5 T/M 9 JUNI 2015 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING ELECTRO-MODERN B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 T/M 9 JUNI 2015 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING ELECTRO-MODERN B.V."

Transcriptie

1 5 T/M 9 JUNI ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. M.W. Huijzer, Huijzer Advocaten B.V., Papendrecht, curator in het faillissement van: ELECTRO-MODERN B.V. Bornissestraat 11, 3044 AC Rotterdam; kijkdag: 5 juni uur Häwa knipapparaten; MEC afkortzaag; Bimak kolomboormachine; gereedschappen w.o.: pneumatische poptangen; voorraad w.o.: kabels, schakelmateriaal, klemmen, urentellers, trafo s, omvormers, afdichtingsmateriaal etc.; magazijn-/kantoorinventaris; Ford bedrijfswagens; Hulco aanhangwagen; Hyster vorkheftruck etc. Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland, Tel.: +31(0) , Fax: +31(0) , Registermakelaars Taxateurs Veilinghouders

2

3 INHOUDSOPGAVE Inhoud Bezichtiging Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden Omschrijving / Uitlevering BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land Vervoersverklaring Algemene verkoopvoorwaarden Bezichtiging: 5 juni, van uur, aan het adres: Bornissestraat 11, 3044 AC Rotterdam Online biedingen: Afzonderlijk of in combinaties: 5 t/m 9 juni Sluiting: 9 juni vanaf uur Gunning uiterlijk: 11 juni Uitleveren: 16 juni van uur LET OP!! * De in deze catalogus vermelde startbedragen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen op de website. B.V. Rotterdam 1

4 BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V. Artikel 1 - Toepasselijkheid In aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Van Beusekom B.V. (Van Beusekom) en de aan wijziging onderhevige bijzondere voorwaarden bij veilingen (zie zijn deze bijzondere (online-) veilingvoorwaarden van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom enerzijds en verkoper(s) /aanbieders respectievelijk koper(s)/bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare veilingen (op locatie), online-veilingen of executieveilingen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van verkoper/aanbieder, koper/bieder wordt hierdoor uitgesloten. Artikel 2 Openbare veilingen (op locatie), online-veilingen en/of executieveilingen 2.1 Bij een openbare veiling worden zaken door middel van een competitieve biedprocedure onder leiding van een veilingmeester door de opdrachtgever van Van Beusekom aangeboden aan de kopers/bieders die daarbij persoonlijk aanwezig zijn of daartoe in de gelegenheid zijn. 2.2 Van Beusekom organiseert veilingen die tegelijk online en in aanwezigheid van een veilingmeester en/of kopers bieders plaatsvinden, dit zijn ook openbare veilingen. 2.3 Een consument die als koper/bieder deelneemt aan deze openbare online veilingen is in de gelegenheid om daarbij persoonlijk aanwezig te zijn. 2.4 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of elders vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.5 In het geval een (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers/bieders toegankelijk is, heeft Van Beusekom het recht de veiling op een later tijdstip voort te zetten. 2.6 Van Beusekom kan voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig erkennen; een of meer bieders uitsluiten; zaken tot kavels samenvoegen; kavels splitsen en kavels uit de veiling nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s), aanbieders, koper(s) of bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.7 Van Beusekom is ook niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s), aanbieders, koper(s) of bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van hiervoor genoemde technische- of systeemschade. Artikel 3 - Registratie 3.1 Om te kunnen deelnemen aan een (online-) veiling moet de koper/bieder zich registreren via 3.2 Koper/bieder garandeert dat de verschafte gegevens juist en volledig zijn en zal zich op eerste verzoek legitimeren. 3.3 Van Beusekom kan een registratie weigeren of zonder opgaaf van redenen beëindigen. Artikel 4 - Omschrijving, verkopen, gunning 4.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 4.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor hierin vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 4.3 Kopers/ bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 4.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse/ ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 4.5 Aan Verkopers/aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 4.6 Vanaf het tijdstip van gunning door Verkopers/aanbieder cq toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 4.7 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien. 4.8 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing. Artikel 5 - Data van bezichtigingen, biedingen, sluitingstermijnen, gunning en uitlevering 5.1 De data voor bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld op de website Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. 5.2 Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op Artikel 6 Betaling, eigendomsvoorbehoud 6.1 Na gunning ontvangen Kopers per een factuur met de koopsom vermeerderd met opgeld en BTW. 6.2 Betaling dient voor de levering en binnen de termijn op de factuur vermeld te geschieden, door het verschuldigde bedrag bij te schrijven op de bankrekening met IBAN NL44 ABNA en BIC code ABNANL2A ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, ovv het factuurnummer, of door contant of per pin te betalen. 6.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 6.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen geleverd. 6.5 De eigendom van zaken die geleverd zijn voordat de betaling door Van Beusekom is ontvangen, wordt door Van Beusekom voor haar opdrachtgever voorbehouden. Artikel 7 - Levering en vervoer 7.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 7.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor demontage, afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkings-materiaal en transport of vervoer. 7.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 7.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 7.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 7.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 7.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 7.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 7.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmert, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper. Artikel 8 - Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom 8.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 8.2 Als sprake is van gebruikte zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 8.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 8.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden. Artikel 9 - Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing 9.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 9.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 9.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 9.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken. Artikel 10 Toepasselijk recht Nederlands recht is van toepassing. Artikel 11 - Consumenten 11.1 Iedere online veiling van Van Beusekom wordt tegelijk in aanwezigheid van een veilingmeester gehouden, waarbij kopers en/of bieders aanwezig kunnen zijn, dit zijn openbare veilingen. De kenmerken van de zaken die via een online veiling worden verkocht zijn door Van Beusekom beschreven in de kavels. Op de website zijn alle relevante gegevens van de verkoper/aanbieder van een of meer kavels vermeld De prijs van zaken die op een online veiling worden verkocht, komt per opbod of afslag tot stand, dat wordt voor ieder online veiling op de website vermeld, de aldus tot stand gekomen prijs wordt verhoogd met opgeld en BTW De overeenkomst komt bij een veiling tot stand door toewijzing (gunning). De wijze van betalen en levering is in de artikelen 6 en 7 hiervoor vermeld De consument heeft geen recht van ontbinding bij de overeenkomst die tot stand is gekomen tijdens een openbare veiling Alleen indien sprake is van een online veiling die geen openbare veiling of executie-veiling is, kan de koper/bieder die consument is de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na de levering ontbinden door een daartoe bestemd via bestemd formulier in te vullen en aan Van Beusekom te sturen. De zaken dienen vervolgens binnen veertien dagen na ontbinding onbeschadigd en in dezelfde staat als waarin ze aan de koper zijn geleverd te worden geretourneerd, de consument draagt de kosten van de retournering, Van Beusekom betaalt de aankoopsom terug aan de koper binnen veertien dagen na ontbinding en nadat zij de geleverde zaken retour heeft ontvangen. De consument kan van dit recht van ontbinding geen gebruik maken als hij de geboden mogelijkheid om bij de veiling aanwezig te zijn niet heeft benut. B.V. Rotterdam 2

5 OMSCHRIJVING DER KAVELS De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht. UITLEVEREN Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper. Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport. TRANSPORT Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u hiervoor HubHub of onlinebezorgservice.nl benaderen. Zij kunnen in overleg ook uw kavels demonteren. voor meer informatie zie voor meer informatie zie Voor demontage, transport etc. van grote machines kunt u gebruik maken van: voor meer informatie zie B.V. Rotterdam 3

6 BTW-NUMMER Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0) of per te sturen aan Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen. VERVOERSVERKLARING (elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd) Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring. Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen. Naam: Van Beusekom B.V. Adres: Parkstraat 5, 3743 ED Baarn Factuurnummer:... Datum factuur: Klant en vervoermiddel: Bedrijfsnaam:... BTW nummer:... Kenteken:... Plaats en land van bestemming:... Persoon die de goederen in ontvangst neemt: Naam:... Plaats:... Datum: (Handtekening van de ontvanger) B.V. Rotterdam 4

7 1 1 AMP pneumatische kabelperstang, model: A partij met 2 Walmer spuitpistolen, 2 pneumatische ratels en 1 partij met spiraalslangen 3 1 partij met 1 Rodac en 1 Tetra pneumatische popnageltang, model: R091 en R- 3Z Combinatie 1 t/m Metabo accuschroef-/boormachine, model: BSZ 14,4 Impuls, met 3 accu's, 14,4/2,2 ah, lader en kunststof koffer 5 1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: Powermaxx, met snelspanboorkop en bithouder 6 1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: Powermaxx, met snelspanboorkop en bithouder 7 1 Metabo pendeldecoupeerzaag, model: ST Pendix 8 1 Metabo pendeldecoupeerzaag, model: STE 80 Quick, met kunststof koffer 9 1 Metabo pendeldecoupeerzaag, model: STE 90 SCS, met kunststof koffer 9Z Combinatie 4 t/m Metabo accuschroef-/boormachine, model BSZ 14.4 Impuls, met 2 z 14.4/2.2 ah accu's, lader, loopzaklamp en kunststof koffer 11 1 Metabo accuschroef-/boormachine, model BSZ 14.4 Impuls, met 3 z 14.4/2.2 ah accu's, lader, loopzaklamp en kunststof koffer Z Combinatie 10 t/m Makita haakse slijptol, model: GA90, verm.: 20w, ø: 180 mm, met 35 kunststof koffer 13 1 Fein boormachine, model: ASG 636 met draadtapkop 14 1 Fein boormachine, model: ASG 636 met draadtapkop 1 Hitachi boormachine, model: D13VB2, verm.: 650w met pistoolgrip 16 1 Metabo boormachine, model: onbekend, verm.: 650w met pistoolgrip 17 1 Metabo boormachine, model: SB 610, verm.: 610w met pistoolgrip 17Z Combinatie 12 t/m partij met 1 Hioki luchtmeetinstrument, model: Lux Hitester en 1 Hioki Hi tester 19 1 partij met elektrisch meetapparatuur, w.o.: Velleman digitale multimtr, 25 2 analoge multimtrs en 1 Dutest spanningtestapparaat 1 Kroy industrieele kabelmachine, model: K2500, met doos met toebehoren 21 1 Panasonic acculader, model: EY00, 2,4v, met 2 accu's 5 21Z Combinatie 18 t/m Kelfort kabelhaspel met 4 x 230v aansluitingen partij met div. verlengkabels en stekkerdozen Eurolight halogeenbouwlamp, model: , max 0w 10 24Z Combinatie 22 t/m 24 Rotterdam 5

8 25 1 Parot gereedschapskoffer met inhoud w.o.: div. elektrotechnischhandgereedschap 26 1 gereedschapskoffer met inhoud w.o.: div. elektrotechnischandgereedschap 27 1 partij met 4 Bessey lijm-/constructietangen, afm.: 0x100 mm 28 1 partij met 5 lijm-/constructietangen, afm.: w.o.: 300x1 mm 29 1 partij met Rahsol doppenset, div. inbusgereedschap en 1 waterpas, 10 lengte: 0 mm en slagletters 30 1 Dewalt heteluchtfohn, model DW3, verm.: 00w 30Z Combinatie 25 t/m Tengtools rateldoppenset, div. maten, met stalen koffer ETC doppenset met stalen koffer partij met div. handgereedschap, w.o.: Stanly tacker, metaalzaag, trekveer, gehoorbeschermers, startkabels en stretchfolie 33Z Combinatie 31 t/m partij met 4 Klauke kabelpers- en kniptangen model w.o.: : K10/K7/K06 etc partij met 5 Klauhe en AMP kabelpers- en kniptangen, model: w.o.: K10/2, K105 etc partij met 5 Klauhe en AMP kabelpers- en kniptangen, model: w.o.: K10/2, K105 etc Z Combinatie 34 t/m partij met 4 doosjes met Eldra montagesnoeren, 4 tangen en luchtgereedschap 38 1 partij met 4 Klauhe assortimentbakjes en 6 overige assortimentbakken met w.o.: adereindhulzen,bouten, ringen, moeren etc partij met 2 Klauhe en 4 overige asortimentbakjes w.o.: adereindhulzen 1 partij met 7 Raaco kunststof assortimentbakjes w.o.: kabellabels, identificatielabels en div. lege koffers 41 1 partij met 7 Raaco kunststof assortimentbakjes w.o.: kabellabels en identificatielabels 10 41Z Combinatie 37 t/m partij met 10 Raaco kunststof assortimentbakjes w.o.: kabellabels en identificatielabels 43 1 partij met 10 Raaco kunststof assortimentbakjes w.o.: kabellabels en identificatielabels 43Z Combinatie 42 t/m Häwa hydraulische, voetbediende vijzel met stalen koffer Häwa hydraulische, pneumatische vijzel, model: Z Combinatie 44 t/m partij met 1 koffer met div. gatenboren en 2 stalen koffers met div. handgereedschap 10 Rotterdam 6

9 47 1 Eurocamping gasbrander met kunststof koffer Hitachi boorhamer, model: hamerdrill 5DS DH25v, verm.: 5w, met 25 kunststof koffer 49 1 Bosch accu-schroef/boormachine, model: PSR 12 VE-2, met leder (excl. 5 accu) 50 1 Potenza elektrode lasmachine, model Super 145, 230v 25 50Z Combinatie 46 t/m Dirks aluminium dubbelzijdige trapleer, met 5 treden 52 1 Dirks aluminium dubbelzijdige trapleer, met 5 treden 53 1 Altrex aluminium bordestrap, met 4 treden Altrex professional uitschuifbare, vouwladder, model Varitrex Teleprof 55 1 Altrex bordestrap, model Steddy, v.v 1 trede Altrex bordestrap, model Steddy, v.v 1 trede 10 56Z Combinatie 51 t/m stalen transportkar, kleur: oranje, laadbordafm.: 100x70 cm ladige, stalen, verrijdbare gereedschapskast, afm.: b58xd70xh69 cm Clare teststation, model: A533R/3C/213R/ce, 2v, op verrijdbare 100 onderkast met inhoud, w.o.: kabelschoentjes, nummercoderingclips 60 1 buisstalen steekwagen op luchtbanden buisstalen steekwagen op luchtbanden 10 61Z Combinatie 57 t/m stalen materiaaltransportwagen, multiplex blad, afm.: 122 x 52 cm, 10 hoogte 62 cm 63 1 stalen materiaaltransportwagen, multiplex blad, afm.: 122 x 52 cm, 10 hoogte 62 cm 64 1 stalen materiaaltransportwagen, multiplex blad, afm.: 122 x 52 cm, 10 hoogte 85 cm 65 1 laadbordtransportkar, afm.: 100x60 cm en 1 winkelwagentje 10 65Z Combinatie 62 t/m veiligheidsvalharnas met 1 North vallijn 67 1 veiligheidsvalharnas met 1 North vallijn 68 1 partij met 3 veiligheidsvalharnassen w.o. 1 afkeur kunststof krat met werkkleding 5 69Z Combinatie 66 t/m partij met gatzagen, w.o. Rex ø32-2, H.H.S. ø 19mm, 16mm, Sandvik ø 79mm 71 1 partij met Gravograph pantograaf 2v en 2 letterbakken gevuld partij met wringijzers, 1 borenslijphulpstuk, tappen, 1 Carvin set professional holpijpen ø 3-30 mm, in houten kistje, 1 stalen passer 73 1 partij met 2 blokhaken, 1 assortimentladenkastje en 6 doosjes gevuld 10 met metaalboren ø3-14,5cm 74 1 stereoinstallatie bestaande uit 1 Sansui stereoversterker, 1 tuner, 1 Sony cd-speler en 2 boxen 74Z Combinatie 70 t/m 74 Rotterdam 7

10 75 1 WEg elektroaandrijfmotor, kw, v Jara elektroaandrijfmotor, type: 160 m 680, verm.: 1,1 kw, 380/660v 76Z combinatie 75 t/m Onkyo audio-/videoversterker, model: TX-NR807, 2v, met afstandbediening 78 1 Itho Daalderop centrale afzuiger, type: CVE ECO RFT HE, cap.:417m3/h, 67w, 2v Z Combinatie 77 t/m partij met 2 Alfra gatentrekponsen, w.o.: 92x92mm, 68x68mm, in kunststof koffertje 80 1 partij met Alfra gatentrekponsen, w.o.: 92x92mm, 68x68mm en 1 blauw kunststof bakje met inhoud 81 1 Greenline alumimium hydraulische beugelpons, no.: patij met Hawa en Greenlee gatentrekponsen w.o. ø: 22.5, 30.5, 54 en 25 60mm 83 1 partij met 2 doosjes met letter- en cijferponsen 10 83Z Conmbinatie 79 t/m hefboomponsapparaat op houten tafelblad met 2 ladige stalen 60 onderkast 85 1 partij met platijzerbuigapparaat, model: UB-100 met toebehoren hefboomplaatschaar, cap.: ø12mm 87 1 Rowenta allround verrrijdbare stofzuiger, model: RU42, verm.: watt,2v 88 1 Mec- 70 Omes verstekmetaalafkortcirkelzaagmachine, zaag ø: 250 mm, met koelmiddelsmeerinrichting, 1,2 HP, nokaanslag, 380v 60 88Z Combinatie 84 t/m Metabo houtcirkelzaagtafel, model TK 1688D, zaagblad max ø 3mm, kw, 3000 omw/min, 0v, op 3 ladige onderkast met inhoud 90 1 Metabo mobiele motafzuiger, mod.: AG2416, 600w, 2v 91 1 Sirox 2-steensgereedschapslijpmachine op kolom, model: SID 0, 50 0x32x32, 3kw, 0v 92 1 Bimak kolomboormachine, spilopname: mc-3, omw/min, slag 0-1mm, ontlading 0mm, kantel-/draaibare T-sleufopspantafel, afm.: 350x350mm, hoofdmotor 1.1 kw, 0v, met boorklem en 1 bak met metaalboren 0 92Z Combinatie 89 t/m stalen Rital verrijdbare montagetafel, afm.: 1370x71 cm, met roterend 30 blad 94 1 Mubea plaatschaar, model: 3/3R, cap.:ø13mm, plat 60x4mm Häwa installatiemontagerailsafkort-/ponsapparaat, model nr (1985) met liniaal met nokaanslag 50/100cm 30 Rotterdam 8

11 96 1 stalen werktafel v.v multiplex blad, afm.: 605x95 cm, met Hawa 50 kunststof kabelgootknipper, type: (1998) v.v liniaal, 100cm, met nokaanslag, 1 Paramo no. 5 stalen bankschroef, excl. kavel partij met 4 stalen 4-ladekasten, excl. inhoud 97Z Combinatie 93 t/m partij met trespaplaten en restanten elektrokoperstrip en de inhoud van 4 stalen 4-ladekasten w.o.: elektromontagemateriaal, handgereedschap 99 1 partij met de inhoud van 2-mtr stalen stelling met elektrisch montagemateriaal, excl. stelling partij met de inhoud van 3-mtr stalen stelling met stroomdraad, w.o.: Eldra div. kleuren aardedraad, excl. stelling partij met de inhoud van 3-mtr stalen stelling w.o. rollen stroomdraad, Rehou kunststof kabelgoten, koperen electrostrilppen, aardedraad, excl. stelling partij met Legrand draadcoderingsclips en onder de werktafels 136, 134 w.o. stroomkabels en kunststof kabelgoten Z Combinatie 98 t/m partij met 8 kunststof ladekastjes met glaszekeringen, schroeven, ringen, en onder de werktafel w.o. montagestrips en kunststof kabelgoten partij met 1 houten vakkenkast en kunststof bakken met bevestigingsmateriaal w.o.: popnagels, veerringen, houtdraadbouten, moeren partij met 50 kunststof bakken met inhoud w.o.: kabelschoentjes en draadeinders, Rital scheidingswanden partij met de inhoud van stalen openkast met transformatoren, w.o.: 0/24v,230/42v,230/0v- 2x55v, (C1excl. stalen kast partij met de inhoud van 1 2-deursstalenkast met spuitlak, terpentine, wasbenzine, North oordopjes, kabelschoentjes, zijdeglanslak, excl. kast partij kunststof bakken op testtafel met inhoud w.o.: temp. voelers, elektromontagemateriaal stalen testtafel op stelling, bestaande uit tafel, bladafm.: ca. 306x75 cm met stopcontacten, 1 Siemens V/A stroomschakelkast, aansluitkabels en 1 schakelkast onder der tafel (excl. materiaal op de tafel) Z Combinatie 103 t/m Minolta Dynax 300 si analoog fotocamera met 2 bajonetsluitinglenzen w.o.: 70-1 AF/28-80 AF en softbag (excl. kavel 1) partij met 1 Keystone Regency all weather 35 mm analoge camera, 1 Fuji A 303 en 1 Canon Powershot A 20 HD digitale camera en laders (excl. kavel 1) 111Z Combinatie 110 t/m 111 Rotterdam 9

12 112 1 Hewplett Packard Pro 3500 series MT cor i3 personal computer met LG Flatron E 2350 V breedbeeld 23" lcd-scherm, toetsenbord, muis en Hewlett Packard Deskjet F 2280 all-in-one printer (voor metaal en kunststof) (excl. harddisk) (excl. kavel 1) Weidmüller Printjet Pro markeringssysteem inkjetkleurenprinter (excl. kavel 1) partij met de inhoud van stalen 2-deurskast met Weidmuller markeringsplaatjes, coderingsmateriaal en de inhoud van 1 4-ladekast en ladekastjes (excl. kasten) (excl. kavel 1) Z Combinatie 112 t/m partij met de kantoorinventaris w.o.: 1 schrijftafel, bladafm.: 80x262, 2 ladeblokken, 1 wandtafel, 1 ladekastje, 1 bordeaux gestoffeerde bureaustoel, 1 halfhoge stalen jaloeziekast, 1 stalen 2-deurskast, 1 wandklok, 1 4-ladige hangmappenkast, 1 magneet-/whitebord, afm.: 180x90 cm, 1 loeplamp, 1 A4-ladekastje, 1 Dimplex elektrische kachel (excl. kavel 110 t/m 114) t/m 119 reserve 1 1 stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 0x75x4 cm, met onderschap stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 0x75x4 cm, met onderschap en tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret Z Combinatie 1 t/m doemeerstoel stalen werktafel met multiplexblad, afm.: 0x80x4 cm + 1 verrijdbare 25 4-vaksopenkast stalen 2-deurskast, afm.: B97xDxH196 cm (excl. inhoud) Z Combinatie 128 t/m stalen werktafel met multiplex blad, afm.: 0x75x4 cm, met tabouret 25 en wandprikbord stalen openkast, afm.: B0xD46xH136 cm partij met 1 verrijdbare rood gestoffeerde bureaustoel, 2 tafels w.o.: 1x bladafm.: 90x60 cm, 1 houten transportkist, 1 kunststof afvalbak 5 133Z Combinatie 131 t/m 133 Rotterdam 10

13 134 1 demontabele stalen werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm demontabele stalen werktafel met multiplex blad, afm.: 0x75x4 cm demontabele stalen werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm 136Z Combinatie 134 t/m Ampere verflijnentrekker stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 0x75x4 cm houten bak met inhoud w.o.: hijsogen mtr magazijnstelling, afm.: B94xH195 cm met houten legborden (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) mtr magazijnstelling, afm.: B94xH230 cm met houten legborden (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) Z Combinatie 1 t/m 141 (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) partij met ca. hijsbanden, ca. 12 spanbandratels en ca. 9 spanbanden t/m 149 reserve Entresol mtr dubbele legbordstelling, afm.: x225 cm met 22 staanders en ca. 100 legborden, afm.: 100x50 cm (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) mtr dubbele legbordstelling, afm.: x225 cm met 18 staanders en 6 staanders, afm.: x0 cm, ca. 100 legborden, afm.: 10x50 cm (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) mtr dubbele legbordstelling, afm.: x0 cm met 16 staanders en 6 staanders afm.: x225 cm, ca. 100 legborden afm.: 100x50 cm (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) mtr dubbele legbordstelling, afm.: x0 cm met 16 staanders en 6 staanders afm.: x225 cm, ca. 100 legborden afm.: 100x50 cm (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) Z Combinatie 0 t/m 3 (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) 4 1 partij met 2 stalen 2-deurskasten partij met 2 stalen 2-deurskasten partij met 2 Bisley stalen 5-ladige archiefkasten partij met 3 stalen 2-deurskasten 8 1 partij met 3 stalen 2-deurskasten 9 1 partij met 4 stalen 2-deurskasten partij met 2 stalen 2-deurskasten Z Combinatie 4 t/m 160 Rotterdam 11

14 161 1 staten archiefbrandkast, afm.: 1x42x0 cm Philips voetbaltafel transportkar transportkar 164Z Combinatie 161 t/m partij met de inhoud van de 10 mtr dubbele stelling (kavel 0) met magneetschakelaar, installatieklemmen, zekeringklemmen, hoofdschakelaars, diverse stroomspoelen en mtrs, messing en kunststof moeren, blinddoppen, stuurtroom relaxed, w.o.: Finder en signaalleringslampen (excl. stelling) partij met de inhoud van de 10 mtr dubbele stelling (kavel 1) met partij ABB/Schneider/Muller zekeringsautomaten, thermostaat, montage materiaal voor railsysteem, filters, kunststof behuizing, aansluitsnoeren, krachtstroomstekkers, Siemens PLC onderdelen (excl. stelling) partij met de inhoud van de 10 mtr dubbele stelling (kavel 2) met timerschakelaars, diverse tyrips, w.o.: staal, zekeringen met grondmoeren, kunststof lasdozen, krimpslangen, gloeilampen, beugels, afstandhouders, bouten, moeren en schroeven etc. (excl. stelling) partij met de inhoud van de 10 mtr dubbele stelling (kavel 2) met Scheider frequentieregelaars, divers montagedraad, 2 Volt snoeren, schakelmateriaal, inbouwdozen (excl. stelling) Z Combinatie 165 t/m partij met 2 dozen met EMC wortels partij met de inhoud van 2 rekken met dompelpomp, lasgordijn, stroomkabel (excl. rekken) partij met de inhoud van 4 rekken met verlengcontactdozen 2 Volt, haspel met touw, hoekprofiel, dekzeil (excl. rekken) Creemers compressor, type: CS 350, 3 Pk, slagvolume 350 L/min, 0 inhoud: 0 liter, bj.: 1984, max. 10 bar, met lichtfilter. (let op: excl. buismateriaal en afkoppelen achter het filter!) partij met de inhoud van de kas met diverse handgereedschappen, w.o.: tagnen, schroevendraaiers, steeksleutels etc partij met 3 staande ventilatoren t/m 199 reserve 0 1 demontabele legbordstelling met 9 staanders, afm.: 230x60 cm, ca. 88 liggers, afm.: 1 cm, ca. 44 legborden, afm.: 1x60 cm (excl. inhoud)(uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) 1 1 demontabele legbordstelling met 9 staanders, afm.: 230x60 cm, ca. 60 liggers, afm.: 1 cm, ca. 30 legborden, afm.: 1x60 cm (excl. inhoud)(uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) 2 1 partij met 2 demontabele legbordstellingen, waarvan 1 met 3 staanders, afm.: 23x60 cm, 24 liggers afm.: 1 cm, 12 legborden, afm.: 1x60 cm en 1 met 5 staanders, afm.: 211x25 cm en 32 legborden afm.: 97x24 cm (excl. inhoud) Rotterdam 12

15 2Z Combinatie 0 t/m 2 (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) voudige haspelrollenstelling, afm.: 6x101x305 cm (excl. inhoud) 4 1 stalen demontabele palletstelling met 2 staanders afm.: 90x305/0 cm, 10 liggers afm.: 270 cm, 5 multiplex leborden afm.: 270x90 cm (excl. inhoud)(uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) 50 4Z Combinatie 3 t/m 4 (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) 5 1 reserve 6 1 parti met stalen demontabele palletstelling met 5 staanders afm.: 90x0 cm, 30 liggers afm.: 260 cm en 1 demontabele stelling afm.: 132x90x0 cm aluminium kamersteiger, afm.: 195x73x181 cm met platform en 4 wielen 8 1 aluminium snelbouwsteiger met 2 staanders afm.: 135x210 cm, 6 staanders afm.: 135x117 cm, 6 liggers afm.: 260 cm, 8 dwarsliggers afm.: 284 cm, 2 loopplatforms afm.: 250x61 cm en stabilisatiestangen 0 8Z Combinatie 7 t/m aluminium ladder met 9 sporten aluminium ladder met 8 sproten aluminium ladder met 18 sporten Z Combinatie 9 t/m Molen verrijdbare weegschaal, max. 250 kg, afm.: 70x100x190 cm werktafel met houten blad, afm.: 310x100 cm werktafel, afm.: 75x0 cm 2 1 werktafel, afm.: 75x0 cm werktafel, afm.: 75x0 cm werktafel, afm.: 75x260 cm bureautafel,afm.: 160x80 cm Z Combinatie 213 t/m stalen 2-deursschappenkast, afm.: 100x45x0 cm pallet met ca. stroomkasten (enkel omkasting) pallet met 5 rvs stroomkasten (enkel omkasting) afm.: 76x30x76 cm pallet met 2 stalen stroomkasten (enkel omkasting) afm.: 100x30x cm pallet met 5 stalen stroomkasten (enkel omkasting) in diverse 50 afmetingen en modellen pallet met ca. 7 stalen en/of rvs stroomkasten (enkel omkasting) in 50 diverse afmetingen en modellen pallet met 2 stalen stroomkasten (enkel omkasting) in diverse afmetingen Rotterdam 13

16 225Z Combinatie 2 t/m partij met aluminium plaatwerk, hout- en stalen profielen houten verrijdbare gereedschapsmateriaalwagen, afm.: 104x77x119 cm 10 voorzien van schappen pallet met ca. 14 dozen Paper One A-4 papier à vel per doos pallet met 1 oprolhaspel en 2 haspelafrolsystemen (1 roller ontbreekt) 229Z Combinatie 226 t/m partij met de inhoud van 5 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: Lineax 5x6, Labeko A partij met de inhoud van 7 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: Coax, telefoon-, brandkabel etc partij met de inhoud van 7 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: Pur-, TPE-, brand-, dataglasvezelkabel, etc. bedradingskokers partij met de inhoud van 6 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: LKMS-, HF-, RFOI-, Helukabel etc partij met de inhoud van 5 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: XAI-, Huso-, CCI-XI kabel etc partij met de inhoud van 6 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: Periflex HO7-, Jobal armaflexkabel etc partij met de inhoud van 6 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: Rfou-, Vuso-, CC Schleppflexkabel etc partij met de inhoud van 6 stellingvakken met elektriciteitskabel. w.o.: YMVK kabel Z Combinatie 230 t/m partij met 4 haspelrollen elektriciteitskabel, w.o.: Draka Vult 0,6/1KV kabel, Rfou 0,6/1KV kabel etc partij met 6 haspelrollen elektriciteitskabel, w.o.: CCI-, XI-, RFDU-(M- )kabel etc. 2 1 partij met 4 haspelrollen elektriciteitskabel, w.o.: Draka Vult-MB-, Nexans Signaal grondkabel etc Z Combinatie 238 t/m haspelrol Nexans Rheyflex EMC kabel 3x50, 3x10 BL haspelrol Flextrme HO7 kavel haspelrol Draka Huro T101 kabel haspelrol Nexans YMVKAS flex 4x50 kabel 244Z Combinatie 241 t/m partij met 3 haspelrollen met Lineax H)7-, Helukabel etc partij met 7 haspelrollen in de stelling met YMKV-MB-, Jobarcooflex 30 VMVLO kabel etc partij met 11 lege kunsstof- en houten haspelrollen 247Z Combinatie 245 t/m partij met 2 houten materiaalkisten, afm.: 250x80x235 cm en afm.: 110x58x250 cm 10 Rotterdam 14

17 249 1 partij met een houten materiaalkist, afm.: 110x50x58 cm en 3 pallets 10 met totaal 8 palletranden, afm.: 1x100 cm partij met een pallet met 5 palletranden, afm.: 1x80 cm partij met 4 houten materiaalkisten op pallet, afm.: 60x80 cm en ca. 18 diverse pallets langs de muur Z Combinatie 248 t/m pallet met mantelbuizen, diverse afmetingen w.o.: ø 50 mm ca. mtr, ø 90 mm ca. mtr, ø 110 mm ca. 45 mtr pallet met totaal ca. 22 alumimium kabelgoten, breedte: 10 en cm, lengte: 300 cm partij met de inhoud van de draagarmstelling met aluminium kabelgoten en -profielen, PVC buis, w.o.: rookdetectiebuis etc. (excl. stelling) partij met de inhoud van de palletstelling met gasflessen, noodiuitgangverlichting, kunststof kabelgoten en -profielen (excl. stelling) Z Combinatie 252 t/m partij met inbindmateriaal partij met Philips TL-lampen Maxi Cosi kinderzitje, type: Prior met 3-puntsgordel pallet met systeemplafondplaten 5 259Z Combinatie 256 t/m Rema Holland handpomppalletwagen, 2500 kg, afm.: 1x16 cm, breedte max.: 54 cm Hyster 4-wielige elektrische vorkheftruck, model: E2.00 XL, bj.: 1990, 700 afgelezen urenstand: , gewicht: ca. 4.0 kg, duo- /doorkijkmast, max.: hefhoogte: 485 cm, nominale belasting: 00 kg, lepels afm.: 101x10 cm, sideshift, doorrijhoogte: 305 cm, 80 V accu met Chloride Motive power acculader "23S-80V95" Dary acculader, type: CS, max. amp. 262Z Combinatie 260 t/m Rittol 2-deurs stroomkast, afm.: 95xx1 cm met vergrendeling en 25 hijsogen (Let op! gemonteerd aan de muur met 2 bouten) partij met Rittal stroomkastzijpanelen Z Combinatie 263 t/m pallet met 4 (stroom)kastentransportwagentjes, afm.: 102x32x45 cm pallet met 4 (stroom)kastentransportwagentjes, afm.: 102x32x45 cm pallet met 5 (stroom)kastentransportwagentjes, afm.: 102x32x45 cm 267Z Combinatie 265 t/m kunststof palletbak, afm.: 100x1x79 cm kunststof palletbak, afm.: 100x1x79 cm 269Z Combinatie 268 t/m 269 Rotterdam

18 270 1 partij met 4 tafels, 2 stoelen w.v. 1 verrijdbaar, stalen 3-ladekast, 3 25 kunststof afvalbakken, kunststof kratten, houten kist, 2-deurs jaloeziekast delige 11-deurs stalen lockerkast, afm.: 38x45x181 cm (allen 35 voorzien van sleutel) deurs stalen lockerkast, afm.: 0x50x196 cm met kledinghangergaten stalen werktafel met houten blad,afm.: 246x75 cm 273Z Combinatie 270 t/m t/m 279 reserve Ford Transit bedrijfswagen, tyep: 350 L 2.4 Tdi, kenteken: 43-VR-VZ, bj.: 00, afgelezen km-stand: , Diesel, 1 Pk turbo, handgeschakeld, 3 zitplaatsen, laadvermogen: 16 kg, apk vervallen, radio, elektrisch verstelbare buitenspiegels (kentekenpapieren compleet, 1 sleutel, schade rondom, accu kan leeg zijn) Ford Transit bedrijfswagen, tyep: 280 S 2.2 Tdci DC, kenteken: 55-VLD- 3, bj.: 07, afgelezen km-stand: , diesel, 86 Pk turbo, handgeschakeld, 5 zitplaatsen, laadvermogen: 977 kg, apk vervaldatum: , radio-/cd speler, cruise control, elektrisch verstelbare ramen en-buitenspiegels airco (kentekenpapieren compleet, 2 sleutels, schade rechterzijschuifdeur, accu kan leeg zijn) Ford Transit bedrijfswagen, tyep: 260 S 2.2 Tdci, kenteken: 41-VFT-8, bj.: 07, km-stand is niet afleesbaar, Diesel, 86 Pk turbo, handgeschakeld, 2 zitplaatsen, laadvermogen: 882 kg, apk vervaldatum: 4-4-, radio-/cd speler, cruise control, elektrisch verstelbare ramen en-buitenspiegels airco, ladenkastsysteemwand (kentekenpapieren compleet, 2 sleutels, schade door aanrijding en diverse schades rondom,lijst linkervoorruit ontbreekt, roestvorming, bestuurdersairbag is afgegaan, auto start niet (geen accu probleem, accu kan leeg zijn) Hulvo 2-assige aanhangwagen, kenteken: WZ-SV-30, bj.: 08, totale lengte: 560 cm, 58 kg, laandvermogen: 24 kg, stalen imperial en extra hoekstukken, dekzeil etc. (kentekenpapieren compleet) reserve rvs-/glazen 2-etage salontafel, afm.: 110x70 cm partij met 2 gestoffeerde loungestoelen, kleur: rood partij met 2 gestoffeerde loungestoelen, kleur: rood Z Combinatie 285 t/m in hoogte verstelbare bureaurtafel, afm.: 160x80 cm met4 gestoffeerde 50 bureaustoelen met armleuningen bureaueilandopstelling bestaande uit: 5-delige T-vormige bureautafel, delen jaloeziekast totale afm.: 360x260 cm, 2 verrijdbare bureauladeblokken, 2 verrijdbare bureaustoelen en 1 gestoffeerde bureaustoel met armleuningen deursjaloeziekast, afm.: 1x46x107 cm Z Combinatie 288 t/m 290 Rotterdam 16

19 291 1 stalen 2-deursschappenkast stalen 2-deursschappenkast stalen 2-deursschappenkast stalen 2-deursschappenkast Z Combinatie 291 t/m Pitney Bowes frankeerapparaat, type: K Dell personal computer, tyep: Optiflex 3, Intel Core 2-duo processor, 50 met Belinea LCD beeldscherm, toetsenbord en muis (excl. harddisk) en Dymo labelprinter: type: Hewlett Packard personal computer, type: Pro 3500 series MT, Intel 50 Core i3 processor (excl. harddisk), Dell LCD beeldscherm, toetsenbord en muis en Siemens kantoortelefoon Hewlett Packard laserprinter, type: TN met 2 papierladen, digitale display, tip-toetsbediening Brother faxapparaat, type: FAX Z Combinatie 295 t/m print in geborsteld aluminium lijst 10 1e verdieping in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 1x80 cm met 2 gestoffeerde 25 bureaustoelen met armleuningen bureaueilandopstelling bestaande uit: 5-delige T-vormige bureautafel, 2 25 delen jaloeziekast totale afm.: 360x260 cm, 3 verrijdbare bureauladeblokken, 2 verrijdbare bureaustoelen en 1 gestoffeerde bureaustoel met armleuningen deursjaloeziekast, afm.: 1x46x75 cm (excl. inhoud) stalen 2-deursschappenkast, afm.: 92x42x194 cm stalen 2-deursschappenkast, afm.: 92x42x194 cm stalen 2-deursschappenkast, afm.: 92x42x194 cm 306Z Combinatie 301 t/m Silverline 4-ladehangmappenkast, afm.: 46x62x132 cm Silverline 4-ladehangmappenkast, afm.: 46x62x132 cm Silverline 4-ladehangmappenkast, afm.: 46x62x132 cm partij met de inhoud van de kast met kantoorartikelen, radio, trofeën, oude ampere mtrs 310Z Combinatie 307 t/m partij met 2 Hewlett Packard Compaq LCD beeldschermen, type: LA 25 25, toetsenbord, 2 schermstandaards, Hewlett Packard dockingstation, stereo installatie Hewlett Packard laptop computer, type: Compaq 6730 B (excl. harddisk) Sony laptop computer, type: VGN-FZ21Z/PCG391M (excl. harddisk) Z Combinatie 311 t/m 313 Rotterdam 17

20 314 1 partij met 6 telefoons, w.o.: gigaset, type: SL Samsung Smart Phone Galaxy met lader (getest) Samsung Smart Phone,type: Omnia met lader, 5 MP camera met lader (getest) 316Z Combinatie 314 t/m Panasonic multifunctionele kantoorprinter, type: KX-MC in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 0x100 cm met 6 35 gestoffeerde bureaustoelen met armleuningen Excoliet brandbeveiligde 2-deurskast, afm.: 90xx183 cm 3 1 magnetisch whiteboard, afm.: 1x90 cm 3Z Combinatie 317 t/m Ovale in hoogte verstelbare vergadertafel, afm.: 2x1 cm met 6 75 gestoffeerde stoelen met armleuningen L-vormige in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 3x0 cm met verrijdbare bureaustoel en 3 verijdbare bureaublokken deurs stalen schappenkast deurs stalen schappenkast Silverline 2-ladige hangmappenkast, afm.: 46x62x71 cm Silverline 2-ladige hangmappenkast, afm.: 46x62x71 cm Silverline 2-ladige hangmappenkast, afm.: 46x62x71 cm 5 327Z Combinatie 321 t/m Dometic mini koelkast, type: WA 30 FL, 1 Watt Hewlett Packard Compaq computer, type: 800 Elite, small form fader, Intel Core 2 duo processor (excl. harddisk), 2 Samsung LCD beeldschermen, toetsenbord en muis Z Combinatie 328 t/m 329 Begane grond kantinetafel, afm.: 1x75 cm met 4 stoelen kantinetafel, afm.: 1x75 cm met 4 stoelen kantinetafel, afm.: 1x75 cm met 4 stoelen 332Z Combinatie 330 t/m Siemens vaatwasmachine Electrolux midi koelkast, type: ERT W Philips Whirlpool magnetron, type: VIP 27 en tosti-ijzer Novo koffiezetapparaat, type: Novo-001, 2230 Watt Z Combinatie 333 t/m reserve partij met de inhoud van de keuken, w.o.: borden, kopjes, glazen, bestel, handdoeken etc. Rotterdam 18

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING. in opdracht van diverse curatoren van:

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING. in opdracht van diverse curatoren van: 26 T/M 29 SEPTEMBER 2014 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van diverse curatoren van: BEDRIJFS- EN PERSONENAUTO S Opgeslagen: Wilmersdorf 12B, 7327 AC Apeldoorn; kijkdag: 26 september 2014 09.00

Nadere informatie

TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V.

TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V. 9 T/M 11 OKTOBER 2013 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. A.R.M. Berntsen, Berntsen Mulder Advocaten te Alphen aan den Rijn, curator in het faillissement van: TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V.

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Delta Elektro BV

Veilingcatalogus Faillissement Delta Elektro BV Veilingcatalogus Faillissement Delta Elektro BV Kijkdag: Woensdag 13 november 2013 van 14.00 tot 17.00 uur Sluiting veiling: Donderdag 14 november 2013 Kavel B001 t/m B200 Kavel B201 t/m B417 vanaf 19.00

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Sweegers Betonproducten BV

Veilingcatalogus Faillissement Sweegers Betonproducten BV Veilingcatalogus Faillissement Sweegers Betonproducten BV Kijkdag: Vrijdag 23 mei 2014 van 13.00 tot 16.00 uur Sluiting veiling: Dinsdag 27 mei 2014 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem wordt

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Change Way BV - Berendsen & Partners

Veilingcatalogus Faillissement Change Way BV - Berendsen & Partners Veilingcatalogus Faillissement Change Way BV - Berendsen & Partners Kijkdag: Dinsdag 14 april 2015 van 14.00 tot 16.00 uur Sluiting veiling: Woensdag 15 april 2015 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem

Nadere informatie

CATALOGUS BELANGRIJKE FAILLISSEMENTSVERKOPING VAN MACHINES, INVENTARIS EN VOORRADEN VAN DE DAKKAPEL BV

CATALOGUS BELANGRIJKE FAILLISSEMENTSVERKOPING VAN MACHINES, INVENTARIS EN VOORRADEN VAN DE DAKKAPEL BV CATALOGUS BELANGRIJKE FAILLISSEMENTSVERKOPING VAN MACHINES, INVENTARIS EN VOORRADEN VAN DE DAKKAPEL BV Tevens zal worden verkocht: de magazijnvoorraden van ROWI PARKET, opgeslagen bij De Dakkapel BV: Kajuitstraat

Nadere informatie

CATALOGUS van de HOOGST BELANGRIJKE ONLINE VEILING. Salesmanagement werving- en selectiebureau INSEVEN B.V. Stationsstraat 14-1211 EM te Hilversum

CATALOGUS van de HOOGST BELANGRIJKE ONLINE VEILING. Salesmanagement werving- en selectiebureau INSEVEN B.V. Stationsstraat 14-1211 EM te Hilversum CATALOGUS van de HOOGST BELANGRIJKE ONLINE VEILING wegens FAILLISSEMENT van: Salesmanagement werving- en selectiebureau INSEVEN B.V. Stationsstraat 14-1211 EM te Hilversum START VEILING : 18 juli 2009,

Nadere informatie

Bankrelatie: Rabobank Zutphen 31.36.75.473 Swift code: RABONL2U / IBAN nr.: NL69 RABO 3/4 0313675473 K.v.K 08081163 BTW nr.: NL 8077.36.934.

Bankrelatie: Rabobank Zutphen 31.36.75.473 Swift code: RABONL2U / IBAN nr.: NL69 RABO 3/4 0313675473 K.v.K 08081163 BTW nr.: NL 8077.36.934. Bankrelatie: Rabobank Zutphen 3.36.75.473 Swift code: RABONL2U / IBAN nr.: NL69 RABO 3/4 033675473 K.v.K 080863 BTW nr.: NL 8077.36.934.B0 /8 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s)

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden afgegeven. b. Bieder: degene die zich

Nadere informatie

2013 ALGEMENE VEILING- EN

2013 ALGEMENE VEILING- EN ALGEMENE VEILING- EN VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVA Auctions B.V., gevestigd te Hoevelaken (KvK nummer 32118690) en van de aan haar gelieerde (rechts-

Nadere informatie

2013 ALGEMENE VEILING- EN VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONDERNEMERS BVA

2013 ALGEMENE VEILING- EN VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONDERNEMERS BVA ALGEMENE VEILING- EN VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONDERNEMERS van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVA Auctions B.V., gevestigd te Amersfoort (KvK nummer 32118690) en van de aan haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Certo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

verkoopvoorwaarden Jo van Aarle auto s

verkoopvoorwaarden Jo van Aarle auto s 1. Inleiding Jo van Aarle Auto s BV, is belast met het verzamelen, opslaan, verkopen, veilen, leveren van voertuigen. 2. Definities In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V.

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Artikel 1 Algemeen a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000

Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000 Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen (AS 108-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08)

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08) Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten (AS 104-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: J. de Kruijf h.o.d.n. Timmerbedrijf Jan de Kruijf/De Kruijf Trappen Corssenpolderstraat 6 2807 LG Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Nadere informatie

september 2013 CNB reglement postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse

september 2013 CNB reglement postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse CNB reglement september 2013 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Opdracht aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden E-inzicht. Geldig per 1-3-2014. 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht

Algemene Voorwaarden E-inzicht. Geldig per 1-3-2014. 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht Algemene Voorwaarden E-inzicht Geldig per 1-3-2014 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie