Fundament met perspectief. Bijlagenboek begroting 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fundament met perspectief. Bijlagenboek begroting 2014"

Transcriptie

1 Bijlagenboek begroting

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 01. Investeringsschema Personele sterkte / personeelslasten Geactiveerde kapitaaluitgaven Reserves en voorzieningen Staat van langlopende leningen Berekening rente-omslag Investerings- en financieringsstaat Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport Verzamel- en consolidatiestaat Berekening EMU saldo Berekening Algemene Uitkering Doorbelasting Apparaatskosten

4 4

5 Investeringsschema

6 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Wegen Rehabilitatie diverse wegen Op dit moment is de staat van verschillende wegen van dien aard dat de wegconstructie in zal moeten worden vervangen. Om invulling te kunnen geven aan de beheerstrategie waarbij het uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van het areaal wegen wordt gehandhaafd zijn jaarlijks investeringen voor rehabilitatie noodzakelijk. Er zal uitvoering worden geven aan het wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Wegen Recreatieve fietspaden Te komen tot een afronding van de fietsroutes in de gemeente moet nog ca 5 kilometer fietspad worden geoptimaliseerd. Het betreft hier paden die onvoldoende breedte hebben, slechte verhardingen en veel schades door ongewenst gebruik en boomwortels. Dit gecombineerd met intelligente informatiesystemen gekoppeld aan alle recreatieve voorzieningen binnen de gemeente Boxmeer, maakt dat de recreatieve netwerken optimaal met elkaar zijn verbonden. Dit zowel fysiek als ook als beschikbare informatie. Met de inrichting van portaal de Vilt, de nieuwe fietsroutes en het wandelkooppunten systeem is het recreatieve netwerk binnen de gemeente Boxmeer op een hoog niveau. Investering vrijetijdseconomie binnen Land van Cuijk en Euregio Samenwerking komt steeds beter van de grond. Er wordt nu gekeken hoe gemeenten hun krachten kunnen bundelen en zodoende gezamenlijk een aantal doelen kunnen bereiken. Hierbij zal vanuit de samenwerking ook worden gezocht naar private partijen om daarbij aan te sluiten. Door de samenwerking in Euregio verband bestaat een grote kans op co-financiering vanuit interreg gelden. Met workshops worden nu goede kansen en projecten onderzocht. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term % % Openbaar Groen Speelruimteplan De raad heeft het speelruimte beleidsplan vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen om het totale areaal speelplekken en speelvoorzieningen af te stemmen op de demografische opbouw van de wijken en het gewenste gebruik. In 2014, 2015 en 2016 is de investering opgenomen om het beleidsplan in alle kernen gefaseerd uit te voeren. Onderdeel daarvan is een bedrag opgenomen om een aantal voorzieningen in Overloon te combineren op het speel/evenementen terrein aan de Stevensbeekseweg. Hierbij te denken aan het Gilde, skate voorzieningen, spelen, ijsbaan in de winter en evenementen Wegen Centrum Steenstraat De vastgestelde structuurvisie centrum Boxmeer geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van het centrumgebied en daarin is ook de basis gelegd voor concrete uitvoeringsprojecten. Dit moet leiden tot een centrum dat goed functioneert, kwalitatief hoogwaardig is, sfeervol is en aantrekkelijk. De Steenstraat-promenade is ruim 20 jaar geleden in zijn huidige vorm als winkelvoetgangersgebied aangelegd. De bestrating, de straatafwatering en de riolering zijn door ouderdom en intensief gebruik te versleten. Kwaliteitsverbetering via herinrichting is noodzakelijk. Ook enkele nutsbedrijven zijn al langer voornemens hun leidingen in deze straat bij eerste geschikte gelegenheid te vervangen. Verder zijn nog diverse herinrichtingen in het centrum van Boxmeer noodzakelijk. 15%

7 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Wegen Rotonde Koorstraat De Koorstraat is één van de belangrijkste toegangen tot het centrum en sluit aan op de Burg. Verkuijlstraat. De verkeersafwikkeling is vooral tijdens de spits en op zaterdag onvoldoende en zal, gelet op de groei van het verkeer, zonder maatregelen nog verder verslechteren. Het kruispunt is in het Verkeersveiligheidsplan opgevallen vanwege de slachtofferongevallen met (brom)fietsers. Met de aanleg van een rotonde zal de verkeersafwikkeling verbeteren en krijgt het langzaam verkeer een veilige mogelijkheid om over te steken van/naar het centrum. Ook kan hiermee de herontwikkeling van het Bakelgeert-terrein goed worden ontsloten. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term % Wegen Reconstructie wegen Op dit moment is de staat van diverse wegen van dien aard dat niet meer met regulier onderhoud kan worden volstaan. Om invulling te kunnen geven aan de beheerstrategie waarbij het uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit van het areaal wegen wordt gehandhaafd zijn jaarlijks investeringen voor reconstructie noodzakelijk. Er zal uitvoering worden geven aan het wegenbeheerplan gemeente Boxmeer Wegen Verkeersveiligheidsplan In het Verkeersveiligheidsplan Boxmeer zijn de maatregelen voor de komende 5 jaar opgenomen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Hierbij gaat het niet enkel om de fysieke infrastructurele maatregelen maar ook om scholing, educatie, bewustwording en uiteindelijk handhaving. In overleg met de wijk- en dorpsraden zijn de knelpunten inzichtelijk gemaakt. Samen met de aanpak van objectief onveilige locaties (op basis van de ongevalcijfers), heeft dit geresulteerd in een meerjarig uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting Beleidsplan Openbare Verlichting Het beleid met betrekking tot besparingsmogelijkheden voor wat betreft energieen onderhoudskosten betreft het vervangen van alle lampen door LED-lampen met dezelfde schakeltijden van avond nachtverlichting waarbij alle lampen op nachtverlichting gedimd blijven branden. De raad heeft bepaald dat deze strategie de komende 15 jaar gefaseerd moet worden gerealiseerd Tractiemiddelen Vervangen klepelmaaier Tractiemiddelen Vervangen sneeuwschuif Tractiemiddelen Vervangen 2 voertuigen 13% Tractiemiddelen Vervanging aanwezige tractiemiddelen Tractiemiddelen Aanschaf electrische auto's 13%

8 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Zonnepanelen voor stroom electrische auto's Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Jaarlijks wordt voor ca aan km vergoedingen aan de vier toezichthouders van MRM besteed. Door te investeren in elektrische auto s kan voor het zelfde bedrag invulling worden gegeven aan de milieu doelstellingen van het college en de raad. Bij de begrotingsbehandelingen voor de begroting 2013 is motie 1 unaniem aangenomen waarbij het college wordt verzocht onderzoek te doen naar duurzame energiebronnen. Het doel is om te onderzoeken waar concrete mogelijkheden liggen voor alternatieve energiebronnen zoals voor het gemeentelijk wagenpark, kapitaliseren van energierekeningen en toepassen van zonnecollectoren. Met dit voorstel is het mogelijk om stroom te produceren voor het gebruik van 10 elektrische voertuigen. Dit voorstel kent een terugverdientijd van ca. 8 jaar. Het omvat een oppervlak van ca. 200m2 aan zonnepanelen. Dek. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% perc. term % BGT Investering BRK (Basis Registratie Kadaster) Aanpassing software De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is onderdeel van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) en gaat in 2016 in. Het doel van de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland.De BGT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties waarvoor geldt eenmalig inwinnen bij de bron en verplicht meervoudig gebruik door alle overheidsinstanties. De wet BGT wijst de volgende bronhouders aan: Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Ministerie van EL&I, Defensie en Prorail. Deze bronhouders zijn verantwoordelijk voor de productie en assemblage van de grootschalige topografie en het leveren daarvan aan de Landelijke Voorziening (LV) bij het Kadaster. De wet Basisregistratie Kadaster heeft gelijke doelen, eenmalig registreren meervoudig gebruik. De leveringswijze aan gemeenten gaat door de invoering van de basisregistratie wijzigen. Dat betekent aanpassing van software en werkprocessen O-ID-ICT Aanschaf en implementatie Microsoft Lync Ondersteuning van het KCC. Het KCC met 1 tool direct inzicht te geven in de telefonische bereikbaarheid van onze organisatie, inzetten voor beteugeling en stroomlijning van onnodig intern verkeer. Het KCC ziet via de Mitel centrale of een medewerker zich aangemeld heeft aan de telefoon. Daarnaast heeft ze Outlookagenda om te kunnen zien of een medewerker in principe bereikbaar is. Dit zijn verschillende programma s en het KCC moet verschillende handelingen verrichten om inzicht te verwerven. Hiermee gaat veel tijd verloren in het contact met onze klanten. Microsoft Lync in combinatie met de Mitelcentrale biedt direct en in een oogopslag beschikbaarheidinformatie. Het KCC kan dan direct handelen. Contact zoeken met de interne organisatie of terugbel afspraken maken met de klant. Verder kan de combinatie van Microsoftlync ism Mitel de onderlinge communicatie tussen organisatie-onderdelen bevorderen middels een Chat functie. Hiermee kan terreur worden teruggedrongen

9 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking O-ID-ICT Elektronisch kiezen Minister Plasterk heeft op 6 maart 2013 aangegeven binnen afzienbare tijd te overwegen stemcomputers (her) in te voeren. De minister wil in ieder geval een commissie instellen die gaat kijken naar de mogelijkheden voor het invoeren van elektronisch stemmen. Volgens de minister wordt een experiment met nieuwe, fysieke stembiljetten stopgezet om ruimte te maken voor een onderzoek naar stemcomputers. Volgens de Minister is de techniek inmiddels verder gevorderd en zouden stemcomputers nu betrouwbaar genoeg zijn om tijdens verkiezingen in te zetten. Het is nog onduidelijk wanneer stemcomputers voor het eerst weer gebruikt kunnen worden. De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zouden de eerste mogelijkheid zijn, maar verwacht wordt dat niet voor de landelijke verkiezingen van 2015 herinvoering zal plaatsvinden Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT Investeringen in ICT als De landelijke overheid gaat: gevolg van wetgeving De begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de waarbij Sociale Zaken meer Awbz per 2015 overhevelen naar de Wmo.. Vanaf taken toebedeeld krijgt van 2014 veralt bovendien de aanspraak op dagbesteding de landelijke en provinciale en wijzigt de aanpsraak op pesoonlijke verzorging. overheid (bijv. overhevelen Een nieuwe participatiewet invoeren en sluit daarmee WMO uit AWBZ en de toegang tot de Wsw af. Participatiewet) Wat deze decentralisaties gaan betekenen voor de informatievoorziening binnen de gemeente en tussen gemeenten en partners in de uitvoering is nu nog niet bekend. Aannemelijk is dat leveranciers voor de participatiewet en AWBZ de huidige (WWB en WMO) applicaties zullen aanpassen. Dit zal in 2014 plaatsvinden O-ID-ICT Informatie beveiligingsplan en beleid Aanschaf applicatie digitalisering facturen verwerking / ontwikkeling digitale facturering Informatiebeveiliging gaat met de toename van de digitalisering een steeds belangrijker rol spelen. Steeds meer informatiedragers verlaten via digitale weg ons netwerk door toename van sociale media, etc. Het in 2011 opgeleverde informatiebeveiligingsplan, wordt in 2013 en 2014 geïmplementeerd. Facturen verwerking zal kwalitatief beter geschieden door digitalisering facturenstroom en digitale verwerking. Gemeente moet een applicatie ontwikkelen om zelf digitale facturen aan te bieden. Vanaf 2014 zal ontvangst en verwerking digitale factuur zijn intrede doen

10 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving O-ID-ICT Koppelingen en gegevensuitwisseling E- overheid + authenticatie Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Het Nationaal Uitvoerings Programma legt gemeenten vast op de implementatie van een aantal vernieuwingen op het gebied van dienstverlening aan burger en bedrijven die vóór 2015 gerealiseerd moeten zijn. Het realisatieplan electronische dienstverlening dat door de gemeente Boxmeer is opgesteld in samenwerking met EGEM-I, geeft de wijze van invoeren van deze vernieuwingen aan. Die dienstverlening moet ondersteund worden met software, dus ICT speelt hierin een belangrijke rol. Het betreft: Decentrale regelgeving, samenwerkende catalogi, e-formulieren, DKD2, PIP, Digid machtigen, aansluiten op WMO regelhulp, E-Herkenning, MIV (Massale Informatieverstrekking kadaster), Koppeling Landelijke Voorziening WOZ, Koppeling NHR, Digikoppeling. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT Documentaire informatievoorziening Het structureren, digitaliseren en automatiseren van de documentenstroom binnen de organisatie. Hierbij vindt geautomatiseerd een verdeling van de documentvoorraad plaats volgens vooraf gedefinieerde procesbeschrijvingen. Iedere medewerker werkt volgens dezelfde structuur waardoor voor management en klant transparant inzicht bestaat in de status van documenten en de afhandeling gecontroleerd kan plaatsvinden. Registratie en éénduidige vastlegging van documenten wordt hiermee sterk verbeterd Waar eerst medio 2012 als realisatiemoment werd genoemd, zal dat door nauwe afstemming zaakafhandeling en documentenstroom nu medio 2014 het geval zijn. In de jaren vanaf 2006 is deze post reeds opgenomen. Door de samenwerking Land van Cuijk was het niet mogelijk het project al op te pakken omdat dat kon betekenen dat Boxmeer sterk zou gaan afwijken van de samenwerkingspartners. Met de keuze van de gezamenlijke Midoffice applicatie in 2010 is dat probleem opgelost. De gereserveerde bedragen in 2006, 2007 zijn teruggevloeid naar de algemene reserve O-ID-ICT Invoering webservices Webservices worden ingezet om veilige connecties te realiseren tussen applicaties van de gemeente en het internet. Webservices zijn kleine specifiek op één actie geschreven applicaties die communiceren via berichten. Hierdoor ontstaat er geen rechtstreekse verbinding naar de backoffice gegevens (en zijn die door kwaadwillenden dus ook niet te misbruiken) maar vindt er via de webservice een vraag- en antwoordspel plaats tussen de virtuele loketapplicatie en de interne applicatie O-ID-ICT PIMS/Youpp met I- controler Voor goed gebruik van de personeelsgegevens in het organisatiesturingsinstrument I-Controler is een directe koppeling tussen PIMS/Youpp en de I- Controler noodzakelijk voor gegevensuitwisseling

11 Kadernota 2013 Investeringsschema Beleidsproduct Omschrijving O-ID-ICT Overgang van IP v4 naar IP v6 Toelichting / relevante besluitvorming c.q. dekking Het huidige wereldwijde systeem van IP-adressen raakt uitgeput. Wereldwijd is er al een nieuwe standaard ingevoerd. Deze zal vanaf 2013 actueel gaan worden. Ons netwerk zal moeten worden voorbereid en aangepast op de overgang naar deze nieuwe IP adresseringen. Dek. perc. Subsidie? Budget exclusief compensabele BTW Totaal Afschr.-Jaarlijkse lasten 3,50% term O-ID-ICT O-ID-ICT Stroomlijning basisgegevens Vervanging werkprocessensoftware Deze investering zal noodzakelijk zijn om het wettelijke Stelsel van Basisregistraties in de gemeente Boxmeer verder vorm te geven. Dit betekent dat de diverse wettelijk verplichte basisregistraties (BAG, WOZ, Kadaster, NHR, GBA, enz) op elkaar afgestemd worden en het binnengemeentelijk gebruik van deze gegevens gewaarborgd wordt. Noodzakelijke jaarlijkse vervanging van afgeschreven werkprocessoftware en / of upgrade bestaande werkproces software zoals I Controler, Neuro BAG (Vicrea), Topdesk, Key2GBA-V, Squit XO, SmartDocuments, Melddesk, Pims/Youpp O-ID-ICT Koppelingen met andere Om de grote druk op gespecialiseerde zorg terug te diensten en dringen en de verkokerde manier van werken binnen gegevensuitwisseling t.b.v. jeugdhulp aan te pakken, kiest het kabinet voor een regievoerende taak stelselwijziging. De jeugdhulp gaat over naar jeugdzorg. gemeenten.gemeenten krijgen de regie over alle jeugdhulp, waaronder: de jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet); provinciale jeugdzorg (waaronder Toegang, Adviesen Meldpunt Kindermishandeling, Kindertelefoon, ambulante en residentiële zorg en pleegzorg); gesloten jeugdzorg; jeugdreclassering; jeugdbescherming; de zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd- LVB). Gemeenten blijven ook de taken uitvoeren die zij al deden: jeugdgezondheidszorg; preventief jeugdbeleid (incl. informatie, advies en signalering); licht ambulante hulpverlening; toeleiding naar zorg; coördinatie van zorg Budgettair neutrale investeringen Wegen Riolering Op basis van uitgevoerd onderzoek dat zowel kan bestaan uit inspecties als uit rekentechnisch onderzoek dienen rioolstelsels en bijbehorende voorzieningen te worden aangepast en voorbereid te worden op de te verwachten klimaatontwikkeling. Deze aanpassingen zijn nodig om de rioolstelsels blijvend te laten voldoen aan de eisen die wij daaraan stellen. Deze eisen hebben betrekking op kwaliteit en kwantiteit. Enerzijds mag een riool niet instorten en anderzijds mag een riool geen aanleiding geven op bovenmatige wateroverlast en onnodige emissie naar oppervlakte water. Als project is in het VGRP toegevoegd de reconstructie van de weijergracht van % Totaal investeringen budgettair neutraal Totaal-generaal Totaal

12 12

13 Personele sterkte / personeelslasten 13

14 Overzicht personele sterkte (staat B1) Geraamde en vastgestelde formatie Geraamde en vastgestelde formatie Begroting 2013 Begroting 2014 Organisatie onderdeel full-time full-time Bestuur (raadsleden) Bestuur (burgem. en weth.) 4,70 4,70 Griffie (incl. rekenkamer) 2,73 2,73 Brandweer (vrijwilligers) Managementteam 4,00 4,00 Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening 19,21 18,70 Financiën 15,08 14,71 Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie 17,22 17,68 Personeel en Organisatie 6,17 5,51 Sector Ruimte Ruimte en Economie 7,44 6,45 Gemeentewerken is samengevoegd met M.R.M. 10,95 Vergunningen 19,25 18,08 Milieu, Realisatie en Mobiliteit 17,44 28,51 Bedrijfsbureau 11,57 11,05 Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid 7,33 7,35 Sociale Zaken 18,00 18,04 Burgerzaken en Receptie (inclusief trouwambtenaren) 16,22 18,03 Bedrijfsbureau 7,51 7,29 Totaal Generaal 184,82 182,83 Benodigde salarissen inclusief sociale lasten o.b.v. geraamde formatie 182,

15 Overzicht personeelslasten (staat B2) Beleidsveld / Kostenplaats Salarissen inclusief soc. lasten Salarissen inclusief soc. lasten Begroting 2013 Begroting 2014 Rechtstreeks tlv beleidsvelden: Raad en Commissies College van Burgemeester en Wethouders Griffie Burgerzaken (trouwambtenaren) Personeel en Organisatie (Nonactiviteiters/Wachtgelders) Personeel en Organisatie (PGB budget en Levensloop personeel Totaal rechtstreeks ten laste van beleidsvelden Kostenplaatsen: Managementteam Sector Ondersteuning Interne Dienstverlening Financiën Brandweer Bestuursondersteuning en Communicatie Personeel en Organisatie Sector Ruimte Ruimte en Economie Vergunningen Milieu, Realisatie en Mobiliteit incl Gemeentewerken Gemeentewerken Bedrijfsbureau Sector Inwoners Welzijn en Leefbaarheid Sociale Zaken Burgerzaken en Receptie (exclusief trouwambtenaren) Bedrijfsbureau Totaal Kostenplaats personeel * Totaal generaal Staat B 2014 o.b.v. geraamde formatie 182,83 FTE

16 16

17 Geactiveerde kapitaaluitgaven 17

18 TegenrekeningActiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar SUB in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 PC prive project, HAR ,07 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Fietsplan 2001, aankopen HAR ,29 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0, , ,51 71,84 71,84 K /0000 Hypotheekregeling Ambtenaren, Boxmeer HAVR 7, ,93 0, ,38 0, , ,96 0,00 0, , ,59 273,78 273,78 Totaal K ,29 0, ,38 0, , ,81 0,00 0, , ,10 345,62 345,62 K /0000 Overheidswinkel / frontoffice LINE ,58 0,00 0,00 0, , ,42 736,16 0,00 736,16 0,00 25,77 761,93 K /0000 Aandelen BNG (Oeffelt en Boxmeer) GAWR ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0, , , , ,05 Totaal K ,30 0,00 0,00 0, , ,42 736,16 0, , , , ,98 K /0000 Gemeentehuis, voorbereidingskrediet LINE ,59 0,00 0,00 0, , , ,01 0, , , , ,99 K /0000 Gemeentehuis Nieuwbouw LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0, , , , ,17 K /0000 Gemeentehuis verbouw burgerzaken recepti LINE ,18 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Gemeentehuis, inrichting LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , , ,28 K /0000 BMO: vervangen stoelen LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,77 0,00 0,00 0, , , ,33 0, , , , ,44 K /0000 BMO: ondersteuning GEO HAVR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: producten midoffice LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,27 0, , , , ,37 K /0000 ICT: GEO-ICT beleid LINE ,20 0,00 0,00 0, , , ,59 0, ,59 0,00 937, ,23 K /0000 ICT: website/pip/mijn overheid LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,51 0, , , , ,88 K /0000 ICT: uitbr.digitalisering/dms LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,27 K /0000 ICT: front en midoffice IVS2011 LINE ,27 0,00 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,52 K /0000 ICT: werkprocessensoftware IVS2011 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0, , , , ,97 K /0000 ICT: invoering webservices IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 700, ,00 K /0000 ICT: DIV IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,60 0, , , , ,41 K /0000 ICT: electr.handtekening IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 350, ,00 K /0000 ICT: nation.uitv.programma IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: stroomlijning basisgegevens IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: GEO-informatie IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: digit.factuurverwerking IVS2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,88 0, , , , ,48 K /0000 ICT: Aanleg glasvezelverbinding IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 459, ,00 0, , , , ,90 K /0000 ICT: Storage/Backup/Restore en uitwijkvoorz. LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Gegevensuitwisseling E-overheid IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Documentaire Informatievoorz. IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Modernisering GBA IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 875, ,00 K /0000 ICT: Overgang Office 2010 IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 ICT: Vervanging werkprocessoftware IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: informatievrz.div 2009 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 ICT: diverse software 2009 LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,47 0,00 0,00 0, , , ,76 0, , , , ,03 K /0000 Herinrichting gemeentewerf, zie reinigin LINE ,94 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,72 K /0000 Opslagterrein grondwaarde GAWR ,74 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0, , , , ,26 K /0000 Aanleg nieuwe gemeentewerf ANNU 8, ,94 0,00 0,00 0, , , ,96 0, , , , ,21 K /0000 Opstal werkplaats 1978 LINE ,47 0,00 0,00 0, , , ,33 0, , ,32 89, ,16 K /0000 Erfafscheiding gemeentewerf (1w95) LINE ,47 0,00 0,00 0, , ,52 436,83 0, , ,12 91,73 528,56 K /0000 Aanpassing riolering loods (2w93) LINE ,67 0,00 0,00 0, , ,22 287,86 0, ,45 863,59 40,30 328,16 K /0000 Aanpassing riolering gemeentewer (1w95) LINE ,14 0,00 0,00 0, , ,99 224,03 0, , ,12 47,05 271,08 K /0000 Verplaatsen gemeentewerf Overloon (1w95) LINE ,53 0,00 0,00 0, , ,42 559,02 0, , ,09 117,39 676,41 Totaal K ,90 0,00 0,00 0, , , ,78 0, , , , ,56 K /0000 Voertuigen 2007: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0, , ,35 880, ,56 K /0000 Tractie, vervangingen IVS2011 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0, , , , ,09 K /0000 Materieel 2005: aanschaf en vervanging LINE ,99 0,00 0,00 0, , , ,75 0, ,75 0,00 129, ,31 K /0000 Voertuigen/materieel 2006: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , ,11 510, ,91 K /0000 Groot materieel 2007: vervanging LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 161, ,00 K /0000 Materiaal RB: dranghekken etc. LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , ,45 360, ,80 K /0000 Voertuigen: vervanging 2008 LINE ,67 0,00 0,00 0, , , ,56 0, , ,26 602, ,66 K /0000 Materieel 2008: vervanging LINE ,93 0,00 0,00 0, , , ,39 0, , ,58 757, ,51 K /0000 Zoutstrooiers, 3 stuks wgs. brand LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, , ,40 663, ,65 K /0000 Materieel 2009 LINE ,36 0,00 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,14 Totaal K ,95 0,00 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,63 K /0000 Ogelijn, herstraten (IHP2010) vervallen HAVR 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 t Ogelijn, renovatie LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0, , , , ,05 K /0000 Ogelijn: basisschool Hollesteeg II LINE ,56 0,00 0,00 0, , , ,40 0, , , , ,32 K /0000 Ogelijn: Bouw school Hollesteeg II LINE ,73 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,31 K /0000 Ogelijn: Buurthuis Hollesteeg II LINE ,56 0,00 0,00 0, , , ,78 0, , ,12 658, ,44 K /0000 Peppels, onderwijsk.vernieuwing LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , , ,26 K /0000 Ogelijn, dakbedekking (IHP2011) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,18 K /0000 Ogelijn, kozijnen (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,95 0, , , , ,35 K /0000 Het Ogelijn, IHP2013 Bestrating LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,96 0, , , , ,05 Totaal K ,85 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , , ,96 K /0000 Onze Bouwsteen: herst.constr.fouten (IHP 2008) LINE ,43 0,00 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,75 K /0000 "Onze Bouwsteen, ""nieuwbouw""" LINE ,19 0,00 0,00 0, , , ,44 0, , , , ,95 K /0000 Onze Bouwsteen, herstel scheurvorming IHP2012 LINE ,07 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,42 K /0000 Onze Bouwsteen, klassenverkleining LINE ,25 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , , , ,92 Totaal K ,94 0,00 0,00 0, , , ,98 0, , , , ,04 K /0000 Peppels/Candas, uitbreiding LINE ,99 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,53 K /0000 De Canadas, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,99 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,53 K /0000 Peppels Bouw kl.sch.prot.chr. School LINE ,31 0,00 0,00 0, , , ,35 0, , , , ,12 K /0000 Peppels Meerk.Prot.Chr.Kl.school LINE ,79 0,00 0,00 0, , ,75 131,25 0, , ,79 55,13 186,38 K /0000 Peppels Renovatie dak LINE ,26 0,00 0,00 0, , ,74 501,39 0, , ,13 245,68 747,07 K /0000 Peppels Bouwk. voorzieningen LINE ,97 0,00 0,00 0, , ,92 441,41 0, , ,64 262,64 704,05 K /0000 Peppels Interne verbouwing LINE ,65 0,00 0,00 0, , , ,17 0, , , , ,69 Totaal K ,98 0,00 0,00 0, , , ,57 0, , , , ,31 K /0000 De Schelven: lift (IHP 2008) LINE ,05 0,00 0,00 0, , , ,55 0, , , , ,82 K /0000 De Schelven, Reconstr.daken Bak.Nrd. LINE ,03 0,00 0,00 0, , ,93 169,94 0, , ,16 83,27 253,21 K /0000 Bakelgeert Noord,, Rec.daken Schelven en LINE ,16 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , ,14 463, ,50 K /0000 BBO de Schelven / Bakelgeert LINE ,57 0,00 0,00 0, , , ,13 0, , , , ,62 K /0000 "Bakelgeert Noord,, Kleuterschool ""De Sch" LINE ,60 0,00 0,00 0, , , ,37 0, , , , ,12 K /0000 De Schelven: uitbreiding/4e groep IVS 06 LINE ,34 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,34

19 TegenrekeningActiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar SUB in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 De Schelven: multifunctionele ruimte LINE ,98 0,00 0,00 0, , , ,20 0, , , , ,91 K /0000 De Schelven, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,73 0,00 0,00 0, , , ,65 0, , , , ,52 K /0000 De Weyer: multifunctionele ruimte LINE ,43 0,00 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,18 K /0000 Weyerhof: lift (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,41 0, , , , ,35 K /0000 Weyerhof, Uitbreiding / renovatie LINE ,71 0,00 0,00 0, , , ,26 0, , , , ,33 K /0000 Weyerhof, Uitbreid./verb. Weijerhof LINE ,44 0,00 0,00 0, , , ,52 0, , , , ,55 K /0000 Wyerhof: gymzaal LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,42 K /0000 Wyerhof: onderw.k.vernieuwingen LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,51 Totaal K ,58 0,00 0,00 0, , , ,63 0, , , , ,34 K /0000 St. Jozef IHP2013 oplossen stankprobleem LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,34 K /0000 Hhs, St.Josefschool, 7e groep LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0, , , , ,61 K /0000 Hhs, St.Josefschool, vervanging dak LINE ,84 0,00 0,00 0, , , ,31 0, , , , ,97 K /0000 Josefsch Hhs, Ingrijpend renovatie (4ew9 LINE ,06 0,00 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,35 K /0000 Josefsch Hhs, Dakbedekking basisschool ( LINE ,08 0,00 0,00 0, , ,80 73,28 0,00 73,28 0,00 2,56 75,84 K /0000 Josefsch Hhs, werkzaamheden renovatiespl LINE ,79 0,00 0,00 0, , ,10 83,79 0, , ,90 61,59 145,38 K /0000 St.Jsefschool Hhs: dakbedekking IVS 2006 LINE ,00 0,00 0,00 0, , ,92 579,14 0, , ,94 162,16 741,30 K /0000 St. Jozef, Holthees, uitbreiding LINE ,35 0,00 0,00 0, , , ,59 0, , , , ,80 K /0000 Josefsch Hhs, vervanging buitenriolering LINE ,34 0,00 0,00 0, , ,41 131,60 0, , ,33 92,12 223,72 Totaal K ,46 0,00 0,00 0, , , ,61 0, , , , ,31 K /0000 St.Antonius Mhs, Verbouwing/renovatie(3w LINE ,27 0,00 0,00 0, , , ,98 0, , , , ,60 K /0000 St.Antonius Mhs, Sanitaire voorzieningen LINE ,92 0,00 0,00 0, , ,09 190,14 0, ,83 950,69 39,93 230,07 K /0000 St.Antonius Mhs, Technisch renovatie LINE ,21 0,00 0,00 0, , ,98 186,23 0,00 186,23 0,00 6,52 192,75 K /0000 St.Antonius Mhs, Verbouwing 1989 LINE ,03 0,00 0,00 0, , , ,97 0, , , , ,42 K /0000 St.Antonius, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,37 0, , , , ,25 K /0000 St.Antonius Mhs, Diverse aanpassingen (2 LINE ,04 0,00 0,00 0, , ,12 299,99 0, , ,93 84,00 383,99 Totaal K ,47 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,08 K /0000 Telraam, uitbreiding LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , , ,87 K /0000 Telraam, Grond Basisschool 1980 GAWR ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0, , , , ,23 K /0000 Telraam, Opstal Basisschool LINE ,86 0,00 0,00 0, , , ,27 0, , , , ,62 K /0000 Telraam, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal K ,88 0,00 0,00 0, , , ,99 0, , , , ,72 K /0000 Theobaldus Ovl, 15e Lokaal en div aanpas LINE ,79 0,00 0,00 0, , , ,94 0, , , , ,77 K /0000 Theobaldus Ovl, Integratieverbouwing LINE ,04 0,00 0,00 0, , , ,71 0, , , , ,38 K /0000 Theobaldus Ovl, Aanpassing/renovatie 199 LINE ,31 0,00 0,00 0, , , ,41 0, , , , ,33 K /0000 Theobaldus Ovl, Dakbedekking gymzaal (24 LINE ,29 0,00 0,00 0, , ,63 740,66 0,00 740,66 0,00 25,92 766,58 K /0000 Theobaldus Ovl, renovatie gymzaal LINE ,88 0,00 0,00 0, , ,01 84,71 0, , ,16 62,26 146,97 K /0000 St.Jozef Ovl: onderhoud IVS 2006 LINE ,28 0,00 0,00 0, , , ,82 0, , ,65 566, ,49 K /0000 St Josef gymzaal dakbekking (IHP2012) LINE ,25 0,00 0,00 0, , , ,36 0, , , , ,65 K /0000 Theobaldus Ovl, Speelmateriaal LINE ,89 0,00 0,00 0, , ,02 98,07 0, , ,80 44,62 142,69 K /0000 Theobaldus Ovl, vervanging cv-ketel (09 LINE ,99 0,00 0,00 0, , , ,86 0, ,86 0,00 37, ,27 K /0000 Theobaldus Ovl, Fietsenberging LINE ,09 0,00 0,00 0, , ,17 609,78 0, , ,14 106,71 716,49 Totaal K ,81 0,00 0,00 0, , , ,32 0, , , , ,62 K /0000 Rijkevoort, Bouw kleuterschool (Kerkveld LINE ,76 0,00 0,00 0, , , ,95 0, , , , ,05 K /0000 Rijkevoort, Bouw basisschool Klimop (gr+ LINE ,04 0,00 0,00 0, , , ,49 0, , , , ,82 K /0000 Klimop, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , , , ,78 K /0000 Klimop, dakbedekking (IHP2011) LINE ,37 0,00 0,00 0, ,37 700,76 700,76 0, , ,85 441, ,24 K /0000 De Klimop IHP2013 bestrating en riolering LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,71 0, , ,29 871, ,39 K /0000 Rijkevoort, Zonwering/telefoon `80 (Klim LINE ,33 0,00 0,00 0, , ,36 76,39 0,00 381,97 305,58 13,37 89,76 Totaal K ,50 0,00 0,00 0, , , ,41 0, , , , ,04 K /0000 Bolster, Uitbreiding LINE ,94 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,65 K /0000 Bolster, Kleuterschool Sambeek LINE ,49 0,00 0,00 0, , , ,90 0, , , , ,62 K /0000 De Bolster: buitend/dakbedekk. IVS 2006 LINE ,95 0,00 0,00 0, , ,19 214,60 0, , ,16 60,09 274,69 K /0000 De Bolster, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 De Bolster, div.werkzaamheden IHP2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0, , , , ,92 K /0000 Bolster, Vervanging kozijnen LINE ,42 0,00 0,00 0, , , ,24 0, , , , ,22 Totaal K ,80 0,00 0,00 0, , , ,57 0, , , , ,10 K /0000 BBO Laurentiushof, 15e groep LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0, , , , ,39 K /0000 BBO Laurentiushof, verbouwing LINE ,40 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,98 626, ,64 K /0000 Larentirush. Vbk, Glaswand gymzaal LINE ,33 0,00 0,00 0, , ,80 537,04 0, , ,49 263,15 800,19 K /0000 Larentirush. Vbk,herstel zachtboardplaf LINE ,24 0,00 0,00 0, , ,38 97,76 0, , ,10 71,85 169,61 K /0000 Larentirush. renovatiesplan gymzaal VBK LINE ,19 0,00 0,00 0, , , ,78 0, , ,70 270, ,45 K /0000 Larentirush. VBK,verv. kozijnen hoofdge LINE ,41 0,00 0,00 0, , , ,21 0, , ,47 867, ,16 K /0000 Larentirush. VBK, uitbreiding 13 e loka LINE ,63 0,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,57 K /0000 Laurentiushof: verv. riolering IVS 2006 LINE ,46 0,00 0,00 0, , ,10 373,30 0, , ,06 104,52 477,82 K /0000 Laurentiushof, kozijnen (IHP2010) LINE ,50 0,00 0,00 0, , , ,64 0, , , , ,75 K /0000 Laurentiushof, div. werkzaamheden IHP 2012 LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,35 0, , , , ,08 K /0000 Larentirush. Vbk, Aanpassen riolering ( LINE ,98 0,00 0,00 0, , ,06 103,48 0,00 413,92 310,44 14,49 117,97 K /0000 Larentirush. Vbk, Diverse voorzieningen LINE ,80 0,00 0,00 0, , ,32 410,81 0, , ,67 273,19 684,00 K /0000 Larentirush. Douches gymzaal Vierlingsb LINE ,41 0,00 0,00 0, , ,17 341,73 0, , ,51 251,17 592,90 Totaal K ,35 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,53 K /0000 St.Anna, 5e groep LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,43 K /0000 St. Anna, Renovatie, groot onderh. LINE ,78 0,00 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,67 Totaal K ,78 0,00 0,00 0, , , ,37 0, , , , ,10 K /0000 Schakel Grondkosten LINE ,37 0,00 0,00 0, , , ,54 0, , ,60 728, ,75 K /0000 Palet: vervangen alumin.kozijnen 2006 LINE ,90 0,00 0,00 0, , , ,59 0, , , , ,53 K /0000 Vonder renovatie M.L.K.-school LINE ,23 0,00 0,00 0, , , ,35 0, , , , ,10 K /0000 Vonder BSPO, Centrale huisvesting LINE ,47 0,00 0,00 0, , , ,45 0, , , , ,75 K /0000 Vonder Huisvesting Onderw, palet uitbrei LINE ,17 0,00 0,00 0, , , ,71 0, , , , ,94 K /0000 Schakel Energiebesp.maatreg.LOM-school LINE ,56 0,00 0,00 0, , ,42 108,85 0, , ,29 45,71 154,56 K /0000 Schakel Uitbreid. LOM-sch. De Schakel LINE ,08 0,00 0,00 0, , ,76 211,40 0, , ,92 118,38 329,78 K /0000 Vonder Herstel dakbedekking LINE ,23 0,00 0,00 0, , ,55 89,81 0,00 628,68 538,87 22,00 111,81 K /0000 Vonder Energiebesparende maatregelen LINE ,27 0,00 0,00 0, , ,55 222,37 0, , ,35 140,10 362,47 K /0000 Schakel Nieuw LOM-school LINE ,69 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,54 K /0000 Schakel Uitbreid. LOM-sch. De Schakel LINE ,10 0,00 0,00 0, , , ,34 0, , , , ,38 K /0000 Palet, dakbedekking (IHP2010) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0, , , , ,51 K /0000 Vonder De Schakel, diverse aangelegenhed LINE ,10 0,00 0,00 0,00 897,10 748,48 37,16 0,00 148,62 111,46 5,20 42,36 Totaal K ,17 0,00 0,00 0, , , ,83 0, , , , ,48

20 TegenrekeningActiefnummer Omschrijving Methode Afw rente Strtjr.(N-afs) Duur KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar SUB in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten K /0000 Gymzalen aanpassing ivm legionella LINE ,22 0,00 0,00 0, , , ,62 0, , ,33 705, ,83 K /0000 Techn.onderh.maatregelen gymzaal Marijke LINE ,45 0,00 0,00 0, , ,94 684,50 0, , ,01 71,87 756,37 K /0000 Uitbr. berging gymz. Weyer LINE ,60 0,00 0,00 0, , ,35 244,41 0, , ,84 68,43 312,84 K /0000 Gymzaal Burg. Verkuijlstr. LINE ,12 0,00 0,00 0, , , ,93 0, , , , ,86 K /0000 Gymlokaal De Schelven LINE ,12 0,00 0,00 0, , , ,38 0, , , , ,18 Totaal K ,51 0,00 0,00 0, , , ,84 0, , , , ,08 K /0000 Elzendaal: lift (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Elzendaalcollege, vervanging kozijnen LINE ,91 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , , , ,94 K /0000 Elzendaal OMO, uit huisvestingsprogr LINE ,02 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Elzendaal: unilocatie LINE ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0, , , , ,57 Totaal K ,44 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , , , ,51 K /0000 SGS Metameer: grond GAWR ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS: inbreng grond Stationsweg GAWR ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS: lift (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,41 0, , , , ,41 K /0000 SGS Metameer: tijdelijke huisvesting LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS Metameer: 4 lokalen permanente huisvesting LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 SGS Metameer: onderhoud oudbouw LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 Scholengem.Stevensbeek, vervanging dak LINE ,54 0,00 0,00 0, , , ,46 0, , , , ,22 K /0000 SGS: Metameer nieuwbouw LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, , , , ,70 K /0000 SG Stevensbk: noodlok./voorb.krdt IVS06 LINE ,68 0,00 0,00 0, , , ,44 0, , , , ,27 Totaal K ,22 0,00 0,00 0, , , ,61 0, , , , ,60 K /0000 Praktijkschool (IHP 2008) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,45 K /0000 Praktijkonderwijs: huisvesting vrz. LINE ,46 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,91 Totaal K ,46 0,00 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,36 K /0000 Bonckert, voorbereidingskrediet, nieuwbo LINE ,11 0,00 0,00 0, , , ,94 0, , , , ,89 K /0000 Brede school t Bolwerk: nieuwbouw LINE ,06 0,00 0,00 0, , , ,81 0, , , , ,04 Totaal K ,17 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,93 K /0000 Stationsplein voorber. (IHP 2009) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0, ,34 0, , ,01 K /0000 Brede school Boxm noord: voorber.2006 LINE ,71 0,00 0,00 0, , , ,47 0, , , , ,35 K /0000 MF Gymnastiekvrz. Stationsweg LINE ,35 0,00 0,00 0, , ,84 385,96 0, , ,55 486,31 872,27 K /0000 Stationsweg, infra LINE ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K /0000 Valbeveiliging div.scholen (IHP 2009) LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , , , ,69 K /0000 Div.scholen, optimaliseringsapp (08w94) LINE ,55 0,00 0,00 0, , , ,77 0, ,77 0,00 49, ,29 K /0000 PO, klimaatregeling (IHP2011) LINE ,61 0,00 0,00 0, , , ,81 0, , , , ,71 K /0000 Div.scholen, Investeringen LO-/KO-wet LINE ,60 0,00 0,00 0, , , ,09 0, , , , ,22 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, 2000 LINE ,34 0,00 0,00 0, , , ,49 0, , , , ,68 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, 2001 LINE ,07 0,00 0,00 0, , , ,39 0, , , , ,29 K /0000 Onderwijs scholen 2002 renovatie LINE ,51 0,00 0,00 0, , , ,26 0, , , , ,43 K /0000 Onderwijs scholen 2003 renovatie LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,08 0, , , , ,75 K /0000 Huisv ondw, onderwijskundige vernieuwing LINE ,26 0,00 0,00 0, , , ,11 0, , , , ,25 K /0000 Huisv ondw, renovatiesprogramma 2004 LINE ,15 0,00 0,00 0, , , ,95 0, , , , ,00 K /0000 Huisv ondw, renovatiesprogramma 2005 LINE ,37 0,00 0,00 0, , , ,07 0, , , , ,94 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, klassenverk LINE ,59 0,00 0,00 0, , , ,76 0, , , , ,13 K /0000 Huisvesting Decentralisatie, programma 1 LINE ,06 0,00 0,00 0, , , ,68 0, , ,26 964, ,52 Totaal K ,17 0,00 0,00 0, , , ,34 0, , , , ,53 K /0000 Renovatie en uitbreiding sportcomplex 't Hoogkoor LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 K /0000 Hoogkoor, gewijzigd beheer overdracht LINE ,92 0,00 0,00 0, , , ,24 0, , , , ,97 Totaal K ,92 0,00 0,00 0, , , ,24 0, , , , ,97 K /0000 Binnensportacc. Warandahal IVS2013 LINE ,00 0,00 0,00 0, ,00 86,28 767,02 0, , , , ,00 Totaal K ,00 0,00 0,00 0, ,00 86,28 767,02 0, , , , ,00 K /0000 Voorzieningen sportzaal Beugen LINE ,96 0,00 0,00 0, , ,88 698,08 0,00 698,08 0,00 24,43 722,51 Totaal K ,96 0,00 0,00 0, , ,88 698,08 0,00 698,08 0,00 24,43 722,51 K /0000 Sportz Mhs, Muur/poort nooduitgang (40w9 LINE ,71 0,00 0,00 0, , ,33 226,85 0,00 907,38 680,53 31,76 258,61 K /0000 Sportz Mhs, subsidie LINE ,65 0,00 0,00 0, , , ,86 0, ,86 0,00 94, ,15 Totaal K ,36 0,00 0,00 0, , , ,71 0, ,24 680,53 126, ,76 K /0000 Sporthal Rijkevoort, renovatie gymzaal LINE ,38 0,00 0,00 0, , , ,09 0, , , , ,24 K /0000 Bouw gymlokaal Rijkevoort `79 LINE ,37 0,00 0,00 0, , , ,65 0, , , , ,21 Totaal K ,75 0,00 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,45 K /0000 Sporthal Oeffelt LINE ,15 0,00 0,00 0, , , ,91 0, , , , ,05 Totaal K ,15 0,00 0,00 0, , , ,91 0, , , , ,05 K /0000 Grond motorcrossterr. GAWR ,91 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0, , , , ,40 K /0000 Grond 1971 sportpark de Zwaluw GAWR ,90 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0, , ,90 339,88 339,88 K /0000 Aanleg korfbalveld LINE ,75 0,00 0,00 0, , ,49 114,86 0, , ,40 48,24 163,10 K /0000 Omgevingsvoorz sporthal(26w92) LINE ,67 0,00 0,00 0, , , ,47 0, , ,95 350, ,32 K /0000 Tennisaccommodatie Sambeek GAWR ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,55 K /0000 Splitsing tennis- en hockeyaccommodaties LINE ,51 0,00 0,00 0, , , ,05 0, , , , ,83 K /0000 Tennispaviljoen 1981 LINE ,91 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,02 429, ,45 K /0000 Volharding geldlening rentedragend(1w95+ HAVR 5, ,23 0, ,93 0, , ,81 0,00 0, , , , ,77 K /0000 Privatisering tennis Overloon LINE ,46 0,00 0,00 0, , ,74 862,90 0, , ,82 392, ,52 K /0000 SSS 18, privatisering voetbalaccommodati LINE ,10 0,00 0,00 0, , ,20 711,68 0, , ,22 323, ,50 K /0000 Privatisering tennis Vierlingsbeek LINE ,44 0,00 0,00 0, , ,52 695,22 0, , ,70 316, ,55 K /0000 MHC, privatisering bijdrage ineens ANNU 6, ,56 0,00 0,00 0, , , ,05 0, , , , ,24 K /0000 Olympia 18, privatisering ANNU 6, ,92 0,00 0,00 0, , , ,61 0, , , , ,10 K /0000 Toxandria, privatisering ANNU 6, ,39 0,00 0,00 0, , , ,25 0, , , , ,63 K /0000 TV Sambeek, privatisering bijdrage ineen ANNU 6, ,54 0,00 0,00 0, , , ,79 0, , , , ,39 K /0000 VV Sambeek, privatisering bijdrage ineen ANNU 6, ,06 0,00 0,00 0, , , ,56 0, , , , ,12 K /0000 VV Oeffelt eenmalige prive uitkering LINE ,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,12 K /0000 VVV Vios 38 Beugen Privatisering per 1-1 ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,75 0, , , , ,37 K /0000 Privatisering voetbalacc. Overloon LINE ,76 0,00 0,00 0, , ,70 225,59 0, , ,47 94,75 320,34 K /0000 VV Holthees, privatiseringsbijdr. ineens ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,65 0, , , , ,60 K /0000 TeVer Rijkevoort, 2e privatiseringstermijn ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0, , , , ,62 K /0000 DES, privatiseringsbijdrage ANNU 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,58 0, , , , ,23 K /0000 SSS18/TCLD privatiseringsbijdrage ANNU 4, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, , , , ,79 Totaal K ,11 0, ,93 0, , , ,87 0, , , , ,42 K /0000 Uitbr.accomm.Elsenhof Sambeek LINE ,15 0,00 0,00 0, , , ,45 0, , , , ,39 K /0000 De Elsenhof, aanpassingen LINE ,54 0,00 0,00 0, , , ,46 0, , , , ,07 Totaal K ,69 0,00 0,00 0, , , ,91 0, , , , ,46 K /0000 "J.C. Beugen ""Bougheim"", nieuwbouw" LINE ,42 0,00 0,00 0, , ,18 441,64 0, , ,60 370,97 812,61

Dynamisch evenwicht. Bijlagenboek begroting 2015

Dynamisch evenwicht. Bijlagenboek begroting 2015 Bijlagenboek begroting 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE 01. Investeringsschema 2015-2018 5 02. Personele sterkte / personeelslasten 9 03. Geactiveerde kapitaaluitgaven 13 04. Reserves en voorzieningen 25 05. Staat

Nadere informatie

Demografische gegevens Gegevens over scholen, kdv en bso Voorzieningen per kern Prognose leegstand schoolgebouwen Van het heden naar 2020

Demografische gegevens Gegevens over scholen, kdv en bso Voorzieningen per kern Prognose leegstand schoolgebouwen Van het heden naar 2020 Conferentie Krimp Boxmeer 4 oktober 2013 Demografische gegevens Gegevens over scholen, kdv en bso Voorzieningen per kern Prognose leegstand schoolgebouwen Van het heden naar 2020 Boxmeer: 11 kernen, 28.000

Nadere informatie

Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010

Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010 Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010 Algemeen De in het programma opgenomen voorzieningen zijn voorzieningen bedoeld als in artikel 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

Reg.nr.: O-FIN/2014/28 / RIS 2014-319. 1 e Algemene begrotingsbijstelling 2014

Reg.nr.: O-FIN/2014/28 / RIS 2014-319. 1 e Algemene begrotingsbijstelling 2014 Reg.nr.: O-FIN/2014/28 / RIS 2014-319 1 e Algemene begrotingsbijstelling 2014 INHOUDSOPGAVE Recapitulatie 1 e Algemene begrotingsbijstelling 2014...3 Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid...4 Programma

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Toelichting op de balans per 31 december 2010

Toelichting op de balans per 31 december 2010 Balans per 31 december 2010 29-04-2011 bedragen * 1.000.- ultimo ultimo ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa 196.458 184.056 Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht

Nadere informatie

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000

Nadere informatie

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork Vervolg Vragen t.a.v. begrotingsbehandeling 7 november. Deelprogramma lokaal onderwijsbeleid 17. Wat voor andere invulling wordt gegeven aan voor- en vroegschoolse educatie? 18. Hoe effectief is het voorgaande

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Subtotaal Economische zaken en toerisme 0 0 28.500 0 0 0 28.500 0 0 0 28.500 0 0 0 8.500 0

Subtotaal Economische zaken en toerisme 0 0 28.500 0 0 0 28.500 0 0 0 28.500 0 0 0 8.500 0 Rente 0,02 Investeringsprogramma 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Nr. Beleids- Afschrij- Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. Bedrag Struc- T.lv. taak JAARSCHIJF 2016-2019 vings- investe-

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 1. Uitkomst MJB 2014/2018 639.000-856.000-1.077.000-1.362.000-1.362.000 Uitkomst uit de programma begroting 2014 positief negatief negatief negatief negatief (aanname) 2. Correctie MJB vanwege de september

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 Omschrijving van de Aanschaf- Inves- Aanschaf- de Afschrij- de Boekwaarde Boekwaarde Kapitaalsuitgaven waarde teringen waarde afschrij- vings- afschrijaan het

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2014

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen Stad & Wijk Extra beheergelden Onderhoud bomen Gebiedsgerichte aanpak Extra beheergelden Verlenging buslijn 84 Maaswijk Verlenging buslijn 84 Maaswijk, subsidie Bijdrage Dorpshuis Hekelingen Bijdrage Dorpshuis

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID Milieu-uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 2015 AANLEIDING Door stijgen energieprijzen en aandacht voor klimaatveranring is energiebesparing en opwekken van duurzame energie een

Nadere informatie

Begrotingswijziging Gemeente Bussum

Begrotingswijziging Gemeente Bussum Wijziging : 2013009 2013-009 Bestrap 2013-2 2013-009 Bestrap 2013-2 Datum wijziging : 8-okt-2013 Soort : Begrotingswijziging Datum besluit : 12-nov-2013 Status : Geregistreerd 5 Lasten 51 Kostenplaatsen

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.3

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.3 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.3 Raadsvergadering van 8 oktober 2009 Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de renovatie was- en kleedruimte V.V. Noordhoek en omvormen gravelbanen naar kunstgrasbanen

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

NOTA VOOR W AWec^ ^i^xazftuußux. DE RAA

NOTA VOOR W AWec^ ^i^xazftuußux. DE RAA 3 O. O c 3 O. b CM I Ja c a WW IMIIIIIIIIIIIIIII BI.0100108 NOTA VOOR W AWec^ ^i^xazftuußux. DE RAA Oosterhout Datum: 19november 2010 Nummer raadsnota Onderwerp: Delegatie van investeringen 2011 vanuit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Investeringsplan 2015-2018

Investeringsplan 2015-2018 Investeringsplan 2015-2018 Juni 2014 Toelichting Het investeringsplan 2015-2018 is opgebouwd uit 2 delen. Deel 1 Bevat een totaaloverzicht van alle investeringen voor de periode 2015-2018 verdeeld in 2

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1 In onderstaand schema zijn de speerpunten van het collegeprogramma gepresenteerd in een jaarplanning. Activiteiten en bijbehorende planningen die reeds eerder zijn vastgesteld en waarnaar niet wordt verwezen

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad 2006. Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari 2007.

Vergadering gemeenteraad 2006. Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari 2007. Vergadering gemeenteraad 2006 Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari 2007. Aan de raad > voorstel Wij stellen u voor: 1. een aantal dekkingsreserves

Nadere informatie

Psychiatrische ziekenhuizen

Psychiatrische ziekenhuizen Bijlage 3 bij II/145/146/147/00/2c Uitgewerkt rekenvoorbeeld ONDERDEEL RENTE VAN HET NACALCULATIEFORMULIER 1997 Psychiatrische ziekenhuizen Let op: Voor een juiste toepassing van de Beleidsregel rentenormering

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting Nr.: 12Tl011. Kerkrade, 21 maart 2012 Onderwerp: Beëindiging van de grondexploitatie centrumplan en het voteren van een voorbereidingskrediet. Behorend bij ontwerpbesluit nr: 12Rb013.

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Bijlage 2 bij CI/06/40c RENTENORMERINGSBALANS BIJ NACALCULATIE 2005. t.a.v. de bepaling van de aanvaardbare rentekosten 2005

Bijlage 2 bij CI/06/40c RENTENORMERINGSBALANS BIJ NACALCULATIE 2005. t.a.v. de bepaling van de aanvaardbare rentekosten 2005 Behoort bij nacalculatie 2005 (390) RENTENORMERINGSBALANS BIJ NACALCULATIE 2005 t.a.v. de bepaling van de aanvaardbare rentekosten 2005 Klinisch-genetische centra 2 CALCULATIEMODEL RENTEKOSTEN Regel ACTIVA

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2. onderwerp omschrijving afd inv. fin. effect bedrag 2004 2005 2006 2007

BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2. onderwerp omschrijving afd inv. fin. effect bedrag 2004 2005 2006 2007 BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2 - jumelage Idstein budget 13.000 inc ipv structureel BO 13 13 13 13 - intergem. Samenwerking stelpost voor incidentale projecten 9.000 BO 9 9 9 9 - gemeenschappelijke

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein enlijst B&W Smallingerland - week 41-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

7.4 Over te hevelen budgetten

7.4 Over te hevelen budgetten 7.4 Over te budgetten Grootboeknr. Omschrijving Over te lasten Over te baten Motivering 600100 434701 Raad & Commissies :raadsexcursie 1.850,00 Raadsexcursie 2010 is niet doorgegaan. Voorgesteld wordt

Nadere informatie

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd)

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Nummer Onderwerp : B-2.08.2008 : Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Korte inhoud : Verzoek om akkoord te gaan met de aanschaf en inzet van 8 AED s voor de aangegeven locaties, de opleiding van ongeveer

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

7** gemeente WOERDEN. Gemeente Woerden 13L01072. Voorjaarsoverleg. Bijlage raadsvoorstel voorjaarsoverleg

7** gemeente WOERDEN. Gemeente Woerden 13L01072. Voorjaarsoverleg. Bijlage raadsvoorstel voorjaarsoverleg f 7** gemeente WOERDEN Gemeente Woerden 13L01072 Voorjaarsoverleg Bijlage raadsvoorstel voorjaarsoverleg Bijlage Onderdeel 1 Financieel overzicht IA. Totaaloverzicht IB. Bezuinigingen IC. Exogene ontwikkelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Saldo programma 2 na wijziging -7.054 451-6.603

Saldo programma 2 na wijziging -7.054 451-6.603 Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 17 juni 2010 Besluitvormend Onderwerp : Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2010 Punt no. : 7 Korte toelichting De 1 e bestuursrapportage van 2010 is in de raad

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2015

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Besluit Er wordt ingestemd met het raadsvoorstel.

Besluit Er wordt ingestemd met het raadsvoorstel. Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 46-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 7 november 2014 FBI/ OW 1. 1197346 Concept Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018 Eens per vier jaar wordt het gemeentelijk

Nadere informatie

Vergadering Deelraad. Voordracht 2011/INT/558

Vergadering Deelraad. Voordracht 2011/INT/558 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Vergadering Deelraad Datum Reg.nr./DECOS nr. Onderwerp Besluit

Nadere informatie

Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2013

Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2013 Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente ~r Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2013 5 e begrotingswijziging 2013 Toelichting: 1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen. 2.

Nadere informatie

Koggenland. II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 BESLUITENLIJST RAAD. L. Sipkes (voorzitter), P.M.

Koggenland. II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 BESLUITENLIJST RAAD. L. Sipkes (voorzitter), P.M. ENLIJST RAAD Koggenland II1II III III B H WilHUI lill lilll111 III D13.001636 DATUM 11/02/2013 AANWEZIG L. Sipkes (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) CDA: N.C.Knijn, N.CJ. Bijman, M.H. de Boer, M.C.A.

Nadere informatie

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie