Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V."

Transcriptie

1 Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden TC Enschede, NL Telefoonnummer 0031 (0) Fax nummer 0031 (0)

2 Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) No 1907/2006 Taski Jontec Terrastar F9e Herziening van: Versie: 05 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam: Taski Jontec Terrastar F9e 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik: Alleen voor professioneel gebruik AISE-P406 - Vloeronderhoudsmiddel. Manueel gebruik Ontraden gebruik: Gebruik, anders dan het geïdentificeerd gebruik, wordt niet aanbevolen Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Diversey B.V. Contact details Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Tel: Telefoonnummer voor noodgevallen In geval van accidentele vergiftiging kan contact opgenomen worden met: NVIC, Tel: (Uitsluitend door een behandeld arts, buiten kantooruren) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Het product is geclassificeerd en gekenmerkt in overeenstemming met Richtlijn 1999/45EG en overeenkomstige nationale wetgeving. Gevaaraanduiding Xn - Schadelijk F - Licht ontvlambaar Gevaarszinnen: R11 - Licht ontvlambaar. R38 - Irriterend voor de huid. R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel. R20/21/22 - Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid Etiketteringselementen Xn - Schadelijk F - Licht ontvlambaar Bevat,, Gevaarszinnen: R11 - Licht ontvlambaar. R38 - Irriterend voor de huid. R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel. R20/21/22 - Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Veiligheidszinnen: S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S22 - Stof niet inademen. S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S 3/7 - Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren. S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht Andere gevaren Taski Jontec Terrastar F9e Pagina 1 / 14

3 andere gevaren bekend. Het product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zpzb in overeenstemming met Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIII. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2. Mengsels EG nummer CAS nummer REACH nummer Classificatie Classificatie Aanteke Massaproce (EC) 1272/2008 ningen nt Xi; R38 Skin Irrit. 2 (H315) Xn; R21/22-41 Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Eye Dam. 1 (H318) diammoniumoxalaatmonohydra Xn; R21/22 Acute Tox. 4 (H302) 3-10 at Acute Tox. 4 (H312) T; R23/24/25 Acute Tox. 3 (H301) 3-10 Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Polymer* [4] Xi,N; R38-50 Aquatic Acute 1 (H400) Skin Irrit. 2 (H315) * Polymeer De volledige tekst van de in deze rubriek genoemde R, H en EUH zinnen wordt gegeven in rubriek 16. Werkplek blootstellingsgrenzen worden, indien, in subrubriek 8.1 gegeven. [1] Vrijgesteld: ionen mengsel. Zie Verordening (EG) No 1907/2006, Bijlage V, punt f 3 en 4. Het zout is potentieel aanwezig, gebaseerd op berekeningen, en alleen meegenomen voor de classificatie en etikettering. Elke grondstof van de ionen mengsel is geregistreerd, zoals vereist. [2] Vrijgesteld: vermeldt in Bijlage IV van Verordening (EG) Nr. 1907/2006. [3] Vrijgesteld: Bijlage V van Verordening (EG) Nr. 1907/2006. [4] Vrijgesteld: polymeer. Zie Artikel 2(9) van Verordening (EG) Nr. 1907/2006. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemene informatie: Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Het wordt aanbevolen om de medische controle gedurende ten minste 48 uur na een ongeval voort te zetten. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen. Inademing Verwijder van de blootstellingsbron. Onmiddellijk medische hulp inroepen. Aanraking met de huid: Spoelen met veel water. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Indien de irritatie blijft een dokter raadplegen. Aanraking met de ogen: Onmiddellijk afwassen met veel water. Onmiddellijk medische hulp inroepen. Inslikken: Verwijder restanten uit de mond. Onmiddellijk 1-2 glazen water of melk drinken. Onmiddellijk medische hulp inroepen. Zelfbescherming van de eerste hulp Overweeg persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aangegeven in subrubriek 8,2. verlener: 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Inademing: Veroorzaakt irritatie. Schadelijk. Aanraking met de huid: Veroorzaakt irritatie. Schadelijk bij absorptie. Aanraking met de ogen: Veroorzaakt ernstige irritatie. Inslikken: Veroorzaakt irritatie. Schadelijk. Sensibilisering: effecten bekend Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling informatie over klinische tests en medische controle. Specifieke toxicologische informatie over stoffen, indien, zijn te vinden in rubriek 11. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5,1 Blusmiddelen Koolstofdioxide. Droogpoeder. Watersproeistraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim bestrijden. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt speciale gevaren bekend. 5.3 Advies voor brandweerlieden Zoals bij elke brand, een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel dragen en geschikte beschermende kleding inclusief handschoenen en oog / gezicht bescherming. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures Zorg voor voldoende ventilatie. Stof of damp niet inademen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Pagina 2 / 14

4 Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Mechanisch opnemen. Zorg voor voldoende ventilatie. 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie voor persoonlijke beschermingsmiddelen subrubriek 8.2. Ten aanzien van afvalverwerking zie rubriek 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Advies voor veilige hantering: Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Niet mengen met andere producten tenzij Diversey dit geadviseerd heeft. Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Vermijd stofvorming. Voor advies over algemene beroepsmatige hygiëne zie de subrubriek 8.2. Voor milieu blootstelling beheersing, zie subrubriek 8.2. Voor niet verenigbare materialen, zie subrubriek Brand- en explosiepreventie: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Vereisten voor opslagruimtes/-voorzieningen: Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften. Gecombineerde opslag in magazijn / inrichting: Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften. Gescheiden bewaren van producten die chloor of sulfiet bevatten. Standaard opslag voorwaarden Bewaren in originele container. Container goed gesloten houden. Zie voor te vermijden omstandigheden subrubriek Specifiek eindgebruik specifiek advies voor eindgebruik. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters Werkplek blootstellinggrenswaarden Lucht grenswaarden, indien : Biologische grenswaarden, indien : Aanbevolen monitoringprocedures, indien : aanvullende blootstellingsgrenzen onder de gebruiksomstandigheden, indien : DNEL/DMEL en PNEC waarden Blootstelling van de mens DNEL orale blootstelling - Gebruiker (mg/kg bw) Korte termijn - lokale effecten Korte termijn- Lange termijn - llokale effecten Lange termijn DNEL dermale blootstelling - Werknemer Korte termijn - lokale effecten Korte termijn mg/cm 2 huid DNEL dermale blootstelling - Gebruiker Lange termijn - llokale effecten Lange termijn Pagina 3 / 14

5 Korte termijn - lokale effecten Korte termijn mg/cm 2 huid Lange termijn - llokale effecten Lange termijn DNEL inhalerings blootstelling - Werknemer (mg/m 3 ) Korte termijn - lokale effecten Korte termijn- Lange termijn - llokale effecten Lange termijn DNEL inhalerings blootstelling - Gebruiker (mg/m 3 ) Korte termijn - lokale effecten Korte termijn- Lange termijn - llokale effecten Lange termijn- Milieublootstelling Milieublootstelling - PNEC Oppervlaktewater, zoet Oppervlaktewater, zee Afwisselend Rioolwaterzuiveringsi stalatie Milieu blootstelling - PNEC, continu Sediment, zoetwater (mg/kg) Sediment, zee (mg/kg) Vuil Lucht (mg/m 3 ) 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Stof niet inademen. Vermijd aanraking met huid en ogen. De volgende informatie is van toepassing voor het gebruik zoals aangegeven in subrubriek 1,2 Indien wordt voor instructies voor de toepassing en hanteren van het product verwezen naar het product informatie blad. In deze rubriek worden normale gebruiksomstandigheden verondersteld Aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor het hanteren van het onverdunde product: Pagina 4 / 14

6 Passende technische maatregelen: Passende organisatorische maatregelen: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig. Vermijdt, waar mogelijk, direct contact en/of spatten. Personeel opleiden. Persoonlijke beschermingsmiddelen Oog / gezicht bescherming (nauwsluitende) Veiligheidsbril (EN 166). Handbescherming: Chemisch-bestendige beschermende handschoenen (EN 374). Controleer de instructies betreffende permeabiliteit en doorbraaktijd, zoals gegeven door de handschoenen leverancier. Houdt rekening met specifieke lokale gebruiksomstandigheden, zoals risico van spatten, snijden, contact tijd en temperatuur. Voorgestelde handschoenen voor langdurig contact: Materiaal: butylrubber Doorbraaktijd: >= 480 min Materiaaldikte: >=0.7 mm Voorgestelde handschoenen voor bescherming tegen spatten: Materiaal: nitrilrubber Doorbraaktijd: >= 30 min Materiaaldikte: >=0.4 mm Lichaamsbescherming: Ademhalingsbescherming Milieublootstellingsmaatregelen: in overleg met de leverancier van beschermende handschoenen kan een ander type gekozen worden, die vergelijkbare bescherming geeft. Chemisch bestendige kleding en laarzen dragen als directe blootstelling aan de huid en/of spatten kunnen optreden. Indien blootstelling aan stof niet kan worden vermeden, gebruik: halfmasker (RN 140) of vol gelaatsmasker (EN 136) met deeltjes filter P1 (EN 143) Houdt rekening met specifieke lokale gebruiksomstandigheden. In overleg met de leverancier van ademhalingsbeschermingsmiddelen kan een ander type gekozen worden, die vergelijkbare bescherming geeft. met deeltjes filter P2 (EN 143) Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische eigenschappen De informatie in deze rubriek verwijst naar het product, tenzij er specifiek wordt aangegeven, dat er van stoffen worden vermeld Fysische staat: Vaste stof Kleur: Geel Geur: Product specifiek Geurdrempelwaarde: Niet van toepassing ph: ph in verdunning Smeltpunt/vriespunt ( C): Niet bepaald Begin kookpunt en kooktraject ( C): Niet bepaald Methode / opmerking Stof, kookpunt Waarde ( C) Product ontleed voor dat het gaat koken Methode Atmosferische druk (hpa) Methode niet bekend 1013 Vlampunt ( C): Niet van toepassing. Vlamonderhoudend: Niet bepaald Verdampingssnelheid: Niet bepaald Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet bepaald Bovenste/onderste ontvlambaarheidsgrenswaarden (%): Niet bepaald Methode / opmerking Stof, ontvlambaarheid of explosieve grenzen, indien : Pagina 5 / 14

7 Dampspanning: Niet bepaald Methode / opmerking Stof, dampdruk Waarde (Pa) Methode Temperatuur ( C) Te verwaarlozen 20 Dampdichtheid: Niet bepaald Relatieve dichtheid: 1.00 g/cm³ (20 C) Oplosbaar in / mengbaar met Water Oplosbaar Methode / opmerking Stof, oplosbaarheid in water: Waarde Methode (g/l) 100 Methode niet bekend 25 Oplosbaar 25 Temperatuur ( C) Stof, verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Kow): zie subrubriek 12.3 Zelfontbrandingstemperatuur: Niet bepaald Ontledingstemperatuur: Niet bepaald Viscositeit: Niet uitgevoerd Ontploffingseigenschappen: Niet explosief. Oxidatie-eigenschappen: Niet oxiderend. Methode / opmerking 9.2 Overige informatie Oppervlaktespanning (N/m): Niet bepaald Corrosief voor metalen (volgens IMDG/ADR verordening): Niet bepaald Stof, dissociatieconstante, indien : RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit reactiviteitsgevaren bekend onder normale opslag- en gebruiks-condities Chemische stabiliteit Stabiel onder normale opslag- en gebruiks-condities Mogelijke gevaarlijke reacties gevaarlijke reacties bekend onder normale opslag- en gebruiks-condities Te vermijden omstandigheden Verwijderd houden van warmte en direct zonlicht. Op een koele plaats bewaren Chemisch op elkaar inwerkende materialen Verwijderd houden van producten die chloor of sulfiet bevatten. Reageert met alkaliën Gevaarlijke ontledingsproducten bekend onder normale opslag en gebruikscondities. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten Mengsels Pagina 6 / 14

8 Van het mengsel zijn geen test Stof, indien relevant en, zijn hieronder weergegeven. Acute toxiciteit Acute orale toxiciteit (mg/kg) Soort Methode Blootstellin gtijd (h) LD Rat Methode niet bekend LD50 > 2000 Rat Methode niet bekend Acute dermale toxiciteit (mg/kg) Soort Methode Blootstellin gtijd (h) LD Konijn Methode niet bekend Acute toxiciteit bij inademing Soort Methode Blootstellin gtijd (h) Irritatie en corrosiviteit Huid irritatie en corrosiviteit Resultaat Soort Methode Blootstellingtijd Irriterend Konijn Non guideline test Oog irritatie en corrosiviteit Resultaat Soort Methode Blootstellingtijd Ernstige schade Methode niet bekend Ernstige schade Konijn richtsnoer test Pagina 7 / 14

9 Irritatie en corrosiviteit aan de luchtwegen Resultaat Soort Methode Blootstellingtijd Sensibilisatie Sensibilisatie bij huidcontact Resultaat Soort Methode Blootstellingtijd (h) Niet sensibiliserend Methode niet bekend Bij inademing sensibiliserend Resultaat Soorten Methode Blootstellingtijd Toxiciteit bij herhaalde toediening Sub-acute of sub-chronische orale toxiciteit (mg/kg bw/d) Soort Methode Blootstellin gtijd (dagen) Specifieke effecten en aangetaste organen Sub-chronische dermale toxiciteit (mg/kg bw/d) Soort Methode Blootstellin gtijd (dagen) LOAEL 150 Rat Methode niet bekend Specifieke effecten en aangetaste organen Subchronische inhalatietoxiciteit Pagina 8 / 14

10 (mg/kg bw/d) Soort Methode Blootstellin gtijd (dagen) Specifieke effecten en aangetaste organen Chronische toxiciteit diammoniumoxalaatmo nohydraat ammoniumhexafluorosil icaat Blootstellin gsroute Eindpunt Waarde (mg/kg bw/d) Soort Methode Blootstellin gtijd (dagen) Specifieke effecten en aangetaste organen Opmerking CMR-effecten (carcinogeniteit, mutageniteit en toxiciteit voor de voortplanting) Mengsel : Gebaseerd op beschikbare ; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Gegevens over stoffen, indien relevant en Kankerverwekkendheid Effect geen geen geen geen geen Mutageniteit Resultaat (in-vitro) Methode (in-vitro) Resultaat (in-vivo) bewijs voor mutageniteit, OECD 471 (EU negatieve testresultaten B.12/13) Methode (in-vivo) Voortplantingstoxiciteit Eindpunt Specifiek effect Waarde (mg/kg bw/d) diammoniumoxalaatmo nohydraat ammoniumhexafluorosil icaat Soort Methode Blootstelling tijd Opmerkingen en andere gerapporteerde effecten Pagina 9 / 14

11 Mogelijke nadelige gezondheidseffecten en symptomen Effecten en symptomen die verband houden met het product, indien van toepassing, zijn opgenomen in subrubriek 4.2. RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit Mengsels Er zijn geen test voor dit mengsel. Gegevens over stoffen, indien en relevant, worden hieronder genoemd Korte termijn aquatische toxiciteit Korte termijn aquatische toxiciteit - vis LC Carassius auratus LC Brachydanio rerio Aquatische toxiciteit op korte termijn - crustacea Soorten Methode Blootstelin gstijd (h) Methode niet gegeven 48 Methode niet gegeven 96 Soorten Methode Blootstelin gstijd (h) EC Daphnia Methode niet gegeven 48 magna Straus EC Niet gespecificeerd Methode niet gegeven 48 Aquatische toxiciteit op korte termijn - algen Soorten Methode Blootstelin gstijd (h) IC50 80 Methode niet gegeven 192 EC Not specified Methode niet gegeven 72 Aquatische toxiciteit op korte termijn - zoutwater soorten Soorten Methode Blootstelin gstijd (dagen) Pagina 10 / 14

12 Effect op rioolwaterzuiveringsinstallatie - toxiciteit voor bacteriën Inoculum Methode Blootstelin gstijd EC Methode niet gegeven 16 uur /uren EC10 > 1000 Pseudomonas Methode niet gegeven Aquatische lange termijn toxiciteit Aquatische lange termijn toxiciteit - vis Aquatische lange termijn toxiciteit - crustacea Soorten Methode Blootstelin gstijd Soorten Methode Blootstelin gstijd Waargenomen effecten Waargenomen effecten Aquatische toxiciteit voor andere aquatische benthische organismen, met inbegrip van in het sediment levende organismen, indien : Land toxiciteit Land toxiciteit - regenworm, indien : Land toxiciteit - planten, indien : (mg/kg dw soil) EC50 1 Soorten Methode Blootstelin gstijd (dagen) Waargenomen effecten Land toxiciteit - vogels, indien : Land toxiciteit - nuttige insecten, indien : Land toxiciteit - bodem bacteriën, indien : 12,2 Persistentie en afbreekbaarheid Abiotische degradatie Abiotische afbraak - fotolytische afbraak in lucht, indien : Abiotische afbraak - hydrolyse, indien : Abiotische afbraak - andere processen, indien : Biodegradatie Pagina 11 / 14

13 Biologische afbreekbaarheid - anaërobe omstandigheden Inoculum Analytische methode 89 % in 20 dag(en) CO2 productie > 60 % in 28 dag(en) Biologische afbreekbaarheid - anaërobe en zout water omstandigheden, indien : Afbraak in de relevante milieucompartimenten, indien : DT50 Methode Evaluatie Methode niet gegeven OECD 301B Gemakkelijk biologisch afbreekbaar Gemakkelijk biologisch afbreekbaar 12,3 Bioaccumulatie Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow) Waarde Methode Evaluatie Hoog potentieel voor bioaccumulatie -1.7 Methode niet gegeven bioaccumulatie verwacht Laag potentieel voor bioaccumulatie Bioconcentratiefactor (BCF) Waarde Soorten Methode Evaluatie Opmerking diammoniumoxalaatmo nohydraat ammoniumhexafluorosil icaat 12.4 Mobiliteit in de bodem Adsorptie/desorptie aan de bodem of sediment Adsorptie coëfficiënt Log Koc Desorptie coëfficiënt Log Koc(des) Methode Bodem/sediment type Evaluatie Potentieel voor mobiliteit in de bodem, in water oplosbaar Potentieel voor adsorptie aan de bodem 12.5 Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT/zPzB, indien van toepassing, worden vermeld in rubriek Andere schadelijke effecten andere bijwerkingen bekend. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 13,1 Afvalverwerkingsmethoden Afval van residuen / niet-gebruikte producten: Europese afvalstoffenlijst: Lege verpakking Aanbeveling: Verwijdering volgens nationale of lokale bepalingen * - organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat. Verwijdering volgens nationale of lokale bepalingen. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Pagina 12 / 14

14 ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA VN-nummer Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Zwavel, mengsel Sulphur, mixture Transportgevarenklasse(n) Klasse: 4.1 Etiket(ten) Verpakkingsgroep III Milieugevaren Milieugevaarlijk: Nee Mariene verontreiniging: Nee Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niets bekend Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code: Het product wordt niet in bulk tankers getransporteerd. Andere relevante informatie: ADR Classificatiecode: F3 Tunnelrestrictiecode: E Gevaar identificatie nummer 40 IMO/IMDG EmS: F-A, S-G Het product is geclassificeerd, gekenmerkt en verpakt in overeenstemming met de eisen van het ADR en de bepalingen van de IMDG Code. De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden. RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd op het mengsel RUBRIEK 16: Overige informatie De zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking MSDS code: MSDS4759 Versie: 05 Herziening van: Reden voor de herziening: Totale vormgeving aangepast in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II De volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde R, H en EUH zinnen Afkortingen en acroniemen: Einde van het Veiligheidsinformatieblad Pagina 13 / 14

15 Pagina 14 / 14

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 5174 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER PROFESSIONAL MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER Datum van uitgave: 16/12/2011 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Electrocompetent Reporter Cells, Catalog #200195 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 922 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productcode Producttype Castrol Fork Oil 15W 450580IT13 SDSnr.

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie