SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2010-2011"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS CNS-SBO DE REGENBOOG SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 1

2 CNS-SBO De Regenboog Generaal Spoorlaan LX Ede fax BRIN 14 RX Instemming MR d.d. Akkoord verklaring bestuur CNS e.o. d.d. : naam : Drs. Th. J. van Altena Alg. Directeur cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 2

3 Inhoudsopgave. 1. De school Voor wie is de speciale school voor basisonderwijs De Regenboog? De jonge risicokinderen Leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden Moeilijk lerende kinderen 1.2 Beschrijving van de school Historie en toekomst 1.3 Identiteit 1.4 Bestuur 2. Onderwijskundige doelen Waar de school voor staat 2.2 Het jonge risicokind 2.3 Pedagogisch klimaat 2.4 Didactisch milieu 2.5 Het klimaat van de school 3. De organisatie van het onderwijs De organisatie van De Regenboog 3.2 Samenstelling van het team 3.3 De activiteiten voor de leerlingen De kleutergroep De overige groepen 3.4 Speciale voorzieningen in en bij de school Lokaal onderwijsbeleid 4. De zorg voor de leerlingen 18 Toelatingsprocedure Aannamebeleid LGF-leerlingen met betrekking tot het SBO 4.2 Het volgen van de ontwikkeling JRK-leerlingen In de overige groepen Rapportage naar ouders 4.3 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 4.4 Schoolkeuze-advies Naar het voortgezet onderwijs 4.5 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 5. Het Team Scholing 5.2 Wijze van vervanging 5.3 Inzet onderwijsassistenten 5.4 Stagiaires 6. De ouders Contacten met ouders/verzorgers 6.2 De Ouderraad 6.3 Inspraak De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 6.4 Ouderactiviteiten 6.5 Klachtenregeling cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 3

4 7. De ontwikkeling van het onderwijs en jaarverslag Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 7.2 De relatie met de schoolomgeving 8. Financiële zaken Ouderbijdrage en sponsoring 8.2 Uw kind, de school en de ongevallenverzekering 8.3 Zending 8.4 Reiskosten 8.5 Speciaal vervoer 8.6 Aanschaf gymkleding 8.7 Schoolzwemmen 9. School-, vakantierooster en vrije dagen School- en vakantietijden Schooltijden Vakantierooster Vrije dagen 9.2 Verlofregeling voor leerlingen 9.3 Verzuim 10. Overige zaken Voor nieuwkomers 10.2 Opgave wijzigingen 10.3 Trakteren 10.4 Overblijven en Buitenschoolse opvang 10.5 Schoolregels/pleinregels 11. Namen en adressen Het team van de CNS-SBO De Regenboog Medezeggenschapsraadsleden/ledenraad Voorzitter Ouderraad 43 Bijlagen : 1 Jaarrekening schoolfonds 2 Speciale regelingen Gemeente Ede 3 Aanmeldingsformulier Zorgplatform /SBO-expertise 4 Aanmeldingsformulier PCL cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 4

5 Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van de CNS - Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) De Regenboog. In deze schoolgids bieden wij u een overzicht van doelen en werkwijze van CNS-SBO De Regenboog. Tevens geven we u informatie over actuele schoolzaken van het schooljaar 2010/2011. De schoolgids is bedoeld voor de ouders en leerlingen, bestuur, inspectie maar ook voor andere belangstellenden en wordt aan het begin van de cursus aan ouders, inspectie en bestuur ter beschikking gesteld. Ouders/verzorgers en belangstellenden, die de CNS-SBO De Regenboog nog niet kennen, worden van harte uitgenodigd onze school eens te komen bezoeken, zodat u zich een goed beeld van dit speciaal basisonderwijs kunt vormen. U kunt daarvoor contact opnemen met de directeur. Leerlingen met een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het PC samenwerkingsverband kunnen na aanmelding worden toegelaten, mits er plaats is in een geschikte groep voor de specifieke onderwijsbehoefte van de betreffende leerling en de plaatsing geen belemmering vormt voor de andere leerlingen. Heeft u suggesties ter verbetering van deze gids, dan houden wij ons aanbevolen. Team CNS-SBO De Regenboog. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 5

6 1. DE SCHOOL 1.1 Voor wie is de speciale school voor basisonderwijs De Regenboog? Een Speciale school voor Basis Onderwijs (SBO) is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar die speciale hulp en aandacht nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen en die binnen het basisonderwijs niet voldoende geholpen kunnen worden. De leerlingen die mogen instromen in het SBO hebben allen een beschikking nodig van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Jaarlijks wordt door de school in de tweede groepsbespreking vastgesteld of speciaal basisonderwijs nog langer nodig is. De overheid wil zoveel mogelijk kinderen binnen het basisonderwijs extra zorg bieden. Alle samenwerkingsverbanden krijgen hiervoor zorgmiddelen. De Regenboog is de speciale basisschool van het Protestants Christelijk Samenwerkingsverband Ede-Wageningen e.o. (17.02). Het geformuleerde beleid in het zorgplan van het SWV (SamenWerkingsVerband) is uitgangspunt voor de Regenboog. Het zorgplan van het SWV ligt ter inzage op school. De doelen, werkwijze en besteding/verantwoording van zorgmiddelen van het SWV zijn hierin beschreven. Zonder een PCL-beschikking van dit SWV kan een leerling niet op De Regenboog worden ingeschreven. Ouders/verzorgers melden de leerling aan volgens de procedure die in bijlage vermeld staat. De PCL, een onafhankelijke deskundige commissie, beoordeelt binnen acht weken of de leerling toelaatbaar is voor het speciaal basisonderwijs. Er volgt dan een positieve of negatieve beschikking. Met een positieve beschikking kunt u de leerling aanmelden bij SBO De Regenboog. Dit gebeurt niet vanzelfsprekend, ouders moeten zelf hun kind aanmelden. U wendt zich tot de directeur met een verzoek tot plaatsing. Wettelijk zijn er een drietal instroommomenten : eerste schooldag, 1 januari en 1 april ( zie zorgplan SWV 3.1.5). In de praktijk wordt er, indien mogelijk, na een vakantie rond deze data geplaatst. Ouders van leerlingen uit een ander SWV dienen na een positieve beschikking van het eigen SWV hun kind vervolgens aan te melden bij de PCL van ons SWV en kunnen na een tweede positieve beschikking hun kind bij CNS-SBO De Regenboog aanmelden. De beschikkingen van de PCL van een SWV gelden, i.t.t. de indicaties van de clusterscholen die landelijk geldig zijn, niet voor een ander SWV. De protestants christelijke identiteit dient door ouders onderschreven, dan wel gerespecteerd te worden De jonge risicokinderen Deze kleuters (4-7 jaar) hebben speciale hulp nodig omdat ze achterstand(en) in hun ontwikkeling vertonen. Zij ondervinden in hun ontwikkeling zodanige moeilijkheden, dat zij binnen het basisonderwijs niet geholpen kunnen worden, daar zij anders functioneren dan men gewoonlijk van een kleuter verwacht. Hierdoor kan de (verdere) ontwikkeling sterk belemmerd of zelfs verhinderd worden. Bij toelating moet een kind zindelijk zijn. Een indicatie voor een der clusterscholen is niet of nog niet aan de orde. Het anders zijn van deze kleuters kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld: * In hun praten kan opvallen dat zij weinig woorden tot hun beschikking hebben hun zinnen niet goed formuleren moeite hebben met het benoemen van dingen taal niet vanzelfsprekend gebruiken moeilijk onthouden wat zij gehoord hebben moeite hebben met het goed uitspreken van woorden (articuleren) * In hun gedrag kan opvallen dat zij zich nauwelijks kunnen concentreren overbeweeglijk en snel afgeleid zijn stil en timide zijn cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 6

7 moeilijk contacten met anderen kunnen leggen moeite hebben met samenspelen/-werken * In hun motoriek kan opvallen dat zij zich zwak bewegen zich angstig gedragen onhandig zijn overbeweeglijk zijn. Ons doel is vroegtijdige speciale hulp verlenen aan de jonge risicoleerling in groepen van maximaal 12 leerlingen met hulp van onderwijsassistentie, zodat ontwikkeling weer op gang komt en verder gestimuleerd wordt. Deze groep leerlingen binnen ons onderwijs neemt weer toe. Voor deze groep leerlingen gelden de volgende functies : a. Observatiefunctie. Bij veel jonge risicoleerlingen is niet direct een juiste diagnose te stellen. Voor de complexe problematiek van deze jonge leerlingen is een langere periode van observatie en onderzoek nodig om een diagnose te stellen. b. Behandelings- en begeleidingsfuncties. Op basis van de bij toelating beschikbare gegevens wordt een eerste plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Zeer regelmatig wordt de behandeling geëvalueerd en het handelingsplan bijgesteld. c. Verwijzings- Adviesfunctie. Indien nodig zullen de kinderen doorverwezen worden naar een andere vorm van (speciaal) onderwijs. Regulier basisonderwijs kan ook, maar dit komt in de praktijk nauwelijks voor. Tevens kan ook verwezen worden naar verschillende vormen van jeugdhulpverlening. De school kan dan een coördinerende rol vervullen ten aanzien van de hulpverlening aan leerling en ouders Leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden Deze leerlingen ervaren beperkingen in de omgang met anderen en/of hebben beperkingen op leergebieden. Dit kan zijn oorzaak vinden in enigszins of ten dele beperkte capaciteiten, een problematische thuissituatie, een stoornis of door werkhoudingkenmerken (bijvoorbeeld faalangst). De grote verscheidenheid aan mogelijke oorzaken en de diversiteit aan problematiek als gevolg daarvan, maakt dat deze groep leerlingen een zeer complexe groep is. De ontwikkelingsmoeilijkheden kunnen liggen op het terrein van: de functieontwikkeling (bijvoorbeeld horen, zien en bewegen) de sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld de leerling kan niet/moeilijk omgaan met gevoelens en er zijn problemen in de omgang met medeleerlingen) de cognitieve ontwikkeling (bijvoorbeeld uitval op bepaalde leergebieden, zoals dyslexie of dyscalculie). Slechte leerresultaten kunnen een negatieve invloed hebben op het gedrag: de leerling raakt teleurgesteld, trekt zich terug of wordt juist onhandelbaar. Gedragsproblemen hebben een negatieve invloed op de leerresultaten Moeilijk lerende kinderen Deze leerlingen blijven achter bij hun leeftijdgenoten als het gaat om het verwerven van kennis, inzichten en sociale vaardigheden. Datgene wat ze leren kunnen zij minder goed onthouden en verwerken, terwijl het toepassen in andere situaties problemen oplevert. Het moeilijk leren heeft niet alleen betrekking op het schoolse leren, maar doet zich ook voor in andere situaties, bijvoorbeeld in het omgaan met andere kinderen. Vaak hebben zij moeite om zich aan te passen aan een veranderende omgeving. Kenmerken van moeilijk lerende kinderen zijn, naast het achterblijven in leersituaties, uitvallen op het gebied van het denken, geheugen, taal, oriëntatie in ruimte en tijd en sociale aanpassing. Door het moeilijk of vertraagd verlopen van de ontwikkeling zijn deze kinderen aangewezen op een speciale school voor basisonderwijs. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 7

8 1.2 De historie en toekomst van de school Tot 1 augustus 1997 waren de Jan Tulpschool en de Prins Bernhardschool twee zelfstandige scholen. De Jan Tulpschool bood LOM onderwijs aan in twee afdelingen, namelijk de afdeling SO en de afdeling VSO-LOM. Ook de Prins Bernhardschool bood MLK onderwijs aan in twee afdelingen, namelijk de afdeling SO en de afdeling VSO-MLK. Daarnaast was er aan de Prins Bernhardschool een afdeling IOBK verbonden. De Prins Bernhardschool en de Jan Tulpschool bundelden per 1 augustus 1997 hun krachten en vormden een Christelijke Scholengemeenschap. De school kreeg een nieuwe naam: SBO De Regenboog. Sinds 1 augustus 2000 is de CNS-SBO De Regenboog één van de scholen van de Vereniging voor Christelijk Nationaal School onderwijs (CNS) te Ede e.o. De scholen voor Speciaal Basis Onderwijs vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs. De school heeft de afgelopen jaren een forse ontwikkeling doorgemaakt: uitgangspunt is het ontwikkelingsperspectief van de leerling, waar doelgericht en methodisch aan gewerkt wordt. Ook de plaats in het SWV ondergaat verandering. De expertise van het SBO wordt steeds meer ingezet t.b.v. de zorgleerlingen in het SWV ( zie bijlage: aanvraagformulier Zorgplatform 17.02/SBO-expertise). In het kader van Passend Onderwijs heeft het SBO de loketfunctie binnen het SWV (Zorgplatform). Bij het Zorgplatform van het SWV kunnen basisscholen hun zorgleerlingen aanmelden en vindt er overleg plaats over een te volgen zorgroute. In het kader hiervan zijn er contacten en afspraken met het clusteronderwijs gemaakt. 1.3 De identiteit De CNS-SBO De Regenboog is een speciale school voor basisonderwijs en behoort tot de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Ede e.o. De CNS scholen zijn scholen voor 'bijzonder onderwijs'. Ouders kunnen lid worden van de vereniging. Het identiteitsprofiel van onze school ziet er als volgt uit : CNS-SBO De Regenboog is een open protestants-christelijke school die op een brede manier invulling geeft aan haar protestantse identiteit. Persoonlijke groei, bevordering van sociale redzaamheid en voorbereiding op de maatschappij zijn belangrijke doelen voor de school. In de school is er aandacht voor andere levensbeschouwingen. Deze zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk aan het christelijk geloof. Leraren zijn zich bewust rolmodel te kunnen zijn bij de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen. Bij de levensbeschouwelijke vorming is er aandacht voor de Bijbel, maar ook voor andere geloofsovertuigingen. Alle leerlingen volgen het onderwijs en de daarbij behorende vieringen. De leerlingen zijn verplicht bij lessen en vieringen (ook s avonds) aanwezig te zijn. Wij vinden dat in het dagelijks (school)leven het identiteitsprofiel voelbaar moet zijn. De christelijke identiteit komt dan ook tot uiting in: de lessen godsdienstonderwijs (methode Trefwoord ). dagopening en/of sluiting. het vieren van de christelijke feestdagen. Door middel van vieringen proberen we de kinderen daadwerkelijk te laten ervaren, wat het is om tot een gemeenschap te behoren. stijl van omgang met elkaar en omgang met ouders. Het omzien naar elkaar zien we als een vereiste tot werkelijk mens-zijn. De christelijke identiteit moet tot uiting komen in de positieve sfeer die op school heerst en die merkbaar is in de omgang met en de zorg voor elkaar. We willen een christelijke school zijn waarbij we, uitgaande van christelijke normen en waarden, grenzen willen stellen aan de verruwing: verbaal geweld, lichamelijk geweld en discriminatie. Onze speciale school voor basisonderwijs is een regiovoorziening en heeft een opvangfunctie voor kinderen uit zeer verschillende kerkelijke en buitenkerkelijke gezinnen. Het respecteren van elkaars cultuur en achtergronden is binnen onze school dan ook erg belangrijk. De ouders en de identiteit. Het is van belang dat ouders meedenken over de geloofsopvoeding op school, de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders zelf. Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Van cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 8

9 ouders wordt gevraagd de identiteit te respecteren en/of te onderschrijven. In het aanmeldingsgesprek wordt hier nader op ingegaan. Relatie met andere levensbeschouwingen. Levensbeschouwingen, die gebaseerd zijn op andere bronnen dan de Bijbel respecteren wij. Ouders en kinderen die te kennen geven dat zij onze levensbeschouwing respecteren en/of onderschrijven zijn welkom op onze school. Schoolplan. Onze identiteit is de leidraad van ons onderwijskundig, personeels- en relationeel beleid. Bij het vormgeven van ons financieel en materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt de identiteit eveneens een rol. Het schoolplan geldt voor vier jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd. Op school ligt het plan ter inzage op de administratie. Het komende jaar gaan we een nieuw schoolplan maken, dat aanhaakt bij het bovenschools strategisch beleidsplan van CNS. 1.4 Het bestuur CNS-organisatie De CNS-basisschool SBO De Regenboog maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Ede e.o. De vereniging is in 1950 opgericht met als doel het stichten en instandhouden van scholen voor christelijk onderwijs in Ede e.o. De grondslag van de vereniging is verankerd in de statuten, waarbij de Bijbel uitgangspunt is. De vereniging heeft 16 basisscholen in Ede, Bennekom en Doorwerth, waaronder één Speciale School voor Basisonderwijs (SBO De Regenboog). Statuten van CNS Op de website vindt u de statuten (onder Beleid en regelingen - documenten vereniging). U kunt uw betrokkenheid bij de vereniging en het christelijk onderwijs tonen door lid te worden van de vereniging. Leden ontvangen het jaarverslag en u kunt als lid uw stem laten gelden bij voordracht van ledenraadsleden. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Een aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de directie van de school of te downloaden via de website > Beleid en Regelingen > documenten > 01 Vereniging. Ledenraad Sinds 1 juli 2006 is de ledenraad het hoogste orgaan van de vereniging. De ledenraad behartigt de belangen van de organisatie namens de achterban. De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de 16 afdelingen/cns-basisscholen. Elke afdeling (dit is het voedingsgebied van iedere afzonderlijke school) vaardigt één vertegenwoordiger af naar de ledenraad. Voor onze school is dat Dhr. J.D. Fast. De ledenraad kent een vijftal bevoegdheden: benoemen, ontslaan en schorsen van bestuursleden goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening goedkeuren van de begroting goedkeuren meerjaren strategisch plan wijzigen van de statuten. Bestuur Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, waarbij gezocht wordt naar specifieke deskundigheid op het gebied van identiteit, financiën, bouw en beheer en personeelszaken. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen vanuit het Strategisch Beleidsplan en vergadert maandelijks. De dagelijkse leiding van de vereniging is gemandateerd aan de algemeen directeur. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 9

10 2 ONDERWIJSKUNDIGE DOELEN 2.1 Waar de school voor staat CNS-SBO De Regenboog is een christelijke school met speciale zorg voor kinderen en hun ouders. Wij willen de leerlingen het leerarrangement bieden dat zij nodig hebben en de ouders ondersteuning in de begeleiding, de opvoeding en de acceptatie van de mogelijkheden van hun kind. De volgende zaken spelen daarbij een belangrijke rol: De leerlingen ontwikkelen (weer) een positief en realistisch zelfbeeld in een veilige en beschermde schoolomgeving. De leerlingen leren sociale vaardigheden, waardoor zij zich nu en later in de maatschappij beter staande kunnen houden. Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op het individuele onderwijsniveau van de leerling. Een open omgang met ouders, waarbij school en ouders elkaar kunnen ondersteunen. Onderwijskundig concept: De Regenboog laat het onderwijs aansluiten bij de onderwijsvraag van de leerling, uitgaande van de basisbehoeften van elk kind : veiligheid (relatie), competentie en autonomie. Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich dan ook door vertrouwen, ondersteuning en uitdaging. Wettelijk kader en interpretatie: Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in artikel 8 van de Wet op het Primair Onderwijs zijn omschreven: Artikel 8.: 1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 2. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 3. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. 4. Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling. 5. Het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs is er tevens op gericht leerlingen waar mogelijk tot het volgen van onderwijs in basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs te brengen. De kerndoelen voor het basisonderwijs zijn ook de streefdoelen van onze school. Als speciale school voor basisonderwijs houden wij daarbij vanzelfsprekend rekening met de mogelijkheden van de leerling en streven wij ernaar een basis te leggen voor een vorm van voortgezet onderwijs, die past bij het niveau en de interesse van het kind. We proberen daarbij de ouders zoveel mogelijk te betrekken om de onderwijskansen te optimaliseren. Het onderwijs van de speciale basisschool, bestemd voor kinderen die individuele zorg nodig hebben, is verplicht zich te richten op: - de emotionele ontwikkeling - de verstandelijke ontwikkeling - het ontwikkelen van de creativiteit - het verwerven van didactische kennis - het verwerven van sociale vaardigheden - het verwerven van culturele vaardigheden - het verwerven van lichamelijke vaardigheden. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

11 De emotionele ontwikkeling In de Wet op het Primair Onderwijs wordt gesproken over de emotionele ontwikkeling en het verwerven van sociale vaardigheden. Wij vatten dit samen als: sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen leren omgaan met elkaar en volwassenen. Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling zijn: a. het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn b. respect hebben voor elkaars mening en inbreng c. elkaar de ruimte geven om zelfontdekkend bezig te zijn d. het kunnen oplossen van conflictsituaties, weerbaar zijn e. het kunnen inleven in gevoelssituaties f. anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn g. een gevoel van saamhorigheid. De verstandelijke ontwikkeling De school tracht capaciteiten als kritisch vermogen, zelfredzaamheid, solidariteit te stimuleren. Kennis is deels resultaat van eigen ervaringen/ontdekkingen, deels overgedragen. Door het aanbieden van kennis worden de leerlingen voorbereid op de (steeds) veranderende maatschappij. De school begeleidt de leerprocessen van de kinderen, geeft er vorm aan en draagt zorg voor een stimulerende en veilige schoolomgeving. Het ontwikkelen van de creativiteit Creativiteit is niet alléén aangeboren, het kan ook ontwikkeld en aangeleerd worden. Het ontwikkelen van de creativiteit omvat, in ieder geval, alle vak/vormingsgebieden. Aspecten verbonden met de ontwikkeling van de creativiteit zijn onder meer het ontwikkelen van de creativiteit in ruimere zin: - zelfontdekkend bezig zijn - komen met eigen oplossingen - verschillende oplossingen vinden voor één probleem - experimenteren - het toepassen van kennis en vaardigheden in uiteenlopende situaties - het ontwikkelen van creativiteit in de zin van de expressievakken. Het verwerven van de didactische kennis In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Dit betekent voor de school, dat zij voor de basisleerstof moet uitgaan van de school van nu, mogelijk zelfs die van morgen. De leerling moet informatie weten te vinden. De kennis van de leerlingen moet functioneren in de samenleving van morgen. Het verwerven van culturele vaardigheden De kerndoelen voor primair onderwijs m.b.t. integratie en burgerschap zijn: 1. De leerlingen leren hoofdzaken van Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. 2. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 3. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in de opvattingen van mensen. Wij vinden het belangrijk om kinderen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het nodig dat de school een oefenplaats is, waar kinderen leren over onze maatschappij, democratie, andere culturen, basis- en levensbeschouwelijke waarden en kennis. Ook leren zij sociale vaardigheden, beleefdheidsvormen en fatsoensnormen aan. Waar merk je dat aan: gemengde groepen, samen problemen op lossen, anti-pest protocol, aandacht besteden aan verkiezingen, samen opruimen in de klas en in en rondom de school, geld inzamelen voor een goed doel, onderhouden van de groepspagina op de website, leren kennen van cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

12 de omgeving, deelname aan educatieve excursies, vieren van gezamenlijke feesten met protestants christelijke religieuze achtergrond, school tv-programma s w.o. jeugdweekjournaal, het open podium, de keuze van lesmethodes b.v. voor wereldoriëntatie. Het verwerven van motorische vaardigheden Er is sprake van zowel bewegings-, als gezondheidsdoelen. Het verwerven van motorische vaardigheden is behalve doel op zich ook van belang voor de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wij gaan uit van een geïntegreerd bewegingsconcept beschreven in ons motorisch beleidsplan. Zwemmen maakt deel uit van ons lesprogramma bewegingsonderwijs. 2.2 De kwaliteiten en ambities van CNS-SBO De Regenboog: 1. Het individuele karakter dat inherent is aan de school voor SBO, uitgaande van de onderwijsvraag van de leerlingen. 2. Het interdisciplinaire karakter, waarbij de volgende disciplines samenwerken: orthopedagogiek, maatschappelijk werk, motorisch remedial teaching, speltherapie, remedial teaching, dyslexie-expertise, nt2 en logopedie. 3. Contacten met de externe hulpverlening. Verwijzingservaring. 4. Een veilig pedagogisch klimaat, structuur en heldere regelgeving: Om dit te kunnen bereiken houden school, ouders en leerlingen zich aan de volgende schoolreglementen en protocollen : - verbaal en fysiek geweld, afpersinggedrag (procedure CNS t.i. bij de administratie ) - verwijderingsbeleid, schorsing (procedure CNS t.i. administratie ) - spreken nederlandse taal op school - klachtenregeling ( procedure CNS t.i. administratie ) - verzuimregeling ( t.i. administratie, gemeentelijke voorschriften ) - protocol schoolzwemmen ( t.i. administratie ) - overige school en pleinregels genoemd in 10.5 van de schoolgids. 5. De vernieuwing beschreven in het schoolplan is goed verlopen : PAD, taal-leesbeleidsplan, Leesestafette, motorisch beleidsplan, godsdienstmethode, aardrijkskundemethode, nieuwe rekenmethode, geschiedenismethode, start techniek en zelfstandig werken (bijstellingen worden dit schooljaar verwerkt in schoolplan). 6. Het afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan: kwaliteitsinstrument ZEK, verder implementeren Parnassys, taal/rekenen, cultuurplan, maar ook aan de cyclus integraal personeelsbeleid. 7. Vernieuwingstrajecten worden dit jaar opnieuw beschreven in het schoolplan voor de komende 4 schooljaren waarbij uitgegaan wordt van het bovenschoolse strategisch beleidsplan van CNS. 8. Leerlingenzorg: er wordt gewerkt aan procedures en structuur van de interne leerlingenzorg: pedagogisch/didactisch leerling volgsysteem, opstellen van ontwikkelingsperspectief voor leerlingen en opbrengstgericht werken. 9. De unieke rol in ons SWV, waar wij flexibel op vragen en ontwikkelingen willen inspelen. De deskundige groepsleerkrachten van onze school kunnen binnen het samenwerkingsverband in het kader van ambulante begeleiding een nuttige rol spelen bij de opvang van leerlingen met speciale pedagogische en/of didactische onderwijsbehoeften in de basisscholen. 10. Een positief inspectierapport 2010 (code groen). 11. Beoordeling Ouder-enquête 2009: score ruim voldoende. 2.3 Pedagogisch klimaat Inleiding Veel kinderen, die verwezen worden naar de speciale school voor basisonderwijs, hebben in hun leven teleurstellingen te verwerken gekregen. Zij hebben door veelvuldige faalervaringen en te hoge eisen van de omgeving vaak een negatief zelfbeeld ontwikkeld. Daarom besteden wij speciale zorg aan de pedagogische begeleiding van onze leerlingen. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

13 Doelen Wij willen de leerlingen (weer) een positief en realistisch zelfbeeld laten ontwikkelen in een veilige, beschermde en stimulerende schoolomgeving. Wij willen de leerlingen inzicht en sociale vaardigheden leren met betrekking tot relaties met andere kinderen en volwassenen. Wij willen de leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen. Met ons onderwijs willen wij bereiken dat de leerlingen als zo zelfstandig mogelijke personen deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Wij willen leerlingen met de tekortkomingen van henzelf en anderen leren omgaan. Uitwerking Om de bovenstaande doelen te bereiken is onze aanpak als volgt: Structuur (overzicht en houvast) bieden door te zorgen voor orde, regelmaat en duidelijke regels en afspraken. Consequente aanpak door te zorgen dat de regels, die gesteld worden, ook nagekomen worden. Iedere leerling laten voelen dat hij/zij geaccepteerd wordt en een eigen plaats heeft. Tijd en aandacht voor iedere leerling afzonderlijk. Bemoedigen, complimentjes geven voor alles wat een leerling goed doet, kan, of probeert Extra hulp bieden, een andere manier zoeken, stimuleren van opnieuw proberen bij alles wat de leerling (nog) niet goed kan of doet. Leerlingen succeservaring laten opdoen door hen aan te spreken op hun niveau. Minimaal één les per week krijgt de sociaal emotionele ontwikkeling de speciale aandacht door middel van de methode PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën). Leerlingen, die dat nodig hebben wordt zo mogelijk een sociale vaardigheidstraining en/of sociale weerbaarheidstraining aangeboden. Op school bestaat de mogelijkheid geschikte groepen samen te stellen. Ook kunnen leerlingen individuele speltherapie krijgen bij ons op school. Werken met beloningssystemen/kaarten om goed gedrag te bekrachtigen. Bovenstaande betekent dat we veel aandacht besteden aan de drie basisbehoeften van leerlingen, namelijk de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. 2.4 Didactisch aanbod Inleiding De leerlingen op onze school tonen een grote diversiteit ten aanzien van leerproblemen en/of leermogelijkheden. Dit vraagt speciale zorg voor de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden. Doelen Wij willen met ons onderwijsaanbod voor zoveel mogelijk leerlingen de kerndoelen van het basisonderwijs bereiken. Wij willen de leerlingen leren zelfstandig te werken. Wij willen de leerlingen leren met elkaar samen te werken. Wij willen het onderwijsaanbod afstemmen op de individuele onderwijsbehoefte en de leerlingen een uitdagende leeromgeving bieden. Wij willen de leerlingen voorbereiden en plaatsen op het voor hem of haar meest geschikte schooltype. Waar mogelijk wordt de leerling weer in het reguliere basisonderwijs teruggeplaatst. Uitwerking Voor iedere leerling wordt nagegaan waar precies de moeilijkheden en de mogelijkheden liggen, wat het ontwikkelingsperspectief is en hoe de aanpak en werkwijze op basis daarvan moet zijn. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

14 Het onderwijs wordt aangeboden volgens groepsplan in didactische clusters en waar nodig met individuele handelingsplannen. Het onderwijsaanbod wordt dus afgestemd op de individuele leerling. Leerlingen die na signalering (b.v. in groepsbespreking) in aanmerking komen voor speciale begeleiding, kunnen verwezen worden naar remedial teacher, nt2, logopedist, motorische remedial teacher. 2.5 Het klimaat van de school Wij vinden een open omgang met elkaar erg belangrijk. De leerlingen kunnen zich veilig voelen. Ze mogen ervaren dat je best fouten mag maken en juist daarvan kunt leren. Respect voor elkaar vinden wij erg belangrijk. Wij streven naar en verwachten een samenwerking met ouders, die dit klimaat ondersteunen. Samen moeten we soms moeilijke beslissingen nemen. Acceptatie van het niveau van het kind door ouders blijft een aandachtspunt. De school geeft professioneel advies. Wij hechten veel waarde aan èn willen werken aan een goed en open contact met ouders en leerlingen. Eens per 2 jaar wordt ouders gevraagd een enquête in te vullen. 3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS De school heeft een directeur en 4 leidinggevende MT leden uit alle sectoren. Samen nemen zij de nodige beslissingen op school. Advies komt uit de bouw- en personeelsvergaderingen alsmede de werkgroepen. Bij de directeur berust de eindverantwoordelijkheid. 3.1 De indeling en begeleiding van de leerlingen. De groepen worden samengesteld op grond van de onderwijsbehoefte en de leeftijd van de leerlingen. Een aantal groepen samen vormt een bouw. De school heeft de volgende bouwen : onderbouw (groepen A t/m C) Coördinator Mevr. Annelies de Jong (MT) middenbouw (groepen D t/m H) Coördinator Mevr. Ellen Aarnoutse (MT) bovenbouw (groepen I t/m L) Coördinator Mevr. Connie Siemens- v.d. Elsaker (MT) Dit cursusjaar hebben we 12 groepen. Naarmate de leerlingen ouder worden kan de groepsgrootte toenemen. Zoals beschreven staat in het zorgplan van het SWV wordt er gestreefd naar een gemiddelde groepsgrootte van maximaal 14 leerlingen. Cursus was deze op de teldatum (1oktober) 14,2, in : 13,1, in : 12,6, in : 12, in : 13, in : 14, in : 14,1, in : 14,4, in :14,3 en in : 15,5. Gezien de flexibele instroom om wachtlijstproblematiek te voorkomen neemt de groepsgrootte na de teldatum toe. In de groep begeleidt een groepsleerkracht de leerlingen al dan niet samen met een onderwijsassistente. De inzet van assistentie is in de onderbouw groter dan in de midden of bovenbouw. Door voor taal en rekenen groepsoverstijgend te werken is de onderwijsassistentie onontbeerlijk. Afhankelijk van de hulpvraag worden de leerlingen in of buiten de groep begeleid door een orthopedagoog, psycholoog, remedial teacher, logopedist, leerkracht NT2, motorisch remedial teacher of speltherapeut. 3.2 Samenstelling van het team Organisatorisch werken we met een directeur Mevr. Cobie Kamps-Kuiken en een managementteam bestaande uit een coördinator uit elke bouw (zie boven) en de zorgcoördinator Mevr. drs. Dorrit Kuiper. De directeur maakt deel uit van het managementteam. Het team bestaat uit onderwijsgevend personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP). Totaal 39 teamleden. De samenstelling van het team vindt u in hoofdstuk 11 achter in deze gids. 3.3 De activiteiten voor de leerlingen Naast het gewone onderwijs kunnen er allerlei andere activiteiten plaats vinden zoals: schoolreisjes, kamp, projecten, sportolympiade, CNS sportdag, avondvierdaagse, kinderboekenweek, voorleeskampioenschap, open podium, damtoernooi, voetbaltoernooi, cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

15 excursies en voorstellingen. Bij buitenschoolse activiteiten geldt de regel: wie zich niet weet te gedragen, gaat de volgende keer niet mee. De informatie treft u, voor zover bekend, aan op de ouderkalender, in de maandelijkse nieuwsbrieven en waar van toepassing in de heen en weerschriften of aparte brieven. Deze extra activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de bijdrage en de hulp van ouders De JRK (jonge risico kinderen) Zoals reeds eerder is vermeld wordt het onderwijs op het ontwikkelingsniveau van elke leerling afgestemd. De activiteiten in de groep richten zich op de totale ontwikkeling van de leerling. Hiervoor worden veel ontwikkelingsmaterialen gebruikt en worden er steeds verschillende onderwijs-leersituaties ingericht. Veel nadruk leggen we op de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling van het kind omdat de achterstanden op deze gebieden vaak het grootst zijn. Taalontwikkeling. Kleuters op onze school hebben vaak een achterstand in de taalontwikkeling. Daarom besteden we expliciet aandacht aan uitbreiding woordenschat, taalbegrip en zinsbouw. Voor de jongste kleuters werken we aan de uitbreiding van de woordenschat met hiervoor geschikte prentenboeken. U als ouder, kunt uw kind ook stimuleren in zijn/haar taalontwikkeling. Wij vertellen u daar meer over tijdens onze oudergesprekken en huisbezoek. Leerlingen die voor hun spraak/taalontwikkeling nog meer speciale behandeling nodig hebben, worden indien mogelijk begeleid door de logopedist. Sociaal emotionele ontwikkeling. Een goede sociaal emotionele ontwikkeling is erg belangrijk voor de totale ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk dat elk kind een positief zelfbeeld ontwikkelt. Onze aanpak is er op gericht dat de leerlingen succeservaringen opdoen. De groepsleerkrachten stimuleren de leerlingen op positieve wijze. Het werken met gedrags-/beloningskaarten sluit hier goed bij aan. Met de methodes: Dat ben ik, Een doos vol gevoelens en PAD maken we de leerlingen bewust van hun gevoelens en die van anderen. Wanneer de kinderen de gevoelens en emoties bij zichzelf herkennen zullen ze ook anderen beter leren begrijpen. De godsdienstmethode Trefwoord past hier goed bij. Motorische ontwikkeling. Jonge kinderen leren de omgeving ontdekken door er in te bewegen en er mee te spelen. Het is daarom belangrijk dat een leerling voldoende motorische vaardigheden heeft om die omgeving te kunnen ontdekken. In de groepen wordt elke dag aandacht aan bewegen besteed. Bewegingsactiviteiten, kleuterritmiek en spellessen kunnen plaatsvinden in de klas, in de gymzaal of buiten. Leerlingen, die motorisch een achterstand hebben, krijgen van de vakleerkracht motorische remedial teaching (mrt) De andere groepen. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen). De basisvaardigheden worden niet klassikaal maar op het niveau van de leerling aangeboden. Er wordt bij deze vakken gewerkt in didactische clusters of, waar nodig individueel. De onderwijshulpvraag van de leerling bepaalt het onderwijsaanbod. Om te beginnen met de basisvaardigheden moeten eerst de leervoorwaarden in orde zijn. Voor rekenen werken we op basis van het rekenbeleidsplan met de methode Talrijk. Remedial teaching wordt met name ingezet bij die leerlingen die veel moeite hebben met één van deze basisvaardigheden. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

16 Allochtone leerlingen, die thuis weinig Nederlands spreken, krijgen in kleine groepjes les in het aanleren van Nederlands als tweede taal. De NT2-leerkracht begeleidt deze leerlingen 1 à 2 maal per week. Op school wordt door een ieder Nederlands gesproken. Leerlingen met spraak/taalproblemen worden door de logopedist extra behandeld. Ook hier moeten we prioriteiten stellen. Niet alle leerlingen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Behandeling buiten school blijft soms nodig. Door de hele school wordt met taal en rekenen groepsoverstijgend gewerkt om de kinderen optimaal instructiekansen te kunnen bieden. Als school besteden wij met name in de onderbouw, heel veel aandacht en tijd aan de taalontwikkeling van de leerlingen. Doel en streven staan verwoord in het Taal-lees beleidsplan ( methode Taal in beeld). Indien het voor leerlingen aan de orde is (d.w.z. een haalbare kaart), wordt in de bovenbouw het vak Engels gegeven. De nieuwe schrijflijn werkt goed en werpt resultaten af. Zwart op wit, vooraf gegaan door Schrijfdans. Wereldoriënterende vakken. De wereldoriënterende vakken worden in de onderbouw thematisch aangeboden. In de midden- en bovenbouw worden deze vakken afzonderlijk aangeboden. Wij proberen deze vakken zo concreet mogelijk te geven. Voor aardrijkskunde is gekozen voor de methode: Een wereld van verschil. Voor geschiedenis gebruiken we Speurtocht. Biologie is veelal thematisch in de onderbouw, Nieuws uit de Natuur, Leefwereld en Natuniek worden gebruikt in de midden/bovenbouw. Het techniekonderwijs wordt o.a. in deze lessen geïntegreerd. In de bovenbouw is een tuinproject gestart. We maken gebruik van de lessen van Het Groene Wiel en het aanbod van IVN. De leerlingen in de bovenbouw doen mee aan het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (3VO). Sociaal emotionele ontwikkeling. Wij willen de zelfstandigheid, de sociale vaardigheden en het sociaal inzicht van de leerlingen bevorderen. Dit proberen we in het totale onderwijsaanbod te bevorderen. Maar er wordt ook specifiek aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen we met de methode PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën). Dit staat als een apart vak op het lesrooster. Een aantal leerlingen wordt door de hiervoor speciaal geschoolde orthopedagoge/psychologe sociale vaardigheidstraining (sova) aangeboden. Tevens is er een beperkte mogelijkheid voor speltherapie. Ook wordt er door de MRT een training sociale weerbaarheid (sowe) gegeven. Het motorisch beleidsplan, uitgebreid met sociale weerbaarheidstraining is ter inzage op school. Godsdienstige vorming. De dag wordt afhankelijk van het rooster meestal geopend door middel van een gebed, lied, gedicht of een andere identiteitsgebonden inbreng van groepsleerkracht of leerling. Door middel van verhalen vertellen uit de bijbel willen wij de kinderen in contact brengen met de bijbelse boodschap. Er wordt minimaal drie keer per week een half uur aan godsdienstonderwijs besteed. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord als leidraad. Hierin worden openingen geboden om andere geestelijke stromingen aan de orde te laten komen. Respect voor elkaar ongeacht kleur, achtergrond of identiteit vinden wij belangrijk. De christelijke feestdagen worden in de groep, per bouw of als school gevierd. Iedereen behoort hieraan deel te nemen. Ook een viering s avonds valt onder de lesuren. Creatieve ontwikkeling. Handvaardigheid wordt gegeven door de groepsleerkracht. Het crea-uur wordt samen met ouders gedaan. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode Handvaardig. Voor tekenen worden opdrachten gekozen uit de methode Tekenvaardig of er worden opdrachten gekozen die aansluiten bij de overige vakgebieden of activiteiten op school. Aandacht wordt besteed aan: cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

17 compositie/vormgeving kennis en vaardigheden met betrekking tot verschillende technieken kunstbeschouwing. Het cultuurbeleidsplan is vastgesteld en jaarlijks worden activiteiten ontwikkeld en op een rijtje gezet waaraan onze school meedoet. Soms vinden deze activiteiten op school plaats. Er wordt zo nu en dan een beroep op u gedaan om leerlingen te begeleiden naar de activiteiten. Mocht er sprake zijn van vervoer van leerlingen, dient u te beschikken over een Ongevallen Inzittenden Verzekering. Bij muziek staat zingen centraal, daarnaast wordt aandacht geschonken aan luisteren naar muziek en muziek maken. Techniek. We werken samen met het Technocentrum (en CHE). Het ontdekkasteel is op school beschikbaar en het consolidatieplan voor de middenbouw is ontwikkeld. De onderbouw werkt thematisch. In het kader van het kerndoel: bevorderen van gezond gedrag, wordt er aandacht besteed aan consumptieve techniek, waarvan smaaklessen een geïntegreerd onderdeel uitmaken. Voor de ontwikkeling wat smaaklessen betreft volgen we de conferenties in Wageningen (universiteit). We vinden het belangrijk dat juist onze doelgroep leerlingen met dit geïntegreerde techniekonderwijs zijn voordeel kan doen. Zelfstandig werken. Op onze school vinden wij dat de leerlingen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden in het zelfstandig bezig zijn aan een taak, zonder de hulp van de leerkracht. Elk kind krijgt zijn of haar inbreng in de werkkeuze en het leerproces: in hun eigen tempo en rekening houdend met hun eigen leermogelijkheden leren kinderen hun kennis uit te breiden en toe te passen in andere situaties. Doelen hierbij zijn: De leerlingen kunnen gedurende een steeds langere periode zelfstandig werken. De leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht, zodat er voor de leerkracht tijd en ruimte ontstaat om aandacht te besteden aan de verschillende leerniveaus en individuele hupvragen. De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun werk. Hierdoor stijgt de betrokkenheid en motivatie tot leren. Dit heeft weer een positieve invloed op het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de leerling. De leerlingen kunnen in groepsverband aan een opdracht werken. Dit bevordert de communicatieve en sociale vaardigheden. De leerlingen leren dat ze onderdeel van een groep zijn en een beroep op elkaar mogen en kunnen doen. Motorische ontwikkeling. De leerlingen krijgen twee lesuren lichamelijke opvoeding per week. Hiervan wordt minimaal één lesuur door een vakleerkracht bewegingsonderwijs gegeven. De andere les wordt dan gegeven door de groepsleerkracht. Leerlingen, die achterstanden hebben in hun motorische ontwikkeling, krijgen motorische remedial teaching van de vakleerkracht. Uitgezonderd de oudste en de jongste leerlingen gaan de groepen 19 keer per jaar naar het zwembad voor schoolzwemmen. Dat betekent een half jaar lang één maal per week. School betaalt de leskosten en ouders het vervoer. Het protocol schoolzwemmen is aanwezig en ter inzage op de administratie. Schoolzwemmen maakt deel uit van het bewegingsonderwijs en we vinden het belangrijk dat alle leerlingen kunnen zwemmen. Dat betekent dat de oudste leerlingen die nog geen diploma hebben en waarvan de groep niet gaat zwemmen, wel meegaan naar schoolzwemmen met de jongere kinderen. In het kader van de zelfredzaamheid stellen wij de minimum eis dat elke leerling het zwemdiploma A haalt. De leerlingen die al een A-diploma hebben gaan verder met de erop volgende diploma s. ICT. Het ICT meerjarenbeleidsplan is afgerond en in uitvoering. In de kuil staat een vijftal netwerkcomputers voor leerlingen. In de groep kan gebruik gemaakt worden van twee cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

18 netwerkconfiguraties. Alle groepen beschikken over een digibord. De ICT-ers en teamleden worden geschoold en nemen deel aan de gezamenlijke scholing op CNS-niveau. 3.4 Speciale voorzieningen in en rondom de school. Iedere groep heeft een eigen lokaal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van: een inpandig gymnastieklokaal een centraal gelegen open ruimte ( de kuil ) voor diverse al dan niet gezamenlijke activiteiten meerdere ruimtes voor onder andere logopedie, RT, nt2 en onderzoek. Hiervoor is een lokaalruimte in gebruik genomen. in de gangen zijn werkplekken gerealiseerd. De spel- en observatieruimte wordt gebruikt voor o.a. speltherapie, Sova-training en RT. De onderbouwgroepen spelen op het kleine plein, de middenbouwgroepen spelen op het Jan Tulpplein en de leerlingen uit de bovenbouw spelen op het grote plein. Incidenteel kan hiervan afgeweken worden. Komend schooljaar gaan er ook weer leerlingen aan het werk in de schooltuin. Er is op school een schoolbibliotheek aanwezig. De leerlingen mogen hier wekelijks een boek komen lenen. 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 Toelatingsprocedure. Leerlingen kunnen slechts tot een speciale school voor basisonderwijs worden toegelaten met een beschikking die door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het PC-Samenwerkingsverband Ede/Wageningen wordt afgegeven (zie 1.1). De procedures zijn beschreven in het zorgplan (ook t.a.v. eventuele bezwaren). Indien er sprake is van een (mogelijke) verwijzing naar onze school kunnen de ouders van de leerlingen vooraf onze school ter nadere kennismaking komen bezoeken. Pas nadat de ouders de (positieve) beschikking van de PCL hebben ontvangen kan de leerling daadwerkelijk aangemeld worden. De ouders moeten de identiteit van de school onderschrijven dan wel respecteren en de leerling moet een passende onderwijsplek geboden kunnen worden. Na de aanmelding en met schriftelijke toestemming van de ouders vraagt het zorgteam van de school de gegevens van de leerling en de PCL-beschikking op bij de PCL. Het zorgteam bestaat uit de volgende personen: orthopedagoog directeur maatschappelijk werkende jeugdarts Hulpverlening Gelderland Midden.. De orthopedagoog/psycholoog stelt na bestudering van de diverse rapportages het eerste plan van aanpak op met daarin de prognose en vult de pedagogische dossierkaart in. Bij aanmelding wordt door het zorgteam bekeken of onze school een voldoende antwoord kan bieden op de onderwijshulpvraag van de leerling. Zij toetst de aangeleverde gegevens aan het beleid van de school. De directeur beslist uiteindelijk over al dan niet plaatsen. Bij plaatsing in een groep worden de volgende factoren in overweging genomen: - leeftijd van de leerling - sociaal-emotionele ontwikkeling - bevindingen uit onderzoek - advies van de toeleverende school / instantie - wens van de ouders - groepssamenstelling - didactisch niveau cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

19 - welbevinden reeds geplaatste leerlingen. Van het resultaat van de bespreking in het zorgteam en de plaatsingsdatum worden de ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld Aanname beleid LGF leerling met betrekking tot het SBO. Het Samenwerkingsverband is een beleidswijziging overeengekomen t.a.v. de criteria voor de PCL. Hieronder volgt de letterlijke tekst van het zorgplan : Het SBO is van het SWV is bedoeld voor leerlingen, die een PCL beschikking hebben gekregen. Leerlingen die in aanmerking komen voor een indicatie van een clusterschool (b.v. ZML, SO voor kinderen met gedragsproblemen) komen niet voor een beschikking in aanmerking. Deze beleidswijziging heeft als grondslag de SBO-doelgroep binnen het SWV een plaats te kunnen bieden (geen wachtlijst) en het pedagogisch klimaat op het SBO veilig te stellen. Het kan en mag niet de bedoeling zijn, dat er kinderen uit verschillende clusterscholen in één school samengebracht worden. Het verschil in de vier clusters is er niet voor niets. Geplaatste leerlingen vanuit een cluster in het regulier onderwijs, zullen binnen ons SWV dan ook verwezen worden naar de respectievelijke clusters, indien handhaving binnen het regulier onderwijs niet meer tot de mogelijkheden behoort. LGF ( leerling gebonden financiering) leerlingen waarvan gedacht wordt dat ze de overstap naar het SBO kunnen maken, worden dus zonder extra middelen (rugzak) aangemeld en bij een positieve beschikking zijn het gewone SBO-leerlingen. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling De leerlingen van de CNS-SBO De Regenboog krijgen zorg op maat. De groepsleerkracht start met het plan van aanpak gebaseerd op de gegevens bij toelating. De gegevens over o.a. de vorderingen, het gedrag en het welbevinden van de leerling worden ingevoerd en bijgehouden in het pedagogisch/didactisch leerlingvolgsysteem. Om het beeld compleet te maken wordt u soms benaderd om een vragenlijst in te vullen, die de thuissituatie betreft. De resultaten worden, buiten de normale rapportages van de groepsleerkracht om, indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven met ouders/verzorgers op uitnodiging besproken. De didactische vorderingen worden tweemaal per jaar tijdens de rapportavond met ouders besproken, evenals individuele handelingsplannen van logopedie, RT of NT2, indien van toepassing JRK-leerlingen De leerkracht en eventueel de orthopedagoge/psychologe observeren intensief de leerlingen tijdens de diverse activiteiten. Naar aanleiding van deze observaties vult de leerkracht minimaal tweemaal per jaar het kleutervolgsysteem van D.Memelink in. In dit systeem worden alle ontwikkelingsgebieden van de leerling in beeld gebracht en wordt de ontwikkeling vergeleken met de gemiddelde ontwikkeling van leeftijdgenoten. Tweemaal per jaar vindt er een groepsbespreking plaats waarbij de groepsleerkracht, de orthopedagoog, meestal de logopedist en eventueel het MT-lid onderbouw aanwezig zijn. In deze bespreking wordt de ontwikkeling van de kleuters in de groep geëvalueerd en handelingsplannen bijgesteld. Leerlingen, die extra zorg behoeven, worden besproken in de leerlingbespreking. Naast de bovengenoemde medewerkers kunnen dan ook, indien noodzakelijk, de ouders, de jeugdarts, de maatschappelijk werkende en/of andere disciplines uitgenodigd worden. Aan het eind van de kleuterperiode, uiterlijk in het zevende levensjaar, wordt er bekeken of de leerling het SBO kan vervolgen of dat er een andere vorm van (speciaal) onderwijs noodzakelijk is In de overige groepen In de beginperiode zullen door middel van observatie en toetsing nog meer gegevens over de leerling verzameld worden, zodat de groepsleerkracht het onderwijsaanbod optimaal kan laten aansluiten bij de hulpvraag van de leerling. Tweemaal per jaar vindt er een Gemeenschappelijk School Onderzoek plaats. In dit onderzoek worden met methode onafhankelijke toetsen de leervorderingen van de leerlingen met betrekking tot rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling in kaart gebracht. Indien nodig kan op grond van de resultaten van dit onderzoek het onderwijsaanbod aangepast worden. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

20 Tweemaal per jaar vindt er een groepsbespreking plaats. De zorgcoördinator bespreekt dan met, de bouwcoördinator, de groepsleerkracht en andere direct bij de groep betrokken teamleden de ontwikkeling van alle leerlingen van de groep. Indien nodig worden handelingsplannen bijgesteld. Leerlingen, die tussentijds extra zorg behoeven, worden besproken in de leerlingenbespreking. Naast de bovengenoemde medewerkers kunnen dan ook de jeugdarts en maatschappelijk werkende aanwezig zijn. Indien nodig roept de jeugdarts het kind op voor een onderzoek. Het kan ook zijn dat naar aanleiding van een leerlingbespreking de maatschappelijk werkende contact met de ouders opneemt Rapportage naar ouders De groepsleerkracht van de JRK-leerlingen nodigt in januari en juni de ouders uit om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Dit gebeurt met behulp van het leerlingvolgsysteem. De rapportage van de andere leerlingen valt in dezelfde periode. Indien er aanleiding toe is worden ouders vaker uitgenodigd. Bij de overige groepen worden de ouders naar aanleiding van het rapport uitgenodigd voor een gesprek op de rapportavond, dan wordt ook het rapport met didactische niveaus in vergelijking tot het basisonderwijs besproken. De betrokken teamleden informeren de ouders dan over de ontwikkeling van de leerling. Indien er aanleiding toe is, worden ouders vaker uitgenodigd of maken ouders een afspraak met de groepsleerkracht. Ouders kunnen altijd een afspraak voor dossierinzage maken. Rapportage over leerlingen aan externe organisaties wordt slechts verstrekt na schriftelijke toestemming van ouders. Onderwijskundige rapporten t.b.v. verwijzing of doorstroom naar het voortgezet onderwijs worden ouders ter lezing en ondertekening aangeboden. 4.3 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Binnen onze school zijn leerlingen die naast het onderwijsaanbod in de groep nog speciale hulp nodig hebben. Deze leerlingen worden door de deskundige teamleden nader onderzocht. Een eventueel handelingsplan wordt door de groepsleerkracht met ouders besproken. Ouders worden vooraf op de hoogte gesteld. De speciale zorg kan bestaan uit: Remedial Teaching Logopedie NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) Motorische Remedial Teaching Speltherapie Sociale Vaardigheidstraining. Sociale Weerbaarheidstraining Onderwijs aan zieke leerlingen (rijksregeling). Op de rapportavond worden ouders ook uitgenodigd de specifieke handelingsplannen te lezen en eventueel te bespreken met degene die de speciale zorg aan hun kind geeft. Remedial Teaching RT draagt evenals de inzet van onderwijsassistentie en andere disciplines bij tot klasseverkleining. In de groep of de instructiegroepen krijgt de leerling het onderwijs op zijn niveau aangeboden door de groepsleerkracht of de remedial teacher. Toch kan het zijn dat een kind nog meer hulp nodig heeft bij onderdelen van lezen, taal en rekenen dan in de klas geboden kan worden. Een remedial teacher helpt deze kinderen in kleine groepjes of individueel. Logopedie Wanneer uit rapportage of uit groeps/leerlingbespreking naar voren komt dat het nodig is, worden leerlingen onderzocht door de logopedist. De logopedist kijkt o.a. naar: mondmotoriek en articulatie houding / adem / stem cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

Schoolgids 2014-2015 CNS-SBO DE REGENBOOG SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS

Schoolgids 2014-2015 CNS-SBO DE REGENBOOG SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS Schoolgids 2014-2015 CNS-SBO DE REGENBOOG SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS - 1 - Inhoud VOORWOORD... - 5-1. SBO De Regenboog Samen Bijzonder Veelzijdig... - 6-1.1 Voor wie is de speciale school voor

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Schoolgids CNS-SBO DE REGENBOOG SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS

Schoolgids CNS-SBO DE REGENBOOG SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS Schoolgids 2016-2017 CNS-SBO DE REGENBOOG SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS - 1 - Inhoud VOORWOORD... - 5-1. SBO De Regenboog Samen Bijzonder Veelzijdig... - 6-1.1 Voor wie is de speciale school voor

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl 2013 Actief burgerschap 0 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 : 3 Hoofdstuk 2 : : een doel en een middel

Nadere informatie

VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE SBO de Regenboog Drunen SBO de Regenboog kwaliteitszorg burgerschap 18-12-2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Kenmerken van onze leerlingen en risico s.

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 21-09-2016 Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven

Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven Naam: Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Een traag groeiende boom kan ook de hoogste worden (Jelle Jolles) Inhoudsopgave Introductie bij basisondersteuning... 3 Passend Onderwijs Almere

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie Cbs De Evenaar Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat 74 1562 WP Krommenie 1561 TT Krommenie 075-621 61 67 075-628 22 94 Inhoud van deze informatiegids blz. 1. over onze school 3 2. over de naam van onze

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Kosmos - 26 augustus 2015

Schoolondersteuningsprofiel De Kosmos - 26 augustus 2015 Contactgegevens school Naam De Kosmos Straat + huisnummer De Bovenkruier 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 AR Land Nederland Brinnummer 22FH Telefoon (033)480-7515 E-mailadres dekosmos@dekosmos.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Actief Burgerschap. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen Actief Burgerschap Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen OBS De Hobbitstee Leerdam 2010 Met open vizier.. 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 : Actief Burgerschap: een nadere kennismaking

Nadere informatie

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Als je niet voor mijn kwaliteiten gaat, blijf dan van mijn beperkingen af (Emiel van Doorn) Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie)

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie) Format Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs Almere 1. Gegevens van de school Naam de school Het Spectrum Directie Bart Kuipers Interne Begeleiding :Marloes de Vries, Hinke Brauckmann Bestuur Almeerse

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie