50% Korting alle combinaties mogelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "50% Korting alle combinaties mogelijk"

Transcriptie

1 ZIE DEZE BIJLAGE: WEEK Tl: Editi: Uithoorn, D Kwkl 12 novmbr Tnksttion Zijdlwrd ADVERTEREN? IN DE H. Hyrmnsln 2 - Uithoorn INfoRmATIE: meerbode.nl Word lid in novmbr! John Enschdwg DR Uithoorn Tl.: TONEELVERENIGING O.K.K. STAAT OOK DIT JAAR WEER TE BOEK. VANAF HEDEN KUNT U ZIJN SECRETARESSE WEER BELLEN EN AL UW WENSEN EN VRAGEN AAN HAAR STELLEN. ZIJ IS TE BEREIKEN OP: of Uw kostbrhdn zijn goud wrd! Inkoop Vrkoop Viling Vrpndn Blggn Prkrplts Potgitrplin Potgitrplin, Uithoorn Elk ztrdg 10:00-16:30 uur HARTELUST B.V. Oostindrwg 279, Alsmr Tl Fx Mil spcilist Eign tchnisch dinst APK r19.95 ALL-IN voor ll mrkn FIAT DEALER Vn dr Wl B.V. AALSMEER Wittwg GZ Alsmr Tl. (0297) voor ht officiël gmntniuws zi pgin 2 Gmnt op d rnd vn provincil tozicht Nog mr bzuinigingn n vrdr stijging vn d woonlstn op komst Uithoorn - Dondrdgvond 6 novmbr ws in d gmntrd Uithoorn d gmntlijk Progrmmbgroting 2015 ondrwrp vn discussi. Dt lvrd ovrigns gn hftig discussi op tussn prtijn n d bgroting 2015 wrd mt n mrdrhid vn stmmn ngnomn. Alln Ons Uithoorn n Gron Uithoorn stmdn tgn. Zij kondn zich r nit m vrnign. D gmnt gt in finnciël zin chtr wl n hftig tijd tgmot. Zo is d schuldnlst vn d gmnt in nkl jrn tijd opglopn vn 20 nr 70 miljon uro. Di zl in kort tijd motn wordn fgbouwd. Vrdr hft d gmnt ngnog gn finnciël rsrvs mr. Drn zl xtr ndcht motn wordn ggvn Drigt uitstl vn ovrdrcht N196? Rgio - Ht nog ltijd ovrkoplnd problm vn ht lndbouwvrkr dt komnd voorjr nit mr vnuit D Rond Vnn vi d Irnbrug door ht dorpscntrum vn Uithoorn kn n mg rijdn, drigt misschin rot in ht tn t gooin bij d hrinrichting vn d N196 tussn d Irnbrug n d kruising mt d Ln vn Mrwijk. Dt wrd dondrdgvond 6 novmbr tijdns d bgrotingsvrgdring zijdlings tr sprk gbrcht. D fsprk is dt d provinci Noord-Hollnd d N196 zou ovrdrgn n d gmnt, dri mndn ndt d omglgd N201 volldig in gbruik zou zijn. Dt zl ind vn dz mnd zijn wnt ht onttrkkingsbsluit ligt nog tot d 24 tr inzg. Echtr dn zou r tgn di tijd voor ht lndbouwvrkr ook n oplossing motn zijn dt d instmming hft vn d gmnt D Rond Vnn. Zo nit dn vrst ht CDA bij mond vn frctivoorzittr Jp Bk voor uitstl vn d ovrdrcht (n d fsluiting voor doorgnd vrkr) omdt lk bsluit vi d rchtr door D Rond Vnn kn wordn ngvochtn. Ht CDA nmt ht collg kwlijk dt r nit tijdig sluitnd fsprkn zijn gmkt. Wt ht CDA btrft zijn r tw optis: ht lndbouwvrkr zou vi ht quduct motn mogn rijdn of vi d busbrug d Amstl ovrstkn di drvoor zou motn wordn ngpst. om di wr op t bouwn. Er mot bovndin nog mr bzuinigd wordn om voor n sluitnd bgroting t zorgn. Dt is hrd nodig, wnt inmiddls kijkt ook d provinci m nr ht finnciël riln n ziln vn onz gmnt. W motn voorkomn dt d gmnt ondr prvntif provincil tozicht komt, ldus uitsprkn vn wthoudr Hns Boum. D inwonrs zulln ongtwijfld gn mrkn dt r bzuinigd mot wordn op d gmntlijk dinstvrlning. Vrdr stijgn d woonlstn d komnd jrn. Zo stijgt bijvoorbld ht prcntg vn d OZB in 2015 mt 9,75 procnt. Dt is noodzklijk om d primir gmntlijk voorziningn t kunnn blijvn uitvorn. Ook d rioolhffing stijgt mt bijn 4,5 procnt. Drntgn dlt ht prcntg vn d fvlstoffnhffing wr mt 6,6 procnt. Al mt l blijft Uithoorn mt d woonlstn nog ruim ondr ht lndlijk gmiddld. Mocht d provinci ht voor ht zggn krijgn mt prvntif tozicht, dn is dt bijzondr onprttig. Voorgstld projctn gn dn voorlopig d ijskst in (dorpscntrum!) n d OZB stijgt schrikbrnd mt mr dn 30 procnt. Dt wil j d inwonrs mt n koopwoning nit ndon, toch? D tring nr d nring zttn is dus ht dvis. Dn kn j misschin nog wt don ls r n mvllr binnnrolt. (Ls vrdr ldrs in dz krnt) Wthoudr Mrvin Polk (Ruimtlijk Ontwikkling, Vrkr & Wonn) gf ls ntwoord dt r vl ovrlg is op dit trrin mt ht collg vn D Rond Vnn. D gsprkkn vrlopn in n prim hrmoni. D gmnt D Rond Vnn is tgn ht utoluw mkn vn ons dorpscntrum n wil ht lndbouwvrkr dus gwoon door ons dorpscntrum ltn rijdn. Dt kn nit wnt dn wordt nit voldn n d kdrs di d rd hir dstijds hft gstld. Dus kn dr nit m wordn ingstmd. D provinci Noord-Hollnd blokkrt d moglijkhid om lndbouwvrkr door ht quduct t ltn rijdn. Voor n npssing vn d busbrug zoudn vijf prtijn bijdrgn n d kostn, wrondr D Rond Vnn. Alln d gmnt Uithoorn omrmd dt. Ondnks ht tgnstribbln hb ik r ll vrtrouwn in om d hrinrichting vn d dorpskrn t kunnn rlisrn. Ik wil r mt ht collg vn D Rond Vnn n op n probrn uit t komn n nit vi d rchtr. Wt dt ltst btrft gf ik to dt d plnnn dn moglijk vrtrging kunnn oplopn. Aldus wthoudr Polk. ONDER IEDERE 5 NIEUWE LEDEN VERLOTEN WE EEN SAMSUNG-TABLET! dondrdg 13 t/m ztrdg 15 novmbr g-str/gish/jck&jons/only/pll mll/vil/kultivt/ltb vro mod/purwhit/crs/ptrol/nm it/pics/wrnglr 50% Korting ll combintis moglijk *korting gldt op d dvisprijs vn ht lgst gprijsd rtikl big l jns discount join fshion zijdstrt 61, lsmr mndg t/m ztrdg tl: VERMIST D Kwkl - Dz zwrt-wit ktr is ls vrmist opggvn door zijn bsj. Homr wordt vrmist vnf d Krkln in D Kwkl. Wi Homr hft gzin wordt vrzocht contct op t nmn mt d Dirnbschrming vi tl Afsluiting Wtrwolftunnl voor ondrhoud VERMIST Uithoorn - Dz kt, Jimmy vn 15 jr, wordt vrmist. Hij is zo god ls blind n hft suikrzikt. Hft u hm gzin, dn grg contct opnmn mt Rgio - In ht komnd wknd, vn 14 tot n mt 16 novmbr, wordt d Wtrwolftunnl ondr d Ringvrt tussn d gmntn Alsmr n Hrlmmrmr tw nchtn fgslotn voor vrkr. D fsluiting is nodig voor ht uitvorn vn rgulir ondrhoudswrkzmhdn. Vrkr op d niuw N201 wordt dls omglid n mot rkning houdn mt nig vrtrging. Vnwg d gplnd ondrhoudswrkzmhdn n d Wtrwolftunnl, is d tunnl fgslotn vn vrijdg 14 novmbr (21.00 uur) tot ztrdg 15 novmbr (06.00 uur) n vn ztrdg 15 novmbr (21.00 uur) tot zondg 16 novmbr (06.00 uur). Door d fsluiting kn ht vrkr gn gbruikmkn vn d N201 tussn d Lgmrdijk in Alsmr n d nsluiting mt d Fokkrwg in Hrlmmrmr. Mt bhulp vn bordn wordn d omlidingsrouts nggvn.

2 12 NOVEMBER 2014 G E M E E N T E N I E U W S 7 dgn pr wk, 24 uur pr dg Gmnthuis Ln vn Mrwijk AJ Uithoorn m., di., wo., do uur vrijdg uur Postbus 8, 1420 AA Uithoorn twittr.com/gm_uithoorn Klnt Contct Cntrum (zondr fsprk kunt u hir trcht) m., di., do uur wonsdg uur vrijdg uur Burgrzkn (risdocumntn, rijbwijzn n vrklringn) Mt fsprk: m., di., do uur wonsdg uur uur vrijdg uur Zondr fsprk: wonsdg uur Rdcti Tm Communicti COLOFON Cmpintrrin wordt bouwrijp gmkt Wrk n Inkomn (G2) Zondr fsprk: Uithoorn: m., do uur Alsmr: di., vr uur D blis in Uithoorn n Alsmr hbbn ook op wonsdgmiddg sprkuur uur Wonn, wlzijn n zorg (G2) Zondr fsprk: Uithoorn: m., wo., vr uur Alsmr: m., di., do uur Gmntwrf n schidingsdpot m., wo., vr. n z uur uur. Informticntrum Dorpscntrum Dorpsstrt 15 Uithoorn (0297) di. t/m vr uur Burgmstr of wthoudr sprkn? U kunt n fsprk mkn vi hun scrtrss: U kunt z ook n -mil sturn mt uw vrg of opmrking: Op ht nu nog brkliggnd trrin n d Wilhlminkd n d Amstl in Uithoorn vrrijzn d komnd jrn ruim 280 niuw woningn. Voordt dit zovr is, mot r nog vl gburn. 10 novmbr is Bouwfonds Ontwikkling op ht voormlig Cmpintrrin bgonnn mt ht wghln vn ht gron, d vrhrding n ht fgrvn vn (vrontrinigd) grond. Vrdr wordt r niuw grond gstort di gschikt is voor wonn n tuinn. D wrkzmhdn zijn vrmodlijk hlvrwg 2015 klr. Mr informti lst u op OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN In dz rubrik vindt u moglijk bouwplnnn of vrgunningn bij u in d buurt. Bovndin lst u wr u d plnnn kunt bkijkn n ho u r bzwr tgn kunt indinn. Hls kunnn w moilijk lsbr tlgbruik nit ltijd vrmijdn. Mocht u vrgn hbbn, blt u grust: (0297) U kunt ook miln U vindt d offi ciël mddlingn n bkndmkingn ook op n op cilbkndmkingn.nl PROCEDURE Tr inzg Idrn kn stukkn inkijkn di tr inzg liggn. Di stukkn liggn in ht gmnthuis. Soms liggn d stukkn ook rgns ndrs tr inzg. In dt gvl vrmldn w bijvoorbld d opnbr bibliothk D Hokstn of dorpshuis D Qukl. Zinswijzn Idrn kn zinswijzn knbr mkn. Dit mot schriftlijk, gricht n burgmstr n wthoudrs vn Uithoorn, tnzij ndrs vrmld. Bzwrn Op grond vn d Algmn wt bstuursrcht kunnn blnghbbndn bzwr indinn. Bzwrn motn voorzin zijn vn motivti n schriftlijk wordn ingdind bij burgmstr n wthoudrs vn Uithoorn, tnzij ndrs vrmld. Ht bzwrschrift mot vóór ht vrstrijkn vn d bzwrtrmijn zijn ingdind. En bzwrschrift hft gn schorsnd wrking. Dit btknt dt d vrgunning voor ht vrstrijkn vn d trmijn l kn zijn uitgvord (mt ht risico dt ht vntul wr ongdn mot wordn gmkt). Voorlopig voorziningn Om rvoor t zorgn dt r gn gbruik wordt gmkt vn d vrgunning, kn n voorlopig voorzining wordn ngvrgd. Dt kn bij d sctor bstuursrcht vn d rrondissmntsrchtbnk (voorziningnrchtr): Postbus 75850, 1070 AW in Amstrdm. En vrzok om n voorlopig voorzining mot ook n motivti bvttn. U mot voor ht nvrgn vn n voorlopig voorzining n d rchtbnk gld btln. Brop Wij mkn u rop ttnt dt u op grond vn d Algmn wt bstuursrcht binnn zs wkn n vrznding vn onz bslissing in brop kunt gn bij d sctor bstuursrcht vn d Rchtbnk, Postbus 75850, 1070 AW Amstrdm. Voor d bhndling vn uw bropsschrift brngt d rchtbnk u griffi kostn in rkning. En drglijk bropsschrift hft gn schorsnd wrking. Wl kunt u d prsidnt vn d Amstrdms rchtbnk mt n gmotivrd vrzokschrift vrgn om n voorlopig voorzining t trffn. Voor ht in bhndling nmn vn n drglijk vrzokschrift mot u btln. DIGITALE BEKENDMAKINGEN Vrordningn n vrkrsbsluitn wordn nit mr gpublicrd in D Niuw Mrbod. Pr 1 jnuri 2014 is ht vrplicht om lgmn vrbindnd voorschriftn uitsluitn digitl bknd t mkn. U vindt d volldig tkstn vn vrordningn n vrkrsbsluitn lln nog vi cilbkndmkingn.nl Ook ruimtlijk plnnn vindt u hir (én op d Gmntpgin). U kunt zich op di wbsit ook inschrijvn voor n -milsrvic. U wordt dt utomtisch gttndrd op bsluitn uit d gmnt Uithoorn. TER INZAGE Tijdlijk: - Wijzigingspln Vrbinding Mrwijk-Oost n -Wst n bsluit hogr wrd (Wt Gluidhindr). Bropspriod 3 oktobr 2014 t/m 13 novmbr Inlichtingn bij fdling Ontwikkling, R.A. Noorhoff, Ontwrp-onttrkkingsbsluit Koning Mximln (rtikl 9 Wgnwt). Inzgpriod 10 oktobr 2014 t/m 20 novmbr Inlichtingn bij: Ontwikkling, R. Noorhoff, Blidsrgls mtschpplijk ondrstuning Uithoorn 2015 Inzgpriod: 22 oktobr 2014 t/m 3 dcmbr Inlichtingn bij: Afdling Ontwikkling, Mrtijn vn Witmrschn, Blidsrgls Prticiptipltform Socil Domin (Wmo, Prticiptiwt, Jugdwt) Uithoorn 2015 Inzgpriod: 22 oktobr 2014 t/m 3 dcmbr Inlichtingn bij: Afdling Ontwikkling, Gorgin Hkkrt, Blidsrgls Prticiptiwt Uithoorn Inzgpriod: 22 oktobr 2014 t/m 3 dcmbr Inlichtingn bij: Afdling Ontwikkling, Floris Hism, Blidsrgls Jugdhulp Uithoorn 2015 Inzgpriod: 22 oktobr 2014 t/m 3 dcmbr Inlichtingn bij: Afdling Ontwikkling, Timo vn Dormln, INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING D ondrstnd nvrgn liggn nog nit tr inzg. Ht indinn vn bzwrn hirtgn is nog nit moglijk. D Kwkl - Bzworn Krf 7, nvrg omgvingsvrgunning voor ht tijdlijk fwijkn vn ht bstmmingspln mt btrkking tot ht gbruik. Ontvngn 3 novmbr INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING D Kwkl - Bzworn Krf 7, nvrg omgvingsvrgunning voor ht tijdlijk fwijkn vn ht bstmmingspln mt btrkking tot ht gbruik. VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN Tgn d fgift vn dz vrgunningn kunt u wl bzwr/brop mkn. Ho u dt mot don lst u bovnn in dz dvrtnti in ht grijz kdr. D Kwkl - Frsiln, vrgunning n F.W. Onrust Vstgodondrhoud voor ht pltsn vn divrs voorwrpn op of n d wg vn 4 novmbr t/m 31 dcmbr Bzwr t/m 16 dcmbr Ipnln 49, omgvingsvrgunning voor ht oprichtn vn n woning. Bzwr: t/m 17 dcmbr Mrwijk (Mrwijk-Oost, Mrwijk-Wst) - Amstldijk-Zuid 253. Vrgunning n Uithoorns Roi & Kno Vrniging Michil d Ruytr voor ht orgnisrn vn d Pul Vnmnsprijs 2014 op 8 n 9 novmbr Bzwr t/m 19 dcmbr Ln vn Mrwijk-Schns. Vrgunning n Winklirsvrniging Amstlplin voor ht orgnisrn vn d Sintrkls uittocht op 6 dcmbr Bzwr t/m 22 dcmbr Ovrig bkndmkingn / Uithoorn - D Kwkl - Vrgunning n Winklirsvrniging Amstlplin voor ht orgnisrn vn d Sintrkls intocht op 15 novmbr 2014 op divrs loctis in Uithoorn n D Kwkl. Bzwr t/m 22 dcmbr Bdrijvntrrin Uithoorn - Wigrbruinln 81, omgvingsvrgunning voor ht nbrngn vn rclmuitingn op d voor- n zijgvl. Bzwr: t/m 19 dcmbr Dorpscntrum - Dorpscntrum, Mrktplin Wilhlminkd t Uithoorn, omgvingsvrgunning voor ht fgrvn n ht ophogn vn grondn mt mr dn 0.30 m, ht plntn vn bomn n ht nbrngn vn opprvlktvrhrdingn. Bzwr: t/m 15 dcmbr COLLECTEVERGUNNING Burgmstr n wthoudrs hbbn n vrgunning vrlnd vn 26 oktobr 2015 tot n mt 31 oktobr 2015 n: - Mvrouw L. vn dr Wijdn nmns d Vrnigng Brtimus Sonnhrdt t Zist voor ht houdn vn n collct t Uithoorn. Op grond vn d Algmn wt bstuursrcht kunnn blnghbbndn tot uitrlijk 25 dcmbr 2014 tgn bovnvrmld bsluit n gmotivrd bzwrschrift indinn bij burgmstr n wthoudrs. REACTIE VAN EEN LEZER REACTIE VAN EEN LEZER D rdcti vn d Niuw Mrbod rknt ht tot hr tk om d lzrs vn hr krnt zo objctif moglijk t informrn. Wij nmn zlf gn stndpunt in. Wij vindn dt ll mddlingn, niuwsfitn n ovrig ondrwrpn di zich in ht opnbr fspln n zkr di zkn di tijdns gmntlijk vrgdringn, bijnkomstn of intrviws wordn gdn, in onz krnt horn. All lzrs vn onz krnt, ook di nit bij zo n bijnkomst of vrgdring of wt dn ook nwzig wrn, bhorn drvn knnis t kunnn nmn. Ingzondn brivn pltsn wij omdt d fzndr wil dt hr of zijn mning bknd wordt gmkt in hr of zijn omgving. Zij of hij blijft vrntwoordlijk voor d inhoud. Pltsing door ons btknt nit dt onz rdcti n stndpunt innmt. Buurtbhr dip n dip tlurgstld Ht rtikl op d voorpgin vn D Niuw Mrbod vn 5 novmbr jl. ondr d kop Gmntrd lt Buurtbhr lngzm doodblodn hft ons dip tlurgstld. D inhoud vn ht rtikl - howl inhoudlijk onjuist - rchtvrdigt d kop, mr nit ht chpu Vrijwilligrs dip n dip tlurgstld. Althns, dz vrijwilligrs hrknnn zich r nit in. D gzmnlijk buurtbhrn vn Uithoorn komn, n ht rtikl nkl krn grondig glzn t hbbn, tot d conclusi dt d schrijvr vn ht stuk zijn fitn nit knt. Drdoor ontstt n uitrmt tndntiuz bschrijving vn d gng vn zkn rond Buurtbhr. En onjuist bschrijving ook vn d mnir wrop d buurtbhrn n ht Collg sinds ht ntrdn vn dit niuw Collg mt lkr omgn. Ht vort t vr om ll onjuisthdn uit ht rtikl hir op t nomn n t wrlggn. In d rst tin zinnn komn l d volgnd fitlijk onjuisthdn of onwrhdn voor: Zin 1: Ht is nit wr dt wrkgrop Buurtbhr Niuw Stijl hr Notiti Buurtbhr 2014 tr ondrtkning hft ngbodn n ht Collg. Ht btrft hir n notiti di door ht Collg is ngbodn n d Gmntrd. Zin 2 n 3: Om duidlijk t mkn dt d gzmnlijk buurtbhrn d notiti vn ht Collg ondrstunn, hbbn mvrouw Moijs n d hr Rosboom d notiti smn mt d portfuillhoudr (burgmstr Oudshoorn) tr vrgdring ondrtknd. Zin 4: Buurtbhrn hbbn r ltijd voor gstrdn om d Notiti Buurtbhr n ign plts t gvn n nit t ltn opnmn ls n bijlg bij d Prticiptinot. Zin 7: Ht mtwrk vn Buurtbhr zit in ht fit dt idr buurt zlf kn bpln ho ht buurtbhr inricht. D ovrnkomst is dt idr buurt nzlfd vst budgt krijgt. Zin 8: Ps in 2014 is r n ondrschid gmkt tussn n vst budgt pr buurt n ht flxbudgt. Dit ondrschid blijft ghndhfd. Zin 9: An ht bgin vn 2014 hbbn d buurtbhrn in ondrling ovrlg n lijst ingdind mt projctn tr bstding vn ht flxbudgt. Ht totl bdrg vn dz projctn ws hogr dn ht flxbudgt vn totl ,-. Klok Buurtbhrbudgt gld bschikbr gstld. Zin 10: Ht Prticiptifonds wordt n fonds wruit burgrinititivn btld kunnn wordn. Ook vn ndr burgrs dn buurtbhr. Zo gt dit ht hl rtikl door. D schrijvr hft d klok horn luidn, mr wt nit wr d klpl hngt. Of hij mnt n vls toon t horn wr dz nit is. Om d inwonrs vn Uithoorn n rlijk bld t schtsn ht volgnd: D gmnt Uithoorn is in 2006 bgonnn mt Buurtbhr mt ht voornmn dz vorm vn burgrprticipti in 2010 t vlurn. Di vluti is uitgvord n dt hft grsultrd in n vrslg in bgin Hls hft ht tot ind 2012 gduurd voordt d vluti lidd tot d nzt vn niuw blid. Ton kwm d projctgrop Buurtbhr Niuw Stijl tot stnd. Drin wrn ll btrokknn bij Buurtbhr vrtgnwoordigd, gmnt, Eign Hrd, politi n buurtbhrn. D projctgrop hft op 29 mi 2013 zijn rpport Buurtbhr op ign krcht n d tonmlig portfuillhoudr, wthoudr Vrhijn, ngbodn. En jr ltr, voorjr 2014, kwm ht concpt vn d Prticiptinot tr tfl. D gzmnlijk buurtbhrn vondn dt Buurtbhr onvoldond uit d vrf kwm in dit concpt. Bij d bsprking vn d Prticiptinot mt btrokkn burgrs n ltr in d gmntrd hbbn vrtgnwoordigrs vn d buurtbhrn gplit voor ht loskoppln vn d Notiti Buurtbhr op ign krcht n d Prticiptinot. Zij vondn buurtbhr t blngrijk om dz notiti ls bijlg in d Prticiptinot t ltn opnmn. Vnf juni 2014 is r intnsif ovrlg gwst tussn d portfuillhoudr (= burgmstr Oudshoorn) n d buurtbhrn ovr npssing vn d oorspronklijk notiti Buurtbhr op ign krcht. Dz ws inmiddls mr dn ndrhlf jr gldn gschrvn n door niuw ontwikklingn wt chtrhld. Dit ovrlg hft glid tot n hrzin notiti mt d nm Notiti Buurtbhr En notiti wr zowl ht Collg ls d buurtbhrn chtr kondn stn n nog stds stn. En dz notiti is op 30 oktobr 2014 n d Commissi Lvn ngbodn n dr bsprokn. Tot slot nog n voorbld vn tndntiuz vrslglgging: N n wt onbduidnd vrg- n ntwoordsplltj kwm d klppr vn d vond. Op d vrg of buurtbhr in d tokomst moglijk zl ophoudn t bstn, ntwoordd d portfuillhoudstr mt n duidlijk n volmon- dig j. D gstld vrg luidd of d moglijkhid bstt dt buurtbhr in n bpld buurt door gbrk n vrijwilligrs of nimo zou ophoudn. Op di vrg hft d burgmstr bvstignd gntwoord. En vrg di ook in ht ovrlg tussn portfuillhoudstr n buurtbhrn n d ord is gwst. Ook dr wrd di vrg bvstignd bntwoord. Buurtbhr is vn d inwonrs n nit vn d gmnt. Inwonrs vn Uithoorn bpln zlf of zij zoits ls buurtbhr willn of dt zij inititivn ondr n ndr nm willn opzttn. Nmns d gzmnlijk buurtbhrn vn Uithoorn, Mrg Moijs, Buurtbhr D Lgmr Grrit Rosboom, Buurtbhr Zijdlwrd. D Sniorn buurtkoffi Uithoorn - Voor zondg 23 novmbr.s. vn tot uur in D Frnsch Slg, Ln vn Mrwijk 2, Uithoorn. Bnt u Snior n woonchtig in Mrwijk kom dn nt ls vorig jr gzllig lngs voor n kopj koffi mt gbk n n drnkj mt hpj. Nm grust ook uw snior buurvrouw n/of buurmn m. Wij bidn u n pr gzllig urn infotinmnt; mt n prsntti ovr historisch Uithoorn n n optrdn vn d Uithoorns zngr Hrm. U bnt vn hrt wlkom n r zijn géén kostn n vrbondn! Anmldn vóór 17 novmbr! Bl nr of mil nr hotmil.com. Er is plts voor mximl 50 prsonn dus ws r snl bij, wnt Vol = Vol! Vrij rtsnkuz fschffn?

3 Gmnt op d rnd vn provincil tozicht Vrvolg vn d voorpgin D finnciël positi stt in 2015 n d jrn drn voor n blngrijk dl nog stds in ht tkn vn d rijksbzuinigingn n drnst uit d dcntrlistis. Smn mt ht collg vn burgmstr n wthoudrs n d rd zijn r rdr dit jr nr mr moglijk bzuinigingn gzocht. Drbij is ht ngtiv rsultt vn 1,6 miljon uro gdltlijk omgbogn mr r rstrd nog ltijd n finncil gt vn 0,6 mln. Als gvolg vn ontwikklingn, wrondr d mindr tgnvllnd dlnd lgmn uitkring n d lgr rntkostn is dit truggbrcht tot ruim 0,3 mln. Echtr, door noodzklijk invstringn in Sporthl D Schg, nloopkostn vn ht DUO+ smnwrkingsvrbnd tussn d gmntn Uithoorn, Dimn, D Rond Vnn n Oudr- Amstl n ht o.. trugdrin vn d bzuinigingn op d orgnisti, komt ht structurl rsultt nu uit op ruim 1 miljon uro ngtif. Aldus ggvns uit d Progrmmbgroting. Wi ht 135 pgin s tllnd rpport wil inzin kn dt onlin don op d wbsit HYPERLINK bij bstuur & orgnisti, link finnciën. Gn cnt t mkkn D politik prtijn hktn mt hun lgmn bschouwingn stvig in op d voorglgd Progrmmbgroting. Toch ws r nrgns vuurwrk t bspurn. Dgnn di d mst kritik hddn wrn Arjn Koopmns vn Gron Uithoorn n Bnno vn Dm vn Ons Uithoorn. Ltstgnomd vrwt d coliti d ht rdppl vn ht finncil tkort door t schuivn nr d tokomst. Zijn prtij hd bij ht opstlln vn d bgroting l vl vrgtkns gzt. Mr nrgns kwm fdond ntwoord op, onz zorg wrd gbgtllisrd, ldus Vn Dm. In llrijl is r nu n pln vn npk gmkt, voornmlijk mt ht dol om prvntif tozicht vn d provinci op n fstnd t houdn. Mr dt blijkt wl rg frgil. Voornmst punt vn inkomstn is dt d komnd jrn stds d OZB wordt vrhoogd. Kortom, Ons Uithoorn vond ht llml nit ovrtuignd n stmd dus nit in mt d bgroting. Arjn Koopmns gf ht collg ht dvis ns t kijkn nr ht TV-progrmm Gn cnt t mkkn mt John Willims n druit lring t trkkn. In plts vn John Willims hbbn wij d fdling finncil tozicht vn d provinci op ons dk gkrgn. Opgmrkt wrd dt, willn wij ls gmnt nit ondr tozicht komn, r ingrijpnd mtrgln motn wordn gnomn. Andrs wordn w lsnog n rtikl 12 gmnt, ldus Koopmns. Dus gn gld uitgvn voor projctn ls r gn gld voor is. Koopmns plitt voor ht god n fficiënt uitvorn vn uitsluitnd d bsiszkn. Bzuinign op huishoudlijk ondrstuning, voorziningn voor ghndicptn n op lrlingnvrvor ws hij f. Hij zi livr voor n mbtlijk smnwrking mt Amstlvn t zijn dn mt d DUOgmntn. Strkr nog, hij is voorstndr vn n hrindling mt di gmnt n nomd drbij tl vn voorbldn di voor Uithoorn n positiv uitwrking zoudn hbbn. Nittmin wigrt ht collg volgns hm om t ondrzokn of zo n mbtlijk smnwrking moglijk is. Colitiprtij VVD vrog ht collg om vrsobring n uitstl vn voorgnomn invstringn n n fficiëntr uitvoring vn tkn door n nog btr smnwrking n t gn mt d buurgmntn. Frctivoorzittr Nick Roosndl ws nit tvrdn mt d bgroting ondnks ht fit dt zijn frcti di wl zou nvrdn. Hij ws ook nit blij mt ht fit dt d gtn in d bgroting wr wordn gdicht door vrhoging vn d OZB. Zodr d finnciël ruimt dt tolt wild hij dt d OZB wr nr bndn wrd bijgstld. Dt zit r d komnd jrn chtr nit nr uit n zl ht wl wr nt zo zijn ls dstijds ht Kwrtj vn Kok. Ook nooit truggdrid Fors gkort op D Qukl Volgns Ptr Timmr vn d frcti DUS! is d rk r voor vrdr bzuinigingn in d bgroting uit. Dn rstrt lln ht middl vn blstingvrhoging om ht gt t dichtn. Nittmin vond Timmr d stijging vn d lokl lstn voor 2015 llszins mvlln. Ht bstuur mot r voorl voor zorgn dt d bzuinigingn nit tn kost vn mnsn zl gn. Smn mt Gmntblngn, ht CDA n d VVD dind DUS! n moti in om d in d mrjrnbgroting opgnomn bdrgn mt btrkking tot D Schg n d Gymnstikzl Bovnboog t hndhvn. Voorts om smn mt d scholn, buitnschools gbruikrs n potntiël bhrdrs plnnn t ontwikkln n ltrntivn uit t wrkn voor mr xploittimoglijkhdn wrbij ook ndr mtschpplijk functis wordn gïntgrrd. D moti wrd mt n mrdrhid vn stmmn ngnomn. Smn mt d VVD wrd n twd moti ingdind n ngnomn wrbij ht collg wrd opgropn in ovrlg t trdn mt ht stichtingsbstuur vn Dorpshuis D Qukl, om crtiv oplossingn t bdnkn di ht voortbstn vn ht dorpshuis kunnn grndrn. Ht dorpshuis drigt n fors korting vn jrlijks uro opglgd t krijgn, wrdoor ht bstnsrcht rnstig in gvr komt. Gmntblngn gf bij mond vn Hrmn Bzuijn n n voorstndr t zijn vn n brd gmntlijk smnwrking mt d buurgmntn. Dit mt ls dol d kwlitit vn d dinstvrlning t vrbtrn, d kwtsbrhid t vrlgn n d kostn binnn d prkn t houdn. D prtij is vnns voorstndr vn n vrniuwd dorpscntrum (Amstlplin) n zl d ontwikkling drvn kritisch blijvn volgn. Wr d prtij grg n stvig kostnrducti in zou zin is di vn d juridisch procdurs wrvoor vk xtrn hulp wordt ingropn. Bzuijn is wliswr tvrdn mt d sluitnd bgroting mr zit ht vnwicht tussn inkomstn n uitgvn ls wnkl. Hij sprk zijn zorg uit ovr d fors schuldnlst. W stn r nit god voor, ldus Bzuijn. Nick Roosndl VVD Ondrzok hrsninfrct AMC: Duits stun voor Uithoorns inititif Zorglijk Ook Jp Bk vn ht CDA uitt zijn zorgn ovr d slcht finnciël positi vn d gmnt. Ht progrmm gft gn hldr oplossingn voor d Uithoorns uitdgingn; vl wordt vooruit gschovn. D finnciël situti wordt door d provinci ls zorglijk bstmpld, ldus Bk di n brd btoog hild wrbij divrs ondrwrpn d rvu pssrdn. Zols d hrinrichting vn ht dorpscntrum wrbij d gmnt D Rond Vnn vi n rchtszk d bol drigt tgn t houdn omdt r gn oplossing is voor ht lndbouwvrkr; d dcntrlistis wrbij ht CDA zich fvrgt ovr d ovrghvld finnciël middln vn ht Rijk voldond blijkn t zijn voor ht vrlnn vn dqut zorg; d gmntlijk smnwrking di gprd gt mt fors invstringn mt dt gld r ignlijk nit is; d problmtik rond d voorstlln inzk ht gbruik vn sportccommodtis in smnwrking mt privt prtijn (moti smn mt VVD, DUS! n GB). Ht CDA is voorstndr vn niuw gymnstiklokln in Thmrdl n bij Europri n n door privt prtijn gïnitird sporthl op d Rndhoorn. Vrdr is r kritik op ht doorschuivn vn xploittibudgttn n invstringn nr Bk hd vnns gn god woord ovr voor d hog OZB. Hij is voorstndr vn uitsluitnd n jrlijks inflticorrcti; slchts bij n hogr voorziningnnivu mg ht mr zijn. Ht CDA zit in plts vn ht vrhogn vn d blstingn rdr hil in ht bijstlln vn ht mbitinivu n wrkn n mr fficincy n voorl ffctivitit. Ht mndmnt dt smn mt d VVD wrd ingdind ovr d ftopping vn d OZB-vrhoging in 2015 hld ht nit. Els Gssling vn d PvdA lit wtn dt d conomisch crisis n d druit voortvloind tgnvllrs, invstringn in wgn n schoolgbouwn, mbitis mt ht dorpscntrum, mr voorl d nhoudnd bzuinigingn vn ht rijk, d finnciël positi vn Uithoorn in n pnibl situti hbbn gbrcht. Drdoor ontkomt d gmnt n n vrhoging vn d lokl lstn, zij ht dt di in vrhouding mt ndr gmntn bprkt zijn. Wt d PvdA btrft zou d OZB-vrhoging nog wl wt hogr mogn zijn. Dt is gn populir mtrgl mr wl n rlistisch om d gmntlijk finncin bij t spijkrn. Onz ovrtuiging is dt d inwonrs vn Uithoorn btr f zijn mt n pr tintjs pr jr xtr blsting, dn mt d fbrk vn voorziningn n vrlodring vn d buitnruimt. Aldus nkl cittn uit d lgmn bschouwingn vn d PvdA. Hrmn Bzuijn GB Bnno Vn Dm Ons Uithoorn Arjn Koopmns Gron Uithoorn Jp d Bk CDA Els Gssling Pvd Ptr Timmr DUS Jongrn Rod Kruis bzorgt oudrn n luk ochtnd Uithoorn Op ztrdg 1 novmbr vond d stmppotochtnd vn ht Jongrn Rod Kruis Alsmr & Uithoorn plts. Ongvr 35 oudrn uit Uithoorn blfdn n ochtnd vol ctivititn n n hrlijk lunch. Dit luk uitj vond plts in smnwrking mt ht Rod Kruis Uithoorn. Ndt vrijwilligrs vn ht Jongrn Rod Kruis d nodig voorbridingn hddn gtroffn, zols ht klrzttn vn d tfls n ht mkn vn fruitslds, kwmn rond hlf 10 d rst gstn binnn. Zij wrdn wlkom ghtn mt n kopj koffi. N ht opningswoord spldn d gstn n quiz. Er kwmn llrli vrgn voorbij ovr bijvoorbld ht Jongrn Rod Kruis, mr ook ovr d hrfst n Uithoorn. Uitindlijk wrdn r tw rst prijzn uitgrikt. Fitsn gstoln Uithoorn - Op vrijdg 7 novmbr zijn tussn cht n lf uur in d vond tw fitsn gstoln uit n schuur n ht Jgpd in D Kwkl. Ht gt om n Btvus hrnfits n n grijz hrnfits vn N n drnkj ws ht tijd voor d ltijd gzllig bingo. All gstn gingn mt n prijsj nr huis. N d ctivititn volgd n hrlijk stmppotlunch wrm d dg wrd fgslotn. Idrn smuld vn d zuurkool, hutspot of bornkool, mt worst, hch n ghktblln mt jus. All gstn hbbn ht rg nr hun zin ghd dz ochtnd n dit is volgns hn dn ook voor hrhling vtbr. Ht Jongrn Rod Kruis zokt nog jongrn n scholirn di zich vrijwillig willn inzttn bij onz ctivititn. Wij hlpn mnsn in n socil isolmnt, zols mnsn mt n bprking of oudrn. Wil j mr informti ovr wt ht Jongrn Rod Kruis dot, of wil j j nmldn ls vrijwilligr? Mil nr of kijk op of op twittr. Kunt u d klin lttrtjs nit mr lzn? Uithoorn - Vrg lls ovr multifocl lnzn tijdns d spcil opn dg bij Sijbrnts & vn Olst optik in Uithoorn op ztrdg 15 novmbr.s. Armn di t kort zijn om d krnt nog t kunnn lzn. Dri lsbrilln thuis n n voor in d uto. SMS js di nit t lzn zijn. N j vrtigst word j r n kr m gconfrontrd dt j ogn, ls gvolg vn n ntuurlijk procs, slchtr wordn. Multifocl lnzn zijn idl voor mnsn di nu l lnzn of n bril drgn, mr mrkn dt lzn lstigr wordt, ldus Muus Sijbrnts, contctlnsspcilist bij Sijbrnts & vn Olst optik in Uithoorn. Op ztrdg 15 novmbr.s. houdt Sijbrnts & vn Olst optik in smnwrking mt Busch+Lomb vn 09:30 tot 17:00 uur n spcil opn dg wr u lls kunt vrgn ovr multifocl lnzn. En wr u vrijblijvnd kunt probrn of ht its voor u is. Muus Sijbrnts vrtlt: Vl mnsn grijpn rst nr n lsbrilltj, mr hbbn r l snl zs of zvn omdt z m ovrl nodig hbbn. Andrn don nits, omdt z zich mt lsbril oud voln. Ht voordl vn multifocl lnzn is dt j r nits vn zit, dus gwoon jzlf blijft, trwijl j toch ovrl schrp zit. Mini vnstrtj D mst mnsn wtn nog mr winig ovr multifocl lnzn. Mot ik dn door n minivnstrtj kijkn? Of mijn hoofd tlkns omhooghoudn n nr bndn kijkn om t kunnn lzn? horn opticins vk. Dt zijn fbltjs, zgt Muus Sijbrnts, zo n lns zit hl ingnius in lkr n j hoft hlml nits t don, ht gt vnzlf. Mr d prciz wrking lggn w op d opn dg duidlijk uit. Ook kunnn mnsn d multifocl lns vn Busch+Lomb dn n mnd lng grtis uitprobrn. D lnzn zijn gmkt vn supr zuurstofdoorltnd mtril n voln zr comfortbl n. U hoft gn fsprk t mkn voor ztrdg 15 novmbr, mr kunt gwoon binnnlopn. Juist voor mnsn di op kntoor wrkn, is ht zicht dichtbij n op d zognomd tussnfstnd vn groot blng. Nit lln bij ht lzn vn ppir, mr ook vn smrtphons of, its vrdr wg, d lptop of pc. En zkr wnnr j nu n bril of lnzn drgt voor vrf, is ht idl ls dt llml in n kr gcorrigrd kn wordn. Opn dg multifocl lnzn: ztrdg 15 novmbr 2014 vn 09:30 tot 17:00 uur. Sijbrnts & vn Olst optik, Dorpsstrt AT Uithoorn Wijkcntrum t Buurtnst Uithoorn gft wg 12 novmbr 2014 Niuw Mrbod 03 ht mrk Kogo. D E-runnr is grijs vn klur n ht srinummr indigt op 328. Op ztrdg 8 novmbr is rond tin uur in d vond n hrnfits gstoln vnf d Wilhlminkd. D Multi Cycl is zwrt vn klur n ht srinummr indigt op 296. Uithoorn - Ht Buurtnst hft wr its niuws: d Wggfkst. Náást d godgsortrd grtis ruilbibliothk in d gng chtrin, stt nu ook n kst mt spulln ondr ht motto: Wi hir its bruikbrs zit, mg ht mnmn. Wi its wg wil gvn, mg ht hir nrzttn. Ht opkomnd fnomn vn d Wggfwinkl is in Amstrdm l n tijd in opkomst. Vriërnd vn hus winkls mt (vrijwillig) prsonl, tot n simpl kst in ht trppnhuis of zlfs gwoon n d strt tgn d gvl, voor buurtgnotn n pssntn, z schitn ls pddnstoln uit d grond. D wggfkst in ht Buurtnst is bdold voor idrn di r binnn komt, n j kunt r vn lls in kwijt, of juist vindn. Klin huisrd zols blompottn, kommtjs, splgod, tssn, oorblltjs n ndr ccssoirs, oud tijdschriftn nzovoort. D n z n nuttloz romml is voor n ndr n fijn vondst. Mk r gbruik vn! Ht wijkcntrum t Buurtnst op d Arthur vn Schndlln 59 is opn vn mndg tot dondrdg vn 9:00 tot 16:00 uur n vrijdg tot 12 uur. Rgio - Dondrdg jl. hft Hns Poortvlit, voorzittr vn d Rotry Club Alsmr-Uithoorn (inclusif Rond Vnn), n chqu vn uro ovrhndigd n Frnk Eijkn, voorzittr vn d AMC Foundtion. Dt dd hij nmns d Rotry Club Bilfld-Wldhof, d Duits contctclub vn d Uithoornrs. Ht gld wordt binnn ht AMC-ziknhuis spcil goormrkt voor ondrzok nr d bst bhndlmthod vn n hrsninfrct. Poortvlit hd d chqu n wk rdr ontvngn vn Mtthis Stinhusr, voorzittr vn d Duits Rotry club ontvngn. Mt di gift ondrstrptn d Duitsrs, tijdns ht 50-jrig jubilum vn d RC Alsmr-Uithoorn, hun stun n ht projct Amstrdms Bos Golf. Ht door d rgionl srvicclub gorgnisrd tornooi hft tot dol gld bijn t brngn voor ondrzok binnn ht AMC nr d bst bhndlmthod vn n hrsninfrct. Afglopn jr wrd d opbrngst vn dt golftornooi ( uro) l ovrhndigd n d AMC Foundtion di ht bstmt voor ht ondrzok binnn ht Nurovsculir Intrvnti Cntrum Amstrdm (NICA) binnn ht AMC. Tijdns d ovrhndiging vn d Duits chqu kon Hns Poortvlit n d voorzittr vn d AMC Foundtion mdln dt d RC Alsmr-Uithoorn zich mt ht golftornooi ook d komnd tw jr zl inzttn voor ndr ondrzok. D vijfd (lustrum)diti vn ht Amstrdms Bos Golf vindt plts op 16 juni Vlnr: Frnk Eijkn, voorzittr AMC Foundtion, rts-ondrzokr Olvrt Brkhmr, Hns Poortvlit, voorzittr Rotry Alsmr-Uithoorn, prof. Dr. Yvo Roos n prof. Dr. Chrls Mjoi vn ht AMC.

4

5 2 ktrn Vrniuwd D Uithoorn wijnn bij AH Jos v.d. Brg Uithoorn - Ht is lwr nkl jrn gldn dt Jos vn dn Brg ht inititif nm om wijnn ondr ht lbl D Uithoorn in d mrkt t zttn. Sinds d introducti vn d Frns Roug, Ros n Blnc zijn r hl wt flssn door lifhbbrs in d rgio Uithoorn gldigd n door mnsn wgggvn ls n typisch Uithoorn souvnir. D niuw lichting wijnn D Uithoorn is nit vn Frns, mr vn Spns komf. D wijnn zijn gproducrd door ht bknd wijnhuis Bodgs Lhoz uit Tomlloso, zo n 200 km tn zuid-zuid-oostn vn Mdrid. Jos vn dn Brg ovr zijn kuz voor Spns wijnn vn Lhoz: D Frns wijnn wrn prim mr ztn in n wt hogr prijsn smksgmnt. Ik wild D Uithoorn grg tognklijkr mkn voor n brdr publik. Dus bn ik op zok ggn nr smkn in rood, wit n rosé wrvn ik vind dt z pssn in d blving vn d hdndgs wijndrinkr. Fruitig D Uithoorn Tinto is n fruitig rod wijn gmkt vn d Tmprnillo druif. D rltif lg zuurgrd mkt dz jong wijn ngnm zcht vn smk. Hrlijk bij zchtr ksjs n bij lichtr mltijdn mt vls of gvoglt. D Uithoorn Blnco is n friss witt wijn gmkt vn d Airén druif. D sopl smk dot dnkn n vrs wit fruit. D zcht fdronk mkt dz wijn hrlijk ls pritif, bij slds n bij lichtr grchtn mt vis of gvoglt. D Uithoorn Rosdo is n friss rosé gmkt vn d bluw Tmprnillo druif. Vol vn smk mt n vluchtig fdronk. Ht licht zotj in d smk is its wt hl vl rosé-drinkrs zulln wrdrn. Lkkr koud gsrvrd ls pritif, bij slds of bij ggrild vls n gvoglt komt D Uithoorn Rosdo ht bst tot zijn rcht. Ovr Bodgs Lhoz Bodgs Lhoz is n fmilibdrijf mt mr lifst 500 hctrn wijngrdn. D ultrmodrn wijnmkrij ligt nbij d snlwg A-43 vn Tomlloso nr Villrrobldo. Ht imposnt wijnhuis vn Bodgs Lhoz hft n klssik uitstrling mr hrbrgt n combinti vn zr modrn fcilititn n tchnologi n d wijnmkrstrditis. D wijnmkrij kn pr jr mr lifst 7 miljon kilo druivn vrwrkn. D norm kldr ondr ht huis knt tw klimtgrgld zons. En voor ht rijpn vn wijnn op iknhout, d ndr voor rijping op d fls. D niuw Spns wijnn mt ht lbl D Uithoorn liggn stt vnf 10 novmbr in d winkl. Z kostn 4.19 pr stuk. Sintrkls bzokt ztrdg Uithoorn n D Kwkl! Uithoorn/D Kwkl - Anstnd ztrdg is ht wr zovr. Sintrkls komt n in Ndrlnd n nt ls voorgnd jrn komt hij ls rst n in Uithoorn n wl in ht Oud Dorp. Om uur mrt d boot n, mr vnf uur is r l vn lls t blvn mt ht Pitnorkst n n gzllig progrmm mt Mrco Slingr. Rond uur zl d burgmstr d Sint n zijn Pitn vrwlkomn, wrn d Sint t vot n bglid door KNA, richting winklcntrum Amstlplin zl gn. In winklcntrum Amstlplin wordt in di tijd n fstj gmkt mt ht Pitnorkst n optrdns vn dnsschool Build Y Skillz. Rond d klok vn uur dnkt d Sint n t komn bij Amstlplin wr hij n uurtj zl blijvn om mt d kindrn t prtn of op d foto t gn.. Hirn gn d Sint n zijn gvolg rustig rgns lunchn op n ghim locti. N d lunch zl hij omstrks uur zijn opwchting mkn bij winklcntrum Zijdlwrd. Ook hir zl hij zich n uurtj bzighoudn mt ht bgrotn vn kindrn n op d foto gn. D Kwkl Ztrdgvond om uur zl d Sint zijn opwchting mkn in D Kwkl. D burgmstr ontvngt hm op ht vnmntntrrin in D Kuil. Om uur vrtrkt d Sint dn in optocht richting dorpshuis D Qukl, wr hij ll tijd zl hbbn voor d Kwkls kindrn. Om uur zl d godhiligmn fschid nmn. Mn onwl in suprmrkt Uithoorn - Op dinsdg 4 novmbr om vir uur in d middg is n 51 jrig mn uit Uithoorn onwl gwordn in n winkl op ht Zijdlwrdplin. D politi, brndwr, mbulnc, trumhli n ht AED-tm zijn tr plts gwst. Tw omstndrs hddn d mn in lkr zin zkkn n hbbn dirct rst hulp vrlnd. D mdwrkrs vn ht AED-tm hbbn d rnimti ovrgnomn. D Uithoornr krg wr hrtslg n is ton onmiddllijk pr mbulnc nr ht ziknhuis vrvord. Zijn tostnd is zr zorgwkknd. Foto: Yvonn vn Doorn Ngn jubilrissn bij Dibts fonds Uithoorn Uithoorn - Trots zijn z in Uithoorn op d mr lifst ngn jubilrissn di 10,15 of 25 jr collctrn in d gmnt Uithoorn. Wnt ook dit jr gingn zij, smn mt 80 ndrn, d fglopn wk op pd voor d jrlijks Dibts collct! Zols u moglijk wt, wordt ruim 80% vn d collct opbrngst bstd n ondrzok n voorlichting. Dit om dz slopnd zikt n hlt to t ropn n uitindlijk zorg t drgn voor n tokomst zondr dibts. Toch zijn zij voortdurnd op zok nr xtr collctntn vl hndn mkn licht wrk! Voor volgnd jr kunt u zich l nmldn bij collctlidr voor Uithoorn; Mvrouw Pulin vn dr Dos, T E. onlin.nl D collct vind jrlijks plts in wk 44 Op d foto, 4 vn onz jubilrissn vn links nr rchts Mrin Vldhon (10jr), Krn vn dr Wrf (25jr), Corry Smits (15jr) collctlidr Pulin vn dr Dos, Pulin Spruijt (10) smn mt dochtr Fmk di hr modr l 5 jr hlpt! Gmnt Uithoorn mg trots zijn op dz jubilrissn mr ntuurlijk ook op d ovrig collctntn. volgnd wk is ht rsultt bknd vn d Dibts collct n ltn u dt vi d mdi wtn! Uithoorns kids in Billy Elliot Uithoorn - Svnno, Kon n Thibult uit Uithoorn strln dz wk voor ht rst smn op d bühn vn ht Afs Circusthtr in Schvningn. Svnno is 11 n splt d hoofdrol, n droom vn n rol ls Billy Elliot. Hij is l mr dn n jr n ht trinn om n prchtig prstti nr t zttn n dt is hm zkr glukt. Thibult is 7 n splt d rol vn Klin Jongn n vogt, n mndn vn ofnn, n vrolijk noot to n dz fntstisch producti. Kon is ook 11 n hft rst d Billy School doorlopn, hij kruipt in d rol vn Grot Jongn. All dri d Kids stn t popln Erst wdstrijd KDO turnstrs Inbrk in tlfoonwinkl Uithoorn - Om tin voor hlf zs in d vrog ochtnd vn dinsdg 11 novmbr is ingbrokn in n tlfoonwinkl op ht Mrktplin. Nvigtisystmn wg n inbrk Uithoorn - Rond hlf n in d ncht vn ztrdg 8 op zondg 9 novmbr is ingbrokn in n uto, gprkrd in d Colijnln. Vn n sttioncr is n ruit ingslgn. Uit d wgn is ht nvigtisystm gstoln. Op mndg 10 Sirdn n cmr s gstoln Uithoorn - Op ztrdg 8 novmbr is ingbrokn in n woning in d Vn Dijsslln. Vi d chtrzijd vn ht huis hbbn d divn zich togng vrschft. Er zijn n d chtrdur mrdr brksporn ngtroffn. D ghl woning is doorzocht. Ontvrmd zijn sirdn. Tussn hlf n in d middg n hlf tin s vonds is ztrdg ook gprobrd in t brkn in D Kwkl - Eindlijk ws ht zovr d rst wdstrijd vn ht turnsizon stond voor d dur. W hddn lkkr n thuis wdstrijd, dus w knd d brug, d lng mt n d plnk. Idrn hd god gofnd zijn ofningn dus w wrn klr voor d strijd. Als rst mochtn d midn vn nivu 12, wr ht voor bijn idrn d llr rst wdstrijd ws n ht dus supr spnnnd ws. Dniqu mocht dit jr nog jrtj nivu 12 don n ging ls rst vn strt op d tostlln zodt d ndr midn nog vn kondn spikn wt r ook l wr prcis most gburn. Nou idrn hft ht kurig gdn bn trots op d midn. Dniqu d prstti wrd bloond mt n mooi Bronzn mdill. Topprtj! Drn ws ht d burt n Fy n Fmk om t ltn zin wt z kondn op nivu 11. Hls gn mdills mr hbbn ook mooi ofningn ltn zin op d tostlln di n d burt wrn n w gn gwoon lkkr door mt trinn n wi wt stn w d volgnd wdstrijd wl op ht podium. Hls kon Djok nit m don, mr ps mr op volgnd wdstrijd zl z idrn is vn ltn zin wt z kn. Als ltst op d middg ws ht d burt n d midn vn nivu 10. Mliss ging nr huis mt n zilvrn mdill mt hog puntn, brug 14,2 puntn, sprong 12,9 n lng mt/vlor 14,1 puntn. Mr d ndr midn Jtt n Chinouk mogn w nit vrgtn wnt ook di hddn onwijs mooi hog puntn, wrdn hls mr 2 mdills bij dit nivu vrgvn mr w hddn wl n 2d, 3d n 4d plts t pkkn. Toppr midn! W gn hrd trinn, n wi wt is d volgnd wdstrijd wl in mooi niuw pkjs. Mt n trrsstol hbbn d divn n rm ingslgn. Uit d winkl is n groot ntl mobil tlfoons gstoln. Ook hbbn d inbrkrs nkl go-pro cmr s mgnomn. novmbr is tussn vir uur in d middg n tin uur in d vond n ruit ingslgn vn n in d Prinss Mrgritln gprkrd uto. Ook hir zijn d divn r vndoor ggn mt d Tom Tom. n woning in Bislook. Gtrcht is ht cilindrslot t forcrn. Ht is bij n poging gblvn, d divn zijn nit binnn gwst. Mindr gluk hddn d bwonrs vn n huis in Brtrm. Tussn hlf vijf in d middg n zvn uur in d vond is hir ingbrokn. Vi d voordur zijn d inbrkrs binnn gkomn. Ontvrmd zijn nkl dur cmr s inclusif lnzn n contnt gld. Schuurmn Blokhuttn n cht spcilzk Mijdrcht - Tho Schuurmn, bknd ls producnt n lvrncir vn blokhuttn n tuinhuisjs in d mst uitnopnd fmtingn n uitvoringn, hft vl mr t bidn. Ht is n cht spcilzk mt mtwrk in timmrwrk. Wt ik tgnwoordig ook mk zijn stllingn voor scootmobiln in d tuin. Di wordn nt zo opgbouwd ls n tuinhuisj of blokhut n hlml op mt om r n scootmobil in t stlln. Zodnig vn constructi, dt mn r vi n dur n n knt kn inrijdn n n d ndr knt r wr uit, ldus Tho di nit lln blngstlling voor zijn productn gnit uit d rgio, mr ook vn (vr) drbuitn. Dt is t dnkn n ht vkmnschp wt hij tn toon spridt n d doortimmrd kwlitit vn zijn productn. Omdt ht hir gt om hndwrk mt n productitijd vn tussn d cht n d tin wkn voordt w n drglijk bouwsl op locti kunnn pltsn, rd ik gintrssrdn n om in d wintrmndn lvst hun bstlling t don. Dn hft mn r in ht voorjr l profijt vn. Wt mr is, bij bstlln hoft d klnt nog nits n t btln. Btln dot mn ps bij flvring n vll is dt dn n stuk ltr dn d dur mnd dcmbr, vult Tho n. D houtn blokhuttn n tuinhuisjs wordn ghl complt fglvrd n zijn voorzin vn n bschrmnd imprgnrmiddl. Ervring Tho hft door d jrn hn vl rvring opgdn in ht mkn vn (Lugrd) blokhuttn n tuinhuizn, wrvn hij dlr is. Bij hm op d wrf wordt lls in ign bhr gmkt. Bhlv blokhuttn n tuinhuizn op vrzok ook plntnbkkn op mt voor blkon n trrs. Mr d hoofdmoot blijft toch wl d producti voor tuinhuisjs n blokhuttn volgns klntspcificti mt n zdldk, n lssnrdk of n plt dk nr kuz. Idl voor in lk tuin of op n groot trrs. Prim om r vn lls in op t brgn, zols tuinstoln, prsols, fitsn, plntnbkkn of pottn, tuingrdschp nzovoort. Opgbouwd vn godgkurd n gïmprgnrd hout, wrbij voor d bvstiging vn d plnkn rostvst stln spijkrs wordn gbruikt. Tho: Zo n huisj gt op di mnir wl twintig jr m zondr dt r houtrot optrdt. Mr j kunt ht vntul in n bpld klur (ltn) schildrn. W gbruikn drvoor mstl n klurbits vn ht mrk Koopmns (bknd vn Rob s Grot Tuinvrbouwing, ztrdgs op SBS6). Dt product vrkopn w hir ook. Tho zgt d nig in d rgio t zijn di dz vrf- n houtvrdlingsproductn vn Koopmns in huis hft. Mn komt zlfs uit Goud om d vrf bij Schuurmns t kopn. En ls r op d plts wr ht tuinhuisj mot komn nog n oud schuur stt di gsloopt mot wordn, kn dt ook wordn grgld. Dlr FlixWood Mr r is mr. Wnt Schuurmn is ook dlr vn ht brd kwlititsssortimnt vn FlixWood (Flix- Clrcx). Dt is n lvrncir mt n vlzijdig nbod dt nrzijds bstt uit n progrmm constructihout, wrm d mst duurzm buitnconstructis kunnn wordn opgbouwd, zols n prchtig trrs, n ovrkpping of tuinhuisj. Andrzijds bidt ht bdrijf ook n complt progrmm knt-n-klr tuinproductn, wrm mn mt n ruim kuz n ondr ndr tuinschrmn op n sthtisch mnir n tuinfschiding kn vormgvn. Flixwood bidt wt dt btrft n totlconcpt. Ht bdrijf hft lls in huis op ht gbid vn tuinhout. Drnst is r n prt ssortimnt onvrwostbr trrsplnkn vn ht mrk Fibron. Ht bstt uit 50 procnt hout n 50 procnt kunststof. Ht splintrt nit, schurt n vrvomt nit, blijft klurcht n gt n lvnlng m. Ht is ondrhoudsvrindlijk n is nit gld bij nt wr. Mr ovr dz productn kunt u zin op d wbsit of vrg nr d sfrctlogus bij Schuurmn. Ht bdrijf is gvstigd n d Industriwg 65 in Mijdrcht. Inrit bij ht rclmbord op d Industriwg wrn ook Blom Fitsn n Rijknbrg Tuinmubln zijn gvstigd. Voor Schuurmn mot u vn doorrijdn nr chtrn. Er is ruim prkrglgnhid. Wilt u rst mr wtn? Kijk dn op d wbsit of rij ns lngs bij Tho ls u vrgn n/of opdrchtn hft. Opningstijdn: dinsdg, wonsdg n dondrdg vn tot uur, vrijdg vn tot uur n ztrdg vn tot uur. Tl , E-mil: Mn vlt uit godrnlift Uithoorn - Op dinsdg 4 novmbr om hlf vir in d middg hft n bdrijfsongvl pltsgvondn in n opslg- n vrhuurruimt n d Ondrnmrswg. En 61 jrig mn uit Uithoorn wild spulln vnf d rst vrdiping nr bndn hln mt bhulp vn n godrnlift. Ton hij bijn bovn ws bgon d lding t schuivn. D Uithoornr probrd dit tgn t houdn n kwm drbij tn vl. Hij vil zo n 3,5 mtr nr bndn. Tijdns zijn vl hft hij nog gprobrd zich vst t grijpn n n pl, mr dit is nit glukt. D 61 jrig is licht gwond grkt. Hij is pr mbulnc vrvord nr ht Vu-ziknhuis. Politi, brndwr n d trumhli zijn tr plts gwst. D rbidsinspcti dot ondrzok. Foto: Yvonn vn Doorn

6

7

8 08 Niuw Mrbod 12 novmbr 2014 DoktrsDinstn Spodgvlln ovrdg vi ign huisrts n dn tots 1. Spodgvlln vond/ncht/ wkndn vi huisrtsnpost Ziknhuis Amstlvn, tl APotHk Apothk Thmr Hijmnsln 5 Uithoorn, tl Apothk Boogrd Amstlplin 27 Uithoorn, tl DirnHULP Dirnmbulnc, tl: DirnArtsn Dirnrts Annmik Clis Ornjln 32A, 1421 AK Uithoorn, tl Dirnrtsnprktijk Uithoorn- Alsmr, Mrijnnln 46, 1421 NH Uithoorn, tl: brandwr & PoLiti Brndwr, tl Politi, tl: slachtoffrhulp info: INFORMATIEF PsycHoLogiscH HULPvrLning Prktijk voor Erstlijnspsychologi Ns /d Amstl Mw. drs. C. d Klrk, gzondhidszorgpsycholoog (BIG grgistrrd) tl./fx: ; ; htnt.nl; Erstlijnsprktijk voor Psychologisch Zorg Mw. drs. FMP vn Dijk, Anmlding: D Stroom, prktijk voor psychothrpi n coching Mw. M. Ering, Intgrl Thrput, ; gzondhidszorg- PsycHoLoog Psychothrput Dr. R.J. Filius ELIAGG Uithoorn, Ondrnmingswg 230, 1422 DZ Uithoorn, Prktijk Vn t Hoff Bidt bhndlingn n kindrn, jongrn, volwssnn, oudrs n gzinnn. Tl D Kwkl Ton & Nu Aflvring 31 Is uw huisdir zok? Blngrijk tlfoonnummrs: Infolijn Dirnbschrming Rgio Uithoorn/D Rond Vnn n omstrkn: Voor vrmist/gvondn huisdirn & klchtn dirnmishndling op mndg t/m vrijdg vn uur. Buitn dz urn kunt u d voicmil insprkn. Intrntsit: Dirnmbulnc: Voor informti ovr vrmist of gvondn dirn n spodgvlln: tl Vrmist: - Mijdrcht, Lplr: Rood-witt Ktr. - Mijdrcht, Enrgiwg: Zwrt-witt kt. - Mijdrcht, Souvrin: Jong cyprs ktrtj. Nit gcstrrd. Wit n pootjs n snuitj n licht strp op zijn buik. - Mijdrcht, Hndlswg: Big-bruin konijn. - D Kwkl, Krkln: Min Coon ktr. Cyprs grijs. Gvondn: - Mijdrcht, Smrgd: Bluw-grijz pos mt n btj crm. - Uithoorn, Frgt: Kt. Zwrt mt n btj wit. D kt is blind of zr slcht zind. - Mijdrcht, Pnning op Prkrplts: Albino [wit] konijn mt gron nummr in oor. - Uithoorn Wtrzuivring: Oud grijs-witt kt. Is wrschijnlijk blind. Wk gnd Vit Wlzijn Vit-wijkstunpunt Bildrdijkhof, Bildrdijkhof 1 Uithoorn, , Buurtstunpunt d Lgmr 2x Pr mnd wordt r op mndgmiddg tussn 14:00 n 16:30 uur n ontmotingsmiddg gorgnisrd. Wilt u gzllig mt mnsn uit d Lgmr bijkltsn of splltjs spln? Dt kn! Loop gzllig n krtj lngs. D koffi stt klr! Hip-mod vrkoop middg Op vrijdg 14 Novmbr vn 13:30 tot 15:30 uur komt modhuis Hipmod d niuw wintrcollcti shown. D niuw collcti rokkn, blouss, vstn n jssn krijgt u llml t zin n u kunt ghl vrijblijvnd pssn. Zij hbbn luk btlbr mod n r zit vst wl its luks voor u bij. Kom gzllig kijkn! Mijmringn Bluw Vinkjs Inns zg ik its gks vn d wk. Ik hd n brichtj gstuurd vi Whtspp. Dt is op zich nit zo vrmd. Whtspp is immrs op dit momnt n vn d grootst socil mdi pp s di mnsn gbruikn om brichtjs t sturn. Normlitr stt r chtr j bricht n grijs vinkj om n t gvn dt j bricht is vrzondn n 2 grijz vinkjs ls ht bricht is ngkomn op d tlfoon vn d ontvngr. Tot zovr nits vrmds, totdt ik inns 2 hldrbluw vinkjs zg. Ik stuurd nog n brichtj n wr vrndrd d tw grijz vinkjs in tw bluw vinkjs. Wt is dit? Ik knipprd ns mt mijn ogn, controlrd of ht licht wl schrp gnog ws, mr most cht concludrn dt ht bluw ws in plts vn grijs. Wt hd dit t btknn? Niuwsgirig bn ik wl, mr ik lig nit zo snl wkkr vn dit soort zkn. Mr d volgnd dg blk dt ik nit d nig ws di dz rvring hd. Op d rdio hoord ik l snl ht ghim vn d bluw Whtspp vinkjs. Als d vinkjs bluw wordn, btknt dit dt d ontvngr j bricht hft glzn. Op zich nit zo hl spnnnd zou ik dnkn, mr nit ll mnsn zijn dt mt m ns. Smosjs Er zijn mnsn di vlln ovr d zognmd inbruk op hun privcy. Mn zou zich vrplicht voln om mtn t rgrn, trwijl j dr gn tijd voor of gn zin in hbt. Ht smosj vn dt j ht brichtj nit hbt gzin, kn nu nit mr gbruikt wordn. Zl dt d populritit vrklrn vn Whtspp tot zovr, dt j gmkklijk brichtn kn sturn n ontvngn zondr j vrplicht t voln tot rgrn, omdt mn toch nit zit of j ht hbt glzn? Ht lijkt mij dt j mg nnmn dt mnsn hun brichtn lzn vi d whtspp, nt zols w dt don (ddn) mt d mil, brichtjs op d voicmil of ntwoordpprt n vl vrogr dt n brif gwoon wrd bzorgd door d postbod n dt j di dn ls. Instnt W lvn in n mtschppij di rzndsnl gt qu ontwikkling. W motn n willn vn lls n drin hoort ook instnt rgrn op lls wt r om j hn gburd. Als idrn ht om j hn dot, zou j toch m motn gn in ht ghl ls j rbij wilt horn n d ontwikklingn bij wilt blijvn. Dt is n kus di idr voor zich mot mkn. Ook ik wil rglmtig snl, snl n door. Soms chtr hb ik bhoft n mindr prikkls n wil ik informti n indrukkn ltn bzinkn voordt ik n rcti of ntwoord gf. Communicti is l n vn d ingwikkldst zkn n ht lijkt wl lsof w ht mt lkr nog lstigr mkn. Stilt kn mrdr dingn btknn, zowl positif ls ngtif. Nit invulln voor d ndr is d bst rd di ik ooit hb gkrgn. Dus ook nit invulln wrom d ndr nog nits hft ltn horn, ook l zi j ht bwijs in d vorm vn bluw vinkjs stn dt d ndr ht wl dglijk hft glzn Chrysntnln, Ton Ht llrrst blok huizn (nr. 2 t/m 16) in nbouw in d Chrysntnln. Op d chtrgrond zijn d huizn nog t zin vn d Ringdijk. D bouw vn dz woonblokkn bgon in juli 1958 in ht niuw woongbid 'D Kuil'. Ht niuw KDO sportprk wt in 1957 gopnd ws, stond r ls nig objct in d opn kkrbouwpoldr. D rst tw blokkn bstondn uit 15 koopwoningn mt prmi n d oplvring ws in d zomr vn Chrysntnln, Nu Htzlfd blok huizn nu 55 jr ltr. D Kuil is ndin nog vrdr uitgbrid mt scholn, winkls, woningn n ht Egltjsbos. D nm 'D Kuil' ws l snl ingburgrd, d Zuidr-Lgmrpoldr lg ruim 5 mtr ondr NAP (Niuw Amstrdms Pil). D Ringdijk nst d Ringvrt ws d grnsdijk vn d lg poldr. Voor mr Kwkls historisch n ctul informti: Kijk op d wbsit vn Stichting D Kwkl Ton & Nu: (Foto s: Stichting D Kwkl Ton & Nu / Dirk Plsmijr) Sintrkls n zijn Pitn bzokt WC Zijdlwrd Uithoorn - Ztrdg 15 novmbr is ht wr zovr! Sintrkls n zijn hl gvolg vn Zwrt Pitn is wr in Ndrlnd. En ntuurlijk is Uithoorn n winklcntrum Zijdlwrd n vn d rst pltsn wr kindrn hm kunnn bgrotn. Sintrkls bzokt winklcntrum Zijdlwrd op ztrdg 15 novmbr vn uur tot uur. All kindrn kunnn hm dn n hndj gvn. Er wordn bllonnn uitgdld n r is vl strooigod! Mr ht is vl lukr om vrogr t komn, wnt d clowns Chocho n zijn vrindj Oki zijn l vnf uur in Zijdlwrd om ll kindrn t vrmkn mt lidjs, splltjs n ht uitdln vn bllonnn. D clowns zijn nwzig tot uur. Ztrdg 22 n 29 novmbr tussn n uur zijn d spcil Acropitn in ht winklcntrum! Dz Zwrt Pitn zijn hl god crobtn n z gvn n spcil voorstlling in winklcntrum Zijdlwrd. D winklirs vn Zijdlwrd orgnisrn n luk sprcti: Bouw m mt Zijdlwrd! Voor lk 10 uro di u bstdt in d winkls vn Zijdlwrd ontvngt u n zgl in d vorm vn n bouwstn (mt n mximum vn 10 zgls pr nkoop). Dz zgls kunt u op d spcil sprkrt plkkn. D sprkrtn zijn vrkrijgbr bij d Zijdlwrd-winklirs. D sprkrt is vol mt 15 zgls. D voll sprkrt kunt u in d ctibus dponrn. Elk wk wordt r n prijswinnr uit d inzndrs gtrokkn. Er zijn wklijks mooi prijzn t winnn! D prijzn stn vrmld op Prijswinnrs ontvngn thuis bricht n wordn vrmld op d wbsit vn Zijdlwrd n in d Niuw Mrbod. Hulp bij ht gbruik vn d ipd in wijkstunpunt Bildrdijkhof Op dinsdgmiddg (bhlv d 2 dinsdg vn d mnd) is r d moglijkhid om hulp t krijgn bij ht gbruik vn uw Ipd. Nst d 10 wklijks cursus zilvr onlin, wr mn lrt wt n Ipd is n wt j hir llml m kunt, bid Vit wlzijn n dvis nu ook dz dinst n. Hft u vrgn of vindt u ht luk om ns mt lkr tips uit t wissln ovr ht gbruik vn n Ipd of tblt, dn bnt u dz middg tussn uur, vn hrt wlkom. D ntr is 1 uro xcl. koffi/th. Mocht u vrgn hbbn of hft u blngstlling om ls vrijwilligr dz middg t ondrstunn, dn kunt u ltijd vn binnn lopn n d Bildrdijkhof nr 1. Voor mr informti kunt ook ht wijkstunpunt blln: Tl: of miln nr Workshop POB-rt bij CREA in ht Fort n d Drcht Uithoorn - Idrn knt d Poprtstroming uit d 60-r jrn vn d vorig uw. Gïnspirrd door dz kunststroming hft Ptr Vrword n ndr mnir vn wrkn gïntroducrd n nomt dit POB-rt : Ppr on Bord. Door ht snijdn vn ppir in vrschillnd lgn n klurn ontstt r n prchtig ppirn kunstwrk. Bij Stichting CREA in ht Fort n d Drcht, Grvlingn 56 t Uithoorn, zl Ptr op ztrdg 22 novmbr dz bijzondr workshop gvn. In één dg vn 10:00 tot 17:00 uur, kunt u mt n prchtig ign wrk nr huis gn. U mkt dn n fblding, formt 50 x 70 cm, bij voorkur vn n stripfiguur. Thuis kunt u dit dn inlijstn in n lijst nr ign kuz. U kunt uw kuz voorf n ons doorgvn, dn zokt d docnt dr n mooi fblding bij. Dot u ook crtif m op ztrdg 22 novmbr 2014 vn uur, incl. n hrlijk lunch n mtriln, xcl. n lijst. Prijs voor dz hl dg is f U kunt zich nmldn door bij voorkur t miln nr of pr tlfoon op Ws wlkom op dz luk workshop n g n ht ind vn d middg mt uw ign kunstwrk nr huis. Zi ook voor uitgbrid informti ovr CREA. Ortorium Pulus in Uithoorn Uithoorn - Vrijdg 21 novmbr vort C.O.V. Amiciti ht ortorium Pulus vn Mndlssohn nr n bijbl vrhl in d Hndlingn dr Apostln. Amiciti di lk jr n ortorium zingt, mt drnst uitvoringn in Mijdrcht/Wilnis n buitn onz lndsgrnzn in Prg, Lipzig n Brlijn, stt grnt voor n uitvoring vn hoog nivu. In 1996 bij ht vrtig jrig jubilum wrd d Pulus rdr uitgvord voor n uitvrkocht Burght krk wt ton lovnd kritikn vn n ntl rcsntn oplvrd. Ht ortorium Pulus vn Flix Mndlssohn Brtholdy is n vondvullnd wrk voor koor, orkst n solistn. Ht bvt mchtig mlodiuz korn, mr ook prchtig vrstild ri s. Ht rst dl bschrijft Pulus (Sulus) vrvolging vn d christn gmnschp in Jruzlm n zijn bkring tijdns zijn ris nr Dmscus. Ht twd dl gt ovr zijn zndingsrizn nr klin Azië n Griknlnd. Mdwrking Solistisch mdwrking mdwrking wordt vrlnd door d soprn Mrjori Ginczingr, d lt Guust Mthlnr di ht rcittif n rioso nr 13 zl zingn, d tnor Jn Léon Expositi Pit Oussorn in d Wtrlini Uithoorn - Kunstnr Pit Oussorn xposrt zijn bstrct wrkn tot n mt 31 jnuri 2015 op dr bgn grond in ht Gzondhidscnrum Wtrlini Koningin Mximln 30, in Uithoorn. Ht thm vn zijn tntoonstlling is bstrct. D Abstrct wrkn mt crylvrf ltn hrd n ook pstl klurn hun wg zokn tot r n bld vn nhid ontstt Uitindlijk vrtlln d klurn u ht vrhl. U bnt op wrkdgn vn tot uur wlkom Klostrmnn n d bs-briton Frns Fislir. Koor n solistn wordn ondrstund door ht Promnd Orkst. D lghl liding is in hndn vn Toon d Grf di l sinds 1985 ls vst dirignt n ht koor vrbondn is. Anvng vn ht concrt is uur in d rk Burghtkrk, Potgitrplin UIthoorn. Togngsprijs is 23 uro (t/m 17 jr 10 uro). In d voorvrkoop zijn krtn vrkrijgbr bij Brun Amstlplin n tn Hoop Zijdlwrdplin in Uithoorn. Evt. ook bij d koorldn, zi rmbiljttn, n n d krk. Voor in formti / n COLOFON Vrschijnt wonsdg EditiE 3: Uithoorn, de KwKEl, nes /d mstel Kntoordrs: Anslmusstrt AM Mijdrcht tl mobil Fx nlvrn vn dvrtnti: dvrtntivrkoop: Nl vn dr Pol Ks Jn Kodm dvrtnti-trivn: op nvrg nlvrn vn kopij: rdcti: Nl vn dr Pol Corrspondnt: André Vnstr druk: Jnssn/Prs Rottidruk Vrspriding n bzorgklchtn: tl Cntrl dministrti: Vissrstrt GJ Alsmr tl Fx Uitgv vn: GOUW Uitgvrs B.V. Hrlm-Alsmr-Mijdrcht 126 jrgng oplge: sinds 1888 ingzondn brivn: Enidr stt ht vrij t rgrn op rtikln of zijn mning t gvn op ontwikklingn di spln binnn d gmnt. Uw ingzondn brif dint chtr ondrtknd t zijn mt nm n drs, tlfoon of -mildrs. D rdcti bhoudt ht rcht brivn in t kortn of t wigrn. lt op: Ndrukklijk mkn wij u r op ttnt, dt door ons in dz krnt gproducrd dvrtnti-, foto-, n/of tkstmtril nit bschikbr wordt gstld n drdn. Dus ook nit pr -mil, fotokopi of ndrszins zondr uitdrukklijk, schriftlijk tostmming vn d uitgvr!

9

10 10 Niuw Mrbod 12 novmbr 2014 KNA orkst scoort god op Strkfstivl Uithoorn - Ztrdg 12 novmbr hft ht orkst vn Muzikvrniging Kn dlgnomn n ht Strkfstivl in Bodgrvn. Tijdns dit fstivl kondn d divrs Hmonin, Fnfrs n Brssbnds uit Ht Gron Hrt ct d prsnc gvn n wrdn z boordld door n vkkundig jury. Angkomn in Bodgrvn bij ht Evrtshuis, kon ht slgwrk uitgldn wordn n wrd r glgnhid gbodn om nog vn in t spln n d ltst puntjs op d Middgvoorstllingn in Crown opgtogn ontvngn Rgio - Afglopn ztrdgmiddg wrn r tw voorstllingn in d grot zl vn ht thtr. Pluk vn d Pttflt, nr ht bok vn Anni M.G. Schmidt, wrd gspld n d klinst bzokrtjs stondn nthousist m t klppn n stmpn. N floop vn d rst show, di om tw uur n voll zl trok, mochtn r n ntl drvn hun mning gvn. Frddi vrtld dt z nog nit klr wrn op ht tonl, wnt wt ws ht gvl; D cst bgon ls n stl schildrs n bouwvkkrs n r stond n grot bouwstigr op ht podium. Z dridn zich om n zgn n zl vol kindrtjs. Julli zijn t vrog! W zijn nog nit klr mt ht dcor vn Pluk! Oh, oh, wt nu? Dt wrd vkkundig opglost. D stigr wrd d Pttflt n ht bknd rod krnwgntj vn Pluk bstond uit d bouwrdio, d vrfbk n d grdschpskist. Wi willn r Pluk n Agj spln? rip één vn d tonlsplrs n uit d zl kwmn d tw jongst cturs. D voorstlling wrd gspld door in totl zs cturs, di idr n ntl krktrs spldn uit ht gwldig vontuur vn d Tortltuin, inclusif d fmili Stmpr, d Hn-n-wr-wolf, mvrouw Hldrdr, Doll d Duif n d ovrig bknd prsongs. Bzokstr Loïs vond d prkmstr grppig n klin n vond ht voorl luk dt z op d foto mocht mt Pluk n Agj. Hr bror Jim vond d hl voorstlling hl rg luk n Frddi vogd r nog n to dt z ht mstmpn mt d Stmprtjs n ht dnsn nst d stol wl ht llrlukst vond. Voor d Stmprtjs wrdn r zs kindjs uit d zl gkozn di vn mochtn mspln. Sm, d cool bror vn Frddi, vond d hl voorstlling wl god. Om vir uur wrd d twd show gspld n wr ws d zl flink gvuld. En bijzondr gslgd kindrmiddg dus voor ht knuss thtr in ht cntrum. Binnnkort in Uithoorn bij Amstlhof Sport & Hltclub ButyBox Injctbls mt bhndlingn door drs. Ludlg n dr. Aghin Uithoorn - Vnf 21 novmbr 2014 zulln grnommrd cosmtisch rtsn Drs. Arthur Ludlg n Dr. Jn Aghin bhndlingn uitvorn bij ButyBox Injctbls op hun locti in Uithoorn bij Amstlhof Sport & Hlth Club. ButyBox Injctbls is trots om hr klntn injctbl bhndlingn t kunnn bidn door één vn d bkndst cosmtisch rtsn vn Ndrlnd; Drs. Arthur Ludlg. Mt ruim 14 jr rvring in d wrld vn Injctbls n door zijn dlnm n intrntionl congrssn is Drs. Arthur Ludlg ltijd op d hoogt vn d ltst ontwikklingn n bhndlmthodn. Drnst lidt hij zowl ntionl ls intrntionl ndr rtsn op. Hirdoor kunt u ltijd rknn op n intgr, rlijk n vkkundig dvis vn drs. Arthur Ludlg n bnt u in god hndn. Dr Jn Aghin is gspcilisrd in d PDO-drdlift bhndling. Bij dz bhndling wordt mt oplosbr drdn ht gzicht, d hls of dcollté glift. Ovrl wr huidvrslpping bstt kunnn in princip d drdjs wordn gbruikt, zols o. bij d bovnrmn. D PDO-drd is n l sinds 1992 in d chirurgi gbruikt drd di n gunstig bijffct hft dt voor cosmtisch bhndlingn kn wordn ngwnd. En bhndling mt PDO-drdjs is n t bvln voordt gdcht wordt n n ingrijpnd fc-lift of lsrbhndling. Dr Jn Aghin is trinr op ht gbid vn d PDO-Drdliftmthod in Ndrlnd. Drnst is hij hoofdrdctur vn ht Cosmtisch Gnskund Mgzin, ht bld vn d Ndrlnds Vrniging voor Cosmtisch Gnskund, n lid vn d commissi kwlitit vn di vrniging. Jn Aghin wrkt uitsluitnd mt tch- i t zttn. En ton ws ht dn indlijk tijd voor ht cht wrk. Idrn n btj gzond gspnnn n god gconcntrrd. Ht opningsstuk ws To my country. En korl, zols z dt nomn. En hl lngzm stuk dt gopnd wrd door d koprblzrs. Ht orkst hd r vl op gofnd n dt hft zijn vruchtn fgworpn! D kop zt lvst god. Lkkr Drn kwm Cssiopi, dt lip ook llml hl lkkr. D jury ws rg t sprkn ovr d hobo solo mt drn togvogd n fluit solo. Als ltst spldn w Pinocchio. En hl luk vrhlnd stuk, wrin j god kn horn wnnr ht ovr Gptto, d vrolijk Pinocchio, d vls vos n kt, n d wost wlvis gt. Ook dt stuk ging prim, hr n dr nog wl wt klin missrs, mr w wrn hl tvrdn. Zols ltijd mt zo n uitvoring op n fstivl, hft d jury n commntr mt puntn vn vrbtring. Zols bijvoorbld d dynmik n d zuivrhid. Voorl voor ritmik n smnspl scoord ht orkst hog puntn. Voor d mst ondrdln krg ht orkst n 8, n pr kr n 7,5 n n pr kr n 8,5. Hl mooi puntn dus! Al mt l n zr gslgd fstivl n n mooi nloop nr ht concrt A Tropicl Music Night Out nstnd ztrdg in ht Crown Thtr in Alsmr? Wilt u ook ns zin ho dit orkst n d ndr ondrdln vn KnA n d wg timmrn? Er zijn nog krtn vrkrijgbr vi St. Antonius Ziknhuis gt d wijk in: Vrouwn informrn ovr borstknkr Rgio - Vl vrouwn krijgn in hun lvn t mkn mt n knobbltj in d borst. Howl n knobbltj in d mst gvlln nit kwdrdig is, krijgt in Ndrlnd toch één op d cht vrouwn borstknkr. Ht St. Antonius Ziknhuis vindt ht blngrijk dt vrouwn god op d hoogt zijn wnnr z hirm t mkn krijgn. Drom gn w inwonrs vn Utrcht op n niuw mnir informrn ovr borstknkr: onz ign borstknkrchirurgn gn smn mt divrs zorgorgnistis uit d rgio mt gïntrssrdn in gsprk. Borstknkrchirurg Ron Kolmij: Wij trkkn d wijk in n gn inwonrs informrn ovr zkn ls: is zlfondrzok zinvol, wt do j ls j n knobbltj volt n wt gburt r ls n knobbltj borstknkr blijkt t zijn, is borstknkr rflijk, wt zijn bhndlmoglijkhdn, wt kun j don om borstknkr t voorkomn n wlk rolln spln d divrs zorgorgnistis? nikn n middln di zich wtnschpplijk bwzn hbbn. In nuw smnsprk mt d ptiënt/cliënt zorgt hij voor n sthtisch optiml rsultt. ButyBox Injctbls is n klinik voor modrn cosmtisch bhndlingn, zondr chirurgisch ingrijpn. ButyBox Injctbls ondrschidt zich door d filosofi wrin n mooi huid n n jugdig uitstrling voor idrn tognklijk mot zijn. Drom hntrn wij zr gunstig prijzn, mt d bst productn n grndrn w d hoogst moglijk kwlitit. Mt 2 vstigingn in Dn Bosch n Uithoorn kn ButyBox Injctbls bhndlingn vrzorgn voor mnsn uit hl Ndrlnd. Bnt u op zok nr n oplossing voor ht vrmindrn vn rimpls n zokt u n dskundig n profssionl klinik di bknd stt om d prijs-kwlitit vrhouding dn is ht n t rdn om ns contct op t nmn mt ButyBox Injctbls. U kunt uw vrgn stlln n wllicht l dirct n fsprk inplnnn voor n bhndling bij ButyBox Injctbls in Uithoorn vnf 21 novmbr! Voor mr info zi d dvrtnti in ht mgzin Lijf n Gzond in dz krnt. Stuntvrkoop Intrsport DUO Uithoorn - Vn wonsdg 12 novmbr t/m vrijdg 14 novmbr.s. orgnisrt Intrsport DUO wdrom n stuntvrkoop bij Amstlhof Hlth Club in Uithoorn. U kunt profitrn vn kortingn tot 60% op rstnt- n fbriksprtijn: Wintrjcks, skibrokn, pully s, swtrs, polo s, bikini s, running- n fitnssklding, tnnisklding, votblklding, sportschonn, csulschonn n sportrtikln vn vl bknd sportmrkn. Locti stuntvrkoop Intrsport DUO: Amstlhof Hlth Club, Noorddmmrwg 30, 1424 NX Uithoorn/D Kwkl. Opningstijdn stuntvrkoop Wonsdg 12 novmbr: uur. Dondrdg 13 novmbr: uur. Vrijdg 14 novmbr: uur Informtibijnkomstn D rst informtivond vindt plts op dinsdg 25 novmbr in ht Lidsch Rijn Julius Gzondhidscntrum Trwijd. Smn mt d huisrtsnprktijk wordt ht progrmm ontwikkld. Uitgngspunt hirbij zijn d vrgn di lvn bij idrn di gïntrssrd is in ht ondrwrp. D twd stt gplnd op mndg 1 dcmbr in Knlnilnd smn mt thuiszorgorgnisti Dhli Zorg (gspcilisrd in intrculturl zorg)n is spcil gricht op llochton vrouwn. Anmldn voor ht bijwonn vn informtibijnkomstn kn vi ntoniusziknhuis.nl. Mr informti ovr onz borstknkrzorg is t vindn op Jrlijks zit ht St. Antonius mr dn ptiëntn mt (vrdnking op) borstknkr n wordn r 400 borstknkroprtis uitgvord. Drm zijn wij ht grootst borstknkrcntrum in d rgio n één vn d top-5 cntr vn Ndrlnd. Burgmstrsontbijt op ht gmnthuis NATUUR DICHT BIJ HUIS Elk vrtin dgn vindt u hir n column vn ht Instituut voor ntuur-ducti n duurzmhid (IVN), fdling D Rond Vnn & Elk vrtin dgn vindt u hir n column vn ht Instituut voor ntuurducti Uithhorn. n IVN duurzmhid -mldpunt(ivn), ntuurwrnming: fdling D Rond tlfoon Vnn & Uithoorn. IVN-mldpunt ntuurwrnmingn: tlfoon Boktorrn n ndr kvrs Ik dnk dt dz column l zo n 10 jr bstt. Al di tijd schrijf ik tw kr pr jr n column. Ik krijg wlns d vrg; ho vrzin j idr kr wr n ondrwrp. Eignlijk is dt simpl. Als ht wr tijd wordt om n column t schrijvn gburt r wl its. Mn komt thuis mt n dod bunzing. W ontdkkn vlrmuizn in d dkrnd. Er zittn 11 rnsuiln in d boom. Bovn j computr hngt n spinnnwb. J volgt n bijncursus of j ligt in ht grs tussn d mdlifjs. Ht hft m nooit moit gkost. Ook nu nit. Er vloog wt door ht huis. Gn nchtvlindr. Wt dn wl. Ht lndd op n schildrij; n tor. En tor? Dr hft in d fglopn 10 jr nog nimnd ovr gschrvn. Mr j, wt wt ik ovr torrn t vrtlln. Zs potn, dus n insct. Mr dn. Tijd om d bokn ns t rdplgn. Ondrtussn toch n stofdok gpkt om d tor lvst buitn t zttn. J, dt kn nit mt d stofzuigr. In d gbruiksnwijzing vn mijn niuw stofzuigr stt, vtgdrukt, dt j gn lvnd dirn mt d stofzuigr mg opzuign. Kvrs wordn ook wl torrn gnomd. Dus torrn zijn kvrs. Kvrs hbbn, op n nkl uitzondring n, tw pr vlugls (dus vir). D voorst vlugls zijn in d loop vn d voluti hrd gwordn. W nomn dz vlugls dkschildn. Officil mot j dus prtn ovr schildvluglig. D vlizig vlugls zittn r ondr, di wordn gbruikt om m t vlign. En bknd kvr is ht livhrbstj. Zt j hm op j hnd dn loopt hij nr ht hoogst punt vn j hnd om vndr wg t vlign. En livhrbstj is n vlstr (crnivoor). Hij t luizn. Vl kvrs zijn chtr vgtriër, z tn dln vn plntn. D schildn kunnn zwrt zijn mr ook prchtig gklurd. D klurn kunnn op dri mnirn ontstn. Sommig schildn hbbn cht klurn, z zijn klur vst. D mtlklurn, zols bij ht lznhntj, ontstn ndrs. Ht schild, d chitin, blijft tot zkr hoogt doorzichtig, mr brkt ht licht dt rin komt. D structuur vn d chitin bplt dn ho ht licht brkt n drdoor ontstn d mtlklurn. Andr soortn hbbn klirn di klurstoffn fgvn. Di klurstoffn bstn uit hl klin gklurd schubbtjs di op ht dkschild blijvn zittn. Vl snuittorrn hbbn dkschildn di z mt klurrijk podr bdkkn. Zondr dit klurrijk podr zijn d schildn zwrt. Mijn tor blk n boktor. T hrknnn n zijn lng gbogn ntnns. Sommig boktorrn hb j livr nit in huis, z lvn vn droog oud hout n kunnn houtn blkn volldig vrnitign. Mijn boktor hb ik in d houtstpl gzt, hft hij ook wt t tn. Uithoorn - Tijdns d wk vn Ht Ntionl Schoolontbijt, wrin ruim kindrn smn ontbijtn op zo n bsisscholn, vindt ook ht Burgmstrsontbijt plts. Nt zols in 225 ndr Ndrlnds gmntn gvn burgmstr Dgmr Oudshoorn- Ting n wthoudr Ri Zijlstr ht god voorbld. Twintig lrlingn vn grop 4 vn d Opnbr Bsisschool Tormlijn n d Rndhoornwg wrn mt hun bglidrs uitgnodigd voor n gzmnlijk ontbijt op ht gmnthuis. In ht bdrijfsrsturnt schovn z dondrdgmorgn 6 novmbr om hlf ngn smn mt d burgmstr n wthoudr n n d ontbijttfl. Dr mktn z in n vrolijk n ontspnnn sfr knnis mt lkr. D kindrn zgn r voor dz unik glgnhid xtr mooi uit. Voordt idrn ging ontbijtn vrwlkomd d burgmstr d kindrn n gf hldr uitlg wt d btknis is vn n god ontbijt s morgns, mr dt nit ll kindrn dt zo krijgn. Tvns wrd ht god dol ndr blicht. Vrvolgns mochtn d kindrn vrgn stlln n d burgmstr n d wthoudr (kurig mt vingr opstkn). Zols wt d burgmstr dglijks dot n of zij hr wrk luk vindt, ho j burgmstr kn wordn, ho oud zij is, of z nit krom ging lopn vn d zwr mbtsktting di zij drog, wr di uit bstt n zo mr. Ook op wthoudr Ri Zijlstr wrdn vrgn fgvuurd. Ondr mr wt d functi vn wthoudr inhoudt, of z wttn mkt n of z di ook uitvort nzovoort. Hl opnhrtig n in jip n jnnk tl wrdn d vrgn door bid bwindsvrouwn bntwoord wrn ht ontbijt vn strt ging. Indrdd, n gzond ontbijt mt vl fruit n gn hglslg Althns, dt ltst wrd nit op tfl wrgnomn. Klssjuf Anouk Jorn hft knnlijk n uitstknd invlod op d kindrn, wnt z tn n gdrogn zich kurig n stldn intussn nog wt vrgn n d burgmstr n d wthoudr. Di vordn gnimrd gsprkkn mt d kindrn di hl prgmtisch hun vrgn stldn n zich intussn tgod ddn n ht door d school voortrfflijk vrzorgd ontbijt. D gmnt btlt symbolisch voor ht ontbijt dt d kindrn krgn mt n donti n Mk-A-Wish Ndrlnd. Dt is dit jr ht god dol vn Ht Ntionl Schoolontbijt. Mk- A-Wish Ndrlnd vrvult d lifst wns vn kindrn n jongrn tussn 3 n 18 jr mt n lvnsbdrignd zikt. Ook dt ws n tfl soms ondrwrp vn gsprk. D kindrn kondn zich vn ht ziktbld nit ltijd n duidlijk voorstlling mkn, mr bgrpn wl wr ht om ging. Dt ht dnkzij ht Ntionl Schoolontbijt moglijk is om vnwg di situti n bijzondr wns vn jong lftijdgnootjs in vrvulling t ltn gn, vond lgmn instmming.

11

12 12 Niuw Mrbod 12 novmbr 2014 Bdmintonvrniging D Kwkl hft niuw sponsor! D Kwkl - All 7 tms vn Bdmintonvrniging D Kwkl zijn in ht niuw gstokn door onz niuw hoofdsponsor. Eugèn n Ptrici Blkmoln hbbn rvoor gzorgd dt r wr mooi shirts zijn voor idrn di comptiti wil spln. En dt w dit jr wr mt n rcord ntl tms mdon n d comptiti mkt ht lln mr lukr. Alic Good Ht logo vn Alic Good stt prchtig op d niuw shirts. Alic Good is d bnd wr Eugèn Blkmoln ls bssist vl vn zijn nrgi in kwijt kn. Dz bnd is in 2002 opgricht n hft inmiddls l zijn dbuutlbum Worst cs scnrio uitgbrcht. Ook ddn z dit jr m n d voorronds vn D Grot Prijs vn Ndrlnd n zijn z hls nit doorgdrongn tot d volgnd rond. D bnd bstt uit 4 ldn uit onz omgving n hun muzik kn ls bst wordn omschrvn ls Rock nd Lol, Funk nd Roll, covrs nd own work (zi ook Bdmintonvrniging D Kwkl is r trots op om dz bnd t mogn promotn!! Jugdtm Inmiddls zijn d rst wdstrijdn lwr gspld door d 7 tms vn onz vrniging. W zin dus vl niuw gzichtn di hun uitrst bst don om spnnnd n uitdgnd wdstrijdn t spln. Allrrst bstt ons jugdtm uit nthousist jongns n midn vn nog gn 13 jr: Jim, Sd, Bs, Tss n Elin. Op dit momnt hbbn Znuwslopnd indfs prncomptiti BVK D Kwkl - Als u dit lst is r nog mr 1 splrond t gn in d 1 cyclus vn d prncomptiti vn d BVK n d spnning is volbr. Volgnd wk vlln immrs d bslissingn ovr promoti n dgrdti. In tgnstlling tot d voorgnd jrn promovrn n dgrdrn in d niuw comptiti-opzt nog mr 3 prn pr lijn, vlt n d ltst splvond d lgst scor uit d cyclus f n zijn prn di mr dn 3 kr nit in hun ign smnstlling hbbn gspld uitgslotn vn promoti. Kom dr mr ns uit ls j bspiglingn wilt mkn ovr d knsn. Wi gn lst hbbn vn promotikoorts zijn d topprs in d A lijn, zols ook d lgr gpltstn in d C lijn zich gn zorgn hovn t mkn dt zij nr n lgr lijn trug kunnn vlln. Dt mt toch n gruststllnd gvol gvn in d nloop nr d slotvond. Di topprs in d A lijn vordn ook fglopn dondrdg in Dorpshuis D Qukl wr d bovntoon. Nlly Vork n Andr Vrhof wistn dz kr Rit n Wim Ritzn nipt voor t blijvn. Zij wrdn rsp. 1 n 2 mt 61,31% n 60,71%. Ht gmiddld n 6 vondn vn Rit n Wim is mr lifst 59,94% n dn vlt d lgst scor strks ook nog ns wg! Rs n Grrd vn dr Post hbbn tijdig n indsprint ingzt n mt hun 3 plts mt 56,85% hbbn zij d dgrdtizond nu wl vrltn. In d totlstnd is r sprk vn n fgtknd top 4. Ondrin indigdn Kitty n Huub vn Bm glijk mt Efk Bckrs n Mrinn Kmp n hun scors vn toch nog bovn 42% zorgdn bpld nit voor ht opkrikkn vn hun gmiddld. In d B lijn zorgdn Toos Borlg n Anni Luwrs voor n vrrssing door d 1 plts op t isn mt 61,61% n drm nmn hun knsn op promoti nr d A lijn strk to. Zijn zij bstnd tgn dz druk? Truus n Pit Lngln wrdn mt 59,83% 2 n ook zij hbbn nog wl nig zicht op promoti. Invlpr Jnny Strng- Jn vn dr Knp indigd op d 3 plts mt 56,25%. Ondrin litn Ati n Wn Ovrwtr ht llijk fwtn n zij motn nog vol n d bk om ht vg lijf t rddn. In d C lijn stt r gn mt op Jn Strng n Cor Hndrix. Door hun topscor vn d vond (54,28%) nmn zij d 1 plts in d totlstnd ovr vn Rit n Wim Bijr, di nittmin stvig 2 stn. Corri n Ruud vn dr Pt hrstldn zich vn ht dbcl vn vorig wk n zij zgn hun gmiddld wr bovn d 50% uitkomn door dz kr 2 t wordn mt 57,99%. Rit Koot n invlstr Elly Zndvlit compltrdn d top 3 mt 55,56%. Dondrdg 13 novmbr om c zl zo n btj bknd zijn ho d lijnn r d volgnd cyclus uit zulln zin ls d computr tnminst ll scors n promoti- n dgrdtirgls mt bijbhornd corrctis god kn vrwrkn. Vir ovrwinningn op n rij D Kwkl - N 3 ovrwinningn op rij splt Qui Viv tgn Huizn. D wdstrijdn tgn Huizn zijn l 5 sizonn lng idr kr spnnnd. Idrn hd dus rg vl zin in ht potj tgn Huizn. Huizn splt dit sizon mt n prt tctik, zowl vrddignd ls nvlln. Zlfs bij n chtrstnd, hlt Huizn grg hun kpr uit ht vld voor n xtr vldsplr. Qui Viv hft dz wk drom god glt op d bldn vn Huizn n hir hun splpln op fgstmd. D rst hlft gt glijk op, Zowl Qui Viv ls Huizn krijgn knsn. Huizn komt op voorsprong uit n strfcornr mr nit vl ltr mkt Qui Viv knp d 1-1 uit n strfcornrrbound, Sbstin vn d Kstl stt schrp bij d 2 pl n tikt ht blltj kurig binnn. D rst hlft is voorl n schkpotj zondr grot knsn voor bid plogn. Ptr vn Ooik rdt n pr kr knp n houdt d scor zo op 1-1. Wi ndrs dn ht strfcornrknon uit d Kwkl, Mrk Wbr, z tw kr glijk gspld n 3 kr vrlorn, mr zkr wtn dt d rst winstprtij nit mr lng op zich lt wchtn, nu z stds mr gwnd rkn n d wdstrijdn n n lkr. Dus vl plzir n succs llml! Sniorn Hir zijn ignlijk ll tms opniuw smngstld om zovl moglijk tgmot t komn n d wnsn vn d ldn om in n hogr klss t willn spln. Drnst zijn r niuw ldn bijgkomn, jugdldn doorgstroomd nr d sniorn n blssurs wr ovrwonnn. En hl god ontwikkling!! En ook ltijd wr n grot uitdging voor d tchnisch commissi om d tmsmnstlling wr god t krijgn. Tm 1 IVN Wintrwndling Rgio - D twd IVN wintrwndling vn dit sizon vindt plts op ztrdg 15 novmbr Zols ltijd vrzmln w bij d prkrplts vn d bgrfplts in Wilnis n d Ir Enschdwg om 9.30 uur. Dz kr vort d wndling ons vnuit Kmrik richting Wordn n lopn w ovr ht jgpd lngs d ovr vn d Oud Rijn n door ht widlndschp bij d Houtdijk tussn Kmrik n Hrmln. D mndrnd rivir mt mooi uitzichtn, hrfstig tfrln n ht opn lndschp zorgn KDO JG2 splt god tornooi in Frind Lgu D Kwkl - Ondr n prchtig njr zonntj wrd fglopn ztrdg wr n tornooi in d Frinds lgu gspld bij d koninklijk HFC in Hrlm. In totl wrdn r dri wdstrijdn gspld door d pupilln vn KDO G- votbl. In d rst wdstrijd tgn NVC wrd l duidlijk dt d splrs vn KDO in god don wrn. D chtrhod bstnd uit Sr L, Klly n kpr Tim wrn nit vn pln om vndg t vrlizn. Door n dolpunt vn Brt wrd ht 1-1 in d 1 wdstrijd. D 2 wdstrijd ws tgn khfc. Zlfd splbld ls in d rst wdstrijd khfc probrd t scorn mr vrgt drbij d vrddiging. En vrr uittrp vn Tim blndd mkt d 2-1 hrd, lg n nit t stoppn voor d kpr vn Huizn. Drn krijgt Huizn n wl rg mkklijk ggvn strfbl, di wordt bnut n stt ht wr 2-2. Qui Viv mot hirdoor zlfs vijf minutn mt tin mn spln. Door hrd wrk n control in d vrddiging wt Qui Viv god om t gn mt n mn mindr. Nit lng n dt Qui Viv wr mt 11 mn mg spln scoort Woutr Hrmkr n prchtig dolpunt. Its wt Qui Viv zlfs gld oplvrt wnt Woutr mkt god gbruik vn d wlbknd zwrtrol 3-2 n Qui Viv op voorsprong. Dn is duidlijk wt r gt gburn, Huizn stt chtr: Kpr ruit. Qui (Eric, Frnk, Mndy, Efj n Anosk) is nog ongslgn n stn nu toch op d twd plk, wt btknt dt ht dr hl spnnnd is. Tm 2 (Dv, Lrs, Muric, Mrik, Ils n Nomi) stn op dit momnt gwoon bovnn, d topprs! Supr god gdn. Tm 3 (Ptr, Ron, Hns, Ev, Simon n Hnriëtt) hft ls dol om zich t hndhvn in dz niuw hogr klss n dt gt z zkr lukkn mt nu n 6 plk, mr zkr wtn dt d twd hlft vn d comptiti d shuttl gunstigr zl vlln. Ht jugdig tm 4 (Woutr, Goss, Kvin, Britt, Britt) dot ht prim bij d sniorn in d 4 klss n stn gwoon op n prchtig 3 plk. Complimntn hoor! Tm 5 (Jspr, Philipp, Mrin n Annmik) gn ook zkr wtn stds btr spln. Bid hrn zijn niuw in d comptiti, mr fntik dus z gn d 7 plk vst nit lng mr bzttn n stijgn. En dn hbbn w nog n hl nrgik hrntm (Grwin, Mik, Kvin, Sndr n Rik). Vol nthousism n mt vl plzir stn dz jong tlntn op d bn. Evn ook nog wnnn n d sniorncomptiti n n lkr n d wdstrijdn wordn mr nt vrlorn. Dus ook hir gt ht d komnd tijd lln mr btr. Vl succs mnnn!! Hb jij ook zin om bij ons t komn bdmintonnn, n dt kn op ll nivus, kom dn gwoon n krtj kijkn. Of btr nog, nm j sportspulln m n do gwoon m. Dt kn op ztrdg vn uur bij d jugd (vnf ongvr 8 jr) of op mndgvond kun j ht bst n uur komn (zi ook W vrwlkomn j grg!! voor n mooi fwisslnd wndling. D gschidnis vn dit gbid vormt d chtrgrond vn dz wndling. D fstnd is ongvr 8 9 km. Tips voor ondrwg: Kldt u wrm gnog n. Nm its wrms t drinkn m. Drg stvig wndlschoisl. D rout vort o.. ovr dijkn n door wilndn. Vrzmlpunt: 9.30 uur Prkrkplts Bgrfplts Wilnis lngs d Ir Enschdwg. Anmldn is nit nodig, Voor informti blt u mt Hns Tuinnburg bij Onno n di schoot god in d hok 0-1. KDO rook zijn kns Brt, Jck n Kj wild llml ook wl scorn mr krgn dr gn kns mr voor. Uitindlijk wist d khfc toch n kr Tim t vrschlkn n wrd d induitslg vn d 2 wdstrijd 1-1. In d 3 wdstrijd wrd d god lijn voortgzt. Coch Tom hd n winstbonus in ht vooruitzicht gstld. En 3 glijkspl zou n trktti oplvrn. Nu dt litn d jongns n misjs zich gn 2x zggn n mt voll ovrtuiging wrd r gspld in d 3 wdstrijd. Odtt n Nils spld ls stofzuigrs op ht middnvld. D inzt vn ht hl tm wrd bloond mt n 2-1 ovrwinning op DIOS. Hirdoor wrd ht nog ngnitn in d kntin mt ptt n drinkn. Viv wt dn wt ht wil don n dit btld zich prfct uit. En gol vn Sjors d Hn, n knp ngvn vn Jspr d Wl, zorgt voor 4-2 n n prchtig (vld)gol vn Mrk Wbr, hrd mt zijn bckhnd vnf d chtrlijn, zorgt voor d 5-2. Huizn is dit sizon nog nit gstrft voor ht wissln vn hun kpr, Qui Viv dot dt dz wdstrijd gndloos. Einduitslg 5-2. Wr d Ezl zich zldn stoot dzlfd stn, komt omdt hij drn op zijn Qui Viv is! Qui Viv wint n hft nu 4 ovrwinningn op rij. Volgnd wk spln d mnnn uit d Kwkl uit, tgn HIC. Dit is in d buurt dus wij hopn op vl support! Lgmrvogls C2 vindt zijn Wtrloo in Brukln Uithoorn - Zols d kop vn dit rtikl l zgt, wordt dit hls ht rst vrslg mt n ngtiv uitkomst. En fntstisch sri vn 6 winstprtijn is tn ind gkomn. Ztrdg 8 novmbr stond d wdstrijd vn ht jr voor d Uithoorns C2 op ht progrmm. Z mostn frizn nr Brukln om n t trdn tgn d C1 vn d pltslijk F.C. Coch Grgory hd d jongns klrgstoomd voor dit dul. Afglopn wonsdg ofndn z tgn d ign C1, twdjrs C-splrs mt n fors postuur n vl snlhid, nt ls Brukln. Dz ofnpot lvrd n smdlijk 10-1 ndrlg op, mt nm door tvl ontzg n t winig durf. Ho ndrs ws d strt tgn Brukln, d Lgmr boys kozn brutl d nvl n krgn nkl klin knsn. Uit n dip pss wist Brukln hls t scorn, d rchtsbuitn producrd n zondgschot wr kpr Lrs lln mr nr kon kijkn. Op n uitrst onglukkig momnt, 1 minuut voor d rust, volgd n twd trffr. Bridgvrniging Hrtnvrouw N nkl tctisch omzttingn bgonnn d jongns n d twd hflt. Vrlorn Of d duvl rm spld, onz linksbck vrndrd n voorzt vn richting di drdoor onhoudbr in ht dol vrdwn. Mt n stnd vn 3-0 bsftn d jongns dt dz blngrijk wdstrijd vrlorn zou gn. Nittmin blvn z op d nvl spln. Dit wrd glukkig bloond mt n trffr vn n lrt Tim. Brukln wist nog 2x t scorn, wrm d indstnd 5-1 op ht scorbord kwm. Ondnks dz t hog uitslg, vrdint d C2 n complimnt voor d wijz wrop z dz fysik onglijk strijd zijn nggn. Z litn zich nit imponrn door d fors ovrtrdingn n blvn jgn op dolpuntn. Echtr d uitslg is duidlijk, d rst vrlispuntn zijn n fit. Wr Npolon zijn ndrlg ld in Wtrloo, most coch Grgory (wllicht tovllig vn dzlfd lngt ls Npolon?) ht zuur vn n ndrlg provn in d provinci Utrcht. Pul Vnmns Prijs groot succs Uithoorn - Afglopn wknd orgnisrd d Uithoorns Roi- n Kno Vrniging Michil d Ruytr. Pitr Rom Colthoff vn Skdi uit Rottrdm blk n ht ind vn ht wknd d ovrll winnr. Bij d dms ging d ovrwinning nr Lis Schnrd vn Tht uit Eindhovn. Bij d vtrnn dms blk Willk vn dr Wid (Rijnlnd, Lidschndm) d strkst, trwijl John Arnold vn Dvntri uit Dvntr d winnr bij d hrn wrd. D jongns 18 ctgori wrd door d Amrsfoorts Hmus roir Bn vn Brussl gwonnn. Zowl d jongns, ls d misjs 16 ctgori wrn prooi voor Michil d Ruytr tltn, nmlijk Friso Sntn n Ingr vn Dok. Hun wdstrijd ging ovr ongvr d hlv fstndn. Ztrdg Op ztrdg ws d wdstrijd t gst bij d UWTC n d AKU. Er wrd gfitst op d wilrbn om sportprk d Rndhoorn. Er most n individul tijdrit ovr 10,5 km grdn wordn. D bn wrd ls zwr rvrn door d kort rcht stukkn, d wind n d brug. Mt gmiddld snlhdn vn bovn d 40 km/h ging ht chtr nit lngzm. Lis Schnrd dd god zkn door n minuut snllr t fitsn dn hr concurrntn. In d middg wrd r vrpltst nr schtsbn d Wstfris in Hoorn voor ht 2 ondrdl. Adrin vn Vld uit Groningn (Agir) dd hir n nvl op d rst plk door d 11 rondn in 5:56.1 f t rffln. Ingr vn Dok (MdR) lgd hir n god bsis voor hr indovrwinning door d 6 rondn in 3:56.5 f t lggn. Zondg Op zondgochtnd mochtn d tltn rst ht Amstl Drcht knl ovrstkn ovr n tijdlijk brug, wrn z zich nr d strt vn n loop ovr 5 km mochtn bgvn. Gstrt wrd r bij d Kromm Mijdrcht, wrn r lngs ht Dri Provinciënpunt glopn wrd om vi d brug bij Vrouwnkkr uitindlijk t finishn bij ht clubgbouw vn Michil d Ruytr. Pitr Rom Colthoff stld mt n tijd vn 16:48.8 ord op zkn in ht hrnklssmnt n pkt d liding wr trug. John Arnold wist mt 17:10.5 ht gt mt zijn concurrnt, Jn Frits d Gns (Posidon, Amstrdm) t vrklinn. Friso Sntn lgd d hlv fstnd f in 6:26.3, n zr snll tijd. Afsluiting Als fsluiting wrd r groid op ht Amstl Drcht Knl ovr n fstnd vn 3,5 km. Pitr Rom Colthoff nm hir dfinitif d liding mt d snlst tijd (13:30,9), trwijl John Arnold (13:58.1) d klin chtrstnd op Jn Frits d Gns ruim god mkt. D Gns ws nt hrstld vn n ribblssur n voorl ht roin ging hm nog nit god f. Lis Schnrd roid zr snl n stld hr indovrwinning vilig mt 13:49.1. Bn vn Brussl roid zr snl mt 13:38,4 n bhild zijn rst plk. Willk vn dr Wid kon ook hr rst positi in ht klssmnt vrddign door 15:20.9 nr t zttn. Bij d jugd hd Ingr vn Dok l n ruim voorsprong opgbouwd, wrdoor z ondnks n 30 scondn lngzmr tijd bij ht roin toch d rst plk pkt. Vn Michil d Ruytr ddn bij d vtrnn vrdr Jn Röling n Jn Wlch m. Voor Jn Wlch ws dit zijn rst wdstrijd ooit n strt in ht vtrnn 55+ vld. Jn Röling gooid hog ogn door d 3 tijd bij d hrn t roin. Hij wrd hirdoor 1 in ht vtrnn +27 vld. Uithoorn - Op 4 novmbr wrd d drd zitting vn d, voor dit jr ltst comptiti, gspld. In d A, mt zvntin prn, wrdn rst, ho vk mot ik dit nog zggn?, ht pr Thcl Mrschlk/ Rs vn dr Post mt 63.90%. Howl n fntstisch scor zit u in n glijdnd nrwrts schl: ht is uw lgst scor tot nu to. Ik zg ht mr vn. Twd ht pr Trudy vn dn Assm/Rfin vn Mijgrdn mt 57.86%. Als drd mldd zich ht pr Ans Pickkrs/Los Wijlnd mt, ook nit slcht, 57.74%. In Mlkmn n Jtty Wning indigdn ls vird mt 55.95%.Gn slcht prsttis dms mr uw lmp mot, in vrglijking mt ht grot licht vn pr één toch its fllr gn schijnn ndrs wordt ht nits. Dn d comptiti: Onbtwist rst Thcl n Rs, mt n vrschil vn ruim 11% mt pr tw Trudy n Rfin. Bridg is n rr spl: Door n drov spling vn ht lot, één slcht scor, vrdwijnn Elly n Jssi vn dz plk n stn nu zst tj. Als drd notrn wij In n Jtty, vird ls nig constnt in dit ghl zijn Grd Bosboom n Nl Hmlijnck. In d B, mt zstin prn, wrdn Bp Vrlun n Hns Wrmnhovn rst mt 61.01%. An vn Schick n L Wit indigdn, mt 51.14% u kunt wl wt btr toch? ls twd. Ingr Jnssn n Yvonn Kostl, n gducht pr n ht wordn, indigd smn mt Cthy Troost n Tink Stps ls drd mt 56.25%. Jny vn dr Ent n Mtty Ovrwtr scoordn 54.76% n wrdn vird. D comptiti B zit r ls volgt uit: Erst An n L mr ps op uw zk, nummr tw Bp n Hns hovn mr n stpj hrdr n zij hln u in. Annt Roosndl n Rini Tromp, twml rst, stn nu drd. Ik zi ht l bridg is n wondrlijk spl zo st j rst n dn opns drd, g zo nit door! Hnny Jnssn n Lis d Bruin mogn zich vrhugn in d vird positi. Ook spln bij Hrtnvrouw? Informti bij d scrtris Mink Jongsm, tlfoonnummr

13

14

15 3 ktrn TC Qui Viv tknt sponsorcontrct mt Kooymn B.V. D Kwkl - Bij d rlisti n nklding vn ht tnnisprk vn TC Qui Viv n d Vuurlijn in Uithoorn is vlvuldig d hulp ingropn vn Kooymn B.V. Zodond bschikt TC Qui Viv ovr n god vrzorgd prk mt n ruim trrs n n gzllig Chlt. Sinds vl jrn is Kooymn B.V. officil sponsor wt vrijdg jl. bkrchtigd is mt ht tknn vn ht sponsorcontrct door Mw. Polwijk-Kooijmn. Ht bdrijf in D Kwkl is vl mr dn n lvrncir vn grond n stnn. In d prchtig showroom kn mn vl idën opdon voor d tuin, vrlichting n tuinhuisjs. Dskundig dvis is ltijd nwzig n mn hlpt grg bij ht uitwrkn vn ontwrpn. Drnst is Kooymn B.V. gspcilisrd in ht vrrichtn vn ll soortn grondwrk n vrhuurt ht bnodigd mtril. Kortom n vlzijdig fmilibdrijf dt gdurnd 45 jr n god nm hft opgbouwd in d rgio. TC Qui Viv strft nr binding mt d lokl bdrijvn n in dt kdr prijst ht zich glukkig mt d vrbintnis mt Kooymn B.V. Fll strijd in dribndncomptiti DrV KDO JG1 vrlist vn NVC D Kwkl - Afglopn ztrdg toog JG1 nr Nrdn. Ht ws hrlijk votblwr, n w wrn vst vn pln n god rsultt t bhln. Coch Rné ws vrhindrd, mr d intrimcoch hd n briljnt tktik uitgdcht: ovrspln n scorn. Mt d hulp vn gstsplrs Brt uit JG2 n Dnil uit G1 most dt lukkn. Hls blk l snl dt NVC vl t groot n t strk. Ondnks dt w god spldn stond KDO in d rust mt 3-0 chtr. Rgio - Mdio sptmbr is bgonnn mt d vird jrgng vn d individul dribndncomptiti DRV in dorpshuis D Springbok t D Hof. D rsrvistn vn vorig sizon Hns Bk n Jn vn Vn zijn togtrdn tot ht twlftl vst dlnmrs n hbbn d pltsn ingnomn vn Jim vn Zwitn n Pim d Jgr, di om voor hn movrnd rdnn zijn fghkt. Tho Vlntijn n Brt Hoffmns hbbn ht virtl rsrvs wr gcompltrd. Nu d comptiti tot n drd is gvordrd, bgint r nig tkning t komn in d ondrling krchtsvrhoudingn. Robrt Dlhuizn, vorig sizon ontvrdn ovr zijn 7 positi n drdoor gzkt in moynn n t mkn crmbols, hft vn mt f n ngtoond dt r dit sizon mt hm nit vlt t spottn. Gdurnd d vir splvondn n cht prtijn wist hij lifst in zvn prtijn zijn 13 t mkn crmbols succsvol t voltooin. Mt 20 wdstrijdpuntn vort hij drhlv fir d rnglijst n n hft drm n bhoorlijk gt gslgn mt d concurrnti. Jos Lugtighid wt hm tot nog to nog ht dichtst t bndrn mt 15 wdstrijdpuntn. Voorl d ltst splvond ws Jos bijzondr op drf mt moynns vn n Ook Pul Huzmir is bpld nit t ondrschttn n nmt mt 14 wdstrijdpuntn momntl d drd plts in. In vrglijking mt vorig sizon is hij wliswr gzkt in moynn tot ondr d 0.500, doch in l zijn tot nu to gspld prtijn wt hij dit vrlis wr ruimschoots t compnsrn. Hij scoort hirm in totl mt 129,957% ht hoogst moynnprcntg. Hnk Doornkmp, Jn vn Vn n Hns vn Eijk mogn tot d runnrs-up wordn grknd. Dit trio kwm f n to tot opmrklijk rsulttn. Voorl Jn vn Vn zit mt n moynnprcntg vn 110,465 bhoorlijk in d lift. D rsrvs John Vrilink n Tho Vlntijn mkn in hun invlburtn ook rglmtig hun rputti wr mt moynns, di r nit om lign n pssn bij hun sttus. Al mt l n lvndig strijd om d rpltsn n kwlittif doorgns uitstknd spl. Opvllnd is dt d mtdors vn vorig sizon (Hro Jnzing, Michl Bk n Nick vn d Vrdonk) tot op hdn gnogn motn nmn mt n wt bschidnr positi op d rnglijst. Wllicht dt d nmrklijk vrhoging in moynn n crmbols bij dz splrs n gwnningsprocs twg hft gbrcht n zij ongtwijfld lls in ht wrk zulln stlln hun positi t vrbtrn. Klsssplr Brt Loogmn kn vnns d vrhoging vn 23 nr 25 crmbols in ht niuw sizon slchts tn dl wrmkn. Hm knnnd komt dr zkr vrndring in tn god. Bij n 5-0 stnd krg KDO hulp vn tw splrs vn NVC zodt z ongvr vn strk wrn. KDO zokt dus nog vrstrking voor dit tm. Dit is n vn d rdnn wrom kindrn mt n bprking tussn d 6-17 jr kunnn blijvn instromn in dit tms zi Dniël krg n god kns mr ht lukt hm nit d kpr vn NVC t pssrn. Mrk n Nino lukt dt wl, zodt z d wdstrijd mt 5-2 vrlis fslotn. Wndln mt Atltik Klub Uithoorn! Lgmrvogls wr op ht juist spoor Uithoorn - Vorig wk is Lgmrvogls vn ht spoor bijstr gwst mr dz wk is ht juist spoor wr gvondn. Promovndus D Mtoor is zondr puntn huiswrts gkrd. Er zl n wondr motn gburn ls D Mtoor ook volgnd sizon in d 2 klss mg uitkomn. Votbllnd stlt D mtoor nit vl voor. Fysik zkr wl. Mr j, dr lln kom j r nit m. In ht dul vn dz wk Lgmrvogls tgn D Mtoor is Lgmrvogls ook dit kr wr in d rst 20, 25 minutn hr n mstr. Ook dz kr vrgt Lgmrvogls ht grot ovrwicht in dolpuntn uit t drukkn. Do j dit wl dn is d wdstrijd l in n vrog stdium bslist n dt votblt dn ook n stuk gmkklijkr. In d 10 minuut kop Stfn vn Grikn d 1-0 tgn ht nylon n is toch wl d vrwchting dt ht dr nit bij blijft. Dit gburt dn nit wrdoor D Mtoor d hoop op n god rsultt blijft kostrn. In d rst 45 minutn zijn d gstn uit Tuindorp Oostzn slchts dri kr in d buurt vn Tim vn Dimn, d dolmn vn Lgmrvogls gwst. Mr mt n god optrdn wt Vn Dimn n trffr t voorkomn. Ht zou ook nit trcht zijn gwst ls D Mtoor in dz fs zou hbbn wtn t scor. D rust brkt n mt d 1-0 voor Lgmrvogls op ht scorbord. Uithoorn - En ntl wkn gldn informrd dz krnt u ovr d ontwikklingn mt btrkking tot ht wndln in onz rgio. Ht door Atltik Klub Uithoorn (AKU) voorgstld id is mt groot nthousism ontvngn. Voor AKU ws dit n rdn om n knnismkingsochtnd voor blngstllndn t orgnisrn. Di ochtnd hft intussn pltsgvondn n hft grsultrd in n ntl ctis. AKU gt zich ddwrklijk ctif voor d wndlsport inzttn. Er wordt n wndlcntrum opgzt wr wndlrs wordn bglidt door gdiplomrd trinrs n bglidrs. Zij gn r voor zorgn dt door fwisslnd wndltriningn n -tochtn n gricht opbouw vn conditi n vrbtring vn tchnik ontstt. Ht wndlcntrum mot uitgroin tot n cntrum wr u trcht kunt voor vrgn rondom d loopsport. D smnwrking vn AKU mt pltslijk mdisch spcilistn zols fysiothrputn n podothrputn zl drin bijdrgn. Mt d wndltriningn wil AKU n ttrctiv bwgingsctivitit bidn di ook nog ns voldot n d bhoft om in d ntuur n in d buitnlucht t zijn. En prsoonlijk blving di doorlopnd lichmlijk n gstlijk fithid bvordrt. AKU zl in op 19 novmbr.s. mt d rst wndl triningn strtn. Er wordt bgonnn mt 3 bsisgropn t wtn mt: - D grop ongofnd wndlrs, - D grop mtig gofnd wndlrs - D grop bhoorlijk gofnd wndlrs. All wndltriningn bstn uit n wrming up, n krn n n cooling down. D grop ongofnd wndlrs strt mt n kwrtir wndln (op ht sportprk). Inclusif d wrming up n d cooling down btknt dt n trining di n hlf uur tot dri kwrtir duurt. Mt d grop mtig gofnd wndlrs zl n hlf uur (buitn ht sportprk) wordn gwndld dt btknt ongvr n uur trinn. Mt d grop bhoorlijk gofnd wndlrs zl ongvr n uur (buitn ht sportprk) wordn gwndld wrdoor d trining ongvr ndrhlf uur zl durn. D gofndhid wordt mt nig rglmt vstgstld tijdns n tstwndling. Voor wndlrs di, om vrschillnd rdnn, n trining vn n hlf uur ls n bhoorlijk uitdging zin is r n ltrntif progrmm. En progrmm dt door d Gmnt Uithoorn gïnitird wordt n binnnkort (bgin jnuri 2015) officil vn strt gt. Dt progrmm ht Elk stp tlt. Ht progrmm hft ls dolstlling om bwgctivititn voorl voor 55 plussrs t bvordrn n strft r nr om dlnmrs in 10 wkn nr n hogr pln qu conditi n wlzijn t brngn. N di 10 wkn kunnn wndlrs ndloos instromn in d triningsgropn zols gnomd. Bij d uitvoring vn dit projct is AKU ook nuw btrokkn. Op d knnismkingsochtnd blk dt r voldond blngstlling is voor ht smnstlln vn vrschillnd gropn drom wordn d triningn ghoudn op zowl d wonsdg ochtnd ls op d vrijdgochtnd. Op wonsdg 19 novmbr.s. bgint d rst wndltrining om 9 uur s ochtnds vnf d AKU ccommodti. Op vrijdg 21 novmbr vnns om 9 uur s ochtnds bgint d wndltrining voor hn di op wonsdg nit in d glgnhid zijn, uitrrd ook vnf d AKU ccommodti. D gropsgroott vn d wndlrs is miniml 5 dlnmrs. Tot n mt 8 dlnmrs wordt d grop bglid door 1 trinr/bglidr. Vnf 9 dlnmrs tot n mt mximl 16 dlnmrs wordt d grop bglid door 2 trinrs/bglidrs. Onz trinrs/ bglidrs bschikkn ovr bsisknnis EHBO n hbbn n rugzk mt EHBO mtril bij zich ls r buitn ht sportprk wordt gwndld. Op d wbsit vn AKU com/wndln vindt u ndr informti ovr contributi, schoisl, klding, intkformulir n contctprsonn. Btr In d twd 45 minutn is Lgmrvogls ook d btr plog. Alln lt ht lftl vn Jck Honsbk zich mslpn in ht trg tmpo vn D Mtoor. Dit komt ht spl vn Lgmrvogls nit tn god. Ht is ook n rommlig 2 hlft mt vl fout psss ovr n wr. Ht spl wordt ook wt grimmigr. Dit komt md omdt Lgmrvogls vrzuimt om fstnd t nmn vn D Mtoor. Dn blijft d plog toch hopn op n god rsultt. Dn indlijk in d 69st minuut wt Lgmrvogls uit n fri nvl d 2-0 t scor ht is Rown Hognboom di d voorzt vn Jordy d Groot kurig tgn ht nylon schit. Dn is ht vrzt vn d gstn toch wl gbrokn. In d 80st minuut scoort Lurns v.d.grft d 3-0. Hij dot dit vn f d strfschopstip. Vlk voor ht indsignl scoort D Mtoor toch ook n kr n wordt d indstnd 3-1 in ht voordl vn Lgmrvogls. Lgmrvogls zijn md door dz ovrwinning opgklommn nr n kurig 5 plts mt 9 wdstrijdn gspld n 15 puntn. D chtrstnd op d huidig koplopr DCG bdrgt slchts 4 puntjs. Ook Lgmrvogls 2 hrstlt zich vn d vorig wk opglopn ndrlg n wint thuis, n n 0-1 chtrstnd mt 4-2 vn Rod 23. Dit is nu god voor n kurig 3 plts mt 1 punt chtrstnd op d koploprs SDO 2 n VVIJ 2 Ovr 14 dgn komt d FC Wsp op bzok in Uithoorn. Lgmrvogls 2 FC Wsp 2 bgint om uur n Lgmrvogls 1 tgn FC Wsp 1 bgint om uur. Bid duls wordn gspl op zondg 23 novmbr KDO DS1 mkt ht spnnnd tgn koplopr D Kwkl - N d ndrlg vn vorig wk stond zondg 9 novmbr d wdstrijd tgn Niuwgin op ht progrmm. Mt ls Jugd vn d Wk Ev n My. Vn t vorn wistn d dms vn KDO dt z flink n d bk mostn, Niuwgin stond op d gdld 1 plts, sprk vn ondrschtting ws r dus zkr nit. Bijn trditigtrouw scoord KDO ht rst dolpunt vn d wdstrijd in d rst nvl, wt zich uitbouwd tot n strk strt. Niuwgin blk, zols vrwcht, n strk prtij t zijn mr KDO wist in d bginfs god stnd t houdn. N ht strk bgin ws r hls n klin dip, KDO zwkt wt f n kk tgn n chtrstnd vn zvn puntn n. N n btr indfs rsultrd dit in n ruststnd vn 9-14 in ht voordl vn Niuwgin. D twd hlft wrd nt ls d rst strk bgonnn, blln di r d rst hlft nit in gingn, gingn nu wl. Ht spl bgon btr t lopn, hls wrn r n pr tgnslgn in d vorm vn tijdstrffn wt d wdstrijd Bridgclub ABC KDO G1 pkt 3 puntn D Kwkl - D sniorn vn KDO G1 mostn fglopn ztrdg tgn khfc G1 spln. Dz tgnstndr blk in d juniornpriod ltijd n mtj t groot voor KDO mr door ht ntrkkn vn niuw splrs in ht sniorntm wrd winst dz kr moglijk gcht. Bid tms wrn zoknd in d bginfs vn ht dul. KDO blk hir ht bst m om t kunnn gn. Omr schoot n bl op d lt n kon d trugkomnd bl drn wr inkoppn omdt d kpr uit positi ws. Snl drn wrd ht 0-2 door Stijn n 0-3 door Jffry. N dz comfortbl voorsprong wrd r wt rustigr gcombinrd. KDO krg hirdoor vl knsn nit gmkklijkr mkt. Mt nog 13 minutn op d klok stond KDO slchts 2 dolpuntn chtr, in zo n situti durn 13 minutn nog hl lng. Mr splnd ls n cht tm blvn d dms rvoor gn. D indfs vn d wdstrijd ws slcht voor ht hrt vn toschouwrs, KDO blf trug komn n d dms vn Niuwgin wildn uitrrd d winst nit uit hndn gvn. Mr in d znuwslopnd slotfs ws ht KDO mt ht ltst dolpunt vn d wdstrijd, Al mt l n spnnnd wdstrijd tgn n strk tgnstndr mt glijkspl ls rsultt. KDO is trug gkomn vn n 7 puntn grot chtrstnd n hft r cht ls tm gstn. Ev n My bdnkt voor ht nmodign n hlpn ls Jugd vn d Wk! Volgnd wk stt d uitwdstrijd tgn VOS/DSG op ht progrmm, ht zl wdrom n zwr wdstrijd wordn tgn d koplopr vn d poul. Om uur is idrn wlkom in d Clndhl t Amstrdm. mr vrzilvrd r mr 2 (Stijn n Omr). D ruststnd wrd brikt mt n 0-5 voorsprong. Door n god splnd chtrhod smngstld uit Timo, Youssf, Boris n Bronwin hd onz glgnhidskpr Dniël winig t don. Mr in d 2 hlft hd khfc toch btr grip op ht spl. Erst volgd nog ht 3 dolpunt vn Stijn krktristik vnf links in d vrr hok tgn zijn oud klsgnoot. Dirct drn wrd r vn fstnd op ht dol vn KDO gschotn. D bl vrdwn mt n stuit in ht dol 1-6. Slin zorgd voor ht slotkkoord vn d wdstrijd. N 2x gn gluk t hbbn ghd mt fwrking ws ht d 3 kr wl rk. Eindstnd khfc-kdo G Dn Jugdsponsorcti gslgt voor SAS 70 jugd Uithoorn - D Jugdsponsorcti bij d suprmrkt Dn in smnwrking mt ht Jugdsportfonds is fglopn. Klntn kondn bij dz cti ngvn in d fglopn wkn door middl vn ctimuntjs nr wlk sportvrniging d sponsorbijdrg gdonrd mochtn wordn. Ks, Strr n Tnj vn vollyblvrniging SAS 70 hbbn uit hndn vn fililmngr Ard vn Egmond n mooi bdrg vn 818,56 uro ontvngn. Idr ctiwk krgn d kindrn n trktti vn d Dn n ook wrdn zij vrrst mt n mooi triningspk vn Rgio - Op 6 novmbr spldn w n opn driv, dt houdt in A n B door lkr ht is n luk wijz om lkr nog btr t lrn knnn. En idr wil zijn vrdighid bwijzn wrdoor r ltijd mooi scors uit voort komn. W wrn mt 48 prsonn n ngn fmldingn. Dt houdt in dt w n prsoon t kort komn. Glukkig is onz invlstr Corry, d rddnd ngl, mr zij hd wt problmn mt ht opstn, wrdoor zij wt vrlt binnn kwm. N wt improvisti strtn w mt 6 tfls in d A n 6 in d B lijn. Er wrd mt vrugd gbridgd n zo d zitting uitslg lit zin, hl hog scors bhld. In d A lijn wrdn Addi n Jnnt, rst mt n supr scor vn 70,42 % twd wrdn ht glgnhids koppl Corry n Alic mt 57,97 % drd wrdn Ri n Joop mt 57,08 %. In d B lijn, op d rst plts Lnny n Jn mt 65,83 % twd wrdn Hnny n Lucs mt 60,00% hl wondrlijk vorig wk stondn zij ondr n in d A n nu bovn n. Dt bwijst toch wl dt ht spln in d B lijn ondr julli nivu is, do dr wt n! Drd wrdn Lnny n Phini mt 58,33 ook zij bwijzn dt ht in d B lijn hun mkklijk f gt. Volgnd wk gn w r wr vol tgn n in d twd cyclus vn d prn comptiti, in d club mond gnomd voor ht chi! d Dn. Smn kunnn sportn is blngrijk voor d ontwikkling vn kindrn, zowl op ht fysik, ls op ht socil vlk. Ht Jugdsportfonds crërt sportknsn voor kindrn vn 4 tot 18 jr di opgroin in gzinnn wr finnciël middln ontbrkn om lid t wordn vn n sportvrniging. D Dn n ht Jugsportfonds zorgn r smn voor dt d sponsorbijdrg tn god komt n kindrn in ht wrkgbid vn Dn. Smn Altijd Strkr dt is ht dvis vn Vollyblvrningin SAS 70 n sluit mooi n bij wr ht Jugdsportfonds voor stt.

16 16 Niuw Mrbod 12 novmbr 2014 EERSTE LAAGFEEST t op d t uitzich dlbh t M r. id zov d M ws ht. Mt nn n n vrijdg n 8 wkn wn t Alwin Kollg t su p lo fg h A r h p o s d s io w s l g 's gk w R n BoBo ns n pportn fst Bru rst r ht rst Lg, hun mntorn rk" n d jong bst l t n o -D rs r scho rugklslrling s "glow-in-th ddn hun uit klights, b c w h 0 l 0 B i 3 s m.. o is c. Ht th hnisch Komm t n wr disc ionl gluid ig ll z rg to ss c p tovrn n prof vn d T tot nmisjs m d ul om t ins, n nit ll kt ht ghl o h c n m gd tn n rookm dium, nd in p ht po r n vo lichtffc vidobldn o " Zo m orgn) tlnk g o in o n r p rb m p (soms v lfst. lgnd h supr kn l uit nr d vo lrlingn hun in n w k ij Alk Z kij r" wrb Novmb n ltn zin. tn kunn bij Alkwin Collg

17

18

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015.

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015. Inschrijvingsdocumntn voor d nvrg vn n socil woonglgnhid bij d Socil Huisvsting rgio Lndn cvb-so voor ht jr 0. IN TE VULLEN DOCUMENTEN Documnt: Inschrijving prsonn Kuzlijst - formulir: Inschrijving: kuz

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende CM: j fw9 Vn: ga R Dtum: (Ptit)//' V L A No: ^A, DGIS n l'^tj \ 20 novmbr 1974 1430/74 ƒ WAM E ^ o n t w i k k l i n g s b i i d I n d rcnt Algmn Rd (12/11 j 1 ) i s d communutir stndpuntbpling voor d

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Dag stoere dolfijntjes en leeuwkes!

Dag stoere dolfijntjes en leeuwkes! WIJ GN OP Dag stoere dolfijntjes en leeuwkes! Wat leuk dat jullie zich wagen aan dit spannend avontuur en samen met mij op safari gaan. Ik ben jullie gids en zal jullie begeleiden tijdens onze trip. Het

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

omdat we samen één zijn op deze school. Ian Kuijpers, Geld Kom naar de open dag!

omdat we samen één zijn op deze school. Ian Kuijpers, Geld Kom naar de open dag! omdt w smn één zijn op dz school. rop In Kuijprs, Gld Kom nr d opn dg! Z o n d g 2 6 j n u r i MEER...? EN NOG VEEL mot ik kizn t W t? ch br rom ht Str brugkls? W don w in d t W : ER ME VO - VMBO-t LEES

Nadere informatie

omdat je je er samen snel thuis voelt. Fleur Jansen, Heez Kom naar de open dag!

omdat je je er samen snel thuis voelt. Fleur Jansen, Heez Kom naar de open dag! omdt j j r smn snl thuis volt. Flur Jnsn, Hz Kom nr d opn dg! Z o n d g 2 5 j n u r i MEER...? EN NOG VEEL mot ik kizn t W t? ch br rom ht Str? W don w in d t W : ER ME VO - VMBO-t LEES Athnum - HA Gymnsium

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Concept rapportage Resultaten digipanel takendiscussie/bezuinigingen

Concept rapportage Resultaten digipanel takendiscussie/bezuinigingen Gmnt Hrlm, Ondrzok n Sttistik, 7 jnuri Conpt rpportg Rsulttn digipnl tkndisussi/zuinigingn Inliding Om d juist fwgingn t kunnn mkn wil d gmntrd grg vn d inwonrs vn Hrlm wtn wlk tkn d gmnt nit mr uit zou

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6 Ajokt Hoofrknn grop - Dln t/m 0 n hogr, mt n zonr rst Colofon ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ ŝƚ ďğɛƚăăƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ůğğƌŵŝěěğůğŷ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůğğƌũăƌğŷ Op onz Z-sit

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval Intgrln onld intgrln onignlijk intgrln gmiddld funtiwrd o n intrvl Onld intgrl En onld intgrl wordt ogshrvn ls: f ( d ) wrin f() n willkurig funti is. En r gldt: f ( d ) = F( ) + Wrij F() d rimitiv funti

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR 1175.- 2433.prijs voor. kunstleer stofgroep 2

PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR 1175.- 2433.prijs voor. kunstleer stofgroep 2 PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR Ms-Rijn Akn & d Eurgio nr.1 D 1 WINNAAR AKEN MEUBEL- & KEUKENDETAILHANDEL ENQUÊTE (FOCUS 39/15) s l m g o hft n! d g l r v n z j d pri voor www.dutschlndtst.d mnmprijs

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

De Slimste Handleiding ter Wereld

De Slimste Handleiding ter Wereld D Slimst Hndliding t Wld 1. Inliding vsi 2.5 Wlkom bij d Slimst Hndliding t Wld, d gids di u l lidn doohn ht voobidn n uitvon vn D Slimst Mns t Wld, mt bhulp vn ht bijgvogd flsh-pogmm n nd documntn. 2.

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Comfort Meeting Point Parkstad (CMPP) in Vogelvlucht

Comfort Meeting Point Parkstad (CMPP) in Vogelvlucht Comfort Mting Point Prkstd (CMPP) in Voglvlucht Symposium Tl-tchnologi in Zuid Limburg 19 pril 2012 Anliding Dmogrfi, vrgrijzing n ontgroning Bhoft n kwlittiv dinstvrlning op mt Spcilisti vn dinstnnbidrs

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Negatieve getallen in een assenstelsel

Negatieve getallen in een assenstelsel G Ngtiv gtlln in n ssnstlsl 98 kijk ht ssnstlsl n los vrgn op. Gf oörint vn puntn, n. 2 4 (...,...) (...,...) 2 (...,...) Tkn in ht ssnstlsl puntn D(, 2), ( 4,) n (2, ). Klur ht glt vn ht ssnstlsl gron

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015 Jgng 4, numm 12, dtum: 17 fui 2015 Bst ouds of vzogs, Volgnd wk is ht lw Voojsvknti n mt ht w vn d fglopn dgn, volt ht ook uitn f n to l ls vooj. W wnsn idn lvst n hl pttig vknti n zin lk 2 mt hoplijk

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

SterlingOSB-Zero Adviezen bij montage

SterlingOSB-Zero Adviezen bij montage mk it ttr www.norord. StrlingOSB-Zro Advizn ij montg 1. Bouwfysisch ignschppn 2 2. Mchnisch ignschppn 2 3. Opslg 2 4. Bwrkrhid 2 5. Topssingsgid 3 6. Vlorn 3 7. Dkn 6 8. Wndn 9 9. Afwrking 11 2 Norord

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg fysik lsting voor zorgvrlnrs n mwrkrs onrstunn instn in ghniptnzorg zorgvrlnrs n onrstunn instn ghniptnzorg Voor mr informti, Vrtr- Prioritit AktiBlok rplg: punt? (< lg - - - - - hoog >) kruis n * ** ***

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie