SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2010-2011"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS CNS-SBO DE REGENBOOG SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 1

2 CNS-SBO De Regenboog Generaal Spoorlaan LX Ede fax BRIN 14 RX Instemming MR d.d. Akkoord verklaring bestuur CNS e.o. d.d. : naam : Drs. Th. J. van Altena Alg. Directeur cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 2

3 Inhoudsopgave. 1. De school Voor wie is de speciale school voor basisonderwijs De Regenboog? De jonge risicokinderen Leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden Moeilijk lerende kinderen 1.2 Beschrijving van de school Historie en toekomst 1.3 Identiteit 1.4 Bestuur 2. Onderwijskundige doelen Waar de school voor staat 2.2 Het jonge risicokind 2.3 Pedagogisch klimaat 2.4 Didactisch milieu 2.5 Het klimaat van de school 3. De organisatie van het onderwijs De organisatie van De Regenboog 3.2 Samenstelling van het team 3.3 De activiteiten voor de leerlingen De kleutergroep De overige groepen 3.4 Speciale voorzieningen in en bij de school Lokaal onderwijsbeleid 4. De zorg voor de leerlingen 18 Toelatingsprocedure Aannamebeleid LGF-leerlingen met betrekking tot het SBO 4.2 Het volgen van de ontwikkeling JRK-leerlingen In de overige groepen Rapportage naar ouders 4.3 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 4.4 Schoolkeuze-advies Naar het voortgezet onderwijs 4.5 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 5. Het Team Scholing 5.2 Wijze van vervanging 5.3 Inzet onderwijsassistenten 5.4 Stagiaires 6. De ouders Contacten met ouders/verzorgers 6.2 De Ouderraad 6.3 Inspraak De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 6.4 Ouderactiviteiten 6.5 Klachtenregeling cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 3

4 7. De ontwikkeling van het onderwijs en jaarverslag Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 7.2 De relatie met de schoolomgeving 8. Financiële zaken Ouderbijdrage en sponsoring 8.2 Uw kind, de school en de ongevallenverzekering 8.3 Zending 8.4 Reiskosten 8.5 Speciaal vervoer 8.6 Aanschaf gymkleding 8.7 Schoolzwemmen 9. School-, vakantierooster en vrije dagen School- en vakantietijden Schooltijden Vakantierooster Vrije dagen 9.2 Verlofregeling voor leerlingen 9.3 Verzuim 10. Overige zaken Voor nieuwkomers 10.2 Opgave wijzigingen 10.3 Trakteren 10.4 Overblijven en Buitenschoolse opvang 10.5 Schoolregels/pleinregels 11. Namen en adressen Het team van de CNS-SBO De Regenboog Medezeggenschapsraadsleden/ledenraad Voorzitter Ouderraad 43 Bijlagen : 1 Jaarrekening schoolfonds 2 Speciale regelingen Gemeente Ede 3 Aanmeldingsformulier Zorgplatform /SBO-expertise 4 Aanmeldingsformulier PCL cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 4

5 Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van de CNS - Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) De Regenboog. In deze schoolgids bieden wij u een overzicht van doelen en werkwijze van CNS-SBO De Regenboog. Tevens geven we u informatie over actuele schoolzaken van het schooljaar 2010/2011. De schoolgids is bedoeld voor de ouders en leerlingen, bestuur, inspectie maar ook voor andere belangstellenden en wordt aan het begin van de cursus aan ouders, inspectie en bestuur ter beschikking gesteld. Ouders/verzorgers en belangstellenden, die de CNS-SBO De Regenboog nog niet kennen, worden van harte uitgenodigd onze school eens te komen bezoeken, zodat u zich een goed beeld van dit speciaal basisonderwijs kunt vormen. U kunt daarvoor contact opnemen met de directeur. Leerlingen met een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het PC samenwerkingsverband kunnen na aanmelding worden toegelaten, mits er plaats is in een geschikte groep voor de specifieke onderwijsbehoefte van de betreffende leerling en de plaatsing geen belemmering vormt voor de andere leerlingen. Heeft u suggesties ter verbetering van deze gids, dan houden wij ons aanbevolen. Team CNS-SBO De Regenboog. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 5

6 1. DE SCHOOL 1.1 Voor wie is de speciale school voor basisonderwijs De Regenboog? Een Speciale school voor Basis Onderwijs (SBO) is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar die speciale hulp en aandacht nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen en die binnen het basisonderwijs niet voldoende geholpen kunnen worden. De leerlingen die mogen instromen in het SBO hebben allen een beschikking nodig van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Jaarlijks wordt door de school in de tweede groepsbespreking vastgesteld of speciaal basisonderwijs nog langer nodig is. De overheid wil zoveel mogelijk kinderen binnen het basisonderwijs extra zorg bieden. Alle samenwerkingsverbanden krijgen hiervoor zorgmiddelen. De Regenboog is de speciale basisschool van het Protestants Christelijk Samenwerkingsverband Ede-Wageningen e.o. (17.02). Het geformuleerde beleid in het zorgplan van het SWV (SamenWerkingsVerband) is uitgangspunt voor de Regenboog. Het zorgplan van het SWV ligt ter inzage op school. De doelen, werkwijze en besteding/verantwoording van zorgmiddelen van het SWV zijn hierin beschreven. Zonder een PCL-beschikking van dit SWV kan een leerling niet op De Regenboog worden ingeschreven. Ouders/verzorgers melden de leerling aan volgens de procedure die in bijlage vermeld staat. De PCL, een onafhankelijke deskundige commissie, beoordeelt binnen acht weken of de leerling toelaatbaar is voor het speciaal basisonderwijs. Er volgt dan een positieve of negatieve beschikking. Met een positieve beschikking kunt u de leerling aanmelden bij SBO De Regenboog. Dit gebeurt niet vanzelfsprekend, ouders moeten zelf hun kind aanmelden. U wendt zich tot de directeur met een verzoek tot plaatsing. Wettelijk zijn er een drietal instroommomenten : eerste schooldag, 1 januari en 1 april ( zie zorgplan SWV 3.1.5). In de praktijk wordt er, indien mogelijk, na een vakantie rond deze data geplaatst. Ouders van leerlingen uit een ander SWV dienen na een positieve beschikking van het eigen SWV hun kind vervolgens aan te melden bij de PCL van ons SWV en kunnen na een tweede positieve beschikking hun kind bij CNS-SBO De Regenboog aanmelden. De beschikkingen van de PCL van een SWV gelden, i.t.t. de indicaties van de clusterscholen die landelijk geldig zijn, niet voor een ander SWV. De protestants christelijke identiteit dient door ouders onderschreven, dan wel gerespecteerd te worden De jonge risicokinderen Deze kleuters (4-7 jaar) hebben speciale hulp nodig omdat ze achterstand(en) in hun ontwikkeling vertonen. Zij ondervinden in hun ontwikkeling zodanige moeilijkheden, dat zij binnen het basisonderwijs niet geholpen kunnen worden, daar zij anders functioneren dan men gewoonlijk van een kleuter verwacht. Hierdoor kan de (verdere) ontwikkeling sterk belemmerd of zelfs verhinderd worden. Bij toelating moet een kind zindelijk zijn. Een indicatie voor een der clusterscholen is niet of nog niet aan de orde. Het anders zijn van deze kleuters kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld: * In hun praten kan opvallen dat zij weinig woorden tot hun beschikking hebben hun zinnen niet goed formuleren moeite hebben met het benoemen van dingen taal niet vanzelfsprekend gebruiken moeilijk onthouden wat zij gehoord hebben moeite hebben met het goed uitspreken van woorden (articuleren) * In hun gedrag kan opvallen dat zij zich nauwelijks kunnen concentreren overbeweeglijk en snel afgeleid zijn stil en timide zijn cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 6

7 moeilijk contacten met anderen kunnen leggen moeite hebben met samenspelen/-werken * In hun motoriek kan opvallen dat zij zich zwak bewegen zich angstig gedragen onhandig zijn overbeweeglijk zijn. Ons doel is vroegtijdige speciale hulp verlenen aan de jonge risicoleerling in groepen van maximaal 12 leerlingen met hulp van onderwijsassistentie, zodat ontwikkeling weer op gang komt en verder gestimuleerd wordt. Deze groep leerlingen binnen ons onderwijs neemt weer toe. Voor deze groep leerlingen gelden de volgende functies : a. Observatiefunctie. Bij veel jonge risicoleerlingen is niet direct een juiste diagnose te stellen. Voor de complexe problematiek van deze jonge leerlingen is een langere periode van observatie en onderzoek nodig om een diagnose te stellen. b. Behandelings- en begeleidingsfuncties. Op basis van de bij toelating beschikbare gegevens wordt een eerste plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Zeer regelmatig wordt de behandeling geëvalueerd en het handelingsplan bijgesteld. c. Verwijzings- Adviesfunctie. Indien nodig zullen de kinderen doorverwezen worden naar een andere vorm van (speciaal) onderwijs. Regulier basisonderwijs kan ook, maar dit komt in de praktijk nauwelijks voor. Tevens kan ook verwezen worden naar verschillende vormen van jeugdhulpverlening. De school kan dan een coördinerende rol vervullen ten aanzien van de hulpverlening aan leerling en ouders Leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden Deze leerlingen ervaren beperkingen in de omgang met anderen en/of hebben beperkingen op leergebieden. Dit kan zijn oorzaak vinden in enigszins of ten dele beperkte capaciteiten, een problematische thuissituatie, een stoornis of door werkhoudingkenmerken (bijvoorbeeld faalangst). De grote verscheidenheid aan mogelijke oorzaken en de diversiteit aan problematiek als gevolg daarvan, maakt dat deze groep leerlingen een zeer complexe groep is. De ontwikkelingsmoeilijkheden kunnen liggen op het terrein van: de functieontwikkeling (bijvoorbeeld horen, zien en bewegen) de sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld de leerling kan niet/moeilijk omgaan met gevoelens en er zijn problemen in de omgang met medeleerlingen) de cognitieve ontwikkeling (bijvoorbeeld uitval op bepaalde leergebieden, zoals dyslexie of dyscalculie). Slechte leerresultaten kunnen een negatieve invloed hebben op het gedrag: de leerling raakt teleurgesteld, trekt zich terug of wordt juist onhandelbaar. Gedragsproblemen hebben een negatieve invloed op de leerresultaten Moeilijk lerende kinderen Deze leerlingen blijven achter bij hun leeftijdgenoten als het gaat om het verwerven van kennis, inzichten en sociale vaardigheden. Datgene wat ze leren kunnen zij minder goed onthouden en verwerken, terwijl het toepassen in andere situaties problemen oplevert. Het moeilijk leren heeft niet alleen betrekking op het schoolse leren, maar doet zich ook voor in andere situaties, bijvoorbeeld in het omgaan met andere kinderen. Vaak hebben zij moeite om zich aan te passen aan een veranderende omgeving. Kenmerken van moeilijk lerende kinderen zijn, naast het achterblijven in leersituaties, uitvallen op het gebied van het denken, geheugen, taal, oriëntatie in ruimte en tijd en sociale aanpassing. Door het moeilijk of vertraagd verlopen van de ontwikkeling zijn deze kinderen aangewezen op een speciale school voor basisonderwijs. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 7

8 1.2 De historie en toekomst van de school Tot 1 augustus 1997 waren de Jan Tulpschool en de Prins Bernhardschool twee zelfstandige scholen. De Jan Tulpschool bood LOM onderwijs aan in twee afdelingen, namelijk de afdeling SO en de afdeling VSO-LOM. Ook de Prins Bernhardschool bood MLK onderwijs aan in twee afdelingen, namelijk de afdeling SO en de afdeling VSO-MLK. Daarnaast was er aan de Prins Bernhardschool een afdeling IOBK verbonden. De Prins Bernhardschool en de Jan Tulpschool bundelden per 1 augustus 1997 hun krachten en vormden een Christelijke Scholengemeenschap. De school kreeg een nieuwe naam: SBO De Regenboog. Sinds 1 augustus 2000 is de CNS-SBO De Regenboog één van de scholen van de Vereniging voor Christelijk Nationaal School onderwijs (CNS) te Ede e.o. De scholen voor Speciaal Basis Onderwijs vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs. De school heeft de afgelopen jaren een forse ontwikkeling doorgemaakt: uitgangspunt is het ontwikkelingsperspectief van de leerling, waar doelgericht en methodisch aan gewerkt wordt. Ook de plaats in het SWV ondergaat verandering. De expertise van het SBO wordt steeds meer ingezet t.b.v. de zorgleerlingen in het SWV ( zie bijlage: aanvraagformulier Zorgplatform 17.02/SBO-expertise). In het kader van Passend Onderwijs heeft het SBO de loketfunctie binnen het SWV (Zorgplatform). Bij het Zorgplatform van het SWV kunnen basisscholen hun zorgleerlingen aanmelden en vindt er overleg plaats over een te volgen zorgroute. In het kader hiervan zijn er contacten en afspraken met het clusteronderwijs gemaakt. 1.3 De identiteit De CNS-SBO De Regenboog is een speciale school voor basisonderwijs en behoort tot de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Ede e.o. De CNS scholen zijn scholen voor 'bijzonder onderwijs'. Ouders kunnen lid worden van de vereniging. Het identiteitsprofiel van onze school ziet er als volgt uit : CNS-SBO De Regenboog is een open protestants-christelijke school die op een brede manier invulling geeft aan haar protestantse identiteit. Persoonlijke groei, bevordering van sociale redzaamheid en voorbereiding op de maatschappij zijn belangrijke doelen voor de school. In de school is er aandacht voor andere levensbeschouwingen. Deze zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk aan het christelijk geloof. Leraren zijn zich bewust rolmodel te kunnen zijn bij de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen. Bij de levensbeschouwelijke vorming is er aandacht voor de Bijbel, maar ook voor andere geloofsovertuigingen. Alle leerlingen volgen het onderwijs en de daarbij behorende vieringen. De leerlingen zijn verplicht bij lessen en vieringen (ook s avonds) aanwezig te zijn. Wij vinden dat in het dagelijks (school)leven het identiteitsprofiel voelbaar moet zijn. De christelijke identiteit komt dan ook tot uiting in: de lessen godsdienstonderwijs (methode Trefwoord ). dagopening en/of sluiting. het vieren van de christelijke feestdagen. Door middel van vieringen proberen we de kinderen daadwerkelijk te laten ervaren, wat het is om tot een gemeenschap te behoren. stijl van omgang met elkaar en omgang met ouders. Het omzien naar elkaar zien we als een vereiste tot werkelijk mens-zijn. De christelijke identiteit moet tot uiting komen in de positieve sfeer die op school heerst en die merkbaar is in de omgang met en de zorg voor elkaar. We willen een christelijke school zijn waarbij we, uitgaande van christelijke normen en waarden, grenzen willen stellen aan de verruwing: verbaal geweld, lichamelijk geweld en discriminatie. Onze speciale school voor basisonderwijs is een regiovoorziening en heeft een opvangfunctie voor kinderen uit zeer verschillende kerkelijke en buitenkerkelijke gezinnen. Het respecteren van elkaars cultuur en achtergronden is binnen onze school dan ook erg belangrijk. De ouders en de identiteit. Het is van belang dat ouders meedenken over de geloofsopvoeding op school, de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders zelf. Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Van cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 8

9 ouders wordt gevraagd de identiteit te respecteren en/of te onderschrijven. In het aanmeldingsgesprek wordt hier nader op ingegaan. Relatie met andere levensbeschouwingen. Levensbeschouwingen, die gebaseerd zijn op andere bronnen dan de Bijbel respecteren wij. Ouders en kinderen die te kennen geven dat zij onze levensbeschouwing respecteren en/of onderschrijven zijn welkom op onze school. Schoolplan. Onze identiteit is de leidraad van ons onderwijskundig, personeels- en relationeel beleid. Bij het vormgeven van ons financieel en materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt de identiteit eveneens een rol. Het schoolplan geldt voor vier jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd. Op school ligt het plan ter inzage op de administratie. Het komende jaar gaan we een nieuw schoolplan maken, dat aanhaakt bij het bovenschools strategisch beleidsplan van CNS. 1.4 Het bestuur CNS-organisatie De CNS-basisschool SBO De Regenboog maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Ede e.o. De vereniging is in 1950 opgericht met als doel het stichten en instandhouden van scholen voor christelijk onderwijs in Ede e.o. De grondslag van de vereniging is verankerd in de statuten, waarbij de Bijbel uitgangspunt is. De vereniging heeft 16 basisscholen in Ede, Bennekom en Doorwerth, waaronder één Speciale School voor Basisonderwijs (SBO De Regenboog). Statuten van CNS Op de website vindt u de statuten (onder Beleid en regelingen - documenten vereniging). U kunt uw betrokkenheid bij de vereniging en het christelijk onderwijs tonen door lid te worden van de vereniging. Leden ontvangen het jaarverslag en u kunt als lid uw stem laten gelden bij voordracht van ledenraadsleden. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Een aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de directie van de school of te downloaden via de website > Beleid en Regelingen > documenten > 01 Vereniging. Ledenraad Sinds 1 juli 2006 is de ledenraad het hoogste orgaan van de vereniging. De ledenraad behartigt de belangen van de organisatie namens de achterban. De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de 16 afdelingen/cns-basisscholen. Elke afdeling (dit is het voedingsgebied van iedere afzonderlijke school) vaardigt één vertegenwoordiger af naar de ledenraad. Voor onze school is dat Dhr. J.D. Fast. De ledenraad kent een vijftal bevoegdheden: benoemen, ontslaan en schorsen van bestuursleden goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening goedkeuren van de begroting goedkeuren meerjaren strategisch plan wijzigen van de statuten. Bestuur Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden, waarbij gezocht wordt naar specifieke deskundigheid op het gebied van identiteit, financiën, bouw en beheer en personeelszaken. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen vanuit het Strategisch Beleidsplan en vergadert maandelijks. De dagelijkse leiding van de vereniging is gemandateerd aan de algemeen directeur. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 9

10 2 ONDERWIJSKUNDIGE DOELEN 2.1 Waar de school voor staat CNS-SBO De Regenboog is een christelijke school met speciale zorg voor kinderen en hun ouders. Wij willen de leerlingen het leerarrangement bieden dat zij nodig hebben en de ouders ondersteuning in de begeleiding, de opvoeding en de acceptatie van de mogelijkheden van hun kind. De volgende zaken spelen daarbij een belangrijke rol: De leerlingen ontwikkelen (weer) een positief en realistisch zelfbeeld in een veilige en beschermde schoolomgeving. De leerlingen leren sociale vaardigheden, waardoor zij zich nu en later in de maatschappij beter staande kunnen houden. Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op het individuele onderwijsniveau van de leerling. Een open omgang met ouders, waarbij school en ouders elkaar kunnen ondersteunen. Onderwijskundig concept: De Regenboog laat het onderwijs aansluiten bij de onderwijsvraag van de leerling, uitgaande van de basisbehoeften van elk kind : veiligheid (relatie), competentie en autonomie. Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich dan ook door vertrouwen, ondersteuning en uitdaging. Wettelijk kader en interpretatie: Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in artikel 8 van de Wet op het Primair Onderwijs zijn omschreven: Artikel 8.: 1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 2. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 3. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. 4. Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling. 5. Het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs is er tevens op gericht leerlingen waar mogelijk tot het volgen van onderwijs in basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs te brengen. De kerndoelen voor het basisonderwijs zijn ook de streefdoelen van onze school. Als speciale school voor basisonderwijs houden wij daarbij vanzelfsprekend rekening met de mogelijkheden van de leerling en streven wij ernaar een basis te leggen voor een vorm van voortgezet onderwijs, die past bij het niveau en de interesse van het kind. We proberen daarbij de ouders zoveel mogelijk te betrekken om de onderwijskansen te optimaliseren. Het onderwijs van de speciale basisschool, bestemd voor kinderen die individuele zorg nodig hebben, is verplicht zich te richten op: - de emotionele ontwikkeling - de verstandelijke ontwikkeling - het ontwikkelen van de creativiteit - het verwerven van didactische kennis - het verwerven van sociale vaardigheden - het verwerven van culturele vaardigheden - het verwerven van lichamelijke vaardigheden. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

11 De emotionele ontwikkeling In de Wet op het Primair Onderwijs wordt gesproken over de emotionele ontwikkeling en het verwerven van sociale vaardigheden. Wij vatten dit samen als: sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen leren omgaan met elkaar en volwassenen. Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling zijn: a. het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn b. respect hebben voor elkaars mening en inbreng c. elkaar de ruimte geven om zelfontdekkend bezig te zijn d. het kunnen oplossen van conflictsituaties, weerbaar zijn e. het kunnen inleven in gevoelssituaties f. anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn g. een gevoel van saamhorigheid. De verstandelijke ontwikkeling De school tracht capaciteiten als kritisch vermogen, zelfredzaamheid, solidariteit te stimuleren. Kennis is deels resultaat van eigen ervaringen/ontdekkingen, deels overgedragen. Door het aanbieden van kennis worden de leerlingen voorbereid op de (steeds) veranderende maatschappij. De school begeleidt de leerprocessen van de kinderen, geeft er vorm aan en draagt zorg voor een stimulerende en veilige schoolomgeving. Het ontwikkelen van de creativiteit Creativiteit is niet alléén aangeboren, het kan ook ontwikkeld en aangeleerd worden. Het ontwikkelen van de creativiteit omvat, in ieder geval, alle vak/vormingsgebieden. Aspecten verbonden met de ontwikkeling van de creativiteit zijn onder meer het ontwikkelen van de creativiteit in ruimere zin: - zelfontdekkend bezig zijn - komen met eigen oplossingen - verschillende oplossingen vinden voor één probleem - experimenteren - het toepassen van kennis en vaardigheden in uiteenlopende situaties - het ontwikkelen van creativiteit in de zin van de expressievakken. Het verwerven van de didactische kennis In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Dit betekent voor de school, dat zij voor de basisleerstof moet uitgaan van de school van nu, mogelijk zelfs die van morgen. De leerling moet informatie weten te vinden. De kennis van de leerlingen moet functioneren in de samenleving van morgen. Het verwerven van culturele vaardigheden De kerndoelen voor primair onderwijs m.b.t. integratie en burgerschap zijn: 1. De leerlingen leren hoofdzaken van Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. 2. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 3. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in de opvattingen van mensen. Wij vinden het belangrijk om kinderen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het nodig dat de school een oefenplaats is, waar kinderen leren over onze maatschappij, democratie, andere culturen, basis- en levensbeschouwelijke waarden en kennis. Ook leren zij sociale vaardigheden, beleefdheidsvormen en fatsoensnormen aan. Waar merk je dat aan: gemengde groepen, samen problemen op lossen, anti-pest protocol, aandacht besteden aan verkiezingen, samen opruimen in de klas en in en rondom de school, geld inzamelen voor een goed doel, onderhouden van de groepspagina op de website, leren kennen van cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

12 de omgeving, deelname aan educatieve excursies, vieren van gezamenlijke feesten met protestants christelijke religieuze achtergrond, school tv-programma s w.o. jeugdweekjournaal, het open podium, de keuze van lesmethodes b.v. voor wereldoriëntatie. Het verwerven van motorische vaardigheden Er is sprake van zowel bewegings-, als gezondheidsdoelen. Het verwerven van motorische vaardigheden is behalve doel op zich ook van belang voor de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wij gaan uit van een geïntegreerd bewegingsconcept beschreven in ons motorisch beleidsplan. Zwemmen maakt deel uit van ons lesprogramma bewegingsonderwijs. 2.2 De kwaliteiten en ambities van CNS-SBO De Regenboog: 1. Het individuele karakter dat inherent is aan de school voor SBO, uitgaande van de onderwijsvraag van de leerlingen. 2. Het interdisciplinaire karakter, waarbij de volgende disciplines samenwerken: orthopedagogiek, maatschappelijk werk, motorisch remedial teaching, speltherapie, remedial teaching, dyslexie-expertise, nt2 en logopedie. 3. Contacten met de externe hulpverlening. Verwijzingservaring. 4. Een veilig pedagogisch klimaat, structuur en heldere regelgeving: Om dit te kunnen bereiken houden school, ouders en leerlingen zich aan de volgende schoolreglementen en protocollen : - verbaal en fysiek geweld, afpersinggedrag (procedure CNS t.i. bij de administratie ) - verwijderingsbeleid, schorsing (procedure CNS t.i. administratie ) - spreken nederlandse taal op school - klachtenregeling ( procedure CNS t.i. administratie ) - verzuimregeling ( t.i. administratie, gemeentelijke voorschriften ) - protocol schoolzwemmen ( t.i. administratie ) - overige school en pleinregels genoemd in 10.5 van de schoolgids. 5. De vernieuwing beschreven in het schoolplan is goed verlopen : PAD, taal-leesbeleidsplan, Leesestafette, motorisch beleidsplan, godsdienstmethode, aardrijkskundemethode, nieuwe rekenmethode, geschiedenismethode, start techniek en zelfstandig werken (bijstellingen worden dit schooljaar verwerkt in schoolplan). 6. Het afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan: kwaliteitsinstrument ZEK, verder implementeren Parnassys, taal/rekenen, cultuurplan, maar ook aan de cyclus integraal personeelsbeleid. 7. Vernieuwingstrajecten worden dit jaar opnieuw beschreven in het schoolplan voor de komende 4 schooljaren waarbij uitgegaan wordt van het bovenschoolse strategisch beleidsplan van CNS. 8. Leerlingenzorg: er wordt gewerkt aan procedures en structuur van de interne leerlingenzorg: pedagogisch/didactisch leerling volgsysteem, opstellen van ontwikkelingsperspectief voor leerlingen en opbrengstgericht werken. 9. De unieke rol in ons SWV, waar wij flexibel op vragen en ontwikkelingen willen inspelen. De deskundige groepsleerkrachten van onze school kunnen binnen het samenwerkingsverband in het kader van ambulante begeleiding een nuttige rol spelen bij de opvang van leerlingen met speciale pedagogische en/of didactische onderwijsbehoeften in de basisscholen. 10. Een positief inspectierapport 2010 (code groen). 11. Beoordeling Ouder-enquête 2009: score ruim voldoende. 2.3 Pedagogisch klimaat Inleiding Veel kinderen, die verwezen worden naar de speciale school voor basisonderwijs, hebben in hun leven teleurstellingen te verwerken gekregen. Zij hebben door veelvuldige faalervaringen en te hoge eisen van de omgeving vaak een negatief zelfbeeld ontwikkeld. Daarom besteden wij speciale zorg aan de pedagogische begeleiding van onze leerlingen. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

13 Doelen Wij willen de leerlingen (weer) een positief en realistisch zelfbeeld laten ontwikkelen in een veilige, beschermde en stimulerende schoolomgeving. Wij willen de leerlingen inzicht en sociale vaardigheden leren met betrekking tot relaties met andere kinderen en volwassenen. Wij willen de leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen. Met ons onderwijs willen wij bereiken dat de leerlingen als zo zelfstandig mogelijke personen deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Wij willen leerlingen met de tekortkomingen van henzelf en anderen leren omgaan. Uitwerking Om de bovenstaande doelen te bereiken is onze aanpak als volgt: Structuur (overzicht en houvast) bieden door te zorgen voor orde, regelmaat en duidelijke regels en afspraken. Consequente aanpak door te zorgen dat de regels, die gesteld worden, ook nagekomen worden. Iedere leerling laten voelen dat hij/zij geaccepteerd wordt en een eigen plaats heeft. Tijd en aandacht voor iedere leerling afzonderlijk. Bemoedigen, complimentjes geven voor alles wat een leerling goed doet, kan, of probeert Extra hulp bieden, een andere manier zoeken, stimuleren van opnieuw proberen bij alles wat de leerling (nog) niet goed kan of doet. Leerlingen succeservaring laten opdoen door hen aan te spreken op hun niveau. Minimaal één les per week krijgt de sociaal emotionele ontwikkeling de speciale aandacht door middel van de methode PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën). Leerlingen, die dat nodig hebben wordt zo mogelijk een sociale vaardigheidstraining en/of sociale weerbaarheidstraining aangeboden. Op school bestaat de mogelijkheid geschikte groepen samen te stellen. Ook kunnen leerlingen individuele speltherapie krijgen bij ons op school. Werken met beloningssystemen/kaarten om goed gedrag te bekrachtigen. Bovenstaande betekent dat we veel aandacht besteden aan de drie basisbehoeften van leerlingen, namelijk de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. 2.4 Didactisch aanbod Inleiding De leerlingen op onze school tonen een grote diversiteit ten aanzien van leerproblemen en/of leermogelijkheden. Dit vraagt speciale zorg voor de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden. Doelen Wij willen met ons onderwijsaanbod voor zoveel mogelijk leerlingen de kerndoelen van het basisonderwijs bereiken. Wij willen de leerlingen leren zelfstandig te werken. Wij willen de leerlingen leren met elkaar samen te werken. Wij willen het onderwijsaanbod afstemmen op de individuele onderwijsbehoefte en de leerlingen een uitdagende leeromgeving bieden. Wij willen de leerlingen voorbereiden en plaatsen op het voor hem of haar meest geschikte schooltype. Waar mogelijk wordt de leerling weer in het reguliere basisonderwijs teruggeplaatst. Uitwerking Voor iedere leerling wordt nagegaan waar precies de moeilijkheden en de mogelijkheden liggen, wat het ontwikkelingsperspectief is en hoe de aanpak en werkwijze op basis daarvan moet zijn. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

14 Het onderwijs wordt aangeboden volgens groepsplan in didactische clusters en waar nodig met individuele handelingsplannen. Het onderwijsaanbod wordt dus afgestemd op de individuele leerling. Leerlingen die na signalering (b.v. in groepsbespreking) in aanmerking komen voor speciale begeleiding, kunnen verwezen worden naar remedial teacher, nt2, logopedist, motorische remedial teacher. 2.5 Het klimaat van de school Wij vinden een open omgang met elkaar erg belangrijk. De leerlingen kunnen zich veilig voelen. Ze mogen ervaren dat je best fouten mag maken en juist daarvan kunt leren. Respect voor elkaar vinden wij erg belangrijk. Wij streven naar en verwachten een samenwerking met ouders, die dit klimaat ondersteunen. Samen moeten we soms moeilijke beslissingen nemen. Acceptatie van het niveau van het kind door ouders blijft een aandachtspunt. De school geeft professioneel advies. Wij hechten veel waarde aan èn willen werken aan een goed en open contact met ouders en leerlingen. Eens per 2 jaar wordt ouders gevraagd een enquête in te vullen. 3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS De school heeft een directeur en 4 leidinggevende MT leden uit alle sectoren. Samen nemen zij de nodige beslissingen op school. Advies komt uit de bouw- en personeelsvergaderingen alsmede de werkgroepen. Bij de directeur berust de eindverantwoordelijkheid. 3.1 De indeling en begeleiding van de leerlingen. De groepen worden samengesteld op grond van de onderwijsbehoefte en de leeftijd van de leerlingen. Een aantal groepen samen vormt een bouw. De school heeft de volgende bouwen : onderbouw (groepen A t/m C) Coördinator Mevr. Annelies de Jong (MT) middenbouw (groepen D t/m H) Coördinator Mevr. Ellen Aarnoutse (MT) bovenbouw (groepen I t/m L) Coördinator Mevr. Connie Siemens- v.d. Elsaker (MT) Dit cursusjaar hebben we 12 groepen. Naarmate de leerlingen ouder worden kan de groepsgrootte toenemen. Zoals beschreven staat in het zorgplan van het SWV wordt er gestreefd naar een gemiddelde groepsgrootte van maximaal 14 leerlingen. Cursus was deze op de teldatum (1oktober) 14,2, in : 13,1, in : 12,6, in : 12, in : 13, in : 14, in : 14,1, in : 14,4, in :14,3 en in : 15,5. Gezien de flexibele instroom om wachtlijstproblematiek te voorkomen neemt de groepsgrootte na de teldatum toe. In de groep begeleidt een groepsleerkracht de leerlingen al dan niet samen met een onderwijsassistente. De inzet van assistentie is in de onderbouw groter dan in de midden of bovenbouw. Door voor taal en rekenen groepsoverstijgend te werken is de onderwijsassistentie onontbeerlijk. Afhankelijk van de hulpvraag worden de leerlingen in of buiten de groep begeleid door een orthopedagoog, psycholoog, remedial teacher, logopedist, leerkracht NT2, motorisch remedial teacher of speltherapeut. 3.2 Samenstelling van het team Organisatorisch werken we met een directeur Mevr. Cobie Kamps-Kuiken en een managementteam bestaande uit een coördinator uit elke bouw (zie boven) en de zorgcoördinator Mevr. drs. Dorrit Kuiper. De directeur maakt deel uit van het managementteam. Het team bestaat uit onderwijsgevend personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP). Totaal 39 teamleden. De samenstelling van het team vindt u in hoofdstuk 11 achter in deze gids. 3.3 De activiteiten voor de leerlingen Naast het gewone onderwijs kunnen er allerlei andere activiteiten plaats vinden zoals: schoolreisjes, kamp, projecten, sportolympiade, CNS sportdag, avondvierdaagse, kinderboekenweek, voorleeskampioenschap, open podium, damtoernooi, voetbaltoernooi, cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

15 excursies en voorstellingen. Bij buitenschoolse activiteiten geldt de regel: wie zich niet weet te gedragen, gaat de volgende keer niet mee. De informatie treft u, voor zover bekend, aan op de ouderkalender, in de maandelijkse nieuwsbrieven en waar van toepassing in de heen en weerschriften of aparte brieven. Deze extra activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de bijdrage en de hulp van ouders De JRK (jonge risico kinderen) Zoals reeds eerder is vermeld wordt het onderwijs op het ontwikkelingsniveau van elke leerling afgestemd. De activiteiten in de groep richten zich op de totale ontwikkeling van de leerling. Hiervoor worden veel ontwikkelingsmaterialen gebruikt en worden er steeds verschillende onderwijs-leersituaties ingericht. Veel nadruk leggen we op de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling van het kind omdat de achterstanden op deze gebieden vaak het grootst zijn. Taalontwikkeling. Kleuters op onze school hebben vaak een achterstand in de taalontwikkeling. Daarom besteden we expliciet aandacht aan uitbreiding woordenschat, taalbegrip en zinsbouw. Voor de jongste kleuters werken we aan de uitbreiding van de woordenschat met hiervoor geschikte prentenboeken. U als ouder, kunt uw kind ook stimuleren in zijn/haar taalontwikkeling. Wij vertellen u daar meer over tijdens onze oudergesprekken en huisbezoek. Leerlingen die voor hun spraak/taalontwikkeling nog meer speciale behandeling nodig hebben, worden indien mogelijk begeleid door de logopedist. Sociaal emotionele ontwikkeling. Een goede sociaal emotionele ontwikkeling is erg belangrijk voor de totale ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk dat elk kind een positief zelfbeeld ontwikkelt. Onze aanpak is er op gericht dat de leerlingen succeservaringen opdoen. De groepsleerkrachten stimuleren de leerlingen op positieve wijze. Het werken met gedrags-/beloningskaarten sluit hier goed bij aan. Met de methodes: Dat ben ik, Een doos vol gevoelens en PAD maken we de leerlingen bewust van hun gevoelens en die van anderen. Wanneer de kinderen de gevoelens en emoties bij zichzelf herkennen zullen ze ook anderen beter leren begrijpen. De godsdienstmethode Trefwoord past hier goed bij. Motorische ontwikkeling. Jonge kinderen leren de omgeving ontdekken door er in te bewegen en er mee te spelen. Het is daarom belangrijk dat een leerling voldoende motorische vaardigheden heeft om die omgeving te kunnen ontdekken. In de groepen wordt elke dag aandacht aan bewegen besteed. Bewegingsactiviteiten, kleuterritmiek en spellessen kunnen plaatsvinden in de klas, in de gymzaal of buiten. Leerlingen, die motorisch een achterstand hebben, krijgen van de vakleerkracht motorische remedial teaching (mrt) De andere groepen. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen). De basisvaardigheden worden niet klassikaal maar op het niveau van de leerling aangeboden. Er wordt bij deze vakken gewerkt in didactische clusters of, waar nodig individueel. De onderwijshulpvraag van de leerling bepaalt het onderwijsaanbod. Om te beginnen met de basisvaardigheden moeten eerst de leervoorwaarden in orde zijn. Voor rekenen werken we op basis van het rekenbeleidsplan met de methode Talrijk. Remedial teaching wordt met name ingezet bij die leerlingen die veel moeite hebben met één van deze basisvaardigheden. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

16 Allochtone leerlingen, die thuis weinig Nederlands spreken, krijgen in kleine groepjes les in het aanleren van Nederlands als tweede taal. De NT2-leerkracht begeleidt deze leerlingen 1 à 2 maal per week. Op school wordt door een ieder Nederlands gesproken. Leerlingen met spraak/taalproblemen worden door de logopedist extra behandeld. Ook hier moeten we prioriteiten stellen. Niet alle leerlingen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Behandeling buiten school blijft soms nodig. Door de hele school wordt met taal en rekenen groepsoverstijgend gewerkt om de kinderen optimaal instructiekansen te kunnen bieden. Als school besteden wij met name in de onderbouw, heel veel aandacht en tijd aan de taalontwikkeling van de leerlingen. Doel en streven staan verwoord in het Taal-lees beleidsplan ( methode Taal in beeld). Indien het voor leerlingen aan de orde is (d.w.z. een haalbare kaart), wordt in de bovenbouw het vak Engels gegeven. De nieuwe schrijflijn werkt goed en werpt resultaten af. Zwart op wit, vooraf gegaan door Schrijfdans. Wereldoriënterende vakken. De wereldoriënterende vakken worden in de onderbouw thematisch aangeboden. In de midden- en bovenbouw worden deze vakken afzonderlijk aangeboden. Wij proberen deze vakken zo concreet mogelijk te geven. Voor aardrijkskunde is gekozen voor de methode: Een wereld van verschil. Voor geschiedenis gebruiken we Speurtocht. Biologie is veelal thematisch in de onderbouw, Nieuws uit de Natuur, Leefwereld en Natuniek worden gebruikt in de midden/bovenbouw. Het techniekonderwijs wordt o.a. in deze lessen geïntegreerd. In de bovenbouw is een tuinproject gestart. We maken gebruik van de lessen van Het Groene Wiel en het aanbod van IVN. De leerlingen in de bovenbouw doen mee aan het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (3VO). Sociaal emotionele ontwikkeling. Wij willen de zelfstandigheid, de sociale vaardigheden en het sociaal inzicht van de leerlingen bevorderen. Dit proberen we in het totale onderwijsaanbod te bevorderen. Maar er wordt ook specifiek aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen we met de methode PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën). Dit staat als een apart vak op het lesrooster. Een aantal leerlingen wordt door de hiervoor speciaal geschoolde orthopedagoge/psychologe sociale vaardigheidstraining (sova) aangeboden. Tevens is er een beperkte mogelijkheid voor speltherapie. Ook wordt er door de MRT een training sociale weerbaarheid (sowe) gegeven. Het motorisch beleidsplan, uitgebreid met sociale weerbaarheidstraining is ter inzage op school. Godsdienstige vorming. De dag wordt afhankelijk van het rooster meestal geopend door middel van een gebed, lied, gedicht of een andere identiteitsgebonden inbreng van groepsleerkracht of leerling. Door middel van verhalen vertellen uit de bijbel willen wij de kinderen in contact brengen met de bijbelse boodschap. Er wordt minimaal drie keer per week een half uur aan godsdienstonderwijs besteed. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord als leidraad. Hierin worden openingen geboden om andere geestelijke stromingen aan de orde te laten komen. Respect voor elkaar ongeacht kleur, achtergrond of identiteit vinden wij belangrijk. De christelijke feestdagen worden in de groep, per bouw of als school gevierd. Iedereen behoort hieraan deel te nemen. Ook een viering s avonds valt onder de lesuren. Creatieve ontwikkeling. Handvaardigheid wordt gegeven door de groepsleerkracht. Het crea-uur wordt samen met ouders gedaan. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode Handvaardig. Voor tekenen worden opdrachten gekozen uit de methode Tekenvaardig of er worden opdrachten gekozen die aansluiten bij de overige vakgebieden of activiteiten op school. Aandacht wordt besteed aan: cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

17 compositie/vormgeving kennis en vaardigheden met betrekking tot verschillende technieken kunstbeschouwing. Het cultuurbeleidsplan is vastgesteld en jaarlijks worden activiteiten ontwikkeld en op een rijtje gezet waaraan onze school meedoet. Soms vinden deze activiteiten op school plaats. Er wordt zo nu en dan een beroep op u gedaan om leerlingen te begeleiden naar de activiteiten. Mocht er sprake zijn van vervoer van leerlingen, dient u te beschikken over een Ongevallen Inzittenden Verzekering. Bij muziek staat zingen centraal, daarnaast wordt aandacht geschonken aan luisteren naar muziek en muziek maken. Techniek. We werken samen met het Technocentrum (en CHE). Het ontdekkasteel is op school beschikbaar en het consolidatieplan voor de middenbouw is ontwikkeld. De onderbouw werkt thematisch. In het kader van het kerndoel: bevorderen van gezond gedrag, wordt er aandacht besteed aan consumptieve techniek, waarvan smaaklessen een geïntegreerd onderdeel uitmaken. Voor de ontwikkeling wat smaaklessen betreft volgen we de conferenties in Wageningen (universiteit). We vinden het belangrijk dat juist onze doelgroep leerlingen met dit geïntegreerde techniekonderwijs zijn voordeel kan doen. Zelfstandig werken. Op onze school vinden wij dat de leerlingen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden in het zelfstandig bezig zijn aan een taak, zonder de hulp van de leerkracht. Elk kind krijgt zijn of haar inbreng in de werkkeuze en het leerproces: in hun eigen tempo en rekening houdend met hun eigen leermogelijkheden leren kinderen hun kennis uit te breiden en toe te passen in andere situaties. Doelen hierbij zijn: De leerlingen kunnen gedurende een steeds langere periode zelfstandig werken. De leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht, zodat er voor de leerkracht tijd en ruimte ontstaat om aandacht te besteden aan de verschillende leerniveaus en individuele hupvragen. De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun werk. Hierdoor stijgt de betrokkenheid en motivatie tot leren. Dit heeft weer een positieve invloed op het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de leerling. De leerlingen kunnen in groepsverband aan een opdracht werken. Dit bevordert de communicatieve en sociale vaardigheden. De leerlingen leren dat ze onderdeel van een groep zijn en een beroep op elkaar mogen en kunnen doen. Motorische ontwikkeling. De leerlingen krijgen twee lesuren lichamelijke opvoeding per week. Hiervan wordt minimaal één lesuur door een vakleerkracht bewegingsonderwijs gegeven. De andere les wordt dan gegeven door de groepsleerkracht. Leerlingen, die achterstanden hebben in hun motorische ontwikkeling, krijgen motorische remedial teaching van de vakleerkracht. Uitgezonderd de oudste en de jongste leerlingen gaan de groepen 19 keer per jaar naar het zwembad voor schoolzwemmen. Dat betekent een half jaar lang één maal per week. School betaalt de leskosten en ouders het vervoer. Het protocol schoolzwemmen is aanwezig en ter inzage op de administratie. Schoolzwemmen maakt deel uit van het bewegingsonderwijs en we vinden het belangrijk dat alle leerlingen kunnen zwemmen. Dat betekent dat de oudste leerlingen die nog geen diploma hebben en waarvan de groep niet gaat zwemmen, wel meegaan naar schoolzwemmen met de jongere kinderen. In het kader van de zelfredzaamheid stellen wij de minimum eis dat elke leerling het zwemdiploma A haalt. De leerlingen die al een A-diploma hebben gaan verder met de erop volgende diploma s. ICT. Het ICT meerjarenbeleidsplan is afgerond en in uitvoering. In de kuil staat een vijftal netwerkcomputers voor leerlingen. In de groep kan gebruik gemaakt worden van twee cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

18 netwerkconfiguraties. Alle groepen beschikken over een digibord. De ICT-ers en teamleden worden geschoold en nemen deel aan de gezamenlijke scholing op CNS-niveau. 3.4 Speciale voorzieningen in en rondom de school. Iedere groep heeft een eigen lokaal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van: een inpandig gymnastieklokaal een centraal gelegen open ruimte ( de kuil ) voor diverse al dan niet gezamenlijke activiteiten meerdere ruimtes voor onder andere logopedie, RT, nt2 en onderzoek. Hiervoor is een lokaalruimte in gebruik genomen. in de gangen zijn werkplekken gerealiseerd. De spel- en observatieruimte wordt gebruikt voor o.a. speltherapie, Sova-training en RT. De onderbouwgroepen spelen op het kleine plein, de middenbouwgroepen spelen op het Jan Tulpplein en de leerlingen uit de bovenbouw spelen op het grote plein. Incidenteel kan hiervan afgeweken worden. Komend schooljaar gaan er ook weer leerlingen aan het werk in de schooltuin. Er is op school een schoolbibliotheek aanwezig. De leerlingen mogen hier wekelijks een boek komen lenen. 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 Toelatingsprocedure. Leerlingen kunnen slechts tot een speciale school voor basisonderwijs worden toegelaten met een beschikking die door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het PC-Samenwerkingsverband Ede/Wageningen wordt afgegeven (zie 1.1). De procedures zijn beschreven in het zorgplan (ook t.a.v. eventuele bezwaren). Indien er sprake is van een (mogelijke) verwijzing naar onze school kunnen de ouders van de leerlingen vooraf onze school ter nadere kennismaking komen bezoeken. Pas nadat de ouders de (positieve) beschikking van de PCL hebben ontvangen kan de leerling daadwerkelijk aangemeld worden. De ouders moeten de identiteit van de school onderschrijven dan wel respecteren en de leerling moet een passende onderwijsplek geboden kunnen worden. Na de aanmelding en met schriftelijke toestemming van de ouders vraagt het zorgteam van de school de gegevens van de leerling en de PCL-beschikking op bij de PCL. Het zorgteam bestaat uit de volgende personen: orthopedagoog directeur maatschappelijk werkende jeugdarts Hulpverlening Gelderland Midden.. De orthopedagoog/psycholoog stelt na bestudering van de diverse rapportages het eerste plan van aanpak op met daarin de prognose en vult de pedagogische dossierkaart in. Bij aanmelding wordt door het zorgteam bekeken of onze school een voldoende antwoord kan bieden op de onderwijshulpvraag van de leerling. Zij toetst de aangeleverde gegevens aan het beleid van de school. De directeur beslist uiteindelijk over al dan niet plaatsen. Bij plaatsing in een groep worden de volgende factoren in overweging genomen: - leeftijd van de leerling - sociaal-emotionele ontwikkeling - bevindingen uit onderzoek - advies van de toeleverende school / instantie - wens van de ouders - groepssamenstelling - didactisch niveau cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

19 - welbevinden reeds geplaatste leerlingen. Van het resultaat van de bespreking in het zorgteam en de plaatsingsdatum worden de ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld Aanname beleid LGF leerling met betrekking tot het SBO. Het Samenwerkingsverband is een beleidswijziging overeengekomen t.a.v. de criteria voor de PCL. Hieronder volgt de letterlijke tekst van het zorgplan : Het SBO is van het SWV is bedoeld voor leerlingen, die een PCL beschikking hebben gekregen. Leerlingen die in aanmerking komen voor een indicatie van een clusterschool (b.v. ZML, SO voor kinderen met gedragsproblemen) komen niet voor een beschikking in aanmerking. Deze beleidswijziging heeft als grondslag de SBO-doelgroep binnen het SWV een plaats te kunnen bieden (geen wachtlijst) en het pedagogisch klimaat op het SBO veilig te stellen. Het kan en mag niet de bedoeling zijn, dat er kinderen uit verschillende clusterscholen in één school samengebracht worden. Het verschil in de vier clusters is er niet voor niets. Geplaatste leerlingen vanuit een cluster in het regulier onderwijs, zullen binnen ons SWV dan ook verwezen worden naar de respectievelijke clusters, indien handhaving binnen het regulier onderwijs niet meer tot de mogelijkheden behoort. LGF ( leerling gebonden financiering) leerlingen waarvan gedacht wordt dat ze de overstap naar het SBO kunnen maken, worden dus zonder extra middelen (rugzak) aangemeld en bij een positieve beschikking zijn het gewone SBO-leerlingen. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling De leerlingen van de CNS-SBO De Regenboog krijgen zorg op maat. De groepsleerkracht start met het plan van aanpak gebaseerd op de gegevens bij toelating. De gegevens over o.a. de vorderingen, het gedrag en het welbevinden van de leerling worden ingevoerd en bijgehouden in het pedagogisch/didactisch leerlingvolgsysteem. Om het beeld compleet te maken wordt u soms benaderd om een vragenlijst in te vullen, die de thuissituatie betreft. De resultaten worden, buiten de normale rapportages van de groepsleerkracht om, indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven met ouders/verzorgers op uitnodiging besproken. De didactische vorderingen worden tweemaal per jaar tijdens de rapportavond met ouders besproken, evenals individuele handelingsplannen van logopedie, RT of NT2, indien van toepassing JRK-leerlingen De leerkracht en eventueel de orthopedagoge/psychologe observeren intensief de leerlingen tijdens de diverse activiteiten. Naar aanleiding van deze observaties vult de leerkracht minimaal tweemaal per jaar het kleutervolgsysteem van D.Memelink in. In dit systeem worden alle ontwikkelingsgebieden van de leerling in beeld gebracht en wordt de ontwikkeling vergeleken met de gemiddelde ontwikkeling van leeftijdgenoten. Tweemaal per jaar vindt er een groepsbespreking plaats waarbij de groepsleerkracht, de orthopedagoog, meestal de logopedist en eventueel het MT-lid onderbouw aanwezig zijn. In deze bespreking wordt de ontwikkeling van de kleuters in de groep geëvalueerd en handelingsplannen bijgesteld. Leerlingen, die extra zorg behoeven, worden besproken in de leerlingbespreking. Naast de bovengenoemde medewerkers kunnen dan ook, indien noodzakelijk, de ouders, de jeugdarts, de maatschappelijk werkende en/of andere disciplines uitgenodigd worden. Aan het eind van de kleuterperiode, uiterlijk in het zevende levensjaar, wordt er bekeken of de leerling het SBO kan vervolgen of dat er een andere vorm van (speciaal) onderwijs noodzakelijk is In de overige groepen In de beginperiode zullen door middel van observatie en toetsing nog meer gegevens over de leerling verzameld worden, zodat de groepsleerkracht het onderwijsaanbod optimaal kan laten aansluiten bij de hulpvraag van de leerling. Tweemaal per jaar vindt er een Gemeenschappelijk School Onderzoek plaats. In dit onderzoek worden met methode onafhankelijke toetsen de leervorderingen van de leerlingen met betrekking tot rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling in kaart gebracht. Indien nodig kan op grond van de resultaten van dit onderzoek het onderwijsaanbod aangepast worden. cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

20 Tweemaal per jaar vindt er een groepsbespreking plaats. De zorgcoördinator bespreekt dan met, de bouwcoördinator, de groepsleerkracht en andere direct bij de groep betrokken teamleden de ontwikkeling van alle leerlingen van de groep. Indien nodig worden handelingsplannen bijgesteld. Leerlingen, die tussentijds extra zorg behoeven, worden besproken in de leerlingenbespreking. Naast de bovengenoemde medewerkers kunnen dan ook de jeugdarts en maatschappelijk werkende aanwezig zijn. Indien nodig roept de jeugdarts het kind op voor een onderzoek. Het kan ook zijn dat naar aanleiding van een leerlingbespreking de maatschappelijk werkende contact met de ouders opneemt Rapportage naar ouders De groepsleerkracht van de JRK-leerlingen nodigt in januari en juni de ouders uit om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Dit gebeurt met behulp van het leerlingvolgsysteem. De rapportage van de andere leerlingen valt in dezelfde periode. Indien er aanleiding toe is worden ouders vaker uitgenodigd. Bij de overige groepen worden de ouders naar aanleiding van het rapport uitgenodigd voor een gesprek op de rapportavond, dan wordt ook het rapport met didactische niveaus in vergelijking tot het basisonderwijs besproken. De betrokken teamleden informeren de ouders dan over de ontwikkeling van de leerling. Indien er aanleiding toe is, worden ouders vaker uitgenodigd of maken ouders een afspraak met de groepsleerkracht. Ouders kunnen altijd een afspraak voor dossierinzage maken. Rapportage over leerlingen aan externe organisaties wordt slechts verstrekt na schriftelijke toestemming van ouders. Onderwijskundige rapporten t.b.v. verwijzing of doorstroom naar het voortgezet onderwijs worden ouders ter lezing en ondertekening aangeboden. 4.3 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Binnen onze school zijn leerlingen die naast het onderwijsaanbod in de groep nog speciale hulp nodig hebben. Deze leerlingen worden door de deskundige teamleden nader onderzocht. Een eventueel handelingsplan wordt door de groepsleerkracht met ouders besproken. Ouders worden vooraf op de hoogte gesteld. De speciale zorg kan bestaan uit: Remedial Teaching Logopedie NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) Motorische Remedial Teaching Speltherapie Sociale Vaardigheidstraining. Sociale Weerbaarheidstraining Onderwijs aan zieke leerlingen (rijksregeling). Op de rapportavond worden ouders ook uitgenodigd de specifieke handelingsplannen te lezen en eventueel te bespreken met degene die de speciale zorg aan hun kind geeft. Remedial Teaching RT draagt evenals de inzet van onderwijsassistentie en andere disciplines bij tot klasseverkleining. In de groep of de instructiegroepen krijgt de leerling het onderwijs op zijn niveau aangeboden door de groepsleerkracht of de remedial teacher. Toch kan het zijn dat een kind nog meer hulp nodig heeft bij onderdelen van lezen, taal en rekenen dan in de klas geboden kan worden. Een remedial teacher helpt deze kinderen in kleine groepjes of individueel. Logopedie Wanneer uit rapportage of uit groeps/leerlingbespreking naar voren komt dat het nodig is, worden leerlingen onderzocht door de logopedist. De logopedist kijkt o.a. naar: mondmotoriek en articulatie houding / adem / stem cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie