ncgentienhonderdzevenenzestig, gchuwd, houder van Ncderlands paspoort metnummer NU87R0CL6, afgcgcven te Amsterdam geldig tot twee juli twceduizend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ncgentienhonderdzevenenzestig, gchuwd, houder van Ncderlands paspoort metnummer NU87R0CL6, afgcgcven te Amsterdam geldig tot twee juli twceduizend"

Transcriptie

1 BNCL Ref: WB OPRICHTING STICHTING INVESTOR CLAIMS AGAINST TESCO Hedcn, vier dccember tweeduizcnd veetticn, verscheen voor mij, mr. Wcssel Bosse, notaris te Amsterdam: de heer mr. Picter Johan Bastiaan Koetsier. wonende te 1013 GD Amsterdam, Binnen Vissersstraat 14 H, geboren te Zeist op acht September ncgentienhonderdzevenenzestig, gchuwd, houder van Ncderlands paspoort metnummer NU87R0CL6, afgcgcven te Amsterdam geldig tot twee juli twceduizend vijftien, hicrna te noemen: de "Oprichter". De comparant vcrklaarde een stichting op te richten welke zal worden geregeerd door de navolgendc statutcn: STATUTEN Definitles " Artikcl 1. In dezc statutcn zijn de volgendc begrippcn als volgt omschrevcn: Beleggers: de personen en instellingcn die (i) Effccten hcbben gekocht tussen twceduizend tien en twceduizend veerticn, doch ten minste tussen zcventicn april twceduizend dertien en tweeentwintig September twceduizend vecrden of een langere pcriode welke vervolgens zal worden vastgcsteld in vcrband met dezelfdc beschuldiging en (ii) verliezen hebben geledcn als gcvolg van de waardedaling van dcze Effecten als gevolg van misleidcnde en/ of onvoldoende communicatic door Tesco in het bijzondcr maar niet beperkt tot valsc en/of misleidendc verklaringen dievoortvloeien uit dc overdrijvingen van winsten, de erkenning van winst en kosten, en het onvermogen om materiele feiten te openbaren over Tesco's bedrijf, operaties, vooruitzichten, alsmedc de financiele rapportage en conditic; Bestuur: het orgaan in de zin van artikcl 5 van

2 BNCL Bestuurder: Effecten: Lid Raad van Toezicht: Participatieovcreenkomst: Participant: Raad van Toezicht: Stichting: Tesco: Vaststellingsoverecnkomst: Vennootschap: Vergadering van Participantcn: dcze statuten; cen lid van het Bcstuur; effcctcn uitgegeven door Tesco op een effectenbeurs of effectcnhandcl in het- Verenigd Koninkrijk; een lid van de Raad van Toezicht; dc overeenkomst tussen een Participant - en dc Stichting; de Belegger of vertegenwoordigcr van de Belcgger die een" participatieoverccnkomst met de Stichting hccft gesloten; het orgaan in dc zin van artikel 9 van deze statuten; de entiteit hierbij opgericht onder de naam "Stichting Investor Claims against Tesco"; Tesco Pic., met hoofdvestiging: Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire ENS 9SL, Verenigd Koninkrijk; een overeenkomst ovcrecnkomstig artikel 7:900 en volgendc van het Burgcrlijk Wctboek tussen de Vennootschap, dc Stichting en/ of iedere andere partij met betrekking tot een (gedecltclijke) vaststelling met betrekking tot de aansprakclijkheid van de Vennootschap en andere verweerders voor allc schade veroorzaakt aan Deelnemcrs; Tcsco en haar huidige of vroegere leidinggevendcn, functionarisscn en bestuurders, evcnals andere potcntiele gedaagden, met inbegrip van accountants, zoals nadcr vast te stellen; het orgaan als bcdoeld in artikel 9 lid 1 van deze statuten. Naam en zctcl Artikel De Stichting draagt dc naam: Stichting Investor Claims against Tesco." 2. Zij hceft haar zctcl in de gcmcente Amsterdam.

3 U\NKt,. BNCL P. W-Tl 1 Doel en middelen Artikcl Het docl van de stichdng is: a. het bevorderen en behartigen van de belangen van de Beleggers of de ~ vertegenwoordigers van de Beleggers in de ruimste zin van het woord;- b. het vertegenwoordigen van de belangen van alle Beleggers, waaronderbegrepen maar niet beperkt tot institutionele en particuliere beleggers, ~ alsmcde vertegenwoordigers en Participantcn met betrekking tot het verbeteren van de corporate governance van de Vcnnootschap, zoekend naar een vaststelling van de aansprakelijkhcid en de ontdckking van valse en/of misleidende verklaringen, het gebrek om materiele feiten te openbarcn over feiten over het bcdrijf Tesco, operaties, vooruitzichten, evcnals zijn financiele verslaglegging en toestand waaronder begrepen maar niet beperkt tot de cconomische gevolgcn voor de Beleggers, zoals de vernietiging van de kapitaalmarkt in de ruimste zin van het woord, en, dus, de schade aan de investeringcn van de Beleggers (het "Incident"); " c. het zoeken naar en het verkrijgen van een verklaring van aansprakelijkhcid door icder toepasselijk bevoegde rechtbank, dat de Vennootschap haar verplichtingen hceft geschonden en ovcrtredenom het beleggend publiek naar waarhcid en zonder vcrwarring te informeren over informatie die relevant is voor de markt en meestal bekend bij insiders van de Vennootschap, zoals informatie over hetbedrijf Tesco, operaties, vooruitzichten, evcnals zijn financiele verslaglegging en toestand, en dat de Vennootschap heeft nagelatenom met de integriteit en de transparantie zoals vereist door Engelse, 1 Ncderlandse en Amcrikaanse wetgeving deel te nemcn aan de opcnbare effcctenbeurs, en om schadeloosstelling te verkrijgen voor alle Beleggers (thans en dcsdjds) die niet afzonderlijk worden vcrtegenwoordigd in een collectieve procedure in de Verenigdc Statenvan Amerika voor beleggers in "American Depositary Receipts (ADR)"; ; d. alsmede de bcpaling, zowel in als buiten rcchte, van de wcrkelijke gang van zaken met betrekking tot de Vennootschap in de periodc waarin de Beleggers hun Effecten hebben gckocht; c. het verkrijgen. voor zover mogelijk onder de toepassclijke wettclijke regels, een verklaring voor recht dat de Vennootschap en/ of personen handelend namens de Vennootschap in stnjd met de vereisten naar Nederlands, Engcls of Amcrikaanse recht hebben gehandeld met betrekking tot de vcrplichting om het investerend publiek bchoorlijk en correct te informeren;' '

4 BNCL f. het vcrwcrven cn uitkercn van allc schadc voor de Belcggers om hen tc compcnscren voor de geleden verliczcn als gcvolg van de daling van de prijs van de Effcctcn; g. al hetgccn te docn dat met het vorcnstaandc verband houdt of daaraan diensdg kan zijn, in de ruimst mogclijke zin; h. het ondcrzoeken van mogelijke actics tegen de Vennootschap cn haar management voor hun verantwoordelijkhcid in verband met de aanzienlijke daling van de beurskocrs van de Vennootschap en de vcrniedging van de kapitaalmarkt als direct gevolg van het wanbeheer van de Vennootschap van haar rcactie; i. het zoeken naar schadevergoeding voor het wangedrag van de Vennootschap met betrekking tot handelen/niet-handclcn met bctrekking tot de publicaties of het uitblijven van het publiceren van rclevante informatie aan de marktdeelnemers in verband met de werkclijke financiele simatie van Tesco; j. het indienen van vorderingen, met inbegrip van die uit hoofdc van verschillcnde effcctenwettcn, tegen de Vennootschap en haar dochtcronderncmingen voor continue valsc verklaringcn aan de markt; k. het informeren van het investcrend publick over de mogelijkheden van collecticvc procedures buiten dc Vcrenigdc Staten van Amerika voor schadeherstcl voor aandeelhouders die substantiele marktwaarde hebben verlorcn als gevolg van het handclen of het nalaten om te ~ handelen door de Vennootschap met betrekking lot het Incident; het nastrcvcn van eventuele mogelijkheden voor compensade voor belcggers in dc Vennootschap die gevcsdgd zijn in en buiten de Verenigdc Staten van Amerika, maar niet vallcn onder enigc Amcrikaanse collcctieve procedure, en het verstrekken aan dc Vennootschap van een wereldwijd schikkingsplatform via hot schikkingsmechanisme van de Ncdcrlandse Wet Collectievc Afwikkcling Massaschade; m. het bijstaan van ieder openbaar onderzocksorgaan bij het onthullcn van de waarhcid en van hetgeen wcrkclijk is gebeurd in verband met het Incident inzake het handclen of het nalaten om te handclen zowcl ~ voor, tijdens cn na het Incident; n. het ondcrzoeken van mogelijke corporate governance verandcringcn bij dc Vennootschap om toekomsdgc misverstanden, onoplettendhcdcn en foutcn tc voorkomcn welke hebben gcleid tot het Incident en de daaropvolgendc aansprakelijkheid en kostcn voor de Vennootschap;" o. het ondcrzoeken van dc waarheid van wat er gebeurdc; p. het indienen van een vcrzockschrift bij dc Ondernemingskamer in"

5 AXNKl/, BNCL 2. Amsterdam, indicn mogelijk, om de mislukkingen van het management en de corporate governance bij de Vennootschap te onderzoeken; q. het verkrijgen van financiering voor en het voorberciden van alle" procedures tegen de Vennootschap, buiten de Verenigde Staten van - Amcrika, hetzij in Nederland, hetzij in het Verenigd Koninkrijk hetzij in iedere andere geschikte jurisdictie;- r. het selectcren. aanhouden en toczicht houden op de advocaten en advocatenkantoren welke door de Stichting zijn gckozen met als doel s. het voeren van procedures namens de Stichting, of ieder van haar individuele Participanten, als dit in het beste belang is van de gehcle Stichting en haar Participanten;" al hetgeen te doen dat met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstig kan zijn, in de ruimst mogelijke zin. " ~ De Stichting beoogt geen winst. " De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door, ondermer. a. Beleggers de kans te geven deel te nemcn en de Stichting te ondersteunen als Participant door een Participatieovereenkomst aan te gaan; b. het voeren van juridische procedures als bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wctboek bij de daartoe bevoegde rechtbanken in Nederland met als doel het verkrijgen van een vcrklaring met betrckking tot het c. d. e. doel als omschreven in artikel 3 lid I.e.; bet onderhandelen over en het aangaan van een of meer Vaststellingsovereenkomsten; ~ " het indicnen van een verzoek bij het Gerechtshof van Amsterdam om~ iederc geresulteerde Vaststcllingovcreenkomst bindend te verklaren op grond van de Wet Collcctievc Afwikkeling Massaschade; het innen van betalingen bestemd ter compensatic van de verliezcn die geledcn zijn door de Beleggers te betalen door de Stichting in Nederland; ~ f. het aangaan van een (nadcrc) Participatieovereenkomst met iedere individuele Belegger of Participant, waarbij de Stichting, bij wijze van" overdracht aan de Stichting of het verlenen van een mandaat aan de ~ Stichting of het verstrekken van een volmacht aan de Stichting, de schade kan vordercn voor de verliezen die de Participant heeft geledcn, op haar eigen naam of op naam van de Participant, in en buiten rechte tegen de Vennootschap en/of haar (voormalige) werknemers; g. het waarborgen van een goede corporate governance en het bewerkstelligen van noodzakelijke veranderingen op het gebied van"

6 BNCL corporate governance in de bedrijfsvoering van de Vennootschap, met inbegrip van maar nict beperkt tot het indienen van ecn verzoekschnft bij dc Ondernemingskamer van het Gercchtshof tc Amsterdam; h. alles te docn wat de Stichting wenselijk of nodig acht ter berciking vanhaar dock Vermogen "" Artikel 4. - Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: 1. donaties die aan dc Stichting ter beschikking zijn gcstcld door Bclcggersp Participantcn en andcre partijen;- 2. leningen of donaties ontvangen van financicringsmaatschappijcn van procedures of andere cntiteiten die financieren ter verwezenlijking van haar doelstellingen 4. andere batcn. Bestuur: SamenstcllinCT. Benoeming en Dcfungeren Artikel Het Bestuur van de Stichting bestaat uit ecn of meer natuurlijke personen. _ Het aantal Bestuurdcrs zal worden bcpaald door de Raad van Toezicht. Een van dc Bestuurdcrs van de Stichdng dient ecn jurist te zijn, met de specificke crvaring en juridische expertise, die nodig is voor een adequate behartiging van de belangen zoals opgenomcn in het doel van artikel 3 van _ deze statutcn. 2. Binncn het Bestuur en de Raad van Toezicht en tusscn de Bestuurdcrs en de leden van de Raad van Toezicht mogen geen nauwc familie- of vergelijkbare rclaties bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het huwelijk, geregistrecrd partnerschap of ongehuwd samenwonen. 3. Een niet voltallig Bestuur behoudt zijn bevocgdhcden, behoudens indien overeenkomstig deze statutcn het Bestuur voltallig dient te zijn teneinde zijn bevoegdheden uit tc kunnen vocrcn. 4. De Bestuurdcrs worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzicn. Indien in een vacature niet wordt voorzien binncn twee (2) maanden nadat deze is ontstaan, wordt de Bestuurder, dan wel worden de Bestuurdcrs, benoemd door de president van de Rechrbank Amsterdam op verzock van de ovcrigc Bestuurder(s) of een andere bclanghcbbcnde. Een Bestuurder mag worden geschorst, bij besluit genomcn door de Raad van Toezicht. 5. De Bestuurdcrs kunnen nict zijn: personen die in dc periodc vanaf zeventien april tweeduizend dertien tot tweeentwintig September twecduizcnd veertien, medewcrkcr, lid van een (besturend) orgaan van de" Vcnnootschap of adviseur van de Vennootschap zijn geweest en/ of '

7 u <& 'I BNCL Bclcggcrs die meer dan vijfhonderd (500) Effccten in de Vennootschap houden. Voor de berekening van het aantal Effecten gcnoemd in de vorige" zin, worden de Effecten die worden gehouden via een volmacht door een profcssioneel investeringsbedrijf in een "discretionaire trust", niet meegerekend. De Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. Indien het Bestuur bestaat uit meer dan een (1) persoon, wijst het Bestuur uit zijn midden een voorzitter ("de Voorzitter"), een secretaris en een penningmeester aan, dan wel een secretaris-penningmeester in de plaats van de beide laatsten. " Een Bestuurder defungecrt: ' a. door zijn/haar overlijden; " ' b. doordat hij/zij faiiliet wordt verklaard of hem/haar surscance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke pcrsonen op hem/haar van tocpassing wordt verklaard; c. door zijn/haar onder curatelestelling of doordat hij/ zij anderszins het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest; d. door zijn/haar aftreden; e. door zijn/haar ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; ~ ' " f. door zijn/haar ontslag door de Raad van Toezicht. Een besluit tot benoeming of ontslag van een Bestuurder kan slechts worden genomen door de Raad van Toezicht met een twee/derde meerderheid van stcmmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegcnwoordigd zijn. Indien niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegcnwoordigd zijn in de vergadering, wordt een tweede vergadering bijcengerocpen binnen twee (2)" wekcn, te houden niet eerder dan vier (4) weken en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kunnen rcchtsgeldig besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertcgenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. De oproeping voor de tweede vergadering zal inhouden dat het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertcgenwoordigde leden van de Raad van Toezicht en gceft de reden hiervoor aan. " 10. Indien een Bestuurder ontslag heeft genoemen, kan deze persoon in de toekomst niet (opnieuw) tot Bestuurder van de Stichting worden benoemd. 11. De Bestuurders kunnen een rcdelijke onkosten- en aanwezigheidsvergocding ontvangen. De Raad van Toezicht beslist over de onkosten- en aanwezigheidsvergocdingen van elke Bestuurder. Alle vergocdingen welke worden bctaald aan de Bestuurders zullen wordengespecificeerd in de jaarrekening welke specificatie zal voorzien in een

8 BNCL toclichting. Bcstuur: Taak en Bevoegdhcdcn Artikel Hct Bestuur is belast met hct besturen van dc Stichting. 2. Het Bcstuur is bevocgd tot bet nemen van alle besluiten, in bet bijzondcr tot: a. het instellen van jundischc procedures; b. het inschakelen van juridischc bijstand, het benocmen van een externeaccountant om de boekcn te controleren alsmede om die dcskundigheid in te schakelen die het Bestuur redelijkerwijs noodxakclijk acht om zich overeenkomstig dezc statuten van zijn taakte kwijten; c. het tekenen of biitekencn van Participaticovcrccnkomstcn die aan haar worden aangcbodcn door tockomstigc Participantcn; d. het aangaan van of het ondcrhandelcn over een Vaststcllingsoverccnkomst; e. het indienen van een verzoek aan het Gerechtshof Amsterdam om een gercalisecrde en verkregen Vaststellingsovercenkomst krachtens de Wet Collectieve Afwikkcling Massaschade bindend te laten verklaren en om alles te docn in hct kadcr van dit verzoek. 3. Het Bestuur behoeft de voorgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot: a. het wijzigcn van dc de statuten b. het fuseren of splitsen; c. het ontbinden van de Stichting; d. het initieren van juridische procedures; e. het aangaan van een Vaststcllingsoverccnkomst. 4. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een dcrde stcrk maakt of zich tot zckcrhcidstclling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Stichting ter zakc van deze handelingen. 5. Bij hct uitvocren van hun taken laten het Bcstuur en iedere Bestuurdcr zich leiden door dc belangen van de Beleggers. 6. Het Bestuur dient ten minste een maal per jaar over het financiele beleid van de Stichting te rapporteren aan de Raad van Toezicht. Bestuur: Vertegenwoordiging Artikel 7. Het Bestuur vertcgcnwoordigt de Stichting. Indicn hct Bcstuur uit mecr dan een

9 BNCL fz o c Bestuurder bestaat komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging ook toe aan twee Bestuurders gezamcnlijk handelend. Bestuur: Besluir\'ornnng Artikel Vergaderingcn van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls als de Voorzitter of een mccrderhcid van de Bestuurders daarom verzoekt, doch _ ten minste eenmaal per jaar. 2. De bijeenroeping van de vergaderingcn van het Bestuur gescliiedt schriftclijk door de Voorzitter met een oproeptermijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen ondcrwerpen. In urgente gevallen, vast te stellen door de Voorzitter, kan de vergadering op andcrc wijze worden bijeengcrocpen. Indien wordt gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de vergadering voltallig is en geen van de Bestuurders zich tegen deze manier van besluitvorming verzet. 3. De vergaderingcn van het Bestuur worden gehouden op een plaats binnen Nederland, dan we! in een ander land, te bepalen door degene die de vergadering bijecn heeft gerocpcn, dan wcl deed bijeenroepen, of tclefonisch. 4. Toegang tot de vergaderingcn van het Bestuur hebben de in functie zijndc Bestuurders en degencn die daartoc door de aanwezige Bestuurders zijn uitgenodigd. 5. Een Bestuurder kan niet een andere pcrsoon aanwijzcn om hem ter vergadering te vertegenwoordigen. 6. Voor zovcr in deze stamten niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten van het Besmur genomen met volstrekte mecrderheid van de uitgcbrachte stemmen. Icdcrc Bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van een stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel vcrworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de Voorzitter bepalen _ dat een stem schriftelijk zal worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan een aanwezige Bestuurder vcrlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschicdf door middcl van ongetekende (anonicmc) stembnefjes. 8. De vergaderingcn worden geleid door de Voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat moment wordt de vergadering voorgczeten door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige Bestuurder Van het verhandelde in de vergadering worden door de sccretaris of door een daartoe door de Voorzitter van de vergadering aangewezen pcrsoon

10 BNCL 10 notulen opgemaakt. Deze notulen worden in dczelfde of de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door dc Voorzitter en dc notulist ondertekend. 10. Hct Bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, " mits alle Bestuurders in de gelegenheid zijn gcsteld hun stem uit te brengenen alle Bestuurders schriftclijk hcbben verklaard zich niet tcgcn deze wijze " van besluitvorming te verzetten. Plen besluit is alsdan genomen zodra dc vcreiste mecrderheid van alle Bestuurders zich schriftelijk voor het voorstcl heeft verklaard. Van een * buitcn vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas" opgemaakt dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de Voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Hct aldus vastgestcldc rclaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukkcn bij de notulen gevoegd. Raad van Toezicht Artikel De Stichting zal op een daartoe door het Bestuur genomen besluit een Raad van Toezicht hebben welkc zal bestaan uit ten minstc clrie (3) natuurlijkc personen. 2. De Raad van Toezicht zal in functie zijn, zodra het besluit daartoe van het " Bestuur zal zijn gcdcponeerd en openbaar gemaakt bij het Handelsrcgister. _ 3. Waar in deze statuten rechten en vcrplichtingcn worden toegekend aan de ~ Raad van Toezicht of enige andere verwijzing wordt gemaakt naar de Raadvan Toezicht, gelden de betreffendc bcpalingen uitsluitend indien krachtens het bepaalde in dit lid een Raad van Toezicht is ingcstcld. 4. Alle bevoegdheden in deze statuten die zijn toegekend aan de Raad van- Toezicht komen, voor zovcr wettelijk mogclijk, in het geval dat geen Raad van Toezicht is ingesteld, toe aan het Bestuur. 5. De Raad van Toezicht stclt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. 6. Minimaal een (1 ) lid van de Raad van Toezicht dient een jurist te zijn met de specifieke ervaring en juridische expertise, die nodig is voor een adequate advisering over en toezicht op de juridische aspecten van hct door het Bestuur gcvocrde beleid; 7. Minimaal een (1) lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke financiele expertise die noodzakelijk is voor een adequate advisering over en adequaat toezicht op het door het Bestuur gcvoerde financieel beleid en " bchecr, waaronder begrepen dc door het Bestuur opgestcldc begroting enjaarstukken. Binnen de Raad van Toezicht en het Bestuur en tussen de leden van de" Raad van Toezicht en de Bestuurders mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het"

11 BNCL 11 huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. 9. De Raad van Toezicht benoemt de leden van dc Raad van Toezicht, op voorwaardc dat wanneer de Raad van Toezicht is ingesteld conform lid 1 " het Bestuur de eerste leden van de Raad van Toezicht zal benoemen. Een" lid van de Raad van Toezicht kan op ieder moment worden geschorst ofontslagcn door de Raad van Toezicht. Ken besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van dc Raad van Toezicht kan alleen worden gcnomcn met een twee/ derde meerdcrheid van stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vcrtegcnwoordigd zijn. Indien niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vcrtegcnwoordigd zijn in de vergadering, wordt een tweede vergadering bijccngeroepen binncn twee (2) weken, to houden niet eerder dan vier (4) weken en niet later dan zes (6) weken na deeerste vergadering. In deze tweede vergadering kunncn rechtsgeldig besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. De oproeping voor de tweede vergadering zal inhouden dal het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van dc Raad van Toezicht en gee ft de reden hiervoor aan. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzittcr. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op her bclcid en de strategic van het Bestuur en op dc algemcne gang van zaken in dc Stichting. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad tcr zijde. Bij de vervulling van deze taken richten de leden van dc Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de Deelnemers. Het Bestuur voorziet de Raad van Toezicht tijdig van de nodige informatievoor dc uitvoering van haar taken en bevocgdheden, inclusief de notulen van de vergaderingen van het Bestuur, en voorziet voorts elk lid van de Raad van Toezicht, op verzoek, van alle informatic die betrekking heeft opde aangelegenheden van de Stichdng. 13. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en gronden in gebruik bij de Stichting; de Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemcn in de boeken, dossiers, correspondentie en andere bescheiden van de Stichting en kennis te nemen van alle handclingen die hebben plaats gevonden. " 14. De Raad van Toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen. 15. Dc Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als een lid dit nodig acht, maartenminste eenmaal per jaar. Verder vergadert de Raad van Toezicht en het Bestuur tenminste eenmaal per jaar in een gecombineerde vergadering om - de belangrijkstc onderwerpen van het strategische beleid en het gevoerde en

12 BNCL 12 het toekomstig te voeren bclcid te bespreken." 16. De gecombinccrde vergadcring van het Bestuur en dc Raad van Toezicht stelt de redelijke en niet excessievc onkosten- en aanwezigheidsvergoeding en beloning voor icder van de leden van de Raad van Toezicht vast. Voorde overige verrichtingen zullen de leden van de Raad van toezicht gcen beloning ontvangen. ' 1 7. Een gelijktijdigc telefonische- of beeldvcrbinding met geluid tot stand" gcbracht tussen alle leden van dc Raad van Toezicht, wordt geacht gedurende het bcstaan van dczc vcrbinding een vergadcring van dc Raad" van Toezicht te vormen tenzij een lid van de Raad van Toezicht zich" daartegen verzet. Notulen van het vcrhandelde in een vergadcring van de ' Raad van Toezicht vormen voldocnde bewijs van het verhandclde en van ' de inachtncming van alle noodzakelijke formaliteiten, mits deze notulen zijn gewaarmerkt door de voorzitter van de Raad van Toezicht. 18. De Raad van Toezicht besluit bij volstrekte meerderhcid van stemmcn. Bij stakcn van stemmcn hceft dc voorzitter de doorslaggevende stem. 19 De Raad van Toezicht kan ook besluitcn buiten een vergadcring nemcn mits dit schriftelijk gcschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het voorstel hebbcn uitgesprokcn. Participantcn ' Artikcl De Stichting kent Participantcn. 2. Een verandcring van de naam van de Stichting zal niet van invlocd zijn op de verplichtingen en rechten van dc Participantcn en/ of de Stichting volgcnd uit de getekendc Participatieovcrcenkomsten. 3. De status van Participant zal eindigen door: a. opzegging van dc Participarieovercenkomst en terugtrcding uit de Stichting door de Participant; b. opzegging van dc Participatieovereenkomst door het Bestuur vanwegc dc handelingen van dc Participant welke in strijd zijn met de Participatieovereenkomst, ter exclusievc beoordeling van het Bestuur; ~ c. opzegging van de Participatieovereenkomst door het Bestuur vanwegc andere emstige redenen; het Bestuur kan dit besluit slechts nemen met een volstrekte mcerderheid van stemmen in een vergadcring waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn; d. een verklaring van een rechtbank waarin dc Participatieovereenkomst nietig wordt vcrklaard; c. het voeren van een gerechtelijkc procedure door de Participant tegende Stichting en/ of haar (voormaligc) Bestuurders en/ of de Partijcn. Bockjaar en Jaarstukkcn Artikel 11. "

13 ^NKt, BNCL ^OFP5' Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalendcrjaar, 2. Het Besmur stelt jaarlijks, voor een december van ieder jaar, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, de begroting vast voor het komcndc boekjaar. " 3. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanig verslag te houden dat daaruit tc alien tijde haar rechtcn en verplichtingen kunnen worden gekend. 4. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lastcn van de Stichting, alsmede een verslag omtrent haar werkzaamhedcn op te maken. 5. De Raad van Toezicht mag, voordat zij goedkeuring verleent aan de balansen de staat van baten en lasten zoals opgesteld door het Bestuur, het Bestuur deze stukken laten onderzocken door een rcgisteraccountant, accountant-administraticconsulent dan wel een andcre deskundige in de zin van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij het Bestuur reeds een rcgisteraccountant, accountant-administratieconsulcnt dan wel een andcre deskundige in de zin van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek heeft benoemd om de financiele stukken te onderzoeken. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft zijn bcvindingen weer in een verklaring die aangeeft of de stukken als bedoeld in het vorige lid een ecrlijk en getrouw beeld geven. Hij prcscnteert zijn verslag aan het Bestuur. De balans en de staat van baten en lasten zoals opgesteld door het Bestuur wordt door het Bestuur vastgesteld, maar alleen na goedkeuring van de Raad van Toezicht.- 6. Het Bestuur is verphcht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden zeven (7) jaar lang tc bewaren. ~ Wijzigingen van de Statuten en Reglementen Artikel Het Besmur is bevocgd de statuten te wijzigen. 2. Ken besluit van het Bestuur tot statutenwijziging behoeft unanimitcit van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering van het voltallige Bestuur zondcr vacamres. ' 1 3. Bij de oprocping tot de vergadering waarin ecu voorstel tot statutenwijziging zal worden gcdaan, dient een afschrift van het voorstel, bevattende dc woordelijke tekst van de voorgcstelde wijziging, te worden " gevoegd. 4. Een besluit tot statutenwijziging trecdt eerst in werking nadat daarvan cennotariele akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedcre Bestuurdcr bevoegd. Ontbinding " - Artikel 13.

14 BNCL Het Bestuur is bevoegd de Stichdng te ontbindcn op het moment dat bet gchele Bestuur van mening is dat het doel van de Stichting, genoemd in Artikcl 3, is bereikt of niet (meer) kan worden bereikt. ' 2. Artikel 12 lid 2 van deze statuten is van overccnkomstigc toepassing zijn op een besluit tot ontbinding van de Stichting. 3. Met Bestuur stelt, met inachtneming van de belangcn van de Participanten, " bij het. besluit tot ontbinding van de Stichting de bestemming van het overschot na vereffening vast: de voornoemde bestemming dicnt het doel" van de Stichting zo dicht mogclijk te benaderen en zal worden uitgckcerd ~ aan de Participanten. 4. Na de ontbinding van de Stichting zal de vereffening gcschieden door de Bestuurders dan wel door een of meer personen die daartoe bij het besluit ~ tot ontbinding door het Bestuur zijn aangewezen. 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bcschcidcn en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven tcrmijn ondcr bcrusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 6. Op de vereffening zijn overigens de bcpalingen van titel I van bock 2 van" het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Rcglementcn Hot Bestuur is bevoegd rcglementcn, waarin nadere regcls worden gegeven over het functionercn van de Stichting en haar Bestuur, vast te stellcn, te wijzigen of "" op te heffen. Slotbepalingen: 1. In afwijking van het bepaaldc in Artikel 11 lid 1 loopt het ccrstc boekjaar van heden af tot en met een en dcrtig decembcr tweeduizend vijftien. 2. In afwijking van het bepaaldc in Artikel 5 voor wat de wijze van benoeming betreft, trcedt de Oprichter voor de eerste maal op als bestuurshd. SLOT AKTE De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze aktc betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hicrvoor vermelde en daartoe bestemdc document vastgesteld. Deze akte is vcrleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De inhoud van de aktc is aan de comparant opgegeven en tocgelicht. Tevcns is de comparant gewezen op de gevolgen van deze aktc. De comparant heeft verklaard tijdig voor het tekenen van deze akte van de~ inhoud te hebben kennis genomcn en daarmee in te stemmen. Onmiddcllijk daama is deze aktc, na bcpcrkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend. 14

15 ^NKt/, BNCL f^oep^x 15 Volgt ondertekcning. UITGRGEVEN VOOR AFSCHRIFl'

16

17 INCORPORATION STICHTING INVESTOR CLAIMS AGAINST TESCO On the 4 th December 2014, appeared before me, Mr. Wessel Bosse, notary in Amsterdam, The Netherlands, : Mr. Pieter Koetsier, having address at 1013 GD Amsterdam, Binnen Vissersstraat 14 H, born in Zeist on 8 September 1967, married, holding a Dutch passport with number NU87R0CL6, issued in Amsterdam and valid until 2 July 2015, hereinafter referred to as the "Incorporator. The person appearing, acting in said capacity, declared that he hereby incorporates a foundation ("stichting") with the following articles of association: BYLAWS Definitions Article 1. In these Bylaws the following terms shall have the following meaning: Board of Directors: the corporate body within the meaning of Article 5 of these Bylaws Company: Tesco and its current and/or past executives, officers and directors, as well as other potential defendants, including auditors, to be determined; Director: a member of the Board of Directors; Foundation: the foundation herewith incorporated with the name Stichting Investor Claims Against Tesco ; Investors: the persons and institutions that (i) have purchased Securities during the period between 2010 and 2014, but at least between April 17, 2013 and September 22, 2014, or any longer period to be subsequently determined in connection with the same allegations, and (ii) who have incurred losses as a result of a fall in prices of these Securities due to misleading and/or insufficient communication by Tesco, in particular concerning but not limited to the false and/or misleading statements stemming from the overstatements of profits, the recognition of profits and expenses, and the failure to disclose material facts about Tesco s business, operations, prospects, as well as its financial reporting and condition. Meeting of Participants: the body within the meaning of Article 9, paragraph 1 of these Bylaws. Participants: the Investors or representatives of the Investors who have executed a participation agreement with the Foundation; Securities: any securities issued by the public limited company known as Tesco plc, incorporated under English law, on a stock exchange or securities trade in the UK; { DOC.12 }

18 Settlement Agreement: Supervisory Board: Supervisory Director: Tesco: an agreement in accordance with article 7:900 et seq. Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) between Company, the Foundation and/or any other parties regarding any (partial) settlement concerning the liability of Company and other defendants for any damages caused to Investors; the corporate body within the meaning of Article 9 of these Bylaws; a member of the Supervisory Board; Tesco Plc, having its principal place of business at Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL Name and registered office Article The Foundation bears the name: Stichting Investor Claims against Tesco 2. It has its registered office in the Municipality of Amsterdam. Objective and Means Article The objective of the Foundation is: a. to promote and represent the interest of the Investors, or the representatives of the Investors in the broadest sense of the word; b. to represent the interests of all Investors, including but not limited to Institutional and Retail Investors, as well as the Representatives and Participants with respect to improving corporate governance at Company, seeking a determination of liability and discovery of the false and/or misleading statements, the failure to disclose material facts about the Tesco business, operations, prospects, as well as its financial reporting and condition, including but not limited to the economic consequences for Investors, i.e., the destruction of market capital and, thus, the damages caused to Investors (the Event ); c. seeking and obtaining a declaration of liability by any applicable courts with jurisdiction, that Company violated and breached its obligations to truthfully and without confusion inform the investing public about information relevant to the market yet known mostly by insiders of the Company, such as information about the Tesco business, operations, prospects, as well as its financial reporting and condition, and that the Company failed to participate in the public stock market with integrity and transparency as required by English, Dutch and US laws, and to obtain compensation for all Investors (now and then) who are not separately represented in a US Class Action for ADR investors; d. including also the determination, both in and out of court, of the actual course of business regarding Company in the period in which the Investors have bought their Securities; { DOC.12 }

19 e. to obtain, to the extent possible under applicable jurisdictional rules, a declaratory judgement that Company and/or the persons acting on behalf of Company have acted contrary to the requirements of Dutch, English or US law regarding the obligation to properly and correctly inform the investing public; f. to acquire and distribute any damages for the Investors to compensate for the loss suffered due to the fall in price of the Securities; g. all that is connected with these objectives, or may be conducive thereto, all this in the broadest possible sense; h. to identify possible actions against Company and its management for their responsibility in connection with the substantial drop in the Company s stock price and the destruction of market capital as a direct result of the Company s mismanagement of the response; i. to seek compensation for the misconduct of Company related to action/inaction in connection with publications or failure to publish relevant information to market participants in connection with the true financial situation of Tesco. j, to bring claims, including those under various securities laws, against Company and its affiliates for continuous false statements to the market, k. to inform the investing public about the non-us class action alternatives for loss recovery of shareholders having lost substantial market value due to Company s actions or failures to act in connection with the Incident; l. to pursue any possible avenues for compensation to Company s investors located in and outside of the US but not covered by any US class actions, and providing the Company with a global settlement platform via the Dutch WCAM settlement mechanism; m. to assist any public investigative bodies with the discovery of the truth of what happened in connection with the Incident, concerning actions or inactions both before, during and after the Incident; n. to pursue possible corporate governance changes at Company to avoid future mistakes, oversights and failures which led to the Incident and the subsequent charges to Company; o. to investigate the truth of what happened; p. to file a petition at the Enterprise Chamber in Amsterdam, if possible, to investigate the management and corporate governance failures at Company; q. to obtain funding and prepare for any litigation against Company outside the US, either in the Netherlands, UK or any other suitable jurisdiction; r. to supervise any attorneys or law firms the Foundation chooses for the purpose of pursuing litigation on behalf of the Foundation, or any of its individual Participants, if such is in the best interest of the entire Foundation and its Participants; s. to do anything else that is connected with these objectives, or may be conducive thereto, in the broadest possible sense. { DOC.12 }

20 The Foundation is a non-profit organisation 2. The Foundation shall attempt to achieve this objective by the following means, inter alia: a. to give Investors the opportunity to join and support the Foundation as a Participant by entering into a Participation Agreement with the Foundation; b. to conduct judicial proceedings before the competent courts in the Netherlands within the meaning of Article 3:305a of the Civil Code to pursue a declaratory judgement regarding the objective described in Article 3 subsection 1 c; c. to negotiate on and enter into Settlement Agreements; d. to submit a request to the Court of Appeal of Amsterdam to declare any resulting Settlement Agreement binding pursuant to the Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade; e. to collect payments designated for compensating the loss suffered by the Investors to be paid out by the Foundation in the Netherlands; f. to enter into a (further) Participation Agreement with each individual Investor or Participant, whereby the Participant, by manner of transfer to the Foundation, or by manner of mandate to the Foundation, or by granting a power of attorney to the Foundation can claim for damages of the loss suffered by the Participant, in its own name or in name of the Participant, in and out of court against Company and/or its (former) officers; g. to ensure proper corporate governance and to effect necessary corporate governance changes in the management of Company, including but not limited to filing a petition with the Enterprise Chamber of the Court of Appeals of Amsterdam; h. to do everything the Foundation considers desirable or necessary in order to achieve its objectives. Assets Article 4. The Foundation s assets shall consist of: a. the funds which will be made available to the Foundation by Investors, Participants and other parties; b. loans or funding received by litigation funding companies or other entities to fund the pursuit of its objectives; c. other revenues. { DOC.12 }

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Notariskantoor Lont & Lalmahomed

Notariskantoor Lont & Lalmahomed 1 45188.01/FL AKTE STICHTING Heden, negentien juni tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Fazilah Farahnaz Lalmahomed, notaris te 's-gravenhage: de heer MICHAEL MAWAMBI DHATEMWA, geboren te Wairaka,

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. Dit document opgezet als een drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Altice N.V. (de "Vennootschap"). In de linker kolom zijn de huidige

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010)

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN 2002.001167.01/GS 1 STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN Heden, drie november tweeduizenddrie zijn voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te Reimerswaal, verschenen: 1. de heer Petrus

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH).

Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH). blad 1 /PR OPRICHTING Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH). Heden, vierentwintig maart tweeduizend veertien, verschenen voor mij, Mr. Colette Anne Marie Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk:

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING KIENHIJIS HOVING MJB/WJ0.2004.0005/1 04/05/2004 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Heden, een juni tweeduizendvier, verscheen voor mij, mr. Meindert Jan Brugma, notaris te Enschede: mevrouw Willemien Jantine Olijdam,

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). "de doelgroep"

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). de doelgroep 1 STATUTEN Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------- 1. De stichting

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

S T A T U T E N (na wijziging op 22.3.2012 bij notariskantoor Voskamp te Rijswijk)

S T A T U T E N (na wijziging op 22.3.2012 bij notariskantoor Voskamp te Rijswijk) S T A T U T E N (na wijziging op 22.3.2012 bij notariskantoor Voskamp te Rijswijk) Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting KWAMUTEGEN. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

Stichting Homburg Stoneridge

Stichting Homburg Stoneridge 1 STATUTEN Stichting Homburg Stoneridge Artikel 1. Naam en zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Homburg Stoneridge. 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer. Artikel

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld:

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kansvol. 2. Zij heeft haar zetel in de

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( )

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( ) DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien (10-04-2013) 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Hartslag

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

MN/969848/224006 OPRICHTING STICHTING

MN/969848/224006 OPRICHTING STICHTING 1 MN/969848/224006 Mr H.M.F Neve Mr P. de Vries Loevestein 12 2352 KM Leiderdorp Postadres: Postbus 80 2350 AB Leiderdorp Tel. 071 589 92 01 Fax 071 541 13 92 OPRICHTING STICHTING Heden, twintig januari

Nadere informatie

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING 2012.0243.01/JDO 1 OPRICHTING STICHTING Heden, achttien april tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Dogger, notaris gevestigd te Den Burg op Texel: 1. de heer Frits LANGEVELD, wonende te 1791

Nadere informatie

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland.

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. 2. Zij heeft haar zetel in Hendrik-Ido-Ambacht. Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. het verlenen

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede

STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede Heden, drie en twintig februari negentienhonderd vier en tachtig, verscheen voor mij, Mr. JAN JACOB GAMBON, notaris ter standplaats

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. 1 OPRICHTING STICHTING 67893 Heden, twee november tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Margaretha Maria Adelheid Savenije, notaris, gevestigd te Heerenveen: 1. de heer Jouke BREITSMA, wonende te

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING. dossiernummer 49629/EV/cs

OPRICHTING STICHTING. dossiernummer 49629/EV/cs 1 dossiernummer 49629/EV/cs OPRICHTING STICHTING Op dertig mei tweeduizend zestien verschenen voor mij, mr. Emiel Emanuël Helena Hendrikus Oda Verstegen, notaris te Brunssum: 1. de heer Remko Lust, wonende

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

OPRICHTING. KOPIE 19 juli 2012

OPRICHTING. KOPIE 19 juli 2012 Ref:2012.000202.01/MH/MH MR A.P. BAKKER notaris Raadhuisstraat 1 1474 HE Oosthuizen Tel: 0299 40 13 51 fax: 0299 40 36 54 E-mail: notaris@bakker.oosthuizen.knb.nl KOPIE 19 juli 2012 OPRICHTING Blad 1 Heden,

Nadere informatie

ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE

ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE - 1-5800/FWS STICHTING Heden, achttien maart tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Remus Dovianus, notaris te Dordrecht: 1. de heer ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE, geboren te Dordrecht op twee en twintig

Nadere informatie

Stichting theaterineziatief. Oprichting Stichting

Stichting theaterineziatief. Oprichting Stichting Stichting theaterineziatief Oprichting Stichting Het Stichtingsbestuur bestaat uit: Voorzitter: Bob de Boer Secretaris: Addie Birkhoff Penningmeester: Pia Laning Algemeen Bestuurslid: Mettje Gerlsma Naam

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

Statuten Naam en Zetel Stichting Ondernemersfonds Leiden Doel. Artikel 2. Vermogen. Artikel 3.

Statuten Naam en Zetel Stichting Ondernemersfonds Leiden Doel. Artikel 2. Vermogen. Artikel 3. Statuten Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Ondernemersfonds Leiden. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Doel. Artikel

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING

MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING 1 MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING Heden, drieëntwintig juli tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, Mr. Martin Jan van Hoven, notaris met plaats van vestiging Hellevoetsluis: de heer Bernardus Cornelis

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

Statuten Stichting Demeter

Statuten Stichting Demeter blad 1 Statuten Stichting Demeter NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING DEMETER. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. 3. De stichting is opgericht

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ]

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ] 272987/RB/MR Versie datum 13-06-2017 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

STICHTING Students4students. 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien

STICHTING Students4students. 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien 1 STICHTING Students4students 2014r21.064 Aantal annexen Aantal renvooien Heden, negen en twintig december tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr Robert Buurke, notaris te Amstelveen: 1 mevrouw

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Ref: /B/cvb OPRICHTING STICHTING

Ref: /B/cvb OPRICHTING STICHTING Ref:2013.0128.01/B/cvb 1 OPRICHTING STICHTING Heden, vijf april tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Jan van den Berg, notaris te Oostburg: de heer Ronny Hendrikus René Rammeloo, wonende te 4501

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING - 1-21355517/PM/AV STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, vijfentwintig maart tweeduizend dertien, verscheen voor mij, Mr Hendrikus Andreas Wilhelmina Megens, notaris gevestigd te Nijmegen: mevrouw Alice Verstappen,

Nadere informatie

Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat

Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat STATUTEN STICHTING DE CLUB VAN HABIDROME Naam en zetel, geen winstoogmerk. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting De Club van Habidrome 2. Zij heeft

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

blad 1 STATUTENWIJZIGING STICHTING

blad 1 STATUTENWIJZIGING STICHTING blad 1 Doss.2017R24577KT STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden de tweede juni tweeduizend zeventien verschenen voor mij, mr. Werner Richard --- Johan Rensen, notaris gevestigd te Aalten: 1. mevrouw Gertine

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING

STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING Op achttien april 2002, verschenen voor mij, Mr. Johan Herman Kral, notaris gevestigd te Emmen: a) De heer Berend Hekkema, wonende te 7824 VH Emmen, Veldlaan 44,

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj - 1 - Dossier 2011.000927.01/pk/ijj KOPIE 7 september 2011 de Kerf & van Sprang notarissen Tilburg Tel. 013 5321155 Fax 013-5430308 STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden,vierentwintig augustus tweeduizend

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven:

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: De commanditaire vennootschap Flight Forum CV, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan het

Nadere informatie

Dr. P.A. Tiele-Stichting Statuten Dr. P.A. Tiele-Stichting

Dr. P.A. Tiele-Stichting Statuten Dr. P.A. Tiele-Stichting Doorlopende tekst van de statuten van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, statutairgevestigd te Amsterdam, waarin is verwerkt de akte van statutenwijziging verleden op 13 februari 2003, voor mr. H.B.J. Stein,

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING

2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING 2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING Op * verschenen voor mij, Johannes Theodorus Henricus Leijser, notaris te Rotterdam: a. de heer Paul Edward HOHNEN, wonende te (1017 SL) Amsterdam, Weteringstraat 13,

Nadere informatie

Dos : Ref : JSV ( ) STICHTING

Dos : Ref : JSV ( ) STICHTING Dos : 2014.000132.01 Ref : JSV (130314.1) STICHTING Heden, zevenentwintig maart tweeduizend veertien, verschijnen voor mij, mr. Ernst-Jan Gras, kandidaat-notaris, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

67246/MJ STICHTING Vandaag, twee en twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Bastiaan Bronkhorst, notaris, met als vestigingsplaats de gemeente Apeldoorn: 1. de heer Robertus Joannes

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

- 1 - OPRICHTING dossier :2015.000114.01 referentie :KS\KS Heden, vier februari tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Karel Jacobus Maria Schretlen, notaris te Geldrop-Mierlo: mevrouw MARIA MARTIENA

Nadere informatie

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren.

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. STATUTEN NAAM. ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: a. het behartigen van de

Nadere informatie

2013L16756is OPRICHTING STICHTING

2013L16756is OPRICHTING STICHTING 2013L16756is OPRICHTING STICHTING Op drie juli tweeduizend dertien verschenen voor mij, mr. Johannes Theodorus Henricus Leijser, notaris te Rotterdam: 1. de heer Jan Cornelis VAN DUIN, wonende te (3054

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie