Examenreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement"

Transcriptie

1 Examenreglement

2 Colofon Datum 24 juni 2011 Titel Examenreglement Dienst / school / auteur School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College Versie 01 Status definitief Bestand Examenreglement 2011 School voor (v)mbo Groningen-Zuid.doc

3 Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BEPALINGEN Begripsbepalingen Afnemen eindexamen Indeling eindexamen Onregelmatigheden 7 2 INHOUD VAN HET EINDEXAMEN Examenprogramma Keuze van de eindexamenvakken 9 3 REGELING VAN HET EINDEXAMEN Inhoud programma van toetsing en afsluiting Schoolexamen Mededeling cijfers schoolexamen Schoolexamen volgens twee programma s Beoordeling schoolexamen Herexamen schoolexamen v.m.b.o Verhindering schoolexamen Bewaren werken en beoordeling Herkansing toetsen schoolexamen Examendossier 11 4 CENTRAAL EXAMEN Tijdvakken centraal examen en afneming centraal examen Regels omtrent het centraal examen Vaststelling cijfer centraal examen Verhindering centraal examen Gang van zaken flexibele digitale centrale examens voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg 13 5 UITSLAG, HERKANSING CENTRAAL EXAMEN EN DIPLOMERING Eindcijfer eindexamen Vaststelling uitslag Uitslag Herkansing centraal examen Diploma en cijferlijst Certificaten 16 6 OVERIGE BEPALINGEN Afwijking wijze van examineren Spreiding examen Gegevensverstrekking Bewaren examenwerk Geheimhouding 19

4 6.6 Beslissing in niet voorziene gevallen Inwerkingtreding Bekendmaking Schoolexamencommissie Citeertitel 19 7 BIJLAGEN Samenstelling en de werkwijze van de commissie van beroep eindexamens Adres commissie van beroep Schoolexamencommissie 21 Colofon Datum 24 juni 2011 Titel Examenreglement Dienst / school / auteur School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College Versie 01 Status definitief Bestand Examenreglement 2011 School voor (v)mbo Groningen-Zuid.doc

5 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO); b. eindexamenbesluit : het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.; c. school : School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College; d. minister : de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; e. inspectie : de inspectie, bedoeld in artikel 1 van de wet en met de taken en bevoegdheden die zijn neergelegd in de Wet op het onderwijstoezicht; f. Informatie Beheer Groep : een zelfstandig bestuursorgaan dat in opdracht van de (IBG of IB-Groep) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor onderwijsvolgers en onderwijsinstellingen in Nederland een aantal onderwijswetten en onderwijsregelingen uitvoert op het gebied van financiering en informatiebeheer; g. bevoegd gezag : het door het bestuur van het Noorderpoortcollege aangewezen orgaan, namelijk het College van Bestuur; h. directeur : de directeur zoals vermeld in artikel 32a en b van de wet; de hoogste leidinggever binnen de school en de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de examens; in de School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College wordt de functie vervuld door de schooldirecteur; i. kandidaat : een ieder, die tot het eindexamen wordt toegelaten; j. examinator : degene, die belast is met het afnemen van het eindexamen; dit is de docent aan de eigen school, die het examenwerk van de kandidaten nakijkt (ook wel eerste corrector genoemd); k. schooljaar : het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend; l. gecommitteerde : een gecommitteerde, in de zin van artikel 36 van het Eindexamenbesluit, die belast is met het toezicht op het eindexamen of een deel daarvan; een docent van een andere school, die voor een tweede keer het examenwerk van de kandidaten nakijkt (ook wel tweede corrector genoemd); m. eindexamen : een examen in de in de artikelen 22 t/m 25 van het Eindexamenbesluit voorgeschreven vakken voor het v.m.b.o.; n. examenprogramma : het programma als bedoeld in artikel 7 van het Eindexamenbesluit; o. commissie van beroep : de commissie van beroep als bedoeld in bijlage 7.1 bij dit reglement; 5

6 p. examenreglement en : reglement en programma als bedoeld in artikel 31, lid 2 programma van toetsing van het Eindexamenbesluit; en afsluiting (PTA) q. schoolexamen : dat deel van het examen als bedoeld in artikel 32 van het Eindexamenbesluit; r. centraal examen : dat deel van het examen waarvoor de opgaven en de normering bindend wordt vastgesteld door een door de minister aangewezen commissie; s. schoolexamencommissie : de door de schooldirecteur aangestelde commissie die belast is met de organisatie en uitvoering van de examens (zie bijlage7.3); t. examendossier : het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen vorm; u. vakken : vakken, intrasectorale programma's en andere programmaonderdelen; v. profielwerkstuk : het in artikel 3 bedoelde profielwerkstuk; v1. sectorwerkstuk : het in artikel 3 bedoelde sectorwerkstuk; w. toets : een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten of een praktische opdracht (werkstuk); x. herkansing : het opnieuw dan wel alsnog deelnemen aan een toets van het centraal examen of het schoolexamen als bedoeld in artikel 35b1 en 51 van het Eindexamenbesluit; y. handelingsdeel (h.a.v.o/v.w.o) : onderdelen van het schoolexamen waarvan slechts beoordeeld handelingsopdracht (v.m.b.o.) wordt of die wel of niet naar behoren zijn uitgevoerd; z. College voor examens : landelijke college dat voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland de examenopgaven en de normering vast stelt; A. omzettingstabel : de tabel voor omzetting van score naar cijfer op basis van de door het College voor examens tijdens de normeringsvergadering vastgestelde normeringsterm; B. tweede examinator : de door de directeur aangewezen medebeoordelaar van een examentoets; C. praktische toets : het in artikel 41a van het Eindexamenbesluit genoemd praktisch gedeelte van het centraal examen, onderscheiden in een centraal praktisch examen en een centrale integratieve eindtoets, zoals genoemd in het artikel 7 van het Eindexamenbesluit; D. centraal schriftelijk én : het cspe geldt voor de beroepsgerichte vakken in de basispraktisch examen (cspe) beroepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg van het v.m.b.o.; het cspe bestaat uit een praktijkopdracht met daarin of daarbij (vak)theorievragen: deze vragen worden meestal via de computer afgenomen; E. digitaal examen : afnamevorm bij alle centrale examens voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg van het v.m.b.o.; 6

7 F. computerexamen : afnamevorm voor sommige centrale examens in het v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o.; bij computerexamens wordt gebruik gemaakt van multimedia voor bijvoorbeeld de talen (luistervaardigheid), muziek, dans, drama en kunstvakken (CKV); G. Compex-examen : examen waarbij de computer voor ongeveer een derde deel als hulpmiddel wordt gebruikt; alle opgaven krijgen de leerlingen op papier; het gaat om examens in de vakken natuur- en scheikunde, natuurkunde, wiskunde, biologie, economie en aardrijkskunde; scholen zijn niet verplicht om Compex-examens te gebruiken. 1.2 Afnemen eindexamen Artikel 2. De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. De directeur wijst een van de personeelsleden van de school aan tot secretaris van het eindexamen. De secretaris van het eindexamen is tevens secretaris van de schoolexamencommissie (zie bijlage 7.3). 1.3 Indeling eindexamen Artikel 3. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen dan wel uit beide. Het schoolexamen v.m.b.o., voor zover het betreft de theoretische leerweg, omvat mede een sectorwerkstuk. Het sectorwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in de desbetreffende sector. Het sectorwerkstuk heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt. 1.4 Onregelmatigheden Artikel Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. 2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen; d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 7

8 Indien het hernieuwd examen als bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van het College voor examens. 3. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie, de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is. 4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de Commissie van Beroep, waarvan de samenstelling en werkwijze is aangegeven in bijlage 7.1 van dit reglement. Het beroep wordt binnen vijf werkdagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep ingesteld. De kandidaat richt zijn beroepsschrift aan het in bijlage 7.2 bij dit reglement vermeld adres. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen tien werkdagen op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de directeur, de inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is. 2 INHOUD VAN HET EINDEXAMEN 2.1 Examenprogramma Artikel Het eindexamen wordt afgenomen volgens door de minister of het bevoegd gezag vastgestelde examenprogramma's, waarin zijn opgenomen: a. een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak, b. welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt, en c. het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen. Tevens kunnen in een examenprogramma zijn opgenomen voorschriften betreffende de aard, de omvang, het aantal, de beoordeling en de weging van de onderdelen van het schoolexamen. 2. Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken. 3. De examenprogramma's voor zover het betreft leerwegen in het v.m.b.o. kunnen voorzien in differentiaties waaruit de leerling een keuze maakt. 8

9 2.2 Keuze van de eindexamenvakken Artikel De kandidaten kiezen in welke vakken zij examen willen afleggen. Deze keuze geldt voor zover vakken aan de school worden gegeven, voor zover het pakket van vakken een eindexamen vormt. 2. Voor zover de school de mogelijkheid biedt, kunnen de kandidaten in meer dan in het Eindexamenbesluit voorgeschreven aantal vakken dat een eindexamen vormt, examen afleggen. 3. Het bevoegd gezag beslist, welke in artikel 5, derde lid, bedoelde differentiaties worden aangeboden. 3 REGELING VAN HET EINDEXAMEN 3.1 Inhoud programma van toetsing en afsluiting Artikel De directeur stelt namens het bevoegd gezag het programma van toetsing en afsluiting vast, dat betrekking heeft op in ieder geval het betreffende schooljaar. 2. In het programma van toetsing en afsluiting wordt in elk geval aangegeven: a. welke onderdelen van het examenprogramma op het schoolexamen worden getoetst; b. de verdeling van de examenstof over de toetsen van het schoolexamen; c. de wijze waarop het schoolexamen plaats vindt; d. de regels die aangeven op welke wijze het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt; e. de tijdvakken waarbinnen de toetsen en de eventuele herkansingen van het schoolexamen aanvangen; f. de wijze van herkansing van het schoolexamen 3. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de directeur jaarlijks vóór 1 oktober verstrekt aan de kandidaten en toegezonden aan de inspectie. 3.2 Schoolexamen Artikel Het schoolexamen staat onder toezicht van het bevoegd gezag. 2. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. 3. Het schoolexamen v.w.o., h.a.v.o., en v.m.b.o wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal schriftelijk examen. 3.3 Mededeling cijfers schoolexamen Artikel 9. Voor de aanvang van het centraal examen maakt de directeur c.q. secretaris van het eindexamen aan de kandidaat bekend, voor zover van toepassing: 9

10 a. welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen; b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld; c. de beoordeling van het profielwerkstuk; d. de beoordeling van het sectorwerkstuk voor wat betreft de theoretische leerweg. 3.4 Schoolexamen volgens twee programma s Artikel 10. vervallen 3.5 Beoordeling schoolexamen Artikel Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal lopende van 1 tot en met Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 3. In afwijking van het eerste lid, worden het deelvak culturele en kunstzinnige vorming en het deelvak lichamelijke oefening uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel of van elke leerweg, beoordeeld met "voldoende"of "goed". Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende deelvakken, zoals blijkend uit het examendossier. 4. In afwijking van het eerste lid wordt het sectorwerkstuk beoordeeld met "voldoende" of "goed". Deze beoordeling geschiedt op de grondslag van het genoegzaam voltooien van het sectorwerkstuk, zoals blijkend uit het examendossier. Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld door ten minste twee examinatoren die de kandidaat hebben begeleid bij de totstandkoming van het sectorwerkstuk. 3.6 Herexamen schoolexamen v.m.b.o. Artikel 11a. 1. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de kandidaat die eindexamen aflegt, voor één of meer vakken het schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen, opnieuw kan afleggen, met dien verstande dat het bevoegd gezag dit recht in elk geval verleent voor het vak maatschappijleer behorend tot het gemeenschappelijk deel van de leerwegen, indien de kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. Het herexamen omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma. 2. Het bevoegd gezag stelt vast hoe het cijfer van het in het eerste lid bedoelde herexamen wordt bepaald. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in een vak en bij het eerder afgelegde schoolexamen in dat vak geldt als het definitieve cijfer van het schoolexamen in dat vak. 10

11 3.7 Verhindering schoolexamen Artikel 12. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd bij één of meer toetsen van het schoolexamen tegenwoordig te zijn, wordt hem op een nader te bepalen tijdstip de gelegenheid gegeven het schoolexamen te voltooien. 3.8 Bewaren werken en beoordeling Artikel 13. De gemaakte werken als toetsen, verslagen, worden met de opgaven, de correctie en/of normbladen en de door de examinator gegeven beoordeling bewaard tot tenminste 6 maanden na afloop van het gehele examen. 3.9 Herkansing toetsen schoolexamen Artikel 14a. De eventuele herkansingsregeling schoolexamen wordt in het PTA omschreven Examendossier Artikel 14b Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen vorm. 4 CENTRAAL EXAMEN 4.1 Tijdvakken centraal examen en afneming centraal examen Artikel Het centraal examen voor de scholen van voortgezet onderwijs wordt afgenomen in het laatste schooljaar. 2. Het centraal examen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede en het derde tijdvak. 3. Het bevoegd gezag kan een leerling uit het voorlaatste leerjaar op diens verzoek toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het eindexamen. 4. Indien het bevoegd gezag met dit verzoek instemt, wordt het schoolexamen voor de kandidaat in dat vak of die vakken afgesloten voor aanvang van het eerste tijdvak in dat leerjaar. 5. Indien lid 3 van toepassing is, maakt de directeur zodra het eindcijfer of de eindcijfers zijn vastgesteld deze schriftelijk aan de kandidaat bekend. 6. Indien lid 3 van toepassing is, kan de kandidaat voor het vak of de vakken waarin hij centraal examen aflegt gebruik maken van de herkansingsmogelijkheden volgens artikel

12 4.2 Regels omtrent het centraal examen Artikel De directeur zorgt ervoor, dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven tot de aanvang van de toets, waarbij deze opgaven aan de kandidaat worden voorgelegd. 2. Bij digitale centrale examens zijn de opgaven toegankelijk voor medewerkers van de school voor zover dat en op het moment dat dit noodzakelijk is voor de afname en correctie van het examen. Geen informatie, in welke zin ook, over de inhoud van enig digitaal centraal examen mag door medewerkers met derden worden uitgewisseld. Verder geldt nadrukkelijk de geheimhoudingsplicht zoals aangegeven in artikel Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd mededeling van vastgestelde errata door het College voor examens. 4. De directeur draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt uitgeoefend. 5. Tijdens dit toezicht handelen de toezichthouders volgens de door de directeur gegeven voorschriften. 6. Zij, die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de directeur samen met het gemaakte examenwerk. 7. Een kandidaat, die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die toets worden toegelaten. De kandidaat beëindigt het werk op het voor de overige kandidaten geldende tijdstip. 8. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. 9. In de basisberoepsgerichte leerweg wordt het centrale examen voor de algemene vakken op de computer afgenomen. Dit kan er toe leiden dat de examens gespreid worden afgenomen. 4.3 Vaststelling cijfer centraal examen Artikel De examinator en de gecommitteerde, dan wel voor zover van toepassing de tweede examinator, stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast. 2. Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het bevoegd gezag van beide scholen niet tot overeenstemming komt, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 3. De score voor de praktische toets wordt als volgt verkregen. De examinator en de tweede examinator stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur. 4. Op basis van de score en de omzettingstabel van score naar cijfer, stelt de directeur het cijfer vast. 12

13 4.4 Verhindering centraal examen Artikel Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is verhinderd bij een of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. 2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van het College voor examens zijn eindexamen te voltooien. 3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter van het College voor examens. 4. Na afloop van het derde tijdvak deelt het College voor examens het resultaat mede aan de directeur. 4.5 Gang van zaken flexibele digitale centrale examens voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg Artikel De kandidaten moeten hebben deelgenomen aan de zogeheten Proef op de Som, alvorens te worden toegelaten tot het examen. Pas als het schoolexamencijfer voor het desbetreffende vak is vastgesteld kan het digitale centrale examen in datzelfde vak worden afgelegd. 2. De kandidaten en ouders/verzorgers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de wijze waarop het flexibele digitale centrale examen wordt afgenomen. 3. Anders dan bij de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen, zijn de examendocumenten (opgaven, bijlagen, correctievoorschriften) van de flexibele digitale centrale examens na de afname niet openbaar. De opgaven zijn slechts toegankelijk voor de kandidaat tijdens de examenzitting waaraan hij deelneemt. Na afloop van een zitting van een digitaal centraal examen staan de opgaven niet ter beschikking van de kandidaat. Examendocumenten, zoals kladpapier met door kandidaat gemaakte notities, mogen bij het verlaten van de examenzaal niet worden mee genomen. 4. Na de laatste afname van de desbetreffende variant van het flexibele digitale centrale examen en na het vaststellen van de uitslag kunnen de opgaven door de kandidaat (eventueel vergezeld door zijn wettelijk vertegenwoordiger) op zijn verzoek worden ingezien. De inzage vindt plaats onder toezicht van de examensecretaris. Tijdens de inzage mogen geen aantekeningen worden gemaakt. 5. Indien de kandidaat bij een zitting met wettige reden afwezig was, bepaalt de directeur op welk moment de zitting van het flexibele digitale centrale examen wordt ingehaald. 6. De directeur bepaalt het moment en wijze van herkansing. Ten aanzien van het herkansen van flexibele digitale centrale examens geldt de regeling van artikel 23 lid 1. Het is toegestaan om te herkansen vóórdat de normering en dus de uitslag bekend is. De kandidaat heeft echter het recht om te kiezen voor een herkansing als zijn definitieve eindcijfers bekend zijn. Bij het aanbieden van de afnametijdstippen voor herkansingen houdt de school hier rekening mee. 13

14 Als de kandidaat ervoor kiest om van herkansing gebruik te maken vóór de bekendmaking van de uitslag, wordt dit met de kandidaat besproken en wordt de keuze schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de kandidaat (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) en de directeur. 7. Indien de afnamecondities van een digitaal examen een adequate beoordeling onmogelijk maken kan de directeur contact opnemen met de inspectie. De inspectie kan dan besluiten dat het werk wordt beschouwd als niet gemaakt en dat het werk niet wordt beoordeeld. Alle kandidaten die aan deze sessie deelnamen hebben dan het recht om het examen opnieuw te maken. 5 UITSLAG, HERKANSING CENTRAAL EXAMEN EN DIPLOMERING 5.1 Eindcijfer eindexamen Artikel Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met De directeur c.q. de secretaris van het eindexamen bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. 3. Is het gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer 5 of hoger is, naar boven afgerond. 4. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer. 5.2 Vaststelling uitslag Artikel De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van artikel De uitslag luidt 'geslaagd voor het eindexamen' of 'afgewezen voor het eindexamen'. 3. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de directeur en de secretaris van het eindexamen één of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen. 4. De directeur vergewist zich ervan dat het eindexamen de in de artikelen 22 (v.m.b.o. theoretische leerweg), 23 (v.m.b.o. basisberoepsgerichte leerweg), 24 (v.m.b.o. kaderberoepsgerichte leerweg) of 25 (v.m.b.o. gemengde leerweg) van het Eindexamenbesluit voorgeschreven vakken omvat. 14

15 5.3 Uitslag Artikel Alle kandidaten moeten vanaf het examen in 2012 gemiddeld een voldoende halen voor het centraal examen. De kandidaat is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor alle vakken waarin centraal examen wordt gedaan lager is dan een 5,5. 2. De kandidaat die eindexamen v.m.b.o. heeft afgelegd, is geslaagd indien hij: a. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of c. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger. d. Voor de toepassing van lid 1a, 1b en 1c, wordt het eindcijfer van het afdelingsvak of intrasectorale programma in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg meegerekend als twee eindcijfers. e. In aanvulling op lid 1a, 1b en 1c geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel en in de gemengde en theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie voldoende, of goed is behaald. 3. De kandidaat die niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het eerste lid is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in artikel Zodra de uitslag ingevolge het eerste lid is vastgesteld, maakt de directeur deze tezamen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 23 bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 23, eerste lid, geen toepassing vindt. 5.4 Herkansing centraal examen Artikel De kandidaat heeft voor één vak, waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens artikel 22 is vastgesteld het recht in het tweede tijdvak of, indien artikel 18 eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen of aan het schriftelijk gedeelte van het centraal examen in een beroepsgericht programma, met dien verstande dat indien het betreft het eindexamen van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in het v.m.b.o., dit recht eveneens bestaat voor het praktisch gedeelte van het centraal examen in een beroepsgericht programma, af te nemen door het bevoegd gezag aansluitend aan het eerste tijdvak of in het tweede tijdvak. De herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal examen bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van een of meer onderdelen daarvan. 2. De kandidaat stelt de directeur vóór een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. 3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel 21 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld. 15

16 5.5 Diploma en cijferlijst Artikel De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing zijn vermeld: a. de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen, b. voor de theoretische leerweg in het v.m.b.o. het thema van het sectorwerkstuk, alsmede de beoordeling van het sectorwerkstuk, c. de beoordeling van het kunstvak en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van de leerweg in het v.m.b.o., d. volgens welke differentiatie als bedoeld in artikel 5, derde lid, is geëxamineerd, e. de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede f. de uitslag van het eindexamen. 2. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat, daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn eindexamen met gunstig gevolg heeft voltooid ten overstaan van het College voor examens, een diploma uit, waarop het profiel of de profielen zijn vermeld die bij de uitslag zijn betrokken. Op het diploma v.m.b.o. is in elke geval de leerweg vermeld die bij de uitslag is betrokken. 3. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die ten minste samen een eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit. 4. De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten. 5. Duplicaten van diploma s, cijferlijsten of certificaten worden niet verstrekt. Indien een document is zoekgeraakt, kan enkel bij de Informatie Beheer Groep een Verklaring van afgelegd examen worden aangevraagd. Zie hiervoor op voor het aanvragen van een brochure en aanvraagformulier. Aan het verkrijgen van een Verklaring afgelegd examen zijn kosten verbonden. De verklaring heeft dezelfde waarde als het oorspronkelijke document. 5.6 Certificaten Artikel De directeur reikt aan de definitief voor het eindexamen v.m.b.o. afgewezen kandidaat die de school verlaat en die voor één of meer vakken van dat eindexamen een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, een certificaat, volgens een door de minister vast te stellen model, uit. 2. Het certificaat vermeldt in ieder geval voor het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald en het thema van het sectorwerkstuk voor zover beoordeeld met voldoende of goed. 16

17 6 OVERIGE BEPALINGEN 6.1 Afwijking wijze van examineren Artikel De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze, die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze, waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld; b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en: c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluiting bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Deze afwijking kan betrekking hebben op: a. het vak Nederlandse taal en literatuur; b. het vak Nederlandse taal; c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. 6.2 Spreiding examen Artikel Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en in voorkomend geval het schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar wordt afgelegd. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten. 17

18 2. Het bevoegd gezag geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die nog niet in alle betrokken eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd. 3. De mogelijk tot herkansing genoemd in artikel 23 is ten aanzien van de kandidaat van toepassing in het eerste en in het tweede schooljaar van het gespreid centraal examen, met dien verstande dat het recht tot herkansing in het eerste schooljaar ontstaat nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het eerste schooljaar het centraal examen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld. 6.3 Gegevensverstrekking Artikel 28. Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers in het voorlaatste leerjaar, voor zover van toepassing, en na vaststelling van de definitieve uitslag stuurt het bevoegd gezag aan de Informatie Beheer Groep en aan de inspectie een lijst waarop voor alle kandidaten zijn vermeld: a. het profiel of de profielen dan wel de leerweg waarop het examen betrekking heeft; b. de vakken waarin examen is afgelegd; c. de cijfers van het schoolexamen, alsmede in voorkomend geval, de beoordeling van het profielwerkstuk of sectorwerkstuk, en de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft respectievelijk het thema van het sectorwerkstuk; d. de cijfers van het centraal examen; e. de eindcijfers; f. de uitslag van het eindexamen. 6.4 Bewaren examenwerk Artikel 28a. 1. Alle examenwerk dient door de school bewaard te worden tot minimaal zes maanden na afloop van het centraal examen. Kandidaten hebben het recht om gedurende deze periode het door hen gemaakte werk in te zien onder toezicht van een lid van de schoolexamencommissie. Bij het inzien van het werk mag verder uitsluitend de docent voor het betreffende vak aanwezig zijn. Het gemaakte werk wordt niet eerder ter beschikking gesteld dan na afloop van de bewaartijd (6 maanden na afloop van het totale examen). 2. Een door de directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de lijst, bedoeld in artikel 28 wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag in het archief van de school bewaard. 3. De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte opgaven gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school. 18

19 6.5 Geheimhouding Artikel 29. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze regeling en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht, of uit zijn taak bij de uitvoering van deze regeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 6.6 Beslissing in niet voorziene gevallen Artikel 30. In gevallen waarin dit examenreglement én het Eindexamenbesluit niet voorzien beslist het bevoegd gezag. 6.7 Inwerkingtreding Artikel 31. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 augustus Bekendmaking Artikel 32. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de directeur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. 6.9 Schoolexamencommissie Artikel 33. De directeur belast de schoolexamencommissie met de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. De namen van de leden van de schoolexamencommissie staan vermeld in bijlage Citeertitel Artikel 34. Deze regeling kan worden aangehaald als: Examenreglement , School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College. Aldus vastgesteld door de het bevoegd gezag van het Noorderpoortcollege. Namens het bevoegd gezag, P. Zwarter Directeur School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College 19

20 7 BIJLAGEN 7.1 Samenstelling en de werkwijze van de commissie van beroep eindexamens Algemeen Artikel 1. De Commissie van Beroep Eindexamens oordeelt over de door de daartoe bevoegde functionaris(sen) genomen beslissingen ten aanzien van een kandidaat, die zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt. Samenstelling Artikel 2. De commissie bestaat uit een aantal externe deskundigen. De commissie kent een voorzitter en leden. De commissie kan benaderd worden op het adres genoemd in bijlage 7.2. Beroepstermijn Artikel 3. De kandidaat dient zijn beroep binnen 3 dagen nadat de in artikel 1 van deze bijlage bedoelde beslissing schriftelijk aan hem is bekend gemaakt, schriftelijk bij de commissie in te dienen. Werkwijze commissie Artikel De commissie stelt naar aanleiding van het beroep een onderzoek in en hoort daarbij tenminste de kandidaat en degene(n) die de in artikel 1 van deze bijlage bedoelde beslissing hebben genomen. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een door hem aan te wijzen meerderjarige. 2. De commissie beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst op het beroep. De commissie kan de termijn met redenen omkleed met ten hoogste twee weken verlengen. 3. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. 4. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen of opnieuw af te leggen. Artikel De commissie deelt haar beslissing als bedoeld in artikel 4, 2e lid van deze bijlage, zo spoedig mogelijk schriftelijk mede aan de kandidaat, de inspecteur en degene(n) die de in artikel 1 bedoelde beslissing hebben genomen. 2. De commissie vermeldt daarbij de overwegingen, die tot de beslissing hebben geleid. 20

21 Slotbepalingen Artikel 6. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de commissie. Artikel 7. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus Aldus vastgesteld door het College van Bestuur van het Noorderpoortcollege Namens het bevoegd gezag, P. Zwarter Directeur School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College 7.2 Adres commissie van beroep COLLEGE VAN BESTUUR T.a.v.: COMMISSIE VAN BEROEP EINDEXAMENS V.O. Postadres: postbus AM Groningen 7.3 Schoolexamencommissie De schooldirecteur stelt de leden aan van de schoolexamencommissie die belast is met de organisatie en uitvoering van de examens. De schooldirecteur is de voorzitter van de schoolexamencommissie. De secretaris van het eindexamen is de secretaris van de schoolexamencommissie. De volgende personen hebben zitting in de schoolexamencommissie van de School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College: NOORDERPOORT: Voorzitter: Secretaris: Lid: Lid: Adviserend lid: ZERNIKE COLLEGE: Voorzitter: Secretaris: Lid: Lid: P. Zwarter J. Scheer D. Blanksma T.N.J. Bruin M.H. Heegen H. Tameling D. Frieling D. Blanksma W.J. Netjes 21

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Centraal Examen

Reglement Centraal Examen Reglement Centraal Examen Lyceum Ypenburg 2015-2016 Gymnasium, Atheneum, HAVO, MAVO Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 Dit examenreglement is onder voorbehoud van instemming

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: afdelingsvak besluit bevoegd gezag BRON centraal examen centraal praktisch examen:

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Leerjaar 3 Nieuw VMBO Vastgesteld september 2016, gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO geldend vanaf 25-11-2015 t/m

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3. Het examen...

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2015-2016 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2011-2012 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examenreglement. Schooljaar Definitief

Examenreglement. Schooljaar Definitief Examenreglement Schooljaar 2016-2017 Definitief 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid-West. 1.2 Het is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO,

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Lentiz Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Klas 4 Vastgesteld september 2016 Publicatie aan de kandidaten september 2016. Verzonden aan de inspectie op 30 september

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement VO

Examenreglement VO Examenreglement VO 2016-2017 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 28 juni 2016 Instemming GMR: 16 september 2016 Vastgesteld door College

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro

EXAMENREGLEMENT. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg. van de. Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro EXAMENREGLEMENT Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg van de Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro Zwolle, september 2014 Met het uitreiken van dit examenreglement vervallen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

beoordeling en weging van het resultaat. 8. Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo d.d 28 juli 2000.

beoordeling en weging van het resultaat. 8. Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo d.d 28 juli 2000. Vastgesteld door het bevoegd gezag en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad in september 2010 en aangepast in september 2016 beoordeling en weging van het resultaat. 8. Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 LENTIZ GEUZENCOLLEGE Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen (010) 434 85 55 geuzencollege@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 24 september 2014 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2014 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden Examenreglement 2014-2015 VMBO Kalsbeek College Woerden Per 1 oktober 2014 Voorwoord Dit vernieuwde examenreglement vmbo is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Controleerbaarheid voor leerlingen,

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO

Eindexamenreglement VMBO Eindexamenreglement VMBO 2016-2018 Eindexamenreglement VMBO 2016-2018 LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van Examenreglement Scheldemond College Afdeling Havo cohort 2016 2018, 2015-2017 Afdeling Vwo Cohort 2016 2019, 2015 2018. 2014-2017 De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 Examenreglement VMBO gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès Amersfoort / Arnhem fgh Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsbepalingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EINDEXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Mondriaan College EXAMENREGLEMENT vmbo-t / havo / vwo 2015 2016

Mondriaan College EXAMENREGLEMENT vmbo-t / havo / vwo 2015 2016 Mondriaan College EXAMENREGLEMENT vmbo-t / havo / vwo 2015 2016 Examenreglement van het Mondriaan College, vastgesteld 1 op grond van artikel 31 Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo-vbo 1 onder voorbehoud instemming

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016

Examenreglement 2015-2016 Examenreglement 2015-2016 vmbo havo/vwo Beleidsplan behandeld door: In de vergadering van d.d. Werkgroep 10-09-2015 Voorgenomen beleid In de vergadering van d.d. Definitieve vaststelling: Directieoverleg

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE EXAMENREGLEMENT CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE 2017-2018 EXAMENREGLEMENT 2017-2018 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt een examenreglement vast. Het examenreglement

Nadere informatie

Concept Examenreglement VO Colofon

Concept Examenreglement VO Colofon Concept Examenreglement VO 2017-2018 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 23 mei 2017 Instemming GMR: Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2017-2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement Stad & Esch

Examenreglement Stad & Esch Examenreglement Stad & Esch Artikel 1 Begripsbepalingen Dit examenreglement verstaat onder: bevoegd gezag centraal examen cspe dag directeur eindexamen eindexamen vmbo examendossier examenstof examinator

Nadere informatie

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg Hatertseweg Nijmegen Examenreglement 2013-2015 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg schooljaar 2013-2014 2014-2015 Bewaar dit boek zorgvuldig!

Nadere informatie

Examenreglement. Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. 3 en 4 VMBO. 4 en 5 HAVO. 4, 5 en 6 ATHENEUM. 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013

Examenreglement. Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. 3 en 4 VMBO. 4 en 5 HAVO. 4, 5 en 6 ATHENEUM. 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013 Examenreglement Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne 3 en 4 VMBO 4 en 5 HAVO 4, 5 en 6 ATHENEUM 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013 INHOUDSOPGAVE 1 EXAMENREGLEMENT INSTELLING VOORTGEZET ONDERWIJS DEURNE

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 19 september 2017 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2017 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

Examenreglement Hyperion Lyceum

Examenreglement Hyperion Lyceum Examenreglement Hyperion Lyceum 2016-2017 1 Inhoudsopgave I Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: begripsbepalingen... 4 Artikel 2: toelating tot het eindexamen... 4 Artikel 3: afnemen eindexamen... 5 Artikel

Nadere informatie

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit)

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) datum:

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. Schooljaar Locatie Heythuysen

EXAMENREGLEMENT VMBO. Schooljaar Locatie Heythuysen EXAMENREGLEMENT VMBO Schooljaar 2013-2014 Locatie Heythuysen 2 Inhoudsopgave: Hoofdstuk I. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Hoofdstuk II. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel

Nadere informatie

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Examencommissie op de locatie. locatie Leerpark: voorzitter: secretaris: mw. M. C. Luyten, locatiedirecteur dhr. J.G. Tijhuis locatie Overkampweg: voorzitter:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk Examen

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 VMBO HAVO VWO - Groen van Prinsterer Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen HollandAccent Onderwijsgroep Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

Examenreglement VMBO. Examenperiode

Examenreglement VMBO. Examenperiode Examenreglement VMBO Examenperiode 2015-2017 Examenreglement VMBO Inhoud Examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 VMBO-HAVO-VWO (2 e versie, 15.1.2015) Eindexamenreglement vmbo-havo-vwo pagina 1 van 15 VOORWOORD Voor iedere leerling is de examentijd een spannende periode, die de afsluiting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. examenreglement 1

EXAMENREGLEMENT. examenreglement 1 EXAMENREGLEMENT Sneek, 22 september 2014 examenreglement 1 Begripsbepalingen In het examenbesluit wordt verstaan onder: De wet: Deel I van de Wet op het voortgezet onderwijs. Onze minister: Onze Minister

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016-01 Inhoud Inleiding 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling 2. Bepalingen betreffende het eindexamen: organisatie en gang van zaken

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2016-2017 MAVO / HAVO / VWO Instemming MR: Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie