De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water?"

Transcriptie

1 De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? Naar verwachting komt in het eerste kwartaal van 2013 een tweede voorstel voor nieuwe verslaggevingregels van leaseovereenkomsten. De oorspronkelijke voorstellen waren te complex. Inmiddels heeft de IASB water bij de wijn gedaan. Maar het uitgangspunt blijft dat alle leaseverplichtingen straks op de balans komen. Rik van Hal - Accounting and Valuation Advisory Services, Assurance Jay Tahtah - Accounting and Valuation Advisory Services, Assurance Spotlight nummer 4/ Forse kritiek op eerdere leasevoorstellen grotendeels geadresseerd In augustus 2010 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) samen met de Financial Accounting Standards Board (FASB) een concept van de voorgestelde wijzigingen omtrent de verwerking van leaseovereenkomsten in de jaarrekening uitgebracht. (Zie ook Spotlight 4/2010.) De belangrijkste wijziging is dat alle leaseverplichtingen in de balans verwerkt worden. Beide boards willen nog steeds tot één gemeenschappelijke en internationaal aanvaarde standaard (onder International Financial Reporting Standards (IFRS) en US GAAP) voor verslaggeving over leases komen. Daarbij willen ze de bezwaren van de huidige standaarden inzake leaseaccounting wegnemen. 800 commentaarbrieven De IASB en FASB hebben 800 commentaarbrieven ontvangen op de exposure draft uit Zo vonden de critici enkele elementen uit de 2010-voorstellen te complex. De voorgestelde wijzigingen zouden ook een significante invloed hebben op het gepresenteerde vermogen en resultaat van ondernemingen die rapporteren onder IFRS. De kritiek richtte zich vooral op: de verwerking van alle leases als 'financiering' in de winsten-verliesrekening (interest en afschrijving); het opnemen van verplichtingen voor waarschijnlijke verlengingsperioden; het opnemen van verplichtingen voor variabele leasevergoedingen; het onduidelijke onderscheid tussen een lease en servicecontracten; de verantwoording door lessors en consistentie met lessee-accounting. Tweede voorstel De IASB en FASB hebben mede op basis de commentaarbrieven en andere feedback nieuwe voorstellen gemaakt. Omdat de 10 Spotlight Jaargang uitgave 1

2 kritiek op de eerdere voorstellen zo groot was, en omdat de nieuwe voorstellen op een aantal belangrijke punten afwijken van de eerdere voorstellen, heeft de IASB besloten de voorstellen nogmaals voor te leggen aan belanghebbenden. Naar verwachting worden de nieuwe voorstellen in het eerste kwartaal van 2013 uitgebracht. Hoewel de verwachting is dat het tweede voorstel water bij de wijn doet door tegemoet te komen aan veel kritieken op het voorgaande voorstel blijven ook de verwachte voorstellen niet onbekritiseerd. De beslissingen van de IASB zijn publiek te volgen en er is wederom veel kritiek op het feit dat de IASB te veel compromissen heeft gedaan. Er zullen meerdere pragmatische oplossingen voorgesteld worden zoals het Kritiek op voorstel verwerking leases als 'financiering' in de winst-en-verliesrekening Een van de 2010-voorstellen waar bezwaar tegen is, is het voorstel om alle lease- en huurverplichtingen in de balans op te nemen en leases als financiering te verwerken. Dit betekent dat huurkosten in de winsten-verliesrekening gesplitst worden in interestkosten op de leasefinanciering en afschrijving van het gebruiksrecht, zoals bij de verwerking van een financiële lease of een aangeschaft actief met (hypothecaire) financiering. Alleen, onder de voorstellen in 2010 neemt een onderneming niet het onderliggende gehuurde actief op in de balans, maar een gebruiksrecht. Daarbij verantwoordt de onderneming niet alleen de basishuurperiode en vaste huurkosten, maar ook alle waarschijnlijke verlengingsperioden en variabele huren op de balans. Dit brengt veel subjectieve schattingen met zich mee. Schattingen die iedere rapportageperiode herbeoordeeld moeten worden. Oproep van voorzitter IASB Hans Hoogervorst om IASB te steunen De IASB en FASB hebben niet alleen kritiek gekregen op de inhoud van de voorstellen tot op heden, maar ook op het proces. Zij hebben bijvoorbeeld verschillende voorstellen gedaan en die vervolgens weer ingetrokken. Hieruit blijkt dat dit een complex onderwerp is. Er spelen ook vele belangen. Hans Hoogervorst, voorzitter van de IASB, gaf aan dat de crisis is veroorzaakt door excessieve leverage en dat transparantie omtrent leases noodzakelijk is. Daarom heeft hij nationale en internationale regelgevers en investeerders opgeroepen de IASB te steunen. Hij stelt dat in het verleden vergelijkbare moeilijke dossiers 'bevochten' zijn die hebben geleid tot meer transparantie in financiële verslaggeving. Dit betreft zaken waarvan we het nu heel normaal vinden dat ze op de balans gepresenteerd worden. Denk aan pensioenverplichtingen en de verwerking van op aandelen gebaseerde beloningen. handhaven van twee modellen voor de winst-en-verliesrekening, echter hiervoor ontbreekt het veelal aan een conceptuele grondslag binnen IFRS. 2. Significante verschillen tussen ED 2013 en ED 2010 Het tweede voorstel (exposure draft 2013, oftewel ED 2013) wijkt naar verwachting op een aantal belangrijke punten sterk af van de eerdere voorstellen (ED 2010). Dit betekent niet dat de ED 2013 minder ingrijpende veranderingen voorstelt ten opzichte van de huidige IFRS-standaard voor leaseaccounting, IAS17 Leases. Uitgangspunt is nog steeds dat alle leaseverplichtingen op de balans verantwoord worden. Daarnaast komen er meerdere uitzonderingen zoals een vrijstelling voor leases korter dan één Samenvatting De IASB en de FASB komen met aangepaste voorstellen voor de verslaggeving omtrent leaseovereenkomsten. Deze voorstellen wijken naar verwachting sterk af van de eerder uitgebrachte voorstellen in Maar het principe dat alle leaseovereenkomsten op de balans verantwoord moeten worden is ongewijzigd in de nieuwe voorstellen opgenomen. Belangrijke wijzigingen zijn gelegen in de verantwoording van leaseovereenkomsten in het resultaat. Deze wijzigingen kunnen voor zowel lessors als lessees resulteren in een beperkter gevolg voor het getoonde resultaat bij het toepassen van deze nieuwe voorstellen. Dit artikel gaat in op de verwachte wijzigingen in de aangepaste voorstellen voor een nieuwe lease standaard. Het is gebaseerd op de voorlopige beslissingen van de IASB tot op heden (januari 2013). jaar. Hiermee lijkt de ED 2013, hoewel pragmatischer in de praktijk, inhoudelijk complexer dan de ED Wel leiden de voorgestelde wijzigingen tot een reductie van de complexiteit en kosten van de implementatie en toepassing van een nieuwe leasestandaard. De belangrijkste wijzigingen betreffen: de verwerking van de kosten van een leaseovereenkomst in de jaarrekening van de lessee; de verwerking van leases in de jaarrekening van de lessor; de termijn van de leaseovereenkomst; de bepaling van de variabele en voorwaardelijke leasevergoedingen; de definitie van een leaseovereenkomst. Spotlight Jaargang uitgave 1 11

3 Overzicht van wijzigingen ED 2013 ten opzichte van ED 2010 en huidige leasestandaard ED2013 ED2010 IAS 17 Definitie van een Deze is gelijk aan IAS 17 echter de definitie Gelijk aan de huidige IAS 17. Er is sprake van een leaseovereenkomst lease van een specifiek actief is nader verduidelijkt indien: en de definitie van het recht van gebruik nakoming van de overeenkomst is aangescherpt door voor het begrip afhankelijk is van het gebruik van een zeggenschap aan te sluiten bij de definities specifiek actief; en zoals gehanteerd in de nieuwe standaard de overeenkomst het recht van het voor consolidatie en omzetverantwoording. gebruik van het specifieke actief omvat. Lessee-accounting: verwerking in de balans Alle leases worden in de balans verwerkt. Alle leases worden in de balans verwerkt. Alleen financiële leases worden in de balans verwerkt. Operationele leases worden niet in de balans verwerkt. Lessee-accounting: Leases waarbij alleen een insignificant Alle leases leiden tot een combinatie van Operationele leases leiden tot periodiek verwerking in gedeelte van het actief wordt verbruikt, (lineaire) afschrijvingslast op het leaseactief lineaire/constante leasekosten. de winst-en- leiden tot periodiek lineaire/constante en interestkosten op de bijbehorende verliesrekening leasekosten. leaseschuld. Financiële leases leiden tot een combinatie van (lineaire) afschrijvingslast op het Alle overige leases leiden tot een leaseactief en interestkosten op de combinatie van (lineaire) afschrijvingslast bijbehorende leaseschuld. op het leaseactief en interestkosten op de bijbehorende leaseschuld. Lessor-accounting: Leaseovereenkomsten waarbij alleen een Indien de onderneming significante risico s De baten uit operationele leases worden verwerking in insignificant gedeelte van het actief wordt en significante voordelen behoudt dan past lineair in het resultaat verantwoord. de winst-en- verbruikt, leiden tot periodiek lineaire/ deze de performance obligation -benadering verliesrekening constante leasebaten. toe. Dit leidt tot interestopbrengsten op de Financiële leases leiden tot rentebaten die leasevordering, afschrijvingkosten op het zodanig verwerkt worden dat een constant Voor alle andere overeenkomsten leaseactief en leaseopbrengsten gerelateerd perioderendement (interestbate) behaald verantwoordt de lessor (eventueel) een bate aan de vrijval van de prestatieverplichting. wordt. voor het gedeelte van het leaseactief dat aan de lessee is overgedragen en behaalt Voor alle andere overeenkomsten wordt de deze een constante perioderendement derecognitionbenadering toegepast. Hierbij (interestbate) op de leasevordering. verantwoordt de lessor (eventueel) een bate voor het gedeelte van het leaseactief dat aan de lessee is overgedragen en behaalt deze een constante perioderendement (interestbate) op de leasevordering. Variabele/ In de waardering van de leaseverplichting De onderneming maakt een inschatting van Deze kasstromen zijn geen onderdeel voorwaardelijke worden alleen de volgende leasebetalingen de verwachte variabele en voorwaardelijke van de minimale leasebetalingen. leasevergoedingen opgenomen: leasebetalingen en neemt deze mee in de Restwaardegaranties afgegeven door de feitelijk vaste leasebetalingen die bepaling van de leaseverplichting. lessee zijn wel onderdeel van de minimale gestructureerd zijn als variabele leasebetalingen. leasebetalingen; betalingen afhankelijk van een bepaalde koers of index; of verwachte betalingen met betrekking tot een afgegeven restwaardegarantie. 12 Spotlight Jaargang uitgave 1

4 Figuur 1. Grafische weergave effectieve-interestmethode Kostenontwikkeling Effect op de winst Under the current standard Verwerking kosten leaseovereenkomst in jaarrekening lessee Er worden voor de verwerking van de kosten van een leaseovereenkomst in de jaarrekening van de lessee een paar significante wijzigingen voorgesteld. Leaseovereenkomsten in de balans Volgens de ED 2010 moest de lessee het in de balans opgenomen actief lineair afschrijven en de interestkosten op de leaseschuld op basis van de effectieveinterestmethode verwerken (de interest en amortisatie -benadering). Deze verwerking zou leiden tot een front-loading effect van de leasekosten. Hierbij zou het totaal van de afschrijvingskosten en de interestkosten aan het begin van de leaseperiode hoger zijn dan aan het einde van de leaseperiode. Under the new proposal interestkosten) op één regel als lease-/ huurkosten verantwoord. Deze methode leidt tot een verwerking in de winst-enverliesrekening die vergelijkbaar is met de huidige operationele leases. Bij beide modellen worden alle leaseovereenkomsten in de balans opgenomen. Dit is een significante wijziging ten opzichte van de huidige standaard, waarbij alleen financiële leases in de balans van een lessee worden verantwoord. Nieuwe scheidslijn en bright-line in de winst-en-verliesrekening De ED 2013 zal tevens het weerlegbaar Figuur 2. Interest en amortisatie -benadering vermoeden bevatten dat leases van onroerend goed per definitie niet leiden tot de consumptie van een significant gedeelte van het leaseactief tenzij: de leasetermijn het grootste gedeelte van de economische levensduur van het leaseactief beslaat; of de contante waarde van de vaste leasebetalingen nagenoeg gelijk is aan de reële waarde van het leaseactief. Het tegenovergestelde is het geval voor leases van activa anders dan onroerend goed. Hiervan zal de ED 2013 aangeven dat bij deze leaseovereenkomsten in principe altijd een significant gedeelte van het actief geconsumeerd wordt tenzij: de leasetermijn een insignificant gedeelte van de economische levensduur van het leaseactief beslaat; of de contante waarde van de vaste leasebetalingen insignificant is ten opzichte van de reële waarde van het leaseactief. Deze principes voor leaseclassificatie leiden voor de winst-en-verliesrekening tot een nieuwe scheidslijn en bright line. Dit terwijl het doel van de boards juist was om bright lines te elimineren en te komen tot één model voor de verwerking van álle leaseovereenkomsten. Veel belanghebbenden zijn ook van mening dat geen basis bestaat voor het onderscheid tussen onroerend goed en andere activa. Naar verwachting moet deze methode ook volgens de ED 2013 toegepast worden. Maar wanneer een onderneming alleen een beperkt (insignificant) gedeelte van het leaseactief tijdens de leaseperiode consumeert dan moet zij de Straight Line Expense -methode (lineaire-kostenbenadering) toepassen. Bij deze methode is het totaal van de afschrijvingskosten en de interestkosten periodiek gelijk. Ook worden de leasekosten (gecombineerde afschrijvingskosten en Balans: Huidige situatie Toekomstige situatie - Materiële vaste activa x - Leaseverplichting (x) Winst-en-verliesrekening: Huidige situatie Toekomstige situatie - Huurkosten x - Afschrijvingskosten x - Intrestkosten x * betreft een vergelijking met operationele lease op basis van IAS 17 Spotlight Jaargang uitgave 1 13

5 Figuur 3. Voorbeelden van activa met een indicatie van de classificatie van de lease voor de verwerking in de winst-en-verliesrekening Insignificant Leasetermijn* Commercieel onroerend goed (10 jaar) LK NCW leasebetalingen LK Schip (5 jaar) Een belangrijk verschil zal ontstaan bij huidige operationele leases voor activa anders dan onroerend goed. Een lease van een actief voor drie jaar met een economische levensduur van tien jaar zal naar alle waarschijnlijkheid classificeren als een operationele lease onder de huidige verslaggevingregels. Onder de aangepaste voorstellen zal naar alle waarschijnlijkheid de conclusie zijn dat de lessee een meer dan insignificant deel van het actief consumeert gedurende de leasetermijn. Daarom zal een dergelijke overeenkomst verwerkt worden onder het interest en amortisatie - model in de winst-en-verliesrekening (als interest en afschrijving). Ad Verwerking leases in jaarrekening lessor De ED 2010 bevatte een tweemodellenbenadering: de lessor hanteert de performance-obligationbenadering of de derecognitionbenadering. Indien de lessor bij het aangaan van een leaseovereenkomst zich bloot blijft stellen aan significante risico s en het recht behoudt op significante voordelen die met het geleased actief samenhangen gedurende of na afloop Onroerend goed Overige activa Vrachtwagen Vliegtuig * Leasetermijn in verhouding tot de economische levensduur Commercieel onroerend goed (30 jaar) IA IA Schip (20 jaar) Auto Significant Leasetermijn* NCW leasebetalingen van het leasecontract, dan hanteert hij de performance-obligationbenadering. Bij deze benadering neemt de lessor het geleasede actief en een leasevordering op. Hiernaast neemt de lessor een performance obligation op. Deze geeft aan dat de lessor een verplichting heeft om de lessee het gebruik toe te staan van het leaseactief. In alle overige gevallen past de onderneming de derecognitionbenadering toe. Bij deze benadering neemt de lessor Figuur 4. De vordering en residu -benadering een leasevordering op die het recht vertegenwoordigt op leasebetalingen. De lessor beschouwt een gedeelte van het leaseactief als overgedragen aan de lessee. Op basis van deze benadering maakt ook de lessor net als de lessee een onderscheid tussen leases waarbij de lessee het leaseactief grotendeels consumeert en leases waarbij dit niet het geval is. Indien de lessee slechts een insignificant gedeelte van het leaseactief consumeert, behoudt de lessor het leaseactief in zijn balans, en verantwoordt hij de omzet op een lineaire wijze. Deze situatie is vergelijkbaar met de verwerking van een operationele lease in de jaarrekening van de lessor onder de huidige standaarden (en verwerking door een vastgoedlessor). Indien de lessee meer dan een insignificant deel van het leaseactief consumeert, dan hanteert de lessor de vordering en residu -benadering (VRmodel). Deze benadering is grotendeels vergelijkbaar met de derecognition benadering in de ED Ad Termijn leaseovereenkomst De termijn van de leaseovereenkomst werd op basis van de ED 2010 gesteld op de verwachte leasetermijn. Hierbij moest rekening worden gehouden met eventuele mogelijkheden tot verlenging waarvan het bij het aangaan van de overeenkomst meer dan waarschijnlijk was (groter dan vijftig procent) dat deze uitgeoefend wordt. Balans: Huidige situatie Toekomstige situatie - Materiële vaste activa x - Restant leaseactief (onderdeel MVA) x - Leasevordering x Winst-en-verliesrekening: Huidige situatie Toekomstige situatie - Huuropbrengsten x - Resultaat op de desinvestering x x - Intrestbaten x * betreft een vergelijking met operationele lease op basis van IAS Spotlight Jaargang uitgave 1

6 In de ED 2013 sluit de leasetermijn meer aan bij de huidige definitie. De leasetermijn betreft de niet-opzegbare periode gedurende welke de lessee zich heeft verbonden het actief te leasen, samen met eventuele verdere perioden waarvoor de lessee het recht heeft om de lease te verlengen en significante economische motieven bestaan om deze verlengingsrechten uit te oefenen (dan wel dat significante economische belemmeringen bestaan om de verlengingsrechten niet uit te oefenen). Ad Bepaling variabele en voorwaardelijke leasevergoedingen De ED 2010 vereiste dat een inschatting van alle variabele leasebetalingen en betalingen gerelateerd aan afgegeven restwaardegaranties en boetes voor vervroegde beëindiging in de waardering van de leaseverplichting meegenomen moesten worden. In de waardering van het leaseactief en de leaseschuld worden op basis van de ED 2013 alleen nog leasebetalingen opgenomen die: feitelijk vaste leasebetalingen zijn maar gestructureerd zijn als variabele leasebetalingen; en afhankelijk zijn van een bepaalde koers of index; en verwacht worden met betrekking tot een afgegeven restwaardegarantie. Variabele vergoedingen die afhankelijk zijn van het gebruik of de prestaties van het leaseactief (omzetgerelateerde huren, kilometergerelateerde leasebetalingen) behoren niet tot de leasebetalingen die in de waardering van de leaseverplichting worden opgenomen. Ad Definitie leaseovereenkomst In de ED 2010 was de definitie van een lease nagenoeg ongewijzigd overgenomen uit IAS17. De ED 2013 zal een verbeterde definitie bevatten van een lease. De definitie van een specifiek actief wordt verder verduidelijkt en het begrip zeggenschap wordt verder uitgewerkt. Een specifiek actief zal gedefinieerd worden als een actief dat expliciet of impliciet identificeerbaar is. Een specifiek actief kan ook onderdeel zijn van een groter actief (verdieping in een gebouw). Maar capaciteit op een niet identificeerbaar deel van een pijpleiding is geen specifiek actief. Hiernaast is sprake van zeggenschap over een actief indien de lessee de mogelijkheid heeft om het gebruik van het actief te bepalen en de voordelen van dit gebruik verkrijgt. Deze gewijzigde definitie van zeggenschap sluit aan bij de definitie van zeggenschap zoals opgenomen in de voorgestelde IFRS-standaard inzake omzetverantwoording en de nieuwe IFRSstandaard inzake consolidatie (IFRS 10). Het is de verwachting dat door de verdere aanscherping van de definitie minder overeenkomsten als een lease zullen worden aangemerkt ten opzichte van de huidige situatie onder IAS 17. Zo zullen sommige overeenkomsten inzake het beschikbaar stellen van capaciteit veelal niet als een lease beschouwd worden. Echter ook contracten waarbij een partij alle opbrengsten/productie afneemt terwijl deze partij geen beschikkingsmacht heeft over hoe het actief gebruikt wordt zullen waarschijnlijk geen lease zijn. 3. Leasevoorstellen hebben nog steeds forse impact Ook de aangepaste voorstellen voor een nieuwe leasestandaard zullen zowel financiële als bedrijfsmatige gevolgen hebben voor ondernemingen. Hierbij is de verwachting dat lessees het hardst geraakt worden omdat deze alle leaseovereenkomsten in de balans moeten verwerken terwijl dit momenteel nog niet het geval is voor de operationele leases. De impact op de winst-en-verliesrekening hangt af van de classificatie van een lease onder de nieuwe regels. Financiële gevolgen lessees Lessees dienen net als bij de ED 2010 alle leaseovereenkomsten in de balans te verwerken. Dit principe was al in het discussiedocument uit 2009 opgenomen en is sinds die tijd ongewijzigd gebleven en wordt breed door de belanghebbenden gedragen. Het is dan ook de verwachting dat dit principe ongewijzigd in een nieuwe standaard opgenomen wordt. Afhankelijk van het aantal leases zal dit in veel gevallen een forse toename betekenen van het balanstotaal en schuldpositie. Dit heeft een negatief effect op de solvabiliteit van een onderneming. Of ook het resultaat van de onderneming beïnvloed zal worden is afhankelijk van de nieuwe leaseclassificatie zoals weergegeven in figuur 5 (of de lessee het leaseactief nagenoeg consumeert) en de regels inzake de eerste toepassing voor een nieuwe leasestandaard. Financiële gevolgen lessor De gevolgen voor de financiële cijfers van lessors zullen beperkter zijn dan die van de lessees. Desalniettemin is de impact voor lessors nog steeds omvangrijk. Vanuit het perspectief van de balans zullen de Figuur 5. Overzicht van de impact op de winst-en-verliesrekening voor lessees in vergelijking met de huidige leaseclassificatie Classificatie op basis van de huidige leasestandaard Classificatie op basis van de nieuwe voorstellen Verwachte impact op resultaat Operationele lease Lineaire-kostenmodel Laag Operationele lease Interest-en-amortisatiemodel Hoog Financiële lease Interest-en-amortisatiemodel Gemiddeld Financiële lease Lineaire-kostenmodel n.v.t. Spotlight Jaargang uitgave 1 15

7 Figuur 6. De impact van de voorgestelde leasestandaard op de financiële cijfers van lessees Balans wijzigingen minder verstrekkend zijn omdat lessors op dit moment al een materieel vast actief (operationele lease) of een leasevordering (financiële lease) op de balans hebben staan. Voor lessors die veelvuldig overeenkomsten aangaan die classificeren voor de vordering en residu -benadering, kunnen forse effecten verwachten op het getoonde resultaat. Dit omdat al een resultaat wordt behaald op het gedeelte van het leaseactief dat aan de lessee is overgedragen bij het aangaan van de leaseovereenkomst. Gedurende de leaseperiode zal de lessor dan alleen nog interestbaten verantwoorden voor Lineaire kostenbenadering Interest-en-amortisatiebenadering - Totaal van activa - Totaal van passiva Winst-en-verliesrekening - Leasekosten = - Afschrijvingskosten = - Interestkosten = - EBIT = - EBITDA = Kasstroomoverzicht - Cashflow uit operationele activiteiten = - Cashflow uit financieringsactiviteiten = de leasevordering. Dit zal leiden tot forse volatiliteit in de resultaten van deze lessors. Maar als een lessor een overeenkomst aangaat waarbij de lessee niet meer dan een insignificant deel van het actief consumeert tijdens de leaseperiode dan heeft dit geen effect op het getoonde resultaat. 4. IASB heeft nog lange weg te gaan naar definitieve standaard in 2014 Vanaf het uitbrengen van de ED 2013 kunnen belanghebbenden gedurende 120 dagen feedback geven. Mede op basis hiervan wordt een definitieve standaard opgesteld die wordt opgenomen in zowel IFRS als US GAAP. Een minderheid van de boardleden heeft al aangegeven dat ze niet alle voorstellen in de ED 2013 zullen onderschrijven. Enkele van hen vinden dat de conceptuele basis ontbreekt voor de aanpassingen en ziet liever één model voor de verslaggeving van álle leaseovereenkomsten. Door enkele belanghebbenden in Europa is reeds kritiek geuit op de aangepaste voorstellen zoals de Engelse en Duitse nationale regelgevers (FRC en DRSC). Deze kritiek heeft grotendeels betrekking op de vraag of de voordelen van een nieuwe leasestandaard opwegen tegen de nadelen (en kosten). In Nederland heeft Eumedion, vertegenwoordiger van een groep gebruikers (institutionele beleggers), in een open brief aan de IASB steun geuit voor de koers van de IASB en Eumedion vindt dat de IASB met het leaseproject de goede kant opgaat. Gezien de vaak tegengestelde belangen en kritieken op de aangepaste voorstellen zal 2013 een belangrijk jaar worden voor het leaseproject. Vooralsnog wordt een definitieve leasestandaard verwacht in 2014, maar de IASB zal nog diverse hobbels moeten nemen. Een nieuwe leasestandaard zal waarschijnlijk niet voor 2016 van kracht zijn (met vergelijkende cijfers per 1 januari 2015). Figuur 7. Overzicht van de impact op de winst-en-verliesrekening voor lessors in vergelijking met de huidige leaseclassificatie Ondernemingen moeten nagaan wat de impact is op de eigen financiële cijfers en de gevolgen daarvan voor financieringsovereenkomsten (convenanten), budgetten en langetermijnplannen, bonus- en andere beloningsregelingen. Classificatie op basis van de huidige leasestandaard Classificatie op basis van de nieuwe voorstellen Verwachte impact op resultaat Operationele lease Operationele lease Laag Operationele lease Vordering-en-residubenadering Hoog Financiële lease Operationele lease Hoog Financiële lease Vordering-en-residubenadering Gemiddeld 16 Spotlight Jaargang uitgave 1

8 Er zal geen uitzondering gelden voor bestaande leases op moment van initiële toepassing. Dit is een belangrijke overweging om mee te nemen voor contracten die nu worden aangegaan met een verwachte looptijd tot na De nieuwe standaard zal naar verwachting wel enkele transitiebepalingen bevatten om de (retrospectieve) implementatie te vereenvoudigen. 5. Afsluiting Hoewel de IASB met de ED 2013 aan veel van de kritiek op de voorgaande voorstellen tegemoet is gekomen, bestaat ook al kritiek op de aangepaste voorstellen. De IASB en de FASB zijn echter vastbesloten om met een nieuwe standaard voor leaseovereenkomsten te komen. Uitgangspunt daarbij is het elimineren van leases die momenteel buiten de balans blijven. De aangepaste voorstellen, hoewel daarin nog sprake is van veel onduidelijkheden, lijken het benodigde draagvlak te hebben binnen de grote groep van belanghebbenden. Ondanks de verwachting dat na het verkrijgen van feedback op de ED 2013 mogelijk nog aanpassingen zullen plaatsvinden, lijkt consensus te zijn bereikt op de voorgestelde modellen voor verwerking van leases in de jaarrekening van ondernemingen. Toegenomen transparantie door het op de balans brengen van de leases die nu nog buiten de balans blijven staat nog steeds als een huis. De wijze waarop dat gebeurt lijkt echter van ondergeschikt belang voor de IASB gezien de vele (pragmatische) concessies aan de eerdere voorstellen. Het ontbreekt soms aan conceptuele basis voor de wijzigingen, maar de rechten en verplichtingen uit hoofde van leases hebben een uniek karakter. De pragmatische insteek van de IASB leidt wel tot de vraag of dit nog wel een verbetering is ten opzichte van de huidige verslaggeving en of dit de kosten van implementatie rechtvaardigt. Nogmaals, ook de aangepaste voorstellen zullen leiden tot het op de balans brengen van leases die momenteel nog buiten de balans blijven. Dit zal de transparantie en het inzicht in verplichtingen van ondernemingen doen toenemen. De IASB heeft sinds de voorstellen in 2010 dus duidelijk water bij de wijn gedaan om tegemoet te komen aan alle bezwaren. Daarmee is het een wat minder stevige wijn dan in Maar er is nog wel wijn over; een lichte. Spotlight Jaargang uitgave 1 17

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties De IASB heeft nieuwe standaarden uitgebracht en bestaande standaarden aangepast om de grondslagen voor consolidatie te uniformeren

Nadere informatie

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze De IASB heeft de langverwachte IFRS 11 Joint arrangements gepubliceerd, als onderdeel van een pakket van vijf nieuwe verslaggevingstandaarden.

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht Het minder objectief dan gedacht Ondernemingen hebben nogal wat keuzevrijheid bij het opmaken van de jaarrekening. Dit maakt de vergelijkbaarheid van en moeilijk. Arjan Brouwer - Accounting and Valuation Advisory

Nadere informatie

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde?

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? De recent gepubliceerde IFRS 13 bevat geen nieuwe voorschriften over wanneer reële waarde toegepast moet worden, maar legt uit hoe de reële waarde

Nadere informatie

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting IAS 39 geeft aan wat de spelregels zijn voor de waardering tegen reële waarde in geval van hedge accounting. Het is geen eenvoudige standaard.

Nadere informatie

Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2012. Toezicht Financiële Verslaggeving

Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2012. Toezicht Financiële Verslaggeving Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2012 Toezicht Financiële Verslaggeving September 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 7 3 Aandachtspunten voor de jaarlijkse financiële verslaggeving

Nadere informatie

Update. Inhoud. Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving?

Update. Inhoud. Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving? Update. Inhoud Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving? Accounting 6 Overgang naar een DC-regeling bij een overschot in de pensioenregeling onder IAS 19 10

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

gemeenschappelijke leiding is

gemeenschappelijke leiding is Transacties onder gemeenschappelijke leiding: veel keuzes, maar niet allemaal beschikbaar Sinds kort hebben we in Nederland regelgeving over transacties onder gemeenschappelijke leiding. De nieuwe Richtlijn

Nadere informatie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie Update. Inhoud 3 Van de redactie Accounting 7 Nieuw deel van IFRS 9 gepubliceerd 10 Exposure draft IASB inzake Revenue Recognition: einde van de POC-methode en van garantievoorzieningen en verliezen nemen

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2006

Ten geleide bij editie 2006 Ten geleide bij editie 2006 ALGEMEEN Voor u ligt wederom een nieuwe editie van de en voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote ondernemingen. In deze bundel is weer een groot aantal aanpassingen

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Invoering variabelenormvergoeding heeft invloed op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Tot voor kort was de vergoeding voor kapitaallasten gegarandeerd door het Ministerie van VWS. Met ingang

Nadere informatie

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 19-2012 uitgave 1

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 19-2012 uitgave 1 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 1 Hans Hoogervorst, voorzitter van de IASB: De besluitvorming over nieuwe IFRS is ingewikkelder dan een besluit in

Nadere informatie

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 4

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 4 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 4 Arnold Schilder, voorzitter IAASB: Toezichthouders, laat niet alleen sticks, maar ook carrots zien! Bij PwC in Nederland

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie Update. Inhoud 3 Van de redactie Accounting 5 Voorstellen voor meer principles-based benadering hedge accounting 14 Jaarrekeningrecht: Smokkelwaar voorstel invoeringswet Flex-BV 16 10 vragen over IFRS

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Toezicht Financiële Verslaggeving Januari 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

IFRS en leasing: de impact op business en systemen

IFRS en leasing: de impact op business en systemen 33 IFRS en leasing: de impact op business en systemen C.F.J. Hoffman en drs. E.J. Wolters RA De International Accounting Standards (IAS) ook bekend onder de recentere naam International Financial Reporting

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2011

Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2011 Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2011 Toezicht Financiële Verslaggeving September 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving In Balans 2013 Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Outlook 7 3 Aandachtspunten uit reguliere desktopreviews 12 4 Aandachtspunten themaonderzoeken 2013

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2013

IFRS informatiebrief Juli 2013 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence IFRS informatiebrief Juli Nummer 22 In deze editie : IASB IFRIC IFRS in Europa Deloitte Initiatieven Contacteer ons Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer

Nadere informatie

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Inleiding In deze update is getracht de belangrijkste wijzigingen in de Externe Verslaggeving in de Nederlandse

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie