vmbo-bb & vmbo-kb Locatie De Waard Oude Bosscheweg LA Zaltbommel Telefoon (0418) Fax: (0418)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vmbo-bb & vmbo-kb Locatie De Waard Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 512408 Fax: (0418) 540370"

Transcriptie

1 Locatie De Waard Oude Bosscheweg LA Zaltbommel Telefoon (0418) Fax: (0418) Website: vmbo-bb & vmbo-kb

2 Inhoud Bestuur, Directie & locatiemanagementteam... 2 Brugklascoördinator en (leerling-)coördinatoren... 2 Zorgteam... 4 Decanen, counselors en vertrouwenspersonen... 4 Medezeggenschapsraad... 4 Oudervereniging en ouderraad... 4 Leerlingenstatuut en leerlingenraad... 6 Gedragsregels en afspraken... 8 Kledingcode Sancties Examenreglement Klachtenregeling Stichting Onderwijsgeschillen Inspectie van het Onderwijs Externe ondersteuning & 14 Verdrag van het Cambium Gedragsregels locatie De Waard Lestijden Vakantierooster Lijst van afkortingen Medewerkers: onderwijzend personeel Medewerkers: onderwijsondersteunend personeel Mentoren overzicht Bestuur Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het bestuur van Het Cambium College. Het secretariaat is gevestigd aan de Courtine 2, 5301 DH Zaltbommel Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Mevrouw C.V. van Aalsum, voorzitter De heer W.A. Posthouwer, penningmeester Mevrouw A.M. Neuteboom, secretaris Mevrouw J.E. Aarnink De heer A. Devreese Mevrouw J.F.H.M. Smits De heer G. Cardol. Directie en locatiemanagement De directie van het Cambium College bestaat uit: De heer W.A. van der Veer, rector Mevrouw E.L. van Buuren, directeur Financiën en Beheer Mevrouw A.E.J. Joore, locatiedirecteur De Waard (vmbo-bb/kb) De heer L.P.H.G. van Bussel, conrector TL. conrector havo (vacature) De heer H.M. Leupen, conrector vwo Onder de directie werken team- en afdelingsleiders die zorgen voor continuïteit op de stafafdelingen. Dit zijn: De heer F. Andringa, Hoofd ICT De heer A.J. van Essen, teamleider Facilitaire Dienst De heer van J.L.M. van Roosmalen, afdelingsleider BB en KB. Brugklascoördinator en (leerling-)coördinatoren Mevrouw K. van Tongerlo is brugklascoördinator TL, havo en vwo. De (leerling-)coördinatoren ondersteunen de conrectoren, overleggen geregeld met de mentoren en maken deel uit van het zorgteam. Indien er problemen gesignaleerd worden met een leerling of met een klas, dan wordt een plan van aanpak opgesteld. De (leerling-)coördinatoren zijn: De heer G.J.M. Holthuis (BB en KB) Mevrouw van M. van Aalst (TL) Mevrouw N. Aarts (havo klas 1 t/m 3) De heer K. Evers (havo klas 4 en 5) De heer J.W. van Keulen (vwo). 2

3 augustus 2014 Week 31 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Schoolgebouwen open uur Start schooljaar met introductie voor alle leerlingen Introductiedag met o.a. * Klas 1 & 2: Schoolfotograaf * Klas 3: Survival

4 Zorgteams Het zorgteam van de locatie De Waard bestaat uit mevrouw A.E.J. Joore, mevrouw L. de Koeijer (zorgcoördinator) en de heer G.J.M. Holthuis. Voorzitter van het zorgteam is de heer J.L.M. van Roosmalen. Het zorgteam van de locatie Buys Ballot bestaat uit de heer K. Evers (voorzitter), mevrouw M. van Aalst, de heer A.A.A. Hermans, mevrouw B. van der Willigen en mevrouw L. Hinssen (leerlingbegeleiders). Decanen, counselors en vertrouwenspersonen Decanen De heer H.W.P. Brekelmans (BB en KB) Mevrouw drs. C.T.A.M. Staadegaard (TL) Mevrouw drs. H. Verseijl (havo en vwo) Counselor Mevrouw A.C.A. Soetens (alle leerwegen) Vertrouwenspersonen Mevrouw B. van der Willigen (coördinator) Mevrouw I. Boereboom Mevrouw van M. van Aalst De heer H.B.W. Evers Mevrouw T. Meima Mevrouw A.C.A. Soetens Behalve via hun adres zijn deze medewerkers natuurlijk ook bereikbaar op de locatie waar zij werkzaam zijn of via het e- mailadres: Indien nodig word er doorverwezen naar onze externe vertrouwenspersoon, mevrouw J. Hament. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 16 leden: 3 leerlingen, 5 ouders en 8 personeelsleden. U kunt de MR via de school bereiken. Leerlingen Jesper van Straver Maud Esveld Vacature Vacature Ouders Mevrouw H. van Berkel (TL, havo en vwo) Mevrouw K. Dekker (TL, havo en vwo) Mevrouw P. Elshof (vervult de vacature voor de BB en KB)) Mevrouw M. Meere (BB en KB) Personeel Mevrouw H.G.C.M. Meesters, voorzitter De heer J.W.H.A. Verlouw, secretaris Mevrouw R. Bongers, penningmeester De heer P.L.W. van Dijk De heer J. Giltjes De heer M. van de Mortel De heer H.M. Muller (wordt tijdelijk vervangen door de heer D. Damwijk) De heer A.A. Versfeld Oudervereniging en Ouderraad Oudervereniging Cambium/Buys Ballot Mevrouw B. Dekker, voorzitter Bernhardstraat ED Haaften Ouderraad De Waard Mevrouw L. Ferwerda, voorzitter p/a Oude Bosscheweg LA Zaltbommel 4

5 september 2014 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 36 * Klas 1: Cito uur Vergadering Ouderraad uur Kennismaking oudersmentor klas uur Kennismaking oudersmentor klas uur Kennismaking oudersmentor klas 4 (incl. voorlichting mbo) uur Kennismaking oudersmentor klas 2 (incl. informatie keuzetraject) * Klas 1: Brugklaskamp * Klas 2: excursie Kröller Muller museum uur Vergadering MR * Klas 3 & 4: Schoolfotograaf uur Maatschappelijke Stage Markt (t.b.v. klas 3) 5

6 Leerlingenstatuut en leerlingenraad In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen van onze school opgenomen. We willen er eventuele problemen mee helpen voorkomen. Doen zich onverhoopt problemen voor, dan biedt het statuut handvatten om tot een oplossing te komen. Het statuut is bindend voor leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, directie, bestuur en ouders. Het is te vinden op en wordt op verzoek uitgereikt. De leerlingenraad TL, havo en vwo wil fungeren als klankbord voor de leerlingen. Wij willen ons laten horen in het bestuur. Daar willen we de belangen van de leerlingen verdedigen. Dat zien wij als onze taak. Of het nou gaat om een klacht over een vervelende leraar, of een lelijke boom op het schoolplein: we proberen ons sterk te maken voor de leerlingen. Zo zijn we aangesloten bij het LAKS, laten we onze stem horen als het over het schoolgebouw gaat en proberen we klachten te verwerken. Ook willen we graag organisatorisch actief worden. Leerlingenraad TL, havo en vwo Op dit moment is er nog geen leerlingenraad voor vmbo-bb en KB. Jesper Straver, voorzitter Rick van Os, notulist Milou van Inzen Liselotte Bokma Matthijs Richel Mijs van Berkel Maud Esveld Floris Boekestijn Tessa Braam Bradley van Driel Onno Henzepeter Foute Party van het Examengala

7 oktober 2014 Week 40 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag uur Vergadering Ouderraad (algemene ledenvergadering) WAARD week 1 (geen les volgens rooster, maar elke dag activiteiten) * Cambium Doe Dagen uur * Klas 1: o.a. Antipestmiddag schoolbelevingstest * Klas 2: o.a. Project Bommelerwaard sportdag * Klas 3: o.a. Helpen bij Cambium Doe Dagen Stage Vergadering MR uur * Klas 1 & 2: Onderbouwfeest 1 2 7

8 Gedragsregels en afspraken Om een goede gang van zaken te bevorderen, is medewerking aan en aandacht voor een aantal gedragsregels en afspraken noodzakelijk. Privacyreglement In het privacyreglement staan alle gedragsregels en afspraken over het omgaan met persoonlijke gegevens of eigendommen. Zo zijn, op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gegevens over de leerlingen uitsluitend beschikbaar voor schooldoeleinden en hebben derden geen toegang tot deze informatie. Uit de inschrijving van een leerling maken wij op dat tegen de registratie van persoonsgegevens en het maken en gebruiken van foto s voor onderwijsdoeleinden geen bezwaar bestaat. In het privacyreglement staat tevens dat docenten voor het kunnen nakijken van op de computer gemaakte (examen)opdrachten onder bepaalde voorwaarden toegang hebben tot computerbestanden van de leerlingen. Ook kan de school onder bepaalde voorwaarden een kluisje of locker van een leerling openmaken. Aanwezigheid Onze school kent nauwelijks een spijbelprobleem. We besteden dan ook veel tijd en energie aan het consequent en zorgvuldig controleren op aanwezigheid. U moet er op kunnen vertrouwen dat, wanneer u meent dat uw kind op school is, dat ook echt zo is. Daarom hanteren we de volgende schoolregels: Leerlingen moeten alle lessen volgen volgens het voor hen geldende rooster. Alleen hun conrector en de rector kunnen afwijkingen daarvan toestaan. Voor elke afwezigheid, behalve bij ziekte of onvoorziene omstandigheden, dient vooraf bij de pedagogisch medewerker verlof te worden gevraagd. Noodzakelijke afwezigheid, bijvoorbeeld voor dokters- of tandartsbezoek, en ziekte moet u vóór 9.00 uur melden, telefoon (0418) voor TL, havo en vwo, en (0418) voor BB en KB. U krijgt een telefoontje van ons als uw kind zonder afmelding afwezig is. Les vervangende en lesaanvullende activiteiten zoals (dag) excursies, sportdagen en introductiedagen, behoren bij het leerprogramma en zijn daarom verplicht voor leerlingen. Speciale eisen voor het vak lichamelijke opvoeding Alle leerlingen dragen tijdens de gymles sportkleding bestaande uit een schoolshirt (wordt tijdens de eerste les verstrekt, prijs circa 9,-), korte sportbroek en sportschoenen indien gewenst. Leerlingen die een bril dragen wordt geadviseerd een sportbril aan te schaffen, een bril is namelijk voor eigen risico. Tijdens de les en/of sportwedstrijden mogen geen horloges en sieraden worden gedragen. De conrector kan vrijstelling verlenen voor het volgen van de gymlessen. Daarvoor is een geneeskundige verklaring vereist, waaruit blijkt dat de leerling niet in staat is dit vak te volgen. De leerling krijgt dan vervangende opdrachten. Leerplicht en verlof Alle leerlingen van onze school moeten, ongeacht hun leeftijd, vijf dagen per week onderwijs volgen. Het verlenen van verlof om dit onderwijs niet te volgen is aan strikte regels gebonden. U kunt er van uitgaan dat zaken waarvoor u zelf van een werkgever verlof krijgt, bijvoorbeeld een huwelijk, begrafenis, jubileum of doktersbezoek, ook voor uw kind gelden. De directie van een school mag hiervoor tot maximaal 10 dagen per jaar verlof verlenen. Voor het aanvragen van verlof werken we met aanvraagformulieren. Deze zijn verkrijgbaar bij de pedagogisch medewerker. Nadat u het formulier (en indien u kinderen hebt op allebei de locaties: de formulieren) hebt ingevuld, levert uw kind het in bij de pedagogisch medewerker van zijn locatie. De verlofaanvragen worden behandeld door de conrectoren. Het afwezig zijn van leerlingen heeft voor de organisatie van lessen en toetsen altijd gevolgen. Voor leerlingen met een goede reden voor absentie spannen we ons in om hen weer zo snel mogelijk bij de les te krijgen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling toestemming krijgen voor vakantieverlof. Voor verlenging van een vakantie, een lang weekend weg of iets dergelijks wordt nooit verlof verleend. Wanneer u besluit uw kind toch niet naar school te laten gaan, dan zijn wij wettelijk verplicht dit bij de leerplichtconsulent van uw gemeente te melden. 8

9 november 2014 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 45 Stage 3 Studiedag personeel (leerlingen vrij) Herkansingen Ouders ontvangen uitnodiging voor 1e rapportgesprek uur Voorlichtingsavond ouders leerlingen groep uur Voorlichtingsavond ouders leerlingen groep Einde periode * Klas 1-3: Ouders ontvangen uitnodiging voor 1e rapportgesprek uur Opleidingenmarkt (voor leerlingen bovenbouw BB, KB, TL, havo & vwo) minuten gesprekken rapport 1 incl. ophalen rapport (vanaf uur) uur * klas 3k: Informatieavond uitwisseling Walsrode * Klas 1-3: Einde periode 1 9

10 Kledingcode Elke leerling heeft in principe de vrijheid zich te kleden zoals hij wil. Het komt voor dat leerlingen kleding dragen die niet past bij onze basisregels. Conform de Leidraad kleding op school van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kunnen wij kledingvoorschriften opstellen, zolang deze niet discriminerend zijn en de vrijheid van meningsuiting niet aantasten. De volgende richtlijnen gelden: kleding mag geen ongewenst gedrag oproepen, daarom dus geen kleding met discriminerende of bijvoorbeeld kwetsende teksten; kleding past bij algemeen geldende fatsoensnormen, daarom doen we binnen onze jas uit, zetten we hoed of pet af en zijn we niet te bloot gekleed; kleding maakt communicatie mogelijk, zowel verbaal als nonverbaal; kleding mag geen gevaar opleveren. Sancties Wanneer regels worden overtreden en afspraken niet worden nagekomen, neemt de school passende maatregelen. Over motieven van de overtreding en het nut van een straf zal met elkaar gepraat moeten worden. Echter, een rechtvaardig systeem van sancties is onontbeerlijk in een grote organisatie met zo veel opgroeiende kinderen die hun grenzen aan het verkennen zijn. In de klas treffen docenten meestal hun eigen disciplinaire maatregelen. Daarbuiten zijn er de volgende sancties mogelijk: De rector, een conrector (in overleg met een docent) of conciërge kan leerlingen een straf of extra werk opleggen bij overtreding van regels of bij onvoldoende inzet. De maatregel kan bestaan uit corvee gedurende één of meer uren, of uit extra schoolwerk voor thuis of op school. Dit gebeurt binnen de tijd waarin lessen op school plaatsvinden, ongeacht het lesrooster van de leerling. Wanneer een leerling de voortgang van lessen onmogelijk maakt, kan deze uit de les worden gestuurd. De leerling meldt zich in dat geval direct bij de pedagogisch medewerker. Deze vangt de leerling op. Vervolgens meldt de leerling zich weer bij de betreffende docent. Wanneer deze maatregelen niet helpen of als er ernstige overtredingen aan de hand zijn, staan de school twee zwaardere maatregelen ter beschikking, namelijk schorsing en verwijdering. Schorsing Bij ernstig wangedrag of herhaalde overtreding van de regels, kan een leerling voor telkens maximaal vijf dagen de toegang tot de school worden ontzegd. Voordat we een leerling naar huis sturen, stellen we de ouders hiervan op de hoogte. De schorsing wordt schriftelijk bevestigd. Tegen de schorsing kan beroep worden aangetekend bij de rector. Verwijdering Bij bewezen onverbeterlijkheid van wangedrag of een zeer ernstig vergrijp kunnen we voor een leerling een procedure starten die tot uitschrijving leidt. Hierover beslist de locatiedirecteur. Verwijdering vindt pas plaats nadat leerling en ouders zijn gehoord en er overleg is gepleegd met de consulent Leerplichtzaken. De school meldt een verwijdering aan de Inspectie. Tegen een uitschrijvingsprocedure kan schriftelijk in beroep worden gegaan bij de rector. Voor de school tot uitschrijving overgaat, moet voor een leerplichtige leerling altijd een plaatsing elders gevonden worden. Dit gebeurt in overleg met ouders, school en leerplichtconsulent. Examenreglement Het eindexamen wordt afgenomen in de laatste jaren van de opleiding en bestaat uit twee onderdelen: het schoolexamen en het centrale eindexamen. In het voorlaatste jaar krijgen de leerlingen een schoolexamen. In het laatste jaar van hun opleiding krijgen ze delen van het schoolexamen én het centrale eindexamen. De regeling en uitvoering van de schoolexamens gebeurt door de school, de regeling en uitvoering van het centrale examen gebeurt door de overheid. Elke leerling die deelneemt aan de examens ontvangt voor 1 oktober een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin alle afspraken en regels zijn vermeld over zaken als herkansen, roosters en beroepsprocedures. Voor belangstellenden zijn de PTA s ook beschikbaar bij de secretarissen van de verschillende eindexamencommissies en via de website van de school. 10

11 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag uur Vergadering Ouderraad december * Klas 1: Sinterklaasviering * Klas 1-3: 10-minuten gesprekken rapport 1 incl. ophalen rapport (vanaf uur) uur Vergadering MR * Klas 3 & 4: Kerstgala 19 * Klas 1 & 2: Kerstviering (ochtend)

12 Klachtenregeling Als er dingen in de ogen van ouders en/of leerlingen niet goed gaan op school, kan het nuttig zijn daarover te praten. Bij problemen kunt u het best contact opnemen met de betrokken docent of mentor, vervolgens is ook de conrector beschikbaar om oplossingen te bereiken. Als dat onverhoopt niet lukt, kunt u zich richten tot de rector. Met een klacht over de examens kunt u terecht bij de Commissie van Beroep inzake Examens. Met vragen over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met de conrector. De klachtenregeling is ook te vinden op Stichting Onderwijsgeschillen Wanneer u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u in beroep gaan bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Het Cambium College is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, voorheen de Landelijke Klachtencommissie. In voorkomende gevallen onderzoekt de stichting de klacht over een gedraging of beslissing van iemand die bij de school betrokken is en brengt advies uit aan schoolleiding en bestuur over mogelijk te nemen maatregelen. Stichting Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Telefoon (030) Website Externe ondersteuning Bij de leerlingenbegeleiding en voor hulp bij (leer)problemen, zijn soms professionele hulpverleners of andere instanties nuttig of nodig. Hieronder staat een lijst van instanties die door de school kunnen worden ingeschakeld en/of door de leerlingen en/of door uzelf. Algemeen en schoolmaatschappelijk werk Het algemeen maatschappelijk werk van Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) in Tiel verzorgt diverse trainingen sociale vaardigheden voor groepen leerlingen. Hilda van den Eerenbeemt, schoolmaatschappelijk werker van STMR, is op woensdag en donderdag op afspraak aanwezig op de diverse locaties. Zij is op woensdag op de locaties Buys Ballot en op de Rebound en op donderdag op de Waard. Aan deze hulpverlening zijn geen kosten verbonden, aanmeldingen gaan via de zorg coördinatoren. Adresgegevens: Johan van Oldenbarneveldtstraat 1a, 5301 GV Zaltbommel , website Vertrouwensinspecteur De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Ook kunt u de vertrouwensinspecteur bellen voor vragen of meldingen over extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (lokaal tarief). Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs is de officiële instantie die namens het Rijk toezicht houdt op de naleving van de algemene onderwijsvoorschriften. Specifiek schoolgebonden zaken vallen niet onder het toezicht van de Inspectie. Voor meer informatie over de Inspectie van het Onderwijs kunt u kijken op 12

13 januari 2015 Week 1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag * klas 1-4 Start lessen om uur uur * Klas 2: Informatie keuzetraject * Klas 4b: Kijk en Luistertoets Engels * Klas 4k: Kijk en Luistertoets Engels Herkansingen * Klas 4b & 4k: Inhalen Kijk en Luistertoets Engels 30 Einde periode uur Open Huis (beide locaties)

14 Leerplichtconsulenten De namen en bereikbaarheidsgegevens van de leerplichtconsulenten van de drie gemeenten waarvan de meeste leerlingen afkomstig zijn: Gemeente Zaltbommel: Mevrouw Irma Evers, telefoon (0344) , of Mevrouw Ans van Ooijen, (0344) , Gemeente Maasdriel: Mevrouw Sylvia Wolters, telefoon (0418) , Centrum voor Jeugd en Gezin Elke gemeente heeft sinds 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): een herkenbaar inlooppunt in de buurt. Binnen het CJG werken hulpverlenende instanties op het gebied van opvoeden en opgroeien nauw samen. Niet alleen onderling, maar ook met politie en scholen. Het CJG beantwoordt vragen over voeding, slapen, pesten, alcohol, schoolkeuze, relaties, seksualiteit, drugs en nog veel meer. De meeste aangesloten CJG-instellingen zijn tevens inlooppunten. In de gemeente Zaltbommel kan dat onder meer bij het algemeen maatschappelijk werk, ma t/m vr uur, J. van Oldenbarneveldtstr. 1a, Zaltbommel. Gemeente Neerijnen: Mevrouw Rina Moorman, telefoon (0344) Jeugdgezondheidszorg Alle leerlingen van klas 2 krijgen een oproep voor een onderzoek door de jeugdarts. Deze probeert een globale indruk van de leerling te krijgen, gaat daarbij in op eventuele vragen en klachten en informeert naar het welbevinden. Zo nodig verwijst de arts de leerling naar huisarts of specialist. De jeugdarts voor TL, havo en vwo is mevrouw E. P. van Est. De jeugdarts voor BB en KB is mevrouw M. Brinkhorst. Beide artsen zijn verbonden aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Rivierenland. Ook de ouders kunnen met hen contact opnemen. Adresgegevens: Postbus 6062, 4000 HB Tiel, telefoon (0344) , website Leerlingen Kunstklas tijdens Open Huis 2014 De Kindertelefoon De Kindertelefoon biedt laagdrempelige hulp die strikt vertrouwelijk is en, als het kind daar om vraagt, ook anoniem. Tussen en uur is de Kindertelefoon bereikbaar op het gratis telefoonnummer De kindertelefoon heeft ook een actieve website: 14

15 februari 2015 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 6 * Klas 2: Start oriëntatie in 2 afdelingen (ouders klas 2 ontvangen brief over keuzepakket) uur Vergadering Ouderraad 3 4 Rapport 2 (incl. uitnodiging voor 10- minuten gesprek) uur Vergadering MR * Ouders klas 4: Uiterlijke aanmelding 10-minuten gesprek klas Ouders ontvangen definitieve uitnodiging 10-minuten gesprek minuten gesprekken rapport 2 (met mentor en/of vakdocent) (vanaf uur) 25 * Leerlingen groep 8 Snuffelstage

16 Verdrag van het Cambium Het Cambium College wil een school zijn waar het voor alle leerlingen en personeelsleden veilig is. Daarom vraagt het Cambium College van de leerlingen en het personeel zich niet schuldig te maken aan de hierna genoemde wandaden. Van de ouders en/of verzorgers wordt gevraagd de school daarin te steunen. De school belooft deze wandaden zoveel mogelijk te voorkomen en leerlingen die er slachtoffer van worden waar mogelijk te helpen. Tegen hen die zich schuldig maken aan deze wandaden zal school duidelijke maatregelen ondernemen, overeenkomstig het leerlingenstatuut. Pesten Discriminatie Uitlokking tot onderlinge tegenstelling of strijd Lichamelijk geweld Intimidatie (lichamelijk en/of geestelijk) Seksuele intimidatie Aantasting van eigendommen van anderen Diefstal De school belooft bovendien duidelijke maatregelen te ondernemen tegen hen die zich schuldig maken aan: Het in bezit hebben van, gebruiken van, onder invloed zijn van of handelen in drugs of alcohol Vervuiling of vernieling binnen de schoolgebouwen of in de omgeving van de schoolgebouwen Gedragsregels locatie De Waard augustus 2014 We willen een school zijn waarin iedereen prettig kan werken en leren. Daarom gelden de volgende afspraken: 1. Niet eten of drinken op de gang of in het lokaal en mediatheek. 2. Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in de aula en op het schoolplein. 3. Geen jassen en petjes in het lokaal. 4. Op tijd in de les met al je boeken en spullen die je nodig hebt voor de les. 5. Tijdens de les ga je niet naar het toilet. 6. Er wordt niet gerookt en er wordt geen alcohol of drugs gebruikt. 7. Je bent en blijft verantwoordelijk en dus aanspreekbaar voor je eigen gedrag. P.S. Verder gelden alle regels die staan in het Verdrag van het ` Cambium, de tien gouden regels en het leerlingenstatuut. Wij vragen de leerlingen en het personeel dit verdrag te onderschrijven 16

17 maart 2015 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag * Ouders leerlingen groep 8: Meeloop-ochtend Aanmelden nieuwe brugklasleerlingen 17 Aanmelden nieuwe brugklasleerlingen * Klas 1: Kangoeroewedstrijd (wiskunde) 20 * Klas 1-3: Einde periode * Klas 2: definitieve pakket-/ afdelingskeuze * Klas 1-3: Rapport 2 (incl. uitnodiging voor 10-minuten gesprek)

18 Lestijden locatie De Waard: Klas 1 t/4 BB en KB lesuur 1e e pauze e e pauze e e pauze e e Leerlingen moeten van 8.25 uur tot en met uur beschikbaar zijn voor school. Dit kan zijn i.v.m. wijzigen lesrooster, inhalen gemist werk, strafwerk, enz. Vakantierooster Data Herfstvakantie 18 oktober t/m 26 oktober 2014 Studiedag 3 november 2014 (leerlingen zijn vrij) Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie 14 februari t/m 22 februari 2015 Pasen 3 april t/m 6 april 2015 N.B. 3 april alleen leerlingen vrij Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2015 Hemelvaart 14 mei t/m 17 mei 2015 Pinksteren 25 mei 2015 Afsluiting schooljaar 13 juli t/m 16 juli 2015 N.B. leerlingen zijn lesvrij, maar kunnen op school verwacht worden voor afronden werk Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2015 N.B. schoolgebouw geopend vanaf 24 augustus 2015 Leerlingen mogen tijdens schooltijden het schoolterrein niet verlaten, behalve als zij voor hun les ergens anders naar toe moeten. 18

19 april 2015 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag uur Vergadering Ouderraad 31 1 * Ouders klas 1-3: Uiterlijke aanmelding 10-minutengesprek 2 3 Goede Vrijdag (leerlingen vrij) Digitale oefenexamens 6 2e Paasdag 7 8 * Klas 1-3: Ouders ontvangen definitieve uitnodiging 10-minuten gesprek uur Vergadering MR * Klas 3: Stage CSPE Herkansingen * Klas 1-3: 10-minuten gesprekken rapport 2 ( met mentor en/of vakdocent) (vanaf uur) Einde periode WAARD week 2 (geen les volgens rooster, maar elke dag activiteiten) * Klas 1: o.a. excursie Dierentuin - Cito-toetsen - Scapino * Klas 2: o.a. excursie Nationaal Kamp Vught - Cito-toetsen * Klas 3b: o.a. Cito-toetsen (zonder reken en wiskundetoetsen) * klas 3k: o.a. Uitwisseling Walsrode - Cito-toetsen (zonder reken en wiskundetoetsen) o.a. digitale oefenexamens - examentraining - laatste lesdag (uitstapje) laatste lesdag (uitstapje) Koningsdag 19

20 Lijst van afkortingen Afkortingen van schoolvakken en andere veelgebruikte termen op locatie De Waard bi... biologie be... begeleiding bv... beeldende vorming dr... drama du... Duits ec... economie en... Engels gs... geschiedenis ha... handel & administratie ictr... ict-route kv1... kunstvakken lo... lichamelijke opvoeding m&m... mens & maatschappij m&n... mens & natuur ma... maatschappijleer men... mentoruur nask... natuur-scheikunde ne... Nederlands or... afdelingsoriëntatie prkv... profiel Kunstklas prlo... profiel Sportklas prtv... profiel Allround re... rekenen tb... techniek breed tn... techniek wi... wiskunde zw... zorg & welzijn breed 20

21 mei 2015 Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag CSE (van 11 t/m 29 mei 2014) Hemelvaartsdag (school gesloten) 15 (school gesloten) CSE (van 11 t/m 29 mei 2014) * Klas 3k bezoekt Walsrode (19 t/m 22 mei) * Klas 3k: Uitwisseling Walsrode 22 CSE (van 11 t/m mei 2014) * Klas 3 & 4: Afname rekentoets 2F (tussen 28 mei en 9 juni 2015) 25 2e Pinksterdag (school gesloten) uur Examengala

22 Overzicht medewerkers onderwijzend personeel Naam Afkorting De heer van Aggelen AGL De heer Baas BAS De heer Bouman BMW De heer Brekelmans BKH Mevrouw Boereboom BRB De heer Brok BRK De heer Bressers BSS Mevrouw Bus BUS Mevrouw Van den Dungen DGN De heer Duquesnoy DQN De heer Cruijssen CSH De heer Van Dam DAM De heer Van Dijk DKP Mevrouw Van den Ende EDE De heer Van Empel EPL De heer Evers EVS De heer Holthuis HHS De heer Huitema HTM De heer Jansen JSS De heer Van der Kaaij KAJ mevrouw De Koeijer KJR Mevrouw Klerks KLS De heer Korfage KFG Mevrouw Van der Linden LDN De heer Lafleur LFR De heer Lutje Schipholt LJS De heer Van Roosmalen RML De heer Sannen SNN De heer Spierings SPS Mevrouw Swinkels SKS Overzicht medewerkers onderwijzend personeel (vervolg) Naam Afkoring Mevrouw Van Tongeren TGR Mevrouw Verhoeven VHV De heer Verlouw VLW De heer Verweij VWY Mevrouw Vos VOS De heer Westerlaken WLK De heer Wijvliet WVT Overzicht medewerkers ondersteunend personeel Naam Mevrouw Van Assendorp Mevrouw Blom Mevrouw Hinssen De heer Keijnemans Mevrouw De Koeijer Mevrouw Meima Mevrouw Prosman De heer Van Ruissen Mevrouw Tims De heer De Weert Functie PM/receptioniste leerlingadministratie leerlingbegeleider hoofconciërge zorgcoördinator roostermaker gastvrouw/toezichthouder conciërge management assistent hoofdconciërge 22

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 2014-2015 - 1 - Schoolinfo 2014-2015 OPDC St. Michael Maastricht OPDC ST. MICHAEL OrthoPedagogisch Didactisch Centrum www.opdc-stmichael.nl Adres: Hunnenweg 4 6224 JP Maastricht tel.:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Informatiegids 2008/2009

Informatiegids 2008/2009 Informatiegids 2008/2009 Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen tel: (010) 434 85 55 fax: (010) 43 Ary Koplaan 3c 3132 AA Vlaardingen tel: (010) 445 31 28 fax: (010) 434 70 16 Willem de Zwijgerlaan 230 3136

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013

Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013 Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013 Bezoek-en postadres: Valeriusstraat 31 3122 AM, Schiedam Telefoon: 010 2470468 Bankrekeningnummer: rabo 1259.43.652 e-mail: info@stgs.nl website:

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

De school waar iedereen zichzelf mag zijn!

De school waar iedereen zichzelf mag zijn! De school waar iedereen zichzelf mag zijn! Schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 Pleincollege Nuenen vmbo Hoofdlocatie: Sportlaan 8 5671 GR NUENEN Tel.: 040 2831569 Fax: 040 2838031 Nevenlocatie: Wederikdreef

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013 Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo 30 september 2013 Vastgesteld in directievergadering: 14 mei 2013 Instemming leerlinggeleding CMR: 30 september 2013 Inleiding Scholengroep Carmel Hengelo

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie