Schoolplan Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2010 2011. Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag"

Transcriptie

1 Schoolplan Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag 1

2 Schoolplan van Hofstad Lyceum voor Schoolplan In het schooljaar is door het team van Hofstad Lyceum een breed gedragen visie op onderwijs geformuleerd. Leerlingen en medewerkers hebben de bouwstenen geleverd voor de volgende doelen die zijn vastgesteld in In 2012 willen wij een school zijn die leerlingen uitdaagt door een krachtige leeromgeving, maatwerk en doorlopende en inzichtelijke leerlijnen. De overgang van PO naar VO, van onderbouw naar bovenbouw en van VO naar HBO en WO verlopen soepel door een goede onderlinge samenwerking. Het havo heeft een eigen gezicht gekregen waardoor de doorstroom vanuit de onderbouw en in de bovenbouw verbetert en leerlingen in hun zelfvertrouwen groeien. Docenten richten zich op onderlinge samenwerking, bieden maatwerk en stimuleren leerlingen in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Hofstad Lyceum maakt deel uit van de scholengroep De Haagse colleges. In het schooljaar is het instellingsplan voor De Haagse colleges vastgesteld. Dit schoolplan is aanvullend op het genoemde instellingsplan. In het schooljaar heeft een ingrijpende verbouwing plaats gevonden. Oplevering en inrichting verliepen volgens plan. In een uitbreiding aan de voorkant van het gebouw kwamen twee mediatheken en verschillende lokalen. Aan de achterkant van het gebouw kwam een nieuwe kantine. In de voormalige kantine werden nieuwe ruimtes gemaakt voor techniek en de kunstvakken. De officiële opening van de nieuwbouw is op 1 oktober In het directieoverleg zal regelmatig geëvalueerd worden of het nieuwe gebouw goed gebruikt wordt. In maart 2010 bleek dat we wederom een zeer hoge aanmelding hadden. In samenwerking met Hofstad mavo zijn twee havobrugklassen gevormd, die zullen starten in het gebouw op de Albardastraat en na twee jaar in de havo-opleiding op Lyceum verder zullen gaan. Dit mag een groot succes worden genoemd en is van belang voor de toekomst van Hofstad mavo, die zich door teruglopend leerlingenaantal in een problematische situatie bevond. De schoolleiding wil samenhang krijgen in de verschillende instrumenten die onderdeel uitmaken van het kwaliteitsbeleid van Hofstad Lyceum. Daartoe doen wij mee aan de pilot Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Hiermee zullen metingen worden getoetst aan een landelijke benchmark van VO-scholen, waardoor de horizontale verantwoording zal verbeteren. In oktober 2010 zal de website beschikbaar komen. Het up to date houden van dit systeem is een aandachtspunt, evenals het verspreiden van de informatie, zowel binnen als buiten school en het inzetten van de informatie als aanknopingspunt voor kwaliteitsverbetering. Hofstad Lyceum zal in het kader van kwaliteitszorg voor de tweede keer meedoen aan een collegiale visitatie via Lucas Onderwijs. De eerste visitatie was in het schooljaar De schoolleiding formuleert in overleg met de afdelingen vragen voor de visitatiecommissie. Bij het instellen van de afdelingen is een roulatieschema afgesproken. De eerste stap in dit schema is nog niet gezet. Het is een aandachtspunt in het stafoverleg. 2

3 Het schoolbeleid van heeft drie bijzondere aandachtsgebieden: 1. Organisatie van de school als leeromgeving Vervolgens zijn als bijlagen opgenomen: Taalbeleid (bijlage 1), de Universum Matrix (bijlage 2) en ELOS en tweetalig onderwijs (bijlage 3) 2. Scholingsplan 3. Afdelingsplannen Ad. 1 Organisatie van de school als leeromgeving Sinds het schooljaar heeft Hofstad Lyceum lessen van 70 minuten en een verdeling van het jaar in zes perioden. De afgelopen jaren hebben zich drie grote doorlopende leerlijnen ontwikkeld. De school stelt zich ten doel te komen tot verregaande verbindingen tussen de leergebieden. Dit met het doel om de leerlijnen voor leerlingen gestalte te geven: 1. Tweetalig onderwijs: het TTO-onderwijs is geheel ingevoerd en wordt gegeven van brugklas 1 t/m V6. Na de tweede klas wordt TTO alleen gegeven in de vwo-afdeling. In V5 en V6 bereiden de TTO-leerlingen zich voor op het international baccalaureate. In 2009 is de eerste eindexamengroep volledig geslaagd met goede prestaties. De verwachting is dat het Europees Platform in het begin van het schooljaar een visitatie zal uitvoeren om te bepalen of Hofstad Lyceum het predicaat Senior TTO-school kan krijgen. 2. De ELOS-leerlijn: Europa als leeromgeving op school. Alle leerlingen krijgen in hun schoolloopbaan op Hofstad Lyceum extra onderwijs om de ontwikkeling van Europees burgerschap en internationale samenwerking te bevorderen. Veel van deze leerlijn is uitgewerkt in projecten, meestal vakoverstijgend. Door toetsen aan het einde van leerjaar 1 en 2 tonen wij aan dat de kennis van de leerlingen van Europese politiek en geschiedenis voldoet aan de standaard van het Europees platform. In de onderbouw volgen alle leerlingen het ELOS-programma. In bijlage drie wordt duidelijk hoe leerlingen in de bovenbouw kunnen kiezen voor zowel een basis- als een ELOS-profiel. Deze keus wordt gemaakt bij de profielkeus in maart Eenmalig zal in september 2010 een keuzemogelijkheid geboden worden aan de huidige vierdeklassers. Dit omdat het beleid nog niet was vastgesteld ten tijde van de profielkeus voor de betreffende leerlingen. 3. De Universumschool: in de matrix, bijlage 2, worden de projecten en activiteiten in de doorgaande leerlijn binnen de bètavakken beschreven. Aandachtspunten zijn het ontwikkelen van een leerlijn voor mentor- en coachingsactiviteiten in samenwerking met Platform Bèta-techniek. In de havo het continueren van de aandacht voor de profielkeus. Tevens ontwikkeling van een programma met als doel prestaties van havo-leerlingen positief te beïnvloeden. Dit programma noemen we Excellent havo. Het start in de derde klas. Om een samenhangende leerlijn vaardigheden verder te ontwikkelen wordt het Kanikookboek steeds verbeterd en uitgebreid. Het zal ook vertaald worden in het Engels ten behoeve van de TTO-leerlingen. 3

4 Speerpunten in de leeromgeving: 1. Taalbeleid onder verantwoordelijkheid van PIE (zie bijlage 1) 2. Maatschappelijke stage onder verantwoordelijkheid van de afdelingen, Speciaal STO, ZAL 3. ELOS en Internationale didactiek onder verantwoordelijkheid van NIS en KLN (zie bijlage 3) 4. Verbetering profielkeusvoorlichting onder verantwoordelijkheid van de afdelingen 5. Leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen (vervolg oriëntatie op Leonardo): staf en KRA 6. Toepassing ERK door talen onder verantwoordelijkheid van SCO en BLO 7. Remedial teaching onder verantwoordelijkheid van DEE en VOG Speerpunten in de schoolorganisatie onder verantwoordelijkheid directie: 1. De Rode Loper: projecten met als doel het oplossen van het dreigende tekort aan docenten 2. Uitrol en up to date houden van Vensters voor Verantwoording 3. Uitvoeren stappen van de functiemix en planvorming in overleg met (P)MR. Invoeren van LD-functies 4. Organiseren van een grote, Haagse manifestatie voor leerlingen in drie havo en hun ouders ter voorbereiding op de profielkeus 5. Invoeren van de Standaard voor schoolexamens en in het algemeen monitoren van de kwaliteit van de examens. Invoeren van twee workshops voor docenten die voor het eerst lesgeven in eindexamengroepen. Dit in samenwerking met de BOSSEN en afdelingsleidingen 6. Het organiseren van de samenwerking tussen lyceum- en mavodocenten in de havoklassen op Hofstad mavo Ad 2. Scholingsplan Als overkoepelend thema voor de studiemiddagen geldt: opbrengst in de leerjaren vergroten. In het schooljaar is de scholingsmatrix onverkort uitgevoerd. De studiemiddagen zijn geëvalueerd en in de L-mail werd steeds terugkoppeling gegeven. De evaluaties hebben geleid tot de volgende sterktezwakteanalyse die ten grondslag ligt aan het nieuwe scholingsplan voor : Sterk: Gelegenheid tot sectieoverleg Rode draad door het jaar Duidelijke aankondiging en programma Veel onderwerpen aan de orde in relatief weinig tijd (13 klokuren) Voorbereiding en samenwerking afdelings- en workshopleiders Hoog niveau bijna standaard Verzorgd door eigen mensen Evaluaties en verantwoording in L-mail Verbeteren: Peilen waar behoefte ligt Keuze-element vergroot betrokkenheid Onderwerpen (nog) dichter bij praktijk docent Draagvlak invoering ERK Taalbeleid concreter, aanwijsbare resultaten bij leerlingen ELOS-activiteiten afbakenen en specifieke vragen aan secties Aanwezigheid collega s van begin tot eind op studiemiddagen 4

5 Haastig gevoel: meer tijd Planning studie(mid)dagen: Datum Ochtend Middag ma 23 augustus 2010 Teambuilding, planningen sectie- en overleg wo 15 september 2010 Minirooster t/m het 6 e uur LD-profiel; Westenberg?; opbrengst leerjaren do 4 november 2010 Minirooster t/m het 6 e uur Cursus Coach (bèta); ERK; afspraken werkstukken en presentaties (DEE); di 11 januari 2011 Minirooster t/m het 6 e uur Magister; Open Huis, opbrengst leerjaren do 24 februari 2011 Minirooster t/m het 6 e uur Identiteit; Bardo; opbrengst leerjaren di 19 april 2011 Minirooster t/m het 6 e uur Toetsing (IMM, DEE); opbrengst leerjaren NB: Elke studiemiddag wordt voorafgegaan door ruimte voor sectieoverleg tot uur, een studiemiddag duurt in principe tot uur. Hieronder een overzicht van algemene scholingsactiviteiten: De persoonlijke scholingsactiviteiten worden in de popgesprekken benoemd. Wat Hoe Wanneer/waar Wie Stoompan voor startende docenten Tweedaagse training door de BOSsen 19 en 20 augustus 2010 Nieuwe docenten Workshops nieuwe docenten 7 trainingen door de BOSsen Verspreid over de cursus Nieuwe docenten Scholing nieuwe Tweedaagse training door BOSsen september en november 2010 Nieuwe Training bovenbouw Drie bijeenkomsten o.l.v. de BOSsen 1 e semester Belangstellende Training nieuwe examinatoren 2 bijeenkomsten o.l.v. de BOSsen Oktober 2010 Februari 2011 nieuwe examinatoren Training vraaggericht werken Vier cursusmiddagen januari mei 2011 Belangstellende docenten CLILtrainingen door externe docent(en) Classroom English en taalverwerving Interne scholing September 2010 mei 2011 TTO docenten 5

6 voor TTO docenten Reflectie op eigen ontwikkeling POP-gesprekken en bekwaamheidsdossiers September 2010 juni 2011 Alle medewerkers Coaching zittende collega s Coachingsgesprekken, lesbezoeken door o.a. HMW en docentcoaches September 2010 mei 2011 Zittende docenten Bijscholing van docenten die al meerdere jaren in het onderwijs werken. Een kleine stuurgroep, bestaande uit Hans Peter Schoenmaker, Ed Hamwijk en enkele docent-coaches zal zich concentreren op het begeleiden van zittende docenten, die zich verder willen ontwikkelen of laten bijscholen. We letten daarbij op: - hoe kunnen we gebruik maken van de expertise van anderen? - welke collega s worden benaderd om als mogelijke coach te fungeren? - aan welke collega s wordt een begeleidingstraject aangeboden (alle of hen met specifieke problemen), eventueel n.a.v. popgesprekken? - welke specifieke problemen doen zich voor bij collega s op onze school? Ad. 3 afdelingsplannen Afdelingsplan van de brugperiode schooljaar (Op het goede spoor) In het vorig schooljaar ( ) heeft de afdeling brugperiode een start gemaakt met de acht uur maatschappelijke stage die gepland waren. Het project biking2skool=cool was een succes in klas 1, evenals de sponsorloop op de actiedag in klas 1 en 2. Leerlingen in klas 1 hadden vaker dan voorheen moeite met de overstap van PO naar VO. Er waren meer incidenten rondom cyberpesten. Ook voldoen meer leerlingen dan voorheen niet aan de overgangsnorm. In klas 2 was de reis naar Frankrijk een belangrijk element in de ELOSleerlijn. Deze reis is goed verlopen en voor herhaling vatbaar. Naast het lesgeven richten we ons op de begeleiding van leerlingen. We kijken dan naar: 1. het sociale aspect 2. leren leren 3. de determinatie 4. de voorlichting H/V/G Tevens willen we ons richten op een goede invulling van de maatschappelijke stage. Indien mogelijk continueren we het project biking2skool=cool. Ook zullen we de leerlingen gaan vragen om één of twee dagdelen een vorm van vrijwilligerswerk te doen in het kader van maatschappelijke stage. Met gaan we tevens drie andere pilots voor klas 2 ontwikkelen. Een optie is om daarbij samen te werken met de organisatie Day for Change, die activiteiten organiseert rondom microkredieten. Het doel is om 12 uur maatschappelijke stage voor de leerlingen in te vullen. Daarbij gaan we uit van 8 tot 10 uur voorbereiding en 4 uur uitvoering. Dit laatste tijdens de actiedag. Het sociale aspect 6

7 Leerlingen komen van veel verschillende basisscholen bij ons op school. De overstap naar het VO is altijd een spannende. Er leven vele vragen: hoe gaat het er op Hofstad Lyceum aan toe, zullen de klasgenoten aardig zijn, zal ik gepest worden, krijg ik veel huiswerk, zijn de leerkrachten streng? De overstap naar de tweede klas is minder spannend, maar wel zo belangrijk. De puberteit gaat een grotere rol spelen. Wat steeds belangrijker wordt is: Wie ben ik en wie ben jij?. Wat? Hoe? Wanneer? Wie? Welke klas? kennismaking met elkaar en met school kennismakingsdag introductieprogramma , 24 en 25 aug + afdelingsleiding 1 1 ik in de groep wie ben ik voelt iedereen zich al thuis omgaan met faalangst en/of concentratieproblemen werken aan relaties pesten mentorlessen mentorlessen (ikpresentaties) schoolvragenlijst invullen bespreken kleine groepjes mentorlessen sova-lessen preventief pestproject cyberpesten/grooming HALT (digi-pesten) leerlingbemiddeling eerste semester okt nov/dec het hele jaar het hele jaar sept t/m dec jan/feb nov hele jaar houding/motivatie in de lessen het hele jaar leerlingbegeleider nieuwe leerlingen van klas 2 leerlingbegeleider leerlingbegeleider /DER en PIE alle docenten Leren leren en de determinatie De docenten proberen de leerlingen het optimale uit zichzelf te laten halen. Docenten stellen eisen en differentiëren, kunnen de verschillen tussen H/V/G benoemen en toetsen dit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reproductievragen, combinatievragen en inzichtvragen. Leerlingen kunnen extra hulp krijgen of juist meedoen aan verdiepingsstof. Docenten en leerlingen onderzoeken in welke opleiding (H/V/G) een leerling het best past. Wat? Hoe? Wanneer? Wie? Welke klas? leren leren studievaardigheden in het hele jaar de mentor/studieles Begeleid WerkUren extra les gericht op specifieke hulp vanaf de herfstvakantie docenten: wi, En, Fa. 1 vanaf het begin wi, En, Fa, Du 2 7

8 plusproject o.a. via de IntelligenzStructurTest van het schooljaar I.S.T. afnemen nov bespreken half dec 1 differentiëren coaching doubleurs 2 pilot secties vragen die lesplanners willen ontwikkelen/aanpassen volgens bhv-model compacten Start project in feb. Start project in nov Aug. secties vragen Jan. tussenevaluatie Apr. eindevaluatie Mei. presentatie aan alle docenten KRA + docenten 1 e en 2 e klasdocenten van de betreffende secties intervisie het hele jaar GBB De voorlichting H/V/G De leerlingen komen bij ons op school drie richtingen tegen: het HAVO, het VWO en het Gymnasium. Wat? Hoe? Wanneer? Wie? Welke klas? voorlichting april 2 H/V/G voorlichting H/V/G voorlichting over Latijn brochure in de mentorlessen gastles brochure in de mentorlessen gastlessen Latijn april mei decaan STO/STM/ZAL/SCO decaan mei OLJ + HNN 1 1 keuze maken wel/geen Latijn keuze maken HAVO of VWO aankondiging stage 3 e klas keuzeformulier mei leerlingen 1 keuzeformulier mei leerlingen 2 brief juni afdelingsleiding 2 8

9 Afdelingsplan van de Havo Schooljaar In dit schooljaar zijn er twee teamvergaderingen geweest met alle docenten uit de havo. Dit was nuttig, maar niet genoeg. De hadden problemen met het goed uitvoeren van hun mentoraat, omdat er geen ingeroosterd mentoruur was en sommige hun leerlingen niet in de klas hadden. De organisatie van de profielvoorlichting is een stuk verbeterd. Toch is de betrokkenheid van ouders niet heel erg veel groter geworden. Men had de mogelijkheid een adres in te voeren in Magister, maar hier is niet veel gebruik van gemaakt. Leerlingen in havo 4 hebben op individuele basis hun maatschappelijke stage gedaan. Bij 20% van de leerlingen leverde dit problemen op. Schooljaar First Things First De havoleerling is over het algemeen intelligent, creatief, actief en sociaal. Het sociale aspect van de school, een goed contact met medeleerlingen en met de docent is belangrijk. Een havist is gevoelig voor complimenten. De persoon van de docent stimuleert meer tot werken dan de inhoud van het vak. De concentratieboog is kort. Een havoleerling houdt erg van afwisseling en leert graag door te doen, wil toepassingsgericht leren waarbij praktijk en theorie samengaan. Een havist vindt het prettig om met medeleerlingen samen te werken en met elkaar van gedachten te wisselen over de lesstof of de opdrachten. Een havist is erg gericht op de buitenwereld en staat midden in de huidige maatschappij. Planning en overzicht houden bij zelfstandig werken zijn niet z n sterkste kanten. Dingen worden vaak uitgesteld tot het laatste moment, waardoor de stof niet goed kan bezinken. Een havoleerling heeft structuur nodig en vindt het prettig als deadlines vastgelegd worden. Binnen duidelijke kaders willen de leerlingen graag keuzevrijheid. Een havist denkt vooral aan de korte termijn, geniet van het moment en maakt zich weinig zorgen over de toekomst. De wijze waarop lessen worden ingericht en de manier waarop de docent lesgeeft, hebben grote invloed op de motivatie en leerprestaties van de havoleerlingen. Daarnaast spelen ouders een grote rol. Met name hun invloed op de keuze van een profiel en vervolgopleiding is zeer groot. We richten ons daarom op 3 gebieden: - De didactiek van de havo - De pedagogiek van de havo - Betrekken van ouders 9

10 Wat? Hoe? Wanneer? Wie? Didactiek en pedagogiek Introductie H Mentoren, afdelingsleiding Ingeroosterd contactuur Een keer per periode Mentoren waar mogelijk, Contact ouders OSB/profielkeuze H3 OSB H4 maatschappelijke stage H3 maatschappelijke stage H4 Van 9 naar 12 in H4 en 5. Kleine mentorgroepen in H4. Mentor heeft leerling in de les. Overgangsprofiel Extra aandacht voor doubleurs Regelmatig teamoverleg per jaarlaag of klas Ouderavonden, waarbij de eerste ouderavond gebruikt wordt om adressen op school te laten invullen nieuwsbrief -meldingen project Toekomstdossier, voorlichting, speeddating, ouderavond, bezoek InHolland, Haagse Hogeschool Ingeroosterd contactuur. Bezoek vervolgopleiding H3 stage Maandag 23 augustus verdelen groepen Eind en begin schooljaar Met name begin schooljaar Elke periode jaaragenda Elke periode en in voorkomende gevallen In voorkomende gevallen schooljaar schooljaar afdelingsleiding Mentoren en afdelingsleiding Mentoren, afdelingsleidng havoteam, afdelingsleiders,- coördinator. Afdelingsleiding, Mentor, afdelingsleiding decanen,, docenten, decanen, Toekomstdossier periode 1, projectweek afdelingsleiding, H4 stage individueel schooljaar, Inspirado, afdelingsleiding 10

11 Afdelingsplan van het vwo Schooljaar 09-10: De gedachte om te gaan werken met een digitaal portfolio is onderzocht, maar bleek technisch niet haalbaar. Vwo-leerlingen die buiten hun vakken bovengemiddelde prestaties op Hofstad Lyceum laten zien krijgen nu bij het rapport een certificaat dat aantoont waarin zij excelleren. De verdere profilering van het gymnasium is voorspoedig verlopen. Het goed volgen en sturen van de resultaten heeft een nieuwe impuls gekregen door het vergroten van de kennis over de mogelijkheden in Magister. Het contact hierover met docenten heeft in bepaalde gevallen tot verbetering van resultaten geleid. Mentoraten zijn goed uitgevoerd, ondanks het feit dat men niet altijd de mentorleerlingen in de klas had. In vwo 4 is dit jaar extra aandacht uitgegaan naar leerlingen die o.a. door verkeerde vakkenen pakketkeuze dreigden vast te lopen. Schooljaar Uitgangspunten Als een leerling in de vwo/gymnasium-opleiding op Hofstad Lyceum komt, gaan wij ervan uit dat hij/zij in staat is en gemotiveerd is om een vwo/gymnasium-diploma op Hofstad Lyceum te behalen. Wij verwachten van onze vwo-leerlingen een zekere intellectuele houding: graag willen leren en bereid zijn om tijd en energie in de studie steken. Tegelijkertijd zien wij het als onze opdracht een zodanig klimaat te scheppen dat zij uitgedaagd worden zich intellectueel, maar ook sociaal en creatief te ontplooien en het beste uit zichzelf te halen. Doelstelling: opbrengst bovenbouw vergroten We richten ons voor komend jaar op: goed volgen van resultaten en sturen waar mogelijk; begeleiding: structureel mentorcontact om leerlingen beter te volgen en maatregelen te nemen zodra dat nodig is; onze gymnasiumafdeling verder profileren al dan niet in combinatie met het TTO. Activiteiten voor dit jaar Wat? Hoe? Wanneer? Wie? 1. Kwaliteit vasthouden/verbeteren Hofstad-vwo-certificaat mentorles periode 6, afdelingsleiding kwaliteit in beeld lessenevaluaties Docent legt verantwoording af in POPgesprek uitdagingen voor leerlingen profilering gymnasiumafdeling Afdelingsleiding onderneemt actie bij achterblijvende resultaten of problemen in groepen Lapp-top en Pre decanen, KRA, University, gastlessen afdelingsleiding gymnasiumactiviteiten OLJ, HNN 11

12 2. Opbrengst vergroten studiehouding en motivatie vanuit de brugperiode onderzoek determinatie leerjaar 2-V3 vwo-niveau in de lessen in V3 opbrengst V4 vergroten studiemiddagen en overleg met afdeling brugklas overleg met afdelingsleiding 2 Sectiegesprekken met secties waar aansluitingsproblemen met V4 zijn vastgesteld Monitoren van rapportcijfers, individueel en per vak Vakdocenten, afdelingsleiding afdelingsleiding 2 en V3 Voor secties, proefprofielkeus afdelingsleiding moet verbetering vastgesteld zijn Aan het einde van iedere periode Afdelingsleiding, docenten, secties of leerlingen resultaten in beeld (V5,V6) resultaten leerlingen volgen; verschil SE-CSE afdelingsleiding, directie verkleinen leerlingbegeleiding verbeteren geplaatst mentoruur training : overleguur inzetten voor 4 keer in het schooljaar 10-11, BOSsen als informatiebron theoretische verdieping op het mentoraat 3. OSB en maatschappelijke stage OSB V3 project Toekomstdossier, voorlichting, speeddating, ouderavond, bezoek studenten UL decanen,, docenten, studenten UL OSB V4 geplaatst mentoruur, maximaal 1 dag bezoek decanen, vervolgopleiding maatschappelijke stage V3 V3 stage Toekomstdossier periode 1, projectweek afdelingsleiding, maatschappelijke stage V4 V4 stage individueel 10-11, Inspirado, afdelingsleiding 12

13 Bijlage 1 taalbeleid TAALBELEID Visie In 2013 is Hofstad Lyceum een internationaal georiënteerde school met sterk talenonderwijs. Dit geldt niet alleen voor leerlingen die TTO gekozen hebben. Alle leerlingen krijgen een sterke talige vorming mee, zodat zij met een stevige communicatieve en culturele basis deel kunnen nemen aan vervolgonderwijs. We herkennen leerlingen die tekortschieten in deze vaardigheden en we bieden de middelen om hen op het door ons gewenste niveau te krijgen. We herkennen getalenteerde leerlingen en bieden hen de kans zich optimaal te ontwikkelen door een ruim aanbod aan activiteiten op talig, literair en cultureel vlak. Doelstellingen korte termijn 1. invoering ERK en referentieniveaus Nederlands 2. doorlopende leerlijnen en samenhang curriculum talen 3. verbeteren schooltaalvaardigheden in vaklessen 4. niveauverbetering taalvaardigheid in het algemeen 5. talen zichtbaar maken in school 6. aantrekkelijke talige activiteiten voor getalenteerde leerlingen Activiteiten schooljaar WAT HOE WANNEER WIE DOELSTELLING talige screening nieuwe brugklassers via software Diataal en dictee reteaching (BWU) extra uur Nederlands klas 1 en klas 2 RT inzet PALstudenten ECLIC-project Europese literatuur Europese Dag van de Talen eentalige activiteit bij elk internationaliseringproject na screening of intake PO, op individuele basis na aanmelding door de mentor na inventarisatie in lessen Nederlands septembernovember doorlopend, hele jaar VOG, DEE, PIE 3, 4, 5 SCH 3, 4, 5 hele jaar VOG, DEE 3, 4 hele jaar, twee dagdelen per week PIE 3, 4, 5 hele jaar HND, VOG, FBR 5, 6 24 september alle talendocenten o.l.v. NIS en PIE NIS en overige organisatoren 5,

14 gymnasiumdag: bezoek Xanten mei OLJ, HNN 5 toepassing ERK invoeringstraject referentieniveaus Nederlands afstemming leerlijnen literatuur afstemming leerlijnen grammatica koppeling ERKniveau aan toetsen & certificiëring havodiploma s deelname Citometingen leerjaar 2, 3 en 4 inventarisatie en overleg inventarisatie en overleg ANGLIA-examens voorgeschreven procedure Opstarten CertiLingua Frans, invoering Delf Scolaire hele schooljaar secties MVT 1, 2 november sectie Nederlands 1, 2 eerste helft schooljaar tweede helft schooljaar sectieleiders MVT, KT en PIE sectieleiders MVT, KT en PIE mei VEL 5, 6 DCK, NIS, PIE 1, 2, 4, 5, 6 filmfestival MVT projectweek VOG, TEP 2, 5, leeskring Jonge Jury september-maart IMM, PIE 6 Mediakidz! hele jaar HND, PIE en mediatheek schoolkrant en schooljournaal hele jaar RGI, JOW

15 Bijlage 2 universummatrix B1 B2 H3 H4 H5 V3 V4 V5 V6 alle lln selectie lln geen lln naam project periode vakken projectleider(s) extern doelstellingen opmerkingen / toelichting x x x x x x x x x o Kanikookboek (vertalen TTO) aug-jul alle VOS - 2 en 5 x o Girlsday / Boysday 12 okt 10 alle JOG Jet-net, Shell 1 en 8 x o Aquamarijn Blauw apr-mei BI. AK BRT Milieu Educatie Centrum Den Haag x o Uitslagen ontwerpen okt-nov WI. TE DRP. JOG - 2, 5 en 6 1 en 2 receptenboek voor doorlopende schoolbrede vaardighedenlijn 25? meisjes op bezoek bij vrouwelijke profesionals gemeentelijk onderzoek door lln mbt waterkwaliteit en duinlandschap doorlopende tekening ontwerpen op (uitslag van) een papieren kubus x x o Lego League aug-jan (apr) TC VSD FLL, HHS 1, 3, 5 en 6 Regiofinale 12 december 2010 x x x x o tecnask aug-jul NA. TC KEM - 2, 4, 5 en 6 lesmethode NA TC x o SALVO verhoudingen feb-apr? WI. NA DRP. DPD Universiteit Utrecht 2, 5 en 6 x o NEMO Amsterdam 01/05 feb 10 alle GRO. DEE NEMO, Shell 1, 4, 5 en 6 x x o POVO leerling aug-mei TC PLG. VSD x o Ontwerpproject HAVO 11 okt 10 x o Ontwerpproject VWO NIEUW 07 dec 10 GS. BI. NA. SK. GS. BI. NA. SK x x o Profielvoorlichting aug-jul alle MAT. OOS JOG - PO De Schakel, TechnoTalent, Technocentrum Den Haag 1 en 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 JOG? 1, 2, 3, 4, 5 en 6 In ontwikkeling bedrijven, instellingen, student, ouders x x o Discoverybus feb alle JOG Jet-net 1, 3, 4 en 6 x x o Speeddaten meisjes 08 mrt 10 alle JOG VHTO 1, 4, 6 en 8 x x o Speedaten jongens 08 mrt 10 alle JOG - 1, 4 en 6 lesonderdelen WI NA mbt thema verhoudingen niet voor tto/gymn. bezoek aan NEMO Amsterdam plus opdrachten, voorbereiding is lessen onze leerlingen geven technieklesjes aan groep 8 leerlingen papieren vliegtuigjes bouwen, incl voorbereiding caroussellessen 1, 3, 4 en 6 het hele jaar door, ook in de lessen bus vol met demonstraties en voorlichting op schoolplein meisjes speeddaten met vrouwelijke rolmodellen uit beta-bedrijfsleven Jongens speeddaten met rolmodellen uit betabedrijfsleven x x o PDA okt? BRU - 2, 5 en 6 lln ontwerpen GPS wandelroutes 15

16 B1 B2 H3 H4 H5 V3 V4 V5 V6 alle lln selectie lln geen lln naam project periode vakken projectleider(s) extern doelstellingen opmerkingen / toelichting x x o o Future Energy 2010 mrt / mei ANW KEM.MRN. VOS IGS:FF Braunschweig, Shell, NIOO-KNAW 1, 2, 5, 6 en 7 uitwisselingsproject, de casus is energievoorziening in nabije toekomst x o Hofstad voor duurzaamheid mrt-jul ANW MCH Stichting Scholen voor duurzaamheid, Den Haag 1, 2, 5 en 6 lln werken aan casus maak Haagse gemeente duurzamer x x o Jet-net Careerday 17/18 nov 10 JOG Jet-net 1, 2, 5 en 6 landelijke voorlichtingsdag van Jetnet x x x x x o PO/PWS begeleiding aug-jul alle SCO TU Delft, HHS, RUL, Jetnet 1 x x x o Shell Eco-Marathon aug-mei PWS BNN. BRU Shell, sponsoren 1, 2, 5 en 6 x x o PWS First Tech Challenge NIEUW aug-mart NLT GRO FLL 1, 2, 5 en 6 Meer samenwerking met opleidingen, instituten en bedrijven deelname aan internationaal project; in de vorm van PWS haalbaarheid onderzoeken demonstratie 11 dec, finale maart x o bezoek / workshop OPCW? EN. SK HND. GRO OPCW 1, 2, 5 en 6? x o Interview wetenschappers? OSB GRO. NIS Shell,? 1 Doorstart x o PO SK : CO2 capture? SK GRO Shell 1 CO2 - module o Ingenieur in het onderwijs aug-jul alle HMW. HEN De Rode Loper, HHS 1 en 6 o Student / PAL aug-jul ANW. NLT GRO TUDelft, HHS 1 en 6 studenten WO lopen 10 weken mee in ons onderwijs, als snuffel stage Studenten van WO ondersteunen en onze lln tijdens lessen bovenbouw 16

17 ELOS Bijlage 3 Label of excellence Hofstad Lyceum heeft een eigen visie op internationale contacten van leerlingen met medeleerlingen in het buitenland. Dit komt o.a. tot uiting in de implementatie van Europese en Internationale Oriëntatie, en uitwisselingsprojecten in het curriculum van de leerlingen. De school wil mede daarom haar leerlingen een internationaal gericht profiel aanbieden dat het gekozen profiel verrijkt. Het sluit aan bij de lesstof die de leerling volgt, echter de leerling levert hiervoor een extra inzet, met als doel het Hofstad Elos-certificaat. Indien de leerling twee moderne vreemde talen uiteindelijk beheerst op het niveau B2 (ERK), komt hij/zij in aanmerking voor een internationaal CertiLingua certificaat. Hiervoor zijn de leerwegen en -doelen ontwikkeld, zoals die hieronder zijn weergegeven. Nagenoeg alle leeractiviteiten vinden binnen de gewone lessen plaats, de leerling streeft naar een kwaliteitsverbetering van zijn eigen profiel. Het Hofstad Elos-certificaat en het CertiLingua-certificaat zijn beide een kwaliteitslabel dat aangeeft dat de leerling op hoog niveau kennis heeft van Europa en de wereld, op hoog niveau twee talen beheerst en zich op uitstekende wijze heeft ingezet in internationale projecten met leerlingen van partnerscholen in het buitenland. Hierna volgen de twee leerroutes voor havo en vwo. 17

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op

EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op talentontwikkeling en excellentie in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 4 2. SCHOOLGEGEVENS... 5 2.1 SCHOOL... 5 2.2 DIRECTIE EN BESTUUR... 5 2.3 SCHOOLGROOTTE... 5 2.4 ORGANOGRAM... 6 3. MISSIE EN VISIE...

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

Een sterk staaltje Engels

Een sterk staaltje Engels DOORLOPENDE LEERLIJNEN VO Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs Judith Richters Maartje Visser 1 Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie