VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Technologiebeleid in Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSERAAD BELEIDSBRIEF. Technologiebeleid in Vlaanderen"

Transcriptie

1 Stuk 506 ( ) - Nr. 1 VLAAMSERAAD ZITTING MEI 1991 BELEIDSBRIEF Technologiebeleid in Vlaanderen ingediend door de heer N. De Batselier, Vice-Voorzitter van de Vlaamse Executieve, Gemeenschapsminister van Economie, Middenstand en Energie 1137

2

3 [3] 506 ( ) - Nr. 1 WOORD VOORAF Als Gemeenschapsministey van Economie, Middenstand en Energie heb ik het technologiebeleid als één van de meest belangrijke elementen van mijn industrieel beleid naar voren geschoven.. Technologische vernieuwing is inderdaad van groot belang voor een sterke economische ontwikkeling en voor het handhaven van een goede internationale concurrentiepositie. Daarbij ben ik er echter steeds van uit gegaan dat technologische ontwikkeling een geïntegreerd proces moet zijn dat bepaald wordt door het maatschappelijk kader waarin het zich ontwikkelt. De technologische ontwikkeling moet op meer steunen dan louter economische wetmatigheden. Het is mijn overtuiging dat een lange termijn visie moet ingebracht worden in het technologiebeleid Een bijdrage daartoe werd geleverd door een grondige aanpassing van het financieringssysteem via het Fonds tot bevordering van het industrieel onderzoek in Vlaanderen (FIOV). Hierbij werd voorzien in de mogelijkheid om het precompetitief onderzoek, nu aangeduid met de nieuwere term industrieel basisonderzoek" te financieren door middel van toelagen, zoals gebruikelijk in de ons omringende landen. Op die wijze zal terug een stimulans verleend worden aan het industrieel basisondeyzoek. De investering-en die hiermee gepaard gaan zijn immers vrij hoog en het economisch rendement van dit onderzoek is niet direct merkbaar in de bedrijfsresultaten. Nochtans is het juist dit type van onderzoek dat de basiskennis opbouwt waaruit de vindingen voortkomen die innovatieve produkten en pyoduktiepyocédésg-eneyeyen. Door deze financieringswijze zal ook de samenwerking tussen universiteiten en de industrie worden bevorderd. Conform aan mijn beleidsopties kan naast de grote ondernemingen, aan de KMO s een bijkomende impuls gegeven worden door middel van een verhoogd steunpercentage voor de financiering van hun technologisch onderzoek. Bovendien heb ik maatregelen genomen teneinde een efficiënte administratieve behandeling van de industriële dossiers te verzekeren. Daartoe is op mijn initiatief het Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk - technologisch onderzoek in de industrie, het IWT, opgericht. Het IWT krijgt een centraliserende en coördinerende rol op het gebied van de steun aan het weten-

4 506 ( ) - Nr. 1 Vl schappelijk - technologisch onderzoek. De voornaamste karakteristieken die in het IWT werden vastgelegd zijn de volgende : een snelle en deskundig-e aanpak inzake de behandeling van de industriële dossiers, een doorzichtige en democratische besluitvorming en een concretisering van het principe van openbaarheid van bestuur. Wat dit laatste betreft werd in het decreet betreffende de oprichting van het IWT een verhaalrecht voor de aanvrager van een onderzoeksproject wettelijk vastgelgd. Openbaarheid van bestuur in concreto. Zeker niet onbelangrijk is de aanpassing van de administratieve procedures, waarbij een garantie wordt ingebouwd dat een bedrijf binnen de 4 maand een beslissing bekomt aangaande de ingediende financieringsaanvraag Gezien de razendsnelle ontwikkelin. van de technolog-ie kan geen lange wachttijd tussen het indienen van een onderzoeksvoorstel en de beslissing geduld worden. Ook zal een actieve ondersteuning van de bedrijven nagestreefd worden, ondermeer door het installeren van een KMO-stuurgroep binnen het IWT, teneinde de diffusie van technolog-ie naar de hele economie optimaal te laten verlopen. Het is juist de brede toepassing van technologische ontwikkeling in produkten, produktieprocessen en diensten die de internationale concurrentiepositie van de Vlaamse industrie kan veilig stellen. Ook met de oprichting van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, VITO, wil ik een nieuwe weg inslaan inzake technologische onderzoek. De VIT0 zal worden uigebouwd tot een permanent Vlaams onderzoekscentrum dat zich zal toeleggen op drie onderzoeksdomeinen : energie, leefmilieu en grondstoffen. Het technologisch onderzoek zal gekoppeld worden aan maatschappelijk onderzoek inzake milieuaspecten, risico-benadering en technologiebeoordeling. Ook het VIT0 zal aktief worden ingeschakeld in het ondersteunen van onderneming-en in dit proces van technolog-ische innovatie. In mijn technologiebeleid streef ik verder naar een selectieve uitbouw van de sterke punten in het Vlaams wetenschappelijk en industrieel potentieel, zoals dit kan gerealiseerd worden door middel van impulsprogramma's, meer bepaald Vlaams Aktieprogramma Biotechnologie, en de impulsprogramma s Nieuwe Materialen en Energietechnologie. In verschillende specifieke producktiesegmenten, en in verschillende deelgebieden van de research, denken we maar bijvoorbeeld aan de plantengenetica of de medische research, geniet Vlaanderen een internationale reputatie, en is bovendien het industriële weefsel aanwezig om deze technologische know -how te consolideren. Bij dit alles beoog ik een integratie van technology assessment doorheen alle aspecten van het technologebeleid. Het streefdoel daarbij is ondermeer het stimuleren van milieuvriendelijke en milieuontlastende produkten en produktieprocessen, energie- en grondstoffenbesparende produkten en produktieprocessen, een verhoging van de kwaliteit en de duurzaamheid van de produkten, de toename van de veiligheid van produkten en produktieprocessen en arbeidsomstandigheden.

5 ( ) - Nr. 1 Zo wordt bij elk nieuw actieprogramma rond nieuwe technologieën telkens een aangepast technology assessment luik voorzien dat richting helpt geven aan de uitbouw van het programma. Het spreekt van zelf dat VIT0 als onderzoekscentrum een belangrijke schakel zal zijn in het ondersteunen van de impulsprogramma s, en dat niet in het minst wat de opvulling van het technology assessmentluik betreft. Verder wens ik het belang van de internationale samenwerking te benadrukken. Naast de maatregelen die genomen werden om het 0 CY 0 -financieringssysteem aan te passen aan de internationaal geldende normen en reglementering; zullen ook de nodige inspanning-en gebeuren om de deelnemingskansen van onderzoeksploegen en bedrijven aan internationale programma s te verhogen. Vlaanderen moet zich, met zijn groot potentieel aan wetenschappelijke know-how en dynamische ondernemingsgeest, een strategisch gunstige plaats in dit netwerk weten te veroveren. Tenslotte wil ik nog enkele nieuwe initiatieven aankondigen die ik naar de toekomst toe heb gepland, ondermeer het concipiëren en uittekenen van twee nieuwe impulsprogramma's, met name een Impulsprogramma Lucht - en Ruimtevaart en een Impulsprogramma Geavanceerde Technologieën. Verder zal aandacht besteed worden aan het opstarten van de "spilprogramma's" waarbij de samenwerking van meerdere bedrijven voorzien wordt rond bepaalde technologische problemen. Onderzocht zal worden op welke wijze deze spilproaramma s optimale voldoening kunnen geven aan de noden van de ondernemingen. Belangrijk is dat al deze nieuwe technologieën vooral ingang moeten vinden bìj de gewone ondernemingen. Verouderde sectoren bestaan haast niet. Verouderde methodes en produktie wel. Eén van de eerste taken van het IWT zal er in bestaan een informatie- en sensibiliseringscampagne door te voeren naar de bedrijven en onderzoeksinstellingen toe, teneinde deze optimaal te laten inspelen op de mogelijkheden die ik heb gecreëerd om het industrieel onderzoek te ondersteunen. Ik meen dat mijn beleidsmaatregelen zoals hier toegelicht zullen bijdragen tot de uitbouw en versteviging van een dynamisch Vlaamse industrie, waarbij tevens de nodig aandacht wordt geschonken aan de maatschappelijke context van het economisch gebeuren. Norbert DE BATSELIER. Vice- Voorzitter van de Vlaamse Executieve en Gemeenscbapsminister van Economie, Middenstand en Energie

6

7 PI 506 ( ) - Nr. 1 INHOUDSTAFEL Voorwoord 1. Inleiding 2. Internationale situatie inzake 0 & & 0 budgetten Totale budgetten & 0 uitgaven volgens de sector van uitvoering & 0 uitgaven volgens de financieringsbron De budgettaire overheidskredieten voor wetenschapsbeleid en 0 & 0 in België voor de regionalisering ( ) Outputindicatoren Brevetten Technologische handelsbalans Konklusie 2.2. Situatie in de Verenigde Staten van Amerika 2.3. Situatie in Japan Situatie in de Duitse Bondsrepubliek Situatie in het Verenigd Koninkrijk Situatie in Denemarken Situatie in Frankrijk Situatie in Nederland Situatie in Zweden Situatie in nieuwe geïndustrialiseerde landen HetE.G.-beleid

8 506 ( ) - Nr. 1 PI E.G.-problematiek Ontwikkeling van een E.G. 0 & 0-beleid Het E.G. kaderprogramma ( ) & 0 in België na de regionalisering Geregionaliseerde kredieten Bevoegdheidsverdeling 82 w 3.3. De Nationale Overheid Nationale Interdepartementale begroting voor wetenschapsbeleid Diensten van de Eerste minister : - gedeelte wetenschapsbeleid Het Vlaamse Gewest Wetenschapsbeleid binnen de Vlaamse Executieve B.P.W.B. van de Vlaamse Gemeenschap ~B.P.W.B. van de Vlaamse Gemeenschap Begrotingsprogramma Industriële Vernieuwing Evaluatie van het Technologiebeleid in Vlaanderen Vergelijkend Onderzoek De Technologiegroepen van het VEV De Technologische Innovatiecel Vlaanderen Flanders Technology International (F.T.I.) Innovatie- en incubatiecentra- researchparken Beschrijving Researchparken : stand van zaken Evaluatie Researchparken in Vlaanderen 114

9 PI 506 ( ) - Nr Het Waalse Gewest Politieke uitgangspunten De instrumenten ART-Aide à la Recherche Technologique R.I.T Responsable Innovation 120 Technologique APTEI - Aide à la Promotion Technologique des 121 Entreprises Indépendantes De budgettaire middelen 3.6. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Begrotingsaanwending Begrotingsaanwending Het Nieuwe Technologiebeleid 4.1. Een nieuw bersnectief Beleidsinitiatieven inzake industrieel-technologisch onderzoek Vastleggingsmogelijkheden Een technologiebeleid op maat van ons industrieel weefsel Aanzetten van een Vlaams Technology-Assessment beleid Het oude paradigma Een nieuw paradigma Institutioneel kader Het Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie, het I.W.T. 143

10 506 ( ) - Nr. 1 [ De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, het V.I.T.O Historiek De regionalisering van het S.C.K De nieuwe Instelling Opdrachten in programma s van VIT0 binnen het Vlaamse Technologiebeleid Technology Assessment en VIT VIT0 en STV : Naar een complementaire relatie Subsidiekanalen Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen Take-Off Fonds, het seed- en startersfonds van de GIMV Economische expansiewetgeving Impulsprogramma s Micro-electronica Economische situering van het electronica-onderzoek Overzicht electronica-onderzoek in Vlaanderen IMEC en de Vlaamse Universiteiten IMEC en het Vlaamse bedrijfsleven Opties voor de toekomst Biotechnologie Het Vlaams Aktieprogramma Biotechnologie : doelstellingen Het Vlaams Aktieprogramma Biotechnologie : krachtlijnen en uitvoeringen Opties voor de toekomst Impulsprogramma Nieuwe Materialen

11 ( ) - Nr Inleiding Studie-opdracht Impulsprogramma voor Geavanceerde Technologieën in Produktontwikkeling en Productietechnieken (I.G.P.P.) I.G.P.P I.G.P.P Milieu en technologie Het stimuleren van milieutechnologische toepassingen Milieutechnologie Energietechnologieën Verantwoording van het programma Het 0 & 0 proces inzake energietechnologie Impulsprogramma Energietechnologie en TA Grindproblematiek 4.5. Collectieve Centra Collectieve Centra : Wat, waar, hoeveel Werking Financiering Selectie researchthema s Technologische Adviseer- en Stand-By diensten Naar een regionalisatie van de Collectieve Centra Recente beslissingen inzake coördinatie en financiering Waarheen met de Collectieve Centra

12 506 ( ) - Nr. 1 [ Internationale acties Eureka Ruimtevaart E.G.-acties COST-acties Beleid naar de toekomst 5. Nog andere nieuwe Initiatieven in het Technologiebeleid 5.1. Impulsprogramma s Impulsprogramma Lucht- en Ruimtevaart Algemene beschouwingen Impulsprogramma Geavanceerde Technologieën 5.2. Spilprogramma s Algemene beschouwingen Diffusie van Geavanceerde Technologieën Betere aansluiting met de onderzoekswereld 5-3. Technology Assessment-studies Bijlagen Bijlagen : Maatschappelijk technologisch onderzoek naar de informatietechnologische sector Verantwoording Referentiekader 1. Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Executieve tot regeling van de bevordering van het industrieel wetenschappelijk - technologisch onderzoek in L Vlaanderen. 2. Decreet betreffende de oprichting van een Vlaams instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk - technologisch onderzoek in de

13 ( ) - Nr industrie. Ontwerp van decreet betreffende de oprichting van het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk - technologisch onderzoek in de industrie. Memorie van toelichting. 4. Decreet betreffende de Vlaamse Instelling voor technologisch onderzoek, het VITO. 5. Memorie van toelichting betreffende de Vlaamse Instelling voor technologisch onderzoek. 6. Impulsprogramma Nieuwe Materialen. 7. Vlaams actieprogramma Biotechnologie. 8. Impulsprogramma Energietechnologie.

14

15 [ ( ) - Nr INLEIDING In deze beleidsnota is het technologiebeleid toegespitst op twee belangrijke invalshoeken. Enerzijds is onophoudelijke technologische vernieuwing noodzakelijk om onze ekonomie sterk en kompetitief te maken binnen een toenemend internationaal concurrentie klimaat. Anderzijds dreigt voor die technologische ontwikkeling binnen het huidige maatschappelijk bestel een prijs betaald te worden in termen van welzijn van de bevolking. Dit heeft mij aangezet een kritische houding ten opzichte van ongebreidelde technologische ontwikkeling aan te nemen. Gaat immers een pleidooi voor onophoudelijke technologische ontwikkeling en innovatie van de economie niet al te vaak samen met een volstrekte onverschilligheid tegenover de zogenoemde randeffecten van die technologische ontwikkeling? De equatie technologische groei = maatschappelijk welzijn stuit op internationale schaal bij een groeiende groep mensen en beleidsmakers op steeds meer tegenstand. Het is mijn mening dat deze gelijkstelling voorbarig is, en dat een technologiebeleid de instrumenten moet aanbieden die de integratie van technologische vooruitgang en maatschappelijk welzijn kunnen bevorderen. Met de beleidsmaatregelen die ik heb getroffen, zoals verder uiteengezet, wil ikvan het technologiebeleid een koppelteken maken tussen welvaart en welzijn, tussen economie en ecologie. Kortom dit technologiebeleid is slechts geslaagd te noemen indien het maatschappelijk corrigerend kan optréden. De ondersteuning van de technologische ontwikkeling en vernieuwing is de afgelopen tien tot vijftien jaar uitgegroeid tot één van de belangrijkste pijlers van de industriële politiek in de geïndustrialiseerde wereld. Het toenemend belang dat overheden vandaag aan een technologiebeleid hechten, komt op een moment waarop steeds meer ontwikkelingen in de economie een internationaal en zelfs transnationaal karakter krijgen, en aldus boven de nationale invloedssferen uitstijgen. Op internationaal niveau wordt deze evolutie belichaamd door de multinationale ondernemingen die een tendens vertonen tot globalisering van hun industriële strategie, waarbij nationale - belangen een ondergeschikte rol spelen. Deze vaststelling indachtig kan het belang dat overheden nu aan een industriële politiek hechten, paradoxaal klinken. Maar precies omdat die internationalisering zowel een uitdaging als een potentieel gevaar voor de eigen economie vormt, denken overheden met een industriële politiek te kunnen vermijden dat die eigen economie het slachtoffer zou worden van deze globalisering. Vandaar is het hun eerste zorg een industriële politiek te ontwikkelen die binnen het kader van die ingrijpende veranderingen aan het eigen industrieel weefselten goede kan komen.. Het technologiebeleid dat ik in de volgende pagina s wil toelichten, is er in de eerste plaats op gericht de technologische vernieuwing van het Vlaams industrieel weefsel in het bijzonder te stimuleren, in de overtuiging dat de Vlaamse economie op die wijze beter het hoofd zal kunnen bieden aan de toenemende internationale concurrentie. Ik hoop echter aan te tonen dat dit niet mijn enige bekommernis zal zijn. Mijn

16 506 ( ) - Nr. 1 c 16 1 beleidsinstrumenten zijn erop gericht precies de fout te vermijden die in het verleden reeds veelvuldig is gemaakt door de ondersteuning van technologisch ontwikkeling tot een eng economisch probleem te reduceren, zonder rekening te houden met de globale maatschappelijke context waarin technologisch ontwikkelingen plaatsvinden. Natuurlijk is de maatschappelijke context ook het economische gebeuren. Het lijdt geen twijfel dat de technologische ontwikkelingen gestuwd worden door dit economisch proces. Het is in de zoektocht naar nieuwe markten, en onder invloed van een scherpe competitie op bestaande markten dat nieuwe producten, instrumenten en procédés worden ontwikkeld die de bedrijven in staat moeten stellen hun naaste konkurrenten een stap voor te blijven. Maar de impact van de ermee gepaard gaandetechnologische ontwikkelingen beperkt zich niet tot dit abstract economisch gebeuren dat zich achter de rug van de betrokkenen afspeelt. De technologische evoluties hebben keer op keer, vanaf de industriële revolutie tot vandaag, ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de arbeidsomgeving, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidstaken zelf. Ondertussen leidt deze nooit aflatende zoektocht naar steeds nieuwe marktsectoren tot een steeds grotere technologisering van onze levenssfeer, waarbij de comfiercialisatie van menselijke praktijken steeds verder oprukt ten koste van andere organisatiewijzen.. Dit doet bij een toenemend aantal mensen het besef groeien dat de technologische ontwikkeling aan de controle van de mensen ontsnapt. De roep wordt dan ook steeds luider om van de technologische ontwikkeling het tot onderwerp van een maatschappelijk debat te maken. Enige vaststellingen. Willen wij echter een greep krijgen op de technologische ontwikkelingen, dan moeten we in de eerste plaats de industriële basis kreëren waarop dit kan gebeuren. Wanneer we in een toestand van komplete technologieafhankelijkheid zouden verkeren, dan zou ook ieder voornemen om een maatschappelijke diskussie over technologische ontwikkeling te initiëren op losse grond komen te staan. Het algemeen belang dat overheden en bedrijven vandaag aan technologische vernieuwing hechten is vooral merkbaar in de verhoging van de financiële inspanningen voor Onderzoek en Ontwikkeling. Zij vormen immers sleutelelementen ter versteviging van de technologische basis van de industrie en de verbetering van haar concurrentiepositie. Die aandacht was in de eerste plaats gericht naar de kennisintensieve sectoren(l), die zowat als uithangbord van de economie fungeren. Wat stellen we hier vast? In de afgelopen tien tot vijftien jaar is de kompetitiviteit van de EEG in de kennisintensieve sectoren, vooral ten opzichte van Japan en Amerika, verder gedaald. Deze daling was voor een groot deel te wijten aan verder kompetiviteitsverlies in de computerindustrie en in de electronicasector. De Vlaamse economie vormt op dit ( 1) In de engelstalige literatuur spreekt men van het meer adekwate High R & D intensive sectors

17 [ ( ) - Nr. 1 Europees patroon geen uitzondering. De 0 & 0-intensieve sectoren zijn in Vlaanderen weinig uitgebouwd. Hoe is het gesteld met het benutten van het industrieel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen? In de eerste plaats moeten we vaststellen dat het zelfgefinancierd onderzoek, vooral geconcentreerd is bij een handvol grote bedrijven, die dit 0 & 0-werk in de eerste plaats voor interne behoeften aanwenden. De meeste kleinere bedrijven beschikken zelden over een apart 0 & 0 budget, en werven zelden personeel aan voor 0 & 0 activiteiten. 0 & 0 activiteiten vormen dan ook geen afzonderlijke activiteit binnen vele bedrijven. Het zal dan ook weinig verbazen dat, bij afivezigheid van een beleid dat 0 & 0 activiteiten ook voor kleinere bedrijven aantrekkelijk maakt, het benutten van het universitair wetenschappelijk onderzoek vooral een zaak is van de grote bedrijven die de resultaten van dit onderzoek - via contractresearch - technologisch weten te valoriseren. Een gelijkaardige situatie doet zich ook voor bij het benutten van het onderzoek verricht in de collectieve en gelijkgestelde centra. Ook hier stel ik vast dat vooral de grote bedrijven het best aan hun trekken komen. Dit mag misschien verbazing wekken als men weet dat dit onderzoek een zogenaamd pre-competitief karakter heeft, m.a.w. onderzoek waarvan de resultaten beschikbaar moeten zijn voor alle bedrijven uit de sector. De financiële bewegingsruimte vormt een belangrijke maar niet de enige drempel die de toegang tot de technologische know-how van de onderzoekscentra voor veel bedrijven bemoeilij kt. Het ontbreekt veel kleinere bedrijven meestal ook aan een lange termijn strategie. De klemtoon ligt te veel op het uitspelen van een aantal typische troefkaarten zoals de flexibele houding in de markt, nauwe band met de klant, snel beslissingen kunnen nemen, etc.. Deze defensieve houding wordt verder bestendigd door het feit dat vele bedrijven zich in traag groeiende produktmarkten bevinden. Traag groeiende produktmarkten zijn markten die een verzadigingspunt hebben bereikt. Deze verzadiging uit zich in het feit dat nieuwe afzetmogelijkheden en mogelijkheid tot productdiversificatie veel kleiner zijn, terwijl de concurrentie niettemin zeer groot is. De noodzaak van technologische vernieuwing is hier dan ook zeer duidelijk voelbaar. Meer dan ooit moeten deze bedrijven gesteund worden in dit proces van technologische vernieuwing. In veel landen gaat het technologiebeleid voorbij aan de problemen voor technologische vernieuwing die daaruit voortspruiten. De kunstmatige hype die rond spitstechnologieën is geweven is daar wellicht niet vreemd aan. Rekening houdend met het belang van de minder kennisintensieve (2) en niet-kennisintensieve( 3) industrieën in ;2) Medium R ik D intensive sectors (3) LQW R & D intensive sectors

18 506 ( ) - Nr. 1 [ 18 1 onze industriële structuur kan een technologiebeleid niet louter en alleen gericht zijn op het stimuleren van de kennisintensieve sectoren. Een technologiebeleid op maat van de industriële structuur betekent ook dat bijzondere aandacht uitgaat naar het probleem van de technologische vernieuwing van het overgrote deel van de bedrijven die zich niet in de kennisintensieve sectoren bevinden. De vaststelling dat de Japanse overheid haar 0 & 0 steun voornamelijk richt tot deze medium-technologische en laagtechnologische sectoren, spreekt dan ook boekdelen. Er stelt zich ook een probleem tussen vraag- en aanbodszijde : Naast het gebrek aan financiële middelen, en het ontbreken van een lange termijn strategie vormt de technology-gap een derde verklarend element in de vraag waarom 0 & 0 te weinig aan bod komt in de kleinere ondernemingen: de noodzakelijke technologische vernieuwingen die moeten doorgevoerd worden houden slechts zijdelings verband met het onderzoek dat de universiteiten verrichten. Er tekent zich een kloof af tussen de vraag van deze bedrijven en het aanbod dat de universiteiten kunnen bieden. Het zou uiteraard verkeerd zijn de universiteiten te belasten met de overdracht van technologieën die reeds lang het ontwikkelingsstadium zijn ontgroeid en in ruime mate gecommercialiseerd zijn. Het probleem is echter dat deze technologiekloof binnen het technologiebeleid weinig aandacht heeft gekregen en dat dus te weinig specifieke initiatieven werden genomen om het probleem op te lossen. Het aanbod van externe technische dienstverlening en adviseerdiensten, zowel vanuit de publieke als uit de privé sector is ontoereikend om de basisbehoeften inzake technologische vernieuwing te vervullen. Bovendien is dit aanbod van diensten die bijvoorbeeld ook door de collectieve centra wordt verzorgd nog te weinig gekend bij de KMO s zelf. Een nieuw institutioneel kader. Het voorgaande samenvattend, heb ik dus moeten vaststellen dat een technologiebeleid naar de KMO s toe virtueel afwezig is. Ik heb dan ook in het uittekenen van mijn technologiebeleid bijzondere aandacht besteed aan een betere integratie van de KMO in het technologisch vernieuwingsproces. Tevens is het mijn overtuiging dat een lange termijn visie moet worden ingebracht in het technologiebeleid. Een bijdrage hiertoe wordt geleverd door de grondige aanpassing van het financieringssysteem via het Fonds tot bevordering van het industrieel onderzoek in Vlaanderen (FIOV). Het zwakke punt in de vroegere financieringsreglementering was de steun aan het precompetitief onderzoek, aangeduid met de nieuwere term industrieel basisonderzoek. Het systeem van terugvorderbare renteloze voorschotten dat ook van toepassing was op het industrieel basisonderzoek kon te weinig bedrijven aanzetten om dit soort onderzoek te starten. De investeringen die hiermee gepaard gaan zijn immers vrij hoog en het economisch rendement van dit onderzoek is ook niet direkt merkbaar in de bedrijfsresultaten. 18

19 [ ( ) - Nr. 1 Een betere financiële ondersteuning van dit industrieel basisonderzoek was dan ook meer dan wenselijk. In de nieuwe regeling wordt in de mogelijkheid voorzien om het industrieel basisonderzoek of precompetitief onderzoek te financieren door middel van toelagen. Die toelagen belopen 50 % van de brutokosten van het project. De KMO s kunnen genieten van een extra steun van lo%, bovenop de normale toelage.. Wat het competitief onderzoek betreft, d.w.z. het onderzoek naar of de ontwikkeling van prototypes, nieuwe producten of procédés blijft het systeem van terugvorderbare renteloze voorschotten weliswaar van kracht. KMO s genieten ook in het systeem van terugvorderbare voorschotten een extra steun van 10%. Ook nieuw in de regeling is het feit dat voortaan ook proef- en demonstratieprojecten expliciet deel uitmaken van dit competitief onderzoek. Met het opnemen van demonstratieprojecten wordt tegemoetgekomen aan een behoefte bij de ondernemingen om ook voor projecten die reeds dichter bij de markt staan overheidssteun te bekomen. Het is dikwijls van uitzonderlijk belang om de performantie van een nieuw produkt in ontwikkeling te kunnen aantonen. Met de invoering van deze nieuwe financieringsregeling zal ik aldus een gunstiger financieringsklimaat voor 0 & 0 hebben gecreëerd. Daardoor is ook een belangrijk obstakel voor de toegang van de KMO tot de wereld van 0 & 0 uit de weg geruimd. Uit de voorgaande vaststellingen blijken echter nog andere knelpunten te bestaan. Het gebrek aan degelijke begeleiding bij 0 & 0 investeringen bijvoorbeeld, het tekort aan technische dienstverlening op het technologisch niveau van het bedrijf, en tenslotte de administratieve rompslomp die het aanvragen van financiële ondersteuning veelal met zich meebrengt, al deze elementen weerhouden talrijke KMO s ervan investeringen in technologische vernieuwingen als prioriteit te beschouwen. In dat opzicht is de oprichting van het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek, het IWT, niet zomaar het zoveelste product van de staatshervorming. Het IWT zal de institutionele ruggegraat vormen van een technologiebeleid dat voor de hierboven vermelde knelpunten een oplossing wil vinden. Het instituut krijgt een centraliserende en coördinerende rol op het gebied van de steun aan het wetenschappelij k- technologisch onderzoek in de industrie. Zeker niet onbelangrijk is de aanpassing van de administratieve procedures, waarbij de garantie wordt ingebouwd dat een bedrijf binnen een termijn van maximaal 4 maand een beslissing bekomt over de ingediende financieringsaanvraag. Gezien de razendsnelle ontwikkeling van de technologie kan immers geen lange wachttijd tussen het indienen van een project en de eindbeslissing geduld worden, vermits daardoor kostbare tijd voor het bedrijf verloren gaat.

20 506 ( ) - Nr. 1 [ 20 1 Deskundigheid, snelheid van uitvoering en openheid moeten het vertrouwen van de industrie in de rol van de overheid herstellen. In het decreet betreffende de oprichting van het IWT werd dan ook een verhaalrecht voor de aanvrager van een onderzoeksproject wettelijk vastgelegd.. Algemeen zal ook hier wellicht de grootste reactie komen van de grote ondernemingen. Daarom zal specifiek met betrekking tot de KMO problematiek binnen het kader van het Instituut een KMO-stuurgroep de coördinatie verzekeren tussen de diverse organisaties werkzaam op het gebied van technologie en innovatie in de KMO s. Er zal tevens voor gezorgd worden dat tussenpersonen in de provincie worden ingeschakeld om de drempelvrees van KMO s naar 0 & 0 toe te verlagen en de toegankelijkheid van de overheidsinstellingen te verbeteren. Er moet voor gezorgd worden dat, in de filosofie van de toepassing van de 0 & 0 financiering ernaar gestreefd wordt om naast grotere reeds gevestigde ondernemingen ook nieuwe innovatieve bedrijven en kleinere ondernemingen te steunen met de bedoeling op termijn het industrieel potentieel te verrijken, maar rekening houdend met duidelijk maatschappelijk bepaalde limieten. Bij de projecten zal daarom ook rekening gehouden worden met ecologische en maatschappelijke aspecten zoals de stimulering van milieuvriendelijke en milieu-ontlastende produkten en produktieprocessen, energie- en grondstoffenbesparende produkten en produktieprocessen, een verhoging van de kwaliteit en duurzaamheid van de produkten, en een toename van de veiligheid van de produkten en de arbeidsomstandigheden. Ook de opsplitsing van het Studiecentrum voor Kernenergie en de oprichting van een autonoom Vlaamse instelling, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, V.I.T.0, is meer dan alleen een scheiding van inboedel. Met V.I.T.0 willen we een nieuwe weg inslaan inzake technologische onderzoek. De V.I.T.O. zal worden uitgebouwd tot een performant Vlaams onderzoekcentrum dat zich zal toeleggen op drie onderzoeksdomeinen: energie, leefmilieu en grondstoffen. Maar het zal tevens aktief worden ingeschakeld in het ondersteunen van ondernemingen in dit proces van technologische innovatie, ondermeer via het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en de begeleiding van de technologie- overdracht vanuit de onderzoekswereld naar het bedrijf. Impulsprogramma s. De Impulsprogramma s zijn een ander instrument van mijn technologiebeleid. Het opstarten van impulsprogramma s is geen typisch Belgisch of Vlaams fenomeen. Veel overheden hebben gemeend grote sommen geld te moeten vrijmaken om de ontwikkeling van de basistechnologieën te ondersteunen, in de hoop daarmee de toenemende techologie-afhankelijkheid een halt toe te roepen. Dit gebeurde echter meestal zonder veel evaluatie van de preciese behoeften én mogelijkheden van de binnenlandse industriële structuur, en zonder kritische analyse van de aanwezige onderzoekscapaciteit. Maar wat voor zin heeft het zomaar basistechnologische programma s op te zetten indien daarvoor een industriële structuur ontbreekt

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011

ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011 ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011 DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 2/32 INHOUD 1. SITUERING 2. BELEIDSKADER 2.1. Vlaamse beleidskader 2.2. Europese beleidskader

Nadere informatie

Ondernemerschap en probleemwijken

Ondernemerschap en probleemwijken Essay 4 Ondernemerschap en probleemwijken Duiding van een nieuwe stedelijke dynamiek Gerco de Ruijter (1961) experimenteert op bijzondere wijze met het oog van de camera. Hij fotografeert landschappen

Nadere informatie

Economisch Overheidsinstrumentarium

Economisch Overheidsinstrumentarium stuk ingediend op 208 (2009-2010) Nr. 3 17 februari 2010 (2009-2010) Beleidsnota Economisch Overheidsinstrumentarium 2009-2014 Verslag namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium,

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2000

Activiteitenverslag 2000 Activiteitenverslag 2000 LIJST MET AFKORTINGEN AVO Aanwending, Verspreiding en Ondersteuning van innovatie AWI Administratie Wetenschap en Innovatie CRAFT European Cooperative Research Action For Technology

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

(Zie vergadering van 28 november 2000.)

(Zie vergadering van 28 november 2000.) Van der Vlies over gesproken. Zij zegt terecht dat er nu snel een knoop moet worden doorgehakt. Voorzitter! Ik heb geprobeerd een aantal onderwerpen aan de orde te stellen die niet bij de Zorgnota aan

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

BELGIË BELGIË. Evaluatie en actievoorstellen. OESO-studies over e-government. OESO-studies over e-government

BELGIË BELGIË. Evaluatie en actievoorstellen. OESO-studies over e-government. OESO-studies over e-government OESO-studies over e-government BELGIË E-government in België is heel duidelijk gepositioneerd om gebruikersgerichte diensten te leveren. Belgische burgers willen immers het gevoel hebben dat ze met één

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Beleidsnota 2009-2014 ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Strategisch investeren in grootschalige onderzoeksfaciliteiten Hieronder vindt u de concepttekst van het AWT-advies over grootschalige onderzoeksfaciliteiten dat zich

Nadere informatie

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

FINANCIËN EN BEGROTING

FINANCIËN EN BEGROTING Beleidsnota 2009-2014 FINANCIËN EN BEGROTING Oot-Moedig begroten Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Inhoud Lijst afkortingen...5 Managementsamenvatting...6

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B 13-005 Verankering

Nadere informatie

kinderrechtencommissariaat

kinderrechtencommissariaat J kinderrechtencommissariaat aarverslag recht op spel recht op inspraak recht op onderwijs recht op bescherming recht op godsdienst en geweten recht op gezondheidszorg recht op informatie recht op opvoeding

Nadere informatie