Binckhorst Noordwest - Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binckhorst Noordwest - Den Haag"

Transcriptie

1 W& @6X W-X W26X ALGEMENE INFO INTRO AAN DE SLAG MET MOGELIJKHEDEN LEERERVARINGEN pagina 1 BEDRIJVENTERREIN DUURZAAMHEID VOOR DUURZAME pagina 4 pagina 2 pagina 3 ONTWIKKELING pagina 3 Het project Duurzaam Economisch Ruimtegebruik (DECOR) van de provincie Zuid-Holland initieert, faciliteert en stimuleert de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. DECOR ondersteunt regionale initiatieven, draagt bij aan oplossingen voor regionale problemen en stelt kennis en ervaringen beschikbaar. In deze beschrijving van het project Binckhorst- Noordwest laten direct betrokkenen u in de keuken van hun project kijken. Aan bod komen hun leerervaringen, moeilijkheden, oplossingen en tips om tot een duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein te komen. Binckhorst Noordwest - Den Binckhorst Noordwest is een deelterrein van de Binckhorst, een ruim 100 ha groot bedrijventerrein in de bebouwde kom van Den Haag, dicht tegen het oude centrum van Den Haag. Op Binckhorst Noordwest vindt sinds 1990 een grootschalige bodemsanering plaats (voormalig gasfabrieksterrein). Het is een verouderd terrein; er zijn met name veel oude loodsen die het terrein een vervallen aanblik geven. De laatste jaren ontwikkelt zich een cluster van afvalinzamelaars en afvalverwerkers. Daarnaast vindt veel kantoorontwikkeling plaats. De markt blijkt zeer geïnteresseerd in de locatie Binckhorst: het ligt tegen de stad aan en is goed bereikbaar. Bijzondere elementen zijn de aanwezigheid van een hogedruk gasstation en het stadsverwarmingsnet. Het terrein ligt tegen Hooghage aan, een deel van de binnenstad waarvoor de gemeente Den Haag een herontwikkeling voorbereidt. Dit wordt gezien als kans om Binckhorst tot een hoogwaardig bedrijventerrein te ontwikkelen. De revitalisering van Binckhorst Noordwest moet als voorbeeld en aanjager dienen voor de rest van het bedrijventerrein Binckhorst.

2 2 Binckhorst Noordwest - Den Haag Voorburg Haagoord Den Haag Goolan Rijswijk Noo Kenmerken Ca.18 ha, waarvan 7 ha komende jaren uitgegeven wordt voor vestiging van bedrijven Bedrijvenvereniging Laakhaven/ Binckhorst 10 bedrijven verenigd in belangenvereniging Stichting Bodembelangen Bedrijventerrein Binkchorst Noordwest (SBB) Startbijeenkomst oktober 1999 Type bedrijven: gemengd, cluster van afvalinzamelaars en afvalverwerkers Problematiek: verouderd bedrijventerrein, met name veel oude loodsen die het terrein een vervallen aanblik geven. Grootschalige bodemverontreiniging op terrein van voormalige gasfabriek. Ligging dicht tegen de oude binnenstad van Den Haag. Contactpersonen Gemeente Den Haag: Dhr. P. Vernooij (voorzitter stuurgroep), telefoon , Provincie Zuid Holland: Dhr. L. de Klerk (hoofd projectteam DECOR), telefoon , Bedrijvenvereniging Laakhaven/ Binckhorst: Dhr. A.F. Oudt (voorzitter), telefoon , Documenten en haalbaarheidstudies (tot december 2002) Haalbaarheidsonderzoek Duurzame ontwikkeling Binckhorst, Stuurgroep Duurzaam Binckhorst, oktober 2000 Duurzame ontwikkeling de Binckhorst. Achtergrondrapportage. TNO-MEP, oktober 2000 AAN DE SLAG MET DE DUURZAME REVITALI- SERING VAN BINCKHORST NOORDWEST De revitalisering van Binckhorst is in de jaren 80 intensief van start gegaan. Sinds 1990 loopt er een grootschalige bodemsanering op Binckhorst Noordwest, het terrein van de voormalige gasfabriek. Dit is een eeuwigdurende bodemsanering. In oktober 1999 is het project Duurzaam Binckhorst gestart. Dit project heeft als doel om te verkennen in hoeverre de bedrijven op Binckhorst kunnen komen tot een verhoging van de economische en milieukundige duurzaamheid door samenwerking met elkaar en met de gemeente. In feite richt dit project zich op Binckhorst Noordwest, omdat dit gebied een aantal unieke mogelijkheden biedt door de combinatie van het type bedrijven, de ligging nabij water en uitvalswegen en de uitgebreide nieuwbouw die plaatsvindt. In 2000 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de kansen op Binckhorst Noordwest voor duurzaamheid. De gemeente Den Haag werkt sinds medio 1997 samen met ENECO om tot de meest efficiënte energie-infrastructuur te komen bij de herinrichting van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. Hiertoe is een ambtelijke werkgroep Duurzame Inrichting Bedrijventerreinen ingesteld. Het project Duurzaam Binckhorst is een onderdeel hiervan. In 2001 is de Stichting Parkmanagement Haaglanden opgericht. Het realiseren van de mogelijkheden voor een duurzame revitalisering van Binckhorst Noordwest ligt voor een groot deel bij deze stichting.

3 Binckhorst Noordwest - Den Haag 3 Overzicht fasen en kosten per fase Fase Periode Kosten Betaald door Eerste begin 1973 Nvt revitalisering Binckhorst Bodemsanering heden 50 mln NLG VROM, ENECO, gemeente Den Haag Binckhorst Noordwest Haalbaarheids- Oktober NLG Novem 40%, gemeente, KvK onderzoek en provincie Zuid Holland Duurzaam Binckhorst Stichting Euro Kosten eerste 3 jaar SPH Parkmanagement Gemeente ca Euro Haaglanden Provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en Kamer van Koophandel ca Euro Projectorganisatie revitalisering Stuurgroep haalbaarheidsstudie: gemeente Den Haag (voorzitter), ENECO, Haagse Hogeschool, bedrijvenvereniging Laakhaven/Binckhorst, Kamer van Koophandel, TNO-MEP. Deze stuurgroep is na afronding en bespreking van de haalbaarheidsstudie ontbonden. Stichting Parkmanagement Haaglanden. MOGELIJKHEDEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING In een haalbaarheidsstudie (2000) zijn aangrijpingspunten benoemd voor duurzame ontwikkeling op Binckhorst Noordwest. Er zijn ramingen gemaakt van de voordelen in termen van milieuwinst of kostenbesparing en op basis daarvan zijn de volgende veelbelovende opties geselecteerd. Facility management (parkmanagement) Op Binckhorst Noordwest zijn enkele in het oog springende mogelijkheden om gebruik te maken van elkaars faciliteiten en diensten: gezamenlijke wasstraat voor vrachtwagens koppelen van systemen voor opvang van hemelwater gebruik van elkaars vergaderfaciliteiten gezamenlijke inkoop van beveiliging (gebeurt reeds voor een deel) en afvalafvoer schoonmaakdiensten. De Stichting Parkmanagement Haaglanden (SPH) is in 2001 opgericht onder andere om duurzaamheidsopties te realiseren. In de doelstellingen van deze stichting is duurzaamheid vastgelegd. SPH heeft private taken (info-uitwisseling, websites tbv bedrijven), publieke taken (duurzaamheidsmaatregelen) en facilitaire taken (centraal organiseren van voorzieningen). Via de facilitaire taken denkt SPH een soort fonds op te bouwen voor het financieren van een deel van de duurzaamheidsmaatregelen. In hoeverre SPH de opties voor duurzaamheid zal realiseren is nog niet duidelijk. Energie- en milieuscan In het kader van de haalbaarheidsstudie is een energie- en milieuscan ontwikkeld, om globaal zicht te krijgen op het huidige en toekomstige energie-, water en ruimtegebruik en de afvalstromen van bedrijven op Binckhorst. De scan geeft een eerste inzicht in individuele besparingsmogelijkheden (bedrijfsniveau) en collectieve besparingsmogelijkheden. De scan die inmiddels bij een aantal bedrijven is uitgevoerd, heeft geleid tot een kosten- en energiebesparing. Benutting van de bijkomende mogelijkheden die bodemsanering biedt Op Binckhorst Noordwest is sprake van een langdurige bodemsanering van het voormalige gasfabrieksterrein. Ten behoeve daarvan wordt grondwater onttrokken, gezuiverd en vervolgens geloosd op het riool of gedeeltelijk geïnfiltreerd in de bodem. De bodemsanering biedt verschillende mogelijkheden: Gebruik van koude van grondwater voor koeling van kantoren. Uit een eerste schatting blijkt dat de hoeveelheid koude voldoende is voor koeling van alle nieuw geplande kantoren op de Binckhorst. Nader onderzoek naar de financiële en technische haalbaarheid en de werkelijk haalbare besparing is echter noodzakelijk. Gebruik van het gezuiverde water voor wasprocessen in de directe omgeving. De zuiveringsinstallatie voor de bodemsanering kan benut worden door meerdere partijen.

4 Binckhorst Noordwest - Den Haag 4 Benutting van de bijkomende mogelijkheden die het gasdrukverdeelstation biedt Uit een eerste beoordeling blijkt dat het goed mogelijk is om kou te winnen uit de expansie van aardgas dat onder hoge druk op het Binckhorstterrein aankomt. Koude uit warmtenet Deze techniek behelst de inzet van adsorptiekoeling (koelkastprincipe) om de warmte van het warmtenet te benutten voor het produceren van koude. De techniek heeft zich in de praktijk al bewezen in het academisch ziekenhuis van Rotterdam. Er is voorlopig nog geen inzicht in de economische haalbaarheid van deze techniek voor toepassingen op Binckhorst Noordwest. Gebruik van het dakoppervlak voor opvang regenwater en/of plaatsing van zonne-energieinstallaties Hoeveel regenwater economisch rendabel opgevangen kan worden is nog niet duidelijk. Toepassing van zonne-energie installaties is op dit moment niet economisch rendabel op bestaande bebouwing, maar wellicht wel voor nieuwbouwprojecten. Benutting van de mogelijkheden die afvalstromen bieden Verwerking en/of opwerking van een deel van het binnenkomende afval. Dit bespaart onder meer transportkosten. Bij de toekomstige uitbreiding van het AVR terrein komt plaats voor een installatie om puin en andere steenachtige stromen te behandelen en geschikt te maken voor hergebruik. Dit mede door de voldoende aanvoer van afval, voldoende water van B-waterkwaliteit en potentiële afnemers op de Binckhorst (bedrijven in de GWW sector). GFT en andere biomassastromen kunnen onder gunstige omstandigheden (samenwerking en voldoende aanbod) ter plekke in energie en warmte worden omgezet. Het nog vrij beschikbare AVR terrein is vermoedelijk te klein voor een biomassa installatie en de benodigde aanvoer van snoeihout en sloophout. Opties zoals vergisten en verbranden van GFT verdienen nader onderzoek. naar de AVR in Rotterdam en de aanzienlijke zand- en grintoverslag. LEERERVARINGEN Duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein is een proces, een weg die door de gemeente en bedrijven gezamenlijk moet worden afgelegd. Een weg die soms goed geplaveid is, maar ook hobbels en scherpe bochten kan bevatten. Betrokkenen bij het project Binckhorst Noordwest geven de volgende succesfactoren aan: Het bedrijfsleven in de regio Haaglanden is goed georganiseerd. Voor elk bedrijventerrein zijn bedrijvenverenigingen. De bedrijvenverenigingen zijn georganiseerd in het Platform Bedrijventerreinen Haaglanden. Daarnaast helpt de door Stadsgewest Haaglanden opgezette organisatie Steenworp bedrijven bij het zoeken naar bedrijfsruimte. De haalbaarheidsstudie biedt bedrijven inzicht in de mogelijkheden voor duurzaamheid. Duurzaamheid en Binckhorst Noordwest raakten hierdoor als begrippen met elkaar verbonden. Ook ontstond er door de haalbaarheidsstudie meer contact tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en gemeente. In onderstaande tabel zijn de hobbels (moeilijkheden) samengevat die betrokkenen van gemeente, bedrijfsleven en provincie hebben ervaren. Ook zijn de gekozen of mogelijke oplossingen weergegeven. Duurzaam bouwen. Uit het onderzoek blijkt dat er kansen zijn voor duurzaam bouwen op de Binckhorst. Binnen de gemeente Den Haag zijn hiervoor de faciliteiten aanwezig. Optimalisering van de bestaande infrastructuur en het openbaar vervoer De Binckhorst biedt veel mogelijkheden voor multimodaliteit: het terrein is goed bereikbaar met ontsluitingen voor spoor, weg en water. De verkeersontsluiting en -afwikkeling is zeer belangrijk. De gemeente heeft daarvoor het Trekvliettracé laten ontwikkelen (een zeer lange ondertunneling onder de Vliet, de Trekvliet en de Binckhorstlaan). Of dit er komt is nog onzeker. Vervoer over water heeft een duidelijke plek op Binckhorst, bijvoorbeeld huisvuilvervoer

5 5 Binckhorst Noordwest - Den Haag MOEILIJKHEDEN EN OPLOSSINGEN Moeilijkheden Gekozen of mogelijke oplossingen Draagvlak, betrokkenheid en communicatie Weinig communicatie door overheden en bedrijvenvereniging naar ondernemers als het gaat om duurzaamheid Provincie Zuid-Holland is niet in staat duurzaamheid concreet te maken. Dit levert onbegrip op bij ondernemers over wat duurzaamheid is en oplevert. De gemeente heeft geen oor voor dagelijkse problemen van de ondernemers op Binckhorst Noordwest. Een besluit over bereikbaarheid Binckhorst Noordwest moesten ondernemers via de krant vernemen. In het algemeen is een bottom-up aanpak wenselijk: begin bij de ondernemers zelf en ga na wat hun behoeften zijn. Zo ontstaat meer draagvlak voor duurzame revitalisering. Veel onzekerheid bij bedrijven over ontwikkeling van Binckhorst Noordwest op lange termijn Omdat in de toekomstvisie op Binckhorst ook woning- en kantoorbouw een rol spelen, vragen bedrijven zich af of ze er wel thuishoren. Dit vermindert het draagvlak voor bijdrage aan revitalisering. Onzekerheid over ontwikkeling tracé over/onder Binckhorst Noordwest. Wat de visie betreft: ondernemers kunnen inspraak hebben. De gemeente Den Haag betrekt ze hierin actief. Wat het tracé betreft: de beslissing hierover ligt bij de rijksoverheid. De enige mogelijkheid voor de gemeente Den Haag om hierop invloed uit te oefenen is door te lobbyen. Matige organisatiegraad bedrijfsleven. Eenderde van de bedrijven is lid van de bedrijvenvereniging. Nieuwe ondernemers zijn moeilijk te overtuigen om lid te worden van bedrijvenvereniging. Inhoud Gebrek aan integrale aanpak revitalisering. Geen brug tussen korte en lange termijn doelen. Maak een match tussen de problemen van alledag en de problemen op lange termijn (duurzaamheid). Onbegrip bij ondernemers over wat duurzaamheid inhoudt en hen oplevert. Maak ondernemers duidelijk wat duurzaamheid voor hen inhoudt, zowel voor- als nadelen. Het is nog onduidelijk in hoeverre de parkmanagementorganisatie (SPH) de opties voor duurzaamheid zal realiseren. Bron: TNO-MEP R 2003/107 De gemeente moet duurzaamheid voortdurend onder de aandacht brengen. Gemeente en provincie moeten suggesties en kennis aanreiken voor implementatie van duurzaamheid. Gemeente zou parkmanagement organisatie financieel kunnen ondersteunen. Ook op bestuurlijk niveau zou duurzame revitalisering actief gesteund moeten worden.

6 6 Binckhorst Noordwest - Den Haag TIPS Draagvlak, betrokkenheid en communicatie Een bottom up aanpak is belangrijk: vraag ondernemers naar hun behoeften. Dit zorgt voor meer draagvlak voor duurzame revitalisering. Ondernemers willen hun eigen prioriteiten stellen en deze niet opgelegd krijgen. Bedrijven doen duurzaamheid niet uit zichzelf. Ondernemers worden pas wakker als de kogel voor de deur hangt. De gemeente (en/of de provincie) moet dus een actieve rol spelen en duurzaamheid onder de aandacht brengen, ook bij de parkmanagementorganisatie. Duurzame revitalisering moet een mix zijn tussen de problemen van alledag en de problemen van later (duurzaamheid) als je ondernemers wilt vragen bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Economische duurzaamheid moet een onderdeel van duurzaamheid zijn. Overheid zou een deel van het beheer van de openbare ruimte bij de parkmanagement organisatie neer kunnen leggen. Bron: TNO-MEP R 2003/107 Inhoud Zorg dat de lange termijn visie voor het bedrijventerrein duidelijk is en dat duurzaamheid daarin een plek heeft. Dit zorgt voor duidelijkheid bij de betrokken partijen, neemt onzekerheid weg en verankert duurzaamheid. Focus voor staat in het teken van het concretiseren van de visie en de voorgestelde opties voor duurzaamheid voor Binckhorst Noordwest in de besluitvorming. Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland, project DECOR Telefoon Fax Juni 2003 Onderzoek en redactie TNO-MEP, Arjan Ekelenkamp, Elsbeth Roelofs Eindredactie Provincie Zuid-Holland Vormgeving Ontwerpbureau Smidswater Druk Quantes, Rijswijk

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE HENGELO DEFINITIEF 29 april 2010 B01053/OF0/042/000078/HB Gewijzigd maart 2011 voor vaststelling Inhoud 1

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Inhoud 3 1 Inleiding 4 2 Warmte en koude 6 2.1 Feiten en achtergronden 8 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Nota van B&W. VVat willen we bereiken?

Nota van B&W. VVat willen we bereiken? Nota van B&W Onderwerp Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 25 september 201 2 Inlichtingen D. de Rijk (023-567 63 18) Registratienummer

Nadere informatie

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk BPm 9-2003 05-09-2003 16:13 Pagina 1 jaargang 2, september 2003 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen en hergebruik van effluent;

Duurzame bedrijventerreinen en hergebruik van effluent; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA Duurzame bedrijventerreinen en hergebruik van effluent;

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011 g$l306!.doc - 1 - Inhoudsopgave Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Maatschappelijk

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Financieringsalternatieven voor kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen

Financieringsalternatieven voor kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen Financieringsalternatieven voor kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen Ondernemers aan het woord Januari 2013 Voorwoord Iedere ondernemer kan het beamen: een bedrijventerrein met kwaliteit doet het eigen

Nadere informatie

Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht

Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht EEN DUURZAME ENE RGIEVOORZIENING VOO R IEDEREEN Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht Door: Jos Warmerdam, Anouk Florentinus

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar') Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie