het subfonds langer is. 5 /Als u de samenstelling van de subfondsen goed hebt gekozen, zodat mijn kapitaal kan groeien, waarom is formele bescherming dan belangrijk? Het exacte resultaat van het subfonds aan het einde van de looptijd hangt voornamelijk af van het resultaat van de rendementsbronnen dat wordt bepaald door de marktontwikkelingen en de actieve strategieën die onze eigen beheerders toepassen. Hoewel al is gekozen voor een opzet waarmee op innovatieve wijze wordt belegd in de financiële markten, zijn wij een stapje verder gegaan door een minimumbedrag vast te stellen dat u aan het einde van de looptijd terugkrijgt dankzij de formele garantie die BNP Paribas Group biedt. Deze bestaat uit een gegarandeerde waarde op de vervaldatum en zou u meer zekerheid moeten bieden ten aanzien van uw financiële plannen. 6 /Hoe kan ik zien op welk bedrag ik kan rekenen aan het einde van de looptijd van het subfonds? De beschermde waarde op de vervaldatum wordt dagelijks gepubliceerd op de website van BNP Paribas Investment Partners (www.bnpparibas-ip.nl). Positief is dat deze waarde in de loop der tijd alleen kan toenemen. Op basis van deze informatie kunt u eenvoudig berekenen op hoeveel kapitaal u aan het einde van de looptijd kunt rekenen: u doet dit door de beschermde waarde op de vervaldatum te vermenigvuldigen met het aantal aandelen dat u bezit *. 7 /Hoe zal de beschermde waarde op de vervaldatum zich ontwikkelen nadat ik eenmaal in een subfonds heb belegd? De beschermde waarde kan in de loop der tijd alleen maar toenemen. Dagelijks wordt een actuele beschermingsratio berekend met behulp van een formule waarin het renteniveau en de resterende looptijd tot de vervaldatum zijn opgenomen 1. Door deze ratio te vermenigvuldigen met de intrinsieke waarde op die dag komt u uit op de beschermde waarde op de vervaldatum 2. Als deze waarde hoger is dan de waarde van de voorgaande (werk-)dag wordt in principe de nieuwe berekende waarde aangehouden 3 ; zo niet, dan is de vorige waarde van toepassing. In het ongunstigste geval zal de waarde aan het eind van de looptijd dus gelijk zijn, in het gunstigste geval hoger. Voor verdere informatie over klikmechanismen verwijzen wij u naar de waarschuwing op pagina 6. 1 Vóór aftrek van kosten. 2 Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat een belegging in een UCITS gepaard kan gaan met kosten die kunnen variëren afhankelijk van het beleggingskader. Deze kosten kunnen van invloed zijn op het beschermde bedrag en op het rendement. 3 Actuele beschermingsratio = Max [Min [(100%-T%);95%] ; [(1 + I 1,27% 25% / T ) ^ (T)]], waarbij T = resterende looptijd in jaren en I = swaprente vs. de 3-maands Euribor overeenkomend met de resterende looptijd in jaren (T)

3 EASY FUTURE: GEEF JE PLANNEN VORM / Januari 2014 / 3 8/Hoe kan ik voorspellen welk percentage van mijn toekomstige beleggingen formeel beschermd zal zijn? Om aan te geven wat de actuele beschermingsratio is gerekend vanaf de dag waarop u in het fonds hebt belegd, hebben wij een minimale actuele beschermingsratio geïntroduceerd die gekoppeld is aan de resterende looptijd van het subfonds. Deze minimale actuele beschermingsratio is hoger wanneer u dichter in de buurt van de einddatum belegt, zodat u meer bescherming geniet (dat wil zeggen, u profiteert minder mee van de rendementsmotoren) als de tijd die resteert tot uw project of pensionering korter is. Dit is in overeenstemming met het principe van risicoafbouw. De formule voor de minimale actuele beschermingsratio luidt als volgt: (100-aantal jaren dat resteert tot de vervaldatum van het subfonds) in %, met een minimum van 70% en een maximum van 95% Als u bijvoorbeeld belegt in een subfonds dat over vijf vervalt, is de minimale actuele beschermingsratio 100% - 5% = 95%; als u belegt in een subfonds dat over 25 vervalt, is de minimale ratio 100% - 25% = 75%. Als de rentestand dit toelaat bieden wij u een hogere actuele beschermingsratio door de aanvullende, aan de rentestand gelinkte beschermingsformule toe te passen. Zie onderstaande voorbeelden: looptijd van 30 looptijd van 25 looptijd van 20 looptijd van 15 looptijd van 10 looptijd van 5 Minimale actuele beschermingsratio Actuele beschermingsratio bij rente* van 2% Actuele beschermingsratio bij rente* van 4% Actuele beschermingsratio bij rente* van 6% 70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 96,9% 93,4% 90,1% 86,8% 90,0% 95,0% 175,7% 153,5% 134,1% 117,1% 102,3% 95,0% 314,8% 249,8% 198,2% 157,2% 124,6% 98,6% Bron: BNP Paribas Investment Partners. Uitsluitend ter illustratie en afhankelijk van de rentestand op het moment waarop de beschermingsfactor wordt berekend. *Gelijk aan het percentage ( I ) dat wordt gebruikt voor de beschermingsformule. Als u bijvoorbeeld belegt in een subfonds dat over 25 vervalt, is de actuele beschermingsratio rekening houdend met de huidige rentesituatie (te vergelijken met de minimale actuele beschermingsratio van 75%): 93,4% voor 25 bij een rente 2 van 2% 153,5% voor 25 bij een rente van 4% 249,8% voor 25 bij een rente van 6%. De beschermde waarde waarvan u aan het einde van de looptijd kunt profiteren, is gelijk aan de hoogste waarde van ofwel de vorige dagelijkse beschermde waarde ofwel de dagelijkse intrinsieke waarde per aandeel vermenigvuldigd met de actuele beschermingsratio. Het percentage van uw toekomstige beleggingen dat formeel beschermd is, zal dus minimaal gelijk zijn aan de actuele beschermingsratio die geldt op de dag waarop u in het subfonds hebt belegd en zal mogelijk hoger zijn. 2 De rente verwijst naar de I in de formule, zijnde de swaprente vs. de 3-maands Euribor overeenkomend met de resterende looptijd in jaren (T)

4 EASY FUTURE: GEEF JE PLANNEN VORM / Januari 2014 / 4 9 /Waarom is mijn kapitaal niet voor 100% beschermd? Volgens ons spelen er twee belangrijke factoren wanneer u belegt voor een groot project of voor uw pensionering: enerzijds wilt u uw kapitaal laten groeien door een deel ervan te beleggen in de rendementsmotoren die onze specialisten hebben ontwikkeld en anderzijds wilt u dat u dankzij een formele bescherming zeker weet op hoeveel kapitaal u aan het einde van de looptijd kunt rekenen. Wij vinden dat geen van beide factoren mag worden opgeofferd voor het andere. Is de vooraf bepaalde beschermingsratio bijvoorbeeld 100% (d.w.z. aan het einde van de looptijd ontvangt u uw inleg volledig terug), dan moet water bij de wijn worden gedaan met betrekking tot een van deze beide factoren. Zo zal er wanneer de rente laag is en het ingelegde kapitaal aan het eind van de looptijd voor 100% beschermd moet zijn, binnen het subfonds weinig ruimte zijn om risico te nemen en vermogensgroei mogelijk te maken. Is de rente echter hoog, dan is een 100% bescherming aan het einde van de looptijd niet erg aantrekkelijk, vooral niet voor lange looptijden. Wij zijn van mening dat u het meest kunt profiteren van een adaptieve formele bescherming van uw beleggingen, waarbij rekening wordt gehouden met de resterende looptijd en de rentestand op het moment van belegging. Zo kunnen wij u, voor al uw beleggingen, een passende beschermingsratio bieden naast groeimogelijkheden voor uw kapitaal. 10 /Kunt u concrete voorbeelden geven van de manier waarop de beschermde waarde op de vervaldatum zich in de loop der tijd kan ontwikkelen? Stel, u belegt in een subfonds dat over 25 afloopt. De intrinsieke waarde is 100 EUR en de rente zoals gebruikt in de formule ( I ) staat op 2,67%. De actuele beschermingsratio is dan als uitkomst van de formule 110,4%. De beschermde waarde aan het einde van de looptijd wordt dan als volgt berekend: 100 EUR x 110,4% = 110,4 EUR. Hieronder volgen enkele scenario s die laten zien hoe de beschermde waarde op de vervaldatum zich kan ontwikkelen afhankelijk van het resultaat van de rendementsmotoren en de rentebewegingen. A B C= max (A ; B) D Max (C x D ; 110.4) Dagelijkse IW Rentevoet Jaren tot vervaldatum Minimale Beschermde Waarde Huidige beschermde waarde gelinkt aan rentevoet Huidige Beschermde Waarde Dagelijkse IW Beschermde waarde op vervaldatum V1 25 Jaar 75% 110.4% 110.4% EUR EUR V2 25 Jaar 75% 110.4% 110.4% 95.0 EUR EUR V3 +1% 25 Jaar 75% 141.5% 141.5% 83.2 EUR EUR V4-1% 25 Jaar 75% 86.0% 86.0% EUR EUR Bron: BNP Paribas Investment Partners per 16/09/2013. Uitsluitend ter illustratie en afhankelijk van de rentestand op het moment waarop de beschermingsformule wordt toegepast. *Zoals het percentage dat wordt gebruikt voor de beschermingsformule

5 EASY FUTURE: GEEF JE PLANNEN VORM / Januari 2014 / 5 VOORBEELDEN V 1 stabiele rente en stijging van de dagelijkse intrinsieke waarde De rente 3 blijft stabiel (dus geen effect op dagelijkse intrinsieke waarde of de actuele beschermingsratio) en dankzij het rendement van de motoren stijgt de dagelijkse intrinsieke waarde van 100 EUR naar 105 EUR. In dit geval wordt de beschermde waarde op de vervaldatum als volgt berekend: 105 x 110,4% = 116,0 EUR. De beschermde waarde op de vervaldatum neemt dus toe van 110,4 EUR naar 116,0 EUR. V 2 stabiele rente en daling van de dagelijkse intrinsieke waarde De rente blijft stabiel en het rendement van de motoren is negatief, waardoor de dagelijkse intrinsieke waarde uitkomt op EUR x 110,4% = 104,8 EUR. Dit is minder dan de vorige beschermde waarde op de vervaldatum, dus wordt deze niet toegepast en kunt u blijven profiteren van de beschermde waarde van 110,4 EUR op de vervaldatum. V 3 stijging van de rente en daling van de dagelijkse intrinsieke waarde De rente stijgt van 2,67% naar 3,67% en de dagelijkse intrinsieke waarde daalt van 100 EUR naar 83,2 EUR. De actuele beschermingsratio neemt toe van 110,4% naar 141,5% en de nieuwe beschermde waarde wordt berekend als 83,3 x 141,5% = 117,7 EUR. Dit is meer dan de vorige beschermde waarde op de vervaldatum, die 110,4 EUR bedroeg, dus is dit de waarde waarmee wordt gerekend. V 4 daling van de rente en stijging van de dagelijkse intrinsieke waarde De rente daalt van 2,67% naar 1,67% en de dagelijkse intrinsieke waarde stijgt van 100 EUR naar 121,3 EUR. De actuele beschermingsratio daalt van 110,4 % naar 86% x 86% = 104,3 EUR. Dit is minder dan de vorige beschermde waarde dus wordt hier niet mee gerekend en kunt u blijven profiteren van de beschermde waarde van 110,4 EUR op de vervaldatum. 3 De rente verwijst naar de I in de formule, zijnde de swaprente vs. de 3-maands Euribor overeenkomend met de resterende looptijd in jaren (T)

6 EASY FUTURE: GEEF JE PLANNEN VORM / Januari 2014 / 6 11 /Als de actuele beschermingsratio vandaag 150% zou zijn, zou deze dan gelden voor mijn eerdere beleggingen? Nee. De actuele beschermingsratio geldt specifiek op die ene dag. De ratio geldt dus niet voor beleggingen die in het verleden zijn gedaan. Voor toekomstige beleggingen is de toepasselijke actuele beschermingsratio afhankelijk van de resterende looptijd en de rentesituatie op het moment waarop de belegging plaatsvindt. 12 /Wat is er vernieuwend aan deze fondsen? De belangrijkste redenen waarom wij deze fondsen uniek en innovatief vinden zijn: De rendementsmotoren: Traditionele producten beleggen wel vaak in aandelenmarkten, maar wij spreiden deze beleggingen over de wereldwijde financiële markten in combinatie met risicobeheer en een tweede rendementsmotor die tot doel heeft een positief rendement te realiseren onafhankelijk van marktomstandigheden*. Wij zijn van mening dat de combinatie van deze twee rendementsmotoren een belangrijk gegeven is voor een langetermijnbelegging die waarschijnlijk verschillende marktcycli zal doorlopen. De formele bescherming: De meeste traditionele beleggingsproducten op de markt bieden geen enkele formele bescherming. Enkele bieden wel formele bescherming, maar hierbij geldt dan een vaste beschermingsratio. Zoals hiervoor uiteengezet, is bij dergelijke producten het risico aanwezig dat óf het groeipotentieel wordt opgeofferd (wanneer de rente laag is), óf de aantrekkelijkheid van de bescherming (wanneer de rente hoog is). Wij zijn van mening dat voor langetermijnbeleggingen adaptieve formele bescherming het aantrekkelijkst is. * Er is geen waarborg dat het beoogde doel daadwerkelijk wordt behaald. Waarschuwing met betrekking tot inschrijving en klikmechanismen: 1) De Borgsteller behoudt zich het recht voor de waarborg te beëindigen (i) wanneer de Raad van Bestuur van BNP Paribas Plan (de Raad van Bestuur ), die de beheermaatschappij van de subfondsen is, niet langer samengesteld is uit een meerderheid van vertegenwoordigers van BNP Paribas Groep wegens andere redenen dan vrijwillig ontslag of (ii) als THEAM, de gedelegeerde fondsbeheerder van de subfondsen, wordt vervangen door een vennootschap die geen deel uitmaakt van BNP Paribas Groep zonder de toestemming van de Borgsteller (op voorwaarde dat de Borgsteller zijn toestemming voor de vervanging niet op onredelijke gronden weigert) 2) De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om de Gegarandeerde Waarde niet te verhogen als de beleggingen van een subfonds uitsluitend bestaan uit vastrentende waarden. 3) De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om een aanvraag tot inschrijving op of omzetting van aandelen om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk te weigeren.

7 EASY FUTURE: GEEF JE PLANNEN VORM / Januari 2014 / 7

8 For professional investors - JANUARY BNP Paribas Investment Partners Partners BNPPIP Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. Voordat u investeert in enig product van BNP Paribas Investment Partners* dient u zich te informeren over de (financiële) risico's die verbonden zijn aan een belegging in dit product en mogelijke restricties die u en uw beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervinden. Indien u na het lezen van deze brochure een belegging in dit product overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om een zodanige belegging te bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of dit product - gezien de daarmee verbonden risico's - past binnen uw beleggingsactiviteiten. De in dit materiaal genoemde beleggingsfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment Partners*, Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. BNP Paribas Investment Partners* heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. * BNP Paribas Investment Partners is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. (adres: Burgerweeshuispad GR Amsterdam; Postbus DG Amsterdam) dat deel uitmaakt van de BNP Paribas groep. December Design : - P

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI)

UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS - JULI 2011 UCITS IV Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) UCITS IV: EEN NIEUWE STAP NAAR EEN BREDER EN EEN MEER CONCURREREND AANBOD VAN EUROPESE

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Be on track met indexbeleggen!

Be on track met indexbeleggen! Be on track met indexbeleggen! Parworld Track Indexfondsen van BNP Paribas Investment Partners Be on track met indexbeleggen! I Vierde kwartaal 2012 I 2 Indexbeleggen: mis de trend niet! Indexbeleggen

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie NL Inflatie Obligatieleningen DNG 2013-2023/1. max. 15 mln Met hypothecaire zekerheid en pandrecht op de kasstroom en garantie op de Nominale

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers SEPTEMBER 2010 MAANDRAPPORTAGE JANUARI 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Bruto rendement (%) Afgelopen maand* 3M YTD* 12M 24M* 36M* 60M* Sinds dec 1989*** BNP

Nadere informatie

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Inhoud Indexbeleggen: mis de trend niet! Be on track met onze Parworld Track indexfondsen Onze aandelen indexfondsen Onze vastrentende waarden

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

Beursgenoteerd vastgoed kansrijk. Grip op je Vermogen 19 april 2013

Beursgenoteerd vastgoed kansrijk. Grip op je Vermogen 19 april 2013 Beursgenoteerd vastgoed kansrijk Grip op je Vermogen 19 april 2013 Beursgenoteerd vastgoed kansrijk april 2013 2 I. Wie zijn wij? II. Investeren in vastgoed: Een mooi huis in Florida of de beste winkelcentra

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie