5 T/M 9 JUNI 2015 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING ELECTRO-MODERN B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 T/M 9 JUNI 2015 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING ELECTRO-MODERN B.V."

Transcriptie

1 5 T/M 9 JUNI ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. M.W. Huijzer, Huijzer Advocaten B.V., Papendrecht, curator in het faillissement van: ELECTRO-MODERN B.V. Bornissestraat 11, 3044 AC Rotterdam; kijkdag: 5 juni uur Häwa knipapparaten; MEC afkortzaag; Bimak kolomboormachine; gereedschappen w.o.: pneumatische poptangen; voorraad w.o.: kabels, schakelmateriaal, klemmen, urentellers, trafo s, omvormers, afdichtingsmateriaal etc.; magazijn-/kantoorinventaris; Ford bedrijfswagens; Hulco aanhangwagen; Hyster vorkheftruck etc. Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland, Tel.: +31(0) , Fax: +31(0) , Registermakelaars Taxateurs Veilinghouders

2

3 INHOUDSOPGAVE Inhoud Bezichtiging Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden Omschrijving / Uitlevering BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land Vervoersverklaring Algemene verkoopvoorwaarden Bezichtiging: 5 juni, van uur, aan het adres: Bornissestraat 11, 3044 AC Rotterdam Online biedingen: Afzonderlijk of in combinaties: 5 t/m 9 juni Sluiting: 9 juni vanaf uur Gunning uiterlijk: 11 juni Uitleveren: 16 juni van uur LET OP!! * De in deze catalogus vermelde startbedragen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen op de website. B.V. Rotterdam 1

4 BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V. Artikel 1 - Toepasselijkheid In aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Van Beusekom B.V. (Van Beusekom) en de aan wijziging onderhevige bijzondere voorwaarden bij veilingen (zie zijn deze bijzondere (online-) veilingvoorwaarden van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom enerzijds en verkoper(s) /aanbieders respectievelijk koper(s)/bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare veilingen (op locatie), online-veilingen of executieveilingen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van verkoper/aanbieder, koper/bieder wordt hierdoor uitgesloten. Artikel 2 Openbare veilingen (op locatie), online-veilingen en/of executieveilingen 2.1 Bij een openbare veiling worden zaken door middel van een competitieve biedprocedure onder leiding van een veilingmeester door de opdrachtgever van Van Beusekom aangeboden aan de kopers/bieders die daarbij persoonlijk aanwezig zijn of daartoe in de gelegenheid zijn. 2.2 Van Beusekom organiseert veilingen die tegelijk online en in aanwezigheid van een veilingmeester en/of kopers bieders plaatsvinden, dit zijn ook openbare veilingen. 2.3 Een consument die als koper/bieder deelneemt aan deze openbare online veilingen is in de gelegenheid om daarbij persoonlijk aanwezig te zijn. 2.4 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of elders vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.5 In het geval een (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers/bieders toegankelijk is, heeft Van Beusekom het recht de veiling op een later tijdstip voort te zetten. 2.6 Van Beusekom kan voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig erkennen; een of meer bieders uitsluiten; zaken tot kavels samenvoegen; kavels splitsen en kavels uit de veiling nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s), aanbieders, koper(s) of bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.7 Van Beusekom is ook niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s), aanbieders, koper(s) of bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van hiervoor genoemde technische- of systeemschade. Artikel 3 - Registratie 3.1 Om te kunnen deelnemen aan een (online-) veiling moet de koper/bieder zich registreren via 3.2 Koper/bieder garandeert dat de verschafte gegevens juist en volledig zijn en zal zich op eerste verzoek legitimeren. 3.3 Van Beusekom kan een registratie weigeren of zonder opgaaf van redenen beëindigen. Artikel 4 - Omschrijving, verkopen, gunning 4.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 4.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor hierin vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 4.3 Kopers/ bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 4.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse/ ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 4.5 Aan Verkopers/aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 4.6 Vanaf het tijdstip van gunning door Verkopers/aanbieder cq toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 4.7 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien. 4.8 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing. Artikel 5 - Data van bezichtigingen, biedingen, sluitingstermijnen, gunning en uitlevering 5.1 De data voor bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld op de website Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. 5.2 Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op Artikel 6 Betaling, eigendomsvoorbehoud 6.1 Na gunning ontvangen Kopers per een factuur met de koopsom vermeerderd met opgeld en BTW. 6.2 Betaling dient voor de levering en binnen de termijn op de factuur vermeld te geschieden, door het verschuldigde bedrag bij te schrijven op de bankrekening met IBAN NL44 ABNA en BIC code ABNANL2A ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, ovv het factuurnummer, of door contant of per pin te betalen. 6.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 6.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen geleverd. 6.5 De eigendom van zaken die geleverd zijn voordat de betaling door Van Beusekom is ontvangen, wordt door Van Beusekom voor haar opdrachtgever voorbehouden. Artikel 7 - Levering en vervoer 7.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 7.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor demontage, afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkings-materiaal en transport of vervoer. 7.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 7.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 7.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 7.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 7.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 7.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 7.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmert, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper. Artikel 8 - Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom 8.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 8.2 Als sprake is van gebruikte zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 8.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 8.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden. Artikel 9 - Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing 9.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 9.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 9.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 9.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken. Artikel 10 Toepasselijk recht Nederlands recht is van toepassing. Artikel 11 - Consumenten 11.1 Iedere online veiling van Van Beusekom wordt tegelijk in aanwezigheid van een veilingmeester gehouden, waarbij kopers en/of bieders aanwezig kunnen zijn, dit zijn openbare veilingen. De kenmerken van de zaken die via een online veiling worden verkocht zijn door Van Beusekom beschreven in de kavels. Op de website zijn alle relevante gegevens van de verkoper/aanbieder van een of meer kavels vermeld De prijs van zaken die op een online veiling worden verkocht, komt per opbod of afslag tot stand, dat wordt voor ieder online veiling op de website vermeld, de aldus tot stand gekomen prijs wordt verhoogd met opgeld en BTW De overeenkomst komt bij een veiling tot stand door toewijzing (gunning). De wijze van betalen en levering is in de artikelen 6 en 7 hiervoor vermeld De consument heeft geen recht van ontbinding bij de overeenkomst die tot stand is gekomen tijdens een openbare veiling Alleen indien sprake is van een online veiling die geen openbare veiling of executie-veiling is, kan de koper/bieder die consument is de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na de levering ontbinden door een daartoe bestemd via bestemd formulier in te vullen en aan Van Beusekom te sturen. De zaken dienen vervolgens binnen veertien dagen na ontbinding onbeschadigd en in dezelfde staat als waarin ze aan de koper zijn geleverd te worden geretourneerd, de consument draagt de kosten van de retournering, Van Beusekom betaalt de aankoopsom terug aan de koper binnen veertien dagen na ontbinding en nadat zij de geleverde zaken retour heeft ontvangen. De consument kan van dit recht van ontbinding geen gebruik maken als hij de geboden mogelijkheid om bij de veiling aanwezig te zijn niet heeft benut. B.V. Rotterdam 2

5 OMSCHRIJVING DER KAVELS De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht. UITLEVEREN Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper. Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport. TRANSPORT Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u hiervoor HubHub of onlinebezorgservice.nl benaderen. Zij kunnen in overleg ook uw kavels demonteren. voor meer informatie zie voor meer informatie zie Voor demontage, transport etc. van grote machines kunt u gebruik maken van: voor meer informatie zie B.V. Rotterdam 3

6 BTW-NUMMER Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0) of per te sturen aan Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen. VERVOERSVERKLARING (elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd) Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring. Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen. Naam: Van Beusekom B.V. Adres: Parkstraat 5, 3743 ED Baarn Factuurnummer:... Datum factuur: Klant en vervoermiddel: Bedrijfsnaam:... BTW nummer:... Kenteken:... Plaats en land van bestemming:... Persoon die de goederen in ontvangst neemt: Naam:... Plaats:... Datum: (Handtekening van de ontvanger) B.V. Rotterdam 4

7 1 1 AMP pneumatische kabelperstang, model: A partij met 2 Walmer spuitpistolen, 2 pneumatische ratels en 1 partij met spiraalslangen 3 1 partij met 1 Rodac en 1 Tetra pneumatische popnageltang, model: R091 en R- 3Z Combinatie 1 t/m Metabo accuschroef-/boormachine, model: BSZ 14,4 Impuls, met 3 accu's, 14,4/2,2 ah, lader en kunststof koffer 5 1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: Powermaxx, met snelspanboorkop en bithouder 6 1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: Powermaxx, met snelspanboorkop en bithouder 7 1 Metabo pendeldecoupeerzaag, model: ST Pendix 8 1 Metabo pendeldecoupeerzaag, model: STE 80 Quick, met kunststof koffer 9 1 Metabo pendeldecoupeerzaag, model: STE 90 SCS, met kunststof koffer 9Z Combinatie 4 t/m Metabo accuschroef-/boormachine, model BSZ 14.4 Impuls, met 2 z 14.4/2.2 ah accu's, lader, loopzaklamp en kunststof koffer 11 1 Metabo accuschroef-/boormachine, model BSZ 14.4 Impuls, met 3 z 14.4/2.2 ah accu's, lader, loopzaklamp en kunststof koffer Z Combinatie 10 t/m Makita haakse slijptol, model: GA90, verm.: 20w, ø: 180 mm, met 35 kunststof koffer 13 1 Fein boormachine, model: ASG 636 met draadtapkop 14 1 Fein boormachine, model: ASG 636 met draadtapkop 1 Hitachi boormachine, model: D13VB2, verm.: 650w met pistoolgrip 16 1 Metabo boormachine, model: onbekend, verm.: 650w met pistoolgrip 17 1 Metabo boormachine, model: SB 610, verm.: 610w met pistoolgrip 17Z Combinatie 12 t/m partij met 1 Hioki luchtmeetinstrument, model: Lux Hitester en 1 Hioki Hi tester 19 1 partij met elektrisch meetapparatuur, w.o.: Velleman digitale multimtr, 25 2 analoge multimtrs en 1 Dutest spanningtestapparaat 1 Kroy industrieele kabelmachine, model: K2500, met doos met toebehoren 21 1 Panasonic acculader, model: EY00, 2,4v, met 2 accu's 5 21Z Combinatie 18 t/m Kelfort kabelhaspel met 4 x 230v aansluitingen partij met div. verlengkabels en stekkerdozen Eurolight halogeenbouwlamp, model: , max 0w 10 24Z Combinatie 22 t/m 24 Rotterdam 5

8 25 1 Parot gereedschapskoffer met inhoud w.o.: div. elektrotechnischhandgereedschap 26 1 gereedschapskoffer met inhoud w.o.: div. elektrotechnischandgereedschap 27 1 partij met 4 Bessey lijm-/constructietangen, afm.: 0x100 mm 28 1 partij met 5 lijm-/constructietangen, afm.: w.o.: 300x1 mm 29 1 partij met Rahsol doppenset, div. inbusgereedschap en 1 waterpas, 10 lengte: 0 mm en slagletters 30 1 Dewalt heteluchtfohn, model DW3, verm.: 00w 30Z Combinatie 25 t/m Tengtools rateldoppenset, div. maten, met stalen koffer ETC doppenset met stalen koffer partij met div. handgereedschap, w.o.: Stanly tacker, metaalzaag, trekveer, gehoorbeschermers, startkabels en stretchfolie 33Z Combinatie 31 t/m partij met 4 Klauke kabelpers- en kniptangen model w.o.: : K10/K7/K06 etc partij met 5 Klauhe en AMP kabelpers- en kniptangen, model: w.o.: K10/2, K105 etc partij met 5 Klauhe en AMP kabelpers- en kniptangen, model: w.o.: K10/2, K105 etc Z Combinatie 34 t/m partij met 4 doosjes met Eldra montagesnoeren, 4 tangen en luchtgereedschap 38 1 partij met 4 Klauhe assortimentbakjes en 6 overige assortimentbakken met w.o.: adereindhulzen,bouten, ringen, moeren etc partij met 2 Klauhe en 4 overige asortimentbakjes w.o.: adereindhulzen 1 partij met 7 Raaco kunststof assortimentbakjes w.o.: kabellabels, identificatielabels en div. lege koffers 41 1 partij met 7 Raaco kunststof assortimentbakjes w.o.: kabellabels en identificatielabels 10 41Z Combinatie 37 t/m partij met 10 Raaco kunststof assortimentbakjes w.o.: kabellabels en identificatielabels 43 1 partij met 10 Raaco kunststof assortimentbakjes w.o.: kabellabels en identificatielabels 43Z Combinatie 42 t/m Häwa hydraulische, voetbediende vijzel met stalen koffer Häwa hydraulische, pneumatische vijzel, model: Z Combinatie 44 t/m partij met 1 koffer met div. gatenboren en 2 stalen koffers met div. handgereedschap 10 Rotterdam 6

9 47 1 Eurocamping gasbrander met kunststof koffer Hitachi boorhamer, model: hamerdrill 5DS DH25v, verm.: 5w, met 25 kunststof koffer 49 1 Bosch accu-schroef/boormachine, model: PSR 12 VE-2, met leder (excl. 5 accu) 50 1 Potenza elektrode lasmachine, model Super 145, 230v 25 50Z Combinatie 46 t/m Dirks aluminium dubbelzijdige trapleer, met 5 treden 52 1 Dirks aluminium dubbelzijdige trapleer, met 5 treden 53 1 Altrex aluminium bordestrap, met 4 treden Altrex professional uitschuifbare, vouwladder, model Varitrex Teleprof 55 1 Altrex bordestrap, model Steddy, v.v 1 trede Altrex bordestrap, model Steddy, v.v 1 trede 10 56Z Combinatie 51 t/m stalen transportkar, kleur: oranje, laadbordafm.: 100x70 cm ladige, stalen, verrijdbare gereedschapskast, afm.: b58xd70xh69 cm Clare teststation, model: A533R/3C/213R/ce, 2v, op verrijdbare 100 onderkast met inhoud, w.o.: kabelschoentjes, nummercoderingclips 60 1 buisstalen steekwagen op luchtbanden buisstalen steekwagen op luchtbanden 10 61Z Combinatie 57 t/m stalen materiaaltransportwagen, multiplex blad, afm.: 122 x 52 cm, 10 hoogte 62 cm 63 1 stalen materiaaltransportwagen, multiplex blad, afm.: 122 x 52 cm, 10 hoogte 62 cm 64 1 stalen materiaaltransportwagen, multiplex blad, afm.: 122 x 52 cm, 10 hoogte 85 cm 65 1 laadbordtransportkar, afm.: 100x60 cm en 1 winkelwagentje 10 65Z Combinatie 62 t/m veiligheidsvalharnas met 1 North vallijn 67 1 veiligheidsvalharnas met 1 North vallijn 68 1 partij met 3 veiligheidsvalharnassen w.o. 1 afkeur kunststof krat met werkkleding 5 69Z Combinatie 66 t/m partij met gatzagen, w.o. Rex ø32-2, H.H.S. ø 19mm, 16mm, Sandvik ø 79mm 71 1 partij met Gravograph pantograaf 2v en 2 letterbakken gevuld partij met wringijzers, 1 borenslijphulpstuk, tappen, 1 Carvin set professional holpijpen ø 3-30 mm, in houten kistje, 1 stalen passer 73 1 partij met 2 blokhaken, 1 assortimentladenkastje en 6 doosjes gevuld 10 met metaalboren ø3-14,5cm 74 1 stereoinstallatie bestaande uit 1 Sansui stereoversterker, 1 tuner, 1 Sony cd-speler en 2 boxen 74Z Combinatie 70 t/m 74 Rotterdam 7

10 75 1 WEg elektroaandrijfmotor, kw, v Jara elektroaandrijfmotor, type: 160 m 680, verm.: 1,1 kw, 380/660v 76Z combinatie 75 t/m Onkyo audio-/videoversterker, model: TX-NR807, 2v, met afstandbediening 78 1 Itho Daalderop centrale afzuiger, type: CVE ECO RFT HE, cap.:417m3/h, 67w, 2v Z Combinatie 77 t/m partij met 2 Alfra gatentrekponsen, w.o.: 92x92mm, 68x68mm, in kunststof koffertje 80 1 partij met Alfra gatentrekponsen, w.o.: 92x92mm, 68x68mm en 1 blauw kunststof bakje met inhoud 81 1 Greenline alumimium hydraulische beugelpons, no.: patij met Hawa en Greenlee gatentrekponsen w.o. ø: 22.5, 30.5, 54 en 25 60mm 83 1 partij met 2 doosjes met letter- en cijferponsen 10 83Z Conmbinatie 79 t/m hefboomponsapparaat op houten tafelblad met 2 ladige stalen 60 onderkast 85 1 partij met platijzerbuigapparaat, model: UB-100 met toebehoren hefboomplaatschaar, cap.: ø12mm 87 1 Rowenta allround verrrijdbare stofzuiger, model: RU42, verm.: watt,2v 88 1 Mec- 70 Omes verstekmetaalafkortcirkelzaagmachine, zaag ø: 250 mm, met koelmiddelsmeerinrichting, 1,2 HP, nokaanslag, 380v 60 88Z Combinatie 84 t/m Metabo houtcirkelzaagtafel, model TK 1688D, zaagblad max ø 3mm, kw, 3000 omw/min, 0v, op 3 ladige onderkast met inhoud 90 1 Metabo mobiele motafzuiger, mod.: AG2416, 600w, 2v 91 1 Sirox 2-steensgereedschapslijpmachine op kolom, model: SID 0, 50 0x32x32, 3kw, 0v 92 1 Bimak kolomboormachine, spilopname: mc-3, omw/min, slag 0-1mm, ontlading 0mm, kantel-/draaibare T-sleufopspantafel, afm.: 350x350mm, hoofdmotor 1.1 kw, 0v, met boorklem en 1 bak met metaalboren 0 92Z Combinatie 89 t/m stalen Rital verrijdbare montagetafel, afm.: 1370x71 cm, met roterend 30 blad 94 1 Mubea plaatschaar, model: 3/3R, cap.:ø13mm, plat 60x4mm Häwa installatiemontagerailsafkort-/ponsapparaat, model nr (1985) met liniaal met nokaanslag 50/100cm 30 Rotterdam 8

11 96 1 stalen werktafel v.v multiplex blad, afm.: 605x95 cm, met Hawa 50 kunststof kabelgootknipper, type: (1998) v.v liniaal, 100cm, met nokaanslag, 1 Paramo no. 5 stalen bankschroef, excl. kavel partij met 4 stalen 4-ladekasten, excl. inhoud 97Z Combinatie 93 t/m partij met trespaplaten en restanten elektrokoperstrip en de inhoud van 4 stalen 4-ladekasten w.o.: elektromontagemateriaal, handgereedschap 99 1 partij met de inhoud van 2-mtr stalen stelling met elektrisch montagemateriaal, excl. stelling partij met de inhoud van 3-mtr stalen stelling met stroomdraad, w.o.: Eldra div. kleuren aardedraad, excl. stelling partij met de inhoud van 3-mtr stalen stelling w.o. rollen stroomdraad, Rehou kunststof kabelgoten, koperen electrostrilppen, aardedraad, excl. stelling partij met Legrand draadcoderingsclips en onder de werktafels 136, 134 w.o. stroomkabels en kunststof kabelgoten Z Combinatie 98 t/m partij met 8 kunststof ladekastjes met glaszekeringen, schroeven, ringen, en onder de werktafel w.o. montagestrips en kunststof kabelgoten partij met 1 houten vakkenkast en kunststof bakken met bevestigingsmateriaal w.o.: popnagels, veerringen, houtdraadbouten, moeren partij met 50 kunststof bakken met inhoud w.o.: kabelschoentjes en draadeinders, Rital scheidingswanden partij met de inhoud van stalen openkast met transformatoren, w.o.: 0/24v,230/42v,230/0v- 2x55v, (C1excl. stalen kast partij met de inhoud van 1 2-deursstalenkast met spuitlak, terpentine, wasbenzine, North oordopjes, kabelschoentjes, zijdeglanslak, excl. kast partij kunststof bakken op testtafel met inhoud w.o.: temp. voelers, elektromontagemateriaal stalen testtafel op stelling, bestaande uit tafel, bladafm.: ca. 306x75 cm met stopcontacten, 1 Siemens V/A stroomschakelkast, aansluitkabels en 1 schakelkast onder der tafel (excl. materiaal op de tafel) Z Combinatie 103 t/m Minolta Dynax 300 si analoog fotocamera met 2 bajonetsluitinglenzen w.o.: 70-1 AF/28-80 AF en softbag (excl. kavel 1) partij met 1 Keystone Regency all weather 35 mm analoge camera, 1 Fuji A 303 en 1 Canon Powershot A 20 HD digitale camera en laders (excl. kavel 1) 111Z Combinatie 110 t/m 111 Rotterdam 9

12 112 1 Hewplett Packard Pro 3500 series MT cor i3 personal computer met LG Flatron E 2350 V breedbeeld 23" lcd-scherm, toetsenbord, muis en Hewlett Packard Deskjet F 2280 all-in-one printer (voor metaal en kunststof) (excl. harddisk) (excl. kavel 1) Weidmüller Printjet Pro markeringssysteem inkjetkleurenprinter (excl. kavel 1) partij met de inhoud van stalen 2-deurskast met Weidmuller markeringsplaatjes, coderingsmateriaal en de inhoud van 1 4-ladekast en ladekastjes (excl. kasten) (excl. kavel 1) Z Combinatie 112 t/m partij met de kantoorinventaris w.o.: 1 schrijftafel, bladafm.: 80x262, 2 ladeblokken, 1 wandtafel, 1 ladekastje, 1 bordeaux gestoffeerde bureaustoel, 1 halfhoge stalen jaloeziekast, 1 stalen 2-deurskast, 1 wandklok, 1 4-ladige hangmappenkast, 1 magneet-/whitebord, afm.: 180x90 cm, 1 loeplamp, 1 A4-ladekastje, 1 Dimplex elektrische kachel (excl. kavel 110 t/m 114) t/m 119 reserve 1 1 stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 0x75x4 cm, met onderschap stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 0x75x4 cm, met onderschap en tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm, met tabouret Z Combinatie 1 t/m doemeerstoel stalen werktafel met multiplexblad, afm.: 0x80x4 cm + 1 verrijdbare 25 4-vaksopenkast stalen 2-deurskast, afm.: B97xDxH196 cm (excl. inhoud) Z Combinatie 128 t/m stalen werktafel met multiplex blad, afm.: 0x75x4 cm, met tabouret 25 en wandprikbord stalen openkast, afm.: B0xD46xH136 cm partij met 1 verrijdbare rood gestoffeerde bureaustoel, 2 tafels w.o.: 1x bladafm.: 90x60 cm, 1 houten transportkist, 1 kunststof afvalbak 5 133Z Combinatie 131 t/m 133 Rotterdam 10

13 134 1 demontabele stalen werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm demontabele stalen werktafel met multiplex blad, afm.: 0x75x4 cm demontabele stalen werktafel met multiplex blad, afm.: 250x75x4 cm 136Z Combinatie 134 t/m Ampere verflijnentrekker stalen demontabele werktafel met multiplex blad, afm.: 0x75x4 cm houten bak met inhoud w.o.: hijsogen mtr magazijnstelling, afm.: B94xH195 cm met houten legborden (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) mtr magazijnstelling, afm.: B94xH230 cm met houten legborden (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) Z Combinatie 1 t/m 141 (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) partij met ca. hijsbanden, ca. 12 spanbandratels en ca. 9 spanbanden t/m 149 reserve Entresol mtr dubbele legbordstelling, afm.: x225 cm met 22 staanders en ca. 100 legborden, afm.: 100x50 cm (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) mtr dubbele legbordstelling, afm.: x225 cm met 18 staanders en 6 staanders, afm.: x0 cm, ca. 100 legborden, afm.: 10x50 cm (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) mtr dubbele legbordstelling, afm.: x0 cm met 16 staanders en 6 staanders afm.: x225 cm, ca. 100 legborden afm.: 100x50 cm (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) mtr dubbele legbordstelling, afm.: x0 cm met 16 staanders en 6 staanders afm.: x225 cm, ca. 100 legborden afm.: 100x50 cm (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) Z Combinatie 0 t/m 3 (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) 4 1 partij met 2 stalen 2-deurskasten partij met 2 stalen 2-deurskasten partij met 2 Bisley stalen 5-ladige archiefkasten partij met 3 stalen 2-deurskasten 8 1 partij met 3 stalen 2-deurskasten 9 1 partij met 4 stalen 2-deurskasten partij met 2 stalen 2-deurskasten Z Combinatie 4 t/m 160 Rotterdam 11

14 161 1 staten archiefbrandkast, afm.: 1x42x0 cm Philips voetbaltafel transportkar transportkar 164Z Combinatie 161 t/m partij met de inhoud van de 10 mtr dubbele stelling (kavel 0) met magneetschakelaar, installatieklemmen, zekeringklemmen, hoofdschakelaars, diverse stroomspoelen en mtrs, messing en kunststof moeren, blinddoppen, stuurtroom relaxed, w.o.: Finder en signaalleringslampen (excl. stelling) partij met de inhoud van de 10 mtr dubbele stelling (kavel 1) met partij ABB/Schneider/Muller zekeringsautomaten, thermostaat, montage materiaal voor railsysteem, filters, kunststof behuizing, aansluitsnoeren, krachtstroomstekkers, Siemens PLC onderdelen (excl. stelling) partij met de inhoud van de 10 mtr dubbele stelling (kavel 2) met timerschakelaars, diverse tyrips, w.o.: staal, zekeringen met grondmoeren, kunststof lasdozen, krimpslangen, gloeilampen, beugels, afstandhouders, bouten, moeren en schroeven etc. (excl. stelling) partij met de inhoud van de 10 mtr dubbele stelling (kavel 2) met Scheider frequentieregelaars, divers montagedraad, 2 Volt snoeren, schakelmateriaal, inbouwdozen (excl. stelling) Z Combinatie 165 t/m partij met 2 dozen met EMC wortels partij met de inhoud van 2 rekken met dompelpomp, lasgordijn, stroomkabel (excl. rekken) partij met de inhoud van 4 rekken met verlengcontactdozen 2 Volt, haspel met touw, hoekprofiel, dekzeil (excl. rekken) Creemers compressor, type: CS 350, 3 Pk, slagvolume 350 L/min, 0 inhoud: 0 liter, bj.: 1984, max. 10 bar, met lichtfilter. (let op: excl. buismateriaal en afkoppelen achter het filter!) partij met de inhoud van de kas met diverse handgereedschappen, w.o.: tagnen, schroevendraaiers, steeksleutels etc partij met 3 staande ventilatoren t/m 199 reserve 0 1 demontabele legbordstelling met 9 staanders, afm.: 230x60 cm, ca. 88 liggers, afm.: 1 cm, ca. 44 legborden, afm.: 1x60 cm (excl. inhoud)(uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) 1 1 demontabele legbordstelling met 9 staanders, afm.: 230x60 cm, ca. 60 liggers, afm.: 1 cm, ca. 30 legborden, afm.: 1x60 cm (excl. inhoud)(uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) 2 1 partij met 2 demontabele legbordstellingen, waarvan 1 met 3 staanders, afm.: 23x60 cm, 24 liggers afm.: 1 cm, 12 legborden, afm.: 1x60 cm en 1 met 5 staanders, afm.: 211x25 cm en 32 legborden afm.: 97x24 cm (excl. inhoud) Rotterdam 12

15 2Z Combinatie 0 t/m 2 (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) voudige haspelrollenstelling, afm.: 6x101x305 cm (excl. inhoud) 4 1 stalen demontabele palletstelling met 2 staanders afm.: 90x305/0 cm, 10 liggers afm.: 270 cm, 5 multiplex leborden afm.: 270x90 cm (excl. inhoud)(uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) 50 4Z Combinatie 3 t/m 4 (uitlevering uitsluitend op woensdag 17 juni van tot uur) 5 1 reserve 6 1 parti met stalen demontabele palletstelling met 5 staanders afm.: 90x0 cm, 30 liggers afm.: 260 cm en 1 demontabele stelling afm.: 132x90x0 cm aluminium kamersteiger, afm.: 195x73x181 cm met platform en 4 wielen 8 1 aluminium snelbouwsteiger met 2 staanders afm.: 135x210 cm, 6 staanders afm.: 135x117 cm, 6 liggers afm.: 260 cm, 8 dwarsliggers afm.: 284 cm, 2 loopplatforms afm.: 250x61 cm en stabilisatiestangen 0 8Z Combinatie 7 t/m aluminium ladder met 9 sporten aluminium ladder met 8 sproten aluminium ladder met 18 sporten Z Combinatie 9 t/m Molen verrijdbare weegschaal, max. 250 kg, afm.: 70x100x190 cm werktafel met houten blad, afm.: 310x100 cm werktafel, afm.: 75x0 cm 2 1 werktafel, afm.: 75x0 cm werktafel, afm.: 75x0 cm werktafel, afm.: 75x260 cm bureautafel,afm.: 160x80 cm Z Combinatie 213 t/m stalen 2-deursschappenkast, afm.: 100x45x0 cm pallet met ca. stroomkasten (enkel omkasting) pallet met 5 rvs stroomkasten (enkel omkasting) afm.: 76x30x76 cm pallet met 2 stalen stroomkasten (enkel omkasting) afm.: 100x30x cm pallet met 5 stalen stroomkasten (enkel omkasting) in diverse 50 afmetingen en modellen pallet met ca. 7 stalen en/of rvs stroomkasten (enkel omkasting) in 50 diverse afmetingen en modellen pallet met 2 stalen stroomkasten (enkel omkasting) in diverse afmetingen Rotterdam 13

16 225Z Combinatie 2 t/m partij met aluminium plaatwerk, hout- en stalen profielen houten verrijdbare gereedschapsmateriaalwagen, afm.: 104x77x119 cm 10 voorzien van schappen pallet met ca. 14 dozen Paper One A-4 papier à vel per doos pallet met 1 oprolhaspel en 2 haspelafrolsystemen (1 roller ontbreekt) 229Z Combinatie 226 t/m partij met de inhoud van 5 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: Lineax 5x6, Labeko A partij met de inhoud van 7 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: Coax, telefoon-, brandkabel etc partij met de inhoud van 7 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: Pur-, TPE-, brand-, dataglasvezelkabel, etc. bedradingskokers partij met de inhoud van 6 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: LKMS-, HF-, RFOI-, Helukabel etc partij met de inhoud van 5 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: XAI-, Huso-, CCI-XI kabel etc partij met de inhoud van 6 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: Periflex HO7-, Jobal armaflexkabel etc partij met de inhoud van 6 stellingvakken met elektriciteitskabel, w.o.: Rfou-, Vuso-, CC Schleppflexkabel etc partij met de inhoud van 6 stellingvakken met elektriciteitskabel. w.o.: YMVK kabel Z Combinatie 230 t/m partij met 4 haspelrollen elektriciteitskabel, w.o.: Draka Vult 0,6/1KV kabel, Rfou 0,6/1KV kabel etc partij met 6 haspelrollen elektriciteitskabel, w.o.: CCI-, XI-, RFDU-(M- )kabel etc. 2 1 partij met 4 haspelrollen elektriciteitskabel, w.o.: Draka Vult-MB-, Nexans Signaal grondkabel etc Z Combinatie 238 t/m haspelrol Nexans Rheyflex EMC kabel 3x50, 3x10 BL haspelrol Flextrme HO7 kavel haspelrol Draka Huro T101 kabel haspelrol Nexans YMVKAS flex 4x50 kabel 244Z Combinatie 241 t/m partij met 3 haspelrollen met Lineax H)7-, Helukabel etc partij met 7 haspelrollen in de stelling met YMKV-MB-, Jobarcooflex 30 VMVLO kabel etc partij met 11 lege kunsstof- en houten haspelrollen 247Z Combinatie 245 t/m partij met 2 houten materiaalkisten, afm.: 250x80x235 cm en afm.: 110x58x250 cm 10 Rotterdam 14

17 249 1 partij met een houten materiaalkist, afm.: 110x50x58 cm en 3 pallets 10 met totaal 8 palletranden, afm.: 1x100 cm partij met een pallet met 5 palletranden, afm.: 1x80 cm partij met 4 houten materiaalkisten op pallet, afm.: 60x80 cm en ca. 18 diverse pallets langs de muur Z Combinatie 248 t/m pallet met mantelbuizen, diverse afmetingen w.o.: ø 50 mm ca. mtr, ø 90 mm ca. mtr, ø 110 mm ca. 45 mtr pallet met totaal ca. 22 alumimium kabelgoten, breedte: 10 en cm, lengte: 300 cm partij met de inhoud van de draagarmstelling met aluminium kabelgoten en -profielen, PVC buis, w.o.: rookdetectiebuis etc. (excl. stelling) partij met de inhoud van de palletstelling met gasflessen, noodiuitgangverlichting, kunststof kabelgoten en -profielen (excl. stelling) Z Combinatie 252 t/m partij met inbindmateriaal partij met Philips TL-lampen Maxi Cosi kinderzitje, type: Prior met 3-puntsgordel pallet met systeemplafondplaten 5 259Z Combinatie 256 t/m Rema Holland handpomppalletwagen, 2500 kg, afm.: 1x16 cm, breedte max.: 54 cm Hyster 4-wielige elektrische vorkheftruck, model: E2.00 XL, bj.: 1990, 700 afgelezen urenstand: , gewicht: ca. 4.0 kg, duo- /doorkijkmast, max.: hefhoogte: 485 cm, nominale belasting: 00 kg, lepels afm.: 101x10 cm, sideshift, doorrijhoogte: 305 cm, 80 V accu met Chloride Motive power acculader "23S-80V95" Dary acculader, type: CS, max. amp. 262Z Combinatie 260 t/m Rittol 2-deurs stroomkast, afm.: 95xx1 cm met vergrendeling en 25 hijsogen (Let op! gemonteerd aan de muur met 2 bouten) partij met Rittal stroomkastzijpanelen Z Combinatie 263 t/m pallet met 4 (stroom)kastentransportwagentjes, afm.: 102x32x45 cm pallet met 4 (stroom)kastentransportwagentjes, afm.: 102x32x45 cm pallet met 5 (stroom)kastentransportwagentjes, afm.: 102x32x45 cm 267Z Combinatie 265 t/m kunststof palletbak, afm.: 100x1x79 cm kunststof palletbak, afm.: 100x1x79 cm 269Z Combinatie 268 t/m 269 Rotterdam

18 270 1 partij met 4 tafels, 2 stoelen w.v. 1 verrijdbaar, stalen 3-ladekast, 3 25 kunststof afvalbakken, kunststof kratten, houten kist, 2-deurs jaloeziekast delige 11-deurs stalen lockerkast, afm.: 38x45x181 cm (allen 35 voorzien van sleutel) deurs stalen lockerkast, afm.: 0x50x196 cm met kledinghangergaten stalen werktafel met houten blad,afm.: 246x75 cm 273Z Combinatie 270 t/m t/m 279 reserve Ford Transit bedrijfswagen, tyep: 350 L 2.4 Tdi, kenteken: 43-VR-VZ, bj.: 00, afgelezen km-stand: , Diesel, 1 Pk turbo, handgeschakeld, 3 zitplaatsen, laadvermogen: 16 kg, apk vervallen, radio, elektrisch verstelbare buitenspiegels (kentekenpapieren compleet, 1 sleutel, schade rondom, accu kan leeg zijn) Ford Transit bedrijfswagen, tyep: 280 S 2.2 Tdci DC, kenteken: 55-VLD- 3, bj.: 07, afgelezen km-stand: , diesel, 86 Pk turbo, handgeschakeld, 5 zitplaatsen, laadvermogen: 977 kg, apk vervaldatum: , radio-/cd speler, cruise control, elektrisch verstelbare ramen en-buitenspiegels airco (kentekenpapieren compleet, 2 sleutels, schade rechterzijschuifdeur, accu kan leeg zijn) Ford Transit bedrijfswagen, tyep: 260 S 2.2 Tdci, kenteken: 41-VFT-8, bj.: 07, km-stand is niet afleesbaar, Diesel, 86 Pk turbo, handgeschakeld, 2 zitplaatsen, laadvermogen: 882 kg, apk vervaldatum: 4-4-, radio-/cd speler, cruise control, elektrisch verstelbare ramen en-buitenspiegels airco, ladenkastsysteemwand (kentekenpapieren compleet, 2 sleutels, schade door aanrijding en diverse schades rondom,lijst linkervoorruit ontbreekt, roestvorming, bestuurdersairbag is afgegaan, auto start niet (geen accu probleem, accu kan leeg zijn) Hulvo 2-assige aanhangwagen, kenteken: WZ-SV-30, bj.: 08, totale lengte: 560 cm, 58 kg, laandvermogen: 24 kg, stalen imperial en extra hoekstukken, dekzeil etc. (kentekenpapieren compleet) reserve rvs-/glazen 2-etage salontafel, afm.: 110x70 cm partij met 2 gestoffeerde loungestoelen, kleur: rood partij met 2 gestoffeerde loungestoelen, kleur: rood Z Combinatie 285 t/m in hoogte verstelbare bureaurtafel, afm.: 160x80 cm met4 gestoffeerde 50 bureaustoelen met armleuningen bureaueilandopstelling bestaande uit: 5-delige T-vormige bureautafel, delen jaloeziekast totale afm.: 360x260 cm, 2 verrijdbare bureauladeblokken, 2 verrijdbare bureaustoelen en 1 gestoffeerde bureaustoel met armleuningen deursjaloeziekast, afm.: 1x46x107 cm Z Combinatie 288 t/m 290 Rotterdam 16

19 291 1 stalen 2-deursschappenkast stalen 2-deursschappenkast stalen 2-deursschappenkast stalen 2-deursschappenkast Z Combinatie 291 t/m Pitney Bowes frankeerapparaat, type: K Dell personal computer, tyep: Optiflex 3, Intel Core 2-duo processor, 50 met Belinea LCD beeldscherm, toetsenbord en muis (excl. harddisk) en Dymo labelprinter: type: Hewlett Packard personal computer, type: Pro 3500 series MT, Intel 50 Core i3 processor (excl. harddisk), Dell LCD beeldscherm, toetsenbord en muis en Siemens kantoortelefoon Hewlett Packard laserprinter, type: TN met 2 papierladen, digitale display, tip-toetsbediening Brother faxapparaat, type: FAX Z Combinatie 295 t/m print in geborsteld aluminium lijst 10 1e verdieping in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 1x80 cm met 2 gestoffeerde 25 bureaustoelen met armleuningen bureaueilandopstelling bestaande uit: 5-delige T-vormige bureautafel, 2 25 delen jaloeziekast totale afm.: 360x260 cm, 3 verrijdbare bureauladeblokken, 2 verrijdbare bureaustoelen en 1 gestoffeerde bureaustoel met armleuningen deursjaloeziekast, afm.: 1x46x75 cm (excl. inhoud) stalen 2-deursschappenkast, afm.: 92x42x194 cm stalen 2-deursschappenkast, afm.: 92x42x194 cm stalen 2-deursschappenkast, afm.: 92x42x194 cm 306Z Combinatie 301 t/m Silverline 4-ladehangmappenkast, afm.: 46x62x132 cm Silverline 4-ladehangmappenkast, afm.: 46x62x132 cm Silverline 4-ladehangmappenkast, afm.: 46x62x132 cm partij met de inhoud van de kast met kantoorartikelen, radio, trofeën, oude ampere mtrs 310Z Combinatie 307 t/m partij met 2 Hewlett Packard Compaq LCD beeldschermen, type: LA 25 25, toetsenbord, 2 schermstandaards, Hewlett Packard dockingstation, stereo installatie Hewlett Packard laptop computer, type: Compaq 6730 B (excl. harddisk) Sony laptop computer, type: VGN-FZ21Z/PCG391M (excl. harddisk) Z Combinatie 311 t/m 313 Rotterdam 17

20 314 1 partij met 6 telefoons, w.o.: gigaset, type: SL Samsung Smart Phone Galaxy met lader (getest) Samsung Smart Phone,type: Omnia met lader, 5 MP camera met lader (getest) 316Z Combinatie 314 t/m Panasonic multifunctionele kantoorprinter, type: KX-MC in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 0x100 cm met 6 35 gestoffeerde bureaustoelen met armleuningen Excoliet brandbeveiligde 2-deurskast, afm.: 90xx183 cm 3 1 magnetisch whiteboard, afm.: 1x90 cm 3Z Combinatie 317 t/m Ovale in hoogte verstelbare vergadertafel, afm.: 2x1 cm met 6 75 gestoffeerde stoelen met armleuningen L-vormige in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 3x0 cm met verrijdbare bureaustoel en 3 verijdbare bureaublokken deurs stalen schappenkast deurs stalen schappenkast Silverline 2-ladige hangmappenkast, afm.: 46x62x71 cm Silverline 2-ladige hangmappenkast, afm.: 46x62x71 cm Silverline 2-ladige hangmappenkast, afm.: 46x62x71 cm 5 327Z Combinatie 321 t/m Dometic mini koelkast, type: WA 30 FL, 1 Watt Hewlett Packard Compaq computer, type: 800 Elite, small form fader, Intel Core 2 duo processor (excl. harddisk), 2 Samsung LCD beeldschermen, toetsenbord en muis Z Combinatie 328 t/m 329 Begane grond kantinetafel, afm.: 1x75 cm met 4 stoelen kantinetafel, afm.: 1x75 cm met 4 stoelen kantinetafel, afm.: 1x75 cm met 4 stoelen 332Z Combinatie 330 t/m Siemens vaatwasmachine Electrolux midi koelkast, type: ERT W Philips Whirlpool magnetron, type: VIP 27 en tosti-ijzer Novo koffiezetapparaat, type: Novo-001, 2230 Watt Z Combinatie 333 t/m reserve partij met de inhoud van de keuken, w.o.: borden, kopjes, glazen, bestel, handdoeken etc. Rotterdam 18

13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM

13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM 13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM Havenstraat 74a, 7005 AG Doetinchem; kijkdag: 13 september 2015 12.00 15.00 uur

Nadere informatie

13 T/M 16 JUNI 2015 ONLINE VEILING. van: GROTE PARTIJ TUINHOUT, VLOEREN EN STEIGERPLANKEN ETC.

13 T/M 16 JUNI 2015 ONLINE VEILING. van: GROTE PARTIJ TUINHOUT, VLOEREN EN STEIGERPLANKEN ETC. 13 T/M 16 JUNI 2015 ONLINE VEILING van: GROTE PARTIJ TUINHOUT, VLOEREN EN STEIGERPLANKEN ETC. Wilgenweg 19B, 3421 TV Oudewater; kijkdag: 13 juni 2015 10.00 15.00 uur (hardhouten) palen en planken; schuttingplanken;

Nadere informatie

22 MEI T/M 30 JUNI 2015 5 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILINGEN

22 MEI T/M 30 JUNI 2015 5 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILINGEN 22 MEI T/M 30 JUNI 2015 5 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILINGEN in opdracht van mr. B.M. König, Hekkelman Advocaten, Nijmegen, curator in het faillissement van: IFORCE BV; VOORRAAD VERWERKTE CONSUMENTENRETOURGOEDEREN

Nadere informatie

20 T/M 25 NOVEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BEDRIJFSAUTO S, BOUW- MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN

20 T/M 25 NOVEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BEDRIJFSAUTO S, BOUW- MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN 20 T/M 25 NOVEMBER 2015 ONLINE VEILING van: BEDRIJFSAUTO S, BOUW- MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN Noordzijde 77A, 4225 PK Noordeloos, Wilgenweg 5, 3421 TV Oudewater; kijkdag: 20 november 2015 09.00 16.00 uur

Nadere informatie

25 T/M 28 JULI 2015 ONLINE VEILING. van:

25 T/M 28 JULI 2015 ONLINE VEILING. van: 25 T/M 28 JULI 2015 ONLINE VEILING van: GROTE PARTIJ TUINHOUT, VLOEREN EN STEIGERPLANKEN ETC. Wilgenweg 19B, 3421 TV Oudewater; kijkdag: 25 juli 2015 10.00 15.00 uur (hardhouten) palen en planken; schuttingplanken;

Nadere informatie

3 T/M 9 FEBRUARI 2015 ONLINE VEILING. van: LAUREANO BEHEER B.V.

3 T/M 9 FEBRUARI 2015 ONLINE VEILING. van: LAUREANO BEHEER B.V. 3 T/M 9 FEBRUARI 2015 ONLINE VEILING van: LAUREANO BEHEER B.V. Westbaan 160, 2841 MC Moordrecht; kijkdag: 3 februari 2015 09.00 16.00 uur bedrijfswagens w.o.: Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen; De Meeuw

Nadere informatie

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING 23 T/M 27 JULI 2015 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. M. van der Laarse, Hoboken Advocaten te Rotterdam, curator in het faillissement van: SAFE4SURE B.V. Elandstraat 104, 2901 BK Capelle

Nadere informatie

ONLINE EXECUTORIALE VEILING

ONLINE EXECUTORIALE VEILING 10 T/M 15 JULI 2015 ONLINE EXECUTORIALE VEILING in opdracht van de pandhoudster van: PARTIJ MEDISCHE APPARATUUR EN INVENTARIS UIT EEN COSMETISCHE KLINIEK Opgeslagen: Metaalstraat 1, 5107 ND Dongen; kijkdag:

Nadere informatie

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING 6 T/M 11 AUGUSTUS 2015 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. J.C. Siebert, Siebert & Becker Advocaten te Haarlem, curator in het faillissement van: BEAUTYLINE B.V. Wagenweg 72, 2012 NG Haarlem;

Nadere informatie

TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V.

TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V. 9 T/M 11 OKTOBER 2013 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. A.R.M. Berntsen, Berntsen Mulder Advocaten te Alphen aan den Rijn, curator in het faillissement van: TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V.

Nadere informatie

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING 6 T/M 11 AUGUSTUS 201 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. J.J. Gevers, De Haan Advocaten & Notarissen te Assen, curator in het faillissement van: CADÉ B.V. Linthorst Homanstraat 20, 8384 EE

Nadere informatie

15 T/M 19 OKTOBER 2015 ONLINE VEILING. in opdracht van belanghebbende van:

15 T/M 19 OKTOBER 2015 ONLINE VEILING. in opdracht van belanghebbende van: T/M 19 OKTOBER 20 ONLINE VEILING in opdracht van belanghebbende van: BOUWMACHINES, ONDERDELEN, GEREEDSCHAPPEN, HOOGWERKERS ETC. Van t Hoffstraat 5, 9351 VH Leek; kijkdag: oktober 20 09.00 16.00 uur Volvo

Nadere informatie

CATALOGUS Kantoorinventaris Havenstraat 87 2102 LB Heemstede

CATALOGUS Kantoorinventaris Havenstraat 87 2102 LB Heemstede CATALOGUS Havenstraat 87 212 LB Kijkdag: Donderdag 1 maart 216 1. 12. uur Sluiting: Dinsdag 15 maart 216 vanaf 14. uur Gunning: Donderdag 17 maart 216 Door u af te (laten) halen: Maandag 21 maart 216 9.

Nadere informatie

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING. in opdracht van diverse curatoren van:

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING. in opdracht van diverse curatoren van: 26 T/M 29 SEPTEMBER 2014 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van diverse curatoren van: BEDRIJFS- EN PERSONENAUTO S Opgeslagen: Wilmersdorf 12B, 7327 AC Apeldoorn; kijkdag: 26 september 2014 09.00

Nadere informatie

CATALOGUS Roos Begeleiding B.V.

CATALOGUS Roos Begeleiding B.V. CATALOGUS Duit 4 85 BB Emmeloord Kijkdag: 20 juli 2017.00 12.00 uur Sluiting: 27 juli 2017 vanaf 14.00 uur Gunning: 31 juli 2017 Door u af te (laten) halen: 2 augustus 2017 09.00 13.00 uur Parkhaven 96

Nadere informatie

17 T/M 20 OKTOBER 2015 ONLINE VEILING. wegens bedrijfsbeëindiging van: GROTE PARTIJ MODERNE EN LANDELIJKE MEUBELEN

17 T/M 20 OKTOBER 2015 ONLINE VEILING. wegens bedrijfsbeëindiging van: GROTE PARTIJ MODERNE EN LANDELIJKE MEUBELEN 17 T/M 20 OKTOBER 2015 ONLINE VEILING wegens bedrijfsbeëindiging van: GROTE PARTIJ MODERNE EN LANDELIJKE MEUBELEN Wilgenweg 9, 3421 TV Oudewater; kijkdag: 17 oktober 2015 10.00 14.00 uur eet-/wand-/salontafels;

Nadere informatie

ONLINE VEILING. GROTE VOORRAAD SPAANSE EN ITALIAANSE BOMEN EN PLANTEN 29 AUGUSTUS T/M 7 SEPTEMBER van:

ONLINE VEILING.  GROTE VOORRAAD SPAANSE EN ITALIAANSE BOMEN EN PLANTEN 29 AUGUSTUS T/M 7 SEPTEMBER van: 29 AUGUSTUS T/M 7 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING van: GROTE VOORRAAD SPAANSE EN ITALIAANSE BOMEN EN PLANTEN Koedijk 9A, 8147 RE Giethmen; kijkdag: 29 augustus 2015 10.00 14.00 uur Palmbomen; Olijfbomen;

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

wegens plaatsmaken voor nieuwe collectie:

wegens plaatsmaken voor nieuwe collectie: 19 T/M 25 JUNI 14 ONLINE VEILING wegens plaatsmaken voor nieuwe collectie: OVERTOLLIGE VOORRAAD HAARDEN, KACHELS EN TOEBEHOREN Penningsweg 4, 4879 AG Etten-Leur; kijkdag: 19 juni 14 09.00 12.00 uur gashaarden

Nadere informatie

Veiling Reorganisatie van een hekwerkfabriek

Veiling Reorganisatie van een hekwerkfabriek Online veiling van Machines Gereedschappen Metalen Veiling Reorganisatie van een hekwerkfabriek Opening en sluiting - Opening: dinsdag 22 november om 8:00 uur - Sluiting: dinsdag 13 december om 19:00 uur

Nadere informatie

Executieveiling: De door Gemeente Rotterdam georganiseerde verkoop in het openbaar via de Website ExecutieVeiling.nl van Kavels;

Executieveiling: De door Gemeente Rotterdam georganiseerde verkoop in het openbaar via de Website ExecutieVeiling.nl van Kavels; Algemene Veilingvoorwaarden Executieveiling Gemeentebelastingen Rotterdam Artikel 1. Definities Aflevering: bezitsverschaffing van de Kavel door Gemeentebelastingen Rotterdam als houder van de Kavel, zulks

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Naam: SOFTBRUSH WASBORSTELS Adres: p/a Herenweg 116 Plaats: 3648 CM Wilnis Deze brochure omvat Pagina Voorblad 1 Deze brochure omvat 2 Verkoopinformatie 3 Voorwaarden verkoop bij

Nadere informatie

Catalogus Verkoop bij inschrijving. Winkelinventaris

Catalogus Verkoop bij inschrijving. Winkelinventaris Catalogus Verkoop bij inschrijving Winkelinventaris 1 Verkoop bij inschrijving van executoriaal in beslag genomen winkelinventaris. In opdracht van mr. E. van der Kolk van Molkenboer & van der Kolk Advocaten

Nadere informatie

Vloerverwarming, radiatoren en gereedschappen

Vloerverwarming, radiatoren en gereedschappen ONLINE VEILING FLOOR HEATING EQUIPMENT, RADIATORS AND TOOLS (NL) Vloerverwarming, radiatoren en gereedschappen Christiaan Huygensweg 7 5151 DM Drunen (Floor heating equipment and Radiators) Sluitingsdatum:

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Second Life Electronics

Veilingcatalogus Faillissement Second Life Electronics Veilingcatalogus Faillissement Second Life Electronics Kijkdag: Maandag 17 oktober 2016 van 12.00 tot 15.00 uur Sluiting veiling: Dinsdag 18 oktober 2016 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Administratiekantoor Kubat BV

Veilingcatalogus Faillissement Administratiekantoor Kubat BV Veilingcatalogus Faillissement Administratiekantoor Kubat BV Kijkdag: Vrijdag 20 februari 2015 van 14.00 tot 16.00 uur Sluiting veiling: Maandag 23 februari 2015 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem

Nadere informatie

CATALOGUS-CATALOGUE Online verkoping van de faling - Online auction of the bankruptcy - Vente en ligne de la faillite

CATALOGUS-CATALOGUE Online verkoping van de faling - Online auction of the bankruptcy - Vente en ligne de la faillite CATALOGUS-CATALOGUE Online verkoping van de faling - Online auction of the bankruptcy - Vente en ligne de la faillite ELEKTRO FORMULE POORTEN bvba in opdracht van de curator/à la requête du curateur/ by

Nadere informatie

ORTO Bouwmachines bv Verkoop & Verhuur BIEST-HOUTAKKER 013-5051723

ORTO Bouwmachines bv Verkoop & Verhuur BIEST-HOUTAKKER 013-5051723 inhoudsopgave Bouwstroomkast. Stroomverdeelkast 32-A. pagina 2 Stroomverdeelkast 63-A. Verlengkabels 400 Volt Bouwwaterput Trilnaalden Trilbalk 3 Afwerkspaan Afpleistermachine Balkonleuninghouders Stortkoker

Nadere informatie

HOUTHANDEL SERULUS WEGENS STOPZETTING ACTIVITEITEN (BE) Houthandel. Berlaarbaan Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Loten/Lots 1-533)

HOUTHANDEL SERULUS WEGENS STOPZETTING ACTIVITEITEN (BE) Houthandel. Berlaarbaan Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Loten/Lots 1-533) ONLINE VEILING HOUTHANDEL SERULUS WEGENS STOPZETTING ACTIVITEITEN (BE) Houthandel Berlaarbaan 466-2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Loten/Lots 1-533) Sluitingsdatum: donderdag 15 NOVEMBER vanaf 14:00 Bezichtiging:

Nadere informatie

Iedere bezoeker ontvangt een gratis Bodywarmer of unieke elektrische rolbandmaat naar keuze! Zolang de voorraad strekt!

Iedere bezoeker ontvangt een gratis Bodywarmer of unieke elektrische rolbandmaat naar keuze! Zolang de voorraad strekt! ZOETERMEER - DEN HAAG Kom naar de REDSON Innovatiedagen en profiteer van onze scherpe aanbiedingen. Woensdag 16 en donderdag 17 september in de vestiging Zoetermeer Koperstraat 19-2718 RG Zoetermeer -

Nadere informatie

2x Tafels, afm. ca. 400 x 80 x 74 cm., incl. 12 stoelen, Let op! Deze kavel bevindt zich op de 1ste verdieping, industrietrap

2x Tafels, afm. ca. 400 x 80 x 74 cm., incl. 12 stoelen, Let op! Deze kavel bevindt zich op de 1ste verdieping, industrietrap Kavelnummer Titel:nl Omschrijving:nl Startbod 5x Curver prullenbakken, excl. deksel, 31 Prullenbakken en lift aanwezig 5 51 Kantinetafels 240 x 80 x 77 cm., 52 Kantinetafels 53 Kantinetafels 54 Kantinetafels

Nadere informatie

Veiling Online veiling hekwerkfabriek

Veiling Online veiling hekwerkfabriek Online veiling van Machines Gereedschappen Metalen Veiling Online veiling hekwerkfabriek Opening en sluiting - Opening: donderdag 29 oktober om 12:00 uur - Sluiting: dinsdag 10 november om 19:00 uur Kijkdagen

Nadere informatie

12 T/M 17 FEBRUARI 2015 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

12 T/M 17 FEBRUARI 2015 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING 12 T/M 17 FEBRUARI 15 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. J.L. de Crom, Rijppaert & Peeters Advocaten te Oosterhout, alsmede de eigenaren van: CHICKEN & CO EUROPE B.V. Everdenberg 50, 4902

Nadere informatie

NEON VERLICHTING VERLI NV (FAILLISSEMENT)

NEON VERLICHTING VERLI NV (FAILLISSEMENT) NEON VERLICHTING VERLI NV (FAILLISSEMENT) Div. componenten voor (licht-) reclame, magazijninrichting, palletstapelaar BT, div. IT-materiaal, etc Startdatum Wednesday 05 August 2015 14:00 Bezichtiging Wednesday,

Nadere informatie

343. Meubels en Horeca Equipment

343. Meubels en Horeca Equipment 343. Meubels en Horeca Equipment Verkoop informatie Aantal : 43 Locatie : Valkenswaard (Nederland) Startdatum : 06 oktober 2014 vanaf 17:00 Sluitingsdatum : 13 oktober 2014 vanaf 18:30 Kijkdag : 06 oktober

Nadere informatie

TARGA TRAINING B.V. (OFFICE INVENTORY) (NL) Kantoorinventaris. Langakker 5A 5371 EV Ravenstein (Targa Training B.V. (office inventory))

TARGA TRAINING B.V. (OFFICE INVENTORY) (NL) Kantoorinventaris. Langakker 5A 5371 EV Ravenstein (Targa Training B.V. (office inventory)) ONLINE VEILING TARGA TRAINING B.V. (OFFICE INVENTORY) (NL) Kantoorinventaris Langakker 5A 5371 EV Ravenstein (Targa Training B.V. (office inventory)) Sluitingsdatum: maandag 19 AUGUSTUS vanaf 16:00 Bezichtiging:

Nadere informatie

3 T/M 9 NOVEMBER 2015 ONLINE VEILING. uit een nalatenschap van: AANNEMERSMATERIAAL, MERCEDES- BENZ BEDRIJF-/PERSONENAUTO S, BOTEN, CONTAINERS ETC.

3 T/M 9 NOVEMBER 2015 ONLINE VEILING. uit een nalatenschap van: AANNEMERSMATERIAAL, MERCEDES- BENZ BEDRIJF-/PERSONENAUTO S, BOTEN, CONTAINERS ETC. 3 T/M 9 NOVEMBER 2015 ONLINE VEILING uit een nalatenschap van: AANNEMERSMATERIAAL, MERCEDES- BENZ BEDRIJF-/PERSONENAUTO S, BOTEN, CONTAINERS ETC. Tweede Barendrechtseweg 304, 2992 SL Barendrecht; kijkdag:

Nadere informatie

168. Kantoormeubilair / OFFICE

168. Kantoormeubilair / OFFICE 168. Kantoormeubilair / OFFICE Verkoop informatie Aantal : 30 Startdatum : 09 augustus 2012 vanaf 17:00 Sluitingsdatum : 14 augustus 2012 vanaf 18:30 WWW.AUCTELIA.COM De Algemene voorwaarden en de Specifieke

Nadere informatie

Veilingcatalogus JR Solutions

Veilingcatalogus JR Solutions Veilingcatalogus JR Solutions Kijkdag: vrijdag 13 december 2013 van 14.00 tot 16.00 uur Sluiting veiling: Afhaaldag: maandag 16 december 2013 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem wordt de veiling

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement O'chelle Henk van der Doelen VEGHEL

Veilingcatalogus Faillissement O'chelle Henk van der Doelen VEGHEL Veilingcatalogus Faillissement O'chelle Henk van der Doelen VEGHEL Kijkdag: Op aanvraag Sluiting veiling: Donderdag 24 oktober 2013 vanaf 13.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem wordt de veiling van een

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING In opdracht van de curator betreffende het faillissement van DE ROODE PRINS B.V.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING In opdracht van de curator betreffende het faillissement van DE ROODE PRINS B.V. Lid federatie TMV * Regiotax * Emailtax * Beëdigd Registermakelaar-Taxateur Machinerieën & Bedrijfsinventarissen Hoe werkt een verkoop bij inschrijving? Net als bij een veiling wordt er in principe gegund

Nadere informatie

235. Verkoop van 2 Tweedehands auto's Skoda en Nissan Qashqai

235. Verkoop van 2 Tweedehands auto's Skoda en Nissan Qashqai 235. Verkoop van 2 Tweedehands auto's Skoda en Nissan Qashqai Verkoop informatie Aantal : 2 Locatie : Mont-Saint-Guibert (België) Startdatum : 22 oktober 2013 vanaf 17:00 Sluitingsdatum : 29 oktober 2013

Nadere informatie

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING 8 T/M 13 JANUARI 14 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. P.H.F. Yspeert, Yspeert VWL Advocaten te Drachten curator in het faillissement van: ZUIDFRIESE ISOLATIE-CENTRALE B.V. Tsjukemarwei,

Nadere informatie

Verhuurlijst Bert Duijsens, 2012

Verhuurlijst Bert Duijsens, 2012 Aanhangwagens; Enkelasser 750 kg. Dubbelasser 2000 kg. Kiep aanhangwagen 2700kg. Autotransporter 2700 kg. Aanhangw. met huif 750 kg. Dubbelasser met huif 2000 kg. Oprijplaten Aanhangwagen net Overzetslot

Nadere informatie

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VEILING van BM ONDERDELEN BV, gevestigd te Boven-Leeuwen (KvK nummer )

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VEILING van BM ONDERDELEN BV, gevestigd te Boven-Leeuwen (KvK nummer ) ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VEILING van BM ONDERDELEN BV, gevestigd te Boven-Leeuwen (KvK nummer 63793326) Artikel 1; Toepasselijkheid 1.2 BM ONDERDELEN is gerechtigd om bij een Veiling bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Software Instructors BV

Veilingcatalogus Faillissement Software Instructors BV Veilingcatalogus Faillissement Software Instructors BV Kijkdag: Dinsdag 31 maart 2015 van 13.00 tot 16.00 uur Sluiting veiling: Woensdag 1 april 2015 vanaf 19.30 uur. Let op! In ons veilingsysteem wordt

Nadere informatie

Nr Lot Startbod Opbod Nota's

Nr Lot Startbod Opbod Nota's Nr Lot Startbod Opbod Nota's 1 2 3 tafel tafel 100 x 100 x 76 cm H Formica zwart + 4 stoelen wandmeubel wandmeubel buffet zwarte lak 5 laden - 4 deuren (300 x 45 x 90 cm H) hoekbureel hoekbureel afgerond

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Qbengo BV

Veilingcatalogus Faillissement Qbengo BV Veilingcatalogus Faillissement Qbengo BV Kijkdag: Woensdag 21 januari 2015 van 14.00 tot 16.00 uur Sluiting veiling: Donderdag 22 januari 2015 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem wordt de veiling

Nadere informatie

6 bureeltafel in wit gelamineerd hout met dichte zijwand, l200b100h73,5. 7 mobiele bureelstoel met armsteunen VITRA BELLINI FIGURA, rug en zit in stof

6 bureeltafel in wit gelamineerd hout met dichte zijwand, l200b100h73,5. 7 mobiele bureelstoel met armsteunen VITRA BELLINI FIGURA, rug en zit in stof CATALOGUS ONLINE VEILING FALING ERICH WYMEERSCH VEILING EE KANTOREN 1 dactylotafeltje in wit gelamineerd hout met 2 laden 2 dactylotafeltje in wit gelamineerd hout met 1 legbord 3 faxapparaat BROTHER type

Nadere informatie

1 T/M 8 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING. wegens bedrijfsbeëindiging van:

1 T/M 8 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING. wegens bedrijfsbeëindiging van: 1 T/M 8 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING wegens bedrijfsbeëindiging van: BARONES VAN LOCHEM TE ENSCHEDE; SHOWROOMVOORRAAD MEUBELEN EN WOONACCESSOIRES Woonboulevard 12, 7606 AJ Almelo; kijkdag: 1 t/m 8 september

Nadere informatie

Nr Lot Startbod Opbod Nota's

Nr Lot Startbod Opbod Nota's Nr Lot Startbod Opbod Nota's 0001 tafels 2 mooie volhouten vierkante tafeltjes 90 x 90 x H78 cm 10.00 5.00 0002 tafel mooie volhouten vierkante tafel 121 x 120 x H78,5 cm 10.00 5.00 0003 kabels 4 opgerolde

Nadere informatie

Nr Lot Startbod Opbod Nota's

Nr Lot Startbod Opbod Nota's Nr Lot Startbod Opbod Nota's 0001 Merantipoort mooie nieuwe Merantipoort (2-delige look) 207 x 203 cm hoog 150.00 50.00 0002 houten poort nieuwe prachtige houten poort 203 x 200 cm hoog, voorzien van raampje

Nadere informatie

200. Supermarkt apparaturen

200. Supermarkt apparaturen 200. Supermarkt apparaturen Verkoop informatie Aantal : 6 Locatie : Limelette (België) Startdatum : 07 maart 2013 vanaf 17:00 Sluitingsdatum : 12 maart 2013 vanaf 18:35 Kijkdag : 07 maart 2013 van 14:00

Nadere informatie

AANNEMINGS EN BAGGERBEDRIJF EKELSCHOT B.V. CRANE VESSEL (NL) Kraanschip. Ocrieteiland 4. Eemnes (AANNEMINGS EN BAGGERBEDRIJF EKELSCHOT B.V.

AANNEMINGS EN BAGGERBEDRIJF EKELSCHOT B.V. CRANE VESSEL (NL) Kraanschip. Ocrieteiland 4. Eemnes (AANNEMINGS EN BAGGERBEDRIJF EKELSCHOT B.V. VERKOOP BIJ INSCHRIJVING AANNEMINGS EN BAGGERBEDRIJF EKELSCHOT B.V. CRANE VESSEL (NL) Kraanschip Ocrieteiland 4. Eemnes (AANNEMINGS EN BAGGERBEDRIJF EKELSCHOT B.V.) Sluitingsdatum: woensdag 15 JANUARI

Nadere informatie

PROCENSUS B.V. (NL) Kantoorinventaris. Maelsonstraat NP Hoorn (ProCensus B.V.) Sluitingsdatum: dinsdag 24 JULI vanaf 14:00

PROCENSUS B.V. (NL) Kantoorinventaris. Maelsonstraat NP Hoorn (ProCensus B.V.) Sluitingsdatum: dinsdag 24 JULI vanaf 14:00 ONLINE VEILING PROCENSUS B.V. (NL) Kantoorinventaris Maelsonstraat 26-1624 NP Hoorn (ProCensus B.V.) Sluitingsdatum: dinsdag 24 JULI vanaf 14:00 Bezichtiging: maandag 23 juli van 10:00 tot 16:00 Maelsonstraat

Nadere informatie

nummer 4 uur dag weekend week

nummer 4 uur dag weekend week Houtbewerking Afkortzaagmachine Dewalt zaagcap.60x270mm 64 28,00 35,00 45,00 97,50 Bandschuurmachine 105x 620 Festool 56 13,50 17,00 21,50 38,50 Bandschuurmachine 110x620 Hitachi 57 13,50 17,00 21,50 38,50

Nadere informatie

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVA Auctions B.V., gevestigd te Amersfoort (KvK nummer 32118690) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen,

Nadere informatie

Digitale catalogus. Beschikbaar gestelde inventaris Rabobank Salland

Digitale catalogus. Beschikbaar gestelde inventaris Rabobank Salland Digitale catalogus Beschikbaar gestelde inventaris Rabobank Salland 2013 Digitale catalogus meubilair Rabobank Salland Inhoudsopgave Werkplekken/ tafels... 2 Kasten... 19 Stoelen... 48 Beeldschermen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid.

Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid. Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid. Deze algemene veilingvoorwaarden gelden voor iedere door verlatenboot.nl gehouden veiling en iedere (aan)bieding en iedere in dat kader gesloten

Nadere informatie

Catalogus inventaris oude gemeentehuis Hardenberg

Catalogus inventaris oude gemeentehuis Hardenberg Catalogus inventaris oude gemeentehuis Hardenberg Veilingreglement gemeente Hardenberg inventaris oude gemeentehuis De gemeente Hardenberg betrekt vanaf 9 juli 2012 het nieuwe gemeentehuis. Goederen die

Nadere informatie

a.partycentrum La France BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer KvK 28057498.

a.partycentrum La France BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer KvK 28057498. Algemene Voorwaarden Lafrance.nl/feestveiling is een online-platform waarop feestarrangementen door middel van online veilingen worden aangeboden en verkocht. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden

Nadere informatie

mediterrane bomen en rollend materieel

mediterrane bomen en rollend materieel ONLINE VEILING MEDITERRANE BOMEN EN ROLLEND MATERIEEL (NL) mediterrane bomen en rollend materieel Langekruisweg 21 2676 BM Maasdijk (Locatie De Schelde) Sluitingsdatum: maandag 04 JULI vanaf 19:00 Bezichtiging:

Nadere informatie

Actieprijzen herfst oktober - november Bedrijfsuitrusting Opslag Transportsystemen Kantoorinrichting Veiligheidsuitrusting

Actieprijzen herfst oktober - november Bedrijfsuitrusting Opslag Transportsystemen Kantoorinrichting Veiligheidsuitrusting Actieprijzen herfst oktober - november 2016 Bedrijfsuitrusting Opslag Transportsystemen Kantoorinrichting Veiligheidsuitrusting afvalcontainer 100 ltr. catalogusprijs 58,- nú 49,50 excl. BTW art.nr. K

Nadere informatie

KANTOORINRICHTING ANMACO FASHION BVBA (FAILLISSEMENT)

KANTOORINRICHTING ANMACO FASHION BVBA (FAILLISSEMENT) KANTOORINRICHTING ANMACO FASHION BVBA (FAILLISSEMENT) Div. kantoorinrichting en IT-materiaal wo.: 10 div. burelen en bureaustoelen, div. PC's wo. DELL, ladeblokken en dossierkasten PALMBERG, etc. Startdatum

Nadere informatie

Catalogus Verkoop bij inschrijving. Winkelinventaris Shoe Line Vestiging Rotterdam Lijnbaan EP Rotterdam

Catalogus Verkoop bij inschrijving. Winkelinventaris Shoe Line Vestiging Rotterdam Lijnbaan EP Rotterdam Catalogus Verkoop bij inschrijving Winkelinventaris Shoe Line Vestiging Rotterdam Lijnbaan 70 3012 EP Rotterdam 1 Verkoop bij inschrijving van de winkelinventaris uit dit faillissement. In opdracht van

Nadere informatie

Machines. Veiling Online veiling Juni Online veiling van. Opening en sluiting. Kijkdagen. Adres. Afhalen

Machines. Veiling Online veiling Juni Online veiling van. Opening en sluiting. Kijkdagen. Adres. Afhalen Online veiling van Machines Gereedschappen Metalen Veiling Online veiling Juni 2017 Opening en sluiting - Opening: donderdag 18 mei om 8:00 uur - Sluiting: dinsdag 20 juni om 19:00 uur Kijkdagen - vrijdag

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Sengers Supertex Helmond

Veilingcatalogus Faillissement Sengers Supertex Helmond Veilingcatalogus Faillissement Sengers Supertex Helmond Kijkdag: Dinsdag 22 april 2014 van 15.00 tot 17.00 uur Sluiting veiling: Woensdag 23 april 2014 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem wordt

Nadere informatie

Trappen, ladders en steigers

Trappen, ladders en steigers ONLINE VEILING LADDER EN STEIGERFABRIEK CENTRUM LADDERS & CONSTRUCTION EQUIPMENT (NL) Trappen, ladders en steigers De Leest 18 5107 RC Dongen (Ladder en Steigerfabriekcentrum) Sluitingsdatum: donderdag

Nadere informatie

212. Compressorent en Zonnepanelen

212. Compressorent en Zonnepanelen 212. Compressorent en Zonnepanelen Verkoop informatie Aantal : 4 Locatie : Dison (België) Startdatum : 30 mei 2013 vanaf 17:00 Sluitingsdatum : 04 juni 2013 vanaf 18:50 Kijkdag : 30 mei 2013 van 14:00

Nadere informatie

Online materialen inbrengveiling BolleNoord, t Zand

Online materialen inbrengveiling BolleNoord, t Zand Online materialen inbrengveiling BolleNoord, t Zand Aanvang veiling: Afloop veiling: Veiladres: Dinsdag 15 juni om 12.00 uur Woensdag 16 juni om 20.00 uur www.hbinternet.nl Kijkdagen: Uitlever dag(en):

Nadere informatie

Nr Lot Startbod Opbod Nota's

Nr Lot Startbod Opbod Nota's Nr Lot Startbod Opbod Nota's kast 0001 materiaalkast (H 1m02, B 0,73, L 0,70) met sleutel + inhoud: tangen,vijlen, hamers,... 100.00 5.00 0002 machine Schuurmachine PEREL ref. 4607 2840 RPM 15m/S Bandschuurtoestel

Nadere informatie

CATALOGUS-CATALOGUE Online verkoping van de falingen - Online auction of the bankruptcies - Vente en ligne des faillites. NEW INFORMATION & DATA nv -

CATALOGUS-CATALOGUE Online verkoping van de falingen - Online auction of the bankruptcies - Vente en ligne des faillites. NEW INFORMATION & DATA nv - CATALOGUS-CATALOGUE Online verkoping van de falingen - Online auction of the bankruptcies - Vente en ligne des faillites NEW INFORMATION & DATA nv - CREATIVE STRATEGIES nv in opdracht van resp. curatoren/à

Nadere informatie

CATALOGUS Enua B.V. Spaarpot 143 5667 KW Geldrop

CATALOGUS Enua B.V. Spaarpot 143 5667 KW Geldrop CATALOGUS Spaarpot 143 5667 KW Kijkdag: 11 februari 2016 09.00 16.00 uur Sluiting: februari 2016 vanaf 14.00 uur Gunning: 17 februari 2016 Door u af te (laten) halen: voorraad (kavel 1 t/m 180 en 201 t/m

Nadere informatie

Nr Lot Startbod Opbod Nota's

Nr Lot Startbod Opbod Nota's Nr Lot Startbod Opbod Nota's 0001 grijszwarte stoffen zitting met armleuningen 0002 kantoormateriaal lotje kantoormateriaal waaronder perforator, nietjesmachine, schrijfgerei, papier, mappen met harde

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden;

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden; Algemene Veiling Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaxl B.V., gevestigd te Venray (KvK nummer 52904822 ) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd

Nadere informatie

High end winkelinventaris en kleding

High end winkelinventaris en kleding ONLINE VEILING HIGH END STORE INVENTORY & CLOTHING (NL) High end winkelinventaris en kleding Nedervonder 25 5061 JP Oisterwijk (Veilinglocatie High end store inventory) Sluitingsdatum: woensdag 28 SEPTEMBER

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aanbod: Online materialenveiling in opdracht van H.A.C. Langeveld. Hobaho Veilen tel. 0224 59 0888 veilen@hobaho.

Pagina 1 van 5. Aanbod: Online materialenveiling in opdracht van H.A.C. Langeveld. Hobaho Veilen tel. 0224 59 0888 veilen@hobaho. Pagina 1 van 5 Aanbod: Online materialenveiling in opdracht van Kavel Artikel Omschrijving 1 Lelieshaver, Antha - Omgebouwd naar nieuw systeem - Breedte; 100 cm 2 Pallets, 26 stuks - Partij van 26 stuks

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Sportinstituut Ooms vestiging Drieburcht

Veilingcatalogus Faillissement Sportinstituut Ooms vestiging Drieburcht Veilingcatalogus Faillissement Sportinstituut Ooms vestiging Drieburcht Kijkdag: Vrijdag 27 maart 2015 van 14.00 tot 16.00 uur Sluiting veiling: Maandag 30 maart 2015 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem

Nadere informatie

199. SPEELTUIN VOOR KINDEREN EN MEUBILAIR

199. SPEELTUIN VOOR KINDEREN EN MEUBILAIR 199. SPEELTUIN VOOR KINDEREN EN MEUBILAIR Verkoop informatie Aantal : 10 Locatie : Marche-En-Famenne (België) Startdatum : 30 mei 2013 vanaf 17:00 Sluitingsdatum : 04 juni 2013 vanaf 18:32 Kijkdag : 01

Nadere informatie

uit diverse faillissementen van:

uit diverse faillissementen van: 14 T/M 18 DECEMBER 13 ONLINE VEILING uit diverse faillissementen van: GROTE PARTIJ MEUBELEN, DECORATIE, ANTIEKE ITEMS, HOUT ETC. Kastanjeweg 2, 3421 TD Oudewater; kijkdag: 14 december 13.00 16.00 uur banken;

Nadere informatie

Veilingcatalogus Elektrotechnisch Bureau Smolders BV

Veilingcatalogus Elektrotechnisch Bureau Smolders BV Veilingcatalogus Elektrotechnisch Bureau Smolders BV Kijkdag: Maandag 17 juni 2013 van 12.00 tot 15.00 uur Sluiting veiling: Dinsdag 18 juni 2013 vanaf 19:30 uur. Let op! In ons veilingsysteem wordt de

Nadere informatie

Textielprinters en grootformaat printers

Textielprinters en grootformaat printers ONLINE VEILING TOTAL TECH REPRO B.V. TEXTILE PRINTING INDUSTRY (NL) Textielprinters en grootformaat printers Veldzigt 8 3454 PW De Meern (Total Tech Repro B.V.) Sluitingsdatum: vrijdag 18 APRIL vanaf 16:00

Nadere informatie

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING 2 T/M 5 JUNI 14 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. R.W. Karskens, Bruggink & Van der Velden te Utrecht, curator in het faillissement van: BIEGELAAR B.V. EN BIEGELAAR PRINT B.V. Nijverheidsweg,

Nadere informatie

Zonnepanelen en toebehoren

Zonnepanelen en toebehoren ONLINE VEILING FAILLISSEMENT SOLAR LIVING HOLDING EN GEODIS NOVA LOGISTICS: 10.000 ZONNEPANELEN EN OMVORMERS (BE) Zonnepanelen en toebehoren Haven 1793-9120 Kallo (Loten/Lots 1-1064) Sluitingsdatum: donderdag

Nadere informatie

Nr Lot Startbod Opbod Nota's

Nr Lot Startbod Opbod Nota's Nr Lot Startbod Opbod Nota's 0151 lot diverse drumunits, cassette Ribon voor Brother DR200, M1509, M1709: alles ongeveer 40 stuks 0152 kantoorgerief lot divers kantoorgerief: klasseurs, pvc stapelbakjes,

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s)

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden afgegeven. b. Bieder: degene die zich

Nadere informatie

ZWENKARMSTELLING. Postbus 165 7670 AD VRIEZENVEEN NL. Tel : +31 (0)6-11169321 E-mail : info@megamagazijninrichting.nl

ZWENKARMSTELLING. Postbus 165 7670 AD VRIEZENVEEN NL. Tel : +31 (0)6-11169321 E-mail : info@megamagazijninrichting.nl ZWENKARMSTELLING VERSIE : 2.10 December 2013 UW LEVERANCIER : MEGA Magazijninrichting B.V. Postbus 165 7670 AD VRIEZENVEEN NL Tel : +31 (0)6-11169321 E-mail : info@megamagazijninrichting.nl MEGA Magazijninrichting

Nadere informatie

Online materialenveiling van een complete inventaris voor de boomkwekerij afkomstig uit een faillissement.

Online materialenveiling van een complete inventaris voor de boomkwekerij afkomstig uit een faillissement. Online materialenveiling van een complete inventaris voor de boomkwekerij afkomstig uit een faillissement. Aanvang veiling: Afloop veiling: Veiladres: Dinsdag 31 augustus om 8.00 uur Woensdag 1 september

Nadere informatie

Algemene Online Verkoopsvoorwaarden van Troostwijk Veilingen BV voor kopers ARTIKEL 1. DEFINITIES Website: de website

Algemene Online Verkoopsvoorwaarden van Troostwijk Veilingen BV voor kopers ARTIKEL 1. DEFINITIES Website: de website Algemene Online Verkoopsvoorwaarden van Troostwijk Veilingen BV voor kopers ARTIKEL 1. DEFINITIES Website: de website www.troostwijkauctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk Veilingen B.V.,

Nadere informatie

PROMO S GRATIS EINDEJAARS- SLUITING. CAVA BRUT zie p. 3. van 24/12/2015 tot en met 04/01/2016

PROMO S GRATIS EINDEJAARS- SLUITING. CAVA BRUT zie p. 3. van 24/12/2015 tot en met 04/01/2016 GRATIS CAVA BRUT zie p. S Promo s en nieuwigheden november 5 januari 6 prijzen, omschrijvingen, teksten en foto s onder voorbehoud EINDEJAARS SLUITING van 4//05 tot en met 04/0/06 Geldig van 0..05 tot.0.06

Nadere informatie

Nr Lot Startbod Opbod Nota's

Nr Lot Startbod Opbod Nota's Nr Lot Startbod Opbod Nota's varia bouwkitten 1001 lot gemengd: DPC rollen, zelfklevende voegband, bussen polyurethaanschuim,...: alles ongeveer 30 stuks, zonder bakken 1002 klein werkmateriaal klein werkmateriaal:

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Change Way BV - Berendsen & Partners

Veilingcatalogus Faillissement Change Way BV - Berendsen & Partners Veilingcatalogus Faillissement Change Way BV - Berendsen & Partners Kijkdag: Dinsdag 14 april 2015 van 14.00 tot 16.00 uur Sluiting veiling: Woensdag 15 april 2015 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Sportinstituut Ooms vestiging Drieburcht

Veilingcatalogus Faillissement Sportinstituut Ooms vestiging Drieburcht Veilingcatalogus Faillissement Sportinstituut Ooms vestiging Drieburcht Kijkdag: Vrijdag 27 maart 2015 van 14.00 tot 16.00 uur Sluiting veiling: Maandag 30 maart 2015 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem

Nadere informatie

Digitale ontwerp tekeningen van shovels & de merknaam 'Werklust'

Digitale ontwerp tekeningen van shovels & de merknaam 'Werklust' VERKOOP BIJ INSCHRIJVING WERKLUST HOLLAND B.V. WHEELLOADERS REGISTERED DRAWINGS AND BRAND NAME (NL) Digitale ontwerp tekeningen van shovels & de merknaam 'Werklust' Kanaal Zuid 114 7332 BD Apeldoorn (Werklust

Nadere informatie

BEDRIJFSINVENTARIS Algemeen

BEDRIJFSINVENTARIS Algemeen BEDRIJFSINVENTARIS Algemeen - de computer-/communicatie- en observatieapparatuur, bestaande uit: 1 systeemkast 1 Dell server, type PowerEdge R300 1 Dell server, type PowerEdge R720 1 Dell server, type

Nadere informatie

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING 9 T/M 11 FEBRUARI 15 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. A.F. Ammerlaan, De Koning Advocaten te Dordrecht, curator in het faillissement van: TRIJSELAAR-VERMEER B.V. Nieuwland Parc 6, 2952

Nadere informatie

CATALOGUS Willemse Verlichting B.V. Medemblikkerweg 6 C 1771 SE Wieringerwerf

CATALOGUS Willemse Verlichting B.V. Medemblikkerweg 6 C 1771 SE Wieringerwerf CATALOGUS Medemblikkerweg 6 C 1771 SE Kijkdag: 15 mei 17 09.00 16.00 uur Sluiting: 18 mei 17 vanaf 14.00 uur Gunning: 22 mei 17 Door u af te (laten) halen: 24 mei 17 09.00 16.00 uur De van toepassing zijnde

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Now Media

Veilingcatalogus Faillissement Now Media Veilingcatalogus Faillissement Now Media Kijkdag: Vrijdag 11 september 2015 van 12.00 tot 14.00 uur Sluiting veiling: Dinsdag 15 september 2015 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem wordt de veiling

Nadere informatie

Veiling Online veiling februari 2017

Veiling Online veiling februari 2017 Online veiling van Machines Gereedschappen Metalen Veiling Online veiling februari 2017 Opening en sluiting - Opening: donderdag 2 februari om 8:00 uur - Sluiting: dinsdag 14 februari om 19:00 uur Kijkdagen

Nadere informatie