voorontwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 2 kaarten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorontwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 2 kaarten"

Transcriptie

1 * N 1 O / Reg.dd: 2/6/21 Beh: W. den Hartigh Sti hting Bdembeheer Krimpenerwaard Aan het Cllege van Burgemeester en Wethuders van Nederlek t.a.v. de heerw. den Hartigh Pstbus AA LKKRKRK Stlwijk, 28mei21 Referentie: Uw kenmerk: Betreft: Bijlage(n): SBK.U L vrntwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 2 kaarten Geahte llege, Bij mail van heeft u de Stihting Bdembeheer Krimpenerwaard ge'infrmeerd ver het in predure brengen van het nept vrntwerp bestemmingsplan vr 2 wneenheden vr mensen met psyhishe en/f psyhiatrishe kwetsbaarheid van zrginstelling Kwintes, Tiendweg West 12 in uw gemeente. Naar aanleiding van uw melding is nagegaan f in het plangebied sltdempingen aanwezig zijn, waarvr een bdembeheervereenkmst met de Stihting Bdembeheer Krimpenerwaard is afgeslten. Dit is het geval. Vr de gede rde meld ik dat er vlgens de bij de stihting bekende gegevens ng sprake is van een en waarshijnlijk twee sltdempingen p het betreffende kavel, waarvr geen bdembeheervereenkmst is afgeslten. De dempingen zijn p bijgaande kaarten aangegeven. Met betrekking tt de demping met vereenkmst merk ik het vlgende p. In 2 is vr de demping, p de kaart aangeduid met 38n2313, een bdembeheervereenkmst afgeslten met de tenmalige eigenaar. De demping heeft plaatsgevnden met buw- en slpafval. r is weliswaar sprake van een afdeklaag, maar deze is nvldende dik. De tenmalige eigenaar heeft naast gemelde demping een vergunning vr het dempen van een slt aan het watershap gevraagd en verkregen. Uit de stukken neb ik afgeleid dat QuaWnen een bdemnderzek heeft den uitveren. Uit het nderzek is niet gebleken dat de Bdemnderzeker BV uit Arnemuiden is ge'infrmeerd ver de aanwezigheid van de dempingen. Stihting Bdembeheer Krimpenerwaard 'tvaartland LH Stlwijk Tel: Fax: mail: seretariaat SBK-Krimpenerwaard.nl Website: www. SBK-Krimpenerwaard.nl KvK: Bank:

2 Sti hting Bdembeheer Krimpenerwaard 2- De aanwezigheid van de demping heft geen belemmering te zijn vr de dr u vrgenmen ruimtelijke predure. Het hiervr gestelde geeft mij wel aanleiding te adviseren het daarheen te leiden dat p de laties waar de buw p de demping is gepland nader nderzek te den en eventueel het dempingmateriaal te verwijderen. Omdat het gaat m een bdemsaneringsperatie dient vr de werkzaamheden ter plaatse van dempingen een saneringsplan als bedeld in de Wet bdembesherming te wrden pgesteld. Het plan dient ter gedkeuring te wrden vrgelegd aan het llege van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hlland. Wat betreft de een f twee dempingen waarvr geen vereenkmst is afgegeven adviseer ik u uit te den zeken f het dempingen betreft met verdaht en/f verntreinigd materiaal. Indien dit het geval blijkt te zijn geldt hetzelfde als hiervr is gesteld ten aanzien van de demping met buw- en slpafval. Nadere infrmatie kan wrden ingewnnen bij de heerth.h.j. Alink, telefnnummer Met vriendelijke gret, Jm MrJ^.AM. van wijk direteur Stihting Bdembeheer Krimpenerwaard

3 IV ft O a. b a: z. g r-l CN 1 in s *8 " 8 *- "*8 s i $ 6. ill 6 J 1 2 U C I: I O 8 1 «> ^ i i 1 _l CM J9. Q. D) " -*-».Q > ' e I x: _ D - -» O) D) i_ >

4 O O a. 6 DC z. g.*: A: _l CM C _r Q. w > g -I-' JD i > g> ' e x T3 TO D) >

5 prvinie H L L A N D ZUID N 1 / Reg.dd: 1/7/21 Beh: VROM en Welzijn Diretie RuimteenMbiliteit Afdeling Ruimteen Wnen Cntat M Mlenwijk T Pstadres Prviniehuis Pstbus LP Den Haag T Burgemeester en Wethuders van NDRLK Datum 3 JUNI 21 Ons kenmerk PZH Uw kenmerk Bijlagen Onderwerp Overleg ex art Br vrntwerpbestemmingsplan Tiendweg West 12, Lekkerkerk Geaht llege, Ik heb kennis genmen van het bvengenemde vrntwerpbestemmingsplan. Het plan geeft aanleiding tt de vlgende reatie. Het prviniale berdelingskader is per 1 juli 28 vrmgegeven in interim-beleid, bestaande uit de streekplannen en de nta Regels vr Ruimte. Het plan is p een enkel punt niet vldende nfrm dit beleid. Water Het plangebied ligt in een bringsvrije zne, wat inhudt dat er beperkingen gelden vanwege de prviniale milieuverrdening vr graaf- en heiwerkzaamheden. Ik verzek u m hierver een telihting te geven in het plan. Cnlusie Het plan hudt p bvengenemd punt nvldende rekening met het prviniaal belang. Ik verzek u daarm het plan aan te passen. Bezekadres Zuid-Hllandplein AW Den Haag Tram 8 en 9 en bussen 18, 22, 65 stppen dihtbijhet prviniehuis. Vanaf statinden HaagCS is het tienminuten lpen. Deparkeerruimtevr aut's is beperkt. Overgangsreht tepassing artikel 19 lid 2 van de Wet p de Ruimtelijke Ordening Op 26 juni 28 hebben Gedeputeerde Staten u ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke rdening een brief gestuurd waarin nader is ingegaan p de rl van de prvinie nder de nieuwe wet. Daarin is k aangegeven dat u, gelet p het vergangsreht, vr verzeken m vrijstelling ex artikel 19 WRO (ud) die bij u zijn ingediend vr 1 juli 28 ng gebruik kunt maken van de mgelijkheden vr tepassing van artikel 19 lid 2 WRO (ud) die GS bij hun besluit van 9 ktber 27 daarte hebben gebden. Gelet p de pmerking(en) ver het plan kan in dit geval geen vrijstelling wrden verleend.

6 ""''t HOLLAND ZUID Ons kenmerk PZH Dit is eengeördineerde reatievan allebetrkken diretiesvande prvinie. Hgahtend, de direteur vande diretie Ruimteen Mbiliteit, vr deze, mr.c.verwijs hfd bureauontwikkeling en Realisatie Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdr staat er geen fysieke handtekening in de brief. VRZONDN 3 O JUNI 21 2/2

7 Reg.dd: 7/7/21 Beh: W. den Hartigh Gemeente Nederlek llege van burgemeester en wethuders pstbus AA LKKRKRK Vrntwerpbestemmingsplan Tiendweg West 12 Lekkerkerk Geaht llege, Op 26 mei stuurde u ns een betreft het vrntwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 Lekkerkerk van uw gemeente. Wij stellen het zeer p prijs dat u ns vregtijdig gelegenheid heeft gegeven m mmentaar te leveren. Graag willen wij p dit plan reageren. 5 juli 21 Ons kenmerk AKT/hs/26535/1 Bijlagen geen Vr infrmatie: Uit de rapprtage betreffende het bdemnderzek, blijkt dat in het plangebied vershillende verntreinigende stffen zijn aangetrffen. Graag willen wij de vershillende partijen en met name de gemeente als bevegd gezag erp wijzen dat de latie in een milieubeshermingsgebied ligt. Dit wil zeggen dat de verntreiniging zih in het intrekgebied van nze winning bevindt. Dit betekent een risi vr de kwaliteit van het drinkwater. Wij gaan ervan uit dat deze latie dan k met pririteit gesaneerd zal wrden. Tt slt Graag willen wij u vragen ns p de hgte te huden van de ntwikkelingen. Hebt u vragen, neemt u dan gerust met Claudia Heskes ntat p. Zij is telefnish bereikbaar p Ok per is zij bereikbaar: Met vriendelijke gret, Oase In Henk Ardesh bedrijfsdireteur Bijlage(n): Oasen N.V. Nieuwe Guwe O.Z. 3 Pstbus AC Guda T KvK BTW BOl

8 VROM-Inspetie Reg.dd: 12/7/21 MinisterievanVlkshuisvesün Beh: VRM e " Welzijn Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer > Returadres Pstbus GA Rtterdam Het llege van burgemeester en wethuders van de gemeente Nederlek Pstbus AA Lekkerkerk VROM-Inspetie Diretie Uitvering Regiafdeling Zuid-West Grthandelsgebuw, Ingang C, Ie etage Weena 723 Pstbus GA Rtterdam Cntatpersn mr. R. Bs T F Datum 8 juli 21 Betreft vrverleg artikel Besluit ruimtelijke rdening bestemmingsplan "Tiendweg West 12 Lekkerkerk" H3174 Kenmerk RBO-ZW Kpie aan Prvinie Zuid-Hlland Bijlage(n) Webenquête Geaht llege, Op 26 mei heb ik uw verzek ntvangen m advies p grnd van artikel van het Besluit ruimtelijke rdening ver het vrntwerpbestemmingsplan "Tiendweg West 12 Lekkerkerk". In de brief van 26 mei 29 aan alle lleges van burgemeester en wethuders heeft de minister van VROM aangegeven ver welke natinale belangen uit de Realisatieparagraaf Natinaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 27-28, 315 nr. 1) gemeenten altijd vrverleg meten veren met het Rijk. Gemeenten verzeken zelf de afznderlijke rijksdiensten m advies. De VROM-Inspetie ördineert vervlgens de rijksreatie ver vrntwerpbestemmingsplannen, - prjetbesluiten en -strutuurvisies rihting gemeenten. Het bvengenemde plan geeft aanleiding tt het maken van de vlgende pmerkingeng, gelet p de natinale belangen zals die zijn verwrd in dernrb. Het nummer ahter het natinaal belang verwijst naar het nummer in dernrb. Natinaal belang 9: Milieukwaliteit en externe veiligheid Weqverkeerslawaai Ten beheve van de nieuwbuw is akestish nderzek ndig. Ik verzek u de resultaten van het nderzek in het ntwerpbestemmingsplan te verwerken. Indien de vrkeurgrenswaarde wrdt vershreden en derhalve een hgere waarde met wrden vastgesteld, dient u nderzek te den naar het treffen van maatregelen m de geluidsbelasting af te laten nemen. Natinaal belang 14: Natinale landshappen Het plangebied maakt deel uit van het natinale landshap Grene Hart. Het natinaal beleid vr de natinale landshappen strekt tt behud, beheer en versterking van de landshappelijke, ultuurhistrishe en rereatieve kwaliteiten van de natinale landshappen. Het uitgangspunt daarbij is dat ruimtelijke ntwikkelingen in natinale landshappen mgelijk zijn, mits de uitgewerkte Pagina 1 van 2

9 kernkwaliteiten van de natinale landshappen wrden behuden f versterkt (ja, mits-prinipe). Het plangebied ligt net buiten de kern en bebuwingsntur van Lekkerkerk. De landshappelijke inpassing van de vrgenmen bebuwing ten pzihte van dit deel van het Grene Hart is dan k relevant. Het plan hudt rekening met het karakteristieke slagenlandshap en de mate van penheid. Het ziht vanuit het lint p het ahterland kan ehter verder verbeteren dr het ativiteitenentrum ahter een van de twee vrgenmen wngebuwen te situeren. Op de verbeelding is dit gebuw vanuit het lint bezien tussen de twee wngebuwen geplaatst waardr het ziht p het landelijk gebied belemmerd is. Vr nadere infrmatie kunt u ntat pnemen met de ntatpersn die in het briefhfd is vermeld. Ik vertruw erp dat u de pmerkingen p een adequate wijze zult verwerken in het bestemmingsplan. Deelname webenquête VROM det nderzek naar het gebruik van de Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu. U kunt via een webenquête uw mening geven ver deze handreiking. VROM hrt graag uw mening en ndigt u uit m de webenquête in te vullen. In de bijlage treft u een telihting aan met meer infrmatie ver de webenquête. Indien u al heeft deelgenmen, wil ik u bedanken vr uw medewerking. vrom-inspetie Datum 8juh 21 Diretie Uitvering Regiafdeling Zuid-West Kenmerk 2OIOOO4486-RBO-ZW Hgahtend, de direteur-inspeteur regi Zuid-West, dr. J. Blenkers C L > Pagina 2 van 2

10 VROM-Inspetie Ministerie van Vlkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Datum i5 juni 21 Webenquête Handreiking RO en Milieu VROM det nderzek naar het gebruik van de Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu. U kunt via deze webenquête uw mening geven ver deze handreiking. VROM hrt graag uw mening en ndigt u uit m de webenquête in te vullen. Handreiking RO en Milieu VROM biedt iedereen die atief betrkken is bij het invullen van de penbare ruimte de digitale Handreiking RO en Milieu aan. Deze handreiking presenteert nderwerpen uit de ruimtelijke rdeningspraktijk waar de relatie ruimtelijke rdening en milieu (in brede zin) aan de rde is. Tegeliht wrdt waarm en he de vershillende milieunderwerpen drwerken in ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen. Dit alles p hfdlijnen. Waar kan ik de Handreiking RO en Milieu vinden? De Handreiking RO en Milieu is te vinden p: Invullen webenquête VROM wil graag weten f u bekend bent met de handreiking en in heverre de Handreiking aansluit bij uw wensen als gemeente f adviesbureau. Daarm wil ik u vragen m een webenquête in te vullen. U kunt de webenquête invullen tt en met 15 september 21. Waar kunt u de webenquête vinden? De webenquête staat p (bij de Handreiking) en bevat zes vragen. Het kst ngeveer 5 minuten van uw tijd m deze vragen in te vullen. Resultaten nderzek De resultaten gebruikt VROM m de handreiking te verbeteren. Aan het eind van dit jaar wrden de resultaten van dit nderzek p de website van Infmil geplaatst. Pagina ] van 1

11 W. den Hartigh - Reatie p VOBP Tiendweg-West 12 te Lekkerkerk (ns kenmerk: U ) Van: "Verheven, S.C.M." ^"'ij^ii^tn 5 2 Reg.dd:19/8/21 Aan: "W. den Hartigh" Beh: Vergunningen Datum: D, aug 12, 21 12:1 Onderwerp: Reatie p VOBP Tiendweg-West 12 te Lekkerkerk (ns kenmerk: U ) Geahte heer Den Hartigh, Zals belfd stuur ik u hierbij nze reatie p het vrntwerp bestemmingsplan Tiendweg-West 12 te Lekkerkerk. Het hgheemraadshap heeft geen bezwaar tegen de uitvering van het plan. Wel hebben wij de vlgende aandahtspunten: 1) Op de plankaart wrdt duidelijk dat er een flinke verharding wrdt aangebraht. De afwatering van deze bestrating gaat bij vrkeur naar ppervlaktewater, via bezinkvrzieningen die mgelijk in de vrm van verdiepte straatklken wrden uitgeverd. 2) Ok het afstrmende hemelwater van de daken wrdt bij vrkeur in ppervlaktewater gelsd. Hierbij met dan wel rekening wrden gehuden met de materiaalkeuze vr de dakbedekking en de hemelwaterafveren (dakgten en leidingen). Smmige materialen lgen uit waardr het afstrmende hemelwater verntreinigd kan geraken en zijn dus niet gewenst. Hiervr geldt een zrgpliht. 3) Bij de psitinering van de gebuwen p het pereel heb ik pgemerkt dat enkelen vlak langs de watergang wrden uitgeverd. Het buwen binnen een strk van 2 meter langs een watergang is vergunningplihtig p grnd van de Keur van Shieland en de Krimpenerwaard. Ok geldt dat znder vergunning geen water gedempt mag wrden ten beheve van de buw. Bij het dempen van watergangen geldt wél een mpensatiepliht. Vr de uitvering met rekening wrden gehuden met een preduretijd. Ik hp u hiermee vldende te hebben geïnfrmeerd. Mht u vragen hebben dan kunt u mij bereiken p telefnnummer f per beantwrding van deze mail. Graag blijf ik p de hgte van ntwikkelingen rnd dit plan en ik zie het ntwerpbestemmingsplan met belangstelling tegemet. Met vriendelijke gret, Sebastiaan Verheven HHS Shieland en de Krimpenerwaard afdeling Vergunningverlening & Handhaving t: f: i: P.S. Wilt u bij rrespndentie ver dit plan ns V&H-nummer vermelden: P.1.8?

12 Van: W. den Hartigh Verznden: wensdag 26 mei 21 14:24 Aan: W. den Hartigh Onderwerp: Kennisgeving vrntwerpbestemmingsplan Tiendweg West 12 Geahte heer/mevruw, Op grnd van artikel van het Br delen wij u hierbij mee dat wij een vrntwerpbestemmingsplan in predure hebben gebraht. Het betreft het vrntwerpbestemmingsplan "Tiendweg West 12 Lekkerkerk" (zrginstelling Kwintes) p grnd waarvan een ruimtelijke ntwikkeling is vrzien van de buw van een zrginstelling (Kwintes) met maximaal 2 wneenheden vr mensen met een psyhishe en/f psyhiatrishe kwetsbaarheid. Ok zijn er plannen m p het pereel een dagbestedingsruimte te realiseren. Het vrntwerpbestemmingsplan kunt u vanaf dnderdag 27 mei 21 vinden p nder plan ID: NL.IMRO.643.BP111LG3-CC1. Als PDF bestand is het vrntwerpbestemmingsplan k te dwnladen van (zekterm: Tiendweg West 12). Graag vernemen wij uw eventuele pmerkingen uiterlijk vr dnderdag 8 juli 21. Vr nadere inlihtingen kunt u ntat pnemen met de heer W. den Hartigh, bereikbaar p telefnnummer ( w.den.hartigh(3)nederlek.nl) f met mevruw M. de Bruin, telefn ( Uw reatie zien wij met belangstelling tegemet. vriendelijke greten, Werner den Hartigh Gemeente Nederlek, afdeling VROM telefn De infrmatie verznden met dit beriht is uitsluitend bestemd vr de geadresseerde. Gebruik van deze infrmatie dr anderen dan de geadresseerde is verbden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/f verstrekking van deze infrmatie aan derden is niet tegestaan. De gemeente Nederlek staat niet in vr de juiste en vlledige verbrenging van de inhud van een beriht en eventuele bijlagen, nh vr de tijdige ntvangst daarvan. Vertruwelijkheid kan niet wrden gewaarbrgd. Dat heeft als gevlg dat: 1. Het gemeentebestuur geen bestuursrehtelijke besluiten bekend maakt dr middel van e- mail; 2. De gemeente geen privaatrehtelijke f andere verplihtingen aangaat dr middel van e- mail. Het infrmele en pen karakter van berihtenverkeer brengt verder met zih mee dat: 1. Aan persnlijke pvattingen van medewerkers geen rehten zijn te ntlenen; 2. en beriht - ndanks virussanning - zgenemde mputervirussen kan bevatten. Dit inkmende beriht is in pdraht van Gemeente Nederlek dr Messagelabs gesand p virussen.

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT)

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT) Lid Gedeputeerde Staten M. van Engelshven-Huls prvincie ZUID HLLAND NGEKUMLN Q g nv, 2010 Leden van de Statencmmissie Bestuur & Middelen Cntact T070-441 64 19 F 070-441 78 19 m.van.engelshvenhuls@pzh.nl

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE Aanvraagfrmulier behrende bij de Prcedureverrdening planschade Deurne 2008 De Wet ruimtelijke rdening (Wr) geeft in afdeling 6.1 aan dat een belanghebbende

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

dat u van plan bent om van 9 mei 2008 tot en met 16 mei 2008 op

dat u van plan bent om van 9 mei 2008 tot en met 16 mei 2008 op Pstbus 10107, 1301 AC Almere Datum 4 april 2008 Van Mevr. T 0900-92 ~'+, F (036) 75062 70 Ons kenmerk WW AL Onderwerp WW-uitkering tijdens vakantie Geachte mevruw CORRECTIEBRIEF U heeft ns laten weten,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening.

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening. Nieuwegein Gemeentead nderwerp Aankp van het kantrgebuw aan de Fakkelstede 2 van Stihting Dyade Dienstverlening. Datum 2 ktber 211 Raadsvrstel Afdeling Grndbedrijf en Vastgedzaken Prtefeuillehuder rjl*s.

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

(f)mri Onderzoek informatie

(f)mri Onderzoek informatie (f)mri Onderzek infrmatie 1 INLEIDING U wilt binnenkrt participeren in een (f)mri nderzek. De betreffende nderzeker heeft u er wellicht al iets ver verteld. Deze flder infrmeert u ver wat dit nderzek precies

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken t.a.v. de secretaris van de Kiesraad Postbus EA Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken t.a.v. de secretaris van de Kiesraad Postbus EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken t.a.v. de secretaris van de Kiesraad Pstbus 200 1 1 2500 EA Den Haag Zetermeer, 18 april 1994 ns kenmerk: U 94104.80 JBIMO Geachte secretaris, Hierbij de ik u de klacht

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

? * * * Gemeente Onderbanken

? * * * Gemeente Onderbanken ? * * * Naam Straatnaam Nummer + Letter Pstcde Wnplaats Geachte heer, mevruw, Onlangs hebben wij u in een bewnersbrief geïnfrmeerd ver de vervlgstappen die wij, samen met u, willen zetten in de aanpak

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministene v an Inft astructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministene v an Inft astructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministene v an Inft astructuur en Milieu Returadres Pstbus 556 3000 AN Rtterdam RWS ONGECLASSIFICEERD Stichting Scutcentrum Zeeland T.a.v. de heer E.J.C. van den Driest Paauwenburgweg 21

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN GMNT RUSL-D MIRDN MTRPL RÏ INDHVN Gemeenteden en lleges 21 regigemeente, INGK: RG,NR.: BSTMD VR: 16IK.1491 C Uifv ^tfiy 2 8 APR 216 Metrplregi indhven 4 259 45 94 inf@metrplregieindhven.nl www.metrplregieindhven.nl

Nadere informatie

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan.

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan. AANVRAAG VERGUNNING in gebruik name gemeente grnd Telichting vergunning in gebruik name gemeente grnd Aanvraag vergunning: Op grnd van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verrdening 2013 is het verbden

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq: GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus 35 2350AALEIDERDORP. i*?-- 2 4 DEC. 2009 > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Plan van aanpak tot privatisering van De Zuursche Duinen te Steenbergen

Plan van aanpak tot privatisering van De Zuursche Duinen te Steenbergen G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Plan van aanpak tt privatisering van De Zuursche Duinen te Steenbergen ML p K Versie: januari 2014 1 Inhudspgave 1. Aanleiding 3 2. Del 3 3. Huidige eigendmssituatie

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

030-6661790 (dag en nacht)

030-6661790 (dag en nacht) UITVAARTCODICIL Veldzigt 53 3454 PW De Meern Centraal telefnnummer: 030-6661790 (dag en nacht) Wij adviseren u graag. De verzrging van een begrafenis f crematie Het afsluiten van een begrafenis f crematie

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent)

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Sap id:.. Frmatieplaats:.. FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Vr wijzigingen in een bestaand dienstverband s.v.p. het mutatiefrmulier gebruiken Instituut/Dienst:... Sectie / Afdeling:...

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerievan Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerievan Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap Erfgedinspectie Ministerievan Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap > Returadres Pstbus 16478 2500 BL Den Haag Het Cllege van Bestuur van de Technische Universiteit Delft Pstbus 5 2600 AA DELFT Kninginnegracht

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

Biljartzaal De Sport A.L. de Jong Huigsloterdijk 3 a 2156 LD Weteringbrug. Betreft: Weigering omgevingsvergunning. Geachte mevrouw De Jong,

Biljartzaal De Sport A.L. de Jong Huigsloterdijk 3 a 2156 LD Weteringbrug. Betreft: Weigering omgevingsvergunning. Geachte mevrouw De Jong, Bezekadres Ebbehut 31 1507 EA Zaandam Biljartzaal De Sprt A.L. de Jng Huigslterdijk 3 a 2156 LD Weteringbrug Pstbus 209 1500 EE Zaandam www.dnzkg.nl Betreft: Weigering mgevingsvergunning Geachte mevruw

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie