Ascento news. Bart De Smet geeft fakkel door aan Antonio Cano. AG Employee Benefits. Nr. 4 December 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ascento news. Bart De Smet geeft fakkel door aan Antonio Cano. AG Employee Benefits. Nr. 4 December 2009"

Transcriptie

1 Ascento news Nr. 4 December 2009 Bart De Smet geeft fakkel door aan Antonio Cano Sinds 1 september 2009 is Antonio Cano de nieuwe CEO van AG Insurance. Hij vervangt in die functie Bart De Smet die sinds 1 juli CEO is van Fortis. Antonio Cano startte zijn loopbaan bij AMEV Verzekeringen Nederland. Na verschillende managementfuncties te hebben bekleed binnen Fortis Insurance International, werd Antonio Cano in 2001 verantwoordelijk voor Risk and Business Planning binnen AG Insurance. Sinds 2006 was hij er Bestuurder - Directeur, verantwoordelijk voor het Bankkanaal en Ontwikkeling Leven. Antonio Cano kent AG Insurance en de sector dan ook zeer goed. Hij is vastberaden om de bedrijfs- en distributiestrategie coherent verder te zetten en zo de continuïteit en de groei van AG Insurance te verzekeren. P2 AG Insurance vaart een goede koers! P2 De lijfrente: een geruststellende oplossing. P4 Vrijgave van banktegoeden na overlijden: fors versoepeld. P6 Een gepassioneerde gepensioneerde!

2 Lijfrente: voor of te AG Insurance vaart een goede koers! Wij hebben u de afgelopen maanden zo volledig mogelijk geïnformeerd over de situatie en de resultaten van onze maatschappij en over de waarborgen die u geniet met uw Ascento-contracten. AG Insurance is de enige verzekeraar uit de Belgische top 5 die het boekjaar 2008 met een nettowinst afgesloten heeft. Indien u op het ogenblik van uw pensionering hebt gekozen voor het kapitaal, kunt u enkele jaren later nog altijd opteren voor de lijfrente. In geval van lijfrente gaat het kapitaal verloren als de betrokken persoon overlijdt. Daarom kan de rente overdraagbaar zijn: ze wordt overgedragen aan een andere persoon (meestal aan de partner). Hoewel vaak bekritiseerd en miskend, loont het de moeite om de lijfrente van naderbij te bekijken; zij vormt namelijk een aantrekkelijke formule die u voor de rest van uw leven een vast inkomen garandeert, dat nooit mag verminderd worden. Bovendien bespaart de lijfrente aan de verzekerde de rompslomp van het beheer van een financieel vermogen. Het is dus onze bedoeling om de kernvragen te stellen die u kunnen helpen bij de keuze voor een lijfrente. Deze keuze is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Over het derde kwartaal van 2009 bedroegen de netto-inkomsten 344 miljoen euro. Hiermee heeft AG Insurance opnieuw goed gepresteerd. Hoge solvabiliteitsmarge AG Insurance heeft altijd, zelfs in tijden van crisis, een goede en constante solvabiliteitsmarge kunnen handhaven. Eind september 2009 bedroeg onze marge het dubbele van het wettelijke minimum. Dat betekent een overschot van bijna 2 miljard euro bovenop de wettelijk vereiste marge. De beleggingsportefeuille op 30 september 2009 We leven langer dan verwacht Een man die vandaag 65 is, heeft een levensverwachting van 17 jaar. Een vrouw zelfs 21 jaar 1. Dit zijn natuurlijk gemiddelden, maar het staat vast dat de levensverwachting nog steeds toeneemt. De kans dat u nog langer leeft, is dus reëel. Dat is verheugend, maar Hebt u voldoende reserves om deze periode te overbruggen? Uw koopkracht kan dalen In een periode van normale economische activiteit stijgen de prijzen elk jaar. Tussen 2002 en 2008 stegen de prijzen in België met 17%, in tegenstelling tot de wettelijke pensioenen, die in dezelfde periode slechts met 10% toenamen 2. 2,42 % 0,91 % 14,09 % 0,40 % 82,18% Obligaties Aandelen Vastgoed Cash Leningen De resultaten van eind september 2009 bevestigen dus dat we de juiste koers varen. AG Insurance is en blijft een sterke onderneming die in staat is om al haar verbintenissen na te komen. 2/8

3 gen? Met andere woorden, de effectieve koopkracht van de pensioenen in België is gedaald. Hoe gaat u zich beschermen tegen de inflatie? De lijfrente: een geruststellende oplossing U draagt het risico van een langer leven over aan uw verzekeraar. U waarborgt zo een levenslange financiële onafhankelijkheid. U beschermt uzelf tegen inflatie door te kiezen voor een jaarlijkse indexatie. Zo blijft de koopkracht van uw aanvullend inkomen onaangetast. De verzekeraar draagt het volledige beleggingsrisico. U bent zeker van uw aanvullend inkomen ongeacht de economische situatie. U beschermt uw partner met een overdraagbare rente. Zo garandeert u een aanvullend inkomen voor de langstlevende partner. U kent onmiddellijk het bedrag dat u moet beleggen om levenslang een waardevast inkomen te genieten. U stelt uw financiële onafhankelijkheid veilig, ook na een vermogensoverdracht. Meer informatie? Contacteer uw vertrouwde Employee Benefits Consultant! Het rendement van uw belegging Zodra u het kapitaal van uw groepsverzekering ontvangt, hebt u de keuze tussen een aantal oplossingen. Indien u opteert voor de oplossing Ascento Free tak 21, dan kiest u voor zekerheid in combinatie met beschikbaarheid. U hebt in dat geval een minimum gegarandeerd rendement dat jaarlijks aangevuld wordt met een winstdeling, afhankelijk van de prestaties van AG Insurance. U kunt er ook voor kiezen geheel of gedeeltelijk te beleggen in onze Rainbow-fondsen. In dat geval hebt u geen kapitaalsgarantie en is uw belegging onderhevig aan de schommelingen van de beurs. In beide gevallen wordt het rendement beïnvloed door de economische realiteit waarin wij ons bevinden. De gerealiseerde rendementen zijn in elk geval van groot belang om een levenslang inkomen te waarborgen. Hoe kunt u dan voorzien in een levenslang rendement? Bescherming van de langstlevende partner Wanneer u zou komen te overlijden, dan wenst u vooral uw partner te vrijwaren van alle financiële zorgen. Wie zal het beheer van uw belegging overnemen? Hoe kunt u die financiële zekerheid overdragen aan uw partner? Successieplanning De schenking is een interessant hulpmiddel om uw kinderen vandaag al een financieel steuntje in de rug te geven. Bovendien kunt u op die manier de erfenislasten beperken. U loopt echter ook het risico dat u nu al teveel weggeeft waardoor u op lange termijn uw financiële onafhankelijkheid dreigt te verliezen. Hoe kunt u nu al bepalen wat u kunt overdragen en wat u zelf nog nodig heeft? 1 Planbureau, Bevolkingsvooruitzichten Berekeningen gebaseerd op Jaarlijkse statistiek RVP van de uitkeringsgerechtigden 2002 en 2008 en FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie, Consumptieprijsindex. 3/8

4 Vrijgave van banktegoeden na overlijden: fors versoepeld Na een overlijden worden de banktegoeden van de overledene en zijn (huwelijks)partner geblokkeerd. Dit geeft aanleiding tot veel ongemakken bij de nabestaanden. Twee nieuwe wetten zorgen sinds kort voor versoepeling. Zodra een financiële instelling op de hoogte is van het overlijden van haar cliënt blokkeert ze zijn rekeningen en tegoeden, evenals deze die op naam staan van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner. De blokkering heeft een dubbele oorzaak. De bank heeft namelijk een verklikkingsplicht naar de fiscus toe. Ze moet de banktegoeden opgeven die bestaan op het moment van overlijden en pas na de kennisgeving aan de fiscale overheid mag het geld vrijgegeven worden. De bank wil verder elke erfgenaam correct ten belope van zijn erfdeel uitbetalen. Anders riskeert ze tweemaal te moeten betalen. Daarom zal ze eerst op de hoogte willen gesteld worden wie de erfgenamen zijn en wat ze precies erven. Daarvoor deed ze in het verleden een beroep op een betrouwbaar document, te weten een akte van bekendheid die werd afgeleverd door de notaris of de vrederechter. Sneller en goedkoper Sinds 1 februari 2007 kon de bankrekening ook gedeblokkeerd worden aan de hand van een attest van erfopvolging, dat (kosteloos) werd afgeleverd door de ontvanger van de registratie. Een dergelijk attest gold slechts voor tegoeden van maximaal en voor zover de overledene niet gehuwd was met een huwelijkscontract en geen testament had gemaakt. Bovendien kon de bank weigeren gevolg te geven aan het attest, als de overledene of zijn echtgeno(o)t(e) een bankkoffer had gehuurd. Sinds de wet van 6 mei 2009 geeft de bank (of eventueel de verzekeringsmaatschappij) te goeder trouw de tegoeden van een overledene vrij, indien dit gebeurt aan of op instructie van de personen aangewezen in een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap of in een attest of akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris. Bij de ontvanger kan men nu ook terecht voor geldsommen boven de Bij de vrederechter of het gemeentebestuur kan u voortaan niet meer aankloppen. Notaris toch meestal verplicht In bepaalde gevallen en deze zullen in de praktijk de meerderheid uitmaken is alleen de notaris bevoegd om een attest of akte van erfopvolging af te leveren. Dat is met name het geval: 1. als de erfenis niet uitsluitend wordt vererfd via de wettelijke regels van het erfrecht 2. als er onbekwame erfopvolgers zijn (bv. een minderjarige) 3. als er een testament is 4. als er een contractuele erfstelling is (d.i. een gift tussen echtgenoten m.b.t. de toekomstige erfgoederen) 5. als er een huwelijkscontract is. Een leefloon voor de langstlevende Een andere nieuwe wet (Wet van 28 juni 2009) bepaalt dat - sinds 31 augustus de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner een bepaald bedrag kan vragen aan de bank om de eerste dringende uitgaven te 4/8

5 kunnen doen. Om dit leefgeld te krijgen heeft de langstlevende geen attest of akte van erfopvolging nodig! Opgelet, de rekeningen worden maar beperkt vrijgegeven en worden dus zonder attest of akte niet volledig gedeblokkeerd. Helft creditsaldi, maximum Gemeenschappelijke rekeningen De vrijgave kan enkel betrekking hebben op zicht- en spaarrekeningen. Het moet wel gaan om gelden beschikbaar op gemeenschappelijke rekeningen of rekeningen in onverdeeldheid. Enkel voor de langstlevende Bovendien kan de vrijgave zonder attest enkel gebeuren in het voordeel van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. Andere erfgenamen (bv. kinderen, broers of zussen van de overledene) kunnen de vrijgave niet vorderen. Merk op dat ook de langstlevende feitelijke samenwoner uit de boot valt. De helft van alle creditsaldi De helft van het totaal van de creditsaldi is in principe vrij beschikbaar, ook al bevinden zich gelden bij meerdere bankinstellingen. Als de overledene bv. verspreid over twee banken in totaal een spaartegoed van heeft ( bij bank X en bij bank Y), dan kan de langstlevende opnemen. Maximum 5.000! Er geldt evenwel een totaalmaximum van Dit maximumbedrag mag eventueel verspreid over verschillende bankinstellingen worden opgevraagd, voor zover de verschillende ter beschikking gestelde bedragen samen ten hoogste bedragen (en uiteraard maximum de helft van de beschikbare creditsaldi). De helft van het totaal van de creditsaldi geldt als principiële norm. Pas als het totaal van de beschikbare saldi de overstijgt, komt het absolute maximum van in beeld. Een voorschot op de erfenis De langstlevende (huwelijks)partner kan binnen de hoger gestelde grenzen (een) geldsom(men) afhalen ongeacht het feit of hij/zij enig recht kan claimen op het saldo van de rekeningen. De afgehaalde sommen worden immers juridisch beschouwd als een voorschot op zijn/haar erfdeel. Het afgehaalde geld wordt later in rekening gebracht bij de vereffening van de nalatenschap. Blijkt op dat moment dat de afgehaalde geldsom het eigenlijke erfdeel van de langstlevende (huwelijks)partner overtreft, dan hebben de andere erfgenamen (bv. de kinderen) een vorderingsrecht tegen de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende. Sancties Het niet respecteren van de grensbedragen heeft ernstige gevolgen. Teveel opnemen = minder erven In eerste instantie verliest de langstlevende (huwelijks) partner ten belope van de som die hij boven het maximumbedrag heeft afgehaald zijn aandeel in de erfenis. Teveel opnemen = erfenis aanvaarden! De langstlevende die het wettelijk plafond niet respecteert kan er niet meer voor kiezen om de erfenis te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Hij zal geacht worden de erfenis zuiver te aanvaarden. Hierdoor zal de gulzige langstlevende door de schuldeisers van de overledene aangesproken kunnen worden tot betaling van al diens schulden, ook al zouden die schulden de activa van de erfenis overtreffen. De langstlevende die dus 1 euro teveel afhaalt van de rekening moet beseffen dat de schuldeisers hierdoor een vrijgeleide krijgen om hem onbegrensd te vervolgen tot betaling van de schulden van de erfenis. Men kijkt dus maar best goed uit als men weet (of vermoedt) dat de overleden partner in slechte financiële papieren verkeerde Eric Spruyt, notaris en docent Hogeschool Universiteit Brussel (HUB). 5/8

6 Eric Ovyn: «Wijn is één van mijn passies» Eric Ovyn, een wijnfanaat op rust! We verwelkomen Eric Ovyn in onze kantoren rond 11u00 s ochtends. Zijn handdruk is krachtig, hij oogt zeer alert. We zitten nauwelijks op onze stoel of het gesprek schiet al op gang. In het komende uur krijgen we een uiterst boeiend verhaal te horen. Na afloop begrijpen we beter waarom begeesterde mensen het spijtig vinden dat een dag maar 24 uren telt! De beroepsloopbaan van Eric Ovyn is een aaneenschakeling van ervaringen met één gemeenschappelijk kenmerk, de vreugde in contact te zijn met de natuur. Groen is eigenlijk de rode draad doorheen de vele activiteiten die hij ondernam tijdens zijn loopbaan. Een leven vol dynamiek dat allesbehalve een rustig verloop heeft gekend en tijdens welk hij, op het internationale vlak, op hoog niveau verantwoordelijkheid droeg in de scheikundige nijverheid. Hij was meer bepaald betrokken bij de ontwikkeling van een waaier van producten zoals polymeren, industriële plastics, emulgatoren en verzachters die voorkomen in schoonheidsproducten. Nu is Eric Ovyn een gepensioneerde van het bedrijf Lhoist dat meer bepaald kalk vervaardigt en waar hij in dienst is getreden in Vandaag is onze wereldreiziger zo druk bezig dat hij, op de pensioenleeftijd, wat vrije tijd wil inbouwen om zich te wijden aan zijn talrijke hobby s: zeilen dat hij heeft geleerd op jachtjes tijdens tochtjes op de Seine om weldra scheep te gaan op grotere exemplaren en de woelige wateren van de Atlantische Oceaan te trotseren, weeren sterrekunde die natuurlijk alles te maken hebben met scheepvaart, maar ook de geschiedenis van de godsdiensten, kernfysica De lijst is onuitputtelijk want onze gast is een bodemloos vat van tomeloze leergierigheid. 6/8

7 Wijn maken in België: een echte uitdaging! Uit al die bezigheden neemt wijn mettertijd de bovenhand. Het is in ieder geval deze activiteit die bij hem de meeste passie losweekt. Maar in realiteit, heeft Eric Ovyn de Rubicon overschreden op de dag waarop hij besloot van de theorie naar de praktijk over te stappen Op zijn landgoed aan de oevers van de Maas beschikt Eric Ovyn over een pal zuidwaarts gelegen helling. Hij laat er tweehonderd wijnstokken planten en stort zich volop in de studie van de wijnproductie. Eric Ovyn: «Ik ben begonnen met de witte druivenvariëteit Riesling Silvaner en dan heb ik gekozen voor de Elzasser Pinot noir voor de rode wijn. Onze gematigde streken die weinig zonlicht hebben zijn niet ideaal en we planten momenteel hybride wijnsoorten die betere resultaten opleveren». Wie er belangstelling voor heeft weet dat wijnmaken een veeleisende bezigheid is: na de pluk, worden de druiventrossen geperst. Dan komt het verwijderen van de pulp van de druiven en aan het eind daarvan worden er uitgezochte gisten aan toegevoegd die het gistingsproces op gang brengen. Vervolgens wordt de wijn gedurende bijna een jaar op vat gedaan en daarna wordt hij gefilterd dankzij een origineel procédé van poreuze keramieken. Wijn maken is dus een kwestie van geduld maar ook van methode want ieder jaar moeten de vaten leeggemaakt worden om plaats te maken voor de nieuwe wijnoogst. De wijn wordt dan gebotteld. De productie is goed voor ongeveer 200 à 300 flessen. Eric Ovyn: «De zomer 2009, droog en zonnig, levert een uitstekend jaartal op want het evenwicht tussen de zuurtegraad en de alcohol is opmerkelijk. Bijgevolg heeft men het chaptaliseren kunnen vermijden, dit wil zeggen de toevoeging van suiker. Ook schenk ik graag enkele flessen aan mijn kinderen, mijn vrienden, kennissen. Ik krijg nooit genoeg van mijn wijngaarden die me verplichten om op het ritme van de natuur te leven, de hemel te peilen om te bepalen welke het meest geschikte tijdstip is om te oogsten». Wijnteelt vergt ook veel doorzetting, gezond verstand, kennis van biochemie... U heeft het al begrepen, wijnmaken is een bezigheid die een indrukwekkende waaier van kwaliteiten vereist die onze liefhebber-producent ten overvloede bezit, en hij verstaat de kunst om meteen gezelligheid en inleving over te brengen zodra hij begint te praten. We hebben ons gelaafd aan de woorden van Eric Ovyn zoals men een grote wijn proeft. En we zijn erg benieuwd naar het vervolg van zijn belevenissen. 7/8

8 Internettip Hoe consulteer ik mijn contract via het internet? Via komt u op het onderstaande scherm terecht. 2 Hierin vindt u een antwoord op vaak gestelde vragen. 1 Klik op beveiligde site AG Ascento. 3 Vraag hier uw toegang aan voor online consultatie van uw contract AG Ascento Free en Deposit. Nieuwe naam, nieuwe adressen Met de naamswijziging heeft uw tijdschrift ook een nieuw jasje aangetrokken. Ons adres en het adres van de website zijn ook gewijzigd: adres mailbox: Website: Ontvangt u nog geen communicaties via of wijzigde u recent van adres? Laat ons uw adres weten door een berichtje te sturen naar onze mailbox met vermelding van uw naam en uw contractnummer. AG Employee Benefits. Trust in Expertise. Hoofdredacteur Alexandre Homez Werkten mee aan dit nummer Karel Coudré, Dries De Dauw, Stijn Mues, Els Vanden Begin, Eliane Van den Stock, Sara Van de Vijver Vertaling Anne-Marie Lafullarde & C AG Employee Benefits: Kruidtuinlaan 20, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Contact: Nieuwbrug 17, B-1000 Brussel Lay-out Nathalie Collard Prepress Christine Biz Drukkerij Van Gansen & C Lezersrubriek Tel Cert no. SGS-COC Ascento news wordt gedrukt op papier afkomstig uit goed beheerde bossen. Verantwoordelijke uitgever: Jean-Michel Kupper, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel 8/8

Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten?

Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten? AG Ascento news Nr. 10 December 2012 Waarom evolueren de interestvoeten? Onlangs kondigden de voornaamste Belgische verzekeringsmaatschappijen een daling aan van de gewaarborgde interestvoet van toepassing

Nadere informatie

Nr. 9 Juni 2012. Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst

Nr. 9 Juni 2012. Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst AG Employee Benefits Ascento news Nr. 9 Juni 2012 Onze solvabiliteit blijft sterk Ondanks de turbulentie op de financiële markten behoudt AG Insurance zijn solide positie en zijn capaciteit om al zijn

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? Goed geïnformeerd FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Inhoudstafen Overlijden van een naaste 4 Gehuwd of wettelijk samenwonend? 4 Aan wie

Nadere informatie

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller Wat te doen bij overlijden informatiebrochure Verstappen uitvaartzorg na die stilte kwam de leegte leger en leger niets en niemand

Nadere informatie

De Rainbow fondsen :

De Rainbow fondsen : Nr 1 - Juni 2008 Editoriaal Beste klant, U hebt momenteel de eerste uitgave in handen van Ascento News, de fonkelnieuwe nieuwsbrief van Fortis Employee Benefits die twee keer per jaar zal verschijnen.

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance

Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance AG Employee Benefits Ascento news N Nr. 811 Novembre/Decmbre Maart 2013 2011 De beaux Een résultats sterke pour solvabiliteitsmarge en 2012 in AG Insurance 2012 Wij houden u via Ascento news graag op de

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 15 Mei 2015 Aandelen zijn interessant, vooral de Europese De toestand van de huidige financiële markten is weinig rooskleurig. Welke alternatieven zijn er voor beleggers

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

Kinderen helpen bij de aankoop van een huis. Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil

Kinderen helpen bij de aankoop van een huis. Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil NR 4 OKTOBER 2013 uw magazine boordevol financiële informatie en voordelen Kinderen helpen bij de aankoop van een huis Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil Zin om uw huis

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking Nalatenschap: alles wat u moet weten ing.be/privatebanking 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie