Van RWS is het definitieve Nader besluit beheer Haringvliet bij de Kier ontvangen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van RWS is het definitieve Nader besluit beheer Haringvliet bij de Kier ontvangen."

Transcriptie

1 DATUM VERGADERING 27 febtu3ri 2006 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) 4 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 dcccmber 2005 AAN DE COMMISSIE WATER B NADER BESLUIT BEHEER HARINGVLIET BIJ DE KIER 1. Aanleiding Van RWS is het definitieve Nader besluit beheer Haringvliet bij de Kier ontvangen. 2. Voorstel Definitieve versie Nader besluit ter kennisgeving aannemen 3. Achtergrondinformatie Nader Besluit Kierbesluit Eerder dit jaar is gerapporteerd over de op handen zijnde opening van de Haringvlietsluizen, bekend als het Kierbesluit. Conform dit Kierbesluit is bepaald dat de Haringvlietsluizen zodanig worden beheerd dat de functionaliteit van de innamepunten in combinatie met de daartoe bestemde vervangende noodvoorziening van de waterschappen behouden blijft. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een Nader Besluit waarover het college van D&H op 26 juli jl. besloten heeft het ontwerp onder voorbehoud van enkele opmerkingen goed te keuren. Hierna is dit besproken in de commissie WWW op 12 september Verwerking opmerkingen waterschap In het bijgevoegde Nader Besluit wordt ingegaan op de opmerkingen van het waterschap. Geconcludeerd kan worden dat er met deze aanvullende opmerkingen voldoende rekening is gehouden. Hiermee kan met het Nader Besluit worden ingestemd. Besluitvorming overige waterschappen Inmiddels hebben ook hhs Delfland en hhs Schieland-Krimpenerwaard en de waterschappen Brabantse Delta en Stichtse Rijnlanden besloten geen bezwaar in te dienen en de op hun beheergebied afgestemde definitieve Nader Besluit te accorderen. Procedure Procedureel liep de besluitvorming qua termijnen niet optimaal. Zoals aangegeven in het bijgevoegde definitieve Nader Besluit hadden we als belanghebbende zes weken na dagtekening de tijd om schriftelijk of desgewenst mondeling onze zienswijze in te dienen omtrent dit Nader Besluit. Behandelng in de W van 17 november was binnen ons waterschap niet mogelijk omdat de commissies al in oktober waren. Er is in de commissievergadering van 12 september aangegeven dat de definitieve versie de behandeling in de daaropvolgende commissie zou passeren doch dat indien daartoe aanleiding zou bestaan er alsnog bezwaar gemaakt kon worden. Daartoe was echter geen aanleiding. Gezien de dagstempeling van het verzoek van RWS en de termijn van 6 weken is in overleg met uw voorzitter en de heemraad waterbeheersing

2 DATUM VERGADERING 27 februari 2006 PAGINA 2 van 3 ONDERWERP Nader Besluit beheer Haringvliet bij de Kier aan RWS tijdig een pro forma reactie gegeven waarin is aangekondigd dat de definitieve reactie daags na de D&H vergadering verwacht kan worden. Deze reactie is uiteindelijk uitgegaan op 11 jan 2006 uitgegaan. Overige zaken Het Nader Besluit is op zich nu voldoende basis voor de beheerafspraken. Al eerder is door ons genoemd dat de praktijk zal leren of het Kierbesluit binnen alle afspraken ook daadwerkelijk beheersbaar is. Zie in dit verband ook de toelichting op de achterwaartse verzilting van dec Motief De bij brief 3 augustus 2005, kenmerk U gemaakte aanvullende opmerkingen zijn voldoende beantwoord in de definitieve versie van het Nader Besluit. 5. Gevolgen a. Financieel: Niet van toepassing. b. Personeel: Niet van toepassing. c. Juridisch: Niet van toepassing. d. Communicatief: Niet van toepassing. e. Wijze van publiceren: 0 Niet van toepassing D Internet D Pers 6. Verdere aanpak/procedure Met het Nader Besluit is maar een deel van de afspraken rondom het Kierbesluit en de compensatie geregeld. Aan de orde komen nu de volgende zaken: 1. Bestuursakkoord afsluiten met provincie Zuid-Holland inzake de compensatiewerken Kierbesluit 2. Meetnet HD bezien 3. Overleg met Bernissecommissie over afspraken zoetwaterlevering 3. Compensatiewerken uitwerken in samenwerking met provincie Zuid- Holland en andere betrokken partijen, waarbij provincie Zuid-Holland conform bestuursovereenkomst december 2004 trekker is. 4. Beheer- en onderhoud van compensatiewerken nader uitwerken (o.a. in

3 DATUM VERGADERING 27 februari 2006 PAGINA 3 van 3 ONDERWERP Nader Besluit beheer Haringvliet bij de Kier relatie met ruwwateraanvoer op Goeree-Overflakkee) Hierover zal de komende maanden aanvullend overleg plaatsvinden. 7. Evaluatie In de praktijk. Dijkgraaf en heemraden, secretaris, dijkgraaf, mr. J.B. van Gerdingen. ng/j.m. Geluk. Bijlagen (4) 1. Definitieve versie Nader Besluit 2. Brief van HD aan RWS 3. Brief van HD aan RWS d.d. 11 januari Brief van RWS aan HD, d.d. 30 januari 2006.

4 Nader besluit Waterschap Hollandse Delta Pagina 1 van 16 Nader besluit van de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Zuid-Holland namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ter uitwerking van artikel 4 van het besluit van 5 juni 2000, Staatscourant 2000, nr. 110 (Besluit Beheer Haringvlietsluizen), zoals gewijzigd bij besluit van 31 december 2004 (Staatscourant 2004, nr. 254). De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Zuid-Holland, besluit als volgt. OVERWEGINGEN In artikel 1, eerste lid, van het besluit van 5 juni 2000, met kenmerk HKW/AW 2000/8178, (Besluit Beheer Haringvlietsluizen, hierna te noemen: Kierbesluit) is door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bepaald dat de Haringvlietsluizen per 1 januari 2005 beperkt worden opengesteld. Dit betekent dat de sluizen, afhankelijk van de rijnafvoer bij Lobith, ook bij vloed worden geopend met een maximale doorlaatopening zoals aangegeven in een bij het besluit behorende bijlage. Het Kierbesluit wordt door Rijkswaterstaat beschouwd als een belangrijke stap op weg naar herstel van de estuarien natuur in het Haringvliet, Hollandsen Diep en de Biesbosch. Zowel de Biesbosch als de Voordelta maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland en zijn onderdeel van het Europees ecologisch netwerk Natura Bij het sluisbeheer conform het Kierbesluit zal de visintrek worden verbeterd en zal de geleidelijke zoet-zoutovergang worden hersteld. Op 31 december 2004 (Staatscourant 2004, nr. 254) is dit Kierbesluit gewijzigd in die zin dat de openstellingdatum is verschoven naar 1 januari 2008 en een aantal bijlagen in beperkte zin is gewijzigd. Verder is door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op 6 juni 2003 uitgesproken dat het besluit om de Haringvlietsluizen op een Kier te zetten op zichzelf staat en niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot invoering van "getemd getij", hetgeen oorspronkelijk wel de bedoeling was. Dit betekent dat een eventuele overweging om "getemd getij" in te voeren pas aan de orde is nadat het Kierbesluit is ingevoerd en nadat een apart besluitvormingstraject daartoe is doorlopen. behoud functionaliteit In artikel 4, eerste lid, van het Kierbesluit is bepaald dat de Haringvlietsluizen zodanig worden beheerd dat de functionaliteit van de innamepunten in combinatie met de daartoe bestemde vervangende noodvoorziening (KWA) van de waterschappen behouden blijft. De functionaliteit van deze innamepunten blijft behouden als - rekening houdend met de locatiespecifieke overbruggingsmogelijkheden - ter plaatse ten gevolge van de invoering van het kierregime géén significante verhoging van de chlorideconcentratie optreedt, ten opzichte van de situatie vóór de inwerkingtreding van dit besluit, rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Dit dient met onderhavig besluit nader te worden uitgewerkt. Dit is bepaald in artikel 4, tweede lid, van het Kierbesluit. Ingevolge artikel 4, vierde lid, van het Kierbesluit dienen verder regels te worden gesteld t.a.v. onder meer: de inrichting van het meetnet; de wijze waarop de chlorideconcentratie en/of eventuele andere parameters worden vastgesteld; de methodiek waarmee wordt vastgesteld of sprake is van een significante verhoging van de chlorideconcentratie en/of eventuele andere parameters, en de methode waarmee kan worden vastgesteld of deze afwijking te wijten is aan het nieuwe beheer volgens het Kierbesluit; de voorwaarden en procedures waaronder in bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 1, tweede lid, wordt afgeweken van het sluisbeheer; de wijze waarop en de frequentie waarmee de noodprocedures en de effectiviteit daarvan in de praktijk worden getest.

5 Nader besluit Waterschap Hollandse Delta Pagina 2 van 16 Op hoofdlijnen komt de aanpak ter behoud van de functionaliteit van de innamepunten neer op de volgende stappen: Via de sluisbediening in combinatie met een bewakingsmeetnet wordt voorkomen dat voorbij de lijn Middelhamis - monding Spui een verhoogde chlorideconcentratie wordt geconstateerd ten opzichte van de achtergrondwaarde van het door de rivier aangevoerde water - zulks ten gevolge van het in oostelijke richting verplaatsen van water uit zee. Ter illustratie is in de toelichting een grafiek opgenomen van het verloop van de achtergrondconcentratie voor chloride bij Lobith. Ter bewaking van de functionaliteit van de bedoelde innamepunten zal uiterlijk twee jaar voorafgaand aan het te wijzigen sluisbeheer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Kierbesluit een continu werkend meetnet voor in elk geval chloride functioneren (artikel 4, derde lid). In het Kierbesluit werd nog uitgegaan van een invoeringsperiode van een jaar, maar besloten is om een langere periode te nemen teneinde een goed bewakingssysteem te kunnen garanderen. Het sluisbedieningsprogramma (Haringvliet operationeel programma, afgekort: HOP) wordt met een waterbewegingsmodel zo afgesteld dat er geen significante veranderingen te verwachten zijn ter hoogte van de innamepunten in het gehele beschouwde gebied ten opzichte van de referentiesituatie, met uitzondering van het westelijk deel van Haringvliet (ten westen van de lijn monding Spui - Middelhamis). In de rapportage "Effecten op natuur en gebruiksfuncties" van oktober 2004 zijn de effecten beschreven als gevolg van het HOP. Deze effectrapportage bouwt voort op de resultaten van de Milieueffectrapportage van 1998, die ten grondslag ligt aan het ' Kierbesluit. Via metingen zullen de ontwikkelingen worden gevolgd. Er wordt begonnen met een voorzichtige variant van het HOP. Met de inzichten uit het traject van "Lerend Implementeren" kan het vastgestelde HOP nog aangepast worden. In het bedieningsprogramma bestaat de mogelijkheid om (desnoods) tijdelijk het beheer aan te passen. Een voorbeeld daarvan is het anticiperend extra aflaten van water bij een voorspelling van langdurige droogte. Hiermee wordt zoveel mogelijk brak water uit het Haringvliet afgevoerd naar zee waardoor later bij gesloten Haringvlietsluizen zo min mogelijk brak water ten oosten van de sluizen overblijft. Deze procedure wordt "zoetspoelen" genoemd en zal niet worden toegepast in combinatie met een eventueel gelijktijdig optredende storm op zee, omdat de Haringvlietsluizen dan worden gesloten met het oog op de veiligheid. Hiermee wordt tevens voorkomen dat extra verzilting optreedt langs het traject Nieuwe Waterweg en Oude/Nieuwe Maas. Bij de verdere uitwerking van het "Lerend Implementeren" zal rekening worden gehouden met een eventuele optredende combinatie van weersomstandigheden en afvoeren die mogelijk van invloed zijn op de zoutindringing. Als de functionaliteit van een innamepunt in het geding is als gevolg van het Kierbesluit en niet meer aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het nader besluit wordt voldaan, dan zal het sluisbedieningsprogramma daar zo mogelijk op worden aangepast. Met dit nader besluit (in het Kierbesluit aangeduid als "protocol") wordt ten aanzien van Waterschap Hollandse Delta tegemoet gekomen aan de eisen die in artikel 4 van het Kierbesluit zijn gesteld. In artikel 6 van het Kierbesluit is bepaald dat bij bijzondere omstandigheden, of in het vooruitzicht daarvan, waaronder omstandigheden waarbij de functionaliteit van de innamepunten, intrekzones en/of noodinlaten als bedoeld in artikel 3 in het geding is, door Rijkswaterstaat Zuid-Holland dan wel door het waterschap spoedberaad kan worden geëntameerd over de afwijking van het voorgenomen sluisbeheer en over andere mogelijke maatregelen. Ook op dit onderwerp zal in dit nader besluit worden ingegaan. Er bestaat een mogelijkheid om bij nadeel als gevolg van het Kierbesluit een beroep te doen op de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 (artikel 7 van het

6 Nader besluit Waterschap Hollandse Delta Pagina 3 van 16 Kierbesluit). Overigens wordt er door Rijkswaterstaat vanuit gegaan dat na het treffen van de nodige compenserende maatregelen (verplaatsing van bepaalde innamepunten) in beginsel geen schade voor waterschappen zal optreden. uitspraak rechtbank Rotterdam inzake Kierbesluit Gezien het oordeel van de rechtbank te Rotterdam in de uitspraak van 19 maart 2004 (UN nummer: AO6259, zaaknrs. 01/1335, 01/1349, 01/1365 en 01/1463 WET) dat het Kierbesluit ten onrechte als een appellabel Awb-besluit was beschouwd, is het onderhavige nader besluit wel als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb aan te merken. De rechtbank heeft immers overwogen dat "van rechtsgevolg zal eerst sprake zijn wanneer ten behoeve van het beheersplan besluiten genomen worden dan wel maatregelen worden getroffen, welke als zodanig op rechtsgevolg zijn gericht". Het Kierbeslüit zelf was niet op rechtsgevolgen gericht mede omdat daarin bestreden bepalingen: geen concrete aanspraak vestigden dan wel enig recht toekenden aan een concrete beroeps- dan wel doelgroep (artikel 1); als beleidsregels konden worden aangemerkt (artikel 7); nog nader uitgewerkt dienden te worden in een protocol (artikel 3 en 4). Aan het criterium van "rechtsgevolgen" wordt met het voorliggende nader besluit ter uitwerking van artikel 4 voldaan, zodat thans ingevolge de Awb bezwaar en beroep openstaat. totstandkomingsprocedure nader besluit Op grond van artikel 4, vierde lid, van het Kierbesluit dient dit nader besluit tot stand te komen na op overeenstemming gericht overleg met, in dit geval, het Waterschap Hollandse Delta, en dient het besluit uiterlijk één jaar voor de invoering van het gewijzigd sluisbeheer te zijn vastgesteld. Voorafgaand aan dit besluit heeft ter zake de uitwerking van het Kierbesluit overleg plaatsgevonden op ambtelijk niveau en met het bestuur van het waterschap via de Stuurgroep Realisatie de Kier. Bij de voorbereiding van dit besluit is de procedure als bedoeld in afdeling van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Daarbij is het bestuur van het Waterschap Hollandse Delta in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over het ontwerp naar voren te brengen. Zoals blijkt uit uw brief gedateerd d.d. 3 augustus 2005 heeft het bestuur van het Waterschap Hollandse Delta de volgende zienswijzen: Het zoetspoelen in combinatie met een storm op zee kan volgens uw schrijven mogelijk nadelig zijn voor de zoutindringing via de Nieuwe Waterweg. Als blijkt dat bijvoorbeeld het uitstellen van het zoetspoelen in een dergelijke situatie de zoutindringing kan verminderen, dan zal dit als maatregel in het bedieningsvoorschrift worden opgenomen. De betreffende passage in het nader besluit is hierop aangepast. U geeft aan dat het waterschap nimmer verantwoordelijkheid draagt voor schade als gevolg van verzilting en/of andere nadelige gevolgen voortvloeiende uit het gewijzigde beheer van de Haringvlietsluizen. Naar u mening is dat onvoldoende opgenomen in het ontwerpbesluit. Naar aanleiding van de zienswijze zijn ter verduidelijking van de verantwoordelijkheden enkele wijzigingen doorgevoerd in de beoordelingsprocedure of er al dan niet sprake is van behoud van functionaliteit (bijlage 4). Het moge duidelijk zijn dat de voorgestelde procedure bedoeld is om in goed overleg met u te beoordelen of er sprake is van een probleem en wat een daarbij passende oplossing zou kunnen zijn. Als blijkt dat er sprake is van overlast en/of schade dan wel extra kosten als gevolg van de openstelling van de Haringvlietsluizen, dan worden maatregelen getroffen ter voorkoming van verdere overlast dan wel schade en/of kan voor de resterende dan wel opgetreden schade een beroep worden gedaan op de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999.

7 Nader besluit Waterschap Hollandse Delta Pagina 4 van 16 U pleit voor een aanvulling van artikel 5 'bijzondere omstandigheden en spoedberaad' om nadelige gevolgen voor Waterschap Hollandse Delta te voorkomen. Aan artikel 5 is een lid toegevoegd wat aangeeft dat gebruik van de noodprocedure onverlet laat dat achteraf een beoordeling kan plaatsvinden of er sprake was van een verlies aan functionaliteit. De openstelling van de Haringvlietsluizen zoals bedoeld in het Besluit Beheer Haringvlietsluizen (Kierbesluit), voornoemd, geschiedt op 1 januari 2008, onder de volgende voorwaarden. artikel 1: begripsbepalingen 1. Uitgangssituatie (to): De dynamische situatie, waargenomen vanaf 1970, voorafgaand aan het te wijzigen sluisbeheer. 2. Referentiesituatie: chloridenconcentratie en /of waterstand indien de Haringvlietsluizen beheerd zouden zijn volgens het lozingsprogramma van vóór invoering van de Kier (LPH84). 3. Significante verandering: een betekenisvol of belangrijk verschil tussen de situatie na invoering van het kierregime en de referentiesituatie, onder vergelijkbare omstandigheden. 4. Locatiespecifieke overbruggingsmogelijkheden: de door het Waterschap Hollandse Delta en/of andere waterschappen redelijkerwijs te treffen maatregelen die nodig zijn om zo lang mogelijk te kunnen voldoen aan de integrale gebruiksfuncties tijdens een innamestop. 5. Autonome ontwikkelingen: op zichzelf staande ontwikkelingen die een effect hebben op waterkwaliteit en waterkwantiteit in het beschouwde gebied, zoals bijvoorbeeld zeespiegelrijzing, waterstaatkundige ingrepen, fluctuaties in de achtergrondconcentratie van chloride en veranderend afvoergedrag van Rijn en Maas. 6. Beschouwde gebied: de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas, Hollandsche IJssel, de Lek ten westen van Schoonhoven, het Haringvliet, de Noord, de Oude Maas, het Spui, de Dordtsche Kil, het Hollandsen Diep, de Amer ten westen van Geertruidenberg en de Merwede ten westen van Werkendam (zie bijlage 1). 7. Sleutellocaties: meetlocaties waar chloride en/of waterstanden worden gemeten en meetwaarden permanent ter beschikking staan, als zodanig aangegeven in bijlage 2. De meetwaarden op sleutellocaties geven een indicatie van de situatie op een aantal nabijgelegen innamepunten. 8. HOP: Het sluisbedieningsvoorschrift Haringvliet Operationeel Programma dat in werking treedt op 1 januari 2008 (ook aangeduid als het te wijzigen sluisbeheer). 9. LPH84: Het sluisbedieningsvoorschrift zoals thans in werking tot aan de daturn van het te wijzigen sluisbeheer. 10. Rekenmodel: een rekenkundig simulatiemodel dat de waterstanden en / chlorideconcentraties kan reproduceren. 11. Analysemethode: methodiek waarmee kan worden vastgesteld of significante veranderingen in chlorideconcentratie of waterstanden het gevolg zijn van de Kier. Een rekenmodel maakt onderdeel uit van de analysemethode. artikel 2: openstelling sluizen met behoud functionaliteit innamepunten 1. De Haringvlietsluizen staan een gedeelte van de tijd open tijdens vloed op zee. De sluisopeningen zijn afhankelijk gesteld van de afvoer van de Rijn bij Lobith. De relatie tussen de sluisopening bij eb en vloed en de afvoer bij Lobith is vastgelegd in het bedieningsvoorschrift Haringvlietsluizen (HOP).

8 Nader besluit Waterschap Hollandse Delta Pagina 5 van Via de sluisbediening volgens het HOP wordt voorkomen dat het brakke water voorbij de lijn Middelharnis - monding Spui komt. 3. De functionaliteit van de innamepunten voorbij de lijn Middelharnis- monding Spui blijft behouden als - rekening houdend met de locatiespecifieke overbruggingsmogelijkheden - ter plaatse ten gevolge van de inwerkingtreding van het besluit (sluisbeheer volgens HOP) géén significante verandering van de chlorideconcentratie dan wel waterstand optreedt ten opzichte van de situatie vóór de wijziging van het sluisbeheer (volgens LPH84, rekening houdend met autonome ontwikkelingen). artikel 3: inrichting bewakingsmeetnet 1. Het bewakingsmeetnet zal bestaan uit meetlocaties voor waterstand en waterkwaliteit. Een overzicht van dit meetnet is afgebeeld op de kaarten in bijlagen 2 en 3 bij dit besluit. 2. De resultaten van het bewakingsmeetnet voor waterstand en chlorideconcentratie op de sleutellocaties zullen ter beschikking staan van het Waterschap Hollandse Delta, dit met een zo gering mogelijke vertraging, die maximaal een uur zal bedragen. 3. Het Waterschap Hollandse Delta hanteert bij het innamepunt Bernisse een grenswaarde van 150 mg chloride per liter om te bepalen of er kan worden ingenomen of niet. artikel 4: methode vaststelling invloed van het te wijzigen sluisbeheer 1. Het te wijzigen sluisbeheer zal niet leiden tot een significante verandering van de functionaliteit van de innamepunten van het Waterschap Hollandse Delta. Mocht er naar mening van Waterschap Hollandse Delta desondanks sprake zijn van een significant geachte verandering van de waterstand of de chlorideconcentratie op een van de innamepunten, dan wordt daarover overleg gevoerd met Rijkswaterstaat Zuid- Holland. Of sprake is van een verlies aan functionaliteit in strijd met art. 2 lid 3 zal - na het optreden van die verandering - worden vastgesteld volgens de procedure zoals beschreven in bijlage 4. Een van de stappen uit die procedure is de inzet van de analysemethode. Aan de hand van de analysemethode zal worden vastgesteld of significante veranderingen in de chlorideconcentratie of waterstanden het gevolg zijn van de Kier. Onderdeel van de analysemethode is een rekenmodel: een rekenkundig simulatiemodel dat de waterstanden en chlorideconcentraties kan reproduceren. De werking van de analysemethode is kort uiteengezet in lid 2 t/m Het verschil in de werkelijk opgetreden hydrodynamische toestand (waterstanden en chlorideconcentratie in het bekken) gedurende een periode na invoering van de Kier en de hydrodynamische toestand die gedurende die periode zou zijn opgetreden bij voortzetting van het LPH84-programma, wordt bepaald aan de hand van een rekenmodel. Met dit model worden twee berekeningen gemaakt: I. een modelberekening van de werkelijk opgetreden hydrodynamische toestand gedurende een bepaalde periode na inwerkingtreding van de Kier. In het model wordt gerekend met het werkelijke sluisbeheer en de werkelijk opgetreden rivierafvoer gedurende die periode. Deze modeluitkomsten worden op de sleutellocatie(s) vergeleken met metingen; II. een modelberekening met dezelfde modelinstellingen en modelinvoer als in de berekening genoemd in l, maar dan met het sluisbeheer zoals dat gedurende de in berekening l doorgerekende periode zou zijn toegepast bij voortzetting van LPH84 (ter bepaling van de referentiesituatie).

9 Nader besluit Waterschap Hollandse Delta Pagina 6 van De modelberekeningen l en II leveren als uitkomst de berekende waterstanden en chlorideconcentraties op alle gedefinieerde sleutellocaties en innamepunten in het rekenmodel. De uitkomsten worden voor de ter zake doende sleutellocatie(s) omgerekend naar de toetsparameters "jaargemiddelde of seizoensgemiddelde", "aantal stremmingen per jaar of per groeiseizoen" en "totale duur van de stremmingen per jaar of groeiseizoen", zulks voor waterstanden en/of chlorideconcentraties. Dit resulteert voor een bepaalde sleutellocatie in een set toetsparameters voortkomende uit de berekening van de werkelijk opgetreden situatie (zie lid 2 berekening l) alsmede in een set toetsparameters voortkomende uit de berekening van de referentiesituatie (zie lid 2 berekening II). 4. Voor de sleutellocatie(s) vindt een vergelijking plaats tussen de sets van toetsparameters als genoemd in lid 3. Op basis van deze vergelijking wordt vastgesteld of het vermeende verlies aan functionaliteit het gevolg is van invoering van de Kier. 5. In voorkomende gevallen wordt in overleg met het Waterschap" Hollandse Delta beoordeeld of de afwijking heeft geleid tot problemen ten aanzien van de gebruiksfuncties die afhankelijk zijn van het betreffende innamepunt. In die gevallen dat dit heeft geleid tot overlast en\of schade dan wel extra kosten, wordt in nader overleg bepaald of aanpassing van het sluisbeheer aan de orde is zodat een dergelijke situatie in de toekomst kan worden voorkomen. In geval van (resterende) schade of extra kosten kan te allen tijde een beroep worden gedaan op de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat De analysemethode is uiterlijk een half jaar voor de openstelling van de Haringvlietsluizen gereed en gevalideerd. 7. Indien naar oordeel van Rijkswaterstaat relevante waterstaatkundige maatregelen worden getroffen of morfologische veranderingen optreden in het beïnvloedingsgebied, dan worden deze maatregelen verwerkt in het model dat voor de analysemethode wordt gebruikt. artikel 5: bijzondere omstandigheden en spoedberaad 1. Bij signalen die duiden op verlies van functionaliteit - of in het vooruitzicht daarvan - wordt in overleg met het Waterschap Hollandse Delta en eventueel andere betrokken partijen beoordeeld of er op korte termijn (in beginsel binnen 24 uur) noodzaak is om de sluisbediening (incidenteel) aan te passen volgens de noodprocedure in het HOP. 2. De omstandigheden als bedoeld in lid 1 kunnen aanleiding zijn voor het entameren van spoedberaad. Hiervoor dient contact te worden gelegd met de sluisbediening te Stellendam, waar zal worden bepaald of nader overleg met partijen noodzakelijk is en in welke mate er sprake is van noodzaak om in te grijpen in de sluisbediening. 3. Na een eventuele aanpassing van de sluisbediening zal worden vastgesteld of en in hoeverre deze aanpassing aan het sluisbeheer effectief is gebleken en of er reden is om over te gaan tot structurele aanpassing. Voor de afhandeling van de procedure daartoe is een beslisschema opgesteld en weergegeven in het bedieningsvoorschrift HOP. 4. Het testen van de noodprocedure zal nader worden uitgewerkt in het bedieningsvoorschrift HOP. Hiervoor zal worden aangesloten bij de calamiteitenregeling ingevolge de Waterstaatswet 1900 (art. 67 e.v.). 5. Het gebruik van de noodprocedure laat onverlet dat achteraf een beoordeling kan plaatsvinden of er sprake was van een verlies aan functionaliteit, waarbij de procedure van artikel 4 van toepassing is.

10 Nader besluit Waterschap Hollandse Delta Pagina 7 van 16 artikel 6: evaluatie 1. Een jaar na aanvang van het te wijzigen sluisbeheer, en vervolgens ieder jaar daaropvolgend, wordt door Rijkswaterstaat Zuid-Holland gerapporteerd aan het Waterschap Hollandse Delta (en andere waterschappen) over de effecten van het sluisbeheer. 2. De in lid 1 bedoelde rapportages worden tenminste eenmaal per jaar besproken in een begeleidingsgroep. In deze begeleidingsgroep hebben in elk geval zitting: de betrokken waterbedrijven, regionale Milieu-inspecties, waterschappen, provincies, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijkswaterstaat Zuid-Holland (voorzitter). De begeleidingsgroep wordt geïnformeerd over van de effecten die in het achterliggende jaar zijn opgetreden en hoe daarmee is omgegaan. 3. Uiterlijk vijf jaar na de invoering van het te wijzigen sluisbeheer worden de effecten daarvan in overleg met de leden van de begeleidingsgroep geëvalueerd en getoetst aan de verwachtingen als neergelegd in het milieueffectrapport over het beheer van de Haringvlietsluizen. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING In artikel 1 is een aantal begripsbepalingen genoemd. De uitgangssituatie (to) is gedefinieerd als de sinds 1970 waargenomen dynamische situatie voorafgaand aan het te wijzigen sluisbeheer. Op locaties waar geen trendbreuken in de gegevensreeksen worden waargenomen zal een zo lang mogelijke periode worden gebruikt tussen 1970 en het moment van ingaan van het te wijzigen sluisbeheer. De to zal worden vastgelegd in een gegevensbestand waarin alle gevalideerde meetwaarden van waterstand en chloride op de sleutellocaties over een zo lang mogelijke periode tussen 1970 en het moment van ingaan van het te wijzigen sluisbeheer zijn opgenomen. In de praktijk blijken de meeste metingen overigens pas vanaf 1997 voldoende bruikbaar om de to vast te leggen. Dit gegevensbestand wordt ter beschikking gesteld aan alle waterschappen. Ter illustratie van de achtergrondwaarde die in de overwegingen (pagina 2) is genoemd, is in onderstaande figuur 1 weergegeven wat de chloridegehalte is bij Lobith (op basis van daggemiddelden) Jaar Figuur 1 Verloop chlorideconcentratie bij Lobith (te beschouwen als achtergrondconcentratie voor het benedenrivierengebied) op basis van dagwaarden Bij de bepaling van de referentiesituatie wordt uitgegaan van de situatie als ware geen sprake geweest van openstelling van de Haringvlietsluizen. Deze situatie heeft derhalve meer

11 Nader besluit Waterschap Hollandse Delta Pagina 8 van 16 betrekking op de (fictieve) toekomst, terwijl de to-srtuatie een beschrijving geeft van het verleden. Bij het vaststellen van de referentiesituatie wordt rekening gehouden met autonome ontwikkelingen. Hieronder worden volgens de toelichting op het Kierbesluit verstaan: "op zichzelf staande ontwikkelingen die negatieve effecten hebben op waterkwaliteit en waterkwantiteit." Hierbij dient te worden gedacht aan effecten van zeespiegelrijzing als gevolg van klimaatverandering en veranderend afvoergedrag van Rijn en Maas. Voor bepaling van de significante verandering van de chlorideconcentratie dient volgens het Kierbesluit rekening te worden gehouden met de zogenoemde locatiespedfieke overbruggingsmogelijkheden. Dit zijn volgens de toelichting op het Kierbesluit de redelijkerwijs te treffen maatregelen die nodig zijn om zo lang mogelijk zoet water te kunnen blijven innemen zonder dat de landbouw- en industriewatervoorziening en het binnendijks integraal waterbeheer in gevaar komen. Op de zogenaamde sleutellocaties (monitoringspunten die indicatief zijn voor nabijgelegen innamepunten) worden continue metingen uitgevoerd. Bijlage 3 bij dit besluit bevat een kaart waarop de meetlocaties voor waterstanden te vinden zijn. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen vaste meetlocaties die continue het zoutgehalte registreren / doorgeven (bedoeld voor bewaking) en meetlocaties waar geen "on line" verbinding mee bestaat (bedoeld voor evaluatie achteraf). Artikel 2 bepaalt dat, in tegenstelling tot het eerdere sluisbeheer, de Haringvlietsluizen bij het HOP ook een gedeelte van de tijd openstaan tijdens vloed op zee, afhankelijk van de afvoer van de Rijn bij Lobith. De relatie tussen de sluisopening bij eb en vloed en de afvoer bij Lobith zal worden vastgelegd in het HOP. De meest actuele versie van het bedieningsvoorschrift zal te raadplegen zijn op de website Verder bepaalt artikel 2 de geografische grens van mogelijke chloride-indringing vanwege zeewater na openstelling van de Haringvlietsluizen. Het HOP wordt met een waterbewegingsmodel zo afgesteld dat er geen significante veranderingen zijn ter hoogte van de innamepunten in het gehele beschouwde gebied, met uitzondering van het westelijk deel van Haringvliet (ten westen van de lijn monding Spui - Middelharnis). Op deze wijze blijft de functionaliteit van de innamepunten ten oosten van de lijn monding Spui - Middelharnis gewaarborgd. De vraag wat als een significante verandering mag worden beschouwd wordt niet gekoppeld aan een vooraf gedefinieerde verandering in de waterstand of waterkwaliteit, maar wordt overgelaten aan de interpretatie van de waterschappen. Dit legt de verantwoordelijkheid voor het signaleren van een eventuele verandering bij de waterbeheerder zelf. Dit is een bewuste keuze, omdat het geven van een algemeen geaccepteerde en kwantitatief onderbouwde definitie niet mogelijk is gebleken. Zelfs per innamepunt blijken verschillen in de natuurlijke omstandigheden dusdanig, dat van een grote bandbreedte sprake is. Een verandering, bijvoorbeeld als gevolg van het gewijzigde beheer van de Haringvlietsluizen, zou dan pas statistisch significant zijn bij een ruime mate van overschrijding. Ter illustratie hiervan is in bijgevoegde figuur aangegeven, welke statistische bandbreedte er is geconstateerd rondom het aantal stremmingen bij het innamepunt Bernisse, over de jaren 1992 tot en met Te zien is dat deze variatie van jaar tot jaar in sommige gevallen aanzienlijk is, terwijl deze statistisch als niet significant moet worden beschouwd (met een betrouwbaarheidsinterval van 95 %). Mede op basis hiervan is tot bovenstaande aanpak besloten.

12 Nader besluit Waterschap Hollandse Delta Pagina 9 van 16 Figuur 2 Aantal keren per jaar dat de Inname bij Bemisse gestremd was (vanwege te hoge chlorideconcentratie) met daarbij het 95 % betrouwbaarheidsinterval (verticale strepen) voor de schatting van het aantal stremmingen als dit op statistische wijze wordt afgeleid uit een grote verzameling jaargangen. Wanneer de betrouwbaarheidsintervallen overlappen van jaar tot jaar, is er statistisch gezien geen sprake van een significante verandering. In artikel 3 is de inrichting van het bewakingsmeetnet beschreven. De meetlocaties zijn te vinden op kaarten bij het besluit (bijlage 2 en 3). De meetwaarden op sleutellocaties geven een indicatie van de situatie op een aantal nabijgelegen innamepunten en zullen in beginsel permanent ter beschikking staan ten behoeve van de waterschappen, zij het met een vertraging van maximaal een uur. Dit houdt verband met de tijd die nodig is om de binnengekomen gegevens te verwerken. Wat betreft een eventuele verandering van de chlorideconcentratie of waterstand die naar mening van een der partijen als significant wordt beoordeeld vindt een nadere uitwerking plaats in artikel 4 en bijlage 4 waarnaar in dit artikel wordt verwezen. De in lid 2 t/m 4 beschreven analysemethode is alleen bruikbaar voor waterstanden en chloridenconcentraties. De methodiek kan dus niet worden gebruikt voor andere waterkwaliteitsparameters. Voor behoud van functionaliteit speelt bij invoering van De Kier de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) geen rol. Het bedieningsprogramma wijkt bij beheer volgens De Kier bij een afvoer te Lobith lager dan 1200 m 3 /s niet af van het huidige beheer. De KWA wordt in werking gebracht als (onder andere) de afvoer bij Lobith lager is dan 1100 mvs, en indien verwacht wordt dat deze lage afvoer voor langere tijd aanhoudt. Derhalve zal invoering van de Kier geen effect hebben op de frequentie van inzet van de KWA. Mocht naar mening van het Waterschap Hollandse Delta wel sprake zijn van verandering van de huidige functionaliteit van de KWA, zulks ten gevolge van de Kier, dan zal hiervoor het procedureschema als aangegeven in bijlage 4 worden gevolgd. De modeluitkomsten volgens berekening l en II worden onderling vergeleken en worden daarnaast op de relevant geachte sleutellocaties tevens vergeleken met metingen van de werkelijk opgetreden situatie. De via berekening II verkregen toestand is een hypothetische toestand (i.e. er is dus geen vergelijking met metingen mogelijk) en wordt aangeduid als de referentietoestand. Rijkswaterstaat voorziet in het beheer en onderhoud van het model dat binnen de analysemethode wordt gebruikt. Indien relevante waterstaatkundige maatregelen worden getroffen in het beïnvloedingsgebied, worden deze maatregelen verwerkt in het model en wordt het voor de nieuwe situatie opnieuw afgeregeld en gevalideerd. Het gaat hierbij alleen om veranderingen in het hoofdwatersysteem, dus niet die in het regionale waterbeheer.

13 Nader besluit Waterschap Hollandse Delta Pagina 10 van 16 In artikel 5 is bepaald wat dient te gebeuren indien er een verlies van functionaliteit dreigt te ontstaan als gevolg van bijzondere omstandigheden. Er kunnen immers omstandigheden zijn die aanleiding geven om rivierwater zo snel mogelijk richting zee te doen afvoeren en de sluizen op een grotere opening te zetten. Een voorbeeld van een dergelijke omstandigheid is waterverontreiniging of een probleem in de bedrijfsvoering (calamiteit bij de waterbeheerder). Ook kunnen er redenen zijn om de sluizen juist geheel te sluiten in verband met de veiligheid of dreigende verzilting. Het betreft hier uitzonderlijke gevallen die om snel te nemen maatregelen vragen. Spoedoverleg kan nodig zijn om eventuele schade zoveel als mogelijk te voorkomen. In artikel 6 is opgenomen wat en wanneer en wordt geëvalueerd ten aanzien van de effecten van het sluisbeheer. Deze bepalingen zijn ongewijzigd overgenomen uit het Kierbesluit van Bij de evaluatie zal aan alle betrokken belangen aandacht worden besteed. De bijlagen 1 t/m 4 maken onderdeel uit van dit besluit. DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze, DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS ZUID-HOLLAND, drs. F.J.P. Heuer.

14 Nader besluit Waterschap Hollandse Delta Pagina 11 van 16 Bijlagen 1. Kaart met beschouwde gebied 2. Overzicht sleutellocaties en chloridemeetnet 3. Meetnet waterstanden 4. Beoordelingsprocedure behoud van functionaliteit

15 Ontwerp Nader Besluit Waterschap Hollandse Delta (bijlagen) 811 Bijlage 1 kaart met beschouwde gebied ' BIESBOSCH Figuur 1,1 Beschouwde gebied

16 Ontwerp r-4ader Bestuit Water«;ha P Koi!andseDetoi(b(jl3gefi) Overzicht sleutellocattes en chloridemeetnet 5 MaumxKf turnt * - ^T3 i Spa /"\ *' C.J*, l* \«t * / l OU» «a»?f nm f^ *^«* K f /guur 2. 1 Overzicht van sleute/focaffes (zie artikel 1 voor een nadere omschrijving) en het chloridemeetnet (aangeduid als zoutmeetnet) ten tijde van de Kier.

17 Ontwerp Nader Besluit Waterschap Hollandse Delta (bijlagen) 813 Bijlage 3 Meetnet waterstanden Het zoutmeetnet is reeds weergegeven in bijlage 2. Waterstanden worden gemonitord op de locaties van onderstaande figuur 3.1. *«Figuur 3.1, waterstanden ten tijde van de Kier

18 Nader Besluit Waterschap Hollandse Delta (bijlagen) B16 Een van de waterschappen of waterbedrijven geeft aan dat de functionaliteit van een of meerdere innamepunten mogelijk in het geding is (geweest), zulks vermoedelijk ten gevolge van de Kier. Het signaleren van een dergelijke mogelijke significante verandering is de verantwoordelijkheid van het betreffende waterschap of waterbedrijf. Vervolgens wordt een overieg geëntameerd met Rijkswaterstaat. Bepaal in het overleg of daadwerkelijk sprake is van een significante verandering: 1. als hiervan sprake is en/of bij twijfel, dan wordt vervolgd met activiteit als hiervan geen sprake is dan eindigt deze procedure. Er kan sprake zijn van een significante verandering indien de geconstateerde veranderingen in chloridengehalte dan wel waterstand belangrijk afwijken van de uitgangssituatie (zie artikel 1 lid 1). a. De berekeningen van de effecten op chloridegehalte en\of waterstand worden uitgevoerd met een rekenmodel voor een sluisbediening volgens HOP en LPH'84 (werkelijk beheer) bij gelijke periode, modelinstellingen en modelrandvoorwaarden. b. De resultaten van de modelberekening worden vastgelegd in een tussentijdse effectrapportage c. Vervolg met activiteit 030 Beoordeel in overleg en aan de hand van de tussentijdse effectrapportage of de afwijking is veroorzaakt door het gewijzigd sluisbeheer (bediening volgens HOP): 1. Indien de afwijking (mogelijk) is veroorzaakt door het gewijzigd sluisbeheer vervolg dan met activiteit Indien de afwijking niet is veroorzaakt door het gewijzigd sluisbeheer dan eindigt deze procedure.

19 Nader Besluit Waterschap Hollandse Delta (bijlagen) B17 Beoordeel in overleg en aan de hand van de tussentijdse effectrapportage, de gehanteerde gebruiksstrategie van het betreffende innamepunt en de periode waarin deze afwijking optrad, of de afwijking heeft geleid tot problemen ten aanzien van de gebruiksfuncties die afhankelijk zijn van het betreffende innamepunt: 1. Indien geen sprake is van overlast en/of schade dan wel extra kosten dan eindigt de procedure. 2. Indien wel sprake is van overlast en/of schade dan: a. worden maatregelen getroffen ter voorkoming van verdere overlast dan wel schade (bijvoorbeeld het aanpassen van het bedieningsvoorschrift door Rijkswaterstaat Zuid-Holland), en/of; b. kan voor de resterende dan wel opgetreden schade een beroep worden gedaan op de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat Beide partijen dragen zelf zorg voor het leveren van de noodzakelijke informatie en documenten. Bij onenigheid over de vraag of er sprake is van overlast en/of schade dan wel extra kosten als gevolg van de openstelling van de Haringvlietsluizen, dan zal zonodig een derde partij worden ingeschakeld om advies te geven. Dit advies is niet op voorhand bindend. Mocht ook daarna nog altijd sprake zijn van onenigheid, dan kan een beroep worden gedaan op de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999.

20 \ J '\s Nader Besluit Waterschap Hollandse Delta (bijlagen) Bijlage 4 Beoordelingsprocedure behoud van functionaliteit B15

Noord-Zuidrelaties Rijn-Maasmonding. Onderdeel van de Systeemanalyse Rijn-Maasmonding

Noord-Zuidrelaties Rijn-Maasmonding. Onderdeel van de Systeemanalyse Rijn-Maasmonding Noord-Zuidrelaties Rijn-Maasmonding Onderdeel van de Systeemanalyse Rijn-Maasmonding Ymkje Huismans - Kennisdag Zoetwater 8 november 2016 Gebiedsbeschrijving Enige open verbinding met zee Hollandsche IJssel

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Kenmerk Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d.

Nadere informatie

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13 Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni 2005 Onderwerp: Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek Agendapuntnr: 13 Inleiding Het Waterakkoord voor de Hollandsche IJssel en Lek is opgesteld op grond van artikel

Nadere informatie

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A,

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Staten

Lid Gedeputeerde Staten Lid Gedeputeerde Staten H.M.C. Dwarshuis-van de Beek Contact T 070-441 6418 F 070-441 79 92 hmc.dwarshuls@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP DenHaag T 070-441 6611 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Verkeer en Waterstaat Ir. C.M.P.S. Eurlings Postbus 20906 2500 EX Den Haag datum 12 maart 2008 contactpersoon mw. mr. R.M. Driessen doorkiesnummer 070-361 9852 faxnummer 070-361 9746 e-mail

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Nr. 2014/78 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET PEILBESLUIT VOLKERAK-ZOOMMEER Datum:

ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET PEILBESLUIT VOLKERAK-ZOOMMEER Datum: ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET PEILBESLUIT VOLKERAK-ZOOMMEER Datum: DE STAATSSECRETARIS VAN Gelezen: 1. PKB Ruimte voor de Rivier (d.d. 19-12-2006) 2. Het Milieueffectrapport Waterberging van het

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Combinatie A4 Burgerveen - Leiden t.a.v. mevrouw P. Bakker Postbus 4019 2301 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Op grond van de verstrekte informatie concludeert het CBP dat de FAD voornemens is het Protocol op een aantal punten te wijzigen.

Op grond van de verstrekte informatie concludeert het CBP dat de FAD voornemens is het Protocol op een aantal punten te wijzigen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl Besluit inzake de verklaring omtrent de

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Definitieve bevindingen Rijnland ziekenhuis

Definitieve bevindingen Rijnland ziekenhuis POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Definitieve bevindingen Rijnland ziekenhuis

Nadere informatie

Nota van B&W. drs. Th.L.N. Weterings, C. Loggen 5 november 2013 M.P. van der Plaats (6256)

Nota van B&W. drs. Th.L.N. Weterings, C. Loggen 5 november 2013 M.P. van der Plaats (6256) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer Procesbesluit in verband met het besluit 16 oktober 2013 van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte,

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte, Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 06-04-2006 DMW 2006/2196 DRZZ 06-2626/GV 20-07-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 juli 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College Onderwerp: V200900705 Beslissing op bezwaar van mw. mr. L. Boer (namens mevr. A.R.C. van Loon) met betrekking tot de geweigerde bouwvergunning voor het veranderen van de linkerzijde van de voorgevel

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013,

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013, Besluit op bezwaar Kenmerk: 612321/630377 Betreft: Radio Decibel Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn beslissing van 17 maart 2009, kenmerk 15300/2009002841, waarbij de namen van drie radioprogrammakanalen

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 14 maart 2011.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 14 maart 2011. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 94 d.d. 12 april 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 april 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Civil Support

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon memo Witteveen+Bos Postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon datum

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

kenmerk IENM/BSK-2014/47134

kenmerk IENM/BSK-2014/47134 > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Prorail BV. Bed rijfsstrateg ie mr. L.C. Makkinga Postbus 2038 3500 GA Utrecht Datum 8juli 2014 Betreft Beslissing op bezwaar gericht tegen 7 tijdelijke ontheffingen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 De Raad van de Gemeente Beesel; Gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

19. Verzilting: (Paragraaf 5.3/5.4 + achtergronddocument)

19. Verzilting: (Paragraaf 5.3/5.4 + achtergronddocument) Betreft Verduidelijking van effecten van Verdieping NWW Project P797 Van HydroLogic Aan Havenbedrijf Rotterdam Datum 08-03-2016 1 Inleiding Rijkswaterstaat heeft, als Bevoegd Gezag voor de ontgrondingvergunning

Nadere informatie

*Z033732B8C5* gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

*Z033732B8C5* gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; *Z033732B8C5* Registratienummer: Z -14-27454 / 26824 Verordening individuele inkomenstoeslag Goeree-Overflakkee De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 15 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 22! 2007

AGENDAPUNTNUMMER 15 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 22! 2007 DATUM VERGADERING 28jljni2007 BULAGE(N) l AGENDAPUNTNUMMER 15 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 22! 2007 B0701137 AAN DE VERENIGDE VERGADERING waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A;

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A; CRU05.005 Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/04.031361/A; Gelet op artikel 14 van de Wet op de waterkering en op de Provinciewet;

Nadere informatie

CONTACTPERSOON L Hoopman-Everdij DOORKIESNUMMER (44004) ADRES I. everd wshd. nl. BIJLAGEN vergunning met nr.

CONTACTPERSOON L Hoopman-Everdij DOORKIESNUMMER (44004)  ADRES I. everd wshd. nl. BIJLAGEN vergunning met nr. DATUM VERZONDEN 2 4 SEP. 2013 uw BRIEF VAN 6 september 2013 UW KENMERK ONS KENMERK VG/U INGEKOMEN NR. 11306485 ONDERWERP Watervergunning CONTACTPERSOON L Hoopman-Everdij DOORKIESNUMMER 088-97 (44004) E-MAILADRES

Nadere informatie

Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe

Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe Zienswijzennota Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Procedure bestemmingsplan 3 2 Samenvatting en beantwoording zienswijze 4 3 Aanpassingen bestemmingsplan

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer fb-jm/sl/harlequin / BVB bm mr. J.B. Mons (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer fb-jm/sl/harlequin / BVB bm mr. J.B. Mons (035) Aantekenen Bousie Advocaten t.a.v. de heer mr. Th.J. Bousie Weteringschans 126 1017 XV AMSTERDAM Datum Onderwerp 5 januari 2006 Beslissing op bezwaarschrift Harlequin Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201010673/1 A/1. Datum uitspraak: 25 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend v o o r s t e l n u m m e r v e r g a d e r i n g r e g i s t r a t i e n u m m e r 172344 p o r t e f e u i l l e h o u d e r b e h a n d e l e n d a m b t e n a a r

Nadere informatie

1. Op 2 juli 1999 heeft Nellen Seeds bij de NMa een klacht ingediend tegen de Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed (hierna: NVZP).

1. Op 2 juli 1999 heeft Nellen Seeds bij de NMa een klacht ingediend tegen de Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed (hierna: NVZP). BESLUIT Zaaknummer 1400/Nellen Seeds vs NVZP Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot niet ontvankelijkverklaring van het bezwaarschrift gericht tegen zijn besluit

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus 8983 3009 TC ROTTERDAM Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 1 Onderwerp Toepassen van artikel 4.7, lid 1 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas met betrekking tot het vrijstellen

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte heer De Geus,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte heer De Geus, Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.hamaker@ser.nl Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid

Nadere informatie

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne.

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne. Besluit Kenmerk: 619878/623042 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Zaaknummer: OLOGyd02 Onderwerp beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Collegevoorstel Inleiding Op 3 januari 2010 heeft dhr. C.H. Verbunt bezwaar gemaakt tegen de weigering van een kapvergunning, gedateerd

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) AANGETEKEND Stichting Rotterdamse T.V. Producties / RNN p/a Haulussy The Law Company Advocaten T.av. de heer mr. M.A.C. Backx Postbus 21130 3001 AC ROTTERDAM Datum Onderwerp 8 september 2005 Beslissing

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In 2012 is de motie West krijgt een

Nadere informatie

Directie Zeeland. Doorkiesnummer 0118-686480. Bijlage(n). Uw kenmerk

Directie Zeeland. Doorkiesnummer 0118-686480. Bijlage(n). Uw kenmerk » Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland 1 2 NOV 1999 Aan het hoofd van de hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen van Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Procedurenummers: AWB 06/157 WET VV + AWB 06/158 WET VV + AWB 06/159 WET VV

Procedurenummers: AWB 06/157 WET VV + AWB 06/158 WET VV + AWB 06/159 WET VV Uitspraak RECHTBANK MAASTRICHT Sector Bestuursrecht Procedurenummers: AWB 06/157 WET VV + AWB 06/158 WET VV + AWB 06/159 WET VV Uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht op de verzoeken

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van, kenmerk, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen Eerste aanleg - meervoudig

het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen Eerste aanleg - meervoudig uitspraak deze uitspraak Essentie uitspraak: Bevi niet van toepassing indien verandering geen nadelig gevolg heeft voor het plaatsgebonden risico. Via milieubeheervergunning kunnen, buiten het Bevo om,

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015 De raad van de gemeente Wierden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel b en lid 2 Participatiewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.: 2014.11886 Onderwerp : Programma : 11. Bouwen en wonen Agenda nr. : 13, 2014/53 Voorstel tot het (gewijzigd)

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode:

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode: Alblasserdam Bedrijventerrein Jonker nota zienswijzen identificatie planstatus identificatiecode: datum: 102.13942.00 01-09-2009 opdrachtleider: opdrachtgever: mr. S. Lamkadmi gemeente Alblasserdam A.005/02

Nadere informatie

B en W nummer ; d.d

B en W nummer ; d.d B en W nummer 130889; d.d. 1-10-2013 Onderwerp Onderdoorgang onder spoor Kanaalweg; Risico voor bedrijfszekerheid van spoorbrug tijdens bouw onderdoorgang; vaststellen brief aan ProRail en brief aan gemeenteraad.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip "Annemarij"

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip Annemarij CONCEPT afdeling Stedelijke Ontwikkeling De heer E.P. Blaauw Postbus 10075 1001 EB AMSTERDAM ambtenaar : Mw. A. van Kruijssen uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 222 uw kenmerk : fax : ons kenmerk :

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

Notitie. Gemeente Utrecht. Georg Huith en Robin Aerts. Second opinion Stadsverwarming Leidsche Rijn. 1 Inleiding

Notitie. Gemeente Utrecht. Georg Huith en Robin Aerts. Second opinion Stadsverwarming Leidsche Rijn. 1 Inleiding Notitie voor Gemeente Utrecht cc van Georg Huith en Robin Aerts datum 10 maart 2016 betreft Second opinion Stadsverwarming Leidsche Rijn zaaknr 11002455 1 Inleiding 1.1 U verzocht ons een second opinion

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam Gemeente Watertand 2 4 APR 2015 INGEKOMEN de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland Gemeente Waterland APR' ZO ( (4ESCAND datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie