Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek"

Transcriptie

1 Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek SARA Jaarverslag Annual 2011 Report

2

3 2011 SARA Jaarverslag Annual Report

4

5 Contents / Inhoud Cases 1 Working together to develop a more effective 4 ICT research infrastructure / Samenwerken aan een betere onderzoeksinfrastructuur Amandus Lundqvist on the cooperation between SURF, SARA and Vancis / Amandus Lundqvist over de samenwerking tussen SURF, SARA en Vancis 10 2 High Performance Computing 14 3 Big Data 22 4 E-Science & Cloud Services 28 5 Visualization / Visualisatie 36 6 Network Innovation & Support 44 7 Sustainability 52 Organization Chart / Organogram 56 Selection of publications / Selectie van publicaties 58 Wim Nieuwpoort Award 2011 goes to / gaat naar Prof. Dr. Hans de Raedt 18 Faster diagnosis for stroke patients / Sneller naar een diagnose bij een beroerte 20 LOFAR 26 Intelligent search engines / Slimme zoekmachines 32 InfraWatch: keeping the Hollandse Brug in good condition / de gezondheid van de Hollandse Brug 34 Mantle dynamics: exploring the depths of the earth / Manteldynamica: een kijkje in de diepe aarde 40 DynaNets 42 Dynamic lightpaths facilitate DNA research / Dynamische lichtpaden vergemakkelijken DNA-onderzoek 48 Neuro Image Analysis 50

6 Working together to develop a more effective ICT research infrastructure / Samenwerken aan een betere ICT-infrastructuur voor onderzoek 1 Collaboration has been the common thread throughout all SARA's activities in Our festive 40 th anniversary also marked a celebration of increasingly intensive cooperation within the Dutch research community in the area of High Performance Computing and e-science support. The relocation to our new home base at Science Park 140, consolidates the alliance between the European Grid Infrastructure (EGI), the Netherlands escience Center (NLeSC), Vancis and SARA. Dr. Peter Michielse has been serving as SARA's new Deputy Director since November He will be jointly responsible for the further development of the organization's policy and strategies. Finally, SARA's intensive collaboration with Stichting SURF has helped the organization realize structural embedment of its various ICT services for the education and research segment.

7 Samenwerking is de rode draad in de activiteiten van SARA in Ons feestelijke 40-jarige jubileum was tevens een viering van de steeds intensievere samenwerking binnen de Nederlandse onderzoeksgemeenschap op het gebied van High Performance Computing en e-science support. De verhuizing naar onze nieuwe basis op Science Park 140 markeert de samenwerking tussen European Grid Infrastructure (EGI), het Netherlands escience Center (NLeSC), Vancis en SARA. Sinds november 2011 is dr. ir. Peter Michielse bij SARA werkzaam als adjunct-directeur. Hij zal mede verantwoordelijk zijn voor de verdere uitwerking van beleid en strategie. Tot slot maakt de intensieve samenwerking tussen de stichting SURF en de stichting SARA het mogelijk om een structurele bedding te geven aan alle ICT-diensten voor het onderwijs- en onderzoekssegment. Anniversary 40 years of SARA equals 40 years of dedication to developing a high-quality HPC infrastructure for the Dutch research community. The anniversary was celebrated at the end of 2011 at the Amsterdam Hermitage with a special event which was attended by 200 people. In the morning, SARA held a symposium featuring several prominent researchers. These special guests provided examples of the various ways in which Dutch HPC research infrastructure is contributing to new scientific insights. The symposium was followed by a festive celebration, with contributions from speakers from various sectors of the Dutch and international research and business communities. Jubileum 40 jaar SARA betekent 40 jaar werken aan een hoogwaardige HPCinfrastructuur voor de Nederlandse onderzoeksgemeenschap. Het jubileum werd eind 2011 gevierd in de Amsterdamse Hermitage met 200 aanwezigen. In de ochtend organiseerde SARA een symposium met een aantal prominente wetenschappers. Zij maakten duidelijk hoe de Nederlandse HPC-onderzoeksinfrastructuur bijdraagt aan de totstandkoming van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het symposium werd gevolgd door een feestelijke viering met bijdragen van sprekers uit verschillende sectoren van onderzoek en bedrijfsleven uit binnen- en buitenland. 5 The anniversary was more than a celebration of SARA's success. Forty years of cooperation has helped build a tightly-knit community. This includes both founding fathers such as the University of Amsterdam and VU University Amsterdam and funding partners such as the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) and SURF. The many researchers who make use of SARA's services also feel closely involved with the organization. In that sense, the anniversary marked a celebration for the entire Dutch research community. New building Cooperation is also key to the new building commissioned by SARA in early 2011: the Matrix building at Science Park 140. SARA purchased the building in 2010, to serve as an office building for SARA and Vancis staff. SARA welcomed two new tenants over the course of 2011: EGI, the European Grid organization and the Netherlands escience Center (NLeSC). Bringing these organizations together in a single building bundles extensive knowledge and experience in the area of infrastructure and support in a single location. SARA has been collaborating with EGI for some time now. The two organizations' close physical proximity has served to strengthen this cooperation. SARA also works in close collaboration with the NLeSC, an organization established in Het jubileum was meer dan een feestje van SARA. Veertig jaar samenwerking heeft een hechte gemeenschap tot stand gebracht. Dat geldt voor founding fathers zoals de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, dat geldt ook voor funding partners zoals NWO en SURF. Ook de vele wetenschappers die gebruik maken van de diensten van SARA, voelen zich nauw bij de organisatie betrokken. In die zin is het jubileum een feest voor de gehele Nederlandse onderzoeksgemeenschap. Nieuw gebouw Samenwerking is ook het overkoepelende thema van het nieuwe gebouw dat SARA begin 2011 heeft betrokken: het Matrix-gebouw op Science Park 140. SARA heeft dit gebouw in 2010 als kantoorpand voor de eigen medewerkers van SARA en Vancis gekocht. In 2011 heeft SARA twee andere huurders verwelkomd: EGI, de Europese Grid-organisatie en het Nederlandse e-science center (NLeSC). Door de huisvesting van deze organisaties in één gebouw, wordt heel veel kennis en ervaring op het gebied van infrastructuur en support gebundeld. Met EGI werkt SARA al geruime tijd samen, een samenwerking die nu eenvoudiger wordt door de fysieke nabijheid. Ook met het in 2011 opgerichte NLeSC werkt SARA nauw samen.

8 6 SURF and SARA Plans for more intensive collaboration between SURF and SARA have been in the making for quite some time now. SURF is the parent organization responsible for facilitating cooperation between all academic and higher professional education institutions in the Netherlands. SURF coordinates the ICT infrastructure for the Education and Research segment. It would thus be a logical step for SARA to be included in this with its nation-wide activities. Plans to this end took concrete shape in 2011, following the realization of structural funding for the necessary ICT research infrastructure. This funding is based on a recommendation by ICTRegie specifying the structural financial means to be allocated to the new organization for its HPC infrastructure. These means have all been approved and allocated, with the exception of funding for the PRACE super node (a highly powerful European supercomputer). The boards of SURF and SARA have since set up a steering group charged with realizing their intended collaboration. If the integration effort goes according to plan, SARA will become a separate operating company under the name SURFsara administered by Stichting SURF. Technology transfer Various scenarios for more intensive cooperation were discussed during the second half of These discussions also focused on the position of Vancis, SARA's subsidiary. For example, Vancis provides the data center for all SARA's services: SURF relies on this data center to ensure the continuity of SARA's services. Vancis' technology transfer platform is also a key factor in the decision to closely involve the organization in plans for the future. This platform can help SURF to market its solutions to a broader audience, including the education and research sector. SURF en SARA Al geruime tijd zijn er plannen voor een intensieve samenwerking tussen de stichtingen SURF en SARA. SURF is de samenwerkingsorganisatie van alle academische en hbo-instellingen in Nederland. SURF zorgt voor de coördinatie van de ICT-infrastructuur voor het segment Onderwijs en Onderzoek (O&O). In dat kader is het logisch dat SARA met haar nationale activiteiten daaronder valt. In 2011 zijn die plannen in een stroomversnelling geraakt, onder meer doordat een basis is gelegd voor structurele financiering van de ICTinfrastructuur voor onderzoek. Die financiering is gebaseerd op het advies van ICTRegie, waarin de middelen gespecificeerd zijn die structureel beschikbaar worden gesteld aan de nieuwe organisatie voor de HPC-infrastructuur. Die middelen zijn goedgekeurd en gealloceerd, met uitzondering van de middelen die nodig waren voor realisatie van de PRACE-supernode (een zeer krachtige Europese supercomputer). Inmiddels hebben de besturen van de stichtingen SURF en SARA een stuurgroep ingesteld die deze voornemens tot samenwerking tussen SURF en SARA moet realiseren. Als de integratie doorgaat, zal SARA een aparte werkmaatschappij genaamd SURFsara worden onder Stichting SURF. Technology transfer In de tweede helft van 2011 zijn verschillende scenario's voor samenwerking besproken. Daarbij is ook de positie van Vancis, de dochter van de stichting SARA aan de orde gekomen. Zo levert Vancis het datacenter voor alle diensten van SARA: voor SURF is het dan ook heel belangrijk dat de continuïteit van dat datacenter voor SARAdiensten gegarandeerd is. Een andere reden om Vancis nadrukkelijk in de plannen te betrekken, is het technology transfer platform van Vancis. Oplossingen die bij SURF ontwikkeld worden, kunnen via die technology transfer een bredere markt bereiken, ook binnen de onderwijs- en onderzoekssector.

9 Science Park 140 As regards the clients serviced by SURF and SARA, the new collaboration will create a single point of contact for all universities, institutions and researchers (SURF) that can provide assistance on any questions relating to ICT infrastructure. The newly acquired structural financing will facilitate long-term planning. Collaboration between SARA, SURFnet, SURFdiensten, NLeSC and Vancis will stimulate innovation and facilitate the development of new services. The collaboration will also ensure that the existing ICT infrastructure is used as efficiently and effectively as possible. By joining forces, the partners will also be able to contribute more effectively to technology transfer in service of both researchers and the market and knowledge economy. Priority sectors This knowledge economy is central to the Dutch government's new priority sectors policy ('topsectoren'). The Netherlands is seeking to improve its competitive position by building on the strengths of nine designated priority sectors, ranging from agrofoods to the creative industry. Each sector is striving to build alliances within the trifecta of entrepreneurship (the business sector), research (universities) and government (the facilitating partner). ICT is of key interest across the board in all priority sectors. The priority sectors policy offers interesting perspectives for SARA. For example, SARA has spent the past few years developing the HPC Cloud. Our cloud services can be further enriched with specific applications for the priority sectors. The emphasis will be on applying simulation and modeling to improve product quality, and the analysis of Big Data. SARA has prepared a white paper outlining a global plan for the application of HPC in each priority sector. Working in collaboration with SURF, SARA has also submitted a proposal for the development of a stimulation program to the Ministry of Economic Affairs, Agriculture & Innovation. We expect the priority sectors policy to become one of the government's key target areas in 2012 and Voor de klanten van SURF en SARA betekent de samenwerking dat alle universiteiten, instellingen en wetenschappers straks één loket hebben (SURF) voor alle vragen die te maken hebben met de ICT-infrastructuur. Dankzij de structurele financiering wordt langetermijnplanning gemakkelijker. Samenwerking tussen SARA, SURFnet, SURFdiensten, NLeSC en Vancis zorgt voor meer innovatie en maakt het eenvoudiger om nieuwe diensten te ontwikkelen. De samenwerking zorgt er bovendien voor dat de bestaande ICT-infrastructuur zo efficiënt en effectief mogelijk gebruikt wordt. Gezamenlijk kunnen de samenwerkingspartners ook beter bijdragen aan technology transfer, zowel voor wetenschap als voor de markt en de kenniseconomie. Topsectoren Die kenniseconomie staat centraal in het nieuwe topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid. Nederland wil zijn concurrentiepositie verbeteren door uit te gaan van de kracht van negen topsectoren, van agrofood tot creatieve industrie. In elke sector streeft men naar samenwerking binnen de driehoek van ondernemen (het bedrijfsleven), onderzoek (de universiteiten) en overheid (de faciliterende partner). ICT is aangemerkt als horizontaal belang voor alle topsectoren. Voor SARA biedt het topsectorenbeleid interessante aanknopingspunten. Zo heeft SARA in de afgelopen jaren de HPC Cloud ontwikkeld. Onze clouddiensten kunnen verrijkt worden met specifieke applicaties voor de topsectoren, waarbij het vooral gaat om simulatie en modellering voor het verbeteren van de kwaliteit van producten, en om de analyse van Big Data. Inmiddels heeft SARA een white paper gemaakt met een globaal plan voor de inzet van HPC in elke topsector. Daarnaast heeft SARA samen met SURF een voorstel bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ingediend voor het opzetten van een stimuleringsprogramma. We verwachten dat het topsectorenbeleid in 2012 en 2013 een belangrijk speerpunt gaat worden. 7

10 40 th anniversary / 40-jarig jubileum 8 Morning Program Symposium 10:00 Opening Professor Emeritus Henk van der Vorst Chair Welcome Dr. Ir. Anwar Osseyran, Managing Director of SARA/Vancis 10:10 Dr. Arno Knobbe, Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS) Modeling complex physical systems: a data-intensive approach 10:30 Dr. Frank J. Seinstra, VU University Amsterdam Welcome to the Jungle 10:50 Prof. Dr. Danielle Posthuma, VU University Amsterdam Genes, Diseases and Lisa - how an advanced ICT research infrastructure contributes to our health 11:10 Pitches for the Wim Nieuwpoort Award 2011 Prof. Dr. De Raedt, University of Groningen Massively Parallel Quantum Dynamics Simulation Dr. Verstappen, University of Groningen Numerical Simulation of turbulent Channel Flow Prof. Dr. Pallante, University of Groningen Particle Physics on Supercomputers Prof. Dr. Dijkstra (represented by Ir. Michael Kliphuis), Utrecht University Stability of the Atlantic Meridional Overturning Circulation (SAMOC) Dr. Harting (represented by Florian Janoschek), Eindhoven University of Technology, Hybrid Lattice Boltzmann and Molecular Dynamics for Soft Matter and Microfluidics 11:40 Keynote Dr. Marc Teerlink MBA/MBI, Global Strategist IBM Center of Competence IBM's Watson - Deep Insight is more than just playing a game of Jeopardy! 12:25 Lunch

11 Afternoon Program Celebration 9 13:30 Opening Professor Emeritus Henk van der Vorst Chair Welcome Dr. Ir. Anwar Osseyran, Managing Director of SARA/Vancis 13:40 Ke y n o t e Larry Smarr Ph.D., Director of the California Institute for Telecommunications and Information Technology (Calit2) 21 st Century e-knowledge Requires a High Performance e-infrastructure 14:30 Drs. Ir. Aloys Kregting MBA, Chief Information Officer Royal DSM NV High Performance Information 14:50 Prof. Dr. Emile Aarts, Vice President Philips Research Beyond Simulation New e-science Perspectives on Industrial Innovation 15:15 Panel discussion High Performance Computing for the Topsectoren led by Henk van der Vorst Panel members: Dr. Sijbolt Noorda, Chairman of SARA Ing. Amandus Lundqvist, Chairman of SURF Prof. Dr. Jos Engelen, President of the Governing Board of NWO 15:40 Granting of the Wim Nieuwpoort Award 15:50 40 years Scientific Computing (movie) 16:00 Music entertainment by the Flageolettes and Carmen Gomes Inc. Guided tour at the Museum of the Hermitage Amsterdam, offered by IBM.

12 The integration of ICT and research improves competitiveness Amandus Lundqvist on the cooperation between SURF, SARA and Vancis Integratie van ICT en onderzoek zorgt voor economische slagkracht Amandus Lundqvist over de samenwerking tussen SURF, SARA en Vancis 10 Amandus Lundqvist has been chairman of the SURF foundation since 1 May Previous employers include IBM, where he served as General Director from 1992 to He served as chairman of the Executive Board at Eindhoven University of Technology from 2002 to 1 May We asked Lundqvist to share his views on the concrete plans for cooperation between SURF, SARA and Vancis. Amandus Lundqvist is sinds 1 mei 2010 voorzitter van de stichting SURF. Voor die tijd was hij onder meer werkzaam bij IBM, waar hij van 1992 tot 2001 de functie vervulde van Algemeen Directeur. Van 2002 tot 1 mei 2010 was hij voorzitter van het college van bestuur van de TU Eindhoven. Wij vroegen hem zijn visie over de vergevorderde plannen tot samenwerking tussen SURF, SARA en Vancis.

13 Ing. Amandus Lundqvist Stichting SURF and Stichting SARA have developed concrete plans for a more streamlined collaboration. Could you outline the background to this decision? The plans date back to the report by the Van Velzen Committee from This report revolved around the following key question: how can we develop a world-class ICT infrastructure for the Dutch research community? The report was followed up by a recommendation by ICTRegie, which set out plans to incorporate all national ICT facilities for Dutch researchers in the SURF organization. Although the government adopted this recommendation, it took some time to find the necessary financial means. The plans for further collaboration gained new impetus over the course of 2010 and The focus then shifted towards the significance of ICT and research in terms of the Netherlands' competitive position. The necessary financial means were finally allocated in late What form will this cooperation take in practice, and which plans and scenarios are currently being explored? The collaboration will be further developed in close consultation between SURF and SARA. We also spoke with the original founders of SARA, the University of Amsterdam and VU University Amsterdam. We set up a project team consisting of representatives of both organizations. The formal decision-making procedure is set to take place in However, we do agree on the most important aspect: SARA's activities should be incorporated into the SURF family. Involving Vancis in the process would seem a logical step, although we do feel the organization should become an independent company operating under SURF's supervision with a special status. We are currently working to further develop this scenario. Vancis and SARA have extremely close ties. Although the two organizations are separate entities, they are clearly interdependent, if only because Vancis is responsible for managing the datacenter that houses SARA's infrastructure. Although this dependence does carry a certain degree of risk, it also offers great potential in terms of technology transfer. De Stichtingen SURF en SARA hebben vergevorderde plannen om strakker te gaan samenwerken. Wat zijn daar de achtergronden van? Die plannen gaan terug tot het rapport van de commissie Van Velzen uit Centraal daarin stond de vraag: hoe kom je tot een wereldklasse ICT-infrastructuur voor de onderzoekswereld in Nederland? Dat heeft een vervolg gekregen in het advies van ICTRegie, waarin de aanbeveling werd gedaan alle nationale ICT-voorzieningen voor Nederlandse onderzoekers onder te brengen in de SURForganisatie. De regering heeft dat advies overgenomen, maar het heeft enige tijd geduurd voordat daar de bijbehorende middelen bij gevonden werden. In de loop van 2010 en 2011 zijn de plannen tot samenwerking in een stroomversnelling geraakt. Daarbij is de focus komen te liggen op het belang dat de combinatie van ICT en onderzoek heeft voor de concurrentiekracht van Nederland. Uiteindelijk zijn de middelen eind 2011 daadwerkelijk toegekend. Op welke manier gaat die samenwerking gestalte krijgen en welke plannen en scenario's worden op dit moment onderzocht? De samenwerking krijgt vorm in goed overleg tussen de stichting SURF en de stichting SARA. We hebben ook gesproken met de oorspronkelijke oprichters van de stichting SARA, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. We hebben een projectteam ingesteld met vertegenwoordigers van de beide stichtingen. In 2012 moet de formele besluitvorming plaatsvinden. Maar op hoofdlijnen zijn we het eens: de activiteiten van SARA moeten een plaats krijgen binnen de SURF-familie. Als we dat doen, is het verstandig om Vancis mee te nemen in het proces, maar dan als zelfstandig bedrijf onder SURF met een aparte status. Dat scenario gaan we nu verder uitwerken. De relatie tussen Vancis en SARA is zeer hecht. Het zijn weliswaar twee aparte entiteiten, maar met een heel duidelijke afhankelijkheid, alleen al omdat Vancis het datacenter beheert waar de infrastructuur van SARA is gehuisvest. Die afhankelijkheid is een risico, maar biedt ook veel kansen voor technologie transfer. 11

14 12 Vancis' success can be traced back to two factors: firstly, it maintains close ties with both the Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) and the Research and Education sector on the other. Secondly, Vancis exchanges knowledge with SARA in the area of advanced ICT infrastructures. How will this intended collaboration affect Dutch universities, universities of applied sciences and research institutes? The planned collaboration will be entirely beneficial to Dutch universities and universities of applied sciences. For the first time, we will be in a position to create a competitive ICT infrastructure that comprises both the network and all other SARA facilities. If we then add intensive cooperation in the area of e-science support, you've got a state-of-the-art center. Do you expect the new collaboration to yield new types of services? Absolutely. In fact, that was even one of the prerequisites formulated by the Ministry of Economic Affairs, Agriculture & Innovation, one of our main sponsors. The Ministry is trying to create a more competitive small and medium-sized business sector. As we know from experiences in the US, High Performance Computing, modeling and research can be applied to benefit the sector. It doesn't matter whether you manufacture golf clubs or tires: High Performance Computing can help you make your company more knowledge-intensive, innovate the production process and improve competitiveness. By joining forces, the trifecta of research, government and business can lend an extra dimension to this process. Vancis could play a role in this regard, using the facilities offered by SARA. SURF is dedicated to the principle of sustainability. ICT requires a great deal of energy and has a major carbon footprint. Will SURF be stimulating the education sector to reduce its energy consumption? I believe we should certainly be taking on that challenge. Green ICT isn't something you can simply opt into, like green energy. Green ICT is an element of corporate social responsibility, and it needs to Dat Vancis zo succesvol is, heeft twee oorzaken: ten eerste de nauwe relatie met enerzijds de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) en anderzijds de wereld van O&O, onderzoek en onderwijs. Een tweede oorzaak is de uitwisseling van kennis op het gebied van geavanceerde ICT-infrastructuren met SARA. Wat betekent die geplande samenwerking voor de Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen? Voor de Nederlandse universiteiten en hogescholen heeft de samenwerking alleen maar voordelen. We kunnen dan echt gaan praten over een competitieve ICT-infrastructuur, die niet alleen het netwerk omvat, maar ook alle andere faciliteiten van SARA. Voeg daaraan toe de intensieve samenwerking op het gebied van e-science support, en je hebt een state-of-the-art centrum. Verwacht u dat de samenwerking ook nieuwe vormen van dienstverlening gaat opleveren? Ja, dat is zelfs een voorwaarde van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), een van de subsidiënten. EL&I zoekt naar wegen om het MKB competitiever te maken. In de VS is gebleken dat je het MKB op een hoger plan kunt brengen met behulp van High Performance Computing, modellering en onderzoek. Of je nu golfclubs produceert of banden, High Performance Computing kan je helpen om je bedrijf kennisintensiever te maken, je productieproces te vernieuwen en slagkracht te geven. In de driehoek onderzoek, overheid en ondernemen kunnen we hier een extra dimensie aan geven. Vancis zou daar een rol in kunnen spelen, met gebruikmaking van de faciliteiten van SARA. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij SURF. ICT is een grote energieverbruiker en veroorzaakt veel CO2-uitstoot. Gaat SURF de educatieve sector bewegen het energieverbruik te verminderen? Ik vind dat we onszelf die opdracht moeten geven. Groene ICT is geen aanbieding zoals groene stroom, waarvoor je wel of niet kunt kiezen. Groene ICT is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat moet een onderdeel van ons DNA worden. We willen ICT op de best mogelijke en meest duurzame

15 become part of our organizational DNA. We want to provide ICT services as effectively and sustainably as we possibly can. SURF recently organized two seminars on the subject. SARA plays a leading role in this process. What could be better than combining the two? The Dutch government's priority sectors policy is designed to stimulate the knowledge economy. You are effectively the figurehead for the High Tech priority sector. Which role is SURF set to play in this regard? Our collaboration with SARA and Vancis offers interesting perspectives in terms of the government's priority sectors policy. In addition to my role as a figurehead for the High Tech sector, I also act as an ICT ambassador based on the notion that ICT is a precondition for all priority sectors. For this reason, we have developed a separate ICT Roadmap. The emphasis is on identifying developments and innovations that can be applied in multiple priority sectors. Examples of such developments include the issue of cyber security, and the processing of extremely large datasets. SARA and Vancis can both contribute in their own way to the development of High Performance Computing for the priority sectors. The Roadmap defines a number of these important themes. We will be establishing a Priority Sectors Consortium for Knowledge and Innovation specializing in ICT. SURF will have the opportunity to participate in this initiative. manier aanbieden. Bij SURF hebben we daar onlangs nog seminars over gehouden. SARA speelt daar een voortrekkersrol in. Wat is er mooier dan die twee te combineren? Nederland wil met het topsectorenbeleid de kenniseconomie stimuleren. U bent het boegbeeld van de topsector High Tech. Welke rol gaat SURF hierin spelen? De samenwerking met SARA en Vancis biedt interessante mogelijkheden voor het topsectorenbeleid van de overheid. Naast mijn functie als boegbeeld voor de High Tech-sector ben ik ook ambassadeur op het gebied van ICT, met het idee dat ICT een voorwaarde voor alle topsectoren vormt. We hebben daarom een aparte ICT Roadmap ontwikkeld. Het gaat er dan om ontwikkelingen en innovaties te signaleren, die van toepassing kunnen zijn binnen meerdere topsectoren. Een voorbeeld van zo'n ontwikkeling is cybersecurity, een andere is hoe je om moet gaan met zeer grote dataverzamelingen. Bij High Performance Computing voor de topsectoren kunnen SARA en Vancis ieder hun eigen inbreng hebben. Binnen die Roadmap hebben we een aantal van dergelijke thema's geïdentificeerd. We zullen daarover een Topconsortium kennis en innovatie gaan vormen, specifiek voor ICT. Daar kan SURF in participeren. 13

16 High Performance Computing 2 High Performance Computing (HPC) has been an essential tool for a broad range of scientific disciplines for decades now. However, supercomputers are no longer the exclusive domain of computer scientists, physicists and mathematicians. This development was clearly reflected at SARA's 40 th anniversary celebration, an event attended by some 200 invitees from the Dutch research community.

17 High Performance Computing (HPC) is al decennia lang een onmisbaar gereedschap voor een breed scala aan wetenschappen. De tijden zijn echter voorbij dat alleen informatici, astronomen, natuurkundigen en wiskundigen gebruik maakten van de supercomputer. Dat bleek overduidelijk tijdens het 40-jarige jubileum van SARA, waarbij zo'n 200 genodigden van de Nederlandse onderzoeksgemeenschap aanwezig waren. Wim Nieuwpoort Award The anniversary celebrations also included the presentation of the Wim Nieuwpoort Award, a prize established in 2010 in order to promote the use of Dutch supercomputer systems for large-scale computing. The award was presented to Professor Hans de Raedt for his proposal entitled Massively Parallel Quantum Dynamics Simulator (see page 18). The award consists of a 5,000 cash prize and the opportunity to present the winning proposal at SC12, the international conference on Supercomputing and Communications to be held in the United States in November Huygens User Day Like last year, SARA organized another edition of the annual Huygens User Day in October, an event that caters to a clear need within the HPC community. The event provides an opportunity for novice and experienced users alike to exchange experiences and benefit from the knowledge of SARA's Huygens team. Amongst other issues, experts will discuss systems architecture, software optimization, OpenMP and debugging. New supercomputer The technology used in supercomputers is developing at a rapid pace. When the national supercomputer Huygens was originally commissioned in 2008, SARA was at the vanguard of the HPC sector. Amongst other applications, Huygens is used in studies on clean energy, climate change, water management, noise pollution reduction and the improvement of medical treatments. With demand for large-scale computing capacity growing by the day, the current system's capacity has now become inadequate. The system's lifespan is also nearing its end. Replacement of the national Huygens supercomputer is thus an urgent priority for the Dutch scientific and business community. Huygens has dropped from the international top 500 since Preparations for the replacement of our national supercomputer began in earnest over the course of By mid-2011, a large number of end users had been interviewed extensively in order to identify their wishes and requirements. Following consultations with end users and research into user applications, an application benchmark Wim Nieuwpoort Award Tijdens dit jubileum is bovendien de Wim Nieuwpoort Award uitgereikt, een prijs die in 2010 is ingesteld om grootschalig rekenen op de supercomputersystemen in Nederland te bevorderen. De prijs werd toegekend aan prof. dr. Hans de Raedt voor zijn inzending Massively Parallel Quantum Dynamics Simulator (zie pagina 19). De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5.000,- en de mogelijkheid het voorstel te presenteren op SC12, de internationale conferentie op het gebied van Supercomputing en Communications in november 2012 in de Verenigde Staten. Gebruikersdag Huygens Net als in het afgelopen jaar organiseerde SARA in oktober opnieuw de jaarlijkse Huygens gebruikersdag. Dit evenement sluit aan bij een duidelijke behoefte binnen de HPC-gemeenschap. Beginners en gevorderden kunnen op deze dag ervaringen uitwisselen en profiteren van de kennis van het Huygens-team van SARA. Daarbij komen onder werpen aan de orde als systeemarchitectuur, optimalisatie van software, OpenMP, debugging en nog veel meer. Nieuwe supercomputer De technologie waarvan supercomputers gebruik maken, ontwikkelt zich snel. Toen de nationale supercomputer Huygens in 2008 in gebruik werd genomen, bevond SARA zich met deze machine in de voorhoede op HPC-gebied. Huygens wordt onder meer ingezet bij onderzoek op het gebied van schone energie, klimaatverandering, watermanagement, beperken van geluidshinder en verbeteren van medische behandelingen. Omdat de vraag naar grootschalige rekencapaciteit voor onderzoek voortdurend toeneemt, is de capaciteit van het huidige systeem niet langer toereikend. Bovendien komt het einde van de levensduur van het systeem in zicht. De vervanging van de nationale supercomputer Huygens is daarmee urgent en noodzakelijk, zowel voor wetenschap als bedrijfsleven in Nederland. Sinds 2011 staat Huygens niet meer in de internationale top-500. De voorbereidingen voor de vervanging van de nationale supercomputer zijn in 2011 in volle omvang gestart. Medio 2011 is een groot aantal eindgebruikers uitvoerig geïnterviewd en zijn hun eisen en wensen in kaart gebracht. Op basis van consultatie van eindgebruikers 15

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Welkom Welkom bij deze speciale Gebruikersdag uitgave van VSC Echo! Naast de gebruikelijke rubrieken vind je er ook

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 1 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport 2 Inhoud/contents Inhoud/Contents Voorwoord/Preface 4 Mid-Term

Nadere informatie

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

jaarverslag 2 0 annual Report 0 8 Motor voor innovatie innovation engine

jaarverslag 2 0 annual Report 0 8 Motor voor innovatie innovation engine jaarverslag 2 0 annual Report 0 8 Motor voor innovatie innovation engine 2 SURFnet jaarverslag 2008 Voorwoord jaarverslag 2 0 annual Report 0 8 inhoud / contents SURFnet is de taakorganisatie voor het

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Jaargang 11, juni 2015 Magazine van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Intelligent agents for behavioural change Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Rekenen aan de

Nadere informatie

The physical and the virtual world are converging

The physical and the virtual world are converging Annual Report 2010 The physical and the virtual world are converging Book about living inside the net > 18 A single particle accelerator or a herd of PhD students? Impact of large-scale research facilities

Nadere informatie

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Jaargang 10, juli 2014 A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Positive vibes on first EEMCS Research Day Tackling the uncertainty of power supply URSES

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB?

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB? /magazine MEI/MAY 2007 Wisselkabinet Een Fab Lab om dingen te maken Sentient Creatures op herhaling Verslag Cyberspace Salvations EXCHANGE CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Clinical Graphics s tool Articulis supports surgeons. TU Delft opens research branch in Beijing Kouchi Zhang on Smart Lighting

Clinical Graphics s tool Articulis supports surgeons. TU Delft opens research branch in Beijing Kouchi Zhang on Smart Lighting Jaargang 7, nr. 2, augustus 2011 Clinical Graphics s tool Articulis supports surgeons TU Delft opens research branch in Beijing Kouchi Zhang on Smart Lighting Het is tijd voor een radicale cultuurverandering

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 06 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual report WHO Collaborating Center in Occupational Health Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl P S I d e r SPIder Koerier Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Met genoegen presenteren we de tweede Koerier van 2007. Met veel aandacht voor de SPIder conferentie op 2 oktober

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie