vmbo-bb & vmbo-kb Locatie De Waard Oude Bosscheweg LA Zaltbommel Telefoon (0418) Fax: (0418)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vmbo-bb & vmbo-kb Locatie De Waard Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 512408 Fax: (0418) 540370"

Transcriptie

1 Locatie De Waard Oude Bosscheweg LA Zaltbommel Telefoon (0418) Fax: (0418) Website: vmbo-bb & vmbo-kb

2 Inhoud Bestuur, Directie & locatiemanagementteam... 2 Brugklascoördinator en (leerling-)coördinatoren... 2 Zorgteam... 4 Decanen, counselors en vertrouwenspersonen... 4 Medezeggenschapsraad... 4 Oudervereniging en ouderraad... 4 Leerlingenstatuut en leerlingenraad... 6 Gedragsregels en afspraken... 8 Kledingcode Sancties Examenreglement Klachtenregeling Stichting Onderwijsgeschillen Inspectie van het Onderwijs Externe ondersteuning & 14 Verdrag van het Cambium Gedragsregels locatie De Waard Lestijden Vakantierooster Lijst van afkortingen Medewerkers: onderwijzend personeel Medewerkers: onderwijsondersteunend personeel Mentoren overzicht Bestuur Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het bestuur van Het Cambium College. Het secretariaat is gevestigd aan de Courtine 2, 5301 DH Zaltbommel Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Mevrouw C.V. van Aalsum, voorzitter De heer W.A. Posthouwer, penningmeester Mevrouw A.M. Neuteboom, secretaris Mevrouw J.E. Aarnink De heer A. Devreese Mevrouw J.F.H.M. Smits De heer G. Cardol. Directie en locatiemanagement De directie van het Cambium College bestaat uit: De heer W.A. van der Veer, rector Mevrouw E.L. van Buuren, directeur Financiën en Beheer Mevrouw A.E.J. Joore, locatiedirecteur De Waard (vmbo-bb/kb) De heer L.P.H.G. van Bussel, conrector TL. conrector havo (vacature) De heer H.M. Leupen, conrector vwo Onder de directie werken team- en afdelingsleiders die zorgen voor continuïteit op de stafafdelingen. Dit zijn: De heer F. Andringa, Hoofd ICT De heer A.J. van Essen, teamleider Facilitaire Dienst De heer van J.L.M. van Roosmalen, afdelingsleider BB en KB. Brugklascoördinator en (leerling-)coördinatoren Mevrouw K. van Tongerlo is brugklascoördinator TL, havo en vwo. De (leerling-)coördinatoren ondersteunen de conrectoren, overleggen geregeld met de mentoren en maken deel uit van het zorgteam. Indien er problemen gesignaleerd worden met een leerling of met een klas, dan wordt een plan van aanpak opgesteld. De (leerling-)coördinatoren zijn: De heer G.J.M. Holthuis (BB en KB) Mevrouw van M. van Aalst (TL) Mevrouw N. Aarts (havo klas 1 t/m 3) De heer K. Evers (havo klas 4 en 5) De heer J.W. van Keulen (vwo). 2

3 augustus 2014 Week 31 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Schoolgebouwen open uur Start schooljaar met introductie voor alle leerlingen Introductiedag met o.a. * Klas 1 & 2: Schoolfotograaf * Klas 3: Survival

4 Zorgteams Het zorgteam van de locatie De Waard bestaat uit mevrouw A.E.J. Joore, mevrouw L. de Koeijer (zorgcoördinator) en de heer G.J.M. Holthuis. Voorzitter van het zorgteam is de heer J.L.M. van Roosmalen. Het zorgteam van de locatie Buys Ballot bestaat uit de heer K. Evers (voorzitter), mevrouw M. van Aalst, de heer A.A.A. Hermans, mevrouw B. van der Willigen en mevrouw L. Hinssen (leerlingbegeleiders). Decanen, counselors en vertrouwenspersonen Decanen De heer H.W.P. Brekelmans (BB en KB) Mevrouw drs. C.T.A.M. Staadegaard (TL) Mevrouw drs. H. Verseijl (havo en vwo) Counselor Mevrouw A.C.A. Soetens (alle leerwegen) Vertrouwenspersonen Mevrouw B. van der Willigen (coördinator) Mevrouw I. Boereboom Mevrouw van M. van Aalst De heer H.B.W. Evers Mevrouw T. Meima Mevrouw A.C.A. Soetens Behalve via hun adres zijn deze medewerkers natuurlijk ook bereikbaar op de locatie waar zij werkzaam zijn of via het e- mailadres: Indien nodig word er doorverwezen naar onze externe vertrouwenspersoon, mevrouw J. Hament. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 16 leden: 3 leerlingen, 5 ouders en 8 personeelsleden. U kunt de MR via de school bereiken. Leerlingen Jesper van Straver Maud Esveld Vacature Vacature Ouders Mevrouw H. van Berkel (TL, havo en vwo) Mevrouw K. Dekker (TL, havo en vwo) Mevrouw P. Elshof (vervult de vacature voor de BB en KB)) Mevrouw M. Meere (BB en KB) Personeel Mevrouw H.G.C.M. Meesters, voorzitter De heer J.W.H.A. Verlouw, secretaris Mevrouw R. Bongers, penningmeester De heer P.L.W. van Dijk De heer J. Giltjes De heer M. van de Mortel De heer H.M. Muller (wordt tijdelijk vervangen door de heer D. Damwijk) De heer A.A. Versfeld Oudervereniging en Ouderraad Oudervereniging Cambium/Buys Ballot Mevrouw B. Dekker, voorzitter Bernhardstraat ED Haaften Ouderraad De Waard Mevrouw L. Ferwerda, voorzitter p/a Oude Bosscheweg LA Zaltbommel 4

5 september 2014 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 36 * Klas 1: Cito uur Vergadering Ouderraad uur Kennismaking oudersmentor klas uur Kennismaking oudersmentor klas uur Kennismaking oudersmentor klas 4 (incl. voorlichting mbo) uur Kennismaking oudersmentor klas 2 (incl. informatie keuzetraject) * Klas 1: Brugklaskamp * Klas 2: excursie Kröller Muller museum uur Vergadering MR * Klas 3 & 4: Schoolfotograaf uur Maatschappelijke Stage Markt (t.b.v. klas 3) 5

6 Leerlingenstatuut en leerlingenraad In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen van onze school opgenomen. We willen er eventuele problemen mee helpen voorkomen. Doen zich onverhoopt problemen voor, dan biedt het statuut handvatten om tot een oplossing te komen. Het statuut is bindend voor leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, directie, bestuur en ouders. Het is te vinden op en wordt op verzoek uitgereikt. De leerlingenraad TL, havo en vwo wil fungeren als klankbord voor de leerlingen. Wij willen ons laten horen in het bestuur. Daar willen we de belangen van de leerlingen verdedigen. Dat zien wij als onze taak. Of het nou gaat om een klacht over een vervelende leraar, of een lelijke boom op het schoolplein: we proberen ons sterk te maken voor de leerlingen. Zo zijn we aangesloten bij het LAKS, laten we onze stem horen als het over het schoolgebouw gaat en proberen we klachten te verwerken. Ook willen we graag organisatorisch actief worden. Leerlingenraad TL, havo en vwo Op dit moment is er nog geen leerlingenraad voor vmbo-bb en KB. Jesper Straver, voorzitter Rick van Os, notulist Milou van Inzen Liselotte Bokma Matthijs Richel Mijs van Berkel Maud Esveld Floris Boekestijn Tessa Braam Bradley van Driel Onno Henzepeter Foute Party van het Examengala

7 oktober 2014 Week 40 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag uur Vergadering Ouderraad (algemene ledenvergadering) WAARD week 1 (geen les volgens rooster, maar elke dag activiteiten) * Cambium Doe Dagen uur * Klas 1: o.a. Antipestmiddag schoolbelevingstest * Klas 2: o.a. Project Bommelerwaard sportdag * Klas 3: o.a. Helpen bij Cambium Doe Dagen Stage Vergadering MR uur * Klas 1 & 2: Onderbouwfeest 1 2 7

8 Gedragsregels en afspraken Om een goede gang van zaken te bevorderen, is medewerking aan en aandacht voor een aantal gedragsregels en afspraken noodzakelijk. Privacyreglement In het privacyreglement staan alle gedragsregels en afspraken over het omgaan met persoonlijke gegevens of eigendommen. Zo zijn, op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gegevens over de leerlingen uitsluitend beschikbaar voor schooldoeleinden en hebben derden geen toegang tot deze informatie. Uit de inschrijving van een leerling maken wij op dat tegen de registratie van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto s voor onderwijsdoeleinden geen bezwaar bestaat. In het privacyreglement staat tevens dat docenten voor het kunnen nakijken van op de computer gemaakte (examen)opdrachten onder bepaalde voorwaarden toegang hebben tot computerbestanden van de leerlingen. Ook kan de school onder bepaalde voorwaarden een kluisje of locker van een leerling openmaken. Aanwezigheid Onze school kent nauwelijks een spijbelprobleem. We besteden dan ook veel tijd en energie aan het consequent en zorgvuldig controleren op aanwezigheid. U moet er op kunnen vertrouwen dat, wanneer u meent dat uw kind op school is, dat ook echt zo is. Daarom hanteren we de volgende schoolregels: Leerlingen moeten alle lessen volgen volgens het voor hen geldende rooster. Alleen hun conrector en de rector kunnen afwijkingen daarvan toestaan. Voor elke afwezigheid, behalve bij ziekte of onvoorziene omstandigheden, dient vooraf bij de pedagogisch medewerker verlof te worden gevraagd. Noodzakelijke afwezigheid, bijvoorbeeld voor dokters- of tandartsbezoek, en ziekte moet u vóór 9.00 uur melden, telefoon (0418) voor TL, havo en vwo, en (0418) voor BB en KB. U krijgt een telefoontje van ons als uw kind zonder afmelding afwezig is. Les vervangende en lesaanvullende activiteiten zoals (dag) excursies, sportdagen en introductiedagen, behoren bij het leerprogramma en zijn daarom verplicht voor leerlingen. Speciale eisen voor het vak lichamelijke opvoeding Alle leerlingen dragen tijdens de gymles sportkleding bestaande uit een schoolshirt (wordt tijdens de eerste les verstrekt, prijs circa 9,-), korte sportbroek en sportschoenen indien gewenst. Leerlingen die een bril dragen wordt geadviseerd een sportbril aan te schaffen, een bril is namelijk voor eigen risico. Tijdens de les en/of sportwedstrijden mogen geen horloges en sieraden worden gedragen. De conrector kan vrijstelling verlenen voor het volgen van de gymlessen. Daarvoor is een geneeskundige verklaring vereist, waaruit blijkt dat de leerling niet in staat is dit vak te volgen. De leerling krijgt dan vervangende opdrachten. Leerplicht en verlof Alle leerlingen van onze school moeten, ongeacht hun leeftijd, vijf dagen per week onderwijs volgen. Het verlenen van verlof om dit onderwijs niet te volgen is aan strikte regels gebonden. U kunt er van uitgaan dat zaken waarvoor u zelf van een werkgever verlof krijgt, bijvoorbeeld een huwelijk, begrafenis, jubileum of doktersbezoek, ook voor uw kind gelden. De directie van een school mag hiervoor tot maximaal 10 dagen per jaar verlof verlenen. Voor het aanvragen van verlof werken we met aanvraagformulieren. Deze zijn verkrijgbaar bij de pedagogisch medewerker. Nadat u het formulier (en indien u kinderen hebt op allebei de locaties: de formulieren) hebt ingevuld, levert uw kind het in bij de pedagogisch medewerker van zijn locatie. De verlofaanvragen worden behandeld door de conrectoren. Het afwezig zijn van leerlingen heeft voor de organisatie van lessen en toetsen altijd gevolgen. Voor leerlingen met een goede reden voor absentie spannen we ons in om hen weer zo snel mogelijk bij de les te krijgen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling toestemming krijgen voor vakantieverlof. Voor verlenging van een vakantie, een lang weekend weg of iets dergelijks wordt nooit verlof verleend. Wanneer u besluit uw kind toch niet naar school te laten gaan, dan zijn wij wettelijk verplicht dit bij de leerplichtconsulent van uw gemeente te melden. 8

9 november 2014 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 45 Stage 3 Studiedag personeel (leerlingen vrij) Herkansingen Ouders ontvangen uitnodiging voor 1e rapportgesprek uur Voorlichtingsavond ouders leerlingen groep uur Voorlichtingsavond ouders leerlingen groep Einde periode * Klas 1-3: Ouders ontvangen uitnodiging voor 1e rapportgesprek uur Opleidingenmarkt (voor leerlingen bovenbouw BB, KB, TL, havo & vwo) minuten gesprekken rapport 1 incl. ophalen rapport (vanaf uur) uur * klas 3k: Informatieavond uitwisseling Walsrode * Klas 1-3: Einde periode 1 9

10 Kledingcode Elke leerling heeft in principe de vrijheid zich te kleden zoals hij wil. Het komt voor dat leerlingen kleding dragen die niet past bij onze basisregels. Conform de Leidraad kleding op school van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kunnen wij kledingvoorschriften opstellen, zolang deze niet discriminerend zijn en de vrijheid van meningsuiting niet aantasten. De volgende richtlijnen gelden: kleding mag geen ongewenst gedrag oproepen, daarom dus geen kleding met discriminerende of bijvoorbeeld kwetsende teksten; kleding past bij algemeen geldende fatsoensnormen, daarom doen we binnen onze jas uit, zetten we hoed of pet af en zijn we niet te bloot gekleed; kleding maakt communicatie mogelijk, zowel verbaal als nonverbaal; kleding mag geen gevaar opleveren. Sancties Wanneer regels worden overtreden en afspraken niet worden nagekomen, neemt de school passende maatregelen. Over motieven van de overtreding en het nut van een straf zal met elkaar gepraat moeten worden. Echter, een rechtvaardig systeem van sancties is onontbeerlijk in een grote organisatie met zo veel opgroeiende kinderen die hun grenzen aan het verkennen zijn. In de klas treffen docenten meestal hun eigen disciplinaire maatregelen. Daarbuiten zijn er de volgende sancties mogelijk: De rector, een conrector (in overleg met een docent) of conciërge kan leerlingen een straf of extra werk opleggen bij overtreding van regels of bij onvoldoende inzet. De maatregel kan bestaan uit corvee gedurende één of meer uren, of uit extra schoolwerk voor thuis of op school. Dit gebeurt binnen de tijd waarin lessen op school plaatsvinden, ongeacht het lesrooster van de leerling. Wanneer een leerling de voortgang van lessen onmogelijk maakt, kan deze uit de les worden gestuurd. De leerling meldt zich in dat geval direct bij de pedagogisch medewerker. Deze vangt de leerling op. Vervolgens meldt de leerling zich weer bij de betreffende docent. Wanneer deze maatregelen niet helpen of als er ernstige overtredingen aan de hand zijn, staan de school twee zwaardere maatregelen ter beschikking, namelijk schorsing en verwijdering. Schorsing Bij ernstig wangedrag of herhaalde overtreding van de regels, kan een leerling voor telkens maximaal vijf dagen de toegang tot de school worden ontzegd. Voordat we een leerling naar huis sturen, stellen we de ouders hiervan op de hoogte. De schorsing wordt schriftelijk bevestigd. Tegen de schorsing kan beroep worden aangetekend bij de rector. Verwijdering Bij bewezen onverbeterlijkheid van wangedrag of een zeer ernstig vergrijp kunnen we voor een leerling een procedure starten die tot uitschrijving leidt. Hierover beslist de locatiedirecteur. Verwijdering vindt pas plaats nadat leerling en ouders zijn gehoord en er overleg is gepleegd met de consulent Leerplichtzaken. De school meldt een verwijdering aan de Inspectie. Tegen een uitschrijvingsprocedure kan schriftelijk in beroep worden gegaan bij de rector. Voor de school tot uitschrijving overgaat, moet voor een leerplichtige leerling altijd een plaatsing elders gevonden worden. Dit gebeurt in overleg met ouders, school en leerplichtconsulent. Examenreglement Het eindexamen wordt afgenomen in de laatste jaren van de opleiding en bestaat uit twee onderdelen: het schoolexamen en het centrale eindexamen. In het voorlaatste jaar krijgen de leerlingen een schoolexamen. In het laatste jaar van hun opleiding krijgen ze delen van het schoolexamen én het centrale eindexamen. De regeling en uitvoering van de schoolexamens gebeurt door de school, de regeling en uitvoering van het centrale examen gebeurt door de overheid. Elke leerling die deelneemt aan de examens ontvangt voor 1 oktober een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin alle afspraken en regels zijn vermeld over zaken als herkansen, roosters en beroepsprocedures. Voor belangstellenden zijn de PTA s ook beschikbaar bij de secretarissen van de verschillende eindexamencommissies en via de website van de school. 10

11 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag uur Vergadering Ouderraad december * Klas 1: Sinterklaasviering * Klas 1-3: 10-minuten gesprekken rapport 1 incl. ophalen rapport (vanaf uur) uur Vergadering MR * Klas 3 & 4: Kerstgala 19 * Klas 1 & 2: Kerstviering (ochtend)

12 Klachtenregeling Als er dingen in de ogen van ouders en/of leerlingen niet goed gaan op school, kan het nuttig zijn daarover te praten. Bij problemen kunt u het best contact opnemen met de betrokken docent of mentor, vervolgens is ook de conrector beschikbaar om oplossingen te bereiken. Als dat onverhoopt niet lukt, kunt u zich richten tot de rector. Met een klacht over de examens kunt u terecht bij de Commissie van Beroep inzake Examens. Met vragen over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met de conrector. De klachtenregeling is ook te vinden op Stichting Onderwijsgeschillen Wanneer u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u in beroep gaan bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Het Cambium College is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, voorheen de Landelijke Klachtencommissie. In voorkomende gevallen onderzoekt de stichting de klacht over een gedraging of beslissing van iemand die bij de school betrokken is en brengt advies uit aan schoolleiding en bestuur over mogelijk te nemen maatregelen. Stichting Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Telefoon (030) Website Externe ondersteuning Bij de leerlingenbegeleiding en voor hulp bij (leer)problemen, zijn soms professionele hulpverleners of andere instanties nuttig of nodig. Hieronder staat een lijst van instanties die door de school kunnen worden ingeschakeld en/of door de leerlingen en/of door uzelf. Algemeen en schoolmaatschappelijk werk Het algemeen maatschappelijk werk van Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) in Tiel verzorgt diverse trainingen sociale vaardigheden voor groepen leerlingen. Hilda van den Eerenbeemt, schoolmaatschappelijk werker van STMR, is op woensdag en donderdag op afspraak aanwezig op de diverse locaties. Zij is op woensdag op de locaties Buys Ballot en op de Rebound en op donderdag op de Waard. Aan deze hulpverlening zijn geen kosten verbonden, aanmeldingen gaan via de zorg coördinatoren. Adresgegevens: Johan van Oldenbarneveldtstraat 1a, 5301 GV Zaltbommel , website Vertrouwensinspecteur De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Ook kunt u de vertrouwensinspecteur bellen voor vragen of meldingen over extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (lokaal tarief). Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs is de officiële instantie die namens het Rijk toezicht houdt op de naleving van de algemene onderwijsvoorschriften. Specifiek schoolgebonden zaken vallen niet onder het toezicht van de Inspectie. Voor meer informatie over de Inspectie van het Onderwijs kunt u kijken op 12

13 januari 2015 Week 1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag * klas 1-4 Start lessen om uur uur * Klas 2: Informatie keuzetraject * Klas 4b: Kijk en Luistertoets Engels * Klas 4k: Kijk en Luistertoets Engels Herkansingen * Klas 4b & 4k: Inhalen Kijk en Luistertoets Engels 30 Einde periode uur Open Huis (beide locaties)

14 Leerplichtconsulenten De namen en bereikbaarheidsgegevens van de leerplichtconsulenten van de drie gemeenten waarvan de meeste leerlingen afkomstig zijn: Gemeente Zaltbommel: Mevrouw Irma Evers, telefoon (0344) , of Mevrouw Ans van Ooijen, (0344) , Gemeente Maasdriel: Mevrouw Sylvia Wolters, telefoon (0418) , Centrum voor Jeugd en Gezin Elke gemeente heeft sinds 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): een herkenbaar inlooppunt in de buurt. Binnen het CJG werken hulpverlenende instanties op het gebied van opvoeden en opgroeien nauw samen. Niet alleen onderling, maar ook met politie en scholen. Het CJG beantwoordt vragen over voeding, slapen, pesten, alcohol, schoolkeuze, relaties, seksualiteit, drugs en nog veel meer. De meeste aangesloten CJG-instellingen zijn tevens inlooppunten. In de gemeente Zaltbommel kan dat onder meer bij het algemeen maatschappelijk werk, ma t/m vr uur, J. van Oldenbarneveldtstr. 1a, Zaltbommel. Gemeente Neerijnen: Mevrouw Rina Moorman, telefoon (0344) Jeugdgezondheidszorg Alle leerlingen van klas 2 krijgen een oproep voor een onderzoek door de jeugdarts. Deze probeert een globale indruk van de leerling te krijgen, gaat daarbij in op eventuele vragen en klachten en informeert naar het welbevinden. Zo nodig verwijst de arts de leerling naar huisarts of specialist. De jeugdarts voor TL, havo en vwo is mevrouw E. P. van Est. De jeugdarts voor BB en KB is mevrouw M. Brinkhorst. Beide artsen zijn verbonden aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Rivierenland. Ook de ouders kunnen met hen contact opnemen. Adresgegevens: Postbus 6062, 4000 HB Tiel, telefoon (0344) , website Leerlingen Kunstklas tijdens Open Huis 2014 De Kindertelefoon De Kindertelefoon biedt laagdrempelige hulp die strikt vertrouwelijk is en, als het kind daar om vraagt, ook anoniem. Tussen en uur is de Kindertelefoon bereikbaar op het gratis telefoonnummer De kindertelefoon heeft ook een actieve website: 14

15 februari 2015 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 6 * Klas 2: Start oriëntatie in 2 afdelingen (ouders klas 2 ontvangen brief over keuzepakket) uur Vergadering Ouderraad 3 4 Rapport 2 (incl. uitnodiging voor 10- minuten gesprek) uur Vergadering MR * Ouders klas 4: Uiterlijke aanmelding 10-minuten gesprek klas Ouders ontvangen definitieve uitnodiging 10-minuten gesprek minuten gesprekken rapport 2 (met mentor en/of vakdocent) (vanaf uur) 25 * Leerlingen groep 8 Snuffelstage

16 Verdrag van het Cambium Het Cambium College wil een school zijn waar het voor alle leerlingen en personeelsleden veilig is. Daarom vraagt het Cambium College van de leerlingen en het personeel zich niet schuldig te maken aan de hierna genoemde wandaden. Van de ouders en/of verzorgers wordt gevraagd de school daarin te steunen. De school belooft deze wandaden zoveel mogelijk te voorkomen en leerlingen die er slachtoffer van worden waar mogelijk te helpen. Tegen hen die zich schuldig maken aan deze wandaden zal school duidelijke maatregelen ondernemen, overeenkomstig het leerlingenstatuut. Pesten Discriminatie Uitlokking tot onderlinge tegenstelling of strijd Lichamelijk geweld Intimidatie (lichamelijk en/of geestelijk) Seksuele intimidatie Aantasting van eigendommen van anderen Diefstal De school belooft bovendien duidelijke maatregelen te ondernemen tegen hen die zich schuldig maken aan: Het in bezit hebben van, gebruiken van, onder invloed zijn van of handelen in drugs of alcohol Vervuiling of vernieling binnen de schoolgebouwen of in de omgeving van de schoolgebouwen Gedragsregels locatie De Waard augustus 2014 We willen een school zijn waarin iedereen prettig kan werken en leren. Daarom gelden de volgende afspraken: 1. Niet eten of drinken op de gang of in het lokaal en mediatheek. 2. Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in de aula en op het schoolplein. 3. Geen jassen en petjes in het lokaal. 4. Op tijd in de les met al je boeken en spullen die je nodig hebt voor de les. 5. Tijdens de les ga je niet naar het toilet. 6. Er wordt niet gerookt en er wordt geen alcohol of drugs gebruikt. 7. Je bent en blijft verantwoordelijk en dus aanspreekbaar voor je eigen gedrag. P.S. Verder gelden alle regels die staan in het Verdrag van het ` Cambium, de tien gouden regels en het leerlingenstatuut. Wij vragen de leerlingen en het personeel dit verdrag te onderschrijven 16

17 maart 2015 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag * Ouders leerlingen groep 8: Meeloop-ochtend Aanmelden nieuwe brugklasleerlingen 17 Aanmelden nieuwe brugklasleerlingen * Klas 1: Kangoeroewedstrijd (wiskunde) 20 * Klas 1-3: Einde periode * Klas 2: definitieve pakket-/ afdelingskeuze * Klas 1-3: Rapport 2 (incl. uitnodiging voor 10-minuten gesprek)

18 Lestijden locatie De Waard: Klas 1 t/4 BB en KB lesuur 1e e pauze e e pauze e e pauze e e Leerlingen moeten van 8.25 uur tot en met uur beschikbaar zijn voor school. Dit kan zijn i.v.m. wijzigen lesrooster, inhalen gemist werk, strafwerk, enz. Vakantierooster Data Herfstvakantie 18 oktober t/m 26 oktober 2014 Studiedag 3 november 2014 (leerlingen zijn vrij) Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie 14 februari t/m 22 februari 2015 Pasen 3 april t/m 6 april 2015 N.B. 3 april alleen leerlingen vrij Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2015 Hemelvaart 14 mei t/m 17 mei 2015 Pinksteren 25 mei 2015 Afsluiting schooljaar 13 juli t/m 16 juli 2015 N.B. leerlingen zijn lesvrij, maar kunnen op school verwacht worden voor afronden werk Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2015 N.B. schoolgebouw geopend vanaf 24 augustus 2015 Leerlingen mogen tijdens schooltijden het schoolterrein niet verlaten, behalve als zij voor hun les ergens anders naar toe moeten. 18

19 april 2015 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag uur Vergadering Ouderraad 31 1 * Ouders klas 1-3: Uiterlijke aanmelding 10-minutengesprek 2 3 Goede Vrijdag (leerlingen vrij) Digitale oefenexamens 6 2e Paasdag 7 8 * Klas 1-3: Ouders ontvangen definitieve uitnodiging 10-minuten gesprek uur Vergadering MR * Klas 3: Stage CSPE Herkansingen * Klas 1-3: 10-minuten gesprekken rapport 2 ( met mentor en/of vakdocent) (vanaf uur) Einde periode WAARD week 2 (geen les volgens rooster, maar elke dag activiteiten) * Klas 1: o.a. excursie Dierentuin - Cito-toetsen - Scapino * Klas 2: o.a. excursie Nationaal Kamp Vught - Cito-toetsen * Klas 3b: o.a. Cito-toetsen (zonder reken en wiskundetoetsen) * klas 3k: o.a. Uitwisseling Walsrode - Cito-toetsen (zonder reken en wiskundetoetsen) o.a. digitale oefenexamens - examentraining - laatste lesdag (uitstapje) laatste lesdag (uitstapje) Koningsdag 19

20 Lijst van afkortingen Afkortingen van schoolvakken en andere veelgebruikte termen op locatie De Waard bi... biologie be... begeleiding bv... beeldende vorming dr... drama du... Duits ec... economie en... Engels gs... geschiedenis ha... handel & administratie ictr... ict-route kv1... kunstvakken lo... lichamelijke opvoeding m&m... mens & maatschappij m&n... mens & natuur ma... maatschappijleer men... mentoruur nask... natuur-scheikunde ne... Nederlands or... afdelingsoriëntatie prkv... profiel Kunstklas prlo... profiel Sportklas prtv... profiel Allround re... rekenen tb... techniek breed tn... techniek wi... wiskunde zw... zorg & welzijn breed 20

21 mei 2015 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag CSE (van 11 t/m 29 mei 2014) Hemelvaartsdag (school gesloten) 15 (school gesloten) CSE (van 11 t/m 29 mei 2014) * Klas 3k bezoekt Walsrode (19 t/m 22 mei) * Klas 3k: Uitwisseling Walsrode 22 CSE (van 11 t/m mei 2014) * Klas 3 & 4: Afname rekentoets 2F (tussen 28 mei en 9 juni 2015) 25 2e Pinksterdag (school gesloten) uur Examengala

22 Overzicht medewerkers onderwijzend personeel Naam Afkorting De heer van Aggelen AGL De heer Baas BAS De heer Bouman BMW De heer Brekelmans BKH Mevrouw Boereboom BRB De heer Brok BRK De heer Bressers BSS Mevrouw Bus BUS Mevrouw Van den Dungen DGN De heer Duquesnoy DQN De heer Cruijssen CSH De heer Van Dam DAM De heer Van Dijk DKP Mevrouw Van den Ende EDE De heer Van Empel EPL De heer Evers EVS De heer Holthuis HHS De heer Huitema HTM De heer Jansen JSS De heer Van der Kaaij KAJ mevrouw De Koeijer KJR Mevrouw Klerks KLS De heer Korfage KFG Mevrouw Van der Linden LDN De heer Lafleur LFR De heer Lutje Schipholt LJS De heer Van Roosmalen RML De heer Sannen SNN De heer Spierings SPS Mevrouw Swinkels SKS Overzicht medewerkers onderwijzend personeel (vervolg) Naam Afkoring Mevrouw Van Tongeren TGR Mevrouw Verhoeven VHV De heer Verlouw VLW De heer Verweij VWY Mevrouw Vos VOS De heer Westerlaken WLK De heer Wijvliet WVT Overzicht medewerkers ondersteunend personeel Naam Mevrouw Van Assendorp Mevrouw Blom Mevrouw Hinssen De heer Keijnemans Mevrouw De Koeijer Mevrouw Meima Mevrouw Prosman De heer Van Ruissen Mevrouw Tims De heer De Weert Functie PM/receptioniste leerlingadministratie leerlingbegeleider hoofconciërge zorgcoördinator roostermaker gastvrouw/toezichthouder conciërge management assistent hoofdconciërge 22

vmbo-bb & vmbo-kb Locatie De Waard Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 512408 Fax: (0418) 540370

vmbo-bb & vmbo-kb Locatie De Waard Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 512408 Fax: (0418) 540370 Locatie De Waard Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 512408 Fax: (0418) 540370 Website: www.cambiumcollege.nl E-mail: info@cambium.org vmbo-bb & vmbo-kb Inhoud Bestuur, Directie & locatiemanagementteam...

Nadere informatie

Wk Dag Datum Tijd Activiteit

Wk Dag Datum Tijd Activiteit 34 maandag 17-08-2015 Start periode 1 dinsdag 18-08-2015 08.30-12.00 uur Introductie lj.4 08.30-14.30 uur Schoolfotograaf (volgens rooster) 08.30-14.00 uur Introductie lj.1 09.00-15.00 uur Introductie

Nadere informatie

augustus - september 2014 september - oktober 2014

augustus - september 2014 september - oktober 2014 augustus - september 2014 september - oktober 2014 25 31 augustus (week 35) do 28 vr 29 1 7 september (week 36) ma 1 di 2 vr 5 8 14 september (week 37) Afhalen boeken Start schooljaar Studiedag personeel

Nadere informatie

13.15-14.30 uur Introductie lj.3 woensdag 20-08-2014 Inhalen toetsen lj.4 08.15-15.00 uur Poldersportdag lj.3 08.30-14.30 uur Introductie lj.

13.15-14.30 uur Introductie lj.3 woensdag 20-08-2014 Inhalen toetsen lj.4 08.15-15.00 uur Poldersportdag lj.3 08.30-14.30 uur Introductie lj. Jaarplanning Wk Dag Datum Tijd Activiteit 34 maandag 18-08-2014 Start periode 1 dinsdag 19-08-2014 08.30-12.00 uur Introductie lj.4 08.30-14.30 uur Schoolfotograaf (volgens rooster) 08.30-14.00 uur Introductie

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Jaarplanning 2013-2014

Jaarplanning 2013-2014 Jaarplanning 01-014 Wk Dag Datum Tijd Leerjaar Activiteit 5 Di 7-08-01 08.0-1.00 uur 4 Introductieprogramma; ophalen rooster 08.0-14.00 uur 1 Introductieprogramma lj.1 09.00-15.00 uur Introductieprogramma

Nadere informatie

AGENDA CURSUS 2015 2016

AGENDA CURSUS 2015 2016 AGENDA CURSUS 2015 2016 Wijzigingen voorbehouden. Voor de meest actuele agenda verwijzen we u naar www.wimgertenbachcollege.nl AUGUSTUS 2015 dinsdag 18 augustus 2015 start cursus, kennismaking, ophalen

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015 ouders

Jaarplanning 2014-2015 ouders 34 do Start schooljaar lln / Introductie lj 1 / roosters ophalen lj 2, 3,4 / 21-aug-14 voorbereiding stage lj 4 / uitleg buitenl. Exc. lj 4 vrij Introductie lj 1 / Schoolfotograaf (ochtend lj 1, middag

Nadere informatie

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus weeknummer 32 33 34 35 schoolweek 0 1 2 Zomervakantie SCHOOL OPEN maandag 3 10 24 12.00 uur Lunch OOP alle vestigingen 17 Centrale opening op HAVO/VWO vanaf 08.45 uur /

Nadere informatie

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 September Donderdag 6 september Dinsdag 11 september Dinsdag 11 september Zondag 16 september Dinsdag 18 september Donderdag 20 september Dinsdag 25 september Donderdag

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015

Jaarplanning 2014-2015 mavo mbo-2 kbl bbl Clauslaan 4 2713 VN Zoetermeer Jaarplanning 2014-2015 jaarplanning 2014-2015 clauslaan Pagina 1 Jaarplanning ONC Clauslaan 2014-2015 augustus 2014 wk dag tijd activiteit plaats 35 ma

Nadere informatie

maandag 18 augustus 11.55-12.45 uur mentorles klas 2 t/m 4 + ophalen boeken

maandag 18 augustus 11.55-12.45 uur mentorles klas 2 t/m 4 + ophalen boeken week: 34 deze week: --voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen klas 2 en 3 (tijdens lesuur) deze week: --voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen klas 4 (tijdens lesuur) maandag 18 augustus

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015 JAARAGENDA 2015-2016 dag datum activiteit di 01-09-15 introductiedag alle leerjaren wo 02-09-15 start periode 1 (wo 02-09 t/m ma 16-11) do 03-09-15 vr 04-09-15 ma 07-09-15 di 08-09-15 wo 09-09-15 19:00

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 wk Datum Dag HAVO/VWO (Breeweg) VMBO/MAVO (Kruisweg) Deze week starten directie

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl Dit jaarprogramma wordt met ingang van maandag 7 september wekelijks geactualiseerd.

Nadere informatie

ACTIVITEITENROOSTER 2015-2016

ACTIVITEITENROOSTER 2015-2016 ACTIVITEITENROOSTER 2015-2016 Augustus-September Week 36 1 e schoolweek ma 31 Start Periode 1 Deze periode worden 3 dagen ckv-activiteiten ingepland Ontruimingsoefening in deze periode Instructie LWOO

Nadere informatie

LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014

LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014 LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014 A = Kalenderweken B = datum op maandag van die week C = Schoolweken = vrije dag voor leerlingen A B C maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag 34 19-8 1 1 e schooldag

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

Eerste lesdag 1BB1, 1BB2, 1BK1, 1TH1, 1HV1, 1VW1 en 1VG1 Brugklaskamp 1KB1, 1KB2, 1KT1, 1TL1, 1TL2, 1HA1 en 1HA2 Kennismakingsdag 4-havo

Eerste lesdag 1BB1, 1BB2, 1BK1, 1TH1, 1HV1, 1VW1 en 1VG1 Brugklaskamp 1KB1, 1KB2, 1KT1, 1TL1, 1TL2, 1HA1 en 1HA2 Kennismakingsdag 4-havo september 1 2 3 4 5 6 7 09.00 Brugklaskamp 1BB1, 1BB2, 1BK1, 1TH1, 1HV1, 1VW1 en 1VG1 12.00 Rooster ophalen 1KB1, 1KB2, 1KT1, 1TL1, 1TL2, 1HA1 en 1HA2 13.30 Rooster ophalen leerjaar 2 t/m 6 16.00 Rooster

Nadere informatie

Informatieavond Mavo 4

Informatieavond Mavo 4 Informatieavond Mavo 4 IVKO 2014-2015 Benno Breeuwer Teamleider bovenbouw Adjunct-directeur Mentoren Sabine, Ignace, Anneke Programma Examenjaar in het algemeen (Benno) Schoolexamens Examenreglement Rekenexamen

Nadere informatie

JAARAGENDA 2015-2016

JAARAGENDA 2015-2016 JAARAGENDA 2015-2016 Week 34 4,5 lesdagen PTA avond ma 17 aug di 18 aug voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen leerjaar 2 en 3 (tijdens lesuur) voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen

Nadere informatie

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5 dag en datum tijdstip omschrijving Oktober 2015 vrijdag 2 oktober 2015 dinsdag 6 oktober 2015 19.30 uur audities musical (zang en dans) woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College

Nadere informatie

JAARAGENDA PCC 2014/2015 datum: 15-09-14

JAARAGENDA PCC 2014/2015 datum: 15-09-14 3 ma 1-sep di 2-sep Kennismakingsavond lj 2 x vanaf 19.30 wo 3-sep do 4-sep Introductie ouders leerjaar 3 en 4 x leerjaar 3 vanaf 19.00u en leerjaar 4 vanaf 19.45u vr 5-sep za 6-sep zo 7-sep 4 ma 8-sep

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015

Jaarplanning 2014-2015 Jaarplanning 2014-2015 Versie 14 juli 2014 Vakanties/vrije dagen schooljaar 2014-2015 Prinsjesdag : dinsdag 16 september 2014 Herfstvakantie : maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2014 Kerstvakantie

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

JAARAGENDA 2014-2015

JAARAGENDA 2014-2015 JAARAGENDA 2014-2015 1 34 MAANDAG 18-8-2014 ZOMERVAKANTIE (t/m 22-08-2014) DINSDAG 19-8-2014 WOENSDAG 20-8-2014 DONDERDAG 21-8-2014 VRIJDAG 22-8-2014 Vrijdag 22 augustus: bijeenkomst nieuwe docenten met

Nadere informatie

lesvrij i.v.m. startdag personeel na 14.00 bekendmaking uitslag van de herexamens/herkansingen door de coördinator

lesvrij i.v.m. startdag personeel na 14.00 bekendmaking uitslag van de herexamens/herkansingen door de coördinator SCHOOLJAAR 2013-2014 Week 34 Week 35 maandag 23-aug 26-aug 27-aug 09.00-10.00/11.00 herexamens/herkansingen 10.00 taken 11.00 bijeenkomst nieuwe docenten lesvrij i.v.m. startdag personeel na 14.00 bekendmaking

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Tiel, 5 oktober 2014 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Het schooljaar is weer

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie Jaaragenda.. 2015-2016 Week 35 tijd omschrijving Ma 24-08-15 zomervakantie Di 25-08-15 zomervakantie Wo 26-08-15 zomervakantie Do 27-08-15 zomervakantie Vr 28-08-15 zomervakantie Week 36 Ma 31-08-15 11.00

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

17 augustus 2015-23 augustus 2015

17 augustus 2015-23 augustus 2015 17 augustus 2015-23 augustus 2015 augustus 2015 31 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 25 26 27 28 29 30 36 31 september 2015 36 1 2 3 4 5 6 37 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

dag datum Afspraken / Activiteiten ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16

dag datum Afspraken / Activiteiten ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16 ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus ma 17-08-15 Opmaat medewerkers Inloop 08.30u -start 09.00u di 18-08-15 Schoolopening

Nadere informatie

Jaaragenda 2013-2014 1 RSG Tromp Meesters

Jaaragenda 2013-2014 1 RSG Tromp Meesters Jaaragenda 2014-2015 Vademecum 6 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit * = Schoolweek / Kalenderweeknummer week 1/34 ma 18-08 introductieprogramma's en ophalen boeken 13.30 Ontvangst leerlingen klas 1 Vakcollege

Nadere informatie

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 week 34 Begin schooljaar centen en leerlingen Klassen 17 augustus ma 17 09.00 Stuedag centen, leerlingen ij Kantine A 18 09.00 Start introprogramma brugklassen 10.00 Start

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016

Jaarplanning 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 De Jaarplanning 2015-2016 is met zorg samengesteld, maar is niet statisch. In juli 2015 was het nog niet mogelijk om alles al vast te leggen. We stellen de planning daarom regelmatig

Nadere informatie

Voorlichtingsavond VWO 6. 17 september 2014

Voorlichtingsavond VWO 6. 17 september 2014 Voorlichtingsavond VWO 6 17 september 2014 2 juli 2015 Team vwo-6 Conrector Onno Arts Decaan Marijke Godwaldt Examensecretaris Betty van der Winden Zorgteam Schoolmaatschappelijk werk Anne van der Hoeven

Nadere informatie

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage Gebruikte afkortingen V = vwo H = havo VH = vwo/havo OGA = Oudenbosch gymnasium atheneum OH = Oudenbosch havo OM = Oudenbosch mavo BGL = beroepsgerichte leerwegen BB = basis beroepsgerichte leerweg KB

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Info examen 2015 (periode 6)

Info examen 2015 (periode 6) Info examen 2015 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2015 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2015 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

Studieplanner Examenklassen

Studieplanner Examenklassen Studieplanner Examenklassen Jaarlaag: 5 Havo Vak: Duits Toetsperiode 1 Week Vaklessen Vakles / opdrachten Extra 36 Kap. 7 1-6 : Bespreken jaarprogramma Starten lezen Leren woorden N-D 1 e helft 37 Kap.

Nadere informatie

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus Week 34 1 e Opening schooljaar Vanaf 13.00 uur ontvangst leerlingen.

Nadere informatie

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Welkom op het Baarnsch Lyceum Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Wie zijn wij? A.E.J. Dirks afdelingsleider HAVO 4, 5 Ch. Custers MEd MSEN afdelingsleider VWO 4, 5, 6 drs. H. Van Ommen, rector / bestuurder

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo 31 AUGUSTUS 2012 1 2 3 4 5 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 6 7 8 9 10 11 12 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 33 34 35 13 14 15 16 17 18 19 Zomervakantie

Nadere informatie

AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE. WOE 12 ZOMERVAKANTIE DO 13 08.00 School open Ophalen boeken volgens schema

AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE. WOE 12 ZOMERVAKANTIE DO 13 08.00 School open Ophalen boeken volgens schema 2015-2016 KALENDER ZA 1 ZO 2 MA 3 ZOMERVAKANTIE WEEK 32 DI 4 ZOMERVAKANTIE WOE 5 ZOMERVAKANTIE DO 6 ZOMERVAKANTIE VRIJ 7 ZOMERVAKANTIE ZA 8 ZO 9 AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE WOE

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond week 1/18 ma 04-01 studiedag personeel (leerlingen lesvrij) di 05-01 wo 06-01 do 07-01 vr 08-01 week 2/19 start toetsweek 2 / afname 2F + 3F rekentoets ma 11-01 di 12-01 wo 13-01 vanaf 11.15 Wegwijsdag

Nadere informatie

4.4 BELANGRIJKE DATA. afronddag klas 3 27 juni Examen uitslag 2 e tijdvak 28 juni Diploma-uitreiking

4.4 BELANGRIJKE DATA. afronddag klas 3 27 juni Examen uitslag 2 e tijdvak 28 juni Diploma-uitreiking 4.2 VAKANTIES Herfstvakantie: 22-10-'11 t/m 30-10-'11 Kerstvakantie: 24-12-'11 t/m 08-01-'12 Carnavalsvakantie: 18-02-'12 t/m 26-02-'12 Goede vrijdag: 06-04-'12 2 e Paasdag: 09-04-'12 Meivakantie: 27-04-'12

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege.

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege. Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax: (024)

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1 Jaaragenda 2015-2016 Periode 1 lesw1/week 35 24-aug-15 Openingsprogram centen. 25-aug-15 Start mentoren met hun leerlingen. Fotograaf voor leerlingen 26-aug-15 De eerste lesdag volgens rooster 27-aug-15

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets P dag datum Kader Mavo Havo/v onderbouw Havo/v bovenbouw 0 ma 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. za 22 aug. P1 zo 23 aug. CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB 1 ma 24

Nadere informatie

Jaaragenda 2013-2014. VMBO voor sport en dans

Jaaragenda 2013-2014. VMBO voor sport en dans Jaaragenda 2013-2014 AUGUSTUS 12 Zomervakantie 13 Zomervakantie 14 Zomervakantie 15 Zomervakantie 16 Zomervakantie 19 Zomervakantie 20 Zomervakantie 21 Zomervakantie 22 Zomervakantie 23 Zomervakantie 26

Nadere informatie

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en hoger 2-9-2014 introductiedag alle leerjaren, schoolfotograaf

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Aan de ouders/verzorgers van leerlingen RSG Lingecollege locatie Teisterbantlaan Tiel, 26 september 2013 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 20 november 2015

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 20 november 2015 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie

Maritiem College IJmuiden

Maritiem College IJmuiden Maritiem College IJmuiden AUGUSTUS 2015 3 4 5 6 7 8 32 33 10 11 12 13 14 15 Havendagen Sail! 34 35 Start schooljaar 18 19 20 21 22 Vertrek Ardennen 8.00 uur (3MCIJ) 1 Sail! 24 25 26 27 28 29 2 Vaarweek

Nadere informatie

3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Programma Inleiding Programma 3 VMBO Bevorderingsnormen en tijdpad Vakkenkeuze en examen 4 VMBO Doorstroming en leerwegen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 50 wk 2 50 ma 8-dec rapportage 1 2 50 ma 8-dec spreekavond Farel Lyceum vakdocenten 2 50 ma 8-dec 18:00-21:00 ouderavond voor ouders van leerlingen Lyceo 2 50 ma 8-dec 19:30-20:45 informatieavond ouders

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2015/2016

Jaarkalender schooljaar 2015/2016 Jaarkalender schooljaar 2015/2016 versie: 3-12-2015 De jaarkalender wordt periodiek aangevuld en indien nodig per blok ook bijgesteld. Aan deze jaarkalender kunnen geen rechten worden ontleend. maandag

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek: Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax:

Nadere informatie

Jaaragenda schooljaar 2015-2016 versie 8 december 2015

Jaaragenda schooljaar 2015-2016 versie 8 december 2015 17-08 17-08 18-08 18-08 34 19-08 19-08 20-08 20-08 21-08 21-08 35 36 24-08 24-08 25-08 25-08 26-08 26-08 27-08 27-08 28-08 28-08 Aanvang schooljaar Aanvang schooljaar 31-08 31-08 3 lesuren Mentoruur -

Nadere informatie

Jaaragenda ONC Parkdreef 2014-2015

Jaaragenda ONC Parkdreef 2014-2015 Jaaragenda ONC Parkdreef 2014-2015 wknr dag datum tijd Augustus 2014 35 Ma 25 Di 26 Wo 27 Do 28 Vr 29 wknr dag datum tijd September 2014 36/1 Ma 1 Di 2 08.30-18.00 09.00 Introductiedag nieuwe brugklassers

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 2 wk 2 2 ma 5-jan 13:00 I.v.m. studieochtend vervallen alle lessen van het 1e t/m 5e uur. Alle 6e lesuren beginnen om 13:00 uur. 2 2 do 8-jan 12:30-16:15 skills masters in Ahoy vmbo basis 3, vmbo kader

Nadere informatie

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015 Welkom LOB-informatieavond Klas 2 MAVO Dinsdag 17 november 2015 Deze avond Opening Kiezen Wat doen wij eraan? De bovenbouw MAVO De sectoren Mogelijkheden na de MAVO Sluiting Kiezen is een proces We onderscheiden

Nadere informatie

Jaarrooster 2015-2016 LEERLINGEN - OUDERS augustus

Jaarrooster 2015-2016 LEERLINGEN - OUDERS augustus augustus 31 za 1 ZOMERVAKANTIE zo 2 t/m 23 augustus 32 ma 3 di 4 wo 5 do 6 vr 7 za 8 zo 9 33 ma 10 di 11 wo 12 do 13 vr 14 za 15 zo 16 34 ma 17 di 18 wo 19 do 20 vr 21 za 22 zo 23 35 1 ma 24 start personeel

Nadere informatie