Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas Fase 1: Voorstudie naar de effecten op de zoutindringing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas Fase 1: Voorstudie naar de effecten op de zoutindringing"

Transcriptie

1 Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas Fase 1: Voorstudie naar de effecten op de zoutindringing C. Kuijper, T. v.d. Kaaij Deltares, 29

2 Titel Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas Opdrachtgever Waterdienst Project Kenmerk ZKS-2 Pagina's 127 Trefwoorden Zoutindringing, bodemverondieping, Noordelijk Deltabekken, trapjeslijn Samenvatting Eind jaren 6/begin jaren 7 van de 2e eeuw is in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas de zogenaamde trapjeslijn aangelegd. Met deze trapjeslijn zijn de minimale en maximale waterdiepten voor opeenvolgende trajecten (treden) vastgelegd tussen globaal kmr. 135 en kmr. 99. Het doel van de trapjeslijn is de verzilting vanuit zee te beperken en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen vanuit de scheepvaart. In 2 en 22 zijn de minimale diepten van de treden op de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas vergroot ten behoeve van een betere bereikbaarheid van de Waalhaven voor cruiseschepen. Dit heeft ertoe geleid, dat de maximale diepte volgens de oorspronkelijke definitie van de trapjeslijn tussen kmr. 14 en 114 met,5 m groter is geworden. Verder heeft het niet onderhouden van de trapjeslijn ertoe geleid, dat de bodem op natuurlijke wijze dieper is komen te liggen dan de bodemligging volgens de trapjeslijn: de Nieuwe Waterweg en het westelijke deel van de Nieuwe Maas (tot kmr. 14) gemiddeld,5 m en de Nieuwe Maas tussen kmr. 14 en 11 gemiddeld,2 m. Door Rijkswaterstaat wordt overwogen de trapjeslijn te herstellen, om te bereiken dat de mate van verzilting ter plaatse van innamelocaties afneemt. In deze voorstudie zijn de effecten van het herstel van de trapjeslijn op de verzilting van het Noordelijk Deltabekken beschreven. Op basis van (i) theoretische overwegingen, (ii) in het verleden uitgevoerd onderzoek (o.a. in het Getijmodel Rijnmond) en (iii) simulaties met een analytisch model wordt geconcludeerd, dat herstel van de trapjeslijn een vermindering van de zoutindringing tot gevolg zal hebben. De effecten nabij de punt van de zouttong, van Brienenoordbrug en Beerenplaat, bedragen voor een relatief lage Bovenrijnafvoer van 8 m 3 /s als eerste schatting 1 mg Cl - /l (Beerenplaat) à 2 mg Cl - /l (van Brienenoordbrug) ofwel ongeveer 15 à 2% van de lokale gehalten. Bij een Bovenrijnafvoer van 11 m 3 /s is de reductie kleiner (van Brienenoordbrug) of zelfs nul indien geen verzilting optreedt (Beerenplaat). Deze waarden hebben betrekking op tijdsgemiddelde concentraties gedurende 14,5 dagen. De reductie is van dezelfde grootte als de gehanteerde grenswaarden voor het chloridegehalte bij innamepunten, zodat een herstel van de trapjeslijn de verziltingsituatie bij deze locaties daadwerkelijk zal verbeteren.

3 Titel Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas Opdrachtgever Waterdienst Project Kenmerk ZKS-2 Pagina's 127 Uit een eerste analyse van gemeten chlorideconcentraties kan niet worden afgeleid, dat nabij de punt van de zouttong de verziltingsituatie zou zijn verslechterd ten opzichte van het begin van de jaren 7 van de vorige eeuw. De geringere achtergrondconcentratie van het door de Rijn aangevoerde water, momenteel bij Lobith ongeveer 1 mg Cl - /l lager, speelt hierbij een belangrijke rol. Bij een besluit de trapjeslijn te herstellen dient er inzicht te zijn in de daarmee gemoeide kosten. Een globale kostenschatting voor het herstel en het jaarlijks onderhoud van de trapjeslijn is gegeven. De resultaten van Fase 1 van het onderzoek geven aan, dat herstel van de trapjeslijn bij lage Bovenrijnafvoeren tot een daadwerkelijke reductie van de chloridegehalten ter plaatse van van Brienenoordbrug en Beerenplaat kan leiden. Deze reductie is van dezelfde grootte als de gehanteerde norm voor de chlorideconcentraties, welke voor de meeste innamelocaties een paar honderd mg/l bedraagt. Tijdens Fase 2 van het onderzoek zal het verwachte effect van het herstel van de trapjeslijn nader worden gekwantificeerd door de inzet van numerieke rekenmodellen en een gedetailleerde analyse van meetdata. Op deze wijze zal, samen met de bereikte resultaten van Fase 1, een bandbreedte kunnen worden aangegeven voor de reductie in de chlorideconcentratie als gevolg van het terugkeren naar een bodemprofiel volgens de oorspronkelijke trapjeslijn.

4 Titel Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas Opdrachtgever Waterdienst Project Kenmerk ZKS-2 Pagina's 127 Concreet wordt voor Fase 2 het volgende voorgesteld: 1. De opzet van het modelinstrumentarium. Dit instrumentarium heeft betrekking op het analytische model uit Fase 1 in combinatie met het ééndimensionale model SOBEK en het driedimensionale model ZEEDELTA van Rijkswaterstaat. (t.b.v. verdere berekening van de effecten van herstel trapjeslijn 2. Met de opgezette modellen het verder kwantificeren van effecten van herstel(varianten!) van de trapjeslijn en andere aanpassingen aan de bodem op de zoutindringing. 3. Onderzoek naar effecten van andere ontwikkelingen op de zoutindringing, vooral gevolgen van (i) de klimaatverandering (gemiddeld zeeniveau, rivierafvoer), (ii) beheer Haringvlietsluizen en (iii) nog nader te bepalen zaken. 4. Uitgebreide kostenberekeningen per aanlegscenario (zeegrind, zeezand, lokale onderhoudsbagger/rondbaggeren etc.), e.e.a. nader af te spreken op de workshop. 5. Uitgebreide data analyse. Dit is een voortzetting van het onderdeel data-analyse uit Fase 1. Nu worden andere meetgegevens (vaste meetnet) gebruikt en de analyse wordt uitgebreid met een statistische aanpak, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de volgende parameters: (i) het verschil hoogwater Hoek van Holland / laagwater Moerdijk (HL-parameter) en het verschil laagwater Hoek van Holland / hoogwater Moerdijk (LH-parameter), (ii) de Bovenrijnafvoer, (iii) het chloridegehalte hiervan én (iv) de gemiddelde bodemdiepten van de Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Oude Maas, 6. Analyse bodemontwikkeling trapjeslijn vanaf 197. O.a. wordt bij dit onderdeel de effectiviteit/stabiliteit van de grindafdeklagen uit de jaren 7 onderzocht. 7. Onderzoek naar de effecten van het aanpassen van de bodem van de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas op de maximale hoogwaterstanden. 8. Aanvullende literatuurstudie, dit vanwege de grote hoeveelheid documentatie die boven tafel is gekomen. Op deze wijze kunnen de resultaten van de voorstudie nader worden onderbouwd met rekenmodellen met (i) meer fysica maar minder flexibiliteit (rekentijden) en (ii) meer empirie maar meer flexibiliteit, aangevuld met een data-analyse welke onafhankelijk is van de toegepaste modellen. A priori kan niet worden aangegeven of met de data-analyse de effecten van bodemveranderingen op de zoutverdeling kunnen worden afgeleid. Indien dit wel het geval is, zullen de verkregen systeemrelaties belangrijk bijdragen aan kennis van de zoutverdeling van het Noordelijk Deltabekken. Deze kennis kan vervolgens weer worden gebruikt bij de verificatie van numerieke modellen. Indien uit Fase 1 en 2 blijkt dat het herstel van de trapjeslijn een positieve invloed op het verminderen van de zoutindringing heeft, zullen in Fase 3 overige effecten van de trapjeslijn worden beschouwd:

5 Titel Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas Opdrachtgever Waterdienst Project Kenmerk ZKS-2 Pagina's 127 Veiligheid: Komt het functioneren van de Maeslantkering in gevaar? Ecologie: Wat is het effect van de maatregel op de ecologie en de geldende ecologische doelstellingen? Wat is het effect van het herstel van de trapjeslijn op het natuurgebied ter hoogte van kilometerraai 12, Gors Rozenburg? Baggeronderhoud: Neemt het baggeronderhoud van vaargeul en havens toe? Scheepvaart: Zijn er indirecte kosten, zoals hinder voor de scheepvaart, gemoeid met de aanleg van de trapjeslijn? Mogelijke alternatieve ingrepen die het herstel van de trapjeslijn onnodig kunnen maken (zoals inlaten in Rijnland vanuit het noorden), zullen in Fase 3 ook aan de orde komen. Nagegaan wordt of deze maatregelen mogelijk duurzamer en kosteneffectiever zijn dan het herstel van de trapjeslijn. Versie Datum Auteur Paraaf Review Paraaf Goedkeuring Paraaf C. Kuijper, T. v.d. Kaaij C. Kuijper, T. v.d. Kaaij C. Kuijper, T. v.d. Kaaij C. Kuijper, T. v.d. Kaaij A. Nolte T. Schilperoort Status definitief

6 Inhoud 1 Begin hier Achtergronden van de studie Inrichting en doelstellingen van de voorstudie Uitgevoerde activiteiten vooronderzoek 5 2 Literatuuronderzoek Inhomogene stroming in het Noordelijk Deltabekken Kentallen en classificatie Onderzoek naar zoutindringing: algemeen Onderzoek naar zoutindringing: Noordelijk Deltabekken Onderzoek in het eerste Getijmodel Rijnmond Onderzoek in het tweede Getijmodel Rijnmond 24 3 Dataverzameling en analyse Langjarige trends chlorideconcentraties Noordelijk Deltabekken Chloridegehalten ter plaatse van waterinnamepunten Bodemligging trapjeslijn Aanleg oorspronkelijke trapjeslijn Bodemverandering t.p.v. trapjeslijn sinds Onderzoek verzilting problematiek Algemeen Invloed ingrepen op verzilting Afsluiting Haringvliet, beheer Haringvlietsluizen Aanleg trapjeslijn Nieuwe Waterweg Openstellen Beerdam e Aanpassing trapjeslijn (2) e Aanpassing trapjeslijn (22) Aanleg Maasvlakte Toename verzilting als gevolg van gewijzigd klimaat Visie deltacommissie Conclusies zoutindringing/verzilting 54 5 Analyse van beschikbaar modelinstrumentarium Algemeen Reproductie effecten van verondiepingen met analytisch model Inleiding Verificatie analytisch model Verwacht effect herstel trapjeslijn op de zoutverdeling Conclusies beschikbaar modelinstrumentarium voor fase Globale kostenraming herstel en onderhoud van de trapjeslijn 7 7 Conclusies 71 8 Fase 2 en doorkijk Fase Plan van aanpak fase 2 74 i

7 8.2 Doorkijk Fase Literatuur 76 Bijlage(n) A Verzamelde documentatie 79 B Geraadpleegde documenten 81 C Beschrijving, verificatie en toepassing analytisch Savenije model 87 C.1 Achtergrond 87 C.2 Beschrijving analytisch-empirisch model volgens Savenije 87 C.3 Aanpassingen model Savenije voor toepassing op het Noordelijk Deltabekken 89 C.4 Verificatie aangepaste Savenije model aan metingen in Getijmodel Rijnmond 9 C.5 Verificatie aangepaste Savenije model aan veldmetingen 16 C.6 Conclusies en aanbevelingen 17 C.7 Schatting effect herstel trapjeslijn 18 C.7.1 Schematisatie 18 C.7.2 Resultaten simulaties 113 C.7.3 Conclusies 118 C.7.4 Aanbevelingen 118 D Referenties 12 ii

8 1 Begin hier 1.1 Achtergronden van de studie Om de zoutindringing in het Noordelijk Deltabekken tegen te gaan zijn aan het eind van de jaren 6van de vorige eeuw afspraken gemaakt tussen Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf, de waterschappen en andere belanghebbenden over het bodemprofiel in de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas vanaf Rotterdam tot aan de monding van de Nieuwe Waterweg, zie Figuur 1.1 voor een geografisch overzicht van het Noordelijk Deltabekken. Figuur 1.1: Geografisch overzicht Noordelijk Deltabekken (afkomstig van Google Maps) Het kunstmatig aangebrachte bodemprofiel in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas heeft een trapvormige langsdoorsnede en is bekend onder de naam trapjeslijn. De aanleg van de trapjeslijn en de bouw en aansluitend het gebruik van de Haringvlietsluizen hebben ertoe geleid dat de in de jaren 6 toegenomen invloed vanuit zee op de verzilting is teruggedrongen tot het niveau van de jaren vijftig. Bij de aanleg van de trapjeslijn moest voldaan worden aan het criterium t.a.v. de maximaal toelaatbare diepte m.b.t. de zoutindringing en, in de vaargeul, de minimale diepte m.b.t. de scheepvaart. Hiervoor moest de rivierbodem op een groot gedeelte van het traject worden opgehoogd en op andere gedeelten worden verdiept. Op enkele riviertrajecten, vooral op het traject van de Nieuwe Maas (de hoogste trede van de trapjeslijn), is de bodem afgedekt met een laag grind om erosie van de bodem tegen te gaan. Bij de aanleg van de treden westwaarts van Rotterdam werd tot eind 1973 het principe van rondbaggeren gehanteerd. Hierbij werd de gezogen specie uit de vaargeul direct in de nabij gelegen diepe Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 1

9 gaten of geulen gestort. De aanleg op de Nieuwe Maas was eind 1972 voltooid en op de Nieuwe Waterweg eind De wijze van aanleg is weergegeven in figuur 1.2. Figuur 1.2: Trapjeslijn rond de periode van aanleg (Rijkswaterstaat, 1988). De oorspronkelijke trapjeslijn, zoals aangelegd in 1972, is ten behoeve van de scheepvaart, aangepast in zowel 2 als 22 (Rijkswaterstaat 24a). Tabel 1.1 geeft minimale en maximale diepten beneden NAP van zowel de oorspronkelijke trapjeslijn als de twee herzieningen. De minimale diepte is de voor de scheepvaart benodigde vaardiepte. Een overdiepte van.3 m op de minimale diepte is toegestaan om te voorkomen dat continu gebaggerd moet worden. De maximale diepte is de maximaal toelaatbare diepte in verband met het tegengaan van zoutindringing. Tabel 1.1: Maximale diepte volgens trapjeslijn (vet) en minimale diepte t.b.v. scheepvaart. Maximale/minimale bodemligging (m t.o.v. NAP) Rivier Traject (km km) oorspronkelijk 1 e herziening (2) 2 e herziening (22) Maasmond Nieuwe Waterweg / / / -15. Nieuwe Maas / / / / / / / / / -7.5 Uit Tabel 1.1 volgt, dat alleen voor het traject 14,4-114, de maximale diepte groter is geworden dan die volgens het oorspronkelijke profiel (verdieping van NAP-14, m naar NAP- 14,5 m). vanaf het eind van de jaren 7 is de trapjeslijn niet intensief onderhouden. Hierdoor is op veel plaatsen in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas de bodemligging op dit Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 2

10 moment dieper dan destijds afgesproken met mogelijke gevolgen voor de zoutindringing in het gebied. Figuur 1.3 toont de bodemligging per kilometer vaargeul en gemiddeld per trede van de trapjeslijn volgens de lodingen van maart 28. Eveneens is het theoretische lengteprofiel (22) van de trapjeslijn weergegeven. Gemeten bodem Nieuwe Waterweg-Nieuwe Maas - maart 28 en trapjeslijn 22 gemiddelde diepte in de vaargeul Gemiddeld per trede van trapjeslijn Trapjeslijn Diepte [m NAP] Kilometerraai Figuur 1.3: Trapjeslijn Nieuwe Waterweg Nieuwe Maas en bodemligging maart 28 (gegevens Rijkswaterstaat per d.d ). Uit Figuur 1.3 blijkt, dat tussen kmr. 133 (kop splitsingsdam) en kmr. 15 de gemeten bodem ongeveer,5 m dieper is dan de maximale bodemdiepte volgens de trapjeslijn (22). De trede tussen kmr. 15 en kmr. 11 is,2 m te diep. De verzilting via de Nieuwe Waterweg is voor de land- en tuinbouw in tijden van droogte een probleem. Vooral het inlaatpunt bij Gouda heeft dan te kampen met (te zeer) verhoogde zoutconcentraties. Ook de (nood)inlaat op de Oude Maas ter plaatse van Beerenplaat is een belangrijk innamepunt voor zoet water. Rijkswaterstaat wil onderzoeken of het herstel van de trapjeslijn kan bijdragen aan de vermindering van het risico op te hoge zoutconcentraties bij de zoetwaterinlaten. Mogelijk kan dit herstel in een volgend onderhoudscontract voor de waterbodem van Nieuwe Maas/Nieuwe Waterweg worden meegenomen. Door de Infraprovider van RWS Zuid-Holland is aan de afdeling Advies van RWS Zuid-Holland gevraagd om adviezen te leveren voor dit in 21 op te stellen contract. Deze adviezen betreffen onder andere: welke wijze van herstel het meest effectief is, wat een realistisch tijdschema is voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 3

11 1.2 Inrichting en doelstellingen van de voorstudie Op 17 september en 18 november 28 is over de bovengenoemde onderzoeksvraag overlegd tussen medewerkers van Rijkswaterstaat Dienst Zuid Holland, de Waterdienst en medewerkers van Deltares. Tijdens dit overleg is afgesproken dat het onderzoek in drie fasen zal worden uitgevoerd: Fase 1: Fase 2: Fase 3: vooronderzoek (voorliggend rapport); bepaling effect herstel trapjeslijn op zoutindringing, uit te voeren in het voorjaar en de zomer van 29; bepaling overige effecten herstel trapjeslijn als er een positief effect op zoutindringing is en onderzoek naar alternatief voor herstel trapjeslijn, gereed in oktober 29. De doelstellingen van het vooronderzoek (Fase 1) zijn als volgt: Het komen tot een eerste beeld van de verziltingsituatie van het Noordelijk Deltabekken en vooral veranderingen hierin sinds de afsluiting van het Haringvliet; Het geven van een eerste schatting van het effect van het herstel van de trapjeslijn op de zoutverdeling in het algemeen en de zoutgehalten nabij de punt van de zouttong in het bijzonder; Het opstellen van een eerste kostenschatting voor het herstel uitgaande van de huidige bodemligging op de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas ten opzichte van het theoretische profiel van de trapjeslijn. Op basis van de bereikte resultaten (te verwachten reductie in zoutgehalten versus kosten voor herstel trapjeslijn) dient vervolgens te worden besloten of een meer gedetailleerde studie zinvol en mogelijk is tijdens Fase 2. Tot dit vervolg zal worden besloten na een presentatie van de resultaten van het vooronderzoek tijdens een workshop met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat. Deze rapportage heeft betrekking op Fase 1, het vooronderzoek, resulterend in een plan van aanpak voor Fase 2. Fase 3 wordt uitgevoerd indien het herstel van de trapjeslijn inderdaad wordt overwogen gegeven de uitkomsten van Fase 2. Dit project heeft RWS Waterdienst zaaknummer Het wordt uitgevoerd onder de raamovereenkomst tussen RWS en Deltares van 28 februari 28 met referentie WD Voorliggend verslag betreft de conceptrapportage van het vooronderzoek. Het vooronderzoek is uitgevoerd door ir. Th. van der Kaaij en ir. C. Kuijper van Deltares. De begeleiding van de studie was in handen van drs. A. de Swaaf van de Waterdienst en ing. A. Broekhuizen van de Dienst Zuid-Holland van Rijkswaterstaat. De uitgevoerde activiteiten tijdens dit vooronderzoek worden beschreven in de navolgende paragraaf. Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 4

12 1.3 Uitgevoerde activiteiten vooronderzoek Als onderdeel van het vooronderzoek zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 1. Literatuuronderzoek Doel van het literatuuronderzoek is het samenvatten van de bestaande kennis met betrekking tot zoutindringing, vooral waar het de relatie tussen de waterdiepte en de zoutindringing betreft. Dit betreft voor een belangrijk deel eerder uitgevoerd onderzoek in de Getijgoot en in het Getijmodel Rijnmond van het voormalige Waterloopkundig Laboratorium in de jaren 7 en 8 van de vorige eeuw. Het onderzoek in het getijmodel was specifiek gericht op het Noordelijk Deltabekken. Daarnaast is recenter onderzoek beschikbaar over de zoutindringing in het Noordelijk Deltabekken, de zoetwatervoorziening in het gebied en gevolgen van ingrepen. In veel gevallen betreft dit studies van Rijkswaterstaat zelf of uitbesteed onderzoek aan anderen. Dit materiaal is eveneens verzameld en bestudeerd. De resultaten van het literatuuronderzoek zijn beschreven in Hoofdstuk 2. Een lijst met de in dit kader verzamelde informatie is bijgevoegd in Appendix A. 2. Dataverzameling en analyse Voor een analyse op basis van beschikbare meetgegevens zijn afvoerreeksen en zoutgehaltes in het hoofdwatersysteem en bij de innamepunten gemobiliseerd. Gebruik is gemaakt van informatie uit Waterbase (van Brienenoordbrug, Maassluis en Lobith), data toegeleverd door het Hoogheemraadschap Rijnland (Gouda) en gegevens van het Regionale zoutmeetnet (Beerenplaat). Informatie met betrekking tot de bodemligging over het traject van de trapjeslijn én historische veranderingen hierin is eveneens bestudeerd. De analyse van de verzamelde meetdata is opgenomen in Hoofdstuk Onderzoek verziltingproblematiek Op basis van beschikbare literatuur is getracht de aard en omvang van de verziltingproblematiek in beeld te brengen. Hierbij zijn de mogelijke effecten van diverse historische ingrepen in het systeem op de verzilting beschouwd. Als onderdeel van deze activiteit is ook aandacht besteed aan de gevolgen van klimaatverandering. Aangegeven is met welke ontwikkelingen van de zeespiegelstijging, afvoeren en waterstanden rekening moet worden gehouden. Het onderzoek naar de verziltingproblematiek wordt beschreven in Hoofdstuk Analyse van beschikbaar modelinstrumentarium Geïnventariseerd is welke modellen voor het voorspellen van de zoutindringing bij Deltares en Rijkswaterstaat beschikbaar zijn. Hierbij is aangegeven wat de mogelijkheden en beperkingen van deze modellen zijn. Een eerste schatting van de effecten van het herstel van Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 5

13 de trapjeslijn op de zoutindringing wordt gegeven met gebruik van een semi-analytische methode van Prof. Savenije van de Technische Universiteit Delft. De resultaten van deze activiteit zijn beschreven in Hoofdstuk Globale kostenraming herstel trapjeslijn De globale kosten van het herstel van de trapjeslijn met een voor de hand liggend scenario bijvoorbeeld met zand uit de Noordzee - zijn globaal geschat. De kosten voor herstel zijn voor RWS een belangrijke factor in de besluitvorming. Hierbij is ook aandacht besteed aan de onderhoudskosten ná het herstel van de trapjeslijn. De globale kostenraming voor het herstel van de trapjeslijn is opgenomen in Hoofdstuk Conclusies De conclusies van het onderzoek zijn tenslotte samengevat in Hoofdstuk Plan van aanpak voor fase 2 Op basis van de uitkomst van het vooronderzoek, is een Plan van Aanpak voor Fase 2 gemaakt. Ook wordt op hoofdlijnen ingegaan op mogelijke activiteiten voor Fase 3 van het onderzoek. Het Plan van Aanpak wordt beschreven in Hoofdstuk 8. Appendix A bevat de in het kader van deze voorstudie verzamelde documentatie. Indien in de tekst naar deze documentatie wordt verwezen is de betreffende referentie opgenomen in het literatuuroverzicht in Hoofdstuk 9. In Appendix B is voor een aantal van de geraadpleegde documenten een korte samenvatting opgenomen. Appendix C geeft een beschrijving van het analytische model gebaseerd op de aanpak volgens Savenije (25). In Appendix C wordt uitvoerig ingegaan op de verificatie van dit model aan de hand van metingen in het Getijmodel Rijnmond en wordt het model toegepast op de onderhavige onderzoeksvraag, i.c. het effect van het herstel van de trapjeslijn op de zoutverdeling. De belangrijkste bevindingen worden gepresenteerd in Par. 5.2 van de hoofdtekst. Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 6

14 2 Literatuuronderzoek 2.1 Inhomogene stroming in het Noordelijk Deltabekken Karakteristieken Noordelijk Deltabekken Het Noordelijk Deltabekken bestaat uit een stelsel van prismatische riviertakken, ofwel riviertakken met een in lengterichting uniforme dwarsdoorsnede. Dit in tegenstelling tot alluviale estuaria, waarbij vaak sprake is van een exponentieel veranderende dwarsdoorsnede in lengterichting. Het Hollandsch Diep en Haringvliet nemen ongeveer de helft van de totale komberging van het Noordelijk Deltabekken voor hun rekening. Daarnaast is veel komberging aanwezig in de havens langs de Nieuwe Maas en in de Maasvlakte. De riviertakken komen samen of splitsen zich ter plaatse van knooppunten. Hierdoor kunnen in het Noordelijk Deltabekken diverse eilanden worden onderscheiden. De toevoer van zoet water vindt plaats via de Lek, Waal en Maas. Afvoer van het water verloopt via de Nieuwe Waterweg, Haringvlietsluizen (bij Bovenrijnafvoeren vanaf 17 m 3 /s) en voor een klein deel via de Volkeraksluizen en de innamepunten in het gebied waaronder Gouda. Sinds de doorsteek van de Beerdam op 8 november 1997 en 3 juni 1998 (de Goederen en Fioole, 23) wordt het rivierwater ook afgevoerd via het Hartelkanaal (in 1981 in open verbinding gebracht met de Oude Maas) en het Beerkanaal. Zoutindringing in relatie tot innamepunten voor zoet water De zoutindringing beperkt zich meestal tot de Nieuwe Waterweg, en het westelijke deel van de Nieuwe en Oude Maas. Bij lage afvoeren kan de punt van de zouttong reiken tot Krimpen aan de IJssel langs de Hollandsche IJssel en Beerenplaat op de Oude Maas bij het Spui. Verzilting van de Hollandsche IJssel en het Spui kan tot problemen leiden ter plaatse van de innamepunten van zoet water bij Gouda en Bernisse. Figuur 2.1 geeft een overzicht van innamepunten in het Noordelijk Deltabekken voor de drinkwatervoorziening en de landbouw. Bij extreme condities, lage rivierafvoer in combinatie met doodtij en/of middenstandsverandering op zee ten gevolge van storm, kan het zout komen tot op de Lek en de Oude Maas bij Dordrecht en zelfs via het Spui en de Dordtsche Kil het Haringvliet en Hollandsch Diep bereiken. In dat geval wordt gesproken van achterwaartse verzilting. Dit betreft dan meestal een kortstondige verzilting gedurende enkele uren. Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 7

15 Figuur 2.1:Waterinnamepunten voor drinkwater en landbouw. Voor de verschillende innamepunten gelden verschillende normen met betrekking tot de maximaal toelaatbare chloriniteit van het ingenomen water. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de normen zoals gehanteerd door de verschillende waterschappen en drinkwaterbedrijven in het Noordelijk Deltabekken. Tabel 2.1: Grenswaarden chloridegehalten bij innamelocaties. Inname locatie Norm [mg/l] HHS van Rijnland: inname bij Gouda 25 HHS van Schieland en Krimpenerwaard stedelijk gebied overig (maximum) HHS De Stichtse Rijnlanden streefwaarde maximum HHS Hollandse Delta: inname Koert: landbouw drinkwater Inzet Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) 25-3 Innamepunt Bernisse (overbruggingperiode 7 uur) 15 Innamepunt Beerenplaat t.b.v. drinkwaterwinning 15 Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 8

16 Fysische processen inhomogene stroming De inhomogene stroming betreft de stroming van zoet en zout water, zoals deze wordt bepaald door het getij, de rivierafvoer, middenstandsveranderingen op zee ten gevolge van stormen en dichtheidsverschillen tussen het zoute zeewater en het zoete rivierwater. Corioliseffecten zijn in smalle estuaria als het Noordelijk Deltabekken in het algemeen te verwaarlozen. Het dichtheidsverschil tussen het zee- en rivierwater leidt tot een drukgradiënt in landwaartse richting, welke toeneemt met de diepte. Hierdoor ontstaat een netto (= getijgemiddelde) landwaartse stroming bij de bodem, die wordt gecompenseerd door een netto zeewaartse stroming nabij het wateroppervlak. Deze verticale circulatie, welke vaak wordt aangeduid als gravitatiecirculatie, leidt tot een verticale gelaagdheid met relatief zoet water nabij het oppervlak en relatief zout water nabij de bodem. Opgemerkt wordt, dat deze verticale gelaagdheid niet de oorzaak maar het gevolg is van de circulatiestroming. Hoewel de netto uitwisseling van water ten gevolge van alleen de gravitatiecirculatie nul is, ontstaat hierdoor wel een netto zouttransport in stroomopwaartse richting. Door menging, bijvoorbeeld ten gevolge van de getijdynamiek, kan deze gelaagdheid worden afgebroken. Bij een relatief sterk getij (bijvoorbeeld springtij) zal de bijdrage van de gravitatiecirculatie aan het zouttransport daarom kleiner zijn dan tijdens een relatief zwak getij (doodtij). Gemiddeld neemt in het Noordelijk Deltabekken de gravitatiecirculatie ter plaatse van de mond van de Waterweg ongeveer de helft van het totale zouttransport voor haar rekening (Waterloopkundig Laboratorium, 1981). Op dit aspect wordt in Par. 2.2 uitgebreid ingegaan. Relevante tijdschalen De interactie tussen de periodieke waterbeweging enerzijds en de geometrie incl. bodem anderzijds resulteert in een driedimensionale stroming, waarbij de stroomsnelheden en de chlorideconcentraties tijdsafhankelijk variëren. De relevante tijdschalen voor de getijbeweging betreffen de dubbeldaagse getijperiode (~ 12,5 uur), welke wordt beïnvloed door de dagelijkse ongelijkheid, en de doodtij-springtij cyclus (~ 14,5 dagen). Minder dominante effecten spelen op nog grotere tijdschalen, zoals de 18,6 jaars cyclus (een gevolg van de variatie van de hoek van de maan met het equatorvlak van de aarde), en decennia tot eeuwen gerelateerd aan klimatologische veranderingen (o.a. toename van de getijslag). Voor de rivierafvoer is de seizoensvariatie op de tijdschaal van een jaar van belang evenals wijzigingen hierin ten gevolge van klimaatveranderingen. Seizoens- en klimatologische effecten spelen ook voor de middenstandsveranderingen op zee in de vorm van het optreden van stormen gedurende het najaar. Mengingsprocessen Het transport van zout door de waterbeweging wordt mede bepaald door diverse mengingsprocessen. Op de kleinste schaal betreft dit menging door turbulente fluctuaties van de snelheden, welke het gevolg is van bijvoorbeeld de getijbeweging. Op grotere schalen is menging het gevolg van wisselwerking met de geometrie. In brede estuaria kan bijvoorbeeld door de aanwezigheid van eb- en vloedgeulen grootschalige menging ontstaan. Voor het Noordelijk Deltabekken treedt grootschalige menging op ten gevolge van uitwisseling tussen een riviertak en naastliggende havens en tussen riviertak en kribvakken ( tidal trapping ). Deze uitwisseling is het gevolg van komvulling en lediging door het getij, Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 9

17 dichtheidsverschillen tussen rivier en haven en neren in de havenmond. Analoog kan de gravitatiecirculatie ook als grootschalige menging worden beschouwd, omdat in langsrichting zoet en zout water worden uitgewisseld. Verder geldt dat eveneens grootschalige menging optreedt tussen de Nieuwe en Oude Maas als gevolg van faseverschillen in het horizontale getij op beide riviertakken. Tenslotte kan ook sprake zijn van menging door wind (circulatiestromen vooral in brede estuaria) en door scheepvaart. De laatste speelt in het Noordelijk Deltabekken mogelijk een rol (Waterloopkundig Laboratorium, 1981). Samenvatting De geometrie van het Noordelijk Deltabekken kenmerkt zich door een vertakt rivierenstelsel. De riviertakken hebben een prismatische doorsnede en omsluiten eilanden in het gebied. In het gebied is een groot aantal zoetwaterinnamepunten, o.a. ter plaatse van Gouda langs de Hollandsche IJssel en Bernisse langs het Spui. De waterbeweging wordt geforceerd door het (i) getij ter plaatse van de mond van de Waterweg (Hoek van Holland), (ii) de toevoer van rivierwater via Lek, Waal en Maas, (iii) de afvoer van rivierwater via de Nieuwe Waterweg, het Hartel- en Beerkanaal, de Haringvlietsluizen (bij hogere Bovenrijnafvoeren) en beperkt via de Volkeraksluizen, (iv) het dichtheidverschil tussen het zee- en rivierwater en (v) middenstandsveranderingen op zee ten gevolge van wind. De toevoer van zout vanuit zee met de getijbeweging verloopt via de Nieuwe Waterweg en het Beer- en Hartelkanaal naar de Oude en Nieuwe Maas. Ten gevolge van de dichtheidsverschillen ontstaat een extra verticale circulatie, die bijdraagt aan de zoutindringing. Voor het Noordelijk Deltabekken is dit een belangrijk mechanisme, wat kan worden beschouwd als grootschalige menging. Andere grootschalige mengmechanismen betreffen de uitwisseling tussen riviertakken en havens en de faseverschillen tussen de Nieuwe en Oude Maas. Scheepvaart is mogelijk ook van invloed op de menging. 2.2 Kentallen en classificatie Met dimensieloze kentallen kan de toestand van een systeem worden aangegeven. Bekende kentallen in de stromingsleer zijn het Reynoldsgetal (stroming is laminair of turbulent) en het Froudegetal (stroming is sub- of superkritisch). Kentallen zijn vaak gebaseerd op fysische overwegingen en worden gebruikt voor classificatieschema s. De volgende kentallen voor de classificatie van estuaria met betrekking tot de gelaagdheid worden gehanteerd, zie bijvoorbeeld Abraham (1982) en Savenije (25): De verhouding tussen het volume rivierwater en volume zeewater ten gevolge van het getij, dat gedurende een getijperiode het estuarium instroomt, wordt gegeven door het getal van Canter Cremers N: N Q T P riv riv (2.1) t U v met Q riv de rivierafvoer [m 3 /s], T de getijperiode [s], P t het vloedvolume [m 3 ], U riv = Q riv / A [m/s], A [m 2 ] het dwarsprofieloppervlak in de monding en v de amplitude van de getijsnelheid [m/s]. Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 1

18 De verhouding tussen de hoeveelheid (potentiële) energie, die nodig is om zout water uit de onderlaag van de waterkolom uit te wisselen (mengen) met zoet water uit de bovenlaag en de hoeveelheid kinetische energie, die hiervoor beschikbaar is vanuit de getijstroming, wordt beschreven met het Estuarine Richardson getal N R : N gh Q T riv R (2.2) 2 v Pt met het dichtheidsverschil tussen zee- en rivierwater [kg/m 3 ], de referentiedichtheid van het rivierwater [kg/m 3 ], g de gravitatieversnelling [m/s 2 ] en h de gemiddelde waterdiepte [m]. Indien de getijdynamiek sterk is (veel kinetische energie), terwijl de benodigde energie voor menging gering is (bijv. bij geringe waterdiepte), dan leidt dit tot een lage waarde voor N R (gemengde situatie). Vergelijking (2.2) kan eveneens worden geschreven als: N R N (2.3a) F d waarbij het interne Froudegetal F d gedefinieerd is als (Savenije, 25): 2 v Fd gh (2.3b) De kentallen N en F d zullen later worden gebruikt bij de beschrijving van de minimale zoutindringingslengte op basis van proeven in de (oude) Getijgoot. Indien N R groter is dan,8 is sprake van sterke gelaagdheid en voor N R kleiner dan,8 geldt, dat het estuarium goed gemengd is. Voor tussenliggende waarden (,8 < N R <,8) wordt gesproken van een gedeeltelijk gemengd estuarium (Abraham, 1982). Abraham (1982) leidt op basis van veldmetingen in 198, 1956 en 1971 voor N R in kmr. 13 als waarden af,43, 1,2 en 2,3. Dit betekent, dat sprake is van een sterke gelaagdheid tot een gedeeltelijk gemengde situatie. In (Waterloopkundig Laboratorium, 1981) wordt op basis van (de inverse van) N R geconcludeerd, dat sprake is van een gedeeltelijk gemengd estuarium (N R is,4 à 2), liggend dichter bij gelaagde dan gemengde systemen. Opgemerkt wordt, dat waarden voor N R tijdens doodtij- en springtijsituaties kunnen verschillen evenals tijdens hoge en lage afvoersituaties. Op basis van de gedeeltelijk gemengde tot gelaagde condities voor de Nieuwe Waterweg mag worden verwacht, dat de gravitatiecirculatie een belangrijke bijdrage geeft aan het netto (getijgemiddelde) zouttransport. Voor geschematiseerde condities (o.a. geen variatie van de dwarsdoorsnede in lengterichting en geen variaties van snelheid en concentratie in dwarsrichting) hebben Hansen en Rattray (1966) een classificatiediagram opgesteld, dat het relatieve belang van de gravitatiecirculatie (1- ) ten opzichte van andere mechanismen ( ) Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 11

19 voor het netto landwaartse zouttransport aangeeft. Voor de Nieuwe Waterweg blijkt te gelden.5, zie Abraham (1981) en Waterloopkundig Laboratorium (1981). Samenvatting Bij de classificatie van estuaria wordt gebruik gemaakt van dimensieloze kentallen zoals het Canter Cremers getal, het interne Froude getal en het Estuarine Richardson getal. Het Noordelijk Deltabekken wordt volgens het Estuarine Richardson getal geclassificeerd als gedeeltelijk gemengd tot gelaagd. Als gevolg van de variatie van het zoutgehalte in verticale richting (gelaagdheid) draagt de gravitatiecirculatie substantieel bij aan het landwaartse zouttransport en dus de zoutindringing. Toe te passen modellen voor de simulatie van de zoutverdeling in het Noordelijk Deltabekken dienen de gravitatiecirculatie dus expliciet of via empirische relaties te beschouwen. 2.3 Onderzoek naar zoutindringing: algemeen Bij experimenteel onderzoek wordt eveneens gebruik gemaakt van de dimensieloze kentallen, zoals genoemd in Par Hierbij wordt een relatie gezocht tussen deze kentallen en bijvoorbeeld de minimale of maximale zoutindringing. Via de kentallen is het dan mogelijk het effect van bijvoorbeeld de waterdiepte op de zoutindringing kwalitatief of kwantitatief aan te geven. Tussen 1968 en 197 is in de Getijgoot van het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek uitgevoerd naar de invloed van getijamplitude, ruwheid, estuariumlengte, rivierafvoer, waterdiepte en dichtheidsverschil op de zoutindringing, zie van Rees (197) en Rigter (1973). Op basis van dimensieanalyses is gezocht naar relaties tussen de zoutindringingslengte en dimensieloze grootheden. Soortgelijke experimenten zijn gedaan bij Waterways Experimental Station (WES) van de US Army Corps of Engineers in de Verenigde Staten, zie Ippen en Harleman (1961). Savenije (25) heeft de zoutindringing in een groot aantal estuaria in de wereld bestudeerd. Op basis van de verzamelde data heeft hij een zoutindringingsmodel ontwikkeld, dat de longitudinale zoutverdeling beschrijft. In het navolgende intermezzo wordt in detail ingegaan op de resultaten van de hiervoor genoemde studies. Met deze literatuurinventarisatie wordt beoogd aan te geven in welke mate een diepteverandering, zoals zich zal voordoen bij een eventueel herstel van de trapjeslijn, in kwalitatieve zin de zoutindringing beïnvloedt. Samenvattende conclusies worden vermeld na het intermezzo. Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 12

20 Intermezzo: literatuurinventarisatie zoutindringing Getijgootonderzoek In (Rijkswaterstaat / Waterloopkundig Laboratorium/wl, 1989) wordt als relatie gegeven: Lg 1 (2.4a) hc FF i 2 16 r met L i de minimale zoutindringingslengte [m], h de gemiddelde waterdiepte [m], C de Chézy-ruwheid [m 1/2 /s]en F [-] en F r [-] de interne Froude getallen gebaseerd op resp. het getij en de rivierafvoer: q q (2.4b) eb r F h gh q (2.4c) r Fr h gh zee rivier (2.4d) rivier waarin q eb het maximale ebdebiet per eenheid van breedte ter plaatse van de overgang goot-zee [m 2 /s], q r de rivierafvoer per eenheid van breedte [m 2 /s] en het relatieve dichtheidsverschil [-] volgens vgl. (2.4d) met zee en rivier de dichtheid van resp. het zee- en rivierwater [kg/m 3 ]. Figuur 2.2 geeft de resultaten van de proeven in de Getijgoot, waarbij de dimensieloos gemaakte minimale zoutindringing is uitgezet als functie van de dimensieloze parameter F F r. Hieruit volgt, dat er een eenduidig verband is tussen beide dimensieloze parameters voor alle onderzochte condities. De proeven, waarbij alleen de gemiddelde waterdiepte is gevarieerd, zijn omkaderd. Herstel van de "trapjeslijn" in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 13

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Platform Zoetwater Regio West-Nederland Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Zout Peil Geen aanvoer Datum 6 maart 2012 Kenmerk 076324540:0.1 Projectnr

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 J.M. de Kok 1201609-000 Deltares, 2010

Nadere informatie

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 256 4750 F 030 256 4755 info@nitg.tno.nl Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving Datum September

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw Samenvatting en conclusies Aanleiding en doel Voor de actualisering van de waterveiligheidsnormen is een aantal jaren terug het beleidstraject

Nadere informatie

Energie uit golven langs oevers en dijken

Energie uit golven langs oevers en dijken Energie uit golven langs oevers en dijken WINN Verkenning energie en golfdemping M. van der Wal M. de Jong O.M. Weiler 1200339-005 Deltares, 2010 Titel Energie uit golven langs oevers en dijken Opdrachtgever

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Validatie Steentoets2008

Validatie Steentoets2008 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Waterdienst Validatie Steentoets8 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen ir M. Klein Breteler Rapport februari 9 Kennisleemtes Steenbekledingen H86 februari

Nadere informatie

Lamellenseparatoren 14 september 2006

Lamellenseparatoren 14 september 2006 14 september 2006 De werking en het zuiveringsrendement van lamellenseparatoren bij afstromend hemelwater Verantwoording Titel Lamellenseparatoren Opdrachtgever Stowa, Tauw bv Examencommisie Ir. F.C.

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Janneke Klein Joachim

Nadere informatie

VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER

VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER definitiestudie VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER RAPPORT 2009 11 Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch waterbeheer definitiestudie RAPPORT

Nadere informatie

Zoetwatervoorziening in Nederland. aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw

Zoetwatervoorziening in Nederland. aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw Zoetwatervoorziening in Nederland aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw Zoetwatervoorziening in Nederland aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw 2 e (gecorrigeerde) druk Frans

Nadere informatie

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : 80225 i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling

Nadere informatie

PILOT VOORLANDOPLOSSING HOUTRIBDIJK WERKPROGRAMMA

PILOT VOORLANDOPLOSSING HOUTRIBDIJK WERKPROGRAMMA PILOT VOORLANDOPLOSSING HOUTRIBDIJK WERKPROGRAMMA PROJECTDIRECTEUR HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA VAN RIJKSWATERSTAAT / GPO 12 november 2014 078126652:A - Definitief C03041.003128.0100 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland

Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland Internationale wetenschappelijke beoordeling Uitgevoerd op verzoek van de Deltacommissie Nederland,

Nadere informatie

Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied

Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied Quick scan van beschikbaarheid schadegetallen en mogelijkheden om schades te bepalen M. Hoogvliet F. van de Ven J. Buma N. van Oostrom R.

Nadere informatie

1C13/ Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM

1C13/ Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM NAICAL SAFIY & EFFICIENCY Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Rapport nr.: 0V052.00102 Datum : Maart

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011

Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl

Nadere informatie

Monitoring droogteonderzoek veenkaden

Monitoring droogteonderzoek veenkaden Monitoring droogteonderzoek veenkaden Eindrapportage ing. G. de Vries Mede gefinancierd door: 1203255-006 Deltares, 2012, B Titel Monitoring droogteonderzoek veenkaden Opdrachtgever Stichting IJkdijk

Nadere informatie

hier in het klein de titel van de uitgave

hier in het klein de titel van de uitgave Inventarisatie Maatregelen van ter EV-risico s verbetering bij van het vervoer van de gevaarlijke externe veiligheid stoffen hier in het klein de titel van de uitgave 2 3 Inventarisatie van EV-risico s

Nadere informatie

Karakterisering deelstroomgebied Rijn-West. Eindrapport

Karakterisering deelstroomgebied Rijn-West. Eindrapport Karakterisering deelstroomgebied Rijn-West Eindrapport 1 december 2004 Karakterisering deelstroomgebied Rijn-West Eindrapport 1 december 2004 Colofon Opdrachtgever: RBO Rijn-West Tekst: RAO, productteams

Nadere informatie

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013 Deltascenario s voor 2050 en 2100 Nadere uitwerking 2012-2013 - 2 - Inhoudsopgave Samenvatting (brochure) Herziene Deltascenario s: scherpere toekomstblik door meerdere vensters 4 Inleiding 15 1.1 Scenario

Nadere informatie

september 2006 Van Veenweidepact naar Herbegrenzing Krimpenerwaard Een second opinion over de inhoud en het proces

september 2006 Van Veenweidepact naar Herbegrenzing Krimpenerwaard Een second opinion over de inhoud en het proces Van Veenweidepact naar Herbegrenzing Krimpenerwaard Een second opinion over de inhoud en het proces september 2006 C. Kwakernaak M. Pleijte E.P. Querner J. van den Akker 1 0. INLEIDING en BEVINDINGEN 0.1

Nadere informatie

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds)

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) 1 Aandacht voor Veiligheid is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen

Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Kees Kooij, Ivo Pothof 1203636-000 Deltares, 2013 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Meerjaren-Afspraak

Nadere informatie

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/105

Nadere informatie

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland KNMI 14 klimaatscenario s voor Nederland 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 6 KNMI 14-klimaatscenario s samengevat 7 Inleiding 8 KNMI 14-klimaatscenario s 8 Waarom nu nieuwe scenario s? 8 Scenario s plus natuurlijke

Nadere informatie