Schoolplan Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2010 2011. Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag"

Transcriptie

1 Schoolplan Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag 1

2 Schoolplan van Hofstad Lyceum voor Schoolplan In het schooljaar is door het team van Hofstad Lyceum een breed gedragen visie op onderwijs geformuleerd. Leerlingen en medewerkers hebben de bouwstenen geleverd voor de volgende doelen die zijn vastgesteld in In 2012 willen wij een school zijn die leerlingen uitdaagt door een krachtige leeromgeving, maatwerk en doorlopende en inzichtelijke leerlijnen. De overgang van PO naar VO, van onderbouw naar bovenbouw en van VO naar HBO en WO verlopen soepel door een goede onderlinge samenwerking. Het havo heeft een eigen gezicht gekregen waardoor de doorstroom vanuit de onderbouw en in de bovenbouw verbetert en leerlingen in hun zelfvertrouwen groeien. Docenten richten zich op onderlinge samenwerking, bieden maatwerk en stimuleren leerlingen in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Hofstad Lyceum maakt deel uit van de scholengroep De Haagse colleges. In het schooljaar is het instellingsplan voor De Haagse colleges vastgesteld. Dit schoolplan is aanvullend op het genoemde instellingsplan. In het schooljaar heeft een ingrijpende verbouwing plaats gevonden. Oplevering en inrichting verliepen volgens plan. In een uitbreiding aan de voorkant van het gebouw kwamen twee mediatheken en verschillende lokalen. Aan de achterkant van het gebouw kwam een nieuwe kantine. In de voormalige kantine werden nieuwe ruimtes gemaakt voor techniek en de kunstvakken. De officiële opening van de nieuwbouw is op 1 oktober In het directieoverleg zal regelmatig geëvalueerd worden of het nieuwe gebouw goed gebruikt wordt. In maart 2010 bleek dat we wederom een zeer hoge aanmelding hadden. In samenwerking met Hofstad mavo zijn twee havobrugklassen gevormd, die zullen starten in het gebouw op de Albardastraat en na twee jaar in de havo-opleiding op Lyceum verder zullen gaan. Dit mag een groot succes worden genoemd en is van belang voor de toekomst van Hofstad mavo, die zich door teruglopend leerlingenaantal in een problematische situatie bevond. De schoolleiding wil samenhang krijgen in de verschillende instrumenten die onderdeel uitmaken van het kwaliteitsbeleid van Hofstad Lyceum. Daartoe doen wij mee aan de pilot Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Hiermee zullen metingen worden getoetst aan een landelijke benchmark van VO-scholen, waardoor de horizontale verantwoording zal verbeteren. In oktober 2010 zal de website beschikbaar komen. Het up to date houden van dit systeem is een aandachtspunt, evenals het verspreiden van de informatie, zowel binnen als buiten school en het inzetten van de informatie als aanknopingspunt voor kwaliteitsverbetering. Hofstad Lyceum zal in het kader van kwaliteitszorg voor de tweede keer meedoen aan een collegiale visitatie via Lucas Onderwijs. De eerste visitatie was in het schooljaar De schoolleiding formuleert in overleg met de afdelingen vragen voor de visitatiecommissie. Bij het instellen van de afdelingen is een roulatieschema afgesproken. De eerste stap in dit schema is nog niet gezet. Het is een aandachtspunt in het stafoverleg. 2

3 Het schoolbeleid van heeft drie bijzondere aandachtsgebieden: 1. Organisatie van de school als leeromgeving Vervolgens zijn als bijlagen opgenomen: Taalbeleid (bijlage 1), de Universum Matrix (bijlage 2) en ELOS en tweetalig onderwijs (bijlage 3) 2. Scholingsplan 3. Afdelingsplannen Ad. 1 Organisatie van de school als leeromgeving Sinds het schooljaar heeft Hofstad Lyceum lessen van 70 minuten en een verdeling van het jaar in zes perioden. De afgelopen jaren hebben zich drie grote doorlopende leerlijnen ontwikkeld. De school stelt zich ten doel te komen tot verregaande verbindingen tussen de leergebieden. Dit met het doel om de leerlijnen voor leerlingen gestalte te geven: 1. Tweetalig onderwijs: het TTO-onderwijs is geheel ingevoerd en wordt gegeven van brugklas 1 t/m V6. Na de tweede klas wordt TTO alleen gegeven in de vwo-afdeling. In V5 en V6 bereiden de TTO-leerlingen zich voor op het international baccalaureate. In 2009 is de eerste eindexamengroep volledig geslaagd met goede prestaties. De verwachting is dat het Europees Platform in het begin van het schooljaar een visitatie zal uitvoeren om te bepalen of Hofstad Lyceum het predicaat Senior TTO-school kan krijgen. 2. De ELOS-leerlijn: Europa als leeromgeving op school. Alle leerlingen krijgen in hun schoolloopbaan op Hofstad Lyceum extra onderwijs om de ontwikkeling van Europees burgerschap en internationale samenwerking te bevorderen. Veel van deze leerlijn is uitgewerkt in projecten, meestal vakoverstijgend. Door toetsen aan het einde van leerjaar 1 en 2 tonen wij aan dat de kennis van de leerlingen van Europese politiek en geschiedenis voldoet aan de standaard van het Europees platform. In de onderbouw volgen alle leerlingen het ELOS-programma. In bijlage drie wordt duidelijk hoe leerlingen in de bovenbouw kunnen kiezen voor zowel een basis- als een ELOS-profiel. Deze keus wordt gemaakt bij de profielkeus in maart Eenmalig zal in september 2010 een keuzemogelijkheid geboden worden aan de huidige vierdeklassers. Dit omdat het beleid nog niet was vastgesteld ten tijde van de profielkeus voor de betreffende leerlingen. 3. De Universumschool: in de matrix, bijlage 2, worden de projecten en activiteiten in de doorgaande leerlijn binnen de bètavakken beschreven. Aandachtspunten zijn het ontwikkelen van een leerlijn voor mentor- en coachingsactiviteiten in samenwerking met Platform Bèta-techniek. In de havo het continueren van de aandacht voor de profielkeus. Tevens ontwikkeling van een programma met als doel prestaties van havo-leerlingen positief te beïnvloeden. Dit programma noemen we Excellent havo. Het start in de derde klas. Om een samenhangende leerlijn vaardigheden verder te ontwikkelen wordt het Kanikookboek steeds verbeterd en uitgebreid. Het zal ook vertaald worden in het Engels ten behoeve van de TTO-leerlingen. 3

4 Speerpunten in de leeromgeving: 1. Taalbeleid onder verantwoordelijkheid van PIE (zie bijlage 1) 2. Maatschappelijke stage onder verantwoordelijkheid van de afdelingen, Speciaal STO, ZAL 3. ELOS en Internationale didactiek onder verantwoordelijkheid van NIS en KLN (zie bijlage 3) 4. Verbetering profielkeusvoorlichting onder verantwoordelijkheid van de afdelingen 5. Leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen (vervolg oriëntatie op Leonardo): staf en KRA 6. Toepassing ERK door talen onder verantwoordelijkheid van SCO en BLO 7. Remedial teaching onder verantwoordelijkheid van DEE en VOG Speerpunten in de schoolorganisatie onder verantwoordelijkheid directie: 1. De Rode Loper: projecten met als doel het oplossen van het dreigende tekort aan docenten 2. Uitrol en up to date houden van Vensters voor Verantwoording 3. Uitvoeren stappen van de functiemix en planvorming in overleg met (P)MR. Invoeren van LD-functies 4. Organiseren van een grote, Haagse manifestatie voor leerlingen in drie havo en hun ouders ter voorbereiding op de profielkeus 5. Invoeren van de Standaard voor schoolexamens en in het algemeen monitoren van de kwaliteit van de examens. Invoeren van twee workshops voor docenten die voor het eerst lesgeven in eindexamengroepen. Dit in samenwerking met de BOSSEN en afdelingsleidingen 6. Het organiseren van de samenwerking tussen lyceum- en mavodocenten in de havoklassen op Hofstad mavo Ad 2. Scholingsplan Als overkoepelend thema voor de studiemiddagen geldt: opbrengst in de leerjaren vergroten. In het schooljaar is de scholingsmatrix onverkort uitgevoerd. De studiemiddagen zijn geëvalueerd en in de L-mail werd steeds terugkoppeling gegeven. De evaluaties hebben geleid tot de volgende sterktezwakteanalyse die ten grondslag ligt aan het nieuwe scholingsplan voor : Sterk: Gelegenheid tot sectieoverleg Rode draad door het jaar Duidelijke aankondiging en programma Veel onderwerpen aan de orde in relatief weinig tijd (13 klokuren) Voorbereiding en samenwerking afdelings- en workshopleiders Hoog niveau bijna standaard Verzorgd door eigen mensen Evaluaties en verantwoording in L-mail Verbeteren: Peilen waar behoefte ligt Keuze-element vergroot betrokkenheid Onderwerpen (nog) dichter bij praktijk docent Draagvlak invoering ERK Taalbeleid concreter, aanwijsbare resultaten bij leerlingen ELOS-activiteiten afbakenen en specifieke vragen aan secties Aanwezigheid collega s van begin tot eind op studiemiddagen 4

5 Haastig gevoel: meer tijd Planning studie(mid)dagen: Datum Ochtend Middag ma 23 augustus 2010 Teambuilding, planningen sectie- en overleg wo 15 september 2010 Minirooster t/m het 6 e uur LD-profiel; Westenberg?; opbrengst leerjaren do 4 november 2010 Minirooster t/m het 6 e uur Cursus Coach (bèta); ERK; afspraken werkstukken en presentaties (DEE); di 11 januari 2011 Minirooster t/m het 6 e uur Magister; Open Huis, opbrengst leerjaren do 24 februari 2011 Minirooster t/m het 6 e uur Identiteit; Bardo; opbrengst leerjaren di 19 april 2011 Minirooster t/m het 6 e uur Toetsing (IMM, DEE); opbrengst leerjaren NB: Elke studiemiddag wordt voorafgegaan door ruimte voor sectieoverleg tot uur, een studiemiddag duurt in principe tot uur. Hieronder een overzicht van algemene scholingsactiviteiten: De persoonlijke scholingsactiviteiten worden in de popgesprekken benoemd. Wat Hoe Wanneer/waar Wie Stoompan voor startende docenten Tweedaagse training door de BOSsen 19 en 20 augustus 2010 Nieuwe docenten Workshops nieuwe docenten 7 trainingen door de BOSsen Verspreid over de cursus Nieuwe docenten Scholing nieuwe Tweedaagse training door BOSsen september en november 2010 Nieuwe Training bovenbouw Drie bijeenkomsten o.l.v. de BOSsen 1 e semester Belangstellende Training nieuwe examinatoren 2 bijeenkomsten o.l.v. de BOSsen Oktober 2010 Februari 2011 nieuwe examinatoren Training vraaggericht werken Vier cursusmiddagen januari mei 2011 Belangstellende docenten CLILtrainingen door externe docent(en) Classroom English en taalverwerving Interne scholing September 2010 mei 2011 TTO docenten 5

6 voor TTO docenten Reflectie op eigen ontwikkeling POP-gesprekken en bekwaamheidsdossiers September 2010 juni 2011 Alle medewerkers Coaching zittende collega s Coachingsgesprekken, lesbezoeken door o.a. HMW en docentcoaches September 2010 mei 2011 Zittende docenten Bijscholing van docenten die al meerdere jaren in het onderwijs werken. Een kleine stuurgroep, bestaande uit Hans Peter Schoenmaker, Ed Hamwijk en enkele docent-coaches zal zich concentreren op het begeleiden van zittende docenten, die zich verder willen ontwikkelen of laten bijscholen. We letten daarbij op: - hoe kunnen we gebruik maken van de expertise van anderen? - welke collega s worden benaderd om als mogelijke coach te fungeren? - aan welke collega s wordt een begeleidingstraject aangeboden (alle of hen met specifieke problemen), eventueel n.a.v. popgesprekken? - welke specifieke problemen doen zich voor bij collega s op onze school? Ad. 3 afdelingsplannen Afdelingsplan van de brugperiode schooljaar (Op het goede spoor) In het vorig schooljaar ( ) heeft de afdeling brugperiode een start gemaakt met de acht uur maatschappelijke stage die gepland waren. Het project biking2skool=cool was een succes in klas 1, evenals de sponsorloop op de actiedag in klas 1 en 2. Leerlingen in klas 1 hadden vaker dan voorheen moeite met de overstap van PO naar VO. Er waren meer incidenten rondom cyberpesten. Ook voldoen meer leerlingen dan voorheen niet aan de overgangsnorm. In klas 2 was de reis naar Frankrijk een belangrijk element in de ELOSleerlijn. Deze reis is goed verlopen en voor herhaling vatbaar. Naast het lesgeven richten we ons op de begeleiding van leerlingen. We kijken dan naar: 1. het sociale aspect 2. leren leren 3. de determinatie 4. de voorlichting H/V/G Tevens willen we ons richten op een goede invulling van de maatschappelijke stage. Indien mogelijk continueren we het project biking2skool=cool. Ook zullen we de leerlingen gaan vragen om één of twee dagdelen een vorm van vrijwilligerswerk te doen in het kader van maatschappelijke stage. Met gaan we tevens drie andere pilots voor klas 2 ontwikkelen. Een optie is om daarbij samen te werken met de organisatie Day for Change, die activiteiten organiseert rondom microkredieten. Het doel is om 12 uur maatschappelijke stage voor de leerlingen in te vullen. Daarbij gaan we uit van 8 tot 10 uur voorbereiding en 4 uur uitvoering. Dit laatste tijdens de actiedag. Het sociale aspect 6

7 Leerlingen komen van veel verschillende basisscholen bij ons op school. De overstap naar het VO is altijd een spannende. Er leven vele vragen: hoe gaat het er op Hofstad Lyceum aan toe, zullen de klasgenoten aardig zijn, zal ik gepest worden, krijg ik veel huiswerk, zijn de leerkrachten streng? De overstap naar de tweede klas is minder spannend, maar wel zo belangrijk. De puberteit gaat een grotere rol spelen. Wat steeds belangrijker wordt is: Wie ben ik en wie ben jij?. Wat? Hoe? Wanneer? Wie? Welke klas? kennismaking met elkaar en met school kennismakingsdag introductieprogramma , 24 en 25 aug + afdelingsleiding 1 1 ik in de groep wie ben ik voelt iedereen zich al thuis omgaan met faalangst en/of concentratieproblemen werken aan relaties pesten mentorlessen mentorlessen (ikpresentaties) schoolvragenlijst invullen bespreken kleine groepjes mentorlessen sova-lessen preventief pestproject cyberpesten/grooming HALT (digi-pesten) leerlingbemiddeling eerste semester okt nov/dec het hele jaar het hele jaar sept t/m dec jan/feb nov hele jaar houding/motivatie in de lessen het hele jaar leerlingbegeleider nieuwe leerlingen van klas 2 leerlingbegeleider leerlingbegeleider /DER en PIE alle docenten Leren leren en de determinatie De docenten proberen de leerlingen het optimale uit zichzelf te laten halen. Docenten stellen eisen en differentiëren, kunnen de verschillen tussen H/V/G benoemen en toetsen dit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reproductievragen, combinatievragen en inzichtvragen. Leerlingen kunnen extra hulp krijgen of juist meedoen aan verdiepingsstof. Docenten en leerlingen onderzoeken in welke opleiding (H/V/G) een leerling het best past. Wat? Hoe? Wanneer? Wie? Welke klas? leren leren studievaardigheden in het hele jaar de mentor/studieles Begeleid WerkUren extra les gericht op specifieke hulp vanaf de herfstvakantie docenten: wi, En, Fa. 1 vanaf het begin wi, En, Fa, Du 2 7

8 plusproject o.a. via de IntelligenzStructurTest van het schooljaar I.S.T. afnemen nov bespreken half dec 1 differentiëren coaching doubleurs 2 pilot secties vragen die lesplanners willen ontwikkelen/aanpassen volgens bhv-model compacten Start project in feb. Start project in nov Aug. secties vragen Jan. tussenevaluatie Apr. eindevaluatie Mei. presentatie aan alle docenten KRA + docenten 1 e en 2 e klasdocenten van de betreffende secties intervisie het hele jaar GBB De voorlichting H/V/G De leerlingen komen bij ons op school drie richtingen tegen: het HAVO, het VWO en het Gymnasium. Wat? Hoe? Wanneer? Wie? Welke klas? voorlichting april 2 H/V/G voorlichting H/V/G voorlichting over Latijn brochure in de mentorlessen gastles brochure in de mentorlessen gastlessen Latijn april mei decaan STO/STM/ZAL/SCO decaan mei OLJ + HNN 1 1 keuze maken wel/geen Latijn keuze maken HAVO of VWO aankondiging stage 3 e klas keuzeformulier mei leerlingen 1 keuzeformulier mei leerlingen 2 brief juni afdelingsleiding 2 8

9 Afdelingsplan van de Havo Schooljaar In dit schooljaar zijn er twee teamvergaderingen geweest met alle docenten uit de havo. Dit was nuttig, maar niet genoeg. De hadden problemen met het goed uitvoeren van hun mentoraat, omdat er geen ingeroosterd mentoruur was en sommige hun leerlingen niet in de klas hadden. De organisatie van de profielvoorlichting is een stuk verbeterd. Toch is de betrokkenheid van ouders niet heel erg veel groter geworden. Men had de mogelijkheid een adres in te voeren in Magister, maar hier is niet veel gebruik van gemaakt. Leerlingen in havo 4 hebben op individuele basis hun maatschappelijke stage gedaan. Bij 20% van de leerlingen leverde dit problemen op. Schooljaar First Things First De havoleerling is over het algemeen intelligent, creatief, actief en sociaal. Het sociale aspect van de school, een goed contact met medeleerlingen en met de docent is belangrijk. Een havist is gevoelig voor complimenten. De persoon van de docent stimuleert meer tot werken dan de inhoud van het vak. De concentratieboog is kort. Een havoleerling houdt erg van afwisseling en leert graag door te doen, wil toepassingsgericht leren waarbij praktijk en theorie samengaan. Een havist vindt het prettig om met medeleerlingen samen te werken en met elkaar van gedachten te wisselen over de lesstof of de opdrachten. Een havist is erg gericht op de buitenwereld en staat midden in de huidige maatschappij. Planning en overzicht houden bij zelfstandig werken zijn niet z n sterkste kanten. Dingen worden vaak uitgesteld tot het laatste moment, waardoor de stof niet goed kan bezinken. Een havoleerling heeft structuur nodig en vindt het prettig als deadlines vastgelegd worden. Binnen duidelijke kaders willen de leerlingen graag keuzevrijheid. Een havist denkt vooral aan de korte termijn, geniet van het moment en maakt zich weinig zorgen over de toekomst. De wijze waarop lessen worden ingericht en de manier waarop de docent lesgeeft, hebben grote invloed op de motivatie en leerprestaties van de havoleerlingen. Daarnaast spelen ouders een grote rol. Met name hun invloed op de keuze van een profiel en vervolgopleiding is zeer groot. We richten ons daarom op 3 gebieden: - De didactiek van de havo - De pedagogiek van de havo - Betrekken van ouders 9

10 Wat? Hoe? Wanneer? Wie? Didactiek en pedagogiek Introductie H Mentoren, afdelingsleiding Ingeroosterd contactuur Een keer per periode Mentoren waar mogelijk, Contact ouders OSB/profielkeuze H3 OSB H4 maatschappelijke stage H3 maatschappelijke stage H4 Van 9 naar 12 in H4 en 5. Kleine mentorgroepen in H4. Mentor heeft leerling in de les. Overgangsprofiel Extra aandacht voor doubleurs Regelmatig teamoverleg per jaarlaag of klas Ouderavonden, waarbij de eerste ouderavond gebruikt wordt om adressen op school te laten invullen nieuwsbrief -meldingen project Toekomstdossier, voorlichting, speeddating, ouderavond, bezoek InHolland, Haagse Hogeschool Ingeroosterd contactuur. Bezoek vervolgopleiding H3 stage Maandag 23 augustus verdelen groepen Eind en begin schooljaar Met name begin schooljaar Elke periode jaaragenda Elke periode en in voorkomende gevallen In voorkomende gevallen schooljaar schooljaar afdelingsleiding Mentoren en afdelingsleiding Mentoren, afdelingsleidng havoteam, afdelingsleiders,- coördinator. Afdelingsleiding, Mentor, afdelingsleiding decanen,, docenten, decanen, Toekomstdossier periode 1, projectweek afdelingsleiding, H4 stage individueel schooljaar, Inspirado, afdelingsleiding 10

11 Afdelingsplan van het vwo Schooljaar 09-10: De gedachte om te gaan werken met een digitaal portfolio is onderzocht, maar bleek technisch niet haalbaar. Vwo-leerlingen die buiten hun vakken bovengemiddelde prestaties op Hofstad Lyceum laten zien krijgen nu bij het rapport een certificaat dat aantoont waarin zij excelleren. De verdere profilering van het gymnasium is voorspoedig verlopen. Het goed volgen en sturen van de resultaten heeft een nieuwe impuls gekregen door het vergroten van de kennis over de mogelijkheden in Magister. Het contact hierover met docenten heeft in bepaalde gevallen tot verbetering van resultaten geleid. Mentoraten zijn goed uitgevoerd, ondanks het feit dat men niet altijd de mentorleerlingen in de klas had. In vwo 4 is dit jaar extra aandacht uitgegaan naar leerlingen die o.a. door verkeerde vakkenen pakketkeuze dreigden vast te lopen. Schooljaar Uitgangspunten Als een leerling in de vwo/gymnasium-opleiding op Hofstad Lyceum komt, gaan wij ervan uit dat hij/zij in staat is en gemotiveerd is om een vwo/gymnasium-diploma op Hofstad Lyceum te behalen. Wij verwachten van onze vwo-leerlingen een zekere intellectuele houding: graag willen leren en bereid zijn om tijd en energie in de studie steken. Tegelijkertijd zien wij het als onze opdracht een zodanig klimaat te scheppen dat zij uitgedaagd worden zich intellectueel, maar ook sociaal en creatief te ontplooien en het beste uit zichzelf te halen. Doelstelling: opbrengst bovenbouw vergroten We richten ons voor komend jaar op: goed volgen van resultaten en sturen waar mogelijk; begeleiding: structureel mentorcontact om leerlingen beter te volgen en maatregelen te nemen zodra dat nodig is; onze gymnasiumafdeling verder profileren al dan niet in combinatie met het TTO. Activiteiten voor dit jaar Wat? Hoe? Wanneer? Wie? 1. Kwaliteit vasthouden/verbeteren Hofstad-vwo-certificaat mentorles periode 6, afdelingsleiding kwaliteit in beeld lessenevaluaties Docent legt verantwoording af in POPgesprek uitdagingen voor leerlingen profilering gymnasiumafdeling Afdelingsleiding onderneemt actie bij achterblijvende resultaten of problemen in groepen Lapp-top en Pre decanen, KRA, University, gastlessen afdelingsleiding gymnasiumactiviteiten OLJ, HNN 11

12 2. Opbrengst vergroten studiehouding en motivatie vanuit de brugperiode onderzoek determinatie leerjaar 2-V3 vwo-niveau in de lessen in V3 opbrengst V4 vergroten studiemiddagen en overleg met afdeling brugklas overleg met afdelingsleiding 2 Sectiegesprekken met secties waar aansluitingsproblemen met V4 zijn vastgesteld Monitoren van rapportcijfers, individueel en per vak Vakdocenten, afdelingsleiding afdelingsleiding 2 en V3 Voor secties, proefprofielkeus afdelingsleiding moet verbetering vastgesteld zijn Aan het einde van iedere periode Afdelingsleiding, docenten, secties of leerlingen resultaten in beeld (V5,V6) resultaten leerlingen volgen; verschil SE-CSE afdelingsleiding, directie verkleinen leerlingbegeleiding verbeteren geplaatst mentoruur training : overleguur inzetten voor 4 keer in het schooljaar 10-11, BOSsen als informatiebron theoretische verdieping op het mentoraat 3. OSB en maatschappelijke stage OSB V3 project Toekomstdossier, voorlichting, speeddating, ouderavond, bezoek studenten UL decanen,, docenten, studenten UL OSB V4 geplaatst mentoruur, maximaal 1 dag bezoek decanen, vervolgopleiding maatschappelijke stage V3 V3 stage Toekomstdossier periode 1, projectweek afdelingsleiding, maatschappelijke stage V4 V4 stage individueel 10-11, Inspirado, afdelingsleiding 12

13 Bijlage 1 taalbeleid TAALBELEID Visie In 2013 is Hofstad Lyceum een internationaal georiënteerde school met sterk talenonderwijs. Dit geldt niet alleen voor leerlingen die TTO gekozen hebben. Alle leerlingen krijgen een sterke talige vorming mee, zodat zij met een stevige communicatieve en culturele basis deel kunnen nemen aan vervolgonderwijs. We herkennen leerlingen die tekortschieten in deze vaardigheden en we bieden de middelen om hen op het door ons gewenste niveau te krijgen. We herkennen getalenteerde leerlingen en bieden hen de kans zich optimaal te ontwikkelen door een ruim aanbod aan activiteiten op talig, literair en cultureel vlak. Doelstellingen korte termijn 1. invoering ERK en referentieniveaus Nederlands 2. doorlopende leerlijnen en samenhang curriculum talen 3. verbeteren schooltaalvaardigheden in vaklessen 4. niveauverbetering taalvaardigheid in het algemeen 5. talen zichtbaar maken in school 6. aantrekkelijke talige activiteiten voor getalenteerde leerlingen Activiteiten schooljaar WAT HOE WANNEER WIE DOELSTELLING talige screening nieuwe brugklassers via software Diataal en dictee reteaching (BWU) extra uur Nederlands klas 1 en klas 2 RT inzet PALstudenten ECLIC-project Europese literatuur Europese Dag van de Talen eentalige activiteit bij elk internationaliseringproject na screening of intake PO, op individuele basis na aanmelding door de mentor na inventarisatie in lessen Nederlands septembernovember doorlopend, hele jaar VOG, DEE, PIE 3, 4, 5 SCH 3, 4, 5 hele jaar VOG, DEE 3, 4 hele jaar, twee dagdelen per week PIE 3, 4, 5 hele jaar HND, VOG, FBR 5, 6 24 september alle talendocenten o.l.v. NIS en PIE NIS en overige organisatoren 5,

14 gymnasiumdag: bezoek Xanten mei OLJ, HNN 5 toepassing ERK invoeringstraject referentieniveaus Nederlands afstemming leerlijnen literatuur afstemming leerlijnen grammatica koppeling ERKniveau aan toetsen & certificiëring havodiploma s deelname Citometingen leerjaar 2, 3 en 4 inventarisatie en overleg inventarisatie en overleg ANGLIA-examens voorgeschreven procedure Opstarten CertiLingua Frans, invoering Delf Scolaire hele schooljaar secties MVT 1, 2 november sectie Nederlands 1, 2 eerste helft schooljaar tweede helft schooljaar sectieleiders MVT, KT en PIE sectieleiders MVT, KT en PIE mei VEL 5, 6 DCK, NIS, PIE 1, 2, 4, 5, 6 filmfestival MVT projectweek VOG, TEP 2, 5, leeskring Jonge Jury september-maart IMM, PIE 6 Mediakidz! hele jaar HND, PIE en mediatheek schoolkrant en schooljournaal hele jaar RGI, JOW

15 Bijlage 2 universummatrix B1 B2 H3 H4 H5 V3 V4 V5 V6 alle lln selectie lln geen lln naam project periode vakken projectleider(s) extern doelstellingen opmerkingen / toelichting x x x x x x x x x o Kanikookboek (vertalen TTO) aug-jul alle VOS - 2 en 5 x o Girlsday / Boysday 12 okt 10 alle JOG Jet-net, Shell 1 en 8 x o Aquamarijn Blauw apr-mei BI. AK BRT Milieu Educatie Centrum Den Haag x o Uitslagen ontwerpen okt-nov WI. TE DRP. JOG - 2, 5 en 6 1 en 2 receptenboek voor doorlopende schoolbrede vaardighedenlijn 25? meisjes op bezoek bij vrouwelijke profesionals gemeentelijk onderzoek door lln mbt waterkwaliteit en duinlandschap doorlopende tekening ontwerpen op (uitslag van) een papieren kubus x x o Lego League aug-jan (apr) TC VSD FLL, HHS 1, 3, 5 en 6 Regiofinale 12 december 2010 x x x x o tecnask aug-jul NA. TC KEM - 2, 4, 5 en 6 lesmethode NA TC x o SALVO verhoudingen feb-apr? WI. NA DRP. DPD Universiteit Utrecht 2, 5 en 6 x o NEMO Amsterdam 01/05 feb 10 alle GRO. DEE NEMO, Shell 1, 4, 5 en 6 x x o POVO leerling aug-mei TC PLG. VSD x o Ontwerpproject HAVO 11 okt 10 x o Ontwerpproject VWO NIEUW 07 dec 10 GS. BI. NA. SK. GS. BI. NA. SK x x o Profielvoorlichting aug-jul alle MAT. OOS JOG - PO De Schakel, TechnoTalent, Technocentrum Den Haag 1 en 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 JOG? 1, 2, 3, 4, 5 en 6 In ontwikkeling bedrijven, instellingen, student, ouders x x o Discoverybus feb alle JOG Jet-net 1, 3, 4 en 6 x x o Speeddaten meisjes 08 mrt 10 alle JOG VHTO 1, 4, 6 en 8 x x o Speedaten jongens 08 mrt 10 alle JOG - 1, 4 en 6 lesonderdelen WI NA mbt thema verhoudingen niet voor tto/gymn. bezoek aan NEMO Amsterdam plus opdrachten, voorbereiding is lessen onze leerlingen geven technieklesjes aan groep 8 leerlingen papieren vliegtuigjes bouwen, incl voorbereiding caroussellessen 1, 3, 4 en 6 het hele jaar door, ook in de lessen bus vol met demonstraties en voorlichting op schoolplein meisjes speeddaten met vrouwelijke rolmodellen uit beta-bedrijfsleven Jongens speeddaten met rolmodellen uit betabedrijfsleven x x o PDA okt? BRU - 2, 5 en 6 lln ontwerpen GPS wandelroutes 15

16 B1 B2 H3 H4 H5 V3 V4 V5 V6 alle lln selectie lln geen lln naam project periode vakken projectleider(s) extern doelstellingen opmerkingen / toelichting x x o o Future Energy 2010 mrt / mei ANW KEM.MRN. VOS IGS:FF Braunschweig, Shell, NIOO-KNAW 1, 2, 5, 6 en 7 uitwisselingsproject, de casus is energievoorziening in nabije toekomst x o Hofstad voor duurzaamheid mrt-jul ANW MCH Stichting Scholen voor duurzaamheid, Den Haag 1, 2, 5 en 6 lln werken aan casus maak Haagse gemeente duurzamer x x o Jet-net Careerday 17/18 nov 10 JOG Jet-net 1, 2, 5 en 6 landelijke voorlichtingsdag van Jetnet x x x x x o PO/PWS begeleiding aug-jul alle SCO TU Delft, HHS, RUL, Jetnet 1 x x x o Shell Eco-Marathon aug-mei PWS BNN. BRU Shell, sponsoren 1, 2, 5 en 6 x x o PWS First Tech Challenge NIEUW aug-mart NLT GRO FLL 1, 2, 5 en 6 Meer samenwerking met opleidingen, instituten en bedrijven deelname aan internationaal project; in de vorm van PWS haalbaarheid onderzoeken demonstratie 11 dec, finale maart x o bezoek / workshop OPCW? EN. SK HND. GRO OPCW 1, 2, 5 en 6? x o Interview wetenschappers? OSB GRO. NIS Shell,? 1 Doorstart x o PO SK : CO2 capture? SK GRO Shell 1 CO2 - module o Ingenieur in het onderwijs aug-jul alle HMW. HEN De Rode Loper, HHS 1 en 6 o Student / PAL aug-jul ANW. NLT GRO TUDelft, HHS 1 en 6 studenten WO lopen 10 weken mee in ons onderwijs, als snuffel stage Studenten van WO ondersteunen en onze lln tijdens lessen bovenbouw 16

17 ELOS Bijlage 3 Label of excellence Hofstad Lyceum heeft een eigen visie op internationale contacten van leerlingen met medeleerlingen in het buitenland. Dit komt o.a. tot uiting in de implementatie van Europese en Internationale Oriëntatie, en uitwisselingsprojecten in het curriculum van de leerlingen. De school wil mede daarom haar leerlingen een internationaal gericht profiel aanbieden dat het gekozen profiel verrijkt. Het sluit aan bij de lesstof die de leerling volgt, echter de leerling levert hiervoor een extra inzet, met als doel het Hofstad Elos-certificaat. Indien de leerling twee moderne vreemde talen uiteindelijk beheerst op het niveau B2 (ERK), komt hij/zij in aanmerking voor een internationaal CertiLingua certificaat. Hiervoor zijn de leerwegen en -doelen ontwikkeld, zoals die hieronder zijn weergegeven. Nagenoeg alle leeractiviteiten vinden binnen de gewone lessen plaats, de leerling streeft naar een kwaliteitsverbetering van zijn eigen profiel. Het Hofstad Elos-certificaat en het CertiLingua-certificaat zijn beide een kwaliteitslabel dat aangeeft dat de leerling op hoog niveau kennis heeft van Europa en de wereld, op hoog niveau twee talen beheerst en zich op uitstekende wijze heeft ingezet in internationale projecten met leerlingen van partnerscholen in het buitenland. Hierna volgen de twee leerroutes voor havo en vwo. 17

Kiezen is een kunst. En die kun je leren!

Kiezen is een kunst. En die kun je leren! Kiezen is een kunst want Ik weet het niet als nu eens maar stel je voor dat ik durf niet want wie weet gaat er wel je zult altijd zien dat voor je het weet is er weer ik wil het risico niet lopen dat jij

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO EN VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

Informatie voor ouders 2016-2017

Informatie voor ouders 2016-2017 Informatie voor ouders 2016-2017 KIEZEN VOOR HOFSTAD LYCEUM: Interconfessionele school Tweetalig onderwijs Gymnasium Tweetalig gymnasium Internationalisering School voor bètatalent Plusproject Musicalproject

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Informatie voor ouders 2015-2016

Informatie voor ouders 2015-2016 Informatie voor ouders 2015-2016 KIEZEN VOOR HOFSTAD LYCEUM: Interconfessionele school Tweetalig onderwijs Gymnasium Tweetalig gymnasium Internationalisering School voor bètatalent Plusproject Musicalproject

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Fons Vitae Lyceum. Ouderavond profielkeuze 3 VWO 10 oktober Afdelingsleider 3 VWO: Daan Visser Decaan VWO: Marieke de Vries

Fons Vitae Lyceum. Ouderavond profielkeuze 3 VWO 10 oktober Afdelingsleider 3 VWO: Daan Visser Decaan VWO: Marieke de Vries Fons Vitae Lyceum Ouderavond profielkeuze 3 VWO 10 oktober 2017 Afdelingsleider 3 VWO: Daan Visser Decaan VWO: Marieke de Vries INHOUD Stromen en profielen Verplichte vakken en keuzevakken Criteria profielkeuze

Nadere informatie

WP 3 September 2015. Welkom

WP 3 September 2015. Welkom WP 3 September 2015 Welkom Even voorstellen: Liesbeth Arens Decaan VWO Medewerker team 6 ANW Wat in en na 3 VWO? Nu en Later (LOB) Worden wie je bent Wat ik wil bespreken De weg door het jaar daarheen

Nadere informatie

Intro. Profiel vwo-leerling

Intro. Profiel vwo-leerling 1 vwo Intro Op het HML wordt er in de onderbouw gewerkt in een heterogene setting. Dat betekent, dat leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-programma bij elkaar in de klas zitten en samenwerken. Geregeld

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders 2017-2018 KIEZEN VOOR HOFSTAD LYCEUM: Interconfessionele school Tweetalig onderwijs Gymnasium Tweetalig gymnasium Internationalisering School voor bètatalent Plusproject Musicalproject

Nadere informatie

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Kwaliteit Elos voor internationalisering in het vmbo in Nederland Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet

Nadere informatie

VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO NAAR VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

WP 31 augustus Welkom

WP 31 augustus Welkom WP 31 augustus 2017 Welkom Even voorstellen: Liesbeth Arens Decaan VWO Medewerker team 6 L&W (ANW) Wat in en na 3 VWO? Nu en Later (LOB) Wat ik wil bespreken De weg door het jaar daarheen (mentoren) naar

Nadere informatie

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je nodig hebt voor je vervolgonderwijs op het mbo, hbo en

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo en vwo op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo en vwo op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen van ouders Uitgangspunten van

Nadere informatie

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 1 2 rgl sem wk lswk mnd-dg activiteit (eerste semester) jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

Informatie-avond havo 3 Havisten Competent. Voorlichting HaCo / Decanaat

Informatie-avond havo 3 Havisten Competent. Voorlichting HaCo / Decanaat Informatie-avond havo 3 Havisten Competent Voorlichting HaCo / Decanaat Deze presentatie is morgen op de site te vinden. Thalita van Basten, conrector havo Ma, di, do, vr op school T.van.basten@t-atrium.nl

Nadere informatie

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN!

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! GO INTERNATIONAL! Wil je uitstekend Engels leren spreken, ga je kiezen voor havo- of vwo-onderwijs en zie je het wel zitten om tijdens je middelbare schooltijd één

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders 2018-2019 KIEZEN VOOR HOFSTAD LYCEUM: UNESCO-school Interconfessionele school Tweetalig onderwijs Gymnasium Tweetalig gymnasium Internationalisering School voor bètatalent Plusproject

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND. 3e klas havo en vwo. Donderdag 15 januari 2015. Welkom!

VOORLICHTINGSAVOND. 3e klas havo en vwo. Donderdag 15 januari 2015. Welkom! VOORLICHTINGSAVOND 3e klas havo en vwo Donderdag 15 januari 2015 Welkom! Begeleiding profielkeuze 2014-2015 mentorlessen met profielkiezer (okt apr) decaaninfo: stencil 4 profielen (nov) Afname ILIAS-test

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

Voorzitter 12/ 13: Silvester van de Sande Secretaris 12/ 13: Petra Mesman Leden: 3 ouders

Voorzitter 12/ 13: Silvester van de Sande Secretaris 12/ 13: Petra Mesman Leden: 3 ouders 20.30 uur Opening vergadering door de ouderraad Toelichting op doorstroming/ doorlopende leerlijn 12/ 13 en speerpunten voor komend schooljaar door een teamleider 20.40 uur Terugblik 12/ 13 per klankbordgroep

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Iets voor jou? Onderwijsaanbod vwo Tweetalig vwo (atheneum) 6 jaar Regulier vwo (atheneum) 6 jaar Tweetalig vwo Elde College Het Elde College is al veertien

Nadere informatie

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar Welkom! Naar het voortgezet onderwijs: wat verandert er? Een grotere school Niet meer de oudste, maar de jongste op school Onder één dak met kinderen van 12 tot 16-18 jaar meer veranderingen: Meestal:

Nadere informatie

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl 1 De nieuwe Havo voorbereidend HBO Wat is De nieuwe Havo? De nieuwe Havo biedt Havo onderwijs

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

WELKOM Woensdag 17 september 2014

WELKOM Woensdag 17 september 2014 WELKOM Woensdag 17 september 2014 Algemeen M. van de Woestijne Coördinator bovenbouw Het examen M. Karsten Teamleider PROGRAMMA Richting / Na het examen R. Remie Decaan Mentoren Coördinatoren Bovenbouw:

Nadere informatie

Even voorstellen. Timo & Jessie docent klassieke talen

Even voorstellen. Timo & Jessie docent klassieke talen WELKOM! Even voorstellen Timo & Jessie Anne Kers Laetitia Muurmans Marianne Dillen Kristel de Kort 2 vwo docent klassieke talen coördinator V2 en GP conrector vwo adj.dir. vwo onderbouw Programma Algemeen

Nadere informatie

Informatie profielkeuze V4 2017

Informatie profielkeuze V4 2017 Informatie profielkeuze V4 2017 VWO 3 VWO 4 KEUZE WAT en HOE Doel: Kerst 2019 is vervolgstudie bekend! Alle vakken verplicht zoals in de onderbouw Vrijwel vrije vakkenkeus zoals vroeger Maar 4 stromen

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

De leerling in beeld. GT onderbouw Gemengd / Theoretisch VMBO / HAVO

De leerling in beeld. GT onderbouw Gemengd / Theoretisch VMBO / HAVO De leerling in beeld GT onderbouw Gemengd / Theoretisch VMBO / HAVO Gebouw Team GT Onderbouw Leerling Leerstof Begeleiding Team GT: personeel ± 20 lesgevende docenten, waarvan 1 remedial teacher, 1 taalcoach,

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 Welkom MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 MAVO 2.0 Onze doelstellingen De leerling gaat met plezier naar school. De leerling ontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden. De

Nadere informatie

Montessori High School

Montessori High School Montessori High School Voorlichtingspresentatie November 2016 Welkom op de Montessori High School van OSG Piter Jelles. De Montessori High School is een kleine mavo-havoschool met ongeveer 300 leerlingen

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo

Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo De standaard tweetalig onderwijs bewaakt de kwaliteit van het tweetalig onderwijs in Nederland en wordt onderschreven door alle scholen die lid zijn van het

Nadere informatie

Informatie profielkeuze H4

Informatie profielkeuze H4 Informatie profielkeuze H4 2017 Profielkeuze voor Havo 4 Keuze Wat en hoe HAVO BOVENBOUW Brug tussen heden (H3 / M4) en toekomst (HBO) Doel: Kerst 2018 is vervolgstudie bekend Alle vakken verplicht zoals

Nadere informatie

Organisatie/differentiatie Michael college 8 oktober 2015 Klas 8

Organisatie/differentiatie Michael college 8 oktober 2015 Klas 8 Organisatie/differentiatie Michael college 8 oktober 2015 Klas 8 VRIJESCHOOL-LESSEN 12 11 10 9 8 7 Vervolg voorlichtingen Klas 8 8 oktober 2015 organisatie school 4 februari 2016 keuzevakken eind klas

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers,

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Profielkeuze Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Als je in de derde klas van het vwo zit ga je al nadenken over wat je na het Corderius College wil gaan doen. Je moet namelijk een vakkenpakket

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

Even voorstellen Cobine Ramaekers coördinator 2-3 havo Jan Beesems conrector havo Marianne Dillen conrector vwo Kristel de Kort adj.dir.

Even voorstellen Cobine Ramaekers coördinator 2-3 havo Jan Beesems conrector havo Marianne Dillen conrector vwo Kristel de Kort adj.dir. WELKOM! Even voorstellen Cobine Ramaekers Jan Beesems Marianne Dillen Kristel de Kort coördinator 2-3 havo conrector havo conrector vwo adj.dir. vwo onderbouw Programma Algemeen De inrichting van de tweede

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

VEURS LYCEUM JAARAGENDA versie 13 juli 2017

VEURS LYCEUM JAARAGENDA versie 13 juli 2017 VEURS LYCEUM JAARAGENDA 2017-2018 versie 13 juli 2017 33(0) 34 (1) 35 (2) 36 (3) 37 (4) ma 14-aug 21-aug 28-aug 4-sep 11-sep 4H Londen t/m 15/09 8.00u bij lokaal 120 inleveren taak en de daarbij behorende

Nadere informatie

Voorlichting

Voorlichting Voorlichting 2017-2018 Voorstellen Van basisschool naar Zuyderzee Lyceum Iedereen start op het Junior Kleinschalig (max. 450 leerlingen op locatie). Korte lijnen, iedereen kent elkaar. Veilig en vertrouwd.

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

Welkom bij de Montessori High School van OSG Piter Jelles. De Montessori High School is een havoschool met ongeveer 400 leerlingen met een prettige

Welkom bij de Montessori High School van OSG Piter Jelles. De Montessori High School is een havoschool met ongeveer 400 leerlingen met een prettige 1 Welkom bij de Montessori High School van OSG Piter Jelles. De Montessori High School is een havoschool met ongeveer 400 leerlingen met een prettige sfeer en veel persoonlijke aandacht. 2 3 Het onderwijs

Nadere informatie

Fons Vitae Lyceum. Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek

Fons Vitae Lyceum. Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek Fons Vitae Lyceum Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober 2017 Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek Inhoud Inhoud profielen Verplichte vakken en keuzevakken

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

De Missie van het vwo en de invulling van Creatieve Tijd Interne notitie, leerlingen vwo, 4 september 2016

De Missie van het vwo en de invulling van Creatieve Tijd Interne notitie, leerlingen vwo, 4 september 2016 De Missie van het vwo en de invulling van Creatieve Tijd Interne notitie, leerlingen vwo, 4 september 2016 Inhoud Aan de leerlingen van het vwo... 1 De Missie van het vwo, samengevat in een Brandbox (zie

Nadere informatie

Even voorstellen. Marianne Dillen Conrector vwo. Cobine Ramaekers Coördinator havo Kristel de Kort Coördinator leerjaar 1

Even voorstellen. Marianne Dillen Conrector vwo. Cobine Ramaekers Coördinator havo Kristel de Kort Coördinator leerjaar 1 Welkom Even voorstellen Marianne Dillen Conrector vwo Jan Beesems Conrector havo Cobine Ramaekers Coördinator havo Kristel de Kort Coördinator leerjaar 1 Programma de inrichting van klas 2 de overgangsprocedure

Nadere informatie

Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk. Els Zaalberg conrector onderwijs

Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk. Els Zaalberg conrector onderwijs Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk Els Zaalberg conrector onderwijs Jaren 90: Beleid 1 Brugklas: taal- en rekentoetsen, hulplessen lezen, spellen, rekenen Rond 2000: Vakoverstijgende aanpak van taal

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Kiezen in het VMBO/MAVO!!

Kiezen in het VMBO/MAVO!! Kiezen in het VMBO/MAVO!! Waarom nú, na 1 1/2 jaar al kiezen? 1. Uw kind moet de juiste leerweg volgen/kiezen!! 2. Binnen de leerweg moet de leerling een sector kiezen. Dit hoeft bij ons niet nu, maar

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

VWO bovenbouw RSG TROMP MEESTERS. Klas 4 Schooljaar 2015-2016

VWO bovenbouw RSG TROMP MEESTERS. Klas 4 Schooljaar 2015-2016 VWO bovenbouw RSG TROMP MEESTERS Klas 4 Schooljaar 2015-2016 V.W.O. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Kopgroep in het Nederlandse onderwijs Leidt op voor de universiteit Hoge verwachtingen 4VWO:

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Informatieavond 10 januari Profielkeuze VWO

Informatieavond 10 januari Profielkeuze VWO Informatieavond 10 januari 2017 Profielkeuze VWO PROGRAMMA Voorstellen Profielkeuzetraject derde klas vwo Informatie over de mogelijke keuzes in onze Tweede Fase Invullen voorlopige profielkeuze Belangrijke

Nadere informatie

augustus - september 2014 september - oktober 2014

augustus - september 2014 september - oktober 2014 augustus - september 2014 september - oktober 2014 25 31 augustus (week 35) do 28 vr 29 1 7 september (week 36) ma 1 di 2 vr 5 8 14 september (week 37) Afhalen boeken Start schooljaar Studiedag personeel

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Welkom VOORLICHTING ADVIES EN KEUZE

Welkom VOORLICHTING ADVIES EN KEUZE Welkom VOORLICHTING ADVIES EN KEUZE Havo/vwo februari 2014 Programma Welke niveaus; verschillen en overeenkomsten Hoe komt advies tot stand? Procedure advisering Keuzetraject ICP en TP Sluiting van de

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

TOELATING 4vmbo > 4havo

TOELATING 4vmbo > 4havo TOELATING 4vmbo > 4havo Toelatingsprocedure Toelatingseisen Toelatingsformulier Almelo, mei 2013 Inleiding In de procedure voor de aanmelding en toelating kunnen de volgende stadia onderscheiden worden:

Nadere informatie

WELKOM Woensdag 17 september 2014

WELKOM Woensdag 17 september 2014 WELKOM Woensdag 17 september 2014 Algemeen M. van de Woestijne Coördinator bovenbouw Het examen M. Karsten Teamleider PROGRAMMA Richting / Na het examen R. Remie Decaan Mentoren Coördinatoren Bovenbouw:

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3 Informatie over de Profielkeuze Havo 3 Januari 2017 1 Inleiding Beste leerling, Het maken van een keuze voor je profiel in de bovenbouw van de Havo (klas 4 en 5) is belangrijk. Je voert over dit onderwerp

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G Ouderavond klas 3E, 3F en 3G Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G woensdag 7 september 2016 Even voorstellen Mentoren: Klas 3E: klas 3F: klas 3G: Daniëlle Dupon Hugo de Groot Marian Lagraauw

Nadere informatie

JAAROVERZICHT MAURICK COLLEGE versie 1.3 (23 augustus 2017)

JAAROVERZICHT MAURICK COLLEGE versie 1.3 (23 augustus 2017) JAAROVERZICHT MAURICK COLLEGE 2017-2018 versie 1.3 (23 augustus 2017) 2017 Wk 34 aug Wk 35 aug/sept start periode 1 Magister open Ma 21 introductie lln ( zie hieronder voor tijden) Di 22 start alle lessen

Nadere informatie

Informatie avond 3 havo

Informatie avond 3 havo Informatie avond 3 havo Algemene inleiding Informatie over LOB / profielkeuze door Korte pauze Mentorengedeelte Doel van de avond (Hernieuwde) kennismaking met de afdeling en mentoren Informatie over het

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo en vwo op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doel presentatie Uitleg onderwijs in het havo en vwo op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen van ouders Uitgangspunten van het OVC

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Presentatie informatieavond 15 november Onze locaties. Opening. Informatie. Zorgcoördinator. Identiteit.

Hartelijk welkom. Presentatie informatieavond 15 november Onze locaties. Opening. Informatie. Zorgcoördinator. Identiteit. Opening Frans Schoondermark f.schoondermark@piusx.nl Hartelijk welkom Informatie Zorgcoördinator Frits Kleinheerenbrink f.kleinheerenbrink@piusx.nl Johan Oolderink j.oolderink@piusx.nl Onze locaties Identiteit

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie