Afdeling Kennistransfer & Business Development

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Kennistransfer & Business Development"

Transcriptie

1 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Kennis naar de maatschappij Afdeling Kennistransfer & Business Development

2 Informatie over de dienstverlening en taken van Kennistransfer & Business Development 2 3

3 Inhoudsopgave Kennisvalorisatie Kennisvalorisatie 5 1. Kennis naar de maatschappij brengen 6 2. Uitvindingen 7 3. Contractonderzoek en consultancy Co-development en onderzoek in consortia Ondernemerschap Erasmus MC (Life Science) Incubator Erasmus MC Biomedical Fund 16 Resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen tot innovatie van patiëntenzorg leiden. Kennisvalorisatie is daarom naast patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs een belangrijke pijler voor het Erasmus MC. Het is een middel om de ontwikkelde kennis aan de maatschappij over te dragen. De maatschappelijke impact van het Erasmus MC bestaat ondermeer uit hoogwaardige patiëntenzorg en opleidingsactiviteiten. Voor toepassing van wetenschappelijke kennis in de medische praktijk is expliciete kennisvalorisatie vaak van essentieel belang. Een nieuw geneesmiddel, een biomateriaal of een nieuwe diagnostische techniek moet immers verder ontwikkeld, geregistreerd, geproduceerd en gedistribueerd worden om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de patiëntenzorg. Hiervoor zullen we vrijwel altijd moeten samenwerken met externe partijen, in het bijzonder met bedrijven. We willen hierbij als volwaardige partner optreden en bij commercieel succes ook meedelen in eventuele inkomsten. Deze inkomsten kunnen we goed gebruiken voor vervolgonderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg. 8. Subsidies Contactgegevens

4 1. Kennis naar de maatschappij brengen 2. Uitvindingen Onze werkwijze Na het eerste contact met de business developer van Kennistransfer vragen we alle relevante gegevens over de inhoud en totstandkoming van de uitvinding op te schrijven in een zogenaamde Invention Disclosure Form (IDF). Vervolgens wordt de uitvinding aan een aantal tests onderworpen, uiteraard onder strikte geheimhouding. Onder andere kijken we of: Er sprake is van een uitvinding met voldoende marktpotentieel; De uitvinding octrooieerbaar is en zo ja of het de moeite waard is om te investeren in octrooiaanvragen; Er een redelijke kans is een partner in het bedrijfsleven te vinden, die kan bijdragen in de kosten van bescherming en verdere ontwikkeling. Kennisvalorisatie start bij de wetenschapper. De afdeling Kennistransfer & Business Development (hierna Kennistransfer ) is er om de onderzoeker te ondersteunen in het proces van kennisvalorisatie. Vanuit de Erasmus MC organisatie heeft de afdeling een verantwoordelijkheid voor het managen van het intellectuele eigendom dat het Erasmus MC bezit. Kennistransfer adviseert met betrekking tot de zakelijke en juridische kant van overeenkomsten tussen universiteit en bedrijfsleven en andere organisaties die met intellectueel eigendom te maken hebben of kunnen krijgen. Kennistransfer heeft experts in dienst met verschillende achtergronden en ervaring op het gebied van kennisvalorisatie. Daaronder vallen het beschermen van uw idee, het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, onderhandelingen met potentiële licentienemers, partijen waarmee wordt samengewerkt, externe financiers of bedrijven die wetenschappers vragen om adviesdiensten te verrichten, het opzetten van nieuwe bedrijven en het aanvragen van subsidies. Voor het melden van een uitvinding kunt u contact opnemen met een van onze business developers MC.nl) of een Invention Disclosure Form invullen, deze IDF is te vinden: beleidsdocumenten_intern/idf2 Octrooien en licentieverlening: uitsluitend via Kennistransfer Een reden voor Erasmus MC om octrooi aan te vragen is dat bedrijven alleen zullen investeren om een technologie door te ontwikkelen indien zij er zeker van zijn dat er een marktvoordeel en exclusiviteit mee kan worden behaald. Een octrooi (de Engelse aanduiding is patent) is kort gezegd het recht om een ander te verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald land (c.q. landen), gedurende een bepaalde periode. Op grond van de Rijksoctrooiwet uit 1995 zijn uitvindingen van werknemers van universiteiten of wetenschappelijke instituten eigendom van de werkgever. Een uitvinding die u als wetenschapper bij het Erasmus MC doet is dus eigendom van Erasmus MC. Ook voor bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe technologie is Kennistransfer het contactadres binnen het Erasmus MC. Alle octrooiaanvragen dienen binnen het Erasmus MC te worden ingediend en behandeld door de afdeling Kennistransfer. Kennistransfer is door de Raad van 6 7

5 Bestuur aangewezen als exclusieve vertegenwoordiger met betrekking tot de bescherming en valorisatie van kennis die binnen ons instelling is ontwikkeld. Zie hiervoor het Erasmus MC Octrooibeleid up-date 2011 (Raad van Bestuur besluit d.d 18 oktober 2011). Dit betekent dat onderzoekers of afdelingen van het Erasmus MC niet zonder tussenkomst van Kennistransfer kunnen overgaan tot het indienen van octrooiaanvragen en onderhandelingen met industrie of spin-out bedrijven. Nieuwheid van de uitvinding en publicaties Een octrooiaanvraag kan alleen worden toegekend als de uitvinding absoluut nieuw is. Daarom is het van belang dat degene die een mogelijk octrooieerbare uitvinding doet, deze geheim houdt totdat de octrooiaanvraag is ingediend. Dit hoeft een wetenschappelijke publicatie niet lang in de weg te staan. Voor het voorbereiden en indienen van een octrooiaanvraag is niet meer tijd nodig dan enkele weken. Onmiddellijk na het indienen van de aanvraag kan de uitvinding in de openbaarheid worden gebracht en kan er dus worden gepubliceerd. Kosten Octrooiaanvraag en commerciële activiteiten Een patentaanvraag wordt opgesteld door de externe octrooigemachtigde van het Erasmus MC. Aangezien de diensten van octrooibureaus door het Erasmus MC Europees moeten worden aanbesteed, zijn wetenschappers niet vrij in hun keuze van de octrooigemachtigde. Kennistransfer adviseert tijdens het hele proces van patentaanvraag en bewaakt, in samenwerking met de gemachtigde, de door de autoriteiten opgelegde deadlines voor het indienen van documenten. Voor de exploitatie van een uitvinding kunnen verschillende wegen worden bewandeld, bijvoorbeeld: Verlenen van een (niet) exclusief recht tot gebruik (licentie); Verlenen van een licentie in combinatie met een overdracht in de toekomst; Verlenen van een licentie in ruil voor een wetenschappelijke samenwerking; Overdracht van de rechten op de uitvinding. Bij valorisatie activiteiten houdt het Erasmus MC in eerste instantie zelf het eigendom van octrooien. Aan het bedrijfsleven worden alleen gebruiksrechten (licenties) verleend, tegen betaling van een redelijke vergoeding. Kennistransfer zal in alle gevallen de wetenschappelijke vrijheid (publicatierechten alsmede de De kosten die gemoeid zijn met een octrooiaanvraag worden na instemming van alle betrokkenen voor 50% betaald uit het Erasmus MC Octrooifonds. De overige 50% moet door de betrokken afdeling worden gedragen. Opbrengsten In hoofdlijnen bepaalt het Erasmus MC Octrooibeleid dat inkomsten uit valorisatie van rechten van intellectuele eigendom als volgt worden besteed: 20% voor de uitvinder(s) 40% voor de betrokken afdeling 40% voor Erasmus MC centraal 8 9

6 3. Contractonderzoek en consultancy vrijheid om met andere partijen contracten te sluiten) van het Erasmus MC te waarborgen. Bovendien zullen we willen voorkomen dat een samenwerking met de industrie andere wetenschappelijke projecten van een of meer afdelingen van het Erasmus MC negatief beïnvloedt. Voordelen voor de licentiegever en licentienemer; Erasmus MC en het bedrijf Een licentie biedt voordelen voor de licentiegever (houder van de octrooirechten) en de licentienemer. Voor een bedrijf is een licentie een mogelijkheid om een uitvinding te kunnen gebruiken en daarmee een competitief voordeel te behalen op zijn concurrenten. Voor het Erasmus MC is het verlenen van licenties de manier om bijzondere, commercieel relevante kennis verder te laten ontwikkelen, en uiteindelijk beschikbaar te maken voor de maatschappij. Het kan ook een manier zijn om een samenwerkingsrelatie te starten. Voor meer informatie over licentieovereenkomsten wordt verwezen naar onze Juridisch Advies pagina op de website: Van contractonderzoek en consultancy is sprake als het Erasmus MC een opdracht van een bedrijf of instelling krijgt om onderzoek uit te voeren of advies te geven dat geheel of gedeeltelijk door die externe partij wordt gefinancierd. Bij zuivere contractresearch geeft het bedrijf in belangrijke mate aan welk werk uitgevoerd dient te worden. De onderzoeker bepaalt samen met het bedrijf de wetenschappelijke aanpak en stelt een realistisch eindresultaat voor. Voordat het contractonderzoek wordt gestart, worden de afspraken in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. In deze overeenkomst wordt tevens vastgelegd welke rechten de opdrachtgever op de toepassing van de resultaten van het onderzoek krijgt. Contractonderzoek kan ook gepaard gaan met subsidie. Afhankelijk van de subsidieregeling waarvan gebruik wordt gemaakt, vraagt ofwel de opdrachtgever ofwel het Erasmus MC de subsidie aan en ontvangt de fondsen. Hoe ziet een licentie er uit? Bij de overeenkomsten met licentienemers streven we naar fair deals voor alle betrokkenen. We maken onder meer afspraken over de wijze waarop het bedrijf de technologie gaat vermarkten (het bedrijf mag de uitvinding niet op de plank laten liggen ), de verdere ontwikkeling van de betreffende uitvinding, de kosten van de octrooien, en hoe Erasmus MC zal delen in commerciële successen. Dit kunnen royalty s zijn of andere betalingen. Onderzoekers die aanvragen voor contractresearch krijgen, overleggen met Kennistransfer. Wij adviseren en helpen de onderzoeker met de overeenkomst. Indien nodig wordt contact gelegd met de opdrachtgever en onderhandeld over de voorwaarden. Hiervoor is de benodigde juridische en andere expertise binnen Kennistransfer aanwezig. Indien echter specifieke deskundigheid nodig is (bijvoorbeeld bij internationale belastingkwesties), kan de afdeling expertise inhuren bij partijen uit haar netwerk die over dergelijke kennis beschikken

7 4. Co-development en onderzoek in consortia Als u juridisch advies nodig heeft of wanneer u assistentie nodig heeft bij besprekingen met externe partijen, neem dan gerust contact op met een van de juridische adviseurs van Kennistransfer. Het team kan verder assisteren bij het vinden van een partner voor nader onderzoek. Wie mag contracten tekenen? In de Bevoegdhedenregeling Erasmus MC wordt formeel geregeld welke personen er bevoegd zijn om namens het Erasmus MC verplichtingen aan te gaan (contracten te tekenen). Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt op grond van de wet toe aan de Raad van Bestuur (Voorzitter RvB). De Raad van Bestuur heeft op basis van de Bevoegdhedenregeling tekeningbevoegdheid gedelegeerd aan bepaalde functionarissen binnen het Erasmus MC (o.a. Portefeuillehouders en Afdelingshoofden). Deze gedelegeerde bevoegdheden zijn gekoppeld aan en afhankelijk van de waarde en de looptijd van het contract. Denk eraan: Erasmus MC onderzoekers zijn in beginsel niet bevoegd om zelf contracten te tekenen! Veel onderzoek vindt plaats in consortia waarin zowel bedrijven als andere kennisinstellingen participeren. Bekende voorbeelden daarvan zijn publiek- private samenwerkingsverbanden zoals BBasic, Commit, TBSC, CTMM, BMM, TI-Pharma en DPI. Ook vindt er veel onderzoek in Europees verband plaats via de Kaderprogramma s van de EU. Bij deze samenwerkingsvormen worden de onderzoekskosten maar gedeeltelijk gedekt door de subsidies en investeert het Erasmus MC door geld of middelen bij te dragen. Omdat de onderzoekskosten niet volledig worden gedekt, wordt bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst aandacht geschonken aan de eigendom van toekomstige onderzoeksresultaten en de valorisatie daarvan. Het opstellen van een samenwerkingscontract waarbij meerdere partijen zijn betrokken is een complexe aangelegenheid waar de juristen van Kennistransfer ervaring mee hebben. Verplicht positief advies van Kennistransfer bij het verlenen van rechten op onderzoeksresultaten Voor alle contracten waarin sprake is van bescherming, gebruik, overdracht of bezwaring van intellectuele eigendomsrechten, is een positief advies van de Directeur Kennistransfer & Business Development vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het verstrekken van rechten (licentieverlening of overdracht van eigendom) op uitvindingen en onderzoeksresultaten aan derden en het aanvragen van octrooien. Door deze procedure wordt de bescherming van de intellectuele eigendom van het Erasmus MC goed geregeld en kunnen we er zo goed mogelijk voor zorgen dat de kennis gebruikt kan worden in de maatschappij. De bevoegdhedenregeling Erasmus MC is te vinden op de website:

8 5. Ondernemerschap 6. Erasmus MC (Life Science) Incubator Kennistransfer ondersteunt zowel individuele wetenschappers als wetenschappelijke en klinische afdelingen in het proces om van een idee > wetenschappelijk onderzoek> octrooiaanvragen > naar een licentie aan een bestaand bedrijf of aan een Erasmus MC spin-out bedrijf. Voor veel belovende, maar onrijpe technologie kan het zinnig zijn een bedrijf te starten dat met externe financiering de ontwikkeling van de technologie ter hand neemt. Kennistransfer kan ook in dit proces diensten verlenen. De Erasmus MC Incubator is een infrastructuur waarin spin-off/out bedrijven kantoor- en labruimte kunnen huren. Daarnaast beschikt de Incubator over een krediet-faciliteit voor spin-offs/outs. De afdeling Kennistransfer faciliteert de daadwerkelijke ontwikkeling van spin-offs/outs. Ondernemende onderzoekers en afdelingen worden in het gehele proces van kennisvalorisatie ondersteund door experts op het gebied van intellectueel eigendom, juridische zaken, waardering van idee of product, marktonderzoek, onderhandelingen met derden, opzetten van bedrijven. Erasmus MC Holding B.V. en de Stichting Administratiekantoor De Erasmus MC Holding B.V. is de houdstermaatschappij die het Erasmus MC gebruikt voor aandelen van spin-out (-off) bedrijven (spin-out verwijst naar nieuwe bedrijven, die (mede) door het Erasmus MC worden opgezet; terwijl spin-off verwijst naar bedrijven die verbonden zijn met een bestaand bedrijf). De afdeling Kennistransfer voert de administratie voor Erasmus MC Holding en adviseert zowel de betrokken wetenschapper als de bedrijfsleiding bij het opzetten van spin-out bedrijven. Verder faciliteert de afdeling Kennistransfer de Stichting Administratiekantoor Erasmus Personeelsparticipaties. Deze stichting beheert de aandelen in het kapitaal van spin-out bedrijven die zijn uitgereikt aan of verworven door wetenschappers in dienst van het Erasmus MC. Op deze wijze wordt de wetenschappelijke onafhankelijkheid van wetenschappers beschermd, het betreffende beleid is nader uitgewerkt in de Erasmus MC Participatieregeling. De diensten van de afdeling Kennistransfer die verleend worden ten behoeve van nieuwe bedrijven of het beheer van aandelen, zijn maatwerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Kennistransfer

9 7. Erasmus MC Biomedical Fund 8. Subsidies Na het oprichten van een bedrijf komt er een moment dat er additioneel kapitaal nodig is om de verdere ontwikkeling van het bedrijf zeker te stellen. Het Erasmus MC heeft in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en de Rabobank in 2007 het Erasmus MC Biomedical Fund opgericht. Dit fonds heeft een capaciteit van 11 miljoen en heeft daardoor de mogelijkheid om in Erasmus MC spin-off/out bedrijven te investeren tot ongeveer 1 miljoen per bedrijf. Het is de verwachting dat het fonds in de toekomst zal groeien naar een omvang van 20 miljoen. Voor meer informatie over het Erasmus MC Biomedical Fund wordt doorverwezen naar de website van het fonds: Is een project nog niet rijp voor de markt of gaat het om het vernieuwen of verbreden van ons onderwijs, dan wel verdieping van ons onderzoek of stimulering van de carrière van talentvolle onderzoekers, dan kan de aanvraag van subsidie de meest geëigende weg zijn. De afdeling Kennistransfer kent in dat geval de weg naar de meest geschikte subsidieverstrekker. Innovatiesubsidies: Is er eerste meer onderzoek nodig alvorens een project marktwaardig kan worden genoemd, dan komt het mogelijk in aanmerking voor een innovatiesubsidie. Onderzoekssubsidies: Meer onderzoeksmogelijkheden met meer onderzoekssubsidies. De afdeling Kennistransfer kan assisteren bij het identificeren en binnenhalen van subsidiegelden. Onze subsidieadviseurs beschikken over de expertise om in elke fase van de subsidieaanvraag de juiste ondersteuning of adviezen te geven. Diverse andere mogelijkheden: WBSO (subsidie in de vorm van een korting op de loonbelasting); Erasmus MC Vriendenfonds, Stichting Vrienden van het Sophia, Daniel den Hoed Stichting, en diverse kleine fondsen. Het proces van subsidieaanvragen is lastig. De regels, voorwaarden en procedures zijn complex, de planning is soms lastig voorspelbaar. De afdeling Kennistransfer kan helpen bij het vinden van de juiste subsidiemogelijkheden en bij het indienen van de aanvraag volgens de richtlijnen van de subsidieverstrekker. We kennen de regels en procedures, we kennen de calls' en deadlines, weten wat er tussen de regels staat en organiseren workshops en trainingen om onderzoekers optimaal voor te bereiden op deze lastige klus

10 9. Contactgegevens Voor meer informatie over kennistransfer kunt u contact op nemen met een van onze medewerkers. Bezoekadres Erasmus MC Technology Transfer & Business Development Westblaak 132, 3e verdieping (10 min. loopafstand van het EE-gebouw) 3012 KM Rotterdam Tel MC.nl Postadres Erasmus MC Technology Transfer Office Postbus CA Rotterdam Voor uitvoerige informatie zie: Colofon Uitgave: Erasmus MC Afdelingen: Kennistransfer & Bussiness Development Communicatie Fotografie: Alain Gil Gonzalez Piet Smaal Illustraties: Auke Herrema Vormgeving/ Drukwerk: Océ-Nederland B.V. 18 Publicatie: mei

11

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM REGELING VALORISATIE 2014 Vastgesteld bij besluit nr. 2014cb0118 van het College van Bestuur van 14 april 2014 Inhoud Aanleiding Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel

Nadere informatie

Keuzemenu valorisatie indicatoren

Keuzemenu valorisatie indicatoren Keuzemenu valorisatie indicatoren Voorwoord Dit keuzemenu is onderdeel van het raamwerk valorisatie indicatoren (www.vsnu.nl/valorisatie). Het bevat een lijst met mogelijke indicatoren waar universiteiten

Nadere informatie

STW-gebruikerscommissie

STW-gebruikerscommissie STW-gebruikerscommissie Versie: november 2013 Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Definities... 3 02. Toepasselijkheid... 3 03. Taak... 4 04. Uitvoering project... 4 05. Samenstelling... 4

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Samenwerken & Intellectueel Eigendom

Samenwerken & Intellectueel Eigendom Samenwerken & Intellectueel Eigendom 15 mei 2012 Mecc Maastricht René Janssen octrooiadviseur regio Limburg NL Octrooicentrum (locatie Syntens-Roermond) NL Octrooicentrum Octrooiverlening Nederland (uitvoering

Nadere informatie

Bedrijven - Kennisinstellingen. Tips voor een geslaagd huwelijk

Bedrijven - Kennisinstellingen. Tips voor een geslaagd huwelijk Bedrijven - Kennisinstellingen Tips voor een geslaagd huwelijk Karen Curé Universiteit Gent Dienst TechTransfer Hoe samenwerken? Samenwerkingsvormen - Wat kan je van een kennisinstelling verwachten? -

Nadere informatie

Gelet op artikel 4.5, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op artikel 4.5, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Regeling vergoeding uitvindingen en software TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overweegt dat de Technische Universiteit Delft (TU Delft) belang hecht aan het ontwikkelen

Nadere informatie

Regeling Kennisrechten UM en azm

Regeling Kennisrechten UM en azm Regeling Kennisrechten UM en azm Gelet op de Rijksoctrooiwet 1995 artikel 12 lid 1 en lid 3, op basis waarvan octrooien en de daaraan verbonden rechten aan de werkgever toekomen, voor zover de aard van

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Een octrooi (ook wel patent) is een juridisch document waarin de beschermingsomvang van een technische uitvinding of idee is vastgelegd. Met een octrooi kunt u derden, die daartoe niet gerechtigd zijn,

Nadere informatie

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF 1 AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF Deze richtlijnen zijn steeds ondergeschikt en slechts aanvullend aan de bepalingen in het Decreet van 22/02/1995 betreffende de Deelname in spin-off

Nadere informatie

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd,

Nadere informatie

BESLUIT BEVOEGDHEDENREGELING ERASMUS MC

BESLUIT BEVOEGDHEDENREGELING ERASMUS MC BESLUIT BEVOEGDHEDENREGELING ERASMUS MC 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities (op alfabetische volgorde) Voor een juiste lezing en interpretatie van de Bevoegdhedenregeling gelden, voor zover niet

Nadere informatie

IPR regelingen binnen het STEVIN-programma

IPR regelingen binnen het STEVIN-programma In deze figuur is getracht informatiestromen (zwarte lijnen) en de overeenkomsten die moeten worden afgesloten (oranje pijlen) naast elkaar te leggen. Binnen een STEVINproject (gesymboliseerd door het

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie TNO-instrumentarium Creatieve Industrie Instrumenten TNO voor Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Technologisch consult in samenwerking met Syntens Branche Innovatie Agenda Challenge

Nadere informatie

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE eric.degryse@simontbraun.eu I. OCTROOIWETGEVING : België Wetboek van economisch recht, 19 April 2014, Boek XI, "Intellectuele eigendom, titel 1, Uitvindingsoctrooien

Nadere informatie

De Communicerende Universiteit (20%)

De Communicerende Universiteit (20%) De valorisatieranking is opgebouwd uit 3 componenten: De communicerende universiteit (20%), de samenwerkende universiteit (40%) en de ondernemende universiteit (40%). Iedere component is opgebouwd uit

Nadere informatie

Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW 2017

Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW 2017 Toegepaste en Technische wetenschappen Connecting Innovators Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW 2017 Effectief vanaf: 1 augustus 2017 Utrecht, 1 juli 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 3 oktober 2007 OWB/FO/07/ augustus 2007

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 3 oktober 2007 OWB/FO/07/ augustus 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 3 oktober 2007 OWB/FO/07/32649 Uw brief van 30 augustus 2007 Uw kenmerk 2060724160 Onderwerp

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

AUHL-REGLEMENT VALORISATIE VAN ONDERZOEKSRESULTATEN

AUHL-REGLEMENT VALORISATIE VAN ONDERZOEKSRESULTATEN AUHL-REGLEMENT VALORISATIE VAN ONDERZOEKSRESULTATEN document goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de AUHL op 21.04.2008 en door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 10.06.2008 2 Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

De juridische valkuilen bij de ontwikkeling van idee naar markt; welke contracten zijn als uitvinder van belang?

De juridische valkuilen bij de ontwikkeling van idee naar markt; welke contracten zijn als uitvinder van belang? De juridische valkuilen bij de ontwikkeling van idee naar markt; welke contracten zijn als uitvinder van belang? Presentatie van mr. Els Doornhein De Vos & Partners Advocaten Voor vragen: edoornhein@devos.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

2. voorbeeld beleidsartikel

2. voorbeeld beleidsartikel Artikel Algemene doelstelling Rol en verantwoordelijkheid minister Beleidsartikel 3. Innovatie (van het fictieve Ministerie van Groei en Geluk) Een relatief sterke positie van Nederland in de EU op het

Nadere informatie

Naar een goede waarde

Naar een goede waarde NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Naar een goede waarde Valorisatie in de Universitair Medische Centra van Nederland: uitgangs-punten voor vorm- en regelgeving Naar een goede

Nadere informatie

De schakel tussen universiteit en markt

De schakel tussen universiteit en markt De schakel tussen universiteit en markt Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam (010) 704 0 704 www.erasmusmc.nl Erasmus MC Incubator Rotterdam Rotterdam Science Tower, Marconistraat 16 3029

Nadere informatie

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 CVO Groningen Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Stimuleren van kennisintensief ondernemerschap Drijvende krachten Valorisatie en Ondernemerschap

Nadere informatie

1. Structuur van het Consortium Agreement

1. Structuur van het Consortium Agreement 6.2 NWO-Raamwerk voor publiek- private samenwerking Versie 25 januari 2012 Het format voor een IPR overeenkomst is niet meer beschikbaar. Consortium agreements dienen aan de hand van het NWO-Raamwerk voor

Nadere informatie

Specialisatie Use-IP is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en het algemeen verbintenissenrecht.

Specialisatie Use-IP is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en het algemeen verbintenissenrecht. WIE Jurist Use Intellectual Property (Use-IP) is opgericht door Aernoud Bourdrez. Aernoud Bourdrez is gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Als advocaat

Nadere informatie

BEVOEGDHEDENREGELING ERASMUS MC

BEVOEGDHEDENREGELING ERASMUS MC BEVOEGDHEDENREGELING ERASMUS MC 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities (op alfabetische volgorde) Voor een juiste lezing en interpretatie van de Bevoegdhedenregeling gelden, voor zover niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling van de Regeling Motivatie voor gezamenlijk VU en VUmc beleid en een gezamenlijke regeling

Inleiding Doelstelling van de Regeling Motivatie voor gezamenlijk VU en VUmc beleid en een gezamenlijke regeling 05/2012 Kennis, Intellectueel Eigendom en Participatie VU en VUmc Knowledge, Intellectual Property and the Participation of VU University Amsterdam (VU) and VUmc Inleiding Doelstelling van de Regeling

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 1587/30 ATG vs St. OOMT Betreft zaak: ATG vs. SOOMT. I. Inleiding

BESLUIT. Zaaknummer 1587/30 ATG vs St. OOMT Betreft zaak: ATG vs. SOOMT. I. Inleiding BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

Factsheet nr. 13. Focus op. IER (intellectuele-eigendomsrechten)

Factsheet nr. 13. Focus op. IER (intellectuele-eigendomsrechten) Focus op IER (intellectuele-eigendomsrechten) Versie nr. 6 d.d. 13 juli 2016 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 II. IER-OVEREENKOMST... 3 III. DEFINITIE... 3 A. Bescherming van intellectuele eigendom: hoe

Nadere informatie

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden:

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden: PARTNEROVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap 2Value B.V., handelend onder de naam 2Value, kantoorhoudende te (2106 AP) Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 190, ingeschreven in het

Nadere informatie

Vragen aan de uitvinder

Vragen aan de uitvinder Dit octrooiprotocol wordt onderschreven door Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden Vragen aan de uitvinder De antwoorden helpen om de juiste beslissingen over octrooieren te nemen. Ze helpen ook om de

Nadere informatie

Samen voor een gezonde toekomst

Samen voor een gezonde toekomst business friends Samen voor een gezonde toekomst Business Friends De Business Friends van het Erasmus MC Vriendenfonds is een groep van zakelijke relaties en bedrijven in de regio die we regelmatig uitnodigen

Nadere informatie

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld.

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 127 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Spin-offbedrijven - Stand van zaken Met betrekking

Nadere informatie

Bedrijfsgeheimen bij technische innovaties. Octrooicentrum Nederland zet voors en tegens op een rij

Bedrijfsgeheimen bij technische innovaties. Octrooicentrum Nederland zet voors en tegens op een rij Bedrijfsgeheimen bij technische innovaties Octrooicentrum Nederland zet voors en tegens op een rij In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Jaarlijks krijgt 20% van de Nederlandse bedrijven

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 4 maart 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 4 maart 2014 > Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag Minister-President Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Binnenhof 19 2513 AA Den Haag Postbus 20001 2500

Nadere informatie

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Hulp voor uitvinders Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Bescherm uw ideeën Wanneer u

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Cardano Development

Beleidsplan Stichting Cardano Development Beleidsplan Stichting Cardano Development Versie december 2013 Status: Voorgelegd aan bestuur Inleiding Dit document is het beleidsplan van Stichting Cardano Development. Een van de doelstellingen van

Nadere informatie

Eigendoms- en gebruiksrechten van databanken van het Steunpunt SSL

Eigendoms- en gebruiksrechten van databanken van het Steunpunt SSL Eigendoms- en gebruiksrechten van databanken van het Steunpunt SSL 1. Gebruik van SSL-data (LiSO, SiBO en SONAR) We maken een onderscheid tussen gebruik van SSL-data binnen en buiten de context van het

Nadere informatie

www.cwtsbv.nl Page 2 18 november 2014 CWTS B.V. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University

www.cwtsbv.nl Page 2 18 november 2014 CWTS B.V. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University REPORT Onderzoek naar unieke uitvindingen zoals beschreven in octrooifamilies gebaseerd op onderzoek van TO2-instituten en hun medewerkers in de periode 2001-2010 www.cwtsbv.nl Page 2 18 november 2014

Nadere informatie

1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw?

1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw? Q&A Octrooien op planteigenschappen 1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw? Als het Europees Octrooi Bureau een patent verleent,

Nadere informatie

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013 Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT RvT maart 2013 Het topsectorenbeleid Overheid, Rijksdient voor ondernemend Nederland Tenders voor Demo, pilot en Early adapter projecten Topcluster voor

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER: POTENTIEEL OCTROOIEERBARE ONDERZOEKSRESULTATEN

AANMELDINGSFORMULIER: POTENTIEEL OCTROOIEERBARE ONDERZOEKSRESULTATEN AANMELDINGSFORMULIER: POTENTIEEL OCTROOIEERBARE ONDERZOEKSRESULTATEN Invullen van dit formulier is de eerste stap naar mogelijke bescherming en commercialisatie van uw onderzoeksresultaten. Dit document

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

CONCEPT Sectorale regeling nevenwerkzaamheden november 2016

CONCEPT Sectorale regeling nevenwerkzaamheden november 2016 CONCEPT Sectorale regeling nevenwerkzaamheden november 2016 Deze regeling maakt als zelfstandige bijlage onderdeel uit van de cao Nederlandse Universiteiten. In de cao 2016-2017 zal artikel 1.14 van de

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

VAN N UI U TV T IND ING CRE R ATI T E T EXPLO ITA T E

VAN N UI U TV T IND ING CRE R ATI T E T EXPLO ITA T E VAN UITVINDING EN CREATIE TOT EXPLOITATIE Een goed idee is goud waard. Intussen heeft u alles goed geregeld: uw octrooigemachtigde heeft octrooi of kwekersrecht aangevraagd, een merkenbureau heeft uw merk

Nadere informatie

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Arnhem, 10 oktober 2011 Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Marijke Van kan Partner / Merken- en modellengemachtigde AOMB octrooi- en merkenbureau Agenda Beschermen van ideeën, innovatie

Nadere informatie

P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N?

P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N? P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N? I N H O U D 5E R V A R I N G W A T J E O V E R O N S M O E T W E T E N B i j o n

Nadere informatie

2. Vraag: Is het waar dat u niet weet welke hoogleraren worden uitgeleend door bedrijven omdat die informatie niet in de jaarverslagen staat?

2. Vraag: Is het waar dat u niet weet welke hoogleraren worden uitgeleend door bedrijven omdat die informatie niet in de jaarverslagen staat? 1. Vraag: Wat is uw oordeel over het bericht Niemand zegt te weten hoeveel de profs bijverdienen, waaruit blijkt dat 1200 hoogleraren door derden worden betaald, ondermeer door bedrijven, kerken, patiëntenclubs,

Nadere informatie

Octrooibeleid Erasmus MC UP-DATE 2011 BESCHERMING EN VALORISATIE VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN HET ERASMUS MC HET ERASMUS MC OCTROOIFONDS

Octrooibeleid Erasmus MC UP-DATE 2011 BESCHERMING EN VALORISATIE VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN HET ERASMUS MC HET ERASMUS MC OCTROOIFONDS BESCHERMING EN VALORISATIE VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN HET ERASMUS MC EN HET ERASMUS MC OCTROOIFONDS 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Bescherming van intellectuele eigendom van academische kenniscentra

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Presentatie ScienceWorks Frank Zwetsloot Mauritskade 5 2514 HC Den Haag T: +31 70 346 2505 info@scienceworks.nl www.scienceworks.nl Waarom

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

VOORWAARDEN VERBONDEN AAN SUBSIDIEVERLENING DOOR DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

VOORWAARDEN VERBONDEN AAN SUBSIDIEVERLENING DOOR DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING VOORWAARDEN VERBONDEN AAN SUBSIDIEVERLENING DOOR DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Definities: 1.1. Aanvrager: de onderzoeker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Onderzoeksproject en krachtens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fair Fryslân

Aanvraagformulier Fair Fryslân Aanvraagformulier Fair Fryslân Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 7 (Fairtrade-activiteiten) Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Een praktische kijk op. KMO financiering

Een praktische kijk op. KMO financiering Een praktische kijk op KMO financiering PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document.

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document. Raad van de Europese Unie Brussel, 21 februari 2017 (OR. en) 11831/01 DCL 1 RECH 109 NIS 66 DERUBRICERING van document: 11831/01 RESTREINT d.d.: 13 september 2001 nieuwe status: Betreft: Publiek Aanneming

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Sectorale regeling nevenwerkzaamheden juli 2017

Sectorale regeling nevenwerkzaamheden juli 2017 Sectorale regeling nevenwerkzaamheden juli 2017 Deze regeling is gebaseerd op artikel 1.14 van de cao NU en maakt conform artikel J.3 cao NU als zelfstandige bijlage deel uit van de cao Nederlandse Universiteiten.

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

VvL-Adviescontract voor digitale publicaties

VvL-Adviescontract voor digitale publicaties 1 VvL-Adviescontract voor digitale publicaties Adviescontract voor de digitale publicatie van een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk of van een Nederlandse vertaling van een literair werk Inleiding

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie Op 14 juni 2013 kan er opnieuw worden ingeschreven voor de IPC- regeling. Deze subsidieregeling

Nadere informatie

MedtechPartners in 2010

MedtechPartners in 2010 Programma 2010 MedtechPartners in 2010 Inleiding Medtechpartners is een samenwerkingsverband tussen (academische) medische centra, onderzoeksinstellingen, (technische) universiteiten en bedrijven in de

Nadere informatie

Installeren van zonnepanelen

Installeren van zonnepanelen Wie zijn we? Wat doen we? Wat is innovatie? Installeren van zonnepanelen Wijnproeven Springwise.com Website die doorschakelt Springwise.com www.multicap.be Draadloze muizenval Kreukpaal Ichoosr Definitie

Nadere informatie

IPR kader voor TKI s. Een handreiking

IPR kader voor TKI s. Een handreiking IPR kader voor TKI s Een handreiking 1 Versie juni 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie LIJST MET AFKORTINGEN... 6 INTRODUCTIE... 1 TOTSTANDKOMING KADER... 4 HOOFDSTUK 1: MOTIEVEN

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector Welkom, deze voorstelling zal om 10u00 beginnen. Indien u correct bent aangemeld zou u nu een muziekje moeten horen. Indien u niets hoort, controleer

Nadere informatie

VALORISATIEREGELING MAASTRO CLINIC

VALORISATIEREGELING MAASTRO CLINIC VALORISATIEREGELING MAASTRO CLINIC Maastricht, maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context van deze nota P. 2 2. Welke producten lenen zich voor valorisatie? P. 3 3. Hoe worden deze producten gevaloriseerd?

Nadere informatie

Checklist Samenwerking

Checklist Samenwerking Checklist Samenwerking 1 Partner in gezond ondernemerschap Checklist Samenwerken 2013 Uitgave Ontwerp vormgeving Drukwerk FNV Zelfstandigen 2013 Ida Rouwenhorst, Amsterdam Digitaal FNV Zelfstandigen FNV

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl Instrumenten TNO voor MKB-Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Challenge Technologisch consult in samenwerking

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

PATENTBESCHERMING UITBREIDEN

PATENTBESCHERMING UITBREIDEN PATENTBESCHERMING UITBREIDEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

1.1 SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR

1.1 SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR 1 1. INLEIDING 1.1 SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor, die in juni 2016 wordt gelanceerd, is

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delft Patents BV

Algemene Voorwaarden Delft Patents BV Algemene Voorwaarden Delft Patents BV 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Delft Patents BV en zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Den Haag. Algemene inkoop- of andere

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen Subsidievoorwaarden Wetenschappelijk Onderzoek 2017 Patiëntenverenigingen INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE... 1 Doel 1 Wie kan subsidie aanvragen? 1 Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen 1 Wat bieden

Nadere informatie

Biomedische Technologie

Biomedische Technologie 23 September 2013 1 Biomedische Technologie BMT gestudeerd van 2004 2010 Heerendispuut Lanistae van 2005 heden 19 e bestuur Protagoras in jaar 2007 2008 Externe Betrekkingen en vicevoorzitter Master Biomedical

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie