Overzicht financiële gegevens van de SOLVAY-Groep 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht financiële gegevens van de SOLVAY-Groep 5"

Transcriptie

1 Embargo: Brussel, 9 mei 2006, u. Uitstekend resultaat voor de Solvay-groep in 1 e kwartaal 2006 Omzet van miljoen EUR (+20) en operationeel resultaat van 293 miljoen EUR (+34). Sterke vooruitgang voor de Farmaceutische activiteiten; groei in de sector Chemie en mooie prestatie van de sector Kunststoffen Netto resultaat Groep (238 miljoen EUR) is veel minder beïnvloed door niet-operationele bestanddelen dan het netto resultaat van het 1 e kwartaal In het 1 e kwartaal 2006 stijgt de omzet tot miljoen EUR, een toename met 20 in vergelijking met het 1 e kwartaal De omzet stijgt in elk van de drie sectoren: Farmaceutische Producten (+56), Chemie (+13) en Kunststoffen (+8). De REBIT (293 miljoen EUR) gaat met 34 vooruit in het 1 e kwartaal van 2006, in vergelijking met het 1 e kwartaal De operationele marge (REBIT op de omzet) komt dicht in de buurt van de 13, een toename in vergelijking met die van het 1 e kwartaal 2005 (11). Het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten verdrievoudigt, dat van de sector Chemie groeit met 7, terwijl de sector Kunststoffen qua operationeel resultaat een prestatie neerzet die vergelijkbaar is (-2) met die van het uitstekende 1 e kwartaal Het netto resultaat van de Groep loopt op tot 238 miljoen EUR in het 1 er kwartaal Daarin zit een netto meerwaarde vervat uit de verkoop van de industriële folie aan Renolit (103 miljoen EUR) en een negatief saldo van niet-recurrente bestanddelen ten bedrage van 88 miljoen EUR, waarvan 77 miljoen EUR voor herstructureringskosten in het kader van de doelstellingen van het «INSPIRE 1»-project van de sector Farmaceutische Producten, dat in 2010 gerealiseerd moet zijn. Het netto resultaat van de Groep voor het 1 e kwartaal 2006 is vergelijkbaar met dat van het 1 e kwartaal 2005 waarin 445 miljoen EUR vervat was, het resultaat namelijk van niet-voortgezette activiteiten en een meerwaarde uit verkoop en een negatief saldo van niet-recurrente bestanddelen voor een bedrag van 322 miljoen EUR. De cash flow 2 van het 1 e kwartaal 2006 komt op 357 miljoen EUR en de REBITDA 3 op 406 miljoen EUR. De ratio netto schuld/eigen vermogen daalt tot 37 op het einde van het 1 e kwartaal 2006; eind 2005 was dit nog 43. De omzet van de sector Farmaceutische Producten 4 (672 miljoen EUR) stijgt in het 1 e kwartaal 2006 met 56 ; hij neemt toe in elk van de therapeutische specialisaties. Dit geldt vooral voor de «Cardiometabolica», waarin 114 miljoen EUR voor fenofibraat, de «blockbuster» van Fournier Pharma, die onze verwachtingen ruim inlost. De onderzoeksinspanning (108 miljoen EUR ; 16 van de verkoop) is significant hoger in het 1 e kwartaal Het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten is voor het 1 e kwartaal 2006 bijzonder hoog en bedraagt 124 miljoen EUR. Over 2006 in zijn geheel zullen het resultaat en de marges van Solvay Pharmaceuticals beter zijn dan in De sector Farmaceutische Producten heeft vertrouwen in zijn vermogen om de in het kader van het «INSPIRE 1»-project aangekondigde doelstellingen tegen 2010 te realiseren. De omzet van de sector Chemie groeit met 13. Het resultaat (REBIT van 88 miljoen EUR) verbetert met 7 in het 1 e kwartaal 2006, in vergelijking met het toch al hoge niveau van het 1 e kwartaal Deze prestatie was mogelijk dank zij een volgehouden globaal evenwicht tussen aanbod en vraag, een strenge kostenbeheersing en stijgende verkoopprijzen in bepaalde activiteiten, in het bijzonder dan natriumcarbonaat en de fluorspecialiteiten, dit alles bij energiekosten die stijgen tot een zeer hoog peil. De omzet van de sector Kunststoffen groeit met 8. Het resultaat (REBIT van 104 miljoen EUR) handhaaft zich op een vergelijkbaar niveau (-2) als het exceptioneel resultaat van het 1 e kwartaal De Specialiteiten (Speciale Polymeren en Inergy Automotive Systems) gaan erop vooruit in vergelijking met het 1 e kwartaal 2005, dank zij hogere volumes, terwijl prijsverhogingen over het algemeen de invloed van de kostenstijgingen hebben beperkt. De Vinylproducten trekken de lijn van het 4 e kwartaal van 2005 door, maar presteren minder goed dan in het uitzonderlijke 1 e kwartaal De groeiende vraag naar PVC die wordt vastgesteld, al was de vraag al beter dan men in het seizoen kon verwachten, zou verdere prijsverhogingen moeten mogelijk maken, terwijl de ethyleenprijzen fors stijgen. «De drie sectoren van de Groep hebben het jaar 2006 zeer goed ingezet. Over het geheel van het jaar 2006 en rekening houdend met de huidige macro-economische omstandigheden, zou de Solvay-groep een goede vooruitgang moeten realiseren qua omzet en operationeel resultaat.» 1 Zie ook het commentaar op pagina 7 2 Netto resultaat plus totaal afschrijvingen 3 REBITDA : REBIT, vóór recurrente afschrijvingen 4 In het resultaat van de sector Farmaceutische Producten is de opbrengst van Fournier Pharma sedert 1 augustus 2005 opgenomen.

2 Overzicht financiële gegevens van de SOLVAY-Groep 5 (behalve gegevens per aandeel, in EUR) 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2006/ 1 e kwartaal 2005 Omzet REBIT Niet-recurrente bestanddelen EBIT n.s. Financieringskosten Winstbelastingen n.s. Niet-voortgezette activiteiten Netto resultaat van de Groep Netto resultaat (aandeel van Solvay) Totaal afschrijvingen REBITDA Cash flow (par aandeel, in EUR) Netto resultaat per aandeel 6 3,86 2,80-27 Netto schulden/eigen vermogen-ratio Bemerkingen bij het overzicht van de financiële gegevens van de Solvay-groep De niet-recurrente bestanddelen vertonen in het 1 e kwartaal 2006 een negatief saldo van 88 miljoen EUR, waarvan 77 miljoen EUR voor herstructureringskosten in het kader van de doelstellingen van de sector Farmaceutische Producten. De financieringskosten belopen 22 miljoen EUR, en benaderen die van het 1 e schuld is er een vast tarief van 71. kwartaal Voor de financiële De winstbelastingen lopen in het 1 e kwartaal 2006 op tot 48 miljoen EUR, wat neerkomt op een belastingvoet van 25, rekening houdend met de belastingkredieten in Duitsland en in Spanje. Dit bedrag aan belastingen is niet vergelijkbaar met dat van dezelfde periode van vorig jaar, omdat in 2005 belangrijke voorzieningen dienden aangelegd, die gedeeltelijk niet fiscaal aftrekbaar zijn. De opbrengst uit niet-voortgezette activiteiten behelst : - In het 1 e kwartaal 2005 de netto meerwaarde (443 miljoen EUR) op de verkoop op 6 januari 2005 van de Amerikaanse en Europese participatie van Solvay in de activiteit hogedichtheidspolyethyleen aan BP en de netto opbrengst van de activiteit industriële folie ; - In het 1 e kwartaal 2006 het netto resultaat en de netto meerwaarde (103 miljoen EUR) op de verkoop in maart 2006 van de industriële folie aan Renolit. Het netto resultaat van de Groep komt op 238 miljoen EUR. Het netto resultaat per aandeel in het 1 e kwartaal 2006 bedraagt 2,80 EUR, te vergelijken met de 3,86 EUR voor dezelfde periode in Rekening waarop Deloitte een beperkt nazicht heeft uitgevoerd. 6 Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen in de periode, na aftrek van de eigen aandelen teruggekocht ter dekking van de aandelenoptie-programma s, of in totaal aandelen in het 1e kwartaal 2005 en in het 1 e kwartaal /11 -

3 De afschrijvingen belopen 119 miljoen EUR, dat is 9 meer dan die van het 1 e kwartaal De cash flow bedraagt 357 miljoen EUR ; hij daalt met 18, waarbij rekening gehouden wordt met de evolutie van het netto Groepsresultaat, waarin veel minder significante niet-operationele bestanddelen zijn opgenomen dan in het 1 e kwartaal De REBITDA bedraagt 406 miljoen, een toename met 29. Het eigen vermogen klimt op het einde van het 1 e kwartaal 2006 op tot miljoen EUR, een toename met 255 miljoen EUR in vergelijking met het einde van het jaar Op 31 maart 2006 is de netto schuld van de Groep 146 miljoen EUR lager dan die op 31 december 2005 en bedraagt miljoen EUR. De verhouding netto schuld/eigen vermogen is 37, en is dus lager dan die op het einde van het jaar 2005 (43). RESULTATEN PER SEGMENT 7 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2006/ 1 e kwartaal 2005 OMZET GROEP Farmaceutische Producten Chemie Kunststoffen Niet-toegewezen bestanddelen REBIT GROEP Farmaceutische Producten Chemie Kunststoffen Niet-toegewezen bestanddelen REBITDA GROEP Farmaceutische Producten Chemie Kunststoffen Niet-toegewezen bestanddelen Het resultaat per segment omvat het resultaat van de 3 sectoren van de Groep alsook de niet-toegewezen bestanddelen. - 3/11 -

4 FINANCIELE SITUATIE IFRS GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (enkel gegevens per aandeel, in EUR) 1 e kwartaal e kwartaal 2006 Omzet Kosten van verkoop Brutomarge Commerciële en administratieve kosten Kosten van onderzoek en ontwikkeling Andere bedrijfskosten en -opbrengsten 1-2 Andere financiële kosten en opbrengsten -7-6 REBIT Niet-recurrente bestanddelen EBIT Kosten van schulden Belastingen 4-48 Niet-voortgezette activiteiten Nettoresultaat van de Groep Belangen van derden -5-6 Aandeel van Solvay in netto resultaat Nettoresultaat per aandeel (in EUR) 3,86 2,80 Nettoresultaat per aandeel na verwateringseffect (*) (in EUR) 3,84 2,79 (*) berekend op basis van het aantal aandelen verwaterd door de uitgifte van de aandelenopties GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 1 e kwartaal e kwartaal 2006 EBIT Afschrijvingen Wijziging in het bedrijfskapitaal Wijziging in de voorzieningen Betaalde belastingen Anderen Kasstromen uit operationele activiteiten Aankoop/overdracht van participaties Aankoop/overdracht van vaste activa Inkomsten uit participaties 0 0 Wijziging in de financiële vorderingen -7 3 Effect van veranderingen in de consolidatiemethode 7 0 Kasstromen uit investeringsactiviteiten Verhoging/terugbetaling van kapitaal Aankoop/overdracht van eigen aandelen Wijziging in de aangegane leningen 4 50 Kosten van schulden Dividenden Kasstromen uit financieringsactiviteiten Netto wijziging in de geldmiddelen Omrekeningsverschillen 10-3 Geldmiddelen bij de opening van het boekjaar Geldmiddelen bij de sluiting van het boekjaar /11 -

5 GECONSOLIDEERDE BALANS * Op 31 december 2005 Op 31 maart 2006 Vaste activa Immateriële activa Consolidatieverschillen Materiële vaste activa Andere participaties Uitgestelde belastingvorderingen Financiële vorderingen e.a. lange termijn activa Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen Fiscale vorderingen Andere vorderingen op korte termijn Geldmiddelen en kasequivalenten Activa bestemd voor verkoop TOTAAL DER ACTIVA Totaal eigen vermogen Eigen vermogen Belangen van derden Langlopende verplichtingen Voorzieningen op lange termijn Uitgestelde belastingverplichtingen Financiële schulden op lange termijn Andere verplichtingen op lange termijn Kortlopende verplichtingen Voorzieningen op korte termijn Financiële schulden op korte termijn Handelsschulden Fiscale schulden Andere verplichtingen op korte termijn Passiva bij voor verkoop bestemde activa TOTAAL DER PASSIVA * De Groep verwacht geen belangrijke impact op zijn balans van het aantreden op 1 januari 2006 van het IFRIC4 ("International Financial Reporting Interpretations Committee 4" dat wil nagaan of in een akkoord ook een huurcontract is opgenomen ). TABEL VAN DE EVOLUTIE VAN HET EIGEN VERMOGEN Rechtstreeks Aandeel Totaal Eigen Omrekeningsverschillen in de eigen vermogen opgenomen Eigen Kapitaal Agio Reserves van eigen aandelen derden middelen middelen Boekwaarde aan einde periode (31/12/2005) Resultaat over de periode Kostprijs aandelenopties Dividenden Wisselkoersverschillen Verwerving/vervreemding van eigen aandelen Nettowinsten en verliezen niet in de resultaatrekening geboekt Kapitaalsverhoging Andere schommelingen Boekwaarde aan einde periode (31/03/2006) /11 -

6 RESULTAAT PER SEGMENT 7 De hiernavolgende tabel geeft de omzet weer, zonder uitsluiting van verkoopsactiviteiten tussen de sectoren onderling. Hij vermeldt ook het resultaat per segment, met inbegrip van de niet-recurrente bestanddelen (EBIT). 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2006/ 1 e kwartaal 2005 OMZET GROEP Farmaceutische producten Chemie Kunststoffen Niet-toegewezen bestanddelen EBIT GROEP n.s. Farmaceutische producten Chemie Kunststoffen Niet-toegewezen bestanddelen n.s. - 6/11 -

7 BIJLAGE BIJ HET PERSBERICHT BESCHOUWINGEN BIJ HET RESULTAAT VAN DE SOLVAY-GROEP OVER HET EERSTE KWARTAAL 2006 SECTOR FARMACEUTISCHE PRODUCTEN Strategische ontwikkeling Versnelde strategische hervorming van de sector Farmaceutische Producten : integratie van Fournier Pharma en van Solvay Pharmaceuticals Sinds 1 augustus 2005 haalt de sector de opbrengsten van Fournier Pharma binnen. Deze overname voegt een belangrijke productlijn voor de behandeling van dyslipidemie toe aan de commerciële activiteit en het cardiologisch onderzoek van Solvay, in die mate zelfs dat dit nieuwe cardiometabolisch domein de belangrijkste therapeutische specialisatie wordt van Solvay. Het piloot-geneesmiddel, fenofibraat, gecommercialiseerd onder de naam TriCor in de USA en Lipanthyl elders in de wereld, is al een «blockbuster» die helemaal aan onze verwachtingen beantwoordt. Uitgaande van deze overname heeft Solvay Pharmaceuticals een strategie voor de integratie en de hervorming van zijn organisatie uitgewerkt (het «INSPIRE» -project). Zo heeft de sector Farmaceutische Producten de ambitie een gemiddelde groei van zijn omzet 8 te lanceren die hoger is dan 7 9 per jaar en tegen 2010 een operationele marge te halen van 20. Om dit doel te bereiken wendt de sector zijn middelen voor onderzoek en ontwikkeling bij voorkeur aan in een beperkt aantal zorgvuldig gekozen therapeutische specialisaties: cardiometabolisme, neurowetenschap, griepvaccins en pancreatische enzymen. Wat gastro-enterologie en gynaecologie/andrologie betreft, zal voortaan de aandacht vooral gaan naar aanwezigheid op de markt, met bestaande en gevestigde geneesmiddelen. De sector heeft zich ook ten doel gesteld geleidelijk een jaarlijkse kostenbesparing door te voeren die 300 miljoen EUR zal bedragen tegen het jaar Hiertoe zal hij de totale structuur van zijn organisatie zo efficiënt mogelijk maken, zowel in geografisch als in functioneel opzicht. De uitvoering van dit besparingsplan is ingegaan in het 4 e kwartaal 2005 en vordert zoals aangekondigd. De realisatie van de doelstellingen van de Farmaceutische sector komt almaar dichterbij. Inzake O&O en de uitbreiding van de activiteiten is men toe aan enkele belangrijke etappes: bifeprunox, voor de behandeling van schizofrenie, bevindt zich nu in een belangrijke fase. Zoals eerder al meegedeeld denken Solvay en zijn partner in de USA, Wyeth Pharmaceuticals, het registratiedossier in één van de komende maanden bij de FDA in te dienen (voor de Amerikaanse markt). Op het gebied van de fenofibraten heeft Solvay Pharmaceuticals beslist de O&O-inspanningen voor de ontwikkeling van de opvolgers van TriCor /Lipanthyl te versnellen. Voorts herinneren wij eraan dat de resultaten die meegedeeld zijn na uitvoering van de FIELD-studie 10 gunstige klinische effecten aantonen bij diabetici van type 2 die geen cardiovasculaire voorgeschiedenis hebben. De studie heeft ook aangetoond dat fenofibraat gunstige microvasculaire effecten (voor ogen en nieren) combineert met macro-vasculaire. Dit biedt uitzicht op nieuwe toepassingen van fenofibraat, afzonderlijk of in combinatie met andere geneesmiddelen. Voorts wordt fenofibraat over het algemeen goed verdragen of het nu afzonderlijk of in combinatie met statines wordt gebruikt. Solvay Pharmaceuticals ontwikkelt diverse combinaties van die aard, waaronder Dualtis (een combinatie van fenofibraat en metformine) dat zich in klinische onderzoeksfase III bevindt en waarvoor men in 2006 in Europa een registratiedossier denkt in te dienen. Solvay Pharmaceuticals heeft in het 1 e kwartaal 2006 nieuwe akkoorden gesloten gericht op een grotere geografische expansie voor AndroGel, meer bepaald in Latijns-Amerika, verscheidene Aziatische landen, voor alle Afrikaanse landen en 5 bijkomende Europese landen (Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Griekenland). Voorts loopt de valideringsprocedure van de nieuwe fabriek voor vaccins op basis van cellencultuur stilaan af en zou zij in de komende weken worden afgerond. Deze nieuwe fabriek zal ook een vaccin tegen de vogelgriep kunnen produceren. In de Verenigde Staten heeft Solvay Pharmaceuticals een subsidie van 298 miljoen EUR gekregen van het Amerikaanse Departement van Volksgezondheid en Sociale Diensten (Health and Human Services of HHS) De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een griepvaccin op basis van cellencultuur en de voorbereideing van de bouw van een fabriek voor de productie van dit vaccin voor de Amerikaanse markt. 8 Op basis van de proforma omzet van 2004 waarin Fournier Pharma is inbegrepen, en die miljoen EUR bedraagt. 9 Boven het gemiddelde van de industrie, geschat op «Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes», is de meest uitgebreide studie tot op heden gewijd aan de preventie van cardiovasculaire aandoeningen bij diabetici. - 7/11 -

8 Kerncijfers Omzet van de belangrijkste producten e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2006/ 1 e kwartaal 2005 FARMACEUTISCHE SECTOR CARDIOMETABOLICA Fenofibraten Teveten Physiotens Aceon NEUROWETENSCHAP Serc Marinol Luvox GRIEPVACCINS Influvac PANCREATISCHE ENZYMEN (Creon ) GASTRO-ENTEROLOGIE Pantoloc Duspatal GYNAECOLOGIE/ANDROLOGIE Androgel Estratest Prometrium Commentaar In het resultaat van de sector Farmaceutische Producten is sinds de 1 e augustus 2005 de opbrengst van Fournier Pharma begrepen. De omzet van de sector Farmaceutische Producten stijgt in het 1 e kwartaal 2006 tot 672 miljoen EUR in verhoging met 56. In een context van druk op de prijzen verhoogt de omzet in Europa vooral door de integratie van Fournier Pharma. Daartegenover staat dat de omzet in Noord-Amerika gunstig is geëvolueerd (+76) en een nieuw uitvoerrecord bereikt, onder meer in de opkomende landen en Rusland. Elk van de therapeutische specialisaties gaat vooruit. In de verkoop van cardiometabolica zijn ook de inkomsten uit fenofibraat (TriCor, Lipanthyl ) van Fournier Pharma (114 miljoen EUR) begrepen. Op te merken valt dat de verkoop van TriCor 145mg NFE door Abbott in de Verenigde Staten 205 miljoen USD bedraagt, een groei van 20 in vergelijking met het 1 e kwartaal 2005, een bevestiging te meer van de uitstekende eigenschappen van dit product. De verkoop van Teveten neemt toe met 15. Neurowetenschap boekt 29 vooruitgang dank zij de opmerkelijke groei van Serc (+48) en van Marinol (+19). De «griepvaccins» gaan eveneens vooruit met 38, zeker als men rekening houdt met de vaccinatiecampagnes in het zuidelijk halfrond die in een andere periode vallen dan de traditionele campagnes in Europa. De pancreatische enzymen (Creon ) groeien met 31. De gastro-enterologie en de gynaecologie/andrologie doen het respectievelijk 22 en 39 beter. De onderzoeksinspanning (108 miljoen EUR ;16 van de verkoop) stijgt sterk in het 1 e kwartaal 2006, gezien het belang en de bespoediging van bepaalde onderzoeksprojecten in «neurowetenschap» en «cardiometabolisme», vooral dan voor de versnelde ontwikkeling van de opvolgers vantricor /Lipanthyl om zo de waarde van de franchise voor fenofibraat te verhogen. Het operationeel resultaat van de sector Farmaceutische Producten is voor het 1 e kwartaal 2006 bijzonder hoog en bedraagt 124 miljoen EUR, met inbegrip van een meerwaarde (17 miljoen EUR) op de verkoop van Estrogel, hormonale behandeling voor vrouwen in de Verenigde Staten. De uitvoering van het plan voor jaarlijkse besparingen van 300 miljoen EUR tegen 2010 wordt voortgezet zoals gepland en in het 1 e kwartaal 2006 zijn herstructureringskosten (77 miljoen EUR) gedaan. Voorts herinneren wij eraan dat het resultaat van het 1 e kwartaal 2005 (42 miljoen EUR) ook de schadevergoeding van Barr (8 miljoen EUR) bevatte alsook de opbrengst van het afstoten van minder belangrijke producten (12 miljoen EUR). De operationele marge van de sector Farmaceutische Producten bereikt in het 1 e kwartaal 2006 de 18, tegenover 10 in het 1 e kwartaal 2005 en 13 over het hele jaar Over het hele jaar 2006 zullen het resultaat en de marges van Solvay Pharmaceuticals beter zijn dan in 2005, als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen (75 miljoen EUR in 2006), de zeer goede prestatie van fenofibraat, en de toegenomen onderzoeksinspanningen (budget van 413 miljoen EUR voorzien voor 2006, +18 in vergelijking met 2005). Dit ondanks de afloop van de exclusieve marketingrechten op Pantoloc in de maand mei 2006, waarvoor de omzet in 2005 was opgelopen tot 166 miljoen EUR en 45 miljoen EUR in het 1 e kwartaal De sector Farmaceutische Producten vertrouwt erop dat hij de aangekondigde doelstellingen tegen het jaar 2010 zal kunnen realiseren in het kader van het «INSPIRE»-project. 11 Met inbegrip van 5 maanden omzet van Fournier Pharma (265 miljoen EUR). Zonder Fournier Pharma zou de omzet van Solvay Pharmaceuticals gestegen zijn met /11 -

9 SECTOR CHEMIE Strategische ontwikkeling Samen met de consolidering van de Essentiële Producten, nieuwe kansen creëren voor groei door de ontwikkeling van de Specialiteiten en de geografische expansie. De beslissing om de activiteit in Azië te ontwikkelen heeft gestalte gekregen met het nieuws over de bouw van een fabriek voor fluorspecialiteiten in Korea, bestemd voor de sterk groeiende markten in deze regio, zoals die van de halfgeleiders en de schermen met vloeibare kristallen (LCD); voorts de oprichting van een joint venture in China voor ultrazuivere waterstofperoxide. Inmiddels worden de onderhandelingen met NCI/Sinopec over natriumcarbonaatproductie in China voortgezet. Te vermelden zijn nog : voor waterstofperoxide een megafabriek (230 kt/jaar) momenteel in opbouw, samen met BASF en Dow in Antwerpen voor de productie van propyleenoxide; het aanvatten van een capaciteitsuitbreiding in Finland dit 1 e kwartaal 2006 en het project voor een nieuwe fabriek in Chili ; voor bicarbonaat, een specialiteit die bestemd is voor een uitgebreid gamma sterk groeiende toepassingen (bescherming van het leefmilieu, farmaceutische en paramedische toepassingen,...), de aangekondigde capaciteitsuitbreiding in Duitsland ; en voor barium- en strontiumcarbonaat de oprichting van een joint venture met CPC (USA) voor technische kwaliteiten. De overname in augustus 2005 van een meerderheidsparticipatie (74) in de Duitse onderneming Girindus versterkt de competentie van de Groep op het gebied van organische moleculen bestemd voor sterke groeimarkten. Naar aanleiding van deze overname heeft de sector een nieuwe Strategic Business Unit «Molecular Solutions» gevormd, waarin ook Peptisyntha (synthese van peptides) is ondergebracht, net als de activiteiten rond Organische Fluorchemie en de commerciële en productie-eenheden voor fijnchemie van Solvay Spécialités France. Deze nieuwe SBU zou snel financieel autonoom moeten zijn en krijgt de kritische massa die nodig is voor dergelijke activiteiten. Ten slotte volgt de sector Chemie de evolutie van de energievoorziening van nabij, nu gas en elektriciteit steeds duurder worden. Technologisch leiderschap in de productieprocedés, een performante industriële infrastructuur die zich hieraan aanpast, WKK-(cogeneratie)eenheden, een strategie voor kostendekking via (middel)lange termijn bevoorradingscontracten maken het mogelijk de impact van de gestegen energieprijzen te verzachten. Afhankelijk van de specifieke marktomstandigheden waarin elke SBU werkt, wordt over prijsverhogingen onderhandeld om de hogere energiekost te compenseren. Kerncijfers Omzet Evolutie REBIT 1 e kw.06 / e kwartaal e kwartaal e 1 e kw. 06 / kw.05 1 e kw. 05 CHEMIE Mineralen "Electrochemie en Fluorproducten" +14 Zuurstof Commentaar Vooruitgang van de Chemie dank zij over het algemeen gunstige marktvoorwaarden bij een aanzienlijke verhoging van de energiekosten. De omzet van de sector Chemie neemt toe met 13. Het resultaat (REBIT van 88 miljoen EUR) stijgt met 7 in het 1 e kwartaal 2006, in vergelijking met het toch al hoge peil van het 1 e kwartaal Deze prestaties zijn te danken aan het aanhoudende goede evenwicht van vraag en aanbod, een strenge kostenbeheersing en de verhoging van de verkoopprijzen voor sommige activiteiten, vooral natriumcarbonaat en fluorspecialiteiten en dit terwijl de energiekosten hoog oplopen. De activiteit Natriumcarbonaat boekt vooruitgang dank zij de goede vraag. De prijzen zijn stijgende terwijl de energiekosten zeer hoog zijn. De van natriumcarbonaat afgeleide producten, vooral dan bicarbonaat, maken een versnelde groei door dank zij de ontwikkeling van de productenportfolio en de geografische expansie. 12 De SBU Molecular Solutions inbegrepen. 13 Omvat de SBU s Natriumcarbonaat en afgeleide producten, Barium- en Strontiumcarbonaat en Advanced Functional Minerals 14 Omvat de SBU s Waterstofperoxide, Detergenten en Caprolactones - 9 / 11-

10 De volumes voor Natriumhydroxide zijn goed gebleven. Toch oefenen de gestegen energiekosten druk uit op de marges en dit terwijl de prijzen op een hoog niveau blijven. Het resultaat van de Fluorproducten is sterk verbeterd dank zij de toegenomen volumes en de prijs van de belangrijkste koelingsproducten, waaronder Solkane 134, en voorts de toegenomen verkoop van Solkane 365mfc, product dat gebruikt wordt in de isolatie. Het resultaat van de Waterstofperoxide is lichtjes zwakker, dit bij een gunstige markt, hoge energiekosten die - speciaal in Europa - niet gecompenseerd worden door prijsstijgingen. Wat de Amerikaanse rechtzaak betreft met betrekking tot het respect voor de concurrentieregels voor peroxideproducten vóór 2001, heeft Solvay een akkoord gesloten met het Ministerie van Justitie van de Verenigde Staten en heeft ingestemd met een boete van 35 miljoen EUR, waarvoor in het 4 e kwartaal van 2005 een voorziening was aangelegd. Ook in Europa liep er een procedure in verband met de eerbiediging van de concurrentieregels voor peroxideproducten aan het eind van de jaren 90. De Europese Commissie heeft Solvay een boete opgelegd van 193 miljoen EUR 15, gedekt door een in 2004 en 2005 aangelegde provisie. SECTOR KUNSTSTOFFEN Strategische ontwikkeling Rijkere portfolio en uitspelen van onze troeven Verkoop van de Industriële Folie levert netto meerwaarde op van 103 miljoen EUR 16. De secteur Kunststoffen wordt enerzijds gekenmerkt door de ontwikkeling van Specialiteiten : de speciale Polymeren en Inergy Automotive Systems, 50/50- joint venture met Plastic Omnium voor brandstofsystemen. Deze groeiactiviteiten met hoge toegevoegde waarde zijn mee van de belangrijkste sterkhouders van de Groep geworden. Bij Speciale Polymeren versterkt de Groep zijn onderzoek en voert hij capaciteitsuitbreidingen door, om zo tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar deze producten met hoge toegevoegde waarde. Hij voert ook structurele projecten uit in de Verenigde Staten en in Azië, zoals dat van het nieuwe Technisch Centrum in Shanghai, China en twee recente overnameovereenkomsten: de afdeling kunststoffen van Gharda in India, die onder meer toegang verschaft tot het zeer hoogwaardige polymeer PEEK; en Mississippi Polymer Technology, een start-up die PARMAX op de markt gebracht heeft, een nieuwe familie van materialen met unieke eigenschappen. Al deze producten zijn bestemd voor markten zoals die van de elektronica, de luchtvaart, de medische toepassingen en de auto-industrie. Verder nog heeft Solvay een princiepsakkoord met Umicore gesloten om de krachten van de twee groepen te bundelen voor onderzoek, ontwikkeling, productie en commercialisering van membraan- en elektrodesamenstellen en verwante verbindingen, bestemd voor brandstofceltoepassingen. Anderzijds blijven sterk leiderschap, gerichte groei en aanhoudende versteviging van de concurrentiekracht de prioriteit bij de Vinylproducten. In dit kader verdubbelt de Thaise dochteronderneming Vinythai haar capaciteit (zout/chloor/edc/vcm) en wordt capaciteitsuitbreiding voor VCM en PVC doorgevoerd in Brazilië. Azië en de Mercosur vormen, naast Europa, belangrijke groeipolen voor de vinylactiviteit. In Europa heeft Solvin zijn concurrentiekracht nog versterkt door de sluiting van de fabriek in Ludwigshafen op 1 januari 2006 en de overdracht van de capaciteit naar andere fabrieken. Kerncijfers e kwartaal 2005 Omzet 17 1 e kwartaal e kw. 06 / 1 e kw. 05 Evolutie REBIT 1 e kw. 06 / 1 e kw. 05 KUNSTSTOFFEN Speciale polymeren en Inergy Automotive Systems Vinylproducten In dit bedrag zijn ook de 26 miljoen EUR begrepen, die Solvay Solexis SA (voor 2002 : Ausimont SpA) dient te betalen, samen met Edison SpA. 16 Na de verkoop in 2005 van de Harde Folie aan Ineos, heeft de Groep in maart 2006 de verkoop van de overige industriële folie afgerond, en dit voor een bedrag van 330 miljoen EUR. De netto meerwaarde van deze verkoop is in 2005 en 2006 opgenomen in de rubriek «niet-voortgezette activiteiten». 17 Herberekende cijfers zonder de industriële folie (voortaan onder «niet-voortgezette activiteiten», na de aankondiging van hun verkoop in 2005) en na de opheffing van de SBU Performance Compounds waarvan de activiteit geconsolideerd is in de SBU s Specialty Polymers en Vinylproducten sinds 01/01/ Hier gaat het om de SBU s Vinylproducten, Performance Compounds, Industriële Folie en Pipelife (buizen en hulpstukken) / 11-

11 Commentaar Groei van de Specialiteiten en veerkracht van de Vinylproducten. De omzet van de sector Kunststoffen stijgt met 8. Het resultaat (REBIT 104 miljoen EUR) blijft gehandhaafd op een met het exceptioneel resultaat van het 1 e kwartaal 2005 vergelijkbaar peil (-2). De Speciale Polymeren, één van de activiteiten die het meest bijdragen tot het Groepsresultaat, zijn qua omzet sterk vooruitgegaan in het 1 e kwartaal 2006 dank zij volumes en prijzen, die over het algemeen in stijgende lijn gaan. De verkoop is flink toegenomen op welbepaalde markten, zoals olieboringen, telecommunicatie, halfgeleiders, de auto-industrie en de medische toepassingen. De verkoop is ook sterk gegroeid in Azië waar onze commerciële aanwezigheid sterker wordt. Het resultaat is flink beter ondanks de negatieve invloed van de grondstoffenprijzen die hoog blijven. De inspanningen inzake O&O (6 van de omzet) blijven trouwens zeer aanzienlijk, om zo blijvend tegemoet te kunnen komen aan de groeiende vraag naar nieuwe hoogwaardige polymeren. Het resultaat van Inergy Automotive Systems is in het 1 e kwartaal 2006 merkelijk beter. De volumes (3,5 miljoen brandstofsystemen in het 1 e kwartaal 2006) nemen toe met 6 in vergelijking met het 1 e kwartaal van 2005, dank zij het succes van bepaalde modellen en een gunstige geografische diversificatie, meer bepaald in Azië, in de Mercosur en in Oost-Europa. Deze vooruitgang is groter dan die van de automarkt omdat bepaalde autoconstructeurs het minder goed beginnen te doen. De kostprijs van de grondstoffen blijft overigens voor druk zorgen. Het resultaat van de Vinylproducten is voor het 1 e kwartaal 2006 minder gunstig dan het uitzonderlijke resultaat van het 1 e kwartaal 2005, wegens spreads die over het algemeen zwakker zijn en dit ondanks de goede volumes in de Mercosur en in Europa. Het resultaat is nochtans goed wanneer men het vergelijkt met dat van het 4 e kwartaal Tijdens het 1 e kwartaal van 2006 was de vraag sterker dan verwacht in dit seizoen, waardoor men de prijzen geleidelijk kon doen stijgen in de Mercosur en vanaf februari ook in Europa. In de loop van het 2 e kwartaal 2006 zou de sterke vraag nieuwe prijsverhogingen mogelijk moeten maken, terwijl de ethyleenprijzen sterk stijgen. In Azië weegt het onevenwicht tussen vraag en aanbod nog op de prijzen en spreads, alhoewel er zich prijsstijgingen lijken af te tekenen. Bij Pipelife hebben de in vergelijking met 2005 betere verkoopvolumes van buizen en hulpstukken, een goede geografische spreiding, de ontwikkeling van de product mix en van bepaalde innovatieve specialiteiten, prijsverhogingen in de hand gewerkt. Omdat er ook heel wat kostenbesparende maatregelen werden getroffen kan deze activiteit nu een merkelijk beter resultaat voorleggen. OPMERKINGEN Deloitte heeft een beperkt nazicht uitgevoerd van de driemaandelijkse geconsolideerde situatie per 31 maart Dit nazicht bestond hoofdzakelijk uit de analyse en vergelijking van, en de discussie over de financiële informatie en was dus minder uitgebreid dan de volledige controle van de jaarrekening. Het nazicht heeft geen elementen aan het licht gebracht die betekenisvolle correcties van dit intermediair verslag vergen. BELANGRIJKSTE DATA VOOR FINANCIËLE INFORMATIE Dinsdag 16 mei 2006 : uitbetaling van het dividendsaldo voor het boekjaar Vrijdag 28 juli 2006 (08.00 u.) : publicatie van het resultaat voor de eerste 6 maanden Vrijdag 27 oktober 2006 (08.00 u. ) : publicatie van het resultaat voor de eerste 9 maanden van Vrijdag 15 december 2006 (08.00 u. ) : bekendmaking van het voorschot op het dividend voor het boekjaar Voor bijkomende informatie : Solvay Investor Relations, Tel , Fax Website : This press release is also available in English - Ce communiqué de presse est aussi disponible en français - 11 / 11-

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 FEBRUARI 2014 07u30 CET TOELICHTING VOORAF Alle verwijzingen naar winst- en verliesgegevens over 2012 werden herwerkt

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2006 Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van

Nadere informatie

GBL Jaarverslag 2006

GBL Jaarverslag 2006 GBL O N T W E R P Jaarverslag 2006 1. Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde

Nadere informatie

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012 Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay Verder. Dichterbij. Samen. op 8 mei 2012 Verder. Dichter. Samen. Toespraak van dhr. Christian

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa JAARLIJKS FINANCIEEL 2012 2013 PinguinLutosa GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS 31/03/2013 (12 maanden) 31/03/2012 (15 maanden) Omzet * 876.487 832.812

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26/02/2015 7:00 CET TOELICHTING VOORAF De bedrijfsactiviteiten van Eco Services in de Verenigde Staten werden op 1 december

Nadere informatie

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor Press Release DSM, Corporate Communications Postbus 6500, 6401 HJ Heerlen telefoon +31 (0) 45 578 2421 fax +31 (0) 045 574 0680 email media.relations@dsm.com www.dsm.com Datum Heerlen, 23 februari 2011

Nadere informatie

ons engagement, groei en uitmuntendheid efficiëntie en kwaliteit gepersonaliseerde oplossingen innovatie in onze diensten

ons engagement, groei en uitmuntendheid efficiëntie en kwaliteit gepersonaliseerde oplossingen innovatie in onze diensten jaarverslag 2012 ons engagement, groei en uitmuntendheid efficiëntie en kwaliteit gepersonaliseerde oplossingen innovatie in onze diensten maatschappelijke verantwoordelijkheid bpost in het kort flap Boodschap

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert DSM, Corporate Communications, P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen, The Netherlands Telephone (31) 45 5782421, Telefax (31) 45 5740680 Internet: www.dsm.com E-mail : media.relations@dsm.com 37N 4 augustus 2009

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Keizerslaan 20 Boulevard de l'empereur, 20 B-1000 Brussels T +32 2 546 70 11 F +32 2 546 70 10 www.eliagroup.eu 29/08/2014 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: Media Barbara Verhaegen

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 5 augustus 2015 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 48% Premie-inkomen voor de

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel)

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011 REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Dit halfjaarlijks financieel verslag maakt deel uit van de gereglementeerde

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2010

Tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2010 Persbericht 19 november 2010-7u.30 Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2010 RealDolmen, onafhankelijke aanbieder van singlesource

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Jaarverslag 2000 1 INHOUDSTAFEL BRIEF van de VOORZITTER 4 BRIEF van de CEO 7 Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Een bondige beschrijving van de Real Software Group 17 VERSLAG van de RAAD

Nadere informatie