Fundament met perspectief. Bijlagenboek begroting 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fundament met perspectief. Bijlagenboek begroting 2014"

Transcriptie

1 Bijlagenboek begroting

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 01. Investeringsschema Personele sterkte / personeelslasten Geactiveerde kapitaaluitgaven Reserves en voorzieningen Staat van langlopende leningen Berekening rente-omslag Investerings- en financieringsstaat Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport Verzamel- en consolidatiestaat Berekening EMU saldo Berekening Algemene Uitkering Doorbelasting Apparaatskosten

4 4

5 Investeringsschema

6 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Wegen Rehabilitatie diverse wegen Op dit moment is de staat van verschillende wegen van dien aard dat de wegconstructie in zal moeten worden vervangen. Om invulling te kunnen geven aan de beheerstrategie waarbij het uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van het areaal wegen wordt gehandhaafd zijn jaarlijks investeringen voor rehabilitatie noodzakelijk. Er zal uitvoering worden geven aan het wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Wegen Recreatieve fietspaden Te komen tot een afronding van de fietsroutes in de gemeente moet nog ca 5 kilometer fietspad worden geoptimaliseerd. Het betreft hier paden die onvoldoende breedte hebben, slechte verhardingen en veel schades door ongewenst gebruik en boomwortels. Dit gecombineerd met intelligente informatiesystemen gekoppeld aan alle recreatieve voorzieningen binnen de gemeente Boxmeer, maakt dat de recreatieve netwerken optimaal met elkaar zijn verbonden. Dit zowel fysiek als ook als beschikbare informatie. Met de inrichting van portaal de Vilt, de nieuwe fietsroutes en het wandelkooppunten systeem is het recreatieve netwerk binnen de gemeente Boxmeer op een hoog niveau. Investering vrijetijdseconomie binnen Land van Cuijk en Euregio Samenwerking komt steeds beter van de grond. Er wordt nu gekeken hoe gemeenten hun krachten kunnen bundelen en zodoende gezamenlijk een aantal doelen kunnen bereiken. Hierbij zal vanuit de samenwerking ook worden gezocht naar private partijen om daarbij aan te sluiten. Door de samenwerking in Euregio verband bestaat een grote kans op co-financiering vanuit interreg gelden. Met workshops worden nu goede kansen en projecten onderzocht. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term % % Openbaar Groen Speelruimteplan De raad heeft het speelruimte beleidsplan vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen om het totale areaal speelplekken en speelvoorzieningen af te stemmen op de demografische opbouw van de wijken en het gewenste gebruik. In 2014, 2015 en 2016 is de investering opgenomen om het beleidsplan in alle kernen gefaseerd uit te voeren. Onderdeel daarvan is een bedrag opgenomen om een aantal voorzieningen in Overloon te combineren op het speel/evenementen terrein aan de Stevensbeekseweg. Hierbij te denken aan het Gilde, skate voorzieningen, spelen, ijsbaan in de winter en evenementen Wegen Centrum Steenstraat De vastgestelde structuurvisie centrum Boxmeer geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van het centrumgebied en daarin is ook de basis gelegd voor concrete uitvoeringsprojecten. Dit moet leiden tot een centrum dat goed functioneert, kwalitatief hoogwaardig is, sfeervol is en aantrekkelijk. De Steenstraat-promenade is ruim 20 jaar geleden in zijn huidige vorm als winkelvoetgangersgebied aangelegd. De bestrating, de straatafwatering en de riolering zijn door ouderdom en intensief gebruik te versleten. Kwaliteitsverbetering via herinrichting is noodzakelijk. Ook enkele nutsbedrijven zijn al langer voornemens hun leidingen in deze straat bij eerste geschikte gelegenheid te vervangen. Verder zijn nog diverse herinrichtingen in het centrum van Boxmeer noodzakelijk. 15%

7 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Wegen Rotonde Koorstraat De Koorstraat is één van de belangrijkste toegangen tot het centrum en sluit aan op de Burg. Verkuijlstraat. De verkeersafwikkeling is vooral tijdens de spits en op zaterdag onvoldoende en zal, gelet op de groei van het verkeer, zonder maatregelen nog verder verslechteren. Het kruispunt is in het Verkeersveiligheidsplan opgevallen vanwege de slachtofferongevallen met (brom)fietsers. Met de aanleg van een rotonde zal de verkeersafwikkeling verbeteren en krijgt het langzaam verkeer een veilige mogelijkheid om over te steken van/naar het centrum. Ook kan hiermee de herontwikkeling van het Bakelgeert-terrein goed worden ontsloten. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term % Wegen Reconstructie wegen Op dit moment is de staat van diverse wegen van dien aard dat niet meer met regulier onderhoud kan worden volstaan. Om invulling te kunnen geven aan de beheerstrategie waarbij het uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van het areaal wegen wordt gehandhaafd zijn jaarlijks investeringen voor reconstructie noodzakelijk. Er zal uitvoering worden geven aan het wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Wegen Verkeersveiligheidsplan In het Verkeersveiligheidsplan Boxmeer zijn de maatregelen voor de komende 5 jaar opgenomen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Hierbij gaat het niet enkel om de fysieke infrastructurele maatregelen maar ook om scholing, educatie, bewustwording en uiteindelijk handhaving. In overleg met de wijk- en dorpsraden zijn de knelpunten inzichtelijk gemaakt. Samen met de aanpak van objectief onveilige locaties (op basis van de ongevalcijfers), heeft dit geresulteerd in een meerjarig uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting Beleidsplan Openbare Verlichting Het beleid met betrekking tot besparingsmogelijkheden voor wat betreft energieen onderhoudskosten betreft het vervangen van alle lampen door LED-lampen met dezelfde schakeltijden van avond nachtverlichting waarbij alle lampen op nachtverlichting gedimd blijven branden. De raad heeft bepaald dat deze strategie de komende 15 jaar gefaseerd moet worden gerealiseerd Tractiemiddelen Vervangen klepelmaaier Tractiemiddelen Vervangen sneeuwschuif Tractiemiddelen Vervangen 2 voertuigen 13% Tractiemiddelen Vervanging aanwezige tractiemiddelen Tractiemiddelen Aanschaf electrische auto's 13%

8 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Zonnepanelen voor stroom electrische auto's Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Jaarlijks wordt voor ca aan km vergoedingen aan de vier toezichthouders van MRM besteed. Door te investeren in elektrische auto s kan voor het zelfde bedrag invulling worden gegeven aan de milieu doelstellingen van het college en de raad. Bij de begrotingsbehandelingen voor de begroting 2013 is motie 1 unaniem aangenomen waarbij het college wordt verzocht onderzoek te doen naar duurzame energiebronnen. Het doel is om te onderzoeken waar concrete mogelijkheden liggen voor alternatieve energiebronnen zoals voor het gemeentelijk wagenpark, kapitaliseren van energierekeningen en toepassen van zonnecollectoren. Met dit voorstel is het mogelijk om stroom te produceren voor het gebruik van 10 elektrische voertuigen. Dit voorstel kent een terugverdientijd van ca. 8 jaar. Het omvat een oppervlak van ca. 200m2 aan zonnepanelen. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term % BGT Investering BRK (Basis Registratie Kadaster) Aanpassing software De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is onderdeel van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) en gaat in 2016 in. Het doel van de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland.De BGT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties waarvoor geldt eenmalig inwinnen bij de bron en verplicht meervoudig gebruik door alle overheidsinstanties. De wet BGT wijst de volgende bronhouders aan: Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Ministerie van EL&I, Defensie en Prorail. Deze bronhouders zijn verantwoordelijk voor de productie en assemblage van de grootschalige topografie en het leveren daarvan aan de Landelijke Voorziening (LV) bij het Kadaster. De wet Basisregistratie Kadaster heeft gelijke doelen, eenmalig registreren meervoudig gebruik. De leveringswijze aan gemeenten gaat door de invoering van de basisregistratie wijzigen. Dat betekent aanpassing van software en werkprocessen O-ID-ICT Aanschaf en implementatie Microsoft Lync Ondersteuning van het KCC. Het KCC met 1 tool direct inzicht te geven in de telefonische bereikbaarheid van onze organisatie, inzetten voor beteugeling en stroomlijning van onnodig intern verkeer. Het KCC ziet via de Mitel centrale of een medewerker zich aangemeld heeft aan de telefoon. Daarnaast heeft ze Outlookagenda om te kunnen zien of een medewerker in principe bereikbaar is. Dit zijn verschillende programma s en het KCC moet verschillende handelingen verrichten om inzicht te verwerven. Hiermee gaat veel tijd verloren in het contact met onze klanten. Microsoft Lync in combinatie met de Mitelcentrale biedt direct en in een oogopslag beschikbaarheidinformatie. Het KCC kan dan direct handelen. Contact zoeken met de interne organisatie of terugbel afspraken maken met de klant. Verder kan de combinatie van Microsoftlync ism Mitel de onderlinge communicatie tussen organisatie-onderdelen bevorderen middels een Chat functie. Hiermee kan terreur worden teruggedrongen

9 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking O-ID-ICT Elektronisch kiezen Minister Plasterk heeft op 6 maart 2013 aangegeven binnen afzienbare tijd te overwegen stemcomputers (her) in te voeren. De minister wil in ieder geval een commissie instellen die gaat kijken naar de mogelijkheden voor het invoeren van elektronisch stemmen. Volgens de minister wordt een experiment met nieuwe, fysieke stembiljetten stopgezet om ruimte te maken voor een onderzoek naar stemcomputers. Volgens de Minister is de techniek inmiddels verder gevorderd en zouden stemcomputers nu betrouwbaar genoeg zijn om tijdens verkiezingen in te zetten. Het is nog onduidelijk wanneer stemcomputers voor het eerst weer gebruikt kunnen worden. De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zouden de eerste mogelijkheid zijn, maar verwacht wordt dat niet voor de landelijke verkiezingen van 2015 herinvoering zal plaatsvinden Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT Investeringen in ICT als De landelijke overheid gaat: gevolg van wetgeving De begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de waarbij Sociale Zaken meer Awbz per 2015 overhevelen naar de Wmo.. Vanaf taken toebedeeld krijgt van 2014 veralt bovendien de aanspraak op dagbesteding de landelijke en provinciale en wijzigt de aanpsraak op pesoonlijke verzorging. overheid (bijv. overhevelen Een nieuwe participatiewet invoeren en sluit daarmee WMO uit AWBZ en de toegang tot de Wsw af. Participatiewet) Wat deze decentralisaties gaan betekenen voor de informatievoorziening binnen de gemeente en tussen gemeenten en partners in de uitvoering is nu nog niet bekend. Aannemelijk is dat leveranciers voor de participatiewet en AWBZ de huidige (WWB en WMO) applicaties zullen aanpassen. Dit zal in 2014 plaatsvinden O-ID-ICT Informatie beveiligingsplan en beleid Aanschaf applicatie digitalisering facturen verwerking / ontwikkeling digitale facturering Informatiebeveiliging gaat met de toename van de digitalisering een steeds belangrijker rol spelen. Steeds meer informatiedragers verlaten via digitale weg ons netwerk door toename van sociale media, etc. Het in 2011 opgeleverde informatiebeveiligingsplan, wordt in 2013 en 2014 geïmplementeerd. Facturen verwerking zal kwalitatief beter geschieden door digitalisering facturenstroom en digitale verwerking. Gemeente moet een applicatie ontwikkelen om zelf digitale facturen aan te bieden. Vanaf 2014 zal ontvangst en verwerking digitale factuur zijn intrede doen

10 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving O-ID-ICT Koppelingen en gegevensuitwisseling E- overheid + authenticatie Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Het Nationaal Uitvoerings Programma legt gemeenten vast op de implementatie van een aantal vernieuwingen op het gebied van dienstverlening aan burger en bedrijven die vóór 2015 gerealiseerd moeten zijn. Het realisatieplan electronische dienstverlening dat door de gemeente Boxmeer is opgesteld in samenwerking met EGEM-I, geeft de wijze van invoeren van deze vernieuwingen aan. Die dienstverlening moet ondersteund worden met software, dus ICT speelt hierin een belangrijke rol. Het betreft: Decentrale regelgeving, samenwerkende catalogi, e-formulieren, DKD2, PIP, Digid machtigen, aansluiten op WMO regelhulp, E-Herkenning, MIV (Massale Informatieverstrekking kadaster), Koppeling Landelijke Voorziening WOZ, Koppeling NHR, Digikoppeling. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT Documentaire informatievoorziening Het structureren, digitaliseren en automatiseren van de documentenstroom binnen de organisatie. Hierbij vindt geautomatiseerd een verdeling van de documentvoorraad plaats volgens vooraf gedefinieerde procesbeschrijvingen. Iedere medewerker werkt volgens dezelfde structuur waardoor voor management en klant transparant inzicht bestaat in de status van documenten en de afhandeling gecontroleerd kan plaatsvinden. Registratie en éénduidige vastlegging van documenten wordt hiermee sterk verbeterd Waar eerst medio 2012 als realisatiemoment werd genoemd, zal dat door nauwe afstemming zaakafhandeling en documentenstroom nu medio 2014 het geval zijn. In de jaren vanaf 2006 is deze post reeds opgenomen. Door de samenwerking Land van Cuijk was het niet mogelijk het project al op te pakken omdat dat kon betekenen dat Boxmeer sterk zou gaan afwijken van de samenwerkingspartners. Met de keuze van de gezamenlijke Midoffice applicatie in 2010 is dat probleem opgelost. De gereserveerde bedragen in 2006, 2007 zijn teruggevloeid naar de algemene reserve O-ID-ICT Invoering webservices Webservices worden ingezet om veilige connecties te realiseren tussen applicaties van de gemeente en het internet. Webservices zijn kleine specifiek op één actie geschreven applicaties die communiceren via berichten. Hierdoor ontstaat er geen rechtstreekse verbinding naar de backoffice gegevens (en zijn die door kwaadwillenden dus ook niet te misbruiken) maar vindt er via de webservice een vraag- en antwoordspel plaats tussen de virtuele loketapplicatie en de interne applicatie O-ID-ICT PIMS/Youpp met I- controler Voor goed gebruik van de personeelsgegevens in het organisatiesturingsinstrument I-Controler is een directe koppeling tussen PIMS/Youpp en de I- Controler noodzakelijk voor gegevensuitwisseling

11 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving O-ID-ICT Overgang van IP v4 naar IP v6 Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Het huidige wereldwijde systeem van IP-adressen raakt uitgeput. Wereldwijd is er al een nieuwe standaard ingevoerd. Deze zal vanaf 2013 actueel gaan worden. Ons netwerk zal moeten worden voorbereid en aangepast op de overgang naar deze nieuwe IP adresseringen. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT O-ID-ICT Stroomlijning basisgegevens Vervanging werkprocessensoftware Deze investering zal noodzakelijk zijn om het wettelijke Stelsel van Basisregistraties in de gemeente Boxmeer verder vorm te geven. Dit betekent dat de diverse wettelijk verplichte basisregistraties (BAG, WOZ, Kadaster, NHR, GBA, enz) op elkaar afgestemd worden en het binnengemeentelijk gebruik van deze gegevens gewaarborgd wordt. Noodzakelijke jaarlijkse vervanging van afgeschreven werkprocessoftware en / of upgrade bestaande werkproces software zoals I Controler, Neuro BAG (Vicrea), Topdesk, Key2GBA-V, Squit XO, SmartDocuments, Melddesk, Pims/Youpp O-ID-ICT Koppelingen met andere Om de grote druk op gespecialiseerde zorg terug te diensten en dringen en de verkokerde manier van werken binnen gegevensuitwisseling t.b.v. jeugdhulp aan te pakken, kiest het kabinet voor een regievoerende taak stelselwijziging. De jeugdhulp gaat over naar jeugdzorg. gemeenten.gemeenten krijgen de regie over alle jeugdhulp, waaronder: de jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet); provinciale jeugdzorg (waaronder Toegang, Adviesen Meldpunt Kindermishandeling, Kindertelefoon, ambulante en residentiële zorg en pleegzorg); gesloten jeugdzorg; jeugdreclassering; jeugdbescherming; de zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd- LVB). Gemeenten blijven ook de taken uitvoeren die zij al deden: jeugdgezondheidszorg; preventief jeugdbeleid (incl. informatie, advies en signalering); licht ambulante hulpverlening; toeleiding naar zorg; coördinatie van zorg Budgettair neutrale investeringen Wegen Riolering Op basis van uitgevoerd onderzoek dat zowel kan bestaan uit inspecties als uit rekentechnisch onderzoek dienen rioolstelsels en bijbehorende voorzieningen te worden aangepast en voorbereid te worden op de te verwachten klimaatontwikkeling. Deze aanpassingen zijn nodig om de rioolstelsels blijvend te laten voldoen aan de eisen die wij daaraan stellen. Deze eisen hebben betrekking op kwaliteit en kwantiteit. Enerzijds mag een riool niet instorten en anderzijds mag een riool geen aanleiding geven op bovenmatige wateroverlast en onnodige emissie naar oppervlakte water. Als project is in het VGRP toegevoegd de reconstructie van de weijergracht van % Totaal investeringen budgettair neutraal Totaal-generaal Totaal

12 12

13 Personele sterkte / personeelslasten 13

14 Overzicht personele sterkte (staat B1) Geraamde en vastgestelde formatie Geraamde en vastgestelde formatie Begroting 2013 Begroting 2014 Organisatie onderdeel full-time full-time Bestuur (raadsleden) Bestuur (burgem. en weth.) 4,70 4,70 Griffie (incl. rekenkamer) 2,73 2,73 Brandweer (vrijwilligers) Managementteam 4,00 4,00 Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening 19,21 18,70 Financiën 15,08 14,71 Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie 17,22 17,68 Personeel en Organisatie 6,17 5,51 Sector Ruimte Ruimte en Economie 7,44 6,45 Gemeentewerken is samengevoegd met M.R.M. 10,95 Vergunningen 19,25 18,08 Milieu, Realisatie en Mobiliteit 17,44 28,51 Bedrijfsbureau 11,57 11,05 Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid 7,33 7,35 Sociale Zaken 18,00 18,04 Burgerzaken en Receptie (inclusief trouwambtenaren) 16,22 18,03 Bedrijfsbureau 7,51 7,29 Totaal Generaal 184,82 182,83 Benodigde salarissen inclusief sociale lasten o.b.v. geraamde formatie 182,

15 Overzicht personeelslasten (staat B2) Beleidsveld / Kostenplaats Salarissen inclusief soc. lasten Salarissen inclusief soc. lasten Begroting 2013 Begroting 2014 Rechtstreeks tlv beleidsvelden: Raad en Commissies College van Burgemeester en Wethouders Griffie Burgerzaken (trouwambtenaren) Personeel en Organisatie (Nonactiviteiters/Wachtgelders) Personeel en Organisatie (PGB budget en Levensloop personeel Totaal rechtstreeks ten laste van beleidsvelden Kostenplaatsen: Managementteam Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening Financiën Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie Personeel en Organisatie Sector Ruimte Ruimte en Economie Vergunningen Milieu, Realisatie en Mobiliteit incl Gemeentewerken Gemeentewerken Bedrijfsbureau Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid Sociale Zaken Burgerzaken en Receptie (exclusief trouwambtenaren) Bedrijfsbureau Totaal Kostenplaats personeel * Totaal generaal Staat B 2014 o.b.v. geraamde formatie 182,83 FTE

16 16

17 Geactiveerde kapitaaluitgaven 17

18 TegenrekeningActiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar SUB in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 PC prive project, HAR ,07 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Fietsplan 2001, aankopen HAR ,29 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0, , ,51 71,84 71,84 K /0000 Hypotheekregeling Ambtenaren, Boxmeer HAVR 7, ,93 0, ,38 0, , ,96 0,00 0, , ,59 273,78 273,78 Totaal K ,29 0, ,38 0, , ,81 0,00 0, , ,10 345,62 345,62 K /0000 Overheidswinkel / frontoffice LINE ,58 0,00 0,00 0, , ,42 736,16 0,00 736,16 0,00 25,77 761,93 K /0000 Aandelen BNG (Oeffelt en Boxmeer) GAWR ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0, , , , ,05 Totaal K ,30 0,00 0,00 0, , ,42 736,16 0, , , , ,98 K /0000 Gemeentehuis, voorbereidingskrediet LINE ,59 0,00 0,00 0, , , ,01 0, , , , ,99 K /0000 Gemeentehuis Nieuwbouw LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0, , , , ,17 K /0000 Gemeentehuis verbouw burgerzaken recepti LINE ,18 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Gemeentehuis, inrichting LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , , ,28 K /0000 BMO: vervangen stoelen LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,77 0,00 0,00 0, , , ,33 0, , , , ,44 K /0000 BMO: ondersteuning GEO HAVR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: producten midoffice LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,27 0, , , , ,37 K /0000 ICT: GEO-ICT beleid LINE ,20 0,00 0,00 0, , , ,59 0, ,59 0,00 937, ,23 K /0000 ICT: website/pip/mijn overheid LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,51 0, , , , ,88 K /0000 ICT: uitbr.digitalisering/dms LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,27 K /0000 ICT: front en midoffice IVS2011 LINE ,27 0,00 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,52 K /0000 ICT: werkprocessensoftware IVS2011 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0, , , , ,97 K /0000 ICT: invoering webservices IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 700, ,00 K /0000 ICT: DIV IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,60 0, , , , ,41 K /0000 ICT: electr.handtekening IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 350, ,00 K /0000 ICT: nation.uitv.programma IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: stroomlijning basisgegevens IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: GEO-informatie IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: digit.factuurverwerking IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,88 0, , , , ,48 K /0000 ICT: Aanleg glasvezelverbinding IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 459, ,00 0, , , , ,90 K /0000 ICT: Storage/Backup/Restore en uitwijkvoorz. LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Gegevensuitwisseling E-overheid IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Documentaire Informatievoorz. IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Modernisering GBA IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 875, ,00 K /0000 ICT: Overgang Office 2010 IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: informatievrz.div 2009 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: diverse software 2009 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,47 0,00 0,00 0, , , ,76 0, , , , ,03 K /0000 Herinrichting gemeentewerf, zie reinigin LINE ,94 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,72 K /0000 Opslagterrein grondwaarde GAWR ,74 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0, , , , ,26 K /0000 Aanleg nieuwe gemeentewerf ANNU 8, ,94 0,00 0,00 0, , , ,96 0, , , , ,21 K /0000 Opstal werkplaats 1978 LINE ,47 0,00 0,00 0, , , ,33 0, , ,32 89, ,16 K /0000 Erfafscheiding gemeentewerf (1w95) LINE ,47 0,00 0,00 0, , ,52 436,83 0, , ,12 91,73 528,56 K /0000 Aanpassing riolering loods (2w93) LINE ,67 0,00 0,00 0, , ,22 287,86 0, ,45 863,59 40,30 328,16 K /0000 Aanpassing riolering gemeentewer (1w95) LINE ,14 0,00 0,00 0, , ,99 224,03 0, , ,12 47,05 271,08 K /0000 Verplaatsen gemeentewerf Overloon (1w95) LINE ,53 0,00 0,00 0, , ,42 559,02 0, , ,09 117,39 676,41 Totaal K ,90 0,00 0,00 0, , , ,78 0, , , , ,56 K /0000 Voertuigen 2007: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0, , ,35 880, ,56 K /0000 Tractie, vervangingen IVS2011 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0, , , , ,09 K /0000 Materieel 2005: aanschaf en vervanging LINE ,99 0,00 0,00 0, , , ,75 0, ,75 0,00 129, ,31 K /0000 Voertuigen/materieel 2006: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , ,11 510, ,91 K /0000 Groot materieel 2007: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 161, ,00 K /0000 Materiaal RB: dranghekken etc. LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , ,45 360, ,80 K /0000 Voertuigen: vervanging 2008 LINE ,67 0,00 0,00 0, , , ,56 0, , ,26 602, ,66 K /0000 Materieel 2008: vervanging LINE ,93 0,00 0,00 0, , , ,39 0, , ,58 757, ,51 K /0000 Zoutstrooiers, 3 stuks wgs. brand LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, , ,40 663, ,65 K /0000 Materieel 2009 LINE ,36 0,00 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,14 Totaal K ,95 0,00 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,63 K /0000 Ogelijn, herstraten (IHP2010) vervallen HAVR 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 t Ogelijn, renovatie LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0, , , , ,05 K /0000 Ogelijn: basisschool Hollesteeg II LINE ,56 0,00 0,00 0, , , ,40 0, , , , ,32 K /0000 Ogelijn: Bouw school Hollesteeg II LINE ,73 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,31 K /0000 Ogelijn: Buurthuis Hollesteeg II LINE ,56 0,00 0,00 0, , , ,78 0, , ,12 658, ,44 K /0000 Peppels, onderwijsk.vernieuwing LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , , ,26 K /0000 Ogelijn, dakbedekking (IHP2011) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,18 K /0000 Ogelijn, kozijnen (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,95 0, , , , ,35 K /0000 Het Ogelijn, IHP2013 Bestrating LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,96 0, , , , ,05 Totaal K ,85 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , , ,96 K /0000 Onze Bouwsteen: herst.constr.fouten (IHP 2008) LINE ,43 0,00 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,75 K /0000 "Onze Bouwsteen, ""nieuwbouw""" LINE ,19 0,00 0,00 0, , , ,44 0, , , , ,95 K /0000 Onze Bouwsteen, herstel scheurvorming IHP2012 LINE ,07 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,42 K /0000 Onze Bouwsteen, klassenverkleining LINE ,25 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , , , ,92 Totaal K ,94 0,00 0,00 0, , , ,98 0, , , , ,04 K /0000 Peppels/Candas, uitbreiding LINE ,99 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,53 K /0000 De Canadas, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,99 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,53 K /0000 Peppels Bouw kl.sch.prot.chr. School LINE ,31 0,00 0,00 0, , , ,35 0, , , , ,12 K /0000 Peppels Meerk.Prot.Chr.Kl.school LINE ,79 0,00 0,00 0, , ,75 131,25 0, , ,79 55,13 186,38 K /0000 Peppels Renovatie dak LINE ,26 0,00 0,00 0, , ,74 501,39 0, , ,13 245,68 747,07 K /0000 Peppels Bouwk. voorzieningen LINE ,97 0,00 0,00 0, , ,92 441,41 0, , ,64 262,64 704,05 K /0000 Peppels Interne verbouwing LINE ,65 0,00 0,00 0, , , ,17 0, , , , ,69 Totaal K ,98 0,00 0,00 0, , , ,57 0, , , , ,31 K /0000 De Schelven: lift (IHP 2008) LINE ,05 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , , ,82 K /0000 De Schelven, Reconstr.daken Bak.Nrd. LINE ,03 0,00 0,00 0, , ,93 169,94 0, , ,16 83,27 253,21 K /0000 Bakelgeert Noord,, Rec.daken Schelven en LINE ,16 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , ,14 463, ,50 K /0000 BBO de Schelven / Bakelgeert LINE ,57 0,00 0,00 0, , , ,13 0, , , , ,62 K /0000 "Bakelgeert Noord,, Kleuterschool ""De Sch" LINE ,60 0,00 0,00 0, , , ,37 0, , , , ,12 K /0000 De Schelven: uitbreiding/4e groep IVS 06 LINE ,34 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,34

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9 Jaarstukken 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Bestuurlijke structuur... 9 2.1 Samenstelling bestuur... 9 2.2 Portefeuilleverdeling college... 10 2.3 Organisatie structuur... 12 3 Kerngegevens... 13 3.1

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid Jaarstukken 214 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 2 Bestuur en organisatie 6 Kerngegevens 9 Jaarverslag 11 Programmaverantwoording 12 Programma Bestuur en veiligheid 14 Programma Dienstverlening 19 Programma

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Themarekening 2014. 1 mei 2015

Themarekening 2014. 1 mei 2015 Themarekening 2014 1 mei 2015 Inhoudsopgave bladzijde 1.0. Inleiding 3 2.0. Jaarverslag 7 2.1. Themaverantwoording 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen werkt 23 03. Heerenveen kiest

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Algemeen De begroting 2003 en voorjaarsnota 2003 hebben als basis gediend voor de begroting 2004. Daarnaast zijn de effecten van de 1 e bestuursrapportage

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016 VOORWOORD Niet eerder was het opstellen van de begroting zo moeilijk als nu het geval was. Immers, de economische crisis werkt nog steeds door, op tal van

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 VOORJAARSNOTA 2011 - 2 - Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141, Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet:

Nadere informatie