voorontwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 2 kaarten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorontwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 2 kaarten"

Transcriptie

1 * N 1 O / Reg.dd: 2/6/21 Beh: W. den Hartigh Sti hting Bdembeheer Krimpenerwaard Aan het Cllege van Burgemeester en Wethuders van Nederlek t.a.v. de heerw. den Hartigh Pstbus AA LKKRKRK Stlwijk, 28mei21 Referentie: Uw kenmerk: Betreft: Bijlage(n): SBK.U L vrntwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 2 kaarten Geahte llege, Bij mail van heeft u de Stihting Bdembeheer Krimpenerwaard ge'infrmeerd ver het in predure brengen van het nept vrntwerp bestemmingsplan vr 2 wneenheden vr mensen met psyhishe en/f psyhiatrishe kwetsbaarheid van zrginstelling Kwintes, Tiendweg West 12 in uw gemeente. Naar aanleiding van uw melding is nagegaan f in het plangebied sltdempingen aanwezig zijn, waarvr een bdembeheervereenkmst met de Stihting Bdembeheer Krimpenerwaard is afgeslten. Dit is het geval. Vr de gede rde meld ik dat er vlgens de bij de stihting bekende gegevens ng sprake is van een en waarshijnlijk twee sltdempingen p het betreffende kavel, waarvr geen bdembeheervereenkmst is afgeslten. De dempingen zijn p bijgaande kaarten aangegeven. Met betrekking tt de demping met vereenkmst merk ik het vlgende p. In 2 is vr de demping, p de kaart aangeduid met 38n2313, een bdembeheervereenkmst afgeslten met de tenmalige eigenaar. De demping heeft plaatsgevnden met buw- en slpafval. r is weliswaar sprake van een afdeklaag, maar deze is nvldende dik. De tenmalige eigenaar heeft naast gemelde demping een vergunning vr het dempen van een slt aan het watershap gevraagd en verkregen. Uit de stukken neb ik afgeleid dat QuaWnen een bdemnderzek heeft den uitveren. Uit het nderzek is niet gebleken dat de Bdemnderzeker BV uit Arnemuiden is ge'infrmeerd ver de aanwezigheid van de dempingen. Stihting Bdembeheer Krimpenerwaard 'tvaartland LH Stlwijk Tel: Fax: mail: seretariaat SBK-Krimpenerwaard.nl Website: www. SBK-Krimpenerwaard.nl KvK: Bank:

2 Sti hting Bdembeheer Krimpenerwaard 2- De aanwezigheid van de demping heft geen belemmering te zijn vr de dr u vrgenmen ruimtelijke predure. Het hiervr gestelde geeft mij wel aanleiding te adviseren het daarheen te leiden dat p de laties waar de buw p de demping is gepland nader nderzek te den en eventueel het dempingmateriaal te verwijderen. Omdat het gaat m een bdemsaneringsperatie dient vr de werkzaamheden ter plaatse van dempingen een saneringsplan als bedeld in de Wet bdembesherming te wrden pgesteld. Het plan dient ter gedkeuring te wrden vrgelegd aan het llege van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hlland. Wat betreft de een f twee dempingen waarvr geen vereenkmst is afgegeven adviseer ik u uit te den zeken f het dempingen betreft met verdaht en/f verntreinigd materiaal. Indien dit het geval blijkt te zijn geldt hetzelfde als hiervr is gesteld ten aanzien van de demping met buw- en slpafval. Nadere infrmatie kan wrden ingewnnen bij de heerth.h.j. Alink, telefnnummer Met vriendelijke gret, Jm MrJ^.AM. van wijk direteur Stihting Bdembeheer Krimpenerwaard

3 IV ft O a. b a: z. g r-l CN 1 in s *8 " 8 *- "*8 s i $ 6. ill 6 J 1 2 U C I: I O 8 1 «> ^ i i 1 _l CM J9. Q. D) " -*-».Q > ' e I x: _ D - -» O) D) i_ >

4 O O a. 6 DC z. g.*: A: _l CM C _r Q. w > g -I-' JD i > g> ' e x T3 TO D) >

5 prvinie H L L A N D ZUID N 1 / Reg.dd: 1/7/21 Beh: VROM en Welzijn Diretie RuimteenMbiliteit Afdeling Ruimteen Wnen Cntat M Mlenwijk T Pstadres Prviniehuis Pstbus LP Den Haag T Burgemeester en Wethuders van NDRLK Datum 3 JUNI 21 Ons kenmerk PZH Uw kenmerk Bijlagen Onderwerp Overleg ex art Br vrntwerpbestemmingsplan Tiendweg West 12, Lekkerkerk Geaht llege, Ik heb kennis genmen van het bvengenemde vrntwerpbestemmingsplan. Het plan geeft aanleiding tt de vlgende reatie. Het prviniale berdelingskader is per 1 juli 28 vrmgegeven in interim-beleid, bestaande uit de streekplannen en de nta Regels vr Ruimte. Het plan is p een enkel punt niet vldende nfrm dit beleid. Water Het plangebied ligt in een bringsvrije zne, wat inhudt dat er beperkingen gelden vanwege de prviniale milieuverrdening vr graaf- en heiwerkzaamheden. Ik verzek u m hierver een telihting te geven in het plan. Cnlusie Het plan hudt p bvengenemd punt nvldende rekening met het prviniaal belang. Ik verzek u daarm het plan aan te passen. Bezekadres Zuid-Hllandplein AW Den Haag Tram 8 en 9 en bussen 18, 22, 65 stppen dihtbijhet prviniehuis. Vanaf statinden HaagCS is het tienminuten lpen. Deparkeerruimtevr aut's is beperkt. Overgangsreht tepassing artikel 19 lid 2 van de Wet p de Ruimtelijke Ordening Op 26 juni 28 hebben Gedeputeerde Staten u ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke rdening een brief gestuurd waarin nader is ingegaan p de rl van de prvinie nder de nieuwe wet. Daarin is k aangegeven dat u, gelet p het vergangsreht, vr verzeken m vrijstelling ex artikel 19 WRO (ud) die bij u zijn ingediend vr 1 juli 28 ng gebruik kunt maken van de mgelijkheden vr tepassing van artikel 19 lid 2 WRO (ud) die GS bij hun besluit van 9 ktber 27 daarte hebben gebden. Gelet p de pmerking(en) ver het plan kan in dit geval geen vrijstelling wrden verleend.

6 ""''t HOLLAND ZUID Ons kenmerk PZH Dit is eengeördineerde reatievan allebetrkken diretiesvande prvinie. Hgahtend, de direteur vande diretie Ruimteen Mbiliteit, vr deze, mr.c.verwijs hfd bureauontwikkeling en Realisatie Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdr staat er geen fysieke handtekening in de brief. VRZONDN 3 O JUNI 21 2/2

7 Reg.dd: 7/7/21 Beh: W. den Hartigh Gemeente Nederlek llege van burgemeester en wethuders pstbus AA LKKRKRK Vrntwerpbestemmingsplan Tiendweg West 12 Lekkerkerk Geaht llege, Op 26 mei stuurde u ns een betreft het vrntwerp bestemmingsplan Tiendweg West 12 Lekkerkerk van uw gemeente. Wij stellen het zeer p prijs dat u ns vregtijdig gelegenheid heeft gegeven m mmentaar te leveren. Graag willen wij p dit plan reageren. 5 juli 21 Ons kenmerk AKT/hs/26535/1 Bijlagen geen Vr infrmatie: Uit de rapprtage betreffende het bdemnderzek, blijkt dat in het plangebied vershillende verntreinigende stffen zijn aangetrffen. Graag willen wij de vershillende partijen en met name de gemeente als bevegd gezag erp wijzen dat de latie in een milieubeshermingsgebied ligt. Dit wil zeggen dat de verntreiniging zih in het intrekgebied van nze winning bevindt. Dit betekent een risi vr de kwaliteit van het drinkwater. Wij gaan ervan uit dat deze latie dan k met pririteit gesaneerd zal wrden. Tt slt Graag willen wij u vragen ns p de hgte te huden van de ntwikkelingen. Hebt u vragen, neemt u dan gerust met Claudia Heskes ntat p. Zij is telefnish bereikbaar p Ok per is zij bereikbaar: Met vriendelijke gret, Oase In Henk Ardesh bedrijfsdireteur Bijlage(n): Oasen N.V. Nieuwe Guwe O.Z. 3 Pstbus AC Guda T KvK BTW BOl

8 VROM-Inspetie Reg.dd: 12/7/21 MinisterievanVlkshuisvesün Beh: VRM e " Welzijn Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer > Returadres Pstbus GA Rtterdam Het llege van burgemeester en wethuders van de gemeente Nederlek Pstbus AA Lekkerkerk VROM-Inspetie Diretie Uitvering Regiafdeling Zuid-West Grthandelsgebuw, Ingang C, Ie etage Weena 723 Pstbus GA Rtterdam Cntatpersn mr. R. Bs T F Datum 8 juli 21 Betreft vrverleg artikel Besluit ruimtelijke rdening bestemmingsplan "Tiendweg West 12 Lekkerkerk" H3174 Kenmerk RBO-ZW Kpie aan Prvinie Zuid-Hlland Bijlage(n) Webenquête Geaht llege, Op 26 mei heb ik uw verzek ntvangen m advies p grnd van artikel van het Besluit ruimtelijke rdening ver het vrntwerpbestemmingsplan "Tiendweg West 12 Lekkerkerk". In de brief van 26 mei 29 aan alle lleges van burgemeester en wethuders heeft de minister van VROM aangegeven ver welke natinale belangen uit de Realisatieparagraaf Natinaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 27-28, 315 nr. 1) gemeenten altijd vrverleg meten veren met het Rijk. Gemeenten verzeken zelf de afznderlijke rijksdiensten m advies. De VROM-Inspetie ördineert vervlgens de rijksreatie ver vrntwerpbestemmingsplannen, - prjetbesluiten en -strutuurvisies rihting gemeenten. Het bvengenemde plan geeft aanleiding tt het maken van de vlgende pmerkingeng, gelet p de natinale belangen zals die zijn verwrd in dernrb. Het nummer ahter het natinaal belang verwijst naar het nummer in dernrb. Natinaal belang 9: Milieukwaliteit en externe veiligheid Weqverkeerslawaai Ten beheve van de nieuwbuw is akestish nderzek ndig. Ik verzek u de resultaten van het nderzek in het ntwerpbestemmingsplan te verwerken. Indien de vrkeurgrenswaarde wrdt vershreden en derhalve een hgere waarde met wrden vastgesteld, dient u nderzek te den naar het treffen van maatregelen m de geluidsbelasting af te laten nemen. Natinaal belang 14: Natinale landshappen Het plangebied maakt deel uit van het natinale landshap Grene Hart. Het natinaal beleid vr de natinale landshappen strekt tt behud, beheer en versterking van de landshappelijke, ultuurhistrishe en rereatieve kwaliteiten van de natinale landshappen. Het uitgangspunt daarbij is dat ruimtelijke ntwikkelingen in natinale landshappen mgelijk zijn, mits de uitgewerkte Pagina 1 van 2

9 kernkwaliteiten van de natinale landshappen wrden behuden f versterkt (ja, mits-prinipe). Het plangebied ligt net buiten de kern en bebuwingsntur van Lekkerkerk. De landshappelijke inpassing van de vrgenmen bebuwing ten pzihte van dit deel van het Grene Hart is dan k relevant. Het plan hudt rekening met het karakteristieke slagenlandshap en de mate van penheid. Het ziht vanuit het lint p het ahterland kan ehter verder verbeteren dr het ativiteitenentrum ahter een van de twee vrgenmen wngebuwen te situeren. Op de verbeelding is dit gebuw vanuit het lint bezien tussen de twee wngebuwen geplaatst waardr het ziht p het landelijk gebied belemmerd is. Vr nadere infrmatie kunt u ntat pnemen met de ntatpersn die in het briefhfd is vermeld. Ik vertruw erp dat u de pmerkingen p een adequate wijze zult verwerken in het bestemmingsplan. Deelname webenquête VROM det nderzek naar het gebruik van de Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu. U kunt via een webenquête uw mening geven ver deze handreiking. VROM hrt graag uw mening en ndigt u uit m de webenquête in te vullen. In de bijlage treft u een telihting aan met meer infrmatie ver de webenquête. Indien u al heeft deelgenmen, wil ik u bedanken vr uw medewerking. vrom-inspetie Datum 8juh 21 Diretie Uitvering Regiafdeling Zuid-West Kenmerk 2OIOOO4486-RBO-ZW Hgahtend, de direteur-inspeteur regi Zuid-West, dr. J. Blenkers C L > Pagina 2 van 2

10 VROM-Inspetie Ministerie van Vlkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Datum i5 juni 21 Webenquête Handreiking RO en Milieu VROM det nderzek naar het gebruik van de Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu. U kunt via deze webenquête uw mening geven ver deze handreiking. VROM hrt graag uw mening en ndigt u uit m de webenquête in te vullen. Handreiking RO en Milieu VROM biedt iedereen die atief betrkken is bij het invullen van de penbare ruimte de digitale Handreiking RO en Milieu aan. Deze handreiking presenteert nderwerpen uit de ruimtelijke rdeningspraktijk waar de relatie ruimtelijke rdening en milieu (in brede zin) aan de rde is. Tegeliht wrdt waarm en he de vershillende milieunderwerpen drwerken in ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen. Dit alles p hfdlijnen. Waar kan ik de Handreiking RO en Milieu vinden? De Handreiking RO en Milieu is te vinden p: Invullen webenquête VROM wil graag weten f u bekend bent met de handreiking en in heverre de Handreiking aansluit bij uw wensen als gemeente f adviesbureau. Daarm wil ik u vragen m een webenquête in te vullen. U kunt de webenquête invullen tt en met 15 september 21. Waar kunt u de webenquête vinden? De webenquête staat p (bij de Handreiking) en bevat zes vragen. Het kst ngeveer 5 minuten van uw tijd m deze vragen in te vullen. Resultaten nderzek De resultaten gebruikt VROM m de handreiking te verbeteren. Aan het eind van dit jaar wrden de resultaten van dit nderzek p de website van Infmil geplaatst. Pagina ] van 1

11 W. den Hartigh - Reatie p VOBP Tiendweg-West 12 te Lekkerkerk (ns kenmerk: U ) Van: "Verheven, S.C.M." ^"'ij^ii^tn 5 2 Reg.dd:19/8/21 Aan: "W. den Hartigh" Beh: Vergunningen Datum: D, aug 12, 21 12:1 Onderwerp: Reatie p VOBP Tiendweg-West 12 te Lekkerkerk (ns kenmerk: U ) Geahte heer Den Hartigh, Zals belfd stuur ik u hierbij nze reatie p het vrntwerp bestemmingsplan Tiendweg-West 12 te Lekkerkerk. Het hgheemraadshap heeft geen bezwaar tegen de uitvering van het plan. Wel hebben wij de vlgende aandahtspunten: 1) Op de plankaart wrdt duidelijk dat er een flinke verharding wrdt aangebraht. De afwatering van deze bestrating gaat bij vrkeur naar ppervlaktewater, via bezinkvrzieningen die mgelijk in de vrm van verdiepte straatklken wrden uitgeverd. 2) Ok het afstrmende hemelwater van de daken wrdt bij vrkeur in ppervlaktewater gelsd. Hierbij met dan wel rekening wrden gehuden met de materiaalkeuze vr de dakbedekking en de hemelwaterafveren (dakgten en leidingen). Smmige materialen lgen uit waardr het afstrmende hemelwater verntreinigd kan geraken en zijn dus niet gewenst. Hiervr geldt een zrgpliht. 3) Bij de psitinering van de gebuwen p het pereel heb ik pgemerkt dat enkelen vlak langs de watergang wrden uitgeverd. Het buwen binnen een strk van 2 meter langs een watergang is vergunningplihtig p grnd van de Keur van Shieland en de Krimpenerwaard. Ok geldt dat znder vergunning geen water gedempt mag wrden ten beheve van de buw. Bij het dempen van watergangen geldt wél een mpensatiepliht. Vr de uitvering met rekening wrden gehuden met een preduretijd. Ik hp u hiermee vldende te hebben geïnfrmeerd. Mht u vragen hebben dan kunt u mij bereiken p telefnnummer f per beantwrding van deze mail. Graag blijf ik p de hgte van ntwikkelingen rnd dit plan en ik zie het ntwerpbestemmingsplan met belangstelling tegemet. Met vriendelijke gret, Sebastiaan Verheven HHS Shieland en de Krimpenerwaard afdeling Vergunningverlening & Handhaving t: f: i: P.S. Wilt u bij rrespndentie ver dit plan ns V&H-nummer vermelden: P.1.8?

12 Van: W. den Hartigh Verznden: wensdag 26 mei 21 14:24 Aan: W. den Hartigh Onderwerp: Kennisgeving vrntwerpbestemmingsplan Tiendweg West 12 Geahte heer/mevruw, Op grnd van artikel van het Br delen wij u hierbij mee dat wij een vrntwerpbestemmingsplan in predure hebben gebraht. Het betreft het vrntwerpbestemmingsplan "Tiendweg West 12 Lekkerkerk" (zrginstelling Kwintes) p grnd waarvan een ruimtelijke ntwikkeling is vrzien van de buw van een zrginstelling (Kwintes) met maximaal 2 wneenheden vr mensen met een psyhishe en/f psyhiatrishe kwetsbaarheid. Ok zijn er plannen m p het pereel een dagbestedingsruimte te realiseren. Het vrntwerpbestemmingsplan kunt u vanaf dnderdag 27 mei 21 vinden p nder plan ID: NL.IMRO.643.BP111LG3-CC1. Als PDF bestand is het vrntwerpbestemmingsplan k te dwnladen van (zekterm: Tiendweg West 12). Graag vernemen wij uw eventuele pmerkingen uiterlijk vr dnderdag 8 juli 21. Vr nadere inlihtingen kunt u ntat pnemen met de heer W. den Hartigh, bereikbaar p telefnnummer ( w.den.hartigh(3)nederlek.nl) f met mevruw M. de Bruin, telefn ( Uw reatie zien wij met belangstelling tegemet. vriendelijke greten, Werner den Hartigh Gemeente Nederlek, afdeling VROM telefn De infrmatie verznden met dit beriht is uitsluitend bestemd vr de geadresseerde. Gebruik van deze infrmatie dr anderen dan de geadresseerde is verbden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/f verstrekking van deze infrmatie aan derden is niet tegestaan. De gemeente Nederlek staat niet in vr de juiste en vlledige verbrenging van de inhud van een beriht en eventuele bijlagen, nh vr de tijdige ntvangst daarvan. Vertruwelijkheid kan niet wrden gewaarbrgd. Dat heeft als gevlg dat: 1. Het gemeentebestuur geen bestuursrehtelijke besluiten bekend maakt dr middel van e- mail; 2. De gemeente geen privaatrehtelijke f andere verplihtingen aangaat dr middel van e- mail. Het infrmele en pen karakter van berihtenverkeer brengt verder met zih mee dat: 1. Aan persnlijke pvattingen van medewerkers geen rehten zijn te ntlenen; 2. en beriht - ndanks virussanning - zgenemde mputervirussen kan bevatten. Dit inkmende beriht is in pdraht van Gemeente Nederlek dr Messagelabs gesand p virussen.

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht 612 78774614 Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat 13 78774632 Zaaknr: 91144 jtcl

Nadere informatie

jaarrekening 2012, concept programmabegroting inclusief jaarplan 2014

jaarrekening 2012, concept programmabegroting inclusief jaarplan 2014 Gemeente Detinhem t.a.v. Cllege van Burgemeester en Wethuders Pstbus 9020 7000 HA DTINCHM i '

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein Evaluatie naleving Gedragscde Publieke Omrep Mr. drs. L.F. Drst Drs. I.N.J. de Grt Mr. A.G. Mein Februari 2009 Inhud 1. Inleiding 5 2. Cntext, vraagstelling en werkwijze 7 2.1 Cnte t 7 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007 GUDAV Jaarverslag 2007 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar 2007 3 4 5 7 10 11 Genslideerde

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At.

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At. Witteveen water infrastrutuur milieu buw Bs Rijkswaterstaat Diretie Nrd-Brabant Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant f> Or -At A /» // Witteveen+Bs van Twikelstraat 2 pstbus 233 7400

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq: GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus 35 2350AALEIDERDORP. i*?-- 2 4 DEC. 2009 > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 AT 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren,

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

:1 9 DEC 2008 ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. T. a. v. de heer S. Peeraer Postbus 79130 1070 ND AMSTERDAM

:1 9 DEC 2008 ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. T. a. v. de heer S. Peeraer Postbus 79130 1070 ND AMSTERDAM ENERGIEKAMER Aan Atmstrm B.V. T. a. v. de heer S. Peeraer Pstbus 79130 1070 ND AMSTERDAM DatfJm Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) :1 9 DEC 2008 Onderwerp Infrmele zienswijze: SWAP-methde bij strmetikettering

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen Eindejaarsrapprtage Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims dr aardbevingen als gevlg van gaswinning in Grningen Datum: december 2013 Inleiding Vr de afhandeling van individuele klachten ver lpende

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie