Een checklist voor de evaluatie van on-lineleeromgevingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een checklist voor de evaluatie van on-lineleeromgevingen"

Transcriptie

1 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 1 Een checklist voor de evaluatie van on-lineleeromgevingen Isabelle Claeys Projectcoördinator van het Regionaal ExpertiseNetwerk (REN) Oost-Vlaanderen Dirk Gombeir Coördinator netwerk Nascholing en Educatieve Dienstverlening (nned) Universiteit Gent Elien Sabbe Doctoraatsstudente vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Jan Velghe Docent Toegepaste Informatica HIEPSO Hogeschool Kortrijk Wetenschappelijk medewerker vakgroep Experimenteel Klinische en Gezondheidspsychologie Universiteit Gent 1. Inleiding 2. Pedagogisch-didactische dimensie 2.1. Objectivisme versus constructivisme Aansluiten bij de voorkennis van de lerenden Doelstellingen bepalen Te benutten invalshoek 2.2. Het SITO-model 2.3. Niet-elektronische aspecten van de on-lineleeromgeving 2.4. Het impliciete curriculum 3. Interface design 4. Technische dimensie 5. Organisatorische dimensie 6. Samenvattend 7. Literatuur 7.1. Folio 7.2. Hypertext references Bijlage : checklist voor de evaluatie van on-lineleeromgevingen ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 11

2 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 2 Krachtlijnen In dit artikel stellen de auteurs de ideeën en principes voor die benut werden bij de constructie van een checklist waarmee on-lineleeromgevingen op een kritische manier kunnen worden geanalyseerd vanuit een pedagogischdidactische invalshoek. Deze checklist werd aanvankelijk geconstrueerd in het kader van een bedrijfsstage van drie studenten Pedagogische Wetenschappen (Isabelle Claeys, Elien Sabbe en Jan Velghe). Maar met enige creativiteit is dit instrument gemakkelijk transfereerbaar naar een schoolcontext. In aangepaste vorm zal het een directeur, een ICT-coördinator of een leraar die op zoek is naar een instrument om educatieve websites of tools te screenen op hun bruikbaarheid bij de realisatie van eigen pedagogischdidactische doelstellingen, ongetwijfeld zeer goede diensten bewijzen. Binnen het constructivistisch kader dat aan de grondslag ligt van deze checklist, hebben de auteurs er bewust voor gekozen om de motivatie van de gebruiker als een centraal ankerpunt op te nemen. Omdat het gebruik van een on-lineleeromgeving staat of valt met de wijze waarop een beroep wordt gedaan op de motivatie van de gebruiker, zal in wat volgt meer in het bijzonder ook worden nagegaan welke factoren in een on-lineleeromgeving aanleiding kunnen geven tot een verhoogde motivatie bij de gebruiker. De checklist zelf is als bijlage opgenomen bij dit artikel. AFL. 6, JUNI 2004, 12 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

3 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 3 & 1. Inleiding motivatie voor het leren Het is een hele uitdaging om leren aantrekkelijk en leuk te maken voor lerenden van alle leeftijden, maar in een samenleving waar het levenslang en levensbreed leren tot een absolute prioriteit is uitgeroepen, ontsnapt niemand eraan hier echt werk van te maken. Veel factoren kunnen de motivatie van lerenden onderuithalen of die net ten top drijven. Een niet-gemotiveerde lerende zal de computer snel uitschakelen of de boeken opzij leggen. intrinsieke en extrinsieke motivatie In de literatuur over motivatie voor het leren maakt men vanouds een onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij intrinsieke motivatie ligt de motivatie bij de lerende zelf, zit die als het ware in hemzelf verankerd. Hij leert voor zichzelf en uit zichzelf. Bij extrinsieke motivatie ligt de motivatie extern aan de lerende. Hij leert omdat iemand dat hem heeft opgedragen of omdat hij daarvoor extern beloond wordt. Het is doorgaans niet echt moeilijk om het verschil vast te stellen tussen mensen die leren uit eigen interesse (intrinsiek) en wie énkel leert voor het behalen van een diploma of omdat het hem is opgedragen (extrinsiek). Zeker in het reguliere onderwijs waar leerlingen verplicht zijn om tot hun achttiende school te lopen, veroorzaakt dit laatste fenomeen de nodige kopzorgen bij heel wat leraren... beïnvloedingsfactoren Maar wat zijn nu de belangrijkste factoren die de intrinsieke motivatie van de lerende positief kunnen beïnvloeden? Bij de constructie van onze checklist hebben wij wat dat betreft een onderscheid gemaakt tussen vier beïnvloedingsdomeinen of -dimensies. Bij wijze van inleiding overlopen we ze even kort. meerwaarde onlineleeromgeving 1) De pedagogisch-didactische aanpak Een on-lineleeromgeving heeft geen enkel nut, wanneer het slechts gaat om een elektronische versie van een handboek. Het is bekend dat het effect daarvan veelal zal zijn dat de lerende de tekst zo snel mogelijk zal afdrukken om die op de alom gekende, klassieke manier te verwerken. In de pedagogisch-didactische dimensie gaan we daarom na of de on-lineleeromgeving inderdaad een meerwaarde biedt ten aanzien van de al bestaande leermiddelen. opbouw, lay-out en interactiviteit 2) Interface design Hier hebben we vooral oog voor de opbouw, de lay-out en de interactiviteit van de omgeving waarin de on-line-lerende terechtkomt. Wanneer de interface onaangenaam is opgebouwd, zal de student sneller wegzappen en soms zelfs alle interesse voor het on-lineleerpakket verliezen. Dus moet een ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 13

4 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 4 ontwerper van dergelijke omgevingen hiermee ten stelligste rekening houden! Of de on-lineleeromgeving een goede interface benut, onderzoeken we binnen deze dimensie. gebruiksvriendelijk 3) Technische dimensie Het gebruik van een on-lineleeromgeving staat of valt natuurlijk eveneens met de gebruiksvriendelijkheid ervan. Niets is zo frustrerend voor een lerende dan het telkens weer vastlopen in het technische moeras van sputterende computersoftware of niet-startende educatieve toepassingen. Voor een on-lineleeromgeving gelden hierbij als richtlijnen : eenvoudig inloggen, snel starten, snel inladen van foto s, vlot afspelen van audio- en videofragmenten, goed werkende links, technische snufjes binnen muisbereik, enz. Een lerende wordt graag verwend, want het leren op zich is al een hele klus! Of aan dit soort voorwaarden is voldaan, screenen we onder deze dimensie. organisatie 4) Organisatie van de volledige on-lineleeromgeving Lerenden willen graag ook duidelijkheid over de manier van inschrijven, over het verloop van het volledige leertraject, over de concrete planning van contactmogelijkheden met de on-linecoach van het leren, enz. Het ontbreken van dergelijke gegevens kan nervositeit in de hand werken en komt de motivatie voor het eigenlijke leren niet ten goede. Hierover meer onder deze dimensie. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 van deze bijdrage gaan we dieper in op deze vier dimensies die alle mede de mate van gemotiveerdheid voor het leren, helpen te determineren. Ze zullen minstens een invloed hebben op de gretigheid van die lerenden tot het instappen op, het bij de les blijven tijdens en het met succes voltooien van on-lineleerpakketten. Meteen verstrekken we de lezer ook alle nodige achtergrondinformatie bij de overeenkomstige rubrieken uit de checklist zoals die in Bijlage bij dit artikel is opgenomen. & 2. Pedagogisch-didactische dimensie vier facetten Binnen deze dimensie belichten we een viertal facetten die van niet geringe invloed zijn op de uiteindelijke constructie van on-lineleeromgevingen. In eerste instantie hebben we het over de meer eigentijdse, constructivistische benadering van onderwijsleerprocessen waarbij er resoluut van uitgegaan wordt dat lerenden geen passieve slikkers van kennis en inzichten zijn, maar veel beter zullen leren als ze actief, zelfontdekkend en construerend met leerinhouden om kunnen gaan. Om te vermijden dat het bij on line leren AFL. 6, JUNI 2004, 14 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

5 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 5 gewoon blijft bij een veredelde versie van het klassieke leren, gaan we vervolgens in op het zogenaamde SITO-model dat het leren benadert via een diversiteit van elkaar aanvullende leeractiviteiten. In een derde luikje hebben we het over de niet-elektronische aspecten van de on-lineleeromgeving en ten slotte staan we nog even stil bij de zogenaamde impliciete curricula die in dergelijke leeromgevingen vervat kunnen zitten Objectivisme versus constructivisme voorbeeld Het zal voor iedereen wel duidelijk zijn dat er een groot verschil bestaat tussen enerzijds het kunnen weergeven van een definitie van het begrip driehoek of het kunnen berekenen van de oppervlakte van een driehoek (volgens een vaste procedure of een door de leraar aangereikt algoritme) en anderzijds het in een reële probleemsituatie kunnen vaststellen welke wiskundige bewerkingen van toepassing zijn om tot een oplossing te komen bij een praktisch probleem inzake de oppervlakteberekening van een grillig uitziend terrein en vervolgens ook te kunnen beslissen welke stappen het meest aangewezen zijn om op een economisch verantwoorde manier tot een resultaat te komen. In het eerste geval krijgt de lerende de definitie, procedure of algoritme aangereikt en moet hij die op de eerder aangeleerde wijze toepassen. In het tweede geval gaat het er veeleer om als lerende de juiste keuzes te maken om tot de best passende oplossing te komen. We komen verder nog op beide voorbeelden terug. hoe leren op gang brengen? Laten we evenwel starten vanuit de vraag hoe je als coach van leren ertoe komt het leren van lerenden in de bovenstaande leersituaties daadwerkelijk aan het rollen te brengen. In de eerste plaats moet het duidelijk zijn welke gedrags- en kennisniveaus men met het leren in die situaties wenst te bereiken. Die legt men vast in doelstellingen. Daarna kiest de coach de geschikte invalshoek om het leren aan op te hangen, selecteert er bijpassende didactische werkvormen bij en houdt bij het starten van het leerproces natuurlijk ook rekening met de voorkennis van de lerenden. Analoog aan de opbouw van het instrument bespreken we hieronder : 1 aansluiten bij de voorkennis van de lerenden; 2 doelstellingen bepalen; 3 keuze van de te nemen invalshoek. verhoogt effectiviteit Aansluiten bij de voorkennis van de lerenden Je kan niet lopen voor je kan stappen! Het bepalen van de voorkennis van de lerenden en er daadwerkelijk rekening mee houden in het leerproces is belangrijk, omdat op die manier geen tijd en moeite (én motivatie) worden verspild aan het aanbrengen van inhouden die de lerenden al beheersen. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 15

6 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 6 Tevens wordt voorkomen dat er tevergeefs gepoogd wordt verder te bouwen op niet-aanwezige (voor)kennis. Hoe gepersonaliseerder er rekening wordt gehouden met de voorkennis van de lerenden, hoe effectiever er kan worden gewerkt want de motivatie zal meteen stukken hoger liggen Doelstellingen bepalen Dit aandachtspunt klinkt heel logisch en vanzelfsprekend voor onderwijsmensen. Als het evenwel gaat om het inschakelen van on-lineleeromgevingen in het kader van een lessenreeks, staan ook zij vaak te weinig stil bij de startvraag : Wat wil ik bereiken dankzij het inschakelen van dit middel in mijn lessen? Nochtans zal van het opzet, de inhoud en de opbouw van het aldus ingeschakelde pakket veel afhangen en is de afbakening van de eigen doelstellingen ten aanzien van het gebruikte middel belangrijk om nadien het effect van het gebruik ervan op de lerende te kunnen evalueren. Helder geformuleerde doelstellingen zijn dus essentieel bij het kiezen van een geschikt pakket. Naast andere kan een hulpmiddel hierbij zijn: de taxonomie van doelstellingen zoals uitgewerkt door De Block en Heene (1997). Zij onderscheiden verschillende soorten kennis- en gedragsniveaus. Op die manier weet iedere betrokkene in het leerproces duidelijk welk gedrag en welke graad van kennisverwerving van de lerende wordt verwacht. De checklist in Bijlage 1 is gebaseerd op deze taxonomie. We gaan er immers van uit dat in een goede on-lineleeromgeving aan de gebruiker duidelijk moet worden gemaakt welke doelstellingen er op inhouds- en gedragsniveau tijdens het leren worden nagestreefd Te benutten invalshoek Zoals eerder al aangegeven, bestaan er in de theorievorming over leren twee grote benaderingen, met name de objectivistische en de constructivistische. We geven enige verduidelijking bij beide en gaan vervolgens in op de implicaties van de keuze tussen beide op het sleutelen aan on-lineleeromgevingen. reproductie staat centraal 1) Objectivisme Het objectivisme gaat uit van de veronderstelling dat kennis en vaardigheden best verworven worden aan de hand van een op voorhand zorgvuldig uitgetekend en opgebouwd leertraject. Volgens objectivisten is leren gelijk aan het verkennen, het inoefenen en het via herhaling in zich verankeren van kennis. Kortom, zij gaan uit van een leerproces waarin reproductie centraal staat. AFL. 6, JUNI 2004, 16 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

7 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 7 Ontwikkelaars van on-lineleeromgevingen die vertrekken vanuit een dergelijke visie op leren, splitsen de leerinhouden op in kleine onderdelen en bepalen op voorhand de volgorde van het aanbrengen van deze onderdelen tijdens het leren. Van de lerende wordt verwacht dat hij dit leertraject stap voor stap volgt en de kennis en vaardigheden stukje bij beetje verwerkt en verwerft. lerende bepaalt eigen leren 2) Constructivisme Constructivisten zien leren als een proces waarin de lerende, met de ondersteuning van de coach van het leren, inhouden op een persoonlijke manier structureert en integreert vanuit zijn eigen denkkaders. De ontwerper van een on-lineleerpakket creëert een rijke leeromgeving en stimuleert de lerende daarbij tot het ondernemen van een eigenzinnige ontdekkingstocht doorheen een open leerlandschap (Lowyck, 1999). Hij zorgt daarbij voor regelmatige feedback en stimuleert interactie met medelerenden. In deze visie is het de lerende die bepaalt wat en hoe hij leert, hoezeer de ontwerper van de leeromgeving ook leerlijnen en -trajecten aanreikt. Eigenlijk kan de coach van het leren niet anders dan zoveel mogelijk tools en ondersteuningsmiddelen aanreiken om ervoor te zorgen dat de lerende onder zo optimaal mogelijke omstandigheden kan leren. constructivisme bezit meerwaarde 3) Welke benadering is de betere? In de hedendaagse onderwijskundige literatuur is er een grote consensus over de meerwaarde van het constructivisme ten opzichte van het objectivisme. Zo gaat men er in de eerste plaats van uit dat een constructivistische aanpak van het leren voordelen levert wat de motivatie van de lerende betreft. Voorts kan op deze manier beter worden tegemoetgekomen aan individuele verschillen in een leerlingengroep. Bovendien zorgt minder sturing en voorstructurering van de kant van de coach van het leren ervoor dat lerenden de aangeboden inhouden actief verkennen en op een persoonlijke manier verwerken. Meteen wordt ook de oversimplificatie van het kennisdomein vermeden. Enkele toelichtingen bij deze punten. intrinsieke motivatie extrinsieke motivatie Motivatie Door voort te bouwen op activiteiten die vertrekken vanuit de actieve lerende zelf én door directer aan te sluiten bij hun eigen context, zal in een constructivistische benadering de intrinsieke motivatie hoog zijn. In een objectivistische benadering daarentegen ligt de nadruk op het opvolgen van instructies en op het positief of negatief bekrachtigen van leergedrag dat wel of niet gaat in de richting van het gewenste gedrag. In dergelijke gevallen is er veeleer sprake van extrinsieke motivatie. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 17

8 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 8 Individuele verschillen Doordat constructivisten voortbouwen op de activiteit van de lerende zelf, wordt vanzelfsprekend veel meer rekening gehouden met individuele verschillen. Verschillen in leerstijl, interesse, aanleg, geslacht, leeftijd en voorkennis kunnen duidelijk meespelen. De aandacht voor structuur in het leerproces Vanuit een objectivistische benadering ligt de nadruk op het deconstrueren van taken : het uiteenrafelen ervan in opeenvolgende stappen die vervolgens door de lerende genomen en verworven kunnen worden. Constructivisten leggen de nadruk op het zelf opbouwen door de lerende van mentale schema s, dit op basis van hun eigen ervaringen en metacognitieve verwerkingsactiviteiten (zelfreflectie). Dit heeft tot gevolg dat een lerende een kennisdomein op een eigen-zinnige manier structureert. oversimplificatie authenticiteit Oversimplificatie versus authenticiteit van het kennisdomein Objectivisten wordt oversimplificatie van de werkelijkheid verweten. Een kennisdomein is zo complex en multidimensioneel dat er een kloof gaapt tussen formele kennisbeschrijvingen en de feitelijke werkelijkheid. Constructivisten voeren het begrip authenticiteit in. Zij pleiten voor een grotere transparantie tussen de manier van verkennen van een kennisdomein en de echte, doorleefde situaties. Volgens hen verhoogt dit de validiteit van de leerervaringen. Authentic learning is een model dat met name dit aspect verder als een instructiemodel heeft uitgewerkt. keuze afhankelijk van leerinhouden combinatie 4) Of is leerinhoudsgebonden kiezen tussen beide de beste oplossing? Hoezeer de constructivistische benadering het pleit tegenwoordig lijkt te winnen, ook een objectivistische invulling van leerprocessen kan voor bepaalde doelstellingen de betere keuze blijken te zijn. De keuze voor de ene of de andere benadering hangt af van de soorten leerinhouden die je moet aanleren. Zo geven De Corte en Yde (1999) aan dat de objectivistische benadering erg functioneel is om bepaalde feiten of vaardigheden te verwerven, maar dat een dergelijke benadering de lerenden onvoldoende kansen biedt om zich te ontplooien tot adequate probleemoplossers. Dit betekent concreet dat bij het vormgeven aan een volledig leerpakket best ook een combinatie van de twee benaderingen wordt nagestreefd. De ene fase uit zo n pakket kan objectivistisch opgebouwd zijn, terwijl een volgende fase constructivistisch is uitgewerkt. voorbeelden Om dit te verduidelijken, keren we even terug naar de wiskundige probleemsituaties die we aan het begin van punt 2.1. hebben geschetst. In het voorbeeld van de oppervlakteberekening van een driehoek gaat het om het AFL. 6, JUNI 2004, 18 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

9 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 9 kennen van feiten en vervolgens ook om het op een juiste wijze kunnen toepassen ervan. In de andere, complexere probleemsituatie inzake de oppervlakteberekening van een grillig uitziend terrein moet de lerende zelf kunnen beslissen over de stappen die nodig zijn om tot een oplossing te komen en moet de betrokkene over de kennis en vaardigheden beschikken om het gevraagde te kunnen doen. Tot het eerste voorbeeld leent zich de objectivistische benadering het best. Het gaat duidelijk om het reproduceren van bepaalde inhouden. Een ontdekkingstocht is in dit geval minder effectief. Het gaat namelijk om een duidelijk afgebakend kenniselement dat letterlijk is overgedragen aan de lerende en dat op de afgesproken wijze moet worden toegepast. Het tweede voorbeeld is van een andere orde. Het betreft een toepassing of integratie van probleemoplossende vaardigheden. De lerende moet het probleem kunnen analyseren, de verschillende oplossingsmogelijkheden tegen elkaar kunnen afwegen, een beslissing kunnen nemen inzake de te volgen oplossingsweg en uiteindelijk het probleem kunnen aanpakken volgens de gekozen strategie. De inhoud is er veel minder duidelijk omkaderd en er zijn heel wat meer stappen vooraf nodig vooraleer de lerende ertoe komt een aanvaardbare oplossing uit te werken door gebruik te maken van eerder verkende en geoefende kennisinhouden. 5) Consequenties van een constructivistische aanpak Wanneer een bepaalde fase van het leerpakket constructivistisch wordt uitgewerkt, heeft dit concreet gevolgen voor de manier waarop een aantal aspecten van het leerproces gestalte zullen krijgen. Hiermee houden we ook rekening in de checklist : Samenwerkend leren of niet Vanuit constructivistisch perspectief wordt het benutten van het samen leren sterk bepleit. Auteurs zoals Vygotsky en Piaget onderstrepen dat voor het verwerven van complexe kennis, sociale interactie en dus samenwerking aangewezen is. Controle op het leerproces De al beschreven verschillen in de opbouw van objectivistische en constructivistische leerprocessen geven aan dat er een verschuiving optreedt in de verhouding tussen de lerenden en de coach van het leren. In een objectivistische visie is de leraar het startpunt van alle leren. In een constructivistische visie neemt de lerende de controle over het leerproces in eigen handen en zal de leraar als instructieverantwoordelijke zich beperken tot het aanreiken van suggesties voor de te volgen leerroute en dat liefst enkel wanneer de lerende echt nood heeft aan bijkomende instructie. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 19

10 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 10 De instructieverantwoordelijke : van autoriteit naar resource De traditionele rol van de leraar als de autoriteit die kennis bezit en overdraagt, verandert eveneens drastisch : de leraar wordt veeleer een resource naast andere resources binnen een rijk leer- landschap. In die nieuwe rol kan het evenzeer voorkomen dat de instructieverantwoordelijke zelf plots ook de rol van lerende opneemt om samen met de lerenden nieuwe kennis te construeren Het SITO-model elektronisch boek meerwaarde t.o.v. gedrukt boek Veel educatieve, web-based designs hebben de vorm van een elektronisch boek. Met een elektronisch boek wordt een programma bedoeld dat bestaat uit een opeenvolging van tekstpagina s op het web, zodat de site eigenlijk niet veel meer is dan een elektronische versie van de opeenvolgende hoofdstukken uit een boek. Wanneer een dergelijk e-learningprogramma geen extra voordelen biedt voor de lerende in vergelijking met een gedrukt boek, komt het gebruik ervan veelal neer op een verspilling van geld, tijd en motivatie. We zien trouwens dat lerenden in dat geval liever uit een boek leren dan van het scherm, en dus printen ze de cursus wanneer mogelijk uit. Dus komt het erop neer om een on-lineleerpakket zo op te bouwen, dat het een meerwaarde heeft t.o.v. een gedrukt boek. Een mogelijke meerwaarde van een web-based pakket kan erin bestaan dat het de gebruiker de mogelijkheid biedt een persoonlijke leerweg te creëren. De Corte en Yde (1999), de ontwerpers van het SITO-model, streven een adequate symbiose van een standaard- en een persoonlijke leerroute na. Aan de ene kant is het niet aan te raden lerenden een vooraf vastgelegd leertraject op te dringen dat dus voor iedereen hetzelfde is, maar aan de andere kant hebben lerenden een rode draad nodig waardoor ze niet telkens weer op zijsporen belanden. Wij nemen het SITO-model als leidraad bij de evaluatie. vier leerroutes Wat is het SITO-model? SITO is een acroniem van vier leerroutes : Study-Inform-Test-Overview. De lerenden kunnen op elk moment van de ene leerroute naar de andere overschakelen : n n Study is de kern van de cursus. Het behandelt de basisonderwerpen die de lerenden moeten beheersen. Omdat deze leerroute verwijst naar de vooropgestelde doelstellingen, wordt de lerende aangemoedigd om deze leerroute volledig te volgen. Inform biedt extra informatie aan bij study. Het gaat om uitleg over gebruikte concepten of meer gedetailleerde uitdieping van de onderwerpen van de standaardleerroute. Concreet kan deze leerroute een zoekmachine zijn, een alfabetische lijst met definities en uitleg over de belangrijkste termen, links naar andere interessante sites buiten de leer- AFL. 6, JUNI 2004, 20 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

11 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 11 n n omgeving, boekreferenties,... Het staat de lerende vrij de inform-sectie te exploreren naar gelang van eigen behoeften, interesses, competentieniveau, leerstijl, enz. De Test-leerroute bevat een itembank met vragen. Die maakt het de lerende mogelijk op ieder moment na te gaan in welke mate hij de nodige kennis, inzichten, methodes, vaardigheden of attitudes beheerst. Idealiter wordt onmiddellijk feedback gegeven over de prestaties van de lerende. Bovendien heeft de lerende er meer aan wanneer deze feedback niet enkel maar bestaat uit een standaarduitleg, maar op gepersonaliseerde wijze wordt gegeven en dus aangepast is aan het specifieke antwoord dat de lerende geeft. Overview is een instrument dat de lerende helpt een globaal beeld te krijgen over de cursus en hem aldus ook toelaat na te gaan waar hij zich in dit programma bevindt Niet-elektronische aspecten van de on-lineleeromgeving overleg Bij het bespreken van on-lineleerpakketten, is het belangrijk om het gehele leerproces te bekijken, dus ook eventuele face-to-face leermomenten of real-time overlegfaciliteiten die in het traject zijn ingebouwd. E-learning omvat immers liefst ook meer dan enkel maar een elektronisch leerprogramma. Er kunnen bijvoorbeeld al of niet on-linediscussiemomenten worden ingelast met de hele groep of er kan een coach van het leren zijn aangesteld die via of via de telefoon gecontacteerd kan worden. Of de leraar die het on-lineleerpakket aanbiedt als leermiddel aan zijn leerlingen voorziet zelf gewoon ook in offline leermomenten. Zo bijvoorbeeld kan hij e-learning koppelen aan groepswerk. Of hij kan een klassikaal lesmoment inschakelen voor, tussen of na het doorlopen van het pakket. Of e-learning kan worden afgewisseld met on-the-job -leren om bijvoorbeeld praktijkervaring op te doen alvorens een examen af te leggen. Belangrijk hier kan nog zijn dat de ontwerpers van de on-lineleeromgeving ook een speciale sectie hebben toegevoegd waar de coaches van het leren tips vinden voor het organiseren van dergelijke off-line activiteiten Het impliciete curriculum Een curriculum is in essentie een planningsdocument. Of nog : het is een plan ter ondersteuning van het leren. Het bestaat uit doelen om het leren te richten en reikt manieren aan om die doelen te bereiken. Een curriculum is het resultaat van drie soorten beslissingen : 1) selectie en ordening van de ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 21

12 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 12 leerinhouden, 2) keuze van leerervaringen die men wil uitlokken zodat de leerinhouden gepast worden gemanipuleerd en 3) een planning met daarin de optimale leercondities (Aelterman, 2000). formeel en hidden curriculum Oorspronkelijk gaf het curriculum gewoon aan welke brokken kennis lerenden moesten beheersen. De Amerikaan Bobbit breidde dit begrip echter uit tot het geheel van educational experiences, dus ook niet-geplande activiteiten en effecten. Deze gedachtegang leidt tot twee soorten curricula : n n het formele curriculum : omvat alles wat expliciet gepland en dus ook onderwezen wordt; het hidden curriculum : datgene wat verborgen blijft en dus veeleer impliciet wordt aangebracht en aangeleerd. Daarbij gaat men ervan uit dat dit verborgen curriculum allerlei waarden en verwachtingen omvat die niet in het formele curriculum zijn opgenomen, maar die impliciet toch door de lerenden zullen worden op- en overgenomen als onderdeel van de leerervaring. In een meer constructivistische benadering van leerprocessen moet deze kijk op het hidden curriculum, net zoals trouwens op het formele curriculum, worden genuanceerd. Het is immers niet meteen meer duidelijk wat lerenden nu precies wel of niet zullen overnemen van een instructieverantwoordelijke of uit het gebruikte materiaal. Toch mag dit er geenszins toe leiden dat men de kracht van dergelijke impliciete curricula zou gaan onderschatten. We moeten immers voor ogen houden dat de impact van dergelijke curricula tot stand komt doorheen een veelheid van interacties tussen instructieverantwoordelijke en lerende, tussen het on-lineleerpakket (ev. de e-coach) en de gebruiker ervan. Instructieverantwoordelijken en coaches van het leren koesteren onuitgesproken verwachtingen ten aanzien van wat zij op lerenden willen overbrengen en zullen deze verwachtingen ook vertalen in wat zij ontwerpen en in hoe zij het leren van lerenden zullen coachen. De leeraanpak en de leermiddelen bevatten aldus heel wat verborgen codes die impliciet worden overgedragen. Allerlei waarden en normen zitten ingebakken in het materiaal en dus worden ook allerlei cultuurgebonden inhouden overgedragen. Vandaar dat ook daaraan aandacht besteed moet worden bij het beoordelen van de geschiktheid van een on-lineleeromgeving. leeromgeving niet neutraal Omdat zo n omgeving net zo goed als alle andere leermaterialen het resultaat is van subjectief gemaakte keuzes en er dus allerlei impliciete denkbeelden in doorsijpelen, kunnen we het geenszins voorstellen als een neutraal instrument. Bij het screenen van on-lineleeromgevingen is alertheid dus aangewezen. Is een leeromgeving wel datgene wat het pretendeert te zijn? Bevat ze soms racistische, seksistische, opruiende,... informatie? Of AFL. 6, JUNI 2004, 22 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

13 ANALYSE-INSTRUMENTEN & EVALUATIE ON-LINELEEROMGEVINGEN 1 & 13 is de verstrekte informatie wel genuanceerd genoeg? Komen alle invalshoeken op vergelijkbare wijze aan bod en reikt de ontwerper tools aan om argumenten kritisch tegenover elkaar af te wegen? Machtsmisbruik is hier niet ondenkbaar. Wat bijvoorbeeld te denken van politieke partijen die onder het mom van wetenschappelijke neutraliteit hun ideeëngoed propageren? Of tabakslobby s die internetsites vol hippe informatie over muziekfestivals en dergelijke als objectief aanbieden, maar ondertussen toch ook flink trachten in te werken op het doelpubliek jongeren? Zeker waar het gaat om het ontwerpen van on-lineleeromgevingen verdient het daarom aanbeveling dat de ontwikkelaars zoveel mogelijk expliciteren wat hun onderliggende denkbeelden, waarden en ideologieën zijn. Op die manier wordt de marge van het verborgen curriculum kleiner. Concreet betekent dit dat de on-lineleerpakketten, de coaches zoveel mogelijk expliciteren wat de achterliggende, impliciete bedoelingen zijn van wat zij hebben geconstrueerd. & 3. Interface design omschrijving Khan omschrijft interface als het uitzicht van het web-based trainingsprogramma, samen met het gevoel dat de gekozen vormgeving en het werken met het programma bij de gebruiker oproepen. Cognitief onderzoek wijst uit dat het menselijk verstand automatisch zoekt naar visuele orde en naar hiërarchie in de dingen die het percipieert. Om die reden kunnen we schermdesign beschouwen als een belangrijk didactisch aspect van een on-lineleeromgeving. Er worden geen echte standaardregels voorgeschreven, maar toch vind je in de literatuur enkele gemeenschappelijke aandachtspunten terug voor goed schermdesign. We overlopen ze even. bondige, samenhangende info Eén idee per scherm Een tekst leren via het computerscherm is veel moeilijker dan een tekst studeren uit een boek. Daarom is het van belang dat er per schermbeeld één globaal idee wordt uitgewerkt waarbij die uitwerking maximum een twintigtal regels omvat. Hierbij gebruikt men best korte zinnen, want lange zinnen maken het aflezen van een scherm moeilijker. Het is ook beter om niet te veel informatie op één schermbeeld te plaatsen. Dit ontmoedigt immers de lerenden, wat niet bevorderlijk is voor hun motivatie. De ontwerper zorgt er hierbij best ook voor dat samenhangende informatie niet verspreid staat over meerdere pagina s, want anders wordt het moeilijk voor de lerenden om de juiste linken te leggen om een mentale ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 6, JUNI 2004, 23

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal?

Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal? Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal? Arno Reints en Hendrianne Wilkens CLU. Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling, Universiteit Utrecht Waar moeten leraren op letten als zij digitaal

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Economie ICT-gebruik in lessen economie, SEI en bedrijfsbeheer

Economie ICT-gebruik in lessen economie, SEI en bedrijfsbeheer 1 Katholieke Hogeschool Kempen Economie ICT-gebruik in lessen economie, SEI en bedrijfsbeheer Eindwerk van Helsen Willem Verswijvel Steven C A M P U S Vorselaar Departement Lerarenopleiding Bachelor in

Nadere informatie

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding 1 Colofon ENW AUGent L. VANLANDUYT, N. VERLIEFDE, Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding,

Nadere informatie

Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren

Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren XXX? XXXX? HANNELORE DEKEYSER, GÉ NIELISSEN, TON KALLENBERG, DIRK VAN DER VEEN Kennis van kennisbanken Maatwerk in de professionalisering van beginnende leraren RdMC rdmc.ou.nl Hannelore Dekeyser Gé Nielissen

Nadere informatie

De slimme verbruiker G A S T

De slimme verbruiker G A S T De slimme verbruiker G A S T Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te downloaden via http://www.cteno.be/gast Auteurs: Redactie: Illustraties: Lay-out: Centrum voor Taal

Nadere informatie

Kernproject ENW- School of education. Redactie: Luc Vandeput Bijdragen van Linda Tambuyser en Johannes De Gruyter

Kernproject ENW- School of education. Redactie: Luc Vandeput Bijdragen van Linda Tambuyser en Johannes De Gruyter Kernproject ENW- School of education Redactie: Luc Vandeput Bijdragen van Linda Tambuyser en Johannes De Gruyter Inhoudstafel Deel 1 Achtergrond 1 Omschrijvingen, redenen, voordelen en valkuilen L. Tambuyser,

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

PORTFOLIO. Studie huis. december 2003 nummer 54. MesoConsult b.v. Tilburg

PORTFOLIO. Studie huis. december 2003 nummer 54. MesoConsult b.v. Tilburg december 2003 nummer 54 PORTFOLIO Studie huis onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr. P.R.J. Simons Prof. Dr. W.H.F.W. Wijnen Dr. J.G.G. Zuylen MesoConsult b.v. Tilburg Auteurs Erik Driessen,

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Stappenplan voor het ontwerpen van multimedia leermaterialen : hoe de real-time leereffecten bij lerenden verhogen?

Stappenplan voor het ontwerpen van multimedia leermaterialen : hoe de real-time leereffecten bij lerenden verhogen? DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 1 Stappenplan voor het ontwerpen van multimedia leermaterialen : hoe de real-time leereffecten bij lerenden verhogen? Katrien De Westelinck Wetenschappelijk

Nadere informatie

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele gehalte EVA VERSTRAETE Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 49 9000 Gent VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele

Nadere informatie

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte VSKO Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte Goedkeuringscode: goedgekeurd September 2007 Structuurschema specifiek gedeelte HUM3

Nadere informatie

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 )

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) 1.Situering Basisschool De Letterdoos is gelegen in de Gentstraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk bevolkt door arbeidersgezinnen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie