Ascento news. Bart De Smet geeft fakkel door aan Antonio Cano. AG Employee Benefits. Nr. 4 December 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ascento news. Bart De Smet geeft fakkel door aan Antonio Cano. AG Employee Benefits. Nr. 4 December 2009"

Transcriptie

1 Ascento news Nr. 4 December 2009 Bart De Smet geeft fakkel door aan Antonio Cano Sinds 1 september 2009 is Antonio Cano de nieuwe CEO van AG Insurance. Hij vervangt in die functie Bart De Smet die sinds 1 juli CEO is van Fortis. Antonio Cano startte zijn loopbaan bij AMEV Verzekeringen Nederland. Na verschillende managementfuncties te hebben bekleed binnen Fortis Insurance International, werd Antonio Cano in 2001 verantwoordelijk voor Risk and Business Planning binnen AG Insurance. Sinds 2006 was hij er Bestuurder - Directeur, verantwoordelijk voor het Bankkanaal en Ontwikkeling Leven. Antonio Cano kent AG Insurance en de sector dan ook zeer goed. Hij is vastberaden om de bedrijfs- en distributiestrategie coherent verder te zetten en zo de continuïteit en de groei van AG Insurance te verzekeren. P2 AG Insurance vaart een goede koers! P2 De lijfrente: een geruststellende oplossing. P4 Vrijgave van banktegoeden na overlijden: fors versoepeld. P6 Een gepassioneerde gepensioneerde!

2 Lijfrente: voor of te AG Insurance vaart een goede koers! Wij hebben u de afgelopen maanden zo volledig mogelijk geïnformeerd over de situatie en de resultaten van onze maatschappij en over de waarborgen die u geniet met uw Ascento-contracten. AG Insurance is de enige verzekeraar uit de Belgische top 5 die het boekjaar 2008 met een nettowinst afgesloten heeft. Indien u op het ogenblik van uw pensionering hebt gekozen voor het kapitaal, kunt u enkele jaren later nog altijd opteren voor de lijfrente. In geval van lijfrente gaat het kapitaal verloren als de betrokken persoon overlijdt. Daarom kan de rente overdraagbaar zijn: ze wordt overgedragen aan een andere persoon (meestal aan de partner). Hoewel vaak bekritiseerd en miskend, loont het de moeite om de lijfrente van naderbij te bekijken; zij vormt namelijk een aantrekkelijke formule die u voor de rest van uw leven een vast inkomen garandeert, dat nooit mag verminderd worden. Bovendien bespaart de lijfrente aan de verzekerde de rompslomp van het beheer van een financieel vermogen. Het is dus onze bedoeling om de kernvragen te stellen die u kunnen helpen bij de keuze voor een lijfrente. Deze keuze is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Over het derde kwartaal van 2009 bedroegen de netto-inkomsten 344 miljoen euro. Hiermee heeft AG Insurance opnieuw goed gepresteerd. Hoge solvabiliteitsmarge AG Insurance heeft altijd, zelfs in tijden van crisis, een goede en constante solvabiliteitsmarge kunnen handhaven. Eind september 2009 bedroeg onze marge het dubbele van het wettelijke minimum. Dat betekent een overschot van bijna 2 miljard euro bovenop de wettelijk vereiste marge. De beleggingsportefeuille op 30 september 2009 We leven langer dan verwacht Een man die vandaag 65 is, heeft een levensverwachting van 17 jaar. Een vrouw zelfs 21 jaar 1. Dit zijn natuurlijk gemiddelden, maar het staat vast dat de levensverwachting nog steeds toeneemt. De kans dat u nog langer leeft, is dus reëel. Dat is verheugend, maar Hebt u voldoende reserves om deze periode te overbruggen? Uw koopkracht kan dalen In een periode van normale economische activiteit stijgen de prijzen elk jaar. Tussen 2002 en 2008 stegen de prijzen in België met 17%, in tegenstelling tot de wettelijke pensioenen, die in dezelfde periode slechts met 10% toenamen 2. 2,42 % 0,91 % 14,09 % 0,40 % 82,18% Obligaties Aandelen Vastgoed Cash Leningen De resultaten van eind september 2009 bevestigen dus dat we de juiste koers varen. AG Insurance is en blijft een sterke onderneming die in staat is om al haar verbintenissen na te komen. 2/8

3 gen? Met andere woorden, de effectieve koopkracht van de pensioenen in België is gedaald. Hoe gaat u zich beschermen tegen de inflatie? De lijfrente: een geruststellende oplossing U draagt het risico van een langer leven over aan uw verzekeraar. U waarborgt zo een levenslange financiële onafhankelijkheid. U beschermt uzelf tegen inflatie door te kiezen voor een jaarlijkse indexatie. Zo blijft de koopkracht van uw aanvullend inkomen onaangetast. De verzekeraar draagt het volledige beleggingsrisico. U bent zeker van uw aanvullend inkomen ongeacht de economische situatie. U beschermt uw partner met een overdraagbare rente. Zo garandeert u een aanvullend inkomen voor de langstlevende partner. U kent onmiddellijk het bedrag dat u moet beleggen om levenslang een waardevast inkomen te genieten. U stelt uw financiële onafhankelijkheid veilig, ook na een vermogensoverdracht. Meer informatie? Contacteer uw vertrouwde Employee Benefits Consultant! Het rendement van uw belegging Zodra u het kapitaal van uw groepsverzekering ontvangt, hebt u de keuze tussen een aantal oplossingen. Indien u opteert voor de oplossing Ascento Free tak 21, dan kiest u voor zekerheid in combinatie met beschikbaarheid. U hebt in dat geval een minimum gegarandeerd rendement dat jaarlijks aangevuld wordt met een winstdeling, afhankelijk van de prestaties van AG Insurance. U kunt er ook voor kiezen geheel of gedeeltelijk te beleggen in onze Rainbow-fondsen. In dat geval hebt u geen kapitaalsgarantie en is uw belegging onderhevig aan de schommelingen van de beurs. In beide gevallen wordt het rendement beïnvloed door de economische realiteit waarin wij ons bevinden. De gerealiseerde rendementen zijn in elk geval van groot belang om een levenslang inkomen te waarborgen. Hoe kunt u dan voorzien in een levenslang rendement? Bescherming van de langstlevende partner Wanneer u zou komen te overlijden, dan wenst u vooral uw partner te vrijwaren van alle financiële zorgen. Wie zal het beheer van uw belegging overnemen? Hoe kunt u die financiële zekerheid overdragen aan uw partner? Successieplanning De schenking is een interessant hulpmiddel om uw kinderen vandaag al een financieel steuntje in de rug te geven. Bovendien kunt u op die manier de erfenislasten beperken. U loopt echter ook het risico dat u nu al teveel weggeeft waardoor u op lange termijn uw financiële onafhankelijkheid dreigt te verliezen. Hoe kunt u nu al bepalen wat u kunt overdragen en wat u zelf nog nodig heeft? 1 Planbureau, Bevolkingsvooruitzichten Berekeningen gebaseerd op Jaarlijkse statistiek RVP van de uitkeringsgerechtigden 2002 en 2008 en FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie, Consumptieprijsindex. 3/8

4 Vrijgave van banktegoeden na overlijden: fors versoepeld Na een overlijden worden de banktegoeden van de overledene en zijn (huwelijks)partner geblokkeerd. Dit geeft aanleiding tot veel ongemakken bij de nabestaanden. Twee nieuwe wetten zorgen sinds kort voor versoepeling. Zodra een financiële instelling op de hoogte is van het overlijden van haar cliënt blokkeert ze zijn rekeningen en tegoeden, evenals deze die op naam staan van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner. De blokkering heeft een dubbele oorzaak. De bank heeft namelijk een verklikkingsplicht naar de fiscus toe. Ze moet de banktegoeden opgeven die bestaan op het moment van overlijden en pas na de kennisgeving aan de fiscale overheid mag het geld vrijgegeven worden. De bank wil verder elke erfgenaam correct ten belope van zijn erfdeel uitbetalen. Anders riskeert ze tweemaal te moeten betalen. Daarom zal ze eerst op de hoogte willen gesteld worden wie de erfgenamen zijn en wat ze precies erven. Daarvoor deed ze in het verleden een beroep op een betrouwbaar document, te weten een akte van bekendheid die werd afgeleverd door de notaris of de vrederechter. Sneller en goedkoper Sinds 1 februari 2007 kon de bankrekening ook gedeblokkeerd worden aan de hand van een attest van erfopvolging, dat (kosteloos) werd afgeleverd door de ontvanger van de registratie. Een dergelijk attest gold slechts voor tegoeden van maximaal en voor zover de overledene niet gehuwd was met een huwelijkscontract en geen testament had gemaakt. Bovendien kon de bank weigeren gevolg te geven aan het attest, als de overledene of zijn echtgeno(o)t(e) een bankkoffer had gehuurd. Sinds de wet van 6 mei 2009 geeft de bank (of eventueel de verzekeringsmaatschappij) te goeder trouw de tegoeden van een overledene vrij, indien dit gebeurt aan of op instructie van de personen aangewezen in een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap of in een attest of akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris. Bij de ontvanger kan men nu ook terecht voor geldsommen boven de Bij de vrederechter of het gemeentebestuur kan u voortaan niet meer aankloppen. Notaris toch meestal verplicht In bepaalde gevallen en deze zullen in de praktijk de meerderheid uitmaken is alleen de notaris bevoegd om een attest of akte van erfopvolging af te leveren. Dat is met name het geval: 1. als de erfenis niet uitsluitend wordt vererfd via de wettelijke regels van het erfrecht 2. als er onbekwame erfopvolgers zijn (bv. een minderjarige) 3. als er een testament is 4. als er een contractuele erfstelling is (d.i. een gift tussen echtgenoten m.b.t. de toekomstige erfgoederen) 5. als er een huwelijkscontract is. Een leefloon voor de langstlevende Een andere nieuwe wet (Wet van 28 juni 2009) bepaalt dat - sinds 31 augustus de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner een bepaald bedrag kan vragen aan de bank om de eerste dringende uitgaven te 4/8

5 kunnen doen. Om dit leefgeld te krijgen heeft de langstlevende geen attest of akte van erfopvolging nodig! Opgelet, de rekeningen worden maar beperkt vrijgegeven en worden dus zonder attest of akte niet volledig gedeblokkeerd. Helft creditsaldi, maximum Gemeenschappelijke rekeningen De vrijgave kan enkel betrekking hebben op zicht- en spaarrekeningen. Het moet wel gaan om gelden beschikbaar op gemeenschappelijke rekeningen of rekeningen in onverdeeldheid. Enkel voor de langstlevende Bovendien kan de vrijgave zonder attest enkel gebeuren in het voordeel van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. Andere erfgenamen (bv. kinderen, broers of zussen van de overledene) kunnen de vrijgave niet vorderen. Merk op dat ook de langstlevende feitelijke samenwoner uit de boot valt. De helft van alle creditsaldi De helft van het totaal van de creditsaldi is in principe vrij beschikbaar, ook al bevinden zich gelden bij meerdere bankinstellingen. Als de overledene bv. verspreid over twee banken in totaal een spaartegoed van heeft ( bij bank X en bij bank Y), dan kan de langstlevende opnemen. Maximum 5.000! Er geldt evenwel een totaalmaximum van Dit maximumbedrag mag eventueel verspreid over verschillende bankinstellingen worden opgevraagd, voor zover de verschillende ter beschikking gestelde bedragen samen ten hoogste bedragen (en uiteraard maximum de helft van de beschikbare creditsaldi). De helft van het totaal van de creditsaldi geldt als principiële norm. Pas als het totaal van de beschikbare saldi de overstijgt, komt het absolute maximum van in beeld. Een voorschot op de erfenis De langstlevende (huwelijks)partner kan binnen de hoger gestelde grenzen (een) geldsom(men) afhalen ongeacht het feit of hij/zij enig recht kan claimen op het saldo van de rekeningen. De afgehaalde sommen worden immers juridisch beschouwd als een voorschot op zijn/haar erfdeel. Het afgehaalde geld wordt later in rekening gebracht bij de vereffening van de nalatenschap. Blijkt op dat moment dat de afgehaalde geldsom het eigenlijke erfdeel van de langstlevende (huwelijks)partner overtreft, dan hebben de andere erfgenamen (bv. de kinderen) een vorderingsrecht tegen de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende. Sancties Het niet respecteren van de grensbedragen heeft ernstige gevolgen. Teveel opnemen = minder erven In eerste instantie verliest de langstlevende (huwelijks) partner ten belope van de som die hij boven het maximumbedrag heeft afgehaald zijn aandeel in de erfenis. Teveel opnemen = erfenis aanvaarden! De langstlevende die het wettelijk plafond niet respecteert kan er niet meer voor kiezen om de erfenis te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Hij zal geacht worden de erfenis zuiver te aanvaarden. Hierdoor zal de gulzige langstlevende door de schuldeisers van de overledene aangesproken kunnen worden tot betaling van al diens schulden, ook al zouden die schulden de activa van de erfenis overtreffen. De langstlevende die dus 1 euro teveel afhaalt van de rekening moet beseffen dat de schuldeisers hierdoor een vrijgeleide krijgen om hem onbegrensd te vervolgen tot betaling van de schulden van de erfenis. Men kijkt dus maar best goed uit als men weet (of vermoedt) dat de overleden partner in slechte financiële papieren verkeerde Eric Spruyt, notaris en docent Hogeschool Universiteit Brussel (HUB). 5/8

6 Eric Ovyn: «Wijn is één van mijn passies» Eric Ovyn, een wijnfanaat op rust! We verwelkomen Eric Ovyn in onze kantoren rond 11u00 s ochtends. Zijn handdruk is krachtig, hij oogt zeer alert. We zitten nauwelijks op onze stoel of het gesprek schiet al op gang. In het komende uur krijgen we een uiterst boeiend verhaal te horen. Na afloop begrijpen we beter waarom begeesterde mensen het spijtig vinden dat een dag maar 24 uren telt! De beroepsloopbaan van Eric Ovyn is een aaneenschakeling van ervaringen met één gemeenschappelijk kenmerk, de vreugde in contact te zijn met de natuur. Groen is eigenlijk de rode draad doorheen de vele activiteiten die hij ondernam tijdens zijn loopbaan. Een leven vol dynamiek dat allesbehalve een rustig verloop heeft gekend en tijdens welk hij, op het internationale vlak, op hoog niveau verantwoordelijkheid droeg in de scheikundige nijverheid. Hij was meer bepaald betrokken bij de ontwikkeling van een waaier van producten zoals polymeren, industriële plastics, emulgatoren en verzachters die voorkomen in schoonheidsproducten. Nu is Eric Ovyn een gepensioneerde van het bedrijf Lhoist dat meer bepaald kalk vervaardigt en waar hij in dienst is getreden in Vandaag is onze wereldreiziger zo druk bezig dat hij, op de pensioenleeftijd, wat vrije tijd wil inbouwen om zich te wijden aan zijn talrijke hobby s: zeilen dat hij heeft geleerd op jachtjes tijdens tochtjes op de Seine om weldra scheep te gaan op grotere exemplaren en de woelige wateren van de Atlantische Oceaan te trotseren, weeren sterrekunde die natuurlijk alles te maken hebben met scheepvaart, maar ook de geschiedenis van de godsdiensten, kernfysica De lijst is onuitputtelijk want onze gast is een bodemloos vat van tomeloze leergierigheid. 6/8

7 Wijn maken in België: een echte uitdaging! Uit al die bezigheden neemt wijn mettertijd de bovenhand. Het is in ieder geval deze activiteit die bij hem de meeste passie losweekt. Maar in realiteit, heeft Eric Ovyn de Rubicon overschreden op de dag waarop hij besloot van de theorie naar de praktijk over te stappen Op zijn landgoed aan de oevers van de Maas beschikt Eric Ovyn over een pal zuidwaarts gelegen helling. Hij laat er tweehonderd wijnstokken planten en stort zich volop in de studie van de wijnproductie. Eric Ovyn: «Ik ben begonnen met de witte druivenvariëteit Riesling Silvaner en dan heb ik gekozen voor de Elzasser Pinot noir voor de rode wijn. Onze gematigde streken die weinig zonlicht hebben zijn niet ideaal en we planten momenteel hybride wijnsoorten die betere resultaten opleveren». Wie er belangstelling voor heeft weet dat wijnmaken een veeleisende bezigheid is: na de pluk, worden de druiventrossen geperst. Dan komt het verwijderen van de pulp van de druiven en aan het eind daarvan worden er uitgezochte gisten aan toegevoegd die het gistingsproces op gang brengen. Vervolgens wordt de wijn gedurende bijna een jaar op vat gedaan en daarna wordt hij gefilterd dankzij een origineel procédé van poreuze keramieken. Wijn maken is dus een kwestie van geduld maar ook van methode want ieder jaar moeten de vaten leeggemaakt worden om plaats te maken voor de nieuwe wijnoogst. De wijn wordt dan gebotteld. De productie is goed voor ongeveer 200 à 300 flessen. Eric Ovyn: «De zomer 2009, droog en zonnig, levert een uitstekend jaartal op want het evenwicht tussen de zuurtegraad en de alcohol is opmerkelijk. Bijgevolg heeft men het chaptaliseren kunnen vermijden, dit wil zeggen de toevoeging van suiker. Ook schenk ik graag enkele flessen aan mijn kinderen, mijn vrienden, kennissen. Ik krijg nooit genoeg van mijn wijngaarden die me verplichten om op het ritme van de natuur te leven, de hemel te peilen om te bepalen welke het meest geschikte tijdstip is om te oogsten». Wijnteelt vergt ook veel doorzetting, gezond verstand, kennis van biochemie... U heeft het al begrepen, wijnmaken is een bezigheid die een indrukwekkende waaier van kwaliteiten vereist die onze liefhebber-producent ten overvloede bezit, en hij verstaat de kunst om meteen gezelligheid en inleving over te brengen zodra hij begint te praten. We hebben ons gelaafd aan de woorden van Eric Ovyn zoals men een grote wijn proeft. En we zijn erg benieuwd naar het vervolg van zijn belevenissen. 7/8

8 Internettip Hoe consulteer ik mijn contract via het internet? Via komt u op het onderstaande scherm terecht. 2 Hierin vindt u een antwoord op vaak gestelde vragen. 1 Klik op beveiligde site AG Ascento. 3 Vraag hier uw toegang aan voor online consultatie van uw contract AG Ascento Free en Deposit. Nieuwe naam, nieuwe adressen Met de naamswijziging heeft uw tijdschrift ook een nieuw jasje aangetrokken. Ons adres en het adres van de website zijn ook gewijzigd: adres mailbox: Website: Ontvangt u nog geen communicaties via of wijzigde u recent van adres? Laat ons uw adres weten door een berichtje te sturen naar onze mailbox met vermelding van uw naam en uw contractnummer. AG Employee Benefits. Trust in Expertise. Hoofdredacteur Alexandre Homez Werkten mee aan dit nummer Karel Coudré, Dries De Dauw, Stijn Mues, Els Vanden Begin, Eliane Van den Stock, Sara Van de Vijver Vertaling Anne-Marie Lafullarde & C AG Employee Benefits: Kruidtuinlaan 20, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Contact: Nieuwbrug 17, B-1000 Brussel Lay-out Nathalie Collard Prepress Christine Biz Drukkerij Van Gansen & C Lezersrubriek Tel Cert no. SGS-COC Ascento news wordt gedrukt op papier afkomstig uit goed beheerde bossen. Verantwoordelijke uitgever: Jean-Michel Kupper, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel 8/8

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Ascento news. AG Ascento : al 10 jaar oplossingen en dienstverlening! Ons tienjarig bestaan is een uitstekende gelegenheid om even terug te blikken...

Ascento news. AG Ascento : al 10 jaar oplossingen en dienstverlening! Ons tienjarig bestaan is een uitstekende gelegenheid om even terug te blikken... AG Employee Benefits Ascento news Nr. N 12 8 Novembre/Decmbre September 2013 2011 AG Ascento : al 10 jaar oplossingen en dienstverlening! Ons tienjarig bestaan is een uitstekende gelegenheid om even terug

Nadere informatie

De fiscus aanvaardt voortaan bezwaarschriften per

De fiscus aanvaardt voortaan bezwaarschriften per De fiscus aanvaardt voortaan bezwaarschriften per e-mail Aangezien het niet in de wet staat dat een bezwaarschrift ondertekend moet zijn, dient een e-mail als bezwaarschrift wel aanvaard te worden door

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance

Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance AG Employee Benefits Ascento news N Nr. 811 Novembre/Decmbre Maart 2013 2011 De beaux Een résultats sterke pour solvabiliteitsmarge en 2012 in AG Insurance 2012 Wij houden u via Ascento news graag op de

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

EEN OVERLIJDENSVERZEKERING BESCHERMT UW GEZIN!

EEN OVERLIJDENSVERZEKERING BESCHERMT UW GEZIN! Mijn auto verzekerd! Mijn huis verzekerd! Mijn gezin verzekerd? EEN OVERLIJDENSVERZEKERING BESCHERMT UW GEZIN! Sara 32 jaar Twee jaar geleden stierf mijn man. Ik bleef achter met 2 kleine kindjes en een

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..?

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit en wijziging Box 3 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden Inhoud Persoonlijke gegevens 4 De volgende personen/instanties dienen verwittigd te worden 6 Financiële instellingen en rekeningnummers 7 Verzekeringen 8

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE

Inhoud INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 15 Wat na overlijden?... 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden...

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen?

Erfrecht. Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Erfrecht Wat gebeurt er na iemands overlijden met zijn vermogen? Verklaring van erfrecht Dit is een schriftelijke verklaring die u nodig heeft na iemands overlijden. De verklaring wordt opgemaakt door

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Wat te doen na het overlijden van uw partner

Wat te doen na het overlijden van uw partner Wat te doen na het overlijden van uw partner 2 Als we afscheid moeten nemen van onze dierbaren Wanneer onze partner overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of hij/zij lang ziek geweest is dan wel

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Nr. 9 Juni 2012. Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst

Nr. 9 Juni 2012. Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst AG Employee Benefits Ascento news Nr. 9 Juni 2012 Onze solvabiliteit blijft sterk Ondanks de turbulentie op de financiële markten behoudt AG Insurance zijn solide positie en zijn capaciteit om al zijn

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen

De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen 20 juli 2017 Persinfo: Bart Azare Fednot 02 505 08 14-0478 58 46 21 azare@fednot.be www.notaris.be De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen Het federaal parlement

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier november-december Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave ROOKMELDERS VOORTAAN VERPLICHT:

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Inkomen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Inkomen? 4 3. De verdeling

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Erfrecht voor leken Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Wat is erfrecht? We zullen beginnen met een uitleg van de drie belangrijkste termen die in het erfrecht worden gebruikt: De erflater

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche.

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche. Briefwisseling richten aan VIVIUM N.V. HP 0080 Desguinlei 92 2018 Antwerpen Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel. 03/244.66.77 - Fax 03/244.44.02 sceb-antwerpen@vivium.be

Nadere informatie

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl Een erfenis afwikkelen www.limesnotarissennieuwkoop.nl Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de erfenis niet het eerste waaraan nabestaanden denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden

Nadere informatie

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen?

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? -volulife Indien u de reserves die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, wenst over te dragen naar het pensioenplan van uw nieuwe

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden:

Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: ERFENIS ACCEPTEREN OF NIET? Beneficiaire aanvaarding en wettelijke vereffening Indien iemand overlijdt heeft een erfgenaam met betrekking tot de erfenis drie mogelijkheden: * De erfenis zuiver aanvaarden.

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken Testamenten lezen en andere notariële zaken Janien Zomer Carina Hudepohl Inleiding en onderwerpen Het opmaken van een testament Wettelijk erfrecht Verschillende soorten testamenten De executeur Erven De

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie