Fundament met perspectief. Bijlagenboek begroting 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fundament met perspectief. Bijlagenboek begroting 2014"

Transcriptie

1 Bijlagenboek begroting

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 01. Investeringsschema Personele sterkte / personeelslasten Geactiveerde kapitaaluitgaven Reserves en voorzieningen Staat van langlopende leningen Berekening rente-omslag Investerings- en financieringsstaat Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport Verzamel- en consolidatiestaat Berekening EMU saldo Berekening Algemene Uitkering Doorbelasting Apparaatskosten

4 4

5 Investeringsschema

6 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Wegen Rehabilitatie diverse wegen Op dit moment is de staat van verschillende wegen van dien aard dat de wegconstructie in zal moeten worden vervangen. Om invulling te kunnen geven aan de beheerstrategie waarbij het uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van het areaal wegen wordt gehandhaafd zijn jaarlijks investeringen voor rehabilitatie noodzakelijk. Er zal uitvoering worden geven aan het wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Wegen Recreatieve fietspaden Te komen tot een afronding van de fietsroutes in de gemeente moet nog ca 5 kilometer fietspad worden geoptimaliseerd. Het betreft hier paden die onvoldoende breedte hebben, slechte verhardingen en veel schades door ongewenst gebruik en boomwortels. Dit gecombineerd met intelligente informatiesystemen gekoppeld aan alle recreatieve voorzieningen binnen de gemeente Boxmeer, maakt dat de recreatieve netwerken optimaal met elkaar zijn verbonden. Dit zowel fysiek als ook als beschikbare informatie. Met de inrichting van portaal de Vilt, de nieuwe fietsroutes en het wandelkooppunten systeem is het recreatieve netwerk binnen de gemeente Boxmeer op een hoog niveau. Investering vrijetijdseconomie binnen Land van Cuijk en Euregio Samenwerking komt steeds beter van de grond. Er wordt nu gekeken hoe gemeenten hun krachten kunnen bundelen en zodoende gezamenlijk een aantal doelen kunnen bereiken. Hierbij zal vanuit de samenwerking ook worden gezocht naar private partijen om daarbij aan te sluiten. Door de samenwerking in Euregio verband bestaat een grote kans op co-financiering vanuit interreg gelden. Met workshops worden nu goede kansen en projecten onderzocht. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term % % Openbaar Groen Speelruimteplan De raad heeft het speelruimte beleidsplan vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen om het totale areaal speelplekken en speelvoorzieningen af te stemmen op de demografische opbouw van de wijken en het gewenste gebruik. In 2014, 2015 en 2016 is de investering opgenomen om het beleidsplan in alle kernen gefaseerd uit te voeren. Onderdeel daarvan is een bedrag opgenomen om een aantal voorzieningen in Overloon te combineren op het speel/evenementen terrein aan de Stevensbeekseweg. Hierbij te denken aan het Gilde, skate voorzieningen, spelen, ijsbaan in de winter en evenementen Wegen Centrum Steenstraat De vastgestelde structuurvisie centrum Boxmeer geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van het centrumgebied en daarin is ook de basis gelegd voor concrete uitvoeringsprojecten. Dit moet leiden tot een centrum dat goed functioneert, kwalitatief hoogwaardig is, sfeervol is en aantrekkelijk. De Steenstraat-promenade is ruim 20 jaar geleden in zijn huidige vorm als winkelvoetgangersgebied aangelegd. De bestrating, de straatafwatering en de riolering zijn door ouderdom en intensief gebruik te versleten. Kwaliteitsverbetering via herinrichting is noodzakelijk. Ook enkele nutsbedrijven zijn al langer voornemens hun leidingen in deze straat bij eerste geschikte gelegenheid te vervangen. Verder zijn nog diverse herinrichtingen in het centrum van Boxmeer noodzakelijk. 15%

7 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Wegen Rotonde Koorstraat De Koorstraat is één van de belangrijkste toegangen tot het centrum en sluit aan op de Burg. Verkuijlstraat. De verkeersafwikkeling is vooral tijdens de spits en op zaterdag onvoldoende en zal, gelet op de groei van het verkeer, zonder maatregelen nog verder verslechteren. Het kruispunt is in het Verkeersveiligheidsplan opgevallen vanwege de slachtofferongevallen met (brom)fietsers. Met de aanleg van een rotonde zal de verkeersafwikkeling verbeteren en krijgt het langzaam verkeer een veilige mogelijkheid om over te steken van/naar het centrum. Ook kan hiermee de herontwikkeling van het Bakelgeert-terrein goed worden ontsloten. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term % Wegen Reconstructie wegen Op dit moment is de staat van diverse wegen van dien aard dat niet meer met regulier onderhoud kan worden volstaan. Om invulling te kunnen geven aan de beheerstrategie waarbij het uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van het areaal wegen wordt gehandhaafd zijn jaarlijks investeringen voor reconstructie noodzakelijk. Er zal uitvoering worden geven aan het wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Wegen Verkeersveiligheidsplan In het Verkeersveiligheidsplan Boxmeer zijn de maatregelen voor de komende 5 jaar opgenomen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Hierbij gaat het niet enkel om de fysieke infrastructurele maatregelen maar ook om scholing, educatie, bewustwording en uiteindelijk handhaving. In overleg met de wijk- en dorpsraden zijn de knelpunten inzichtelijk gemaakt. Samen met de aanpak van objectief onveilige locaties (op basis van de ongevalcijfers), heeft dit geresulteerd in een meerjarig uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting Beleidsplan Openbare Verlichting Het beleid met betrekking tot besparingsmogelijkheden voor wat betreft energieen onderhoudskosten betreft het vervangen van alle lampen door LED-lampen met dezelfde schakeltijden van avond nachtverlichting waarbij alle lampen op nachtverlichting gedimd blijven branden. De raad heeft bepaald dat deze strategie de komende 15 jaar gefaseerd moet worden gerealiseerd Tractiemiddelen Vervangen klepelmaaier Tractiemiddelen Vervangen sneeuwschuif Tractiemiddelen Vervangen 2 voertuigen 13% Tractiemiddelen Vervanging aanwezige tractiemiddelen Tractiemiddelen Aanschaf electrische auto's 13%

8 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Zonnepanelen voor stroom electrische auto's Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Jaarlijks wordt voor ca aan km vergoedingen aan de vier toezichthouders van MRM besteed. Door te investeren in elektrische auto s kan voor het zelfde bedrag invulling worden gegeven aan de milieu doelstellingen van het college en de raad. Bij de begrotingsbehandelingen voor de begroting 2013 is motie 1 unaniem aangenomen waarbij het college wordt verzocht onderzoek te doen naar duurzame energiebronnen. Het doel is om te onderzoeken waar concrete mogelijkheden liggen voor alternatieve energiebronnen zoals voor het gemeentelijk wagenpark, kapitaliseren van energierekeningen en toepassen van zonnecollectoren. Met dit voorstel is het mogelijk om stroom te produceren voor het gebruik van 10 elektrische voertuigen. Dit voorstel kent een terugverdientijd van ca. 8 jaar. Het omvat een oppervlak van ca. 200m2 aan zonnepanelen. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term % BGT Investering BRK (Basis Registratie Kadaster) Aanpassing software De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is onderdeel van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) en gaat in 2016 in. Het doel van de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland.De BGT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties waarvoor geldt eenmalig inwinnen bij de bron en verplicht meervoudig gebruik door alle overheidsinstanties. De wet BGT wijst de volgende bronhouders aan: Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Ministerie van EL&I, Defensie en Prorail. Deze bronhouders zijn verantwoordelijk voor de productie en assemblage van de grootschalige topografie en het leveren daarvan aan de Landelijke Voorziening (LV) bij het Kadaster. De wet Basisregistratie Kadaster heeft gelijke doelen, eenmalig registreren meervoudig gebruik. De leveringswijze aan gemeenten gaat door de invoering van de basisregistratie wijzigen. Dat betekent aanpassing van software en werkprocessen O-ID-ICT Aanschaf en implementatie Microsoft Lync Ondersteuning van het KCC. Het KCC met 1 tool direct inzicht te geven in de telefonische bereikbaarheid van onze organisatie, inzetten voor beteugeling en stroomlijning van onnodig intern verkeer. Het KCC ziet via de Mitel centrale of een medewerker zich aangemeld heeft aan de telefoon. Daarnaast heeft ze Outlookagenda om te kunnen zien of een medewerker in principe bereikbaar is. Dit zijn verschillende programma s en het KCC moet verschillende handelingen verrichten om inzicht te verwerven. Hiermee gaat veel tijd verloren in het contact met onze klanten. Microsoft Lync in combinatie met de Mitelcentrale biedt direct en in een oogopslag beschikbaarheidinformatie. Het KCC kan dan direct handelen. Contact zoeken met de interne organisatie of terugbel afspraken maken met de klant. Verder kan de combinatie van Microsoftlync ism Mitel de onderlinge communicatie tussen organisatie-onderdelen bevorderen middels een Chat functie. Hiermee kan terreur worden teruggedrongen

9 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking O-ID-ICT Elektronisch kiezen Minister Plasterk heeft op 6 maart 2013 aangegeven binnen afzienbare tijd te overwegen stemcomputers (her) in te voeren. De minister wil in ieder geval een commissie instellen die gaat kijken naar de mogelijkheden voor het invoeren van elektronisch stemmen. Volgens de minister wordt een experiment met nieuwe, fysieke stembiljetten stopgezet om ruimte te maken voor een onderzoek naar stemcomputers. Volgens de Minister is de techniek inmiddels verder gevorderd en zouden stemcomputers nu betrouwbaar genoeg zijn om tijdens verkiezingen in te zetten. Het is nog onduidelijk wanneer stemcomputers voor het eerst weer gebruikt kunnen worden. De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zouden de eerste mogelijkheid zijn, maar verwacht wordt dat niet voor de landelijke verkiezingen van 2015 herinvoering zal plaatsvinden Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT Investeringen in ICT als De landelijke overheid gaat: gevolg van wetgeving De begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de waarbij Sociale Zaken meer Awbz per 2015 overhevelen naar de Wmo.. Vanaf taken toebedeeld krijgt van 2014 veralt bovendien de aanspraak op dagbesteding de landelijke en provinciale en wijzigt de aanpsraak op pesoonlijke verzorging. overheid (bijv. overhevelen Een nieuwe participatiewet invoeren en sluit daarmee WMO uit AWBZ en de toegang tot de Wsw af. Participatiewet) Wat deze decentralisaties gaan betekenen voor de informatievoorziening binnen de gemeente en tussen gemeenten en partners in de uitvoering is nu nog niet bekend. Aannemelijk is dat leveranciers voor de participatiewet en AWBZ de huidige (WWB en WMO) applicaties zullen aanpassen. Dit zal in 2014 plaatsvinden O-ID-ICT Informatie beveiligingsplan en beleid Aanschaf applicatie digitalisering facturen verwerking / ontwikkeling digitale facturering Informatiebeveiliging gaat met de toename van de digitalisering een steeds belangrijker rol spelen. Steeds meer informatiedragers verlaten via digitale weg ons netwerk door toename van sociale media, etc. Het in 2011 opgeleverde informatiebeveiligingsplan, wordt in 2013 en 2014 geïmplementeerd. Facturen verwerking zal kwalitatief beter geschieden door digitalisering facturenstroom en digitale verwerking. Gemeente moet een applicatie ontwikkelen om zelf digitale facturen aan te bieden. Vanaf 2014 zal ontvangst en verwerking digitale factuur zijn intrede doen

10 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving O-ID-ICT Koppelingen en gegevensuitwisseling E- overheid + authenticatie Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Het Nationaal Uitvoerings Programma legt gemeenten vast op de implementatie van een aantal vernieuwingen op het gebied van dienstverlening aan burger en bedrijven die vóór 2015 gerealiseerd moeten zijn. Het realisatieplan electronische dienstverlening dat door de gemeente Boxmeer is opgesteld in samenwerking met EGEM-I, geeft de wijze van invoeren van deze vernieuwingen aan. Die dienstverlening moet ondersteund worden met software, dus ICT speelt hierin een belangrijke rol. Het betreft: Decentrale regelgeving, samenwerkende catalogi, e-formulieren, DKD2, PIP, Digid machtigen, aansluiten op WMO regelhulp, E-Herkenning, MIV (Massale Informatieverstrekking kadaster), Koppeling Landelijke Voorziening WOZ, Koppeling NHR, Digikoppeling. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT Documentaire informatievoorziening Het structureren, digitaliseren en automatiseren van de documentenstroom binnen de organisatie. Hierbij vindt geautomatiseerd een verdeling van de documentvoorraad plaats volgens vooraf gedefinieerde procesbeschrijvingen. Iedere medewerker werkt volgens dezelfde structuur waardoor voor management en klant transparant inzicht bestaat in de status van documenten en de afhandeling gecontroleerd kan plaatsvinden. Registratie en éénduidige vastlegging van documenten wordt hiermee sterk verbeterd Waar eerst medio 2012 als realisatiemoment werd genoemd, zal dat door nauwe afstemming zaakafhandeling en documentenstroom nu medio 2014 het geval zijn. In de jaren vanaf 2006 is deze post reeds opgenomen. Door de samenwerking Land van Cuijk was het niet mogelijk het project al op te pakken omdat dat kon betekenen dat Boxmeer sterk zou gaan afwijken van de samenwerkingspartners. Met de keuze van de gezamenlijke Midoffice applicatie in 2010 is dat probleem opgelost. De gereserveerde bedragen in 2006, 2007 zijn teruggevloeid naar de algemene reserve O-ID-ICT Invoering webservices Webservices worden ingezet om veilige connecties te realiseren tussen applicaties van de gemeente en het internet. Webservices zijn kleine specifiek op één actie geschreven applicaties die communiceren via berichten. Hierdoor ontstaat er geen rechtstreekse verbinding naar de backoffice gegevens (en zijn die door kwaadwillenden dus ook niet te misbruiken) maar vindt er via de webservice een vraag- en antwoordspel plaats tussen de virtuele loketapplicatie en de interne applicatie O-ID-ICT PIMS/Youpp met I- controler Voor goed gebruik van de personeelsgegevens in het organisatiesturingsinstrument I-Controler is een directe koppeling tussen PIMS/Youpp en de I- Controler noodzakelijk voor gegevensuitwisseling

11 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving O-ID-ICT Overgang van IP v4 naar IP v6 Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Het huidige wereldwijde systeem van IP-adressen raakt uitgeput. Wereldwijd is er al een nieuwe standaard ingevoerd. Deze zal vanaf 2013 actueel gaan worden. Ons netwerk zal moeten worden voorbereid en aangepast op de overgang naar deze nieuwe IP adresseringen. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT O-ID-ICT Stroomlijning basisgegevens Vervanging werkprocessensoftware Deze investering zal noodzakelijk zijn om het wettelijke Stelsel van Basisregistraties in de gemeente Boxmeer verder vorm te geven. Dit betekent dat de diverse wettelijk verplichte basisregistraties (BAG, WOZ, Kadaster, NHR, GBA, enz) op elkaar afgestemd worden en het binnengemeentelijk gebruik van deze gegevens gewaarborgd wordt. Noodzakelijke jaarlijkse vervanging van afgeschreven werkprocessoftware en / of upgrade bestaande werkproces software zoals I Controler, Neuro BAG (Vicrea), Topdesk, Key2GBA-V, Squit XO, SmartDocuments, Melddesk, Pims/Youpp O-ID-ICT Koppelingen met andere Om de grote druk op gespecialiseerde zorg terug te diensten en dringen en de verkokerde manier van werken binnen gegevensuitwisseling t.b.v. jeugdhulp aan te pakken, kiest het kabinet voor een regievoerende taak stelselwijziging. De jeugdhulp gaat over naar jeugdzorg. gemeenten.gemeenten krijgen de regie over alle jeugdhulp, waaronder: de jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet); provinciale jeugdzorg (waaronder Toegang, Adviesen Meldpunt Kindermishandeling, Kindertelefoon, ambulante en residentiële zorg en pleegzorg); gesloten jeugdzorg; jeugdreclassering; jeugdbescherming; de zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd- LVB). Gemeenten blijven ook de taken uitvoeren die zij al deden: jeugdgezondheidszorg; preventief jeugdbeleid (incl. informatie, advies en signalering); licht ambulante hulpverlening; toeleiding naar zorg; coördinatie van zorg Budgettair neutrale investeringen Wegen Riolering Op basis van uitgevoerd onderzoek dat zowel kan bestaan uit inspecties als uit rekentechnisch onderzoek dienen rioolstelsels en bijbehorende voorzieningen te worden aangepast en voorbereid te worden op de te verwachten klimaatontwikkeling. Deze aanpassingen zijn nodig om de rioolstelsels blijvend te laten voldoen aan de eisen die wij daaraan stellen. Deze eisen hebben betrekking op kwaliteit en kwantiteit. Enerzijds mag een riool niet instorten en anderzijds mag een riool geen aanleiding geven op bovenmatige wateroverlast en onnodige emissie naar oppervlakte water. Als project is in het VGRP toegevoegd de reconstructie van de weijergracht van % Totaal investeringen budgettair neutraal Totaal-generaal Totaal

12 12

13 Personele sterkte / personeelslasten 13

14 Overzicht personele sterkte (staat B1) Geraamde en vastgestelde formatie Geraamde en vastgestelde formatie Begroting 2013 Begroting 2014 Organisatie onderdeel full-time full-time Bestuur (raadsleden) Bestuur (burgem. en weth.) 4,70 4,70 Griffie (incl. rekenkamer) 2,73 2,73 Brandweer (vrijwilligers) Managementteam 4,00 4,00 Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening 19,21 18,70 Financiën 15,08 14,71 Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie 17,22 17,68 Personeel en Organisatie 6,17 5,51 Sector Ruimte Ruimte en Economie 7,44 6,45 Gemeentewerken is samengevoegd met M.R.M. 10,95 Vergunningen 19,25 18,08 Milieu, Realisatie en Mobiliteit 17,44 28,51 Bedrijfsbureau 11,57 11,05 Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid 7,33 7,35 Sociale Zaken 18,00 18,04 Burgerzaken en Receptie (inclusief trouwambtenaren) 16,22 18,03 Bedrijfsbureau 7,51 7,29 Totaal Generaal 184,82 182,83 Benodigde salarissen inclusief sociale lasten o.b.v. geraamde formatie 182,

15 Overzicht personeelslasten (staat B2) Beleidsveld / Kostenplaats Salarissen inclusief soc. lasten Salarissen inclusief soc. lasten Begroting 2013 Begroting 2014 Rechtstreeks tlv beleidsvelden: Raad en Commissies College van Burgemeester en Wethouders Griffie Burgerzaken (trouwambtenaren) Personeel en Organisatie (Nonactiviteiters/Wachtgelders) Personeel en Organisatie (PGB budget en Levensloop personeel Totaal rechtstreeks ten laste van beleidsvelden Kostenplaatsen: Managementteam Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening Financiën Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie Personeel en Organisatie Sector Ruimte Ruimte en Economie Vergunningen Milieu, Realisatie en Mobiliteit incl Gemeentewerken Gemeentewerken Bedrijfsbureau Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid Sociale Zaken Burgerzaken en Receptie (exclusief trouwambtenaren) Bedrijfsbureau Totaal Kostenplaats personeel * Totaal generaal Staat B 2014 o.b.v. geraamde formatie 182,83 FTE

16 16

17 Geactiveerde kapitaaluitgaven 17

18 TegenrekeningActiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar SUB in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 PC prive project, HAR ,07 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Fietsplan 2001, aankopen HAR ,29 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0, , ,51 71,84 71,84 K /0000 Hypotheekregeling Ambtenaren, Boxmeer HAVR 7, ,93 0, ,38 0, , ,96 0,00 0, , ,59 273,78 273,78 Totaal K ,29 0, ,38 0, , ,81 0,00 0, , ,10 345,62 345,62 K /0000 Overheidswinkel / frontoffice LINE ,58 0,00 0,00 0, , ,42 736,16 0,00 736,16 0,00 25,77 761,93 K /0000 Aandelen BNG (Oeffelt en Boxmeer) GAWR ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0, , , , ,05 Totaal K ,30 0,00 0,00 0, , ,42 736,16 0, , , , ,98 K /0000 Gemeentehuis, voorbereidingskrediet LINE ,59 0,00 0,00 0, , , ,01 0, , , , ,99 K /0000 Gemeentehuis Nieuwbouw LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0, , , , ,17 K /0000 Gemeentehuis verbouw burgerzaken recepti LINE ,18 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Gemeentehuis, inrichting LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , , ,28 K /0000 BMO: vervangen stoelen LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,77 0,00 0,00 0, , , ,33 0, , , , ,44 K /0000 BMO: ondersteuning GEO HAVR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: producten midoffice LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,27 0, , , , ,37 K /0000 ICT: GEO-ICT beleid LINE ,20 0,00 0,00 0, , , ,59 0, ,59 0,00 937, ,23 K /0000 ICT: website/pip/mijn overheid LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,51 0, , , , ,88 K /0000 ICT: uitbr.digitalisering/dms LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,27 K /0000 ICT: front en midoffice IVS2011 LINE ,27 0,00 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,52 K /0000 ICT: werkprocessensoftware IVS2011 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0, , , , ,97 K /0000 ICT: invoering webservices IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 700, ,00 K /0000 ICT: DIV IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,60 0, , , , ,41 K /0000 ICT: electr.handtekening IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 350, ,00 K /0000 ICT: nation.uitv.programma IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: stroomlijning basisgegevens IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: GEO-informatie IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: digit.factuurverwerking IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,88 0, , , , ,48 K /0000 ICT: Aanleg glasvezelverbinding IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 459, ,00 0, , , , ,90 K /0000 ICT: Storage/Backup/Restore en uitwijkvoorz. LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Gegevensuitwisseling E-overheid IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Documentaire Informatievoorz. IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Modernisering GBA IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 875, ,00 K /0000 ICT: Overgang Office 2010 IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: informatievrz.div 2009 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: diverse software 2009 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,47 0,00 0,00 0, , , ,76 0, , , , ,03 K /0000 Herinrichting gemeentewerf, zie reinigin LINE ,94 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,72 K /0000 Opslagterrein grondwaarde GAWR ,74 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0, , , , ,26 K /0000 Aanleg nieuwe gemeentewerf ANNU 8, ,94 0,00 0,00 0, , , ,96 0, , , , ,21 K /0000 Opstal werkplaats 1978 LINE ,47 0,00 0,00 0, , , ,33 0, , ,32 89, ,16 K /0000 Erfafscheiding gemeentewerf (1w95) LINE ,47 0,00 0,00 0, , ,52 436,83 0, , ,12 91,73 528,56 K /0000 Aanpassing riolering loods (2w93) LINE ,67 0,00 0,00 0, , ,22 287,86 0, ,45 863,59 40,30 328,16 K /0000 Aanpassing riolering gemeentewer (1w95) LINE ,14 0,00 0,00 0, , ,99 224,03 0, , ,12 47,05 271,08 K /0000 Verplaatsen gemeentewerf Overloon (1w95) LINE ,53 0,00 0,00 0, , ,42 559,02 0, , ,09 117,39 676,41 Totaal K ,90 0,00 0,00 0, , , ,78 0, , , , ,56 K /0000 Voertuigen 2007: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0, , ,35 880, ,56 K /0000 Tractie, vervangingen IVS2011 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0, , , , ,09 K /0000 Materieel 2005: aanschaf en vervanging LINE ,99 0,00 0,00 0, , , ,75 0, ,75 0,00 129, ,31 K /0000 Voertuigen/materieel 2006: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , ,11 510, ,91 K /0000 Groot materieel 2007: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 161, ,00 K /0000 Materiaal RB: dranghekken etc. LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , ,45 360, ,80 K /0000 Voertuigen: vervanging 2008 LINE ,67 0,00 0,00 0, , , ,56 0, , ,26 602, ,66 K /0000 Materieel 2008: vervanging LINE ,93 0,00 0,00 0, , , ,39 0, , ,58 757, ,51 K /0000 Zoutstrooiers, 3 stuks wgs. brand LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, , ,40 663, ,65 K /0000 Materieel 2009 LINE ,36 0,00 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,14 Totaal K ,95 0,00 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,63 K /0000 Ogelijn, herstraten (IHP2010) vervallen HAVR 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 t Ogelijn, renovatie LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0, , , , ,05 K /0000 Ogelijn: basisschool Hollesteeg II LINE ,56 0,00 0,00 0, , , ,40 0, , , , ,32 K /0000 Ogelijn: Bouw school Hollesteeg II LINE ,73 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,31 K /0000 Ogelijn: Buurthuis Hollesteeg II LINE ,56 0,00 0,00 0, , , ,78 0, , ,12 658, ,44 K /0000 Peppels, onderwijsk.vernieuwing LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , , ,26 K /0000 Ogelijn, dakbedekking (IHP2011) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,18 K /0000 Ogelijn, kozijnen (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,95 0, , , , ,35 K /0000 Het Ogelijn, IHP2013 Bestrating LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,96 0, , , , ,05 Totaal K ,85 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , , ,96 K /0000 Onze Bouwsteen: herst.constr.fouten (IHP 2008) LINE ,43 0,00 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,75 K /0000 "Onze Bouwsteen, ""nieuwbouw""" LINE ,19 0,00 0,00 0, , , ,44 0, , , , ,95 K /0000 Onze Bouwsteen, herstel scheurvorming IHP2012 LINE ,07 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,42 K /0000 Onze Bouwsteen, klassenverkleining LINE ,25 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , , , ,92 Totaal K ,94 0,00 0,00 0, , , ,98 0, , , , ,04 K /0000 Peppels/Candas, uitbreiding LINE ,99 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,53 K /0000 De Canadas, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,99 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,53 K /0000 Peppels Bouw kl.sch.prot.chr. School LINE ,31 0,00 0,00 0, , , ,35 0, , , , ,12 K /0000 Peppels Meerk.Prot.Chr.Kl.school LINE ,79 0,00 0,00 0, , ,75 131,25 0, , ,79 55,13 186,38 K /0000 Peppels Renovatie dak LINE ,26 0,00 0,00 0, , ,74 501,39 0, , ,13 245,68 747,07 K /0000 Peppels Bouwk. voorzieningen LINE ,97 0,00 0,00 0, , ,92 441,41 0, , ,64 262,64 704,05 K /0000 Peppels Interne verbouwing LINE ,65 0,00 0,00 0, , , ,17 0, , , , ,69 Totaal K ,98 0,00 0,00 0, , , ,57 0, , , , ,31 K /0000 De Schelven: lift (IHP 2008) LINE ,05 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , , ,82 K /0000 De Schelven, Reconstr.daken Bak.Nrd. LINE ,03 0,00 0,00 0, , ,93 169,94 0, , ,16 83,27 253,21 K /0000 Bakelgeert Noord,, Rec.daken Schelven en LINE ,16 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , ,14 463, ,50 K /0000 BBO de Schelven / Bakelgeert LINE ,57 0,00 0,00 0, , , ,13 0, , , , ,62 K /0000 "Bakelgeert Noord,, Kleuterschool ""De Sch" LINE ,60 0,00 0,00 0, , , ,37 0, , , , ,12 K /0000 De Schelven: uitbreiding/4e groep IVS 06 LINE ,34 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,34

19 TegenrekeningActiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar SUB in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 De Schelven: multifunctionele ruimte LINE ,98 0,00 0,00 0, , , ,20 0, , , , ,91 K /0000 De Schelven, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,73 0,00 0,00 0, , , ,65 0, , , , ,52 K /0000 De Weyer: multifunctionele ruimte LINE ,43 0,00 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,18 K /0000 Weyerhof: lift (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,41 0, , , , ,35 K /0000 Weyerhof, Uitbreiding / renovatie LINE ,71 0,00 0,00 0, , , ,26 0, , , , ,33 K /0000 Weyerhof, Uitbreid./verb. Weijerhof LINE ,44 0,00 0,00 0, , , ,52 0, , , , ,55 K /0000 Wyerhof: gymzaal LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,42 K /0000 Wyerhof: onderw.k.vernieuwingen LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,51 Totaal K ,58 0,00 0,00 0, , , ,63 0, , , , ,34 K /0000 St. Jozef IHP2013 oplossen stankprobleem LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,34 K /0000 Hhs, St.Josefschool, 7e groep LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0, , , , ,61 K /0000 Hhs, St.Josefschool, vervanging dak LINE ,84 0,00 0,00 0, , , ,31 0, , , , ,97 K /0000 Josefsch Hhs, Ingrijpend renovatie (4ew9 LINE ,06 0,00 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,35 K /0000 Josefsch Hhs, Dakbedekking basisschool ( LINE ,08 0,00 0,00 0, , ,80 73,28 0,00 73,28 0,00 2,56 75,84 K /0000 Josefsch Hhs, werkzaamheden renovatiespl LINE ,79 0,00 0,00 0, , ,10 83,79 0, , ,90 61,59 145,38 K /0000 St.Jsefschool Hhs: dakbedekking IVS 2006 LINE ,00 0,00 0,00 0, , ,92 579,14 0, , ,94 162,16 741,30 K /0000 St. Jozef, Holthees, uitbreiding LINE ,35 0,00 0,00 0, , , ,59 0, , , , ,80 K /0000 Josefsch Hhs, vervanging buitenriolering LINE ,34 0,00 0,00 0, , ,41 131,60 0, , ,33 92,12 223,72 Totaal K ,46 0,00 0,00 0, , , ,61 0, , , , ,31 K /0000 St.Antonius Mhs, Verbouwing/renovatie(3w LINE ,27 0,00 0,00 0, , , ,98 0, , , , ,60 K /0000 St.Antonius Mhs, Sanitaire voorzieningen LINE ,92 0,00 0,00 0, , ,09 190,14 0, ,83 950,69 39,93 230,07 K /0000 St.Antonius Mhs, Technisch renovatie LINE ,21 0,00 0,00 0, , ,98 186,23 0,00 186,23 0,00 6,52 192,75 K /0000 St.Antonius Mhs, Verbouwing 1989 LINE ,03 0,00 0,00 0, , , ,97 0, , , , ,42 K /0000 St.Antonius, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,37 0, , , , ,25 K /0000 St.Antonius Mhs, Diverse aanpassingen (2 LINE ,04 0,00 0,00 0, , ,12 299,99 0, , ,93 84,00 383,99 Totaal K ,47 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,08 K /0000 Telraam, uitbreiding LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , , ,87 K /0000 Telraam, Grond Basisschool 1980 GAWR ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0, , , , ,23 K /0000 Telraam, Opstal Basisschool LINE ,86 0,00 0,00 0, , , ,27 0, , , , ,62 K /0000 Telraam, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,88 0,00 0,00 0, , , ,99 0, , , , ,72 K /0000 Theobaldus Ovl, 15e Lokaal en div aanpas LINE ,79 0,00 0,00 0, , , ,94 0, , , , ,77 K /0000 Theobaldus Ovl, Integratieverbouwing LINE ,04 0,00 0,00 0, , , ,71 0, , , , ,38 K /0000 Theobaldus Ovl, Aanpassing/renovatie 199 LINE ,31 0,00 0,00 0, , , ,41 0, , , , ,33 K /0000 Theobaldus Ovl, Dakbedekking gymzaal (24 LINE ,29 0,00 0,00 0, , ,63 740,66 0,00 740,66 0,00 25,92 766,58 K /0000 Theobaldus Ovl, renovatie gymzaal LINE ,88 0,00 0,00 0, , ,01 84,71 0, , ,16 62,26 146,97 K /0000 St.Jozef Ovl: onderhoud IVS 2006 LINE ,28 0,00 0,00 0, , , ,82 0, , ,65 566, ,49 K /0000 St Josef gymzaal dakbekking (IHP2012) LINE ,25 0,00 0,00 0, , , ,36 0, , , , ,65 K /0000 Theobaldus Ovl, Speelmateriaal LINE ,89 0,00 0,00 0, , ,02 98,07 0, , ,80 44,62 142,69 K /0000 Theobaldus Ovl, vervanging cv-ketel (09 LINE ,99 0,00 0,00 0, , , ,86 0, ,86 0,00 37, ,27 K /0000 Theobaldus Ovl, Fietsenberging LINE ,09 0,00 0,00 0, , ,17 609,78 0, , ,14 106,71 716,49 Totaal K ,81 0,00 0,00 0, , , ,32 0, , , , ,62 K /0000 Rijkevoort, Bouw kleuterschool (Kerkveld LINE ,76 0,00 0,00 0, , , ,95 0, , , , ,05 K /0000 Rijkevoort, Bouw basisschool Klimop (gr+ LINE ,04 0,00 0,00 0, , , ,49 0, , , , ,82 K /0000 Klimop, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , , , ,78 K /0000 Klimop, dakbedekking (IHP2011) LINE ,37 0,00 0,00 0, ,37 700,76 700,76 0, , ,85 441, ,24 K /0000 De Klimop IHP2013 bestrating en riolering LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,71 0, , ,29 871, ,39 K /0000 Rijkevoort, Zonwering/telefoon `80 (Klim LINE ,33 0,00 0,00 0, , ,36 76,39 0,00 381,97 305,58 13,37 89,76 Totaal K ,50 0,00 0,00 0, , , ,41 0, , , , ,04 K /0000 Bolster, Uitbreiding LINE ,94 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,65 K /0000 Bolster, Kleuterschool Sambeek LINE ,49 0,00 0,00 0, , , ,90 0, , , , ,62 K /0000 De Bolster: buitend/dakbedekk. IVS 2006 LINE ,95 0,00 0,00 0, , ,19 214,60 0, , ,16 60,09 274,69 K /0000 De Bolster, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 De Bolster, div.werkzaamheden IHP2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0, , , , ,92 K /0000 Bolster, Vervanging kozijnen LINE ,42 0,00 0,00 0, , , ,24 0, , , , ,22 Totaal K ,80 0,00 0,00 0, , , ,57 0, , , , ,10 K /0000 BBO Laurentiushof, 15e groep LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0, , , , ,39 K /0000 BBO Laurentiushof, verbouwing LINE ,40 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,98 626, ,64 K /0000 Larentirush. Vbk, Glaswand gymzaal LINE ,33 0,00 0,00 0, , ,80 537,04 0, , ,49 263,15 800,19 K /0000 Larentirush. Vbk,herstel zachtboardplaf LINE ,24 0,00 0,00 0, , ,38 97,76 0, , ,10 71,85 169,61 K /0000 Larentirush. renovatiesplan gymzaal VBK LINE ,19 0,00 0,00 0, , , ,78 0, , ,70 270, ,45 K /0000 Larentirush. VBK,verv. kozijnen hoofdge LINE ,41 0,00 0,00 0, , , ,21 0, , ,47 867, ,16 K /0000 Larentirush. VBK, uitbreiding 13 e loka LINE ,63 0,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,57 K /0000 Laurentiushof: verv. riolering IVS 2006 LINE ,46 0,00 0,00 0, , ,10 373,30 0, , ,06 104,52 477,82 K /0000 Laurentiushof, kozijnen (IHP2010) LINE ,50 0,00 0,00 0, , , ,64 0, , , , ,75 K /0000 Laurentiushof, div. werkzaamheden IHP 2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,35 0, , , , ,08 K /0000 Larentirush. Vbk, Aanpassen riolering ( LINE ,98 0,00 0,00 0, , ,06 103,48 0,00 413,92 310,44 14,49 117,97 K /0000 Larentirush. Vbk, Diverse voorzieningen LINE ,80 0,00 0,00 0, , ,32 410,81 0, , ,67 273,19 684,00 K /0000 Larentirush. Douches gymzaal Vierlingsb LINE ,41 0,00 0,00 0, , ,17 341,73 0, , ,51 251,17 592,90 Totaal K ,35 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,53 K /0000 St.Anna, 5e groep LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,43 K /0000 St. Anna, Renovatie, groot onderh. LINE ,78 0,00 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,67 Totaal K ,78 0,00 0,00 0, , , ,37 0, , , , ,10 K /0000 Schakel Grondkosten LINE ,37 0,00 0,00 0, , , ,54 0, , ,60 728, ,75 K /0000 Palet: vervangen alumin.kozijnen 2006 LINE ,90 0,00 0,00 0, , , ,59 0, , , , ,53 K /0000 Vonder renovatie M.L.K.-school LINE ,23 0,00 0,00 0, , , ,35 0, , , , ,10 K /0000 Vonder BSPO, Centrale huisvesting LINE ,47 0,00 0,00 0, , , ,45 0, , , , ,75 K /0000 Vonder Huisvesting Onderw, palet uitbrei LINE ,17 0,00 0,00 0, , , ,71 0, , , , ,94 K /0000 Schakel Energiebesp.maatreg.LOM-school LINE ,56 0,00 0,00 0, , ,42 108,85 0, , ,29 45,71 154,56 K /0000 Schakel Uitbreid. LOM-sch. De Schakel LINE ,08 0,00 0,00 0, , ,76 211,40 0, , ,92 118,38 329,78 K /0000 Vonder Herstel dakbedekking LINE ,23 0,00 0,00 0, , ,55 89,81 0,00 628,68 538,87 22,00 111,81 K /0000 Vonder Energiebesparende maatregelen LINE ,27 0,00 0,00 0, , ,55 222,37 0, , ,35 140,10 362,47 K /0000 Schakel Nieuw LOM-school LINE ,69 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,54 K /0000 Schakel Uitbreid. LOM-sch. De Schakel LINE ,10 0,00 0,00 0, , , ,34 0, , , , ,38 K /0000 Palet, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0, , , , ,51 K /0000 Vonder De Schakel, diverse aangelegenhed LINE ,10 0,00 0,00 0,00 897,10 748,48 37,16 0,00 148,62 111,46 5,20 42,36 Totaal K ,17 0,00 0,00 0, , , ,83 0, , , , ,48

20 TegenrekeningActiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar SUB in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 Gymzalen aanpassing ivm legionella LINE ,22 0,00 0,00 0, , , ,62 0, , ,33 705, ,83 K /0000 Techn.onderh.maatregelen gymzaal Marijke LINE ,45 0,00 0,00 0, , ,94 684,50 0, , ,01 71,87 756,37 K /0000 Uitbr. berging gymz. Weyer LINE ,60 0,00 0,00 0, , ,35 244,41 0, , ,84 68,43 312,84 K /0000 Gymzaal Burg. Verkuijlstr. LINE ,12 0,00 0,00 0, , , ,93 0, , , , ,86 K /0000 Gymlokaal De Schelven LINE ,12 0,00 0,00 0, , , ,38 0, , , , ,18 Totaal K ,51 0,00 0,00 0, , , ,84 0, , , , ,08 K /0000 Elzendaal: lift (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Elzendaalcollege, vervanging kozijnen LINE ,91 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , , , ,94 K /0000 Elzendaal OMO, uit huisvestingsprogr LINE ,02 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Elzendaal: unilocatie LINE ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0, , , , ,57 Totaal K ,44 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , , , ,51 K /0000 SGS Metameer: grond GAWR ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS: inbreng grond Stationsweg GAWR ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS: lift (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,41 0, , , , ,41 K /0000 SGS Metameer: tijdelijke huisvesting LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS Metameer: 4 lokalen permanente huisvesting LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS Metameer: onderhoud oudbouw LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 Scholengem.Stevensbeek, vervanging dak LINE ,54 0,00 0,00 0, , , ,46 0, , , , ,22 K /0000 SGS: Metameer nieuwbouw LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, , , , ,70 K /0000 SG Stevensbk: noodlok./voorb.krdt IVS06 LINE ,68 0,00 0,00 0, , , ,44 0, , , , ,27 Totaal K ,22 0,00 0,00 0, , , ,61 0, , , , ,60 K /0000 Praktijkschool (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,45 K /0000 Praktijkonderwijs: huisvesting vrz. LINE ,46 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,91 Totaal K ,46 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,36 K /0000 Bonckert, voorbereidingskrediet, nieuwbo LINE ,11 0,00 0,00 0, , , ,94 0, , , , ,89 K /0000 Brede school t Bolwerk: nieuwbouw LINE ,06 0,00 0,00 0, , , ,81 0, , , , ,04 Totaal K ,17 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,93 K /0000 Stationsplein voorber. (IHP 2009) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0, ,34 0, , ,01 K /0000 Brede school Boxm noord: voorber.2006 LINE ,71 0,00 0,00 0, , , ,47 0, , , , ,35 K /0000 MF Gymnastiekvrz. Stationsweg LINE ,35 0,00 0,00 0, , ,84 385,96 0, , ,55 486,31 872,27 K /0000 Stationsweg, infra LINE ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Valbeveiliging div.scholen (IHP 2009) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , , , ,69 K /0000 Div.scholen, optimaliseringsapp (08w94) LINE ,55 0,00 0,00 0, , , ,77 0, ,77 0,00 49, ,29 K /0000 PO, klimaatregeling (IHP2011) LINE ,61 0,00 0,00 0, , , ,81 0, , , , ,71 K /0000 Div.scholen, Investeringen LO-/KO-wet LINE ,60 0,00 0,00 0, , , ,09 0, , , , ,22 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, 2000 LINE ,34 0,00 0,00 0, , , ,49 0, , , , ,68 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, 2001 LINE ,07 0,00 0,00 0, , , ,39 0, , , , ,29 K /0000 Onderwijs scholen 2002 renovatie LINE ,51 0,00 0,00 0, , , ,26 0, , , , ,43 K /0000 Onderwijs scholen 2003 renovatie LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,08 0, , , , ,75 K /0000 Huisv ondw, onderwijskundige vernieuwing LINE ,26 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , , , ,25 K /0000 Huisv ondw, renovatiesprogramma 2004 LINE ,15 0,00 0,00 0, , , ,95 0, , , , ,00 K /0000 Huisv ondw, renovatiesprogramma 2005 LINE ,37 0,00 0,00 0, , , ,07 0, , , , ,94 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, klassenverk LINE ,59 0,00 0,00 0, , , ,76 0, , , , ,13 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, programma 1 LINE ,06 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , ,26 964, ,52 Totaal K ,17 0,00 0,00 0, , , ,34 0, , , , ,53 K /0000 Renovatie en uitbreiding sportcomplex 't Hoogkoor LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 Hoogkoor, gewijzigd beheer overdracht LINE ,92 0,00 0,00 0, , , ,24 0, , , , ,97 Totaal K ,92 0,00 0,00 0, , , ,24 0, , , , ,97 K /0000 Binnensportacc. Warandahal IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 86,28 767,02 0, , , , ,00 Totaal K ,00 0,00 0,00 0, ,00 86,28 767,02 0, , , , ,00 K /0000 Voorzieningen sportzaal Beugen LINE ,96 0,00 0,00 0, , ,88 698,08 0,00 698,08 0,00 24,43 722,51 Totaal K ,96 0,00 0,00 0, , ,88 698,08 0,00 698,08 0,00 24,43 722,51 K /0000 Sportz Mhs, Muur/poort nooduitgang (40w9 LINE ,71 0,00 0,00 0, , ,33 226,85 0,00 907,38 680,53 31,76 258,61 K /0000 Sportz Mhs, subsidie LINE ,65 0,00 0,00 0, , , ,86 0, ,86 0,00 94, ,15 Totaal K ,36 0,00 0,00 0, , , ,71 0, ,24 680,53 126, ,76 K /0000 Sporthal Rijkevoort, renovatie gymzaal LINE ,38 0,00 0,00 0, , , ,09 0, , , , ,24 K /0000 Bouw gymlokaal Rijkevoort `79 LINE ,37 0,00 0,00 0, , , ,65 0, , , , ,21 Totaal K ,75 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,45 K /0000 Sporthal Oeffelt LINE ,15 0,00 0,00 0, , , ,91 0, , , , ,05 Totaal K ,15 0,00 0,00 0, , , ,91 0, , , , ,05 K /0000 Grond motorcrossterr. GAWR ,91 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0, , , , ,40 K /0000 Grond 1971 sportpark de Zwaluw GAWR ,90 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0, , ,90 339,88 339,88 K /0000 Aanleg korfbalveld LINE ,75 0,00 0,00 0, , ,49 114,86 0, , ,40 48,24 163,10 K /0000 Omgevingsvoorz sporthal(26w92) LINE ,67 0,00 0,00 0, , , ,47 0, , ,95 350, ,32 K /0000 Tennisaccommodatie Sambeek GAWR ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,55 K /0000 Splitsing tennis- en hockeyaccommodaties LINE ,51 0,00 0,00 0, , , ,05 0, , , , ,83 K /0000 Tennispaviljoen 1981 LINE ,91 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,02 429, ,45 K /0000 Volharding geldlening rentedragend(1w95+ HAVR 5, ,23 0, ,93 0, , ,81 0,00 0, , , , ,77 K /0000 Privatisering tennis Overloon LINE ,46 0,00 0,00 0, , ,74 862,90 0, , ,82 392, ,52 K /0000 SSS 18, privatisering voetbalaccommodati LINE ,10 0,00 0,00 0, , ,20 711,68 0, , ,22 323, ,50 K /0000 Privatisering tennis Vierlingsbeek LINE ,44 0,00 0,00 0, , ,52 695,22 0, , ,70 316, ,55 K /0000 MHC, privatisering bijdrage ineens ANNU 6, ,56 0,00 0,00 0, , , ,05 0, , , , ,24 K /0000 Olympia 18, privatisering ANNU 6, ,92 0,00 0,00 0, , , ,61 0, , , , ,10 K /0000 Toxandria, privatisering ANNU 6, ,39 0,00 0,00 0, , , ,25 0, , , , ,63 K /0000 TV Sambeek, privatisering bijdrage ineen ANNU 6, ,54 0,00 0,00 0, , , ,79 0, , , , ,39 K /0000 VV Sambeek, privatisering bijdrage ineen ANNU 6, ,06 0,00 0,00 0, , , ,56 0, , , , ,12 K /0000 VV Oeffelt eenmalige prive uitkering LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,12 K /0000 VVV Vios 38 Beugen Privatisering per 1-1 ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,37 K /0000 Privatisering voetbalacc. Overloon LINE ,76 0,00 0,00 0, , ,70 225,59 0, , ,47 94,75 320,34 K /0000 VV Holthees, privatiseringsbijdr. ineens ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,65 0, , , , ,60 K /0000 TeVer Rijkevoort, 2e privatiseringstermijn ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0, , , , ,62 K /0000 DES, privatiseringsbijdrage ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,58 0, , , , ,23 K /0000 SSS18/TCLD privatiseringsbijdrage ANNU 4, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, , , , ,79 Totaal K ,11 0, ,93 0, , , ,87 0, , , , ,42 K /0000 Uitbr.accomm.Elsenhof Sambeek LINE ,15 0,00 0,00 0, , , ,45 0, , , , ,39 K /0000 De Elsenhof, aanpassingen LINE ,54 0,00 0,00 0, , , ,46 0, , , , ,07 Totaal K ,69 0,00 0,00 0, , , ,91 0, , , , ,46 K /0000 "J.C. Beugen ""Bougheim"", nieuwbouw" LINE ,42 0,00 0,00 0, , ,18 441,64 0, , ,60 370,97 812,61

Dynamisch evenwicht. Bijlagenboek begroting 2015

Dynamisch evenwicht. Bijlagenboek begroting 2015 Bijlagenboek begroting 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE 01. Investeringsschema 2015-2018 5 02. Personele sterkte / personeelslasten 9 03. Geactiveerde kapitaaluitgaven 13 04. Reserves en voorzieningen 25 05. Staat

Nadere informatie

Toekomst maken. Bijlagenboek begroting 2013

Toekomst maken. Bijlagenboek begroting 2013 Bijlagenboek begroting 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE 01. Investeringsschema 2013-2016 5 02. Personele sterkte / personeelslasten 11 03. Geactiveerde kapitaaluitgaven 15 04. Reserves en voorzieningen 27 05. Staat

Nadere informatie

Kadernota Kadernota Gemeente Boxmeer. Boxmeer, 21 mei 2013 O-FIN/2013/373

Kadernota Kadernota Gemeente Boxmeer. Boxmeer, 21 mei 2013 O-FIN/2013/373 Kadernota 2013 Gemeente Boxmeer Boxmeer, 21 mei 2013 1 . 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Kernpunten college...4 3. Decentralisaties...6 4. Financieel Kader 2014-2017...8 4.1. Financiële uitgangspositie...

Nadere informatie

Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010

Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010 Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010 Algemeen De in het programma opgenomen voorzieningen zijn voorzieningen bedoeld als in artikel 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

Krimp en Groei. Begroting 2012 Bijlagenboek

Krimp en Groei. Begroting 2012 Bijlagenboek Begroting 2012 Bijlagenboek 1 2 INHOUDSOPGAVE 01. Investeringsschema 2012-2015 5 02. Personele sterkte / personeelslasten 11 03. Geactiveerde kapitaaluitgaven 15 04. Reserves en voorzieningen 27 05. Staat

Nadere informatie

Demografische gegevens Gegevens over scholen, kdv en bso Voorzieningen per kern Prognose leegstand schoolgebouwen Van het heden naar 2020

Demografische gegevens Gegevens over scholen, kdv en bso Voorzieningen per kern Prognose leegstand schoolgebouwen Van het heden naar 2020 Conferentie Krimp Boxmeer 4 oktober 2013 Demografische gegevens Gegevens over scholen, kdv en bso Voorzieningen per kern Prognose leegstand schoolgebouwen Van het heden naar 2020 Boxmeer: 11 kernen, 28.000

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 26 november Aanleiding

Gemeente Boxmeer. Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 26 november Aanleiding Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot het voteren van twee aanvullende kredieten; voor rehabilitatie van wegen van 450.000,-- en voor reconstructie van wegen van 225.000,--. Nummer: 6b. AAN de Raad

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 27 november 2008 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Beantwoording vraag vanuit de raadsvergadering van 4 november j.l. over de ontstane rentevoordelen na

Nadere informatie

Nr. Product Omschrijving Maatschappelijk effect 144 Kunst & Cultuur

Nr. Product Omschrijving Maatschappelijk effect 144 Kunst & Cultuur Bijlage 2 - Nieuw beleid 2012 en verder Hierna vindt u het overzicht van ons voorstel voor nieuw beleid voor de periode 2012-2016, ingedeeld in drie categorieën: autonoom gemeentelijk beleid, wettelijke

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro)

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro) INHOUDSOPGAVE (alle vermelde bedragen x 1.000 euro) Omschrijving Pagina Overzicht personele sterkte en personeelskosten 3 Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven 5 Specificatie reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Reg.nr.: O-FIN/2014/28 / RIS 2014-319. 1 e Algemene begrotingsbijstelling 2014

Reg.nr.: O-FIN/2014/28 / RIS 2014-319. 1 e Algemene begrotingsbijstelling 2014 Reg.nr.: O-FIN/2014/28 / RIS 2014-319 1 e Algemene begrotingsbijstelling 2014 INHOUDSOPGAVE Recapitulatie 1 e Algemene begrotingsbijstelling 2014...3 Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid...4 Programma

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

, III II III IIIIII III IIIIII

, III II III IIIIII III IIIIII Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente 1 Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2012 SC12.11874, III II III IIIIII III IIIIII Toelichting: 1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen.

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

NUMMER 2 JUNI 2013 LOF DE SOM EN DE DELEN

NUMMER 2 JUNI 2013 LOF DE SOM EN DE DELEN NUMMER 2 JUNI 2013 LOF DE SOM EN DE DELEN SAMEN sterk lofraadsleden VLNR Gérard Kusters, Frans van der Zande, Willem van Haren en Maria van Ammers Na jarenlang intensief te hebben samengewerkt zijn in

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000

Nadere informatie

Toelichting op de balans per 31 december 2010

Toelichting op de balans per 31 december 2010 Balans per 31 december 2010 29-04-2011 bedragen * 1.000.- ultimo ultimo ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa 196.458 184.056 Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht

Nadere informatie

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork Vervolg Vragen t.a.v. begrotingsbehandeling 7 november. Deelprogramma lokaal onderwijsbeleid 17. Wat voor andere invulling wordt gegeven aan voor- en vroegschoolse educatie? 18. Hoe effectief is het voorgaande

Nadere informatie

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma 2011 2011 Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk 31.616

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 1. Uitkomst MJB 2014/2018 639.000-856.000-1.077.000-1.362.000-1.362.000 Uitkomst uit de programma begroting 2014 positief negatief negatief negatief negatief (aanname) 2. Correctie MJB vanwege de september

Nadere informatie

Profiel Gemeente Boxmeer

Profiel Gemeente Boxmeer Profiel Gemeente Boxmeer 1 Gemeente Boxmeer Beugen, Boxmeer, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek, Vortum-Mullem Boxmeer is een landstedelijke gemeente

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot de vaststelling van een aanvullend krediet voor de nieuwbouw Scholengemeenschap Stevensbeek / Metameer.

Onderwerp: Voorstel tot de vaststelling van een aanvullend krediet voor de nieuwbouw Scholengemeenschap Stevensbeek / Metameer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot de vaststelling van een aanvullend krediet voor de nieuwbouw Scholengemeenschap Stevensbeek / Metameer. Nummer: 8d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00 LASTEN I. WIJZIGING VAN DE KOSTENPLAATSEN 5.100.000 Rente 421.000 Rente aangegane kortlopende geldleningen -35.000,00 421.001 Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 422.000 Rente over

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 2011

Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 2011 Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 211 Financieel overzicht Saldo begroting 211 inclusief dekkingsplan 44.322-72.625-97.5-455.57-455.57 Decembercirculaire -97.938-75.789 158.92-111.618 Meerjarenraming

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de begroting 2013

Besluit tot wijziging van de begroting 2013 Besluit tot van de begroting 2013 Nummer Omschrijving Datum Raadsbesluit Status Aanvullende toelichting 14 Overzetten restant budgetten naar 2014 7 juli 2014 Concept Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

Nadere informatie

Verzamelstaat financiële positie

Verzamelstaat financiële positie RECAPITULATIE OVERZICHT MEERJARENPERSPECTIEF Overzicht Verzamelstaat financiële positie Begroting Meerjarenbegroting meerjarenbeeld en bezuiningen 2013 2014 2015 2016 I Saldo basisbegr. 2013 met mutaties

Nadere informatie

Subtotaal Economische zaken en toerisme 0 0 28.500 0 0 0 28.500 0 0 0 28.500 0 0 0 8.500 0

Subtotaal Economische zaken en toerisme 0 0 28.500 0 0 0 28.500 0 0 0 28.500 0 0 0 8.500 0 Rente 0,02 Investeringsprogramma 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Nr. Beleids- Afschrij- Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. taak JAARSCHIJF 2016-2019 vings- investe-

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat in op de duurzame instandhouding van de gemeentelijke fysieke infrastructuur. De opzet is volgens de eisen uit het Besluit

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders. Consequenties wijziging weg categorisering

College van burgemeester en wethouders. Consequenties wijziging weg categorisering Memo Aan: Gemeenteraad CC: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 19-9-2007 Betreft: uitvoering amendement evaluatie 60/80 km/uur wegen Bijlage: Consequenties wijziging weg categorisering Samenvatting

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en afkortingen

Verklarende woordenlijst en afkortingen Verklarende woordenlijst en afkortingen Algemene uitkering (gemeentefonds) Uitkering van het Rijk die de gemeenten in principe vrij mogen besteden. Dit ter onderscheid van doeluitkeringen met een gebonden

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen Stad & Wijk Extra beheergelden Onderhoud bomen Gebiedsgerichte aanpak Extra beheergelden Verlenging buslijn 84 Maaswijk Verlenging buslijn 84 Maaswijk, subsidie Bijdrage Dorpshuis Hekelingen Bijdrage Dorpshuis

Nadere informatie

Begrotingswijziging Gemeente Bussum

Begrotingswijziging Gemeente Bussum Wijziging : 2013009 2013-009 Bestrap 2013-2 2013-009 Bestrap 2013-2 Datum wijziging : 8-okt-2013 Soort : Begrotingswijziging Datum besluit : 12-nov-2013 Status : Geregistreerd 5 Lasten 51 Kostenplaatsen

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 212 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voor raadsvergadering d.d.: 01-09-2009 Agendapunt: 8

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met het verbeteren van het kruispunt Spoorstraat/Rembrandt van Rijnstraat/Oranjestraat.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met het verbeteren van het kruispunt Spoorstraat/Rembrandt van Rijnstraat/Oranjestraat. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met het verbeteren van het kruispunt Spoorstraat/Rembrandt van Rijnstraat/Oranjestraat. Nummer: 6i. AAN de raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 17 mei

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen.

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 januari

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2014

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Besteed Dienstjaar Afrond openb verlichting Burchstraat/Molenplein Uitgaven ,00 0, ,00 Ja Werk is nog niet afgerond.

Besteed Dienstjaar Afrond openb verlichting Burchstraat/Molenplein Uitgaven ,00 0, ,00 Ja Werk is nog niet afgerond. Programma FCL Investeringskrediet/Onderhoudsvoorziening Uitgaven/Inkomsten Begroot Besteed Dienstjaar Restant Open houden Toelichting 2 77240019 Beheer en inrichting begraafplaatsen Uitgaven 3.976,00 4.810,49-834,49

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Inventarisatie AED s gemeente Boxmeer

Inventarisatie AED s gemeente Boxmeer Inventarisatie AED s gemeente Boxmeer September 2016 I-WL/2016/2904 / RIS 2016-466 1 AED Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

I S Totaal aan beleidsalternatieven

I S Totaal aan beleidsalternatieven Addendum kadernota 2017 In de u toegezonden kadernota 2017 zijn een aantal punten gewijzigd nadat de kadernota in de auditcommissie is behandeld. Om deze reden ontvangt u een addendum met hierin de wijzigingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Gebruik gymzalen kern Boxmeer

Gebruik gymzalen kern Boxmeer Gebruik gymzalen kern Boxmeer 1. Inleiding... 2 2. Aanwezige capaciteit.... 2 3. Gebruik schooljaar 2012/2013... 2 3.1 Gymzaal De Weyerhof... 2 3.2 Gymzaal De Schelven.... 2 3.3 Gymzalen Elzendaalcollege....

Nadere informatie

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 Omschrijving van de Aanschaf- Inves- Aanschaf- de Afschrij- de Boekwaarde Boekwaarde Kapitaalsuitgaven waarde teringen waarde afschrij- vings- afschrijaan het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID Milieu-uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 2015 AANLEIDING Door stijgen energieprijzen en aandacht voor klimaatveranring is energiebesparing en opwekken van duurzame energie een

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie